Sağlık Hukuku Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Kaynak Ekle | Giriş
Adli Tıp Kurumu Kanunu
By Admin | On 28-09-2006 | In Kanun | 2971 Viewings | Rated
Admin
Profil >
                
ADLI TIP KURUMU KANUNU

     Kanun Numarası: 2659
     Resmi Gazete
     Tarih: 20.4.1982; Sayı: 17670

     BİRİNCİ BÖLÜM
     Kuruluş

     Kuruluş:
     Madde 1 - (Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak adlî tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları ile görev alanına giren konularda diğer adlî bilimler alanlarında sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak üzere Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumu kurulmuştur.
     (Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Adalet Bakanlığınca Kuruma bağlı olarak Adli Tıp Kurumu grup başkanlıkları veya şube müdürlükleri kurulabilir. Adli Tıp Kurumu grup başkanlıkları bünyesinde bir veya daha çok adli tıp ihtisas dairesi bulunur.

     Görev :
     Madde 2 - (Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Adli Tıp Kurumunun görevleri şunlardır:
     a) Mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen adli tıpla  ilgili konularda  bilimsel ve teknik görüş bildirmek,
     b) Adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı  eğitimini Tıpta Uzmanlık Tüzüğü  çerçevesinde vermek,
     c) Adli tıp ve adlî bilimler alanlarında çalışmaları yürütmek üzere seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak ve ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları adli tıpla ilgili eğitim programlarının yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak
     d) Adli tıp hizmetlerinin görülmesi sırasında yapılması zorunlu sağlık hizmetlerini vermek.

     Kuruma dahil birimler:
     Madde 3 - Adli Tıp Kurumu:
     a - Adli Tıp Kurumu Başkanlığı;
     b - Adli Tıp Başkanlar Kurulu;
     c - Adli Tıp Genel Kurulu;
     d - Adli Tıp İhtisas Kurulları;
     e - Adli Tıp İhtisas Daireleri;
     f - (Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları;
     g - Adli Tıp Şube Müdürlüklerinden;
      Oluşur.

     Adli Tıp Kurumu Başkanlığı:
     Madde 4 - (Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, adli tıp uzmanı bir Başkan ve en az birisi adli tıp uzmanı olmak üzere üç başkan yardımcısı ile hizmetin gerektirdiği yönetmelikte belirtilen birim ve müdürlüklerden oluşur.

     Adli Tıp Başkanlar Kurulu :
     Madde 5 - (Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Adlî Tıp Başkanlar Kurulu, Adli Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları, adli tıp ihtisas kurulları başkanları ve Kurum merkezinde bulunan adli tıp ihtisas daireleri başkanlarından oluşur. Ancak başkan yardımcıları ve adli tıp ihtisas daireleri başkanları oylamaya katılamaz.

     Adli Tıp Genel Kurulu:
     Madde 6 - (Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Adli Tıp Genel Kurulu, Adli Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında, adlî tıp ihtisas kurulları başkan ve üyelerinden oluşur.
     Genel Kurulda görüşülen konu, daha önce Kurum merkezinde veya taşradaki adli Tıp ihtisas dairelerinde karara bağlamış ise, Adli Tıp Genel Kuruluna Kurum merkezindeki ilgili ihtisas dairesi başkanı, yokluğunda vekili iştirak eder ve oylamaya katılır.
     Genel Kurul için yeteri kadar raportör bulundurulur.

