Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
İtirazın iptali davası - Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıkta görevli mahkeme
Ekleyen: Av.dilek Kuzulu Yüksel | Tarih: 23-12-2006 | Kategori: İçtihat | Okunma : 4316 | Not:
Av.dilek Kuzulu Yüksel
Profil >


Reklam
    

İTİRAZIN İPTALİ DAVSI - KAT MÜLKİYETİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKTA GÖREVLİ MAHKEME

Esas Yılı : 2005

Esas No : 10337

Karar Yılı : 2006

Karar No : 104

Karar Tarihi : 23.01.2006

Daire No : 18

Daire : HD

ÖZET : Kat mülkiyeti kanunu, bu kanundan doğacak her türlü anlaşmazlığın Sulh Mahkemesince çözümleneceğini öngörmüştür.

(634 S. K. Ek m. 1)

Dava: Dava dilekçesinde itirazın iptali istenilmiştir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Karar: Davacı vekili dava dilekçesinde, dava konusu anataşınmazın en üst katındaki 7 numaralı bağımsız bölümde oturduğunu, apartmanın çatı ve kiremitlerinin bozuk olması nedeniyle akan yağmur sularının davacının bağımsız bölümüne zarar verdiğini, davalı yöneticiye noter aracılığıyla ihtarname çekilip şifaen uyarılmasına rağmen durumda bir değişiklik olmadığını, söz konusu zararın tespiti için mahallinde keşif yaptırdıklarını, saptanan zararın ve hasarın giderilmesi için davacının fatura karşılığında 5.587.890.000 TL. harcama yaptığını yönetimce bu paranın ödenmemesi üzerine icraya başvurduklarını, davalının haksız ve kötü niyetli olarak yapmış olduğu itiraz sonucu takibin durduğunu belirterek davalının itirazının iptalini, takibin devamını 7.034.617.684 TL.'nin yasal faiziyle birlikte tahsiline, ayrıca %40 icra inkar tazminatı alınmasına karar verilmesini istemiş temyize konu olan ve Sulh Hukuk Mahkemesince verilen kararda; anataşınmazda davacının malik olmayıp kiracı olduğu, istediği alacağın niteliği gereği genel hükümlere göre görülüp karara bağlanması gerektiği gerekçesiyle mahkemenin görevsizliği yönünde hüküm kurulmuştur.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden; özellikle davacı vekilinin temyiz dilekçesi ekinde sunduğu tapu kaydına ve tapu sicil müdürlüğü yazısından davacının 9 numaralı bağımsız bölümünde intifa hakkı sahibi olduğu anlaşılmaktadır.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının ek 1. maddesi uyarınca bu yasadan doğacak her türlü anlaşmazlığın Sulh Mahkemesince çözümleneceği öngörülmüştür. Mahkemece bu husus nazara alınarak dava konusu uyuşmazlığın Kat Mülkiyeti Yasası kapsamına girdiği gözetilerek tüm deliller toplanıp işin esasına girilerek oluşacak sonuç doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmak- sızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 23.01.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)

 

Forum