Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelikte
Ekleyen: Av.Duygu Tekay | Tarih: 15-03-2007 | Kategori: Askeri Hukuk - Askeri Ceza Hukuku | Okunma : 8818 | Not:
Av.Duygu Tekay

E-mail:d_tekay@yahoo.com
Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı
15 Mart 2007 09:35
MADDE 1 – 26/10/1985 tarihli ve 18910 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Dayanak

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2, 3, 8 ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"4) Harp okulu mezunu ya da en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulu Türk Silahlı Kuvvetleri nam ve hesabına okuyarak muvazzaf subay naspedilenlerden veya 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre dış kaynaktan muvazzaf subay naspedilenlerden hukuk fakültesi mezunu üsteğmen rütbesinde veya yüzbaşı rütbesinin ilk üç yılında bulunanlar."

"5) Kendi hesabına hukuk fakültesini bitiren bayanlar ile aynı durumda olan ve askerliğini yapmamış erkek vatandaşlardan başvuruda bulunanlar."

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) ve (8) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"4) Teğmenlik ve üsteğmenlik rütbelerinde almış olduğu sicil notları ortalamasının, sicil tam notunun yüzde doksan ve üzerinde olmak,"

"8) Kuvvet komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığınca veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca öğrenimine izin verilmiş olmak."

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 8 – Harp okulu mezunu ya da en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulu Türk Silahlı Kuvvetleri nam ve hesabına okuyarak muvazzaf subay naspedilen veya Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre dış kaynaktan muvazzaf subay naspedilen hukuk fakültesi mezunlarında ayrıca aşağıdaki nitelikler aranır.

1) Üsteğmen rütbesinde veya yüzbaşı rütbesinin ilk üç yılında olmak.

2) En az iki yıl hizmet görmüş olmak.

3) Başvuru tarihine kadar geçen süre içerisinde almış olduğu sicillerinin not ortalamasının, sicil tam notunun yüzde doksan ve üzerinde olmak.

4) Birinci ve ikinci sicil amirlerince bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-A daki örneğine uygun olarak düzenlenecek Askerî Hâkim Adayları Muvazzaf Subaylar İçin Nitelik Belgesi olumlu olmak.

5) Sınıf değişikliğine kuvvet komutanlığınca muvafakat edilmiş olmak.

6) Disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince toplam olarak yirmi bir gün veya daha fazla oda veya göz hapsi cezası almamış olmak.

7) Sağlık durumunun askerî hâkim olmaya elverişli olduğunun, o yıla ait tam teşekküllü bir askerî hastane raporu ile belgelenmiş olmak.

8) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak sınav ve mülakatta yeterli not almış olmak."

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"4) Yabancı uyruklu biriyle ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak evli olmamak, herhangi biriyle nikâhsız olarak yaşamamak,"

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (B) fıkrasının (5) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"5) Evli veya dul olmamak, yahut herhangi biriyle nikahsız yaşamamak."

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hukuk fakültesi mezunu bayanlar ile askerliğini yapmamış erkekler

MADDE 11 – Hukuk fakültesi mezunu bayanlar ile askerliğini yapmamış erkeklerde ayrıca aşağıdaki nitelikler aranır.

1) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre otuz yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda otuz beş yaşından büyük olmamak.

2) Yabancı uyruklu biriyle ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak evli olmamak veya herhangi biriyle nikâhsız olarak yaşamamak.

3) Kuvvet komutanlıklarınca, yönergesine göre uygulanacak fiziki yeterlilik ve değerlendirme testinde başarılı olmak.

4) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak sınav ve mülakatta yeterli not almış olmak."

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 13 – Askerî hâkim adayları, hukuk fakültesi mezunu muvazzaf subaylar, yedek subaylar ve bayanlar ile askerliğini yapmamış olan erkeklerden adaylar için öngörülen nitelikleri taşıyan istekliler arasından sınavla seçilir.

Seçim, hukuk fakültesi mezunu muvazzaf subaylar ve yedek subaylar için yazılı sınav notu, mülakat notu, yabancı dil (Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı) sınav notu, sicil not ortalaması, mükâfat ve ceza puanları; hukuk fakültesi mezunu bayanlar ile aynı durumda ve askerliğini yapmamış olan erkekler için ise yazılı sınav, mülakat ve yabancı dil (Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı) sınav notu dikkate alınarak 15 inci maddedeki esaslar dahilinde oluşacak değerlendirme notu esas alınarak belirlenen başarı sıralamasına göre yapılır.

Seçimde başarılı olup süresinde staja başlamayanlara kazanılmış hak verilmez."

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı sınav kurulu Askeri Adalet İşleri Başkanlığının koordinatörlüğünde, Başkanlığın Meslek Yönetim Şube Müdürü ve seçilecek diğer iki şube müdüründen oluşur. Millî Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından ve alımı yapacak kuvvet komutanlıkları ile sınavda Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin bulunması halinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığından adaylardan kıdemli bir temsilci yazılı sınavlarda gözlemci olarak bulunurlar. Engeli nedeniyle hazır bulunamayacak kurul üyesi yerine başka bir üye seçilir."