     Adli Tip İhtisas Kurulları:
     Madde 7 - (Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Adli Tıp Kurumunda altı ihtisas kurulu bulunur. Aşağıdaki ihtisas kurulları, bir başkan ve adlî tıp uzmanı iki üye ile;
     a) Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu birer
     - Tıbbi patoloji,
     - İç Hastalıkları,
     - Kardiyoloji,
     - Genel Cerrahi,
     - Beyin ve Sinir Cerrahisi,
     - Anesteziyoloji ve Reanimasyon,
     - Kadın Hastalıkları ve Doğum,
     - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
     b) İkinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu birer
     - Radyoloji,
     - Göz,
     - Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,
     - Genel Cerrahi,
     - Göğüs Cerrahi,
     - Kalp ve Damar Cerrahi,
     - Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi,
     - Nöroloji,
     - Ortopedi ve Travmatoloji,
     c) Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu birer
     - Ortopedi ve Travmatoloji,
     - Genel Cerrahi,
     - Nöroloji,
     - İç Hastalıkları,
     - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
     - Göğüs Hastalıkları,
     - Enfeksiyon Hastalıkları,
     d) Dördüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu
     - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları için iki,
     - Çocuk psikiyatrisi için bir,
     - Nöroloji için bir,
     e) Beşinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu birer
     - Tıbbi Mikrobiyoloji,
     - Tıbbi Farmakoloji,
     - Tıbbi Biyokimya,
     - Analitik Kimya,
     - Allerji hastalıkları,
     - İmmünoloji,
     - Tıbbi Genetik,
     - Enfeksiyon Hastalıkları,
     - Halk Sağlığı,
     f) Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;
     - Kadın Hastalıkları ve Doğum,
     - Radyoloji,
     - Üroloji,
     - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,
     - Çocuk Psikiyatrisi,
     - Adli Antropoloji,
     - Çocuk Cerrahisi,
     Uzmanlarından oluşur.
     İhtisas Kurullarında yeteri kadar raportör bulundurulur.

     Adli Tıp Kurumu İhtisas Daireleri:
     Madde 8 - Adli Tıp İhtisas Daireleri,
     a - Morg,
     b - Gözlem,
     c - (Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Kimya,
     d - Biyoloji,
     e - (Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Fizik,
     f - Trafik,
     Daireleri Başkanlıkları ile yönetmelikte belirtilen şubelerinden oluşur.
     (Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Her adli tıp ihtisas dairesinde konu ile ilgili uzman bir daire başkanı ile yeteri kadar uzman ve idarî personel bulunur. Adli tıp ihtisas dairelerinin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.

     Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları:(Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031)
     Madde 9 - Adalet Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, bu Kanunun 1 inci maddesi gereğince Adlî Tıp Kurumu grup başkanlıkları kurulur.
     Adlî Tıp Kurumu Grup Başkanlığı, adlî tıp uzmanı bir Başkan ile buna bağlı bürodan oluşur.
     Adlî Tıp Kurumu grup başkanlıklarının görev, çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.
     Adlî Tıp Kurumu grup başkanı, grup başkanlığındaki tüm görevlilerin özlük hakları itibarıyla ve bütçe ile verilmiş harcama kalemleri sarfiyatından itâ amirliği görevini de yapar.

     Adli Tıp Şube Müdürlükleri:
     Madde 10 - (Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Adli Tıp Kurumu şube müdürlükleri, bu Kanunun 1 inci maddesi gereğince Adalet Bakanlığınca ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde kurulur. Ancak, ağır ceza mahkemesi bulunmayan ilçelerde de coğrafi durum ve iş yoğunluğu da gözönünde tutularak, adli tıp şube müdürlükleri kurulabilir. Adlî Tıp Kurumu şube müdürlükleri, iş hacmine göre bir veya birden fazla adli tıp uzmanı ve diğer personelden oluşur.
     Adlî Tıp Kurumu şube müdürlüğünde görevli personel, Adalet Bakanlığınca görev sınırları belirlenen yerlerde bulunan mahkemeler, hâkimlikler ve savcılıklar tarafından adli tıpla ilgili olmak üzere gerekli görülecek otopsi, muayene ve keşifleri, gerekirse olay yerine de gitmek suretiyle yaparak bu hususta rapor vermek ve yapılan davet üzerine sözlü görüşlerini bildirmekle yükümlüdür. Adli Tıp Kurumu şube müdürlüğü bulunmayan yerlerde bu görevler adlî tabip ve diğer personel tarafından yerine getirilir.
     Özel Kanun hükümleri saklıdır.
     Adli Tıp Kurumu şube müdürlüklerinin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.

     İKİNCİ BÖLÜM
     Görevler

     Adli Tıp Kurumu Başkanının görevleri:
     Madde 11 - Adli Tıp Kurumu Başkanı Kurumun idari, Adli Tıpla ilgili bilimsel ve hukuki işlemlerinden sorumlu olup aşağıdaki görevleri yapar:
     a - Adli Tıp Kurumunu temsil etmek,
     b - Adli Tıp Genel Kurulu ve Başkanlar Kuruluna Başkanlık etmek, (Yeni: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Başkanlar Kurulunun kararlarını uygulamak,
     c - Kurumun verimli ve düzenli çalışmalarını sağlamak ve bu yolda uygun göreceği tedbirleri almak,
     d - İhtisas Kurulları, daireler ve şubelerde ölüm, istifa, emeklilik gibi nedenlerle kadronun boşalması veya kanuni mazeret halinde, bu mazeretin devamı süresince, Kuruma bağlı uzmanları uzmanlıklarına uygun yerlerde geçici olarak çalıştırmak,
     e - Yayınlanmasında yarar umulan rapor, görüş ve çalışmaların yayınlanmasını sağlamak,
     f - Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.

     Başkan yardımcılarının görevleri:(Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031)
     Madde 12 -
     a - Kurum Başkanının vereceği görevleri yapmak,
     b - (Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Kurum Başkanının yokluğunda kendisine görev verildiğinde ona vekillik etmek.

     Adli Tıp Başkanlar Kurulunun görevleri:
     Madde l3 -
     a - Kurullar, daireler ve şubelerin iş durumu ve ihtiyaçlarını gözönünde tutarak uzman ve raportörlerin görev yerlerini belli etmek,
     b - Zorunluluk halinde İhtisas Kurul başkan ve üyeleri ile daire başkanı, şube müdürü, uzman ve diğer görevlilerin yerlerini değiştirmek,
     c - İhtisas Kurulları ile daire ve şubelere yıl içinde gelen işlerin normal çalışma düzeni içerisinde karşılanamayacak oranda artmış ve kurul, daire ve şubeler arasında iş bakımından bir dengesizlik meydana gelmişse, bir kısım işlerin mahiyetlerini de gözetmek suretiyle başka kurul, daire ve şubelere vermek,
     d- (Yeni: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Adli Tıp Kurumunun adlî tıp alanında uzmanlık programları ile görev alanına giren konularda seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler ile bunlara ilişkin eğitim programlarını kararlaştırmak,
     e - Diğer Kanunlarla verilen görevleri yapmak.
     (Yeni: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Adli Tıp Başkanlar Kurulunun çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.

     İhtisas Kurulları Başkanları ve Daire Başkanlarının görevleri ve bunlara vekalet:
     Madde 14 -
     a - Kurul ve dairelerin ahenkli, verimli ve düzenli çalışmasının gerçekleşmesini ve işlerin mümkün olan süratle incelenip karara bağlanmasını, kurul ve dairelerin kendi kararları arasında meydana gelen uyuşmazlıkların önlenmesini sağlamak için gerekli bütün tedbirleri almak, özellikle dosyaları takrir edecekleri bu esaslar uyarınca tespit etmek, raporları yazmak veya raporların hangi üye, uzman veya raportör tarafından yazılacağını belli etmek,
     b - Adli Tıp Kurumu Başkanının yetkileri saklı kalmak üzere emrindeki görevlileri denetlemek,
     c - Raporların zamanında yazılıp dosyaların Kurum Başkanlığına iadesini sağlamak,
     d - Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak.
     İhtisas Kurulu Başkanına, yokluğunda en kıdemli üye vekillik eder.
     Daire Başkanlarının yokluğunda o dairenin en kıdemli şube müdürü veya uzmanı, bulunmamaları halinde Adli Tıp Kurumu Başkanının, diğer daire başkanları veya uzmanları arasından görevlendireceği kişi vekillik eder. Adli Tıp Grup Başkanlığı bulunan yerlerde bu görev grup başkanı tarafından yerine getirilir.

     Adli Tıp Genel Kurulu;
     Madde 15 - (Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031)
     a) Adlî tıp ihtisas kurulları ve ihtisas daireleri tarafından verilip de mahkemeler, hâkimlikler ve savcılıklarca kapsamı itibarıyla yeterince kanaat verici nitelikte bulunmadığı, sebebi de belirtilmek suretiyle bildirilen işleri,
     b) Adlî tıp ihtisas kurullarınca oybirliğiyle karara bağlanamamış olan işleri,
     c) Adlî tıp ihtisas kurullarının verdiği rapor ve görüşleri arasında ortaya çıkan çelişkileri,
     d) Adlî tıp ihtisas kurulları ile ihtisas dairelerinin rapor ve görüşleri arasında ortaya çıkan çelişkileri,
     e) Adlî tıp ihtisas kurulları ile adlî tıp ihtisas dairelerinin ve adlî tıp şube müdürlüklerinin rapor ve görüşleri arasında ortaya çıkan çelişkileri
     f) Adlî tıp ihtisas kurulları ile Adli Tıp Kurumu dışındaki sağlık kuruluşlarının verdikleri rapor ve görüşler arasında ortaya çıkan çelişkileri,
     Konu ile ilgili uzman üyelerin katılımıyla inceler ve kesin karara bağlar.

     İhtisas Kurullarının görevleri:
     Madde 16 - (Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) I. Genel Görevleri :
     Bu Kanun kapsamına giren işlerde;
     a) Bilirkişilerce,
     b) Fizik ve Trafik İhtisas Dairelerinin tıpla ilgili olmayan raporları hariç olmak üzere adlî tıp ihtisas dairelerince,
     c) Adli tabip veya adli tıp uzmanlarınca,
     Verilip de mahkemeler, hâkimlikler ve savcılıklar tarafından yeterince kanaat verici nitelikte bulunmayan ve aralarında çelişki olduğu belirlenen raporları inceleyip bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek.
     II- Özel görevleri:
     a) Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu:
     Ölümle ilgili işler ile diğer kurulların görevlerine girmeyen işler,
     b) İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu:
     Müessir fiiller,
     c) Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu:
     İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulunun görevine girmeyen Sosyal Sigortalar ve İş Kanunları ile ilgili olaylar, malûliyetler, meslekte kazanma gücü kaybı, meslek hastalıkları ve meslekî kusurlar, hürriyeti bağlayıcı cezaların infazının ertelenmesi, sürekli hastalık, sakat-lık ve kocama sebepleri ile belirli kişilerin cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemler,
     d) Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu:
     Türk Ceza Kanununun 53, 54, 55 ve 57 nci maddeleri ile 58 inci maddesinin bir, iki, dört, beş ve altıncı fıkraları hariç olmak üzere, cezai ehliyet veya bunu kaldıran veya hafifleten sebepler ile hukuki ehliyetin tespiti, Türk Ceza Kanununun 403 ve 404 maddelerinde yazılı uyuşturucu maddeleri kullanan kimselerin alışkanlığı ile ilgili iptilâ derecesinin belirlenmesine ilişkin işlemler,
     e) Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu:
     Zehirlenmeler ile allerji ve immünolojiye, ilaç kimyasına, alışkanlık yapan diğer maddelere ilişkin işler, nesebin belirlenmesine ilişkin işler, halkın sağlığına, yenecek ve içilecek şeylere ilişkin cürümler, uyutucu ve uyuşturucu maddeler, gıda ve ilaçlara ilişkin iş-ler,
     f) Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu:
     Genel ahlak ve aile düzeni aleyhine işlenen cürümler, nesep cürümleri, çocuk düşürme veya düşürtme cürümleri, Türk Ceza Kanununun, 53, 54, 55 ve 57 nci maddeleri ile 58 inci maddesinin üçüncü fıkrasının dışındaki hususlar ve cinsel iktidar tespiti ile fiile karşı koyup koyamayacağı hususlarının tespitine ve yaş belirlemesine ilişkin işlemler
     Hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek.

