Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Boşanma ve nafaka konusunda karar verilip karar kesinleştikten sonra tavzuh yoluyla tedbir nafakasına hükmedilemez.
Ekleyen: Av.dilek Kuzulu Yüksel | Tarih: 12-06-2006 | Kategori: İçtihat | Okunma : 8496 | Not:
Av.dilek Kuzulu Yüksel
Profil >


Reklam
    T.C.
   Y A R G I  T A Y
2.HUKUK DAİRESİ   
SAYI:
ESAS   KARAR   
2005/7334 2005/9638
 Y A R G I T A Y    İ L A M I
İNCELENEN KARARIN:
MAHKEMESİ       :İzmir 2.Aile Mahkemesi
 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
 Davalı; 27.12.2004 tarihli boşanma kararını, 14.2.2005 tarihli temyiz dilekçesiyle; tedbir nafakasına dair 18.2.2005 tarihli ek kararı ise, 7.3.2005 tarihli temyiz dilekçesiyle temyiz etmiştir.
 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle * boşanma kararının 6. maddesinde yer alan hüküm, taraflar bakımından bağlayıcı olup, bu hükmün; tarafların herbirinin diğer tarafın ebeveynleriyle olan borç ilişkisini ve onlara karşı talep ve dava hakkının kaybına neden olacak bir hüküm niteliğinde bulunmadığına göre, davalının boşanma kararına yönelik temyiz itirazları yersizdir.
 2-Davalının 18.2.2005 tarihli ek karara yönelik temyizine gelince;
 Mahkemece; 27.12.2004 tarihinde tarafların anlaşmaları doğrultusunda Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi gereğince boşanmalarına karar verilmiş, kararla birlikte anlaşmalarına uygun olarak, velayeti anneye bırakılan çocuk için "..kararın kesinleşmesinden itibaren aylık 150.000.000 TL. iştirak nafakasının davalıdan alınıp davacıya verilmesine" şeklinde hüküm oluşturulmuştur. Yargılama sona erdikten ve nihai hüküm verildikten, başka bir ifade ile hakimin davadan el çekmesinden sonra, hakim verdiği kararını değiştiremez ve ona ilave yapamaz. Tavzih (HUMK.md.455), bunun istisnası değildir. Buna aykırı olarak, davacının talebi üzerine çocuk için tedbir nafakasına hükmolunması usul ve yasaya aykırı olup bozma sebebidir.
       SONUÇ:1-Davalının, 18.2.2005 tarihli ek karara yönelik temyiz itirazının kabulüne, ek kararın yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA,
                     2-Davalının, boşanma kararına karşı temyiz itirazlarının yukarıda 1.bentte yazılı nedenle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 21.06.2005 (Salı)                         

Forum