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 15 – Yazılı sınav; genel kültür ve meslek bilgisi konularından oluşur.

Genel kültür soruları; Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-D de belirtilen Genel Kültür Sınav konularından; meslek bilgisi soruları ise, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usulü Hukuku, İdare Hukuku, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve 6, 7, 8/9/1961 tarihli ve 10899-10900-10901 sayılı Resmî Gazete’lerde yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği konularından seçilir.

Sınav soruları seçmeli veya anlatmalı veya müşterek olarak hazırlanır. Sınavda genel kültür bilgisi elli, meslek bilgisi elli not olmak üzere yüz tam not üzerinden değerlendirme yapılır. Test usulüyle sınav yapıldığında, genel kültür ve meslek bilgisinden ayrı ayrı ellişer soru sorulur.

Sınav kağıtları, kimlik ve metin kısımları ayrılabilecek şekilde hazırlanır. Kimlik ve metin kısımlarına aynı numaralar konur. Kimlik kısımları sınav sonunda ayrılarak sınav kağıtlarının değerlendirilmesi sonuçlanıncaya kadar açılmamak kaydıyla mühürlü bir zarf içerisinde saklanır. Metin kısmı sınav kurulu üyelerince ayrı ayrı okunur. Her üyenin takdir ettiği notların aritmetik ortalaması alınarak yazılı sınav notu hesaplanır.

Yazılı sınav notu altmış ve üzerinde olanlar başarılı sayılır ve mülakata alınır. Mülakat yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve adayın dış görünümünün, anlatım yeteneğinin, konuşma düzgünlüğünün, tavır ve davranışlarının değerlendirilmesinden oluşur. Her üyenin takdir ettiği notların aritmetik ortalaması alınarak mülakat notu hesaplanır. Mülakat notu altmış ve üzerinde olanlar başarılı sayılır.

Değerlendirme notunun hesap edilmesinde yazılı sınav notunun yüzde ellisi, mülakat notunun yüzde kırkı, son iki yıl içerisinde alınmış Kamu Personeli Yabancı Dil Sınav notunun yüzde onu alınır. Muvazzaf ve yedek subay kaynağından olan adayların değerlendirme notuna sicil not ortalaması eklenir ve ikiye bölünür. Çıkan rakama bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-E Mükafat Puanları Çizelgesine göre hesap edilen puanlar eklenir. Ceza puanları ise, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-F Ceza Puanları Çizelgesine göre hesap edilerek toplamdan çıkarılmak suretiyle değerlendirme not ortalaması saptanır."

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 19 – Hukuk fakültelerini askerî öğrenci olarak bitirenler, yedek subay muvazzaflık hizmetinden sonra askerî hâkim adaylığına seçilenler ve hukuk fakültesi mezunu bayanlar ile aynı durumda olan ve askerliğini yapmamış erkekler hâkim adaylığı stajına başlatılmadan önce ilgili kuvvet komutanlıklarınca 18 inci madde hükümlerine ve söz konusu personelin eğitimi konusunda Genelkurmay Başkanlığınca çıkarılacak yönerge esaslarına göre askerî eğitime tabi tutulurlar."

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"5) Bölge Adliye Mahkemeleri,"

"Adli yargı hâkimliği veya avukatlık stajlarını başarı ile tamamlamış olanların stajlarının tamamı askerî yargı yerlerinde yaptırılabilir."

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (H) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"H) 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ve 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda belirtilen önemli nitelikteki sair savcı işlemleri."

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Adaylar staj yerlerindeki çalışma saatlerine uymak, umumi mahkemeler hariç staj yerlerine askerî üniforma ile devam etmek, yetişmeleri hususunda verilen görevleri yapmak zorundadırlar."

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Muvazzaf subay kaynaklı olanlar eski sınıflarına iade edilirler. Öğrenimlerini askerî öğrenci olarak yapmış olanlar, muvazzaf subaylığa geçirilmiş yedek subaylar ve bayanlar ile askerliğini yapmamış erkekler istifa etmiş sayılarak aylıkları dışında devletçe yapılan masraflar kanuni faizleri ile birlikte kendilerinden tahsil olunur."

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-A Askerî Hâkim Adayları Muvazzaf Subaylar İçin Nitelik Belgesinin nitelikler kısmının 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2. Müracaat tarihine kadar geçen süre içinde almış olduğu sicillerinin not toplamlarının ortalaması sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısında mıdır?"

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-D çizelgesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“GENEL KÜLTÜR SINAV KONULARI EK-D

KONULAR PUAN

1. TÜRKÇE DİLBİLGİSİ

2. İNKILÂP TARİHİ

3. ATATÜRKÇÜLÜK

(a) Türk Devlet Hayatı

(b) Fikir Hayatı

(c) Ekonomik Hayat

(d) İlke ve İnkılâpları

4. ULUSLARARASI HUKUK

5. MATEMATİK 5

10

10

20

5

TOPLAM TAM PUAN 50”


MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.