     Morg İhtisas Dairesinin görevleri:(Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031)
     Madde 17 - Morg İhtisas Dairesi, mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen cesetler ve ceset kısımları ile canlılara ait doku ve biyolojik materyal üzerinde her türlü incelemeleri yapar ve sonucunu bir rapor ile tespit eder.
     Morg dairesine getirilen ve otopsinin sonuçlanması ile hüviyetinin tespitinden sonra morg dairesiyle ilgisi kalmayan ve yakınlarınca alınmayan veya araştırmalar sonucu kimsesiz olduğu anlaşılan ceset veya kısımları, adlî tahkikatla ilgisi kalmamış olması ve aksine vasiyet bulunmaması şartıyla, en az altı ay süreyle muhafaza edilmek ve bilimsel araştırma için kullanılmak üzere ilgili yükseköğretim kurumlarına verilebilir. Ceset veya kısımlarının, bilimsel araştırma amacıyla yükseköğretim kurumlarına verilmesiyle ilgili işlemler yönetmelikle düzenlenir.

     Gözlem İhtisas Dairesinin görevleri:(Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031)
     Madde 18 - Mahkemeler ve hakimlerce gözleme tabi tutulmasına karar verilenleri gözleme tabi tutmak ve gözlem sonucunu bir raporla tespit etmek.

     Kimya İhtisas Dairesinin görevleri:(Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031)
     Madde 19 - Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen toksikolojik, gıdai, sınai, narkotik, ilaç ve diğer çeşitli maddeler ile alkolometrik analizler yapmak ve sonucunu bir raporla tespit etmek.

     Biyoloji İhtisas Dairesinin görevleri:(Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031)
     Madde 20 - Biyoloji İhtisas Dairesi, mahkemeler ile hâkimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen her türlü biyolojik örnek ve biyolojik örnek taşıması muhtemel materyalin mikrobiyoljik, hematolojik, serolojik ve genetik yönden incelemelerini yapar ve sonucunu bir raporla tespit eder.

     Fizik İhtisas Dairesinin görevleri:(Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031)
     Madde 21 -  Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen silah, mermi, yazı (Grafolojik - daktiloskopik), fotograf, resim, imza, imza niteliğini taşıyan parmak izleri ile radyolojik, radyoizotop, klimatolojik,diğer fiziksel materyal ve olaylarla ilgili olarak incelemeler yaparak sonucunu bir raporla tespit etmek.

     Trafik İhtisas Dairesinin görevleri:(Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031)
     Madde 22 - Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklarca gönderilen trafik olayları ile ilgili konularda gerekli muayene ve incelemeler yapmak ve sonucunu bir raporla tespit etmek.

