Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
Vadeden Sonraki Ciro, Kıymetli Evrak Niteliği
Ekleyen: Bülent Ahmetoglu | Tarih: 20-12-2005 | Kategori: İçtihat | Okunma : 6820 | Not:
Bülent Ahmetoglu

E-mail:blentahmetoglu@yahoo.com


Reklam
Senetlerin ödenmeme protestosundan veya protestonun tanzimi için muayyen olan müddetin geçmesinden sonra ciro edilmeleri, kıymetli evrak niteliklerim kaybetmesine neden olmaz. Sadece, defiler yönünden alacağın temliki hükümlerinin uygulanmasını gerektirir. (6762 s. TTK. m. 599/son, 602, 690) (Y.HGK. Kararı-13.3.1970 tarih ve E. 69, K. 898 s.)

Merci kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı vekilince istemesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü.

TTK.nun 602. maddesinde ".. Ödenmeme protestosundan yahut bu protestonun tanzimi için muayyen olan müddetin geçmesinden sonra yapılan ciro ancak alacağın temliki hükümlerini meydana getirir" hükmü öngörülmüştür. Senetlerin bu tarihten sonra ciro edilmeleri kıymetli evrak niteliklerini kaybetmesine neden olmaz. Sadece defiler yönünden alacağın temliki hükümlerinin uygulanmasını gerektirir (HGK.nun 13.3.1970 gün E. 69 İcra İflas 898 K. da bu doğrultudadır). TTK.nun 690. maddesinin göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gerekli sözü edilen bu yasa hükmü ve ayrıca aynı Kanunun 599/son maddesi hükümleri uyarınca borçlunun itirazının alacağın temliki hükümlerine göre mercice değerlendirilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile takibin iptaline kısmen karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mercii kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366. ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 18.6.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

(Y. Onikinci Hukuk Dairesi, 18.6.2001 T., 2001/9794 E., 2001/10915 K.)