     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     Çalışma Esasları

     Adli Tıp Genel Kurulunun ve İhtisas Kurullarının çalışması:
     Madde 23 - (Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) A) Adlî Tıp Genel Kurulu, Adlî Tıp Kurumu Başkanının başkanlığında adlî tıp ihtisas kurulları başkan ve üyeleri ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca Genel Kurula katılması gereken adlî tıp ihtisas dairesi başkan  veya vekilinin iştiraki  ile toplanır.
     Genel Kurula İhtisas Kurulları Başkan ve üyelerinin en az üçte ikisinin iştiraki zorunludur.
     Kararlar çoğunlukla alınır. Başkanın yokluğunda Başkan Yardımcısı, onun da yokluğunda en kıdemli İhtisas Kurulu Başkanı Genel Kurula Başkanlık eder.
     İhtisas Kurullarından Genel Kurula havale edilmiş dosyalar hakkında raportör üyenin raporunu okuyup gerekli açıklamayı yapmasından sonra, o işle ilgili bulunan Kurul Başkanı, yok ise Kurul temsilcisi olan kıdemli üye, ya da Kurul Başkanının uygun göreceği diğer  bir  üye Kurul görüşünü açıklar.
     İkinci maddede sayılan yargı organlarınca gerekli görülen konuların Genel Kurulda görüşülmesi hallerinde, konu Genel Kurul raportörleri tarafından hazırlanarak Kurula sunulur. Kurul Başkanı izahat verdikten sonra konu hakkında tartışma açılır.
     Konu İhtisas kurullarından hangisini ilgilendiriyor ise Başkan ve üyeleri o oturuma çoğunlukla iştirak etmek zorundadır. İncelenecek konunun uzman üyesi bulunmadıkça bu konuda müzakere açılamaz.
     B) Adli Tıp İhtisas Kurullarının Çalışması:
     Adli Tıp İhtisas Kurulları Başkanının başkanlığında işin niteliğıne göre en az dört üye ile toplanır ve oyçokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf oy çokluğunu sağlamış sayılır. Üyelerden birinin özürlü olması veya yokluğu halinde eksiklik diğer kurullardan alınacak üye ile tamamlanır. Şu kadar ki tetkik edilecek konu, ilgili uzman üye hazır bulunmadıkça müzakere edilemez.
     C) Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu ve İhtisas Kurulları lüzum görüldüğü hallerde kararını vermeden önce incelediği konu ile ilgili bulunan evrakın onanmış örneklerini mahallinden isteyebileceği gibi aslı üzerinde de inceleme yapması zorunlu olduğunda bunları da isteyebilir.
     Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu ve İhtisas Kurulları ilgili kişileri gerektiğinde muayene ve bunları usulüne göre dinleyebilir. Her türlü tetkikatı yapar ve yaptırabilir.
     Adli Tıp Genel Kurulu kararları nihai olmakla beraber mahkemelerin delilleri serbestçe takdir hususundaki yetkilerini kısıtlamaz.
     Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 10 ncu maddesinin hükümleri saklıdır.
     (Yeni: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031)Adlî Tıp Genel Kurulu ve adlî tıp ihtisas kurullarının çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.

     Adlî Tıp Kurumunda bilirkişi dinlenmesi ve toplantılara katılma:(Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031)
     Madde 24 - I- Adli Tıp Genel Kurulu ve adlî tıp ihtisas kurulları ile adlî tıp ihtisas daireleri, inceledikleri konularla ilgili olarak Adlî Tıp Kurumundan bulunmayan tıp ve diğer uzmanlık dallarında Adli Tıp Kurumu dışından uzmanların bilirkişi olarak davet edilmesine karar verebilirler. Uzman kişiler oy hakları olmamakla birlikte görüşlerini bir raporla Adli Tıp Genel Kurulu, adlî tıp ihtisas kurulu veya adlî tıp ihtisas dairesi başkanlığına bildirirler.
     Bilirkişilere yönetmelikteki esaslara göre Adlî Tıp Genel Kurulu, adlî tıp ihtisas kurulu ve adlî tıp ihtisas dairesi başkanlığınca yaptıkları çalışmaya uygun ücret takdir olunur.
     II- a) Adli Tıp Genel Kurulu, adlî tıp ihtisas kurulları ile adlî tıp ihtisas daireleri, inceledikleri konularla ilgili olarak kendi kurul veya dairelerinde bulunmayan, Adlî Tıp Kurumundaki diğer kurul veya dairelerde bulunan uzmanların davet edilmesine karar verebilirler. Uzman kişiler, o olayla ilgili toplantıya katılır ve oy kullanırlar
     b) Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulunun görev alanına giren işlerle ilgili ölüm olaylarında; Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu toplantısına, Birinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Başkanının daveti üzerine Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulunun o olayla ilgili uzman üye veya üyeleri katılır ve oy kullanırlar.
     c) Gözlem İhtisas Dairesinde gözleme tâbi kişiler hakkında, Dördüncü Adli Tıp İhtisas Kurulunca da karar verilmesi hallerinde; Gözlem İhtisas Dairesi Başkanı veya vekili Dördüncü Adlî Tıp İhtisas Kurulu toplantısına katılır ve oy kullanır.

     İhtisas Daireleri Şubeleri:
     Madde 25 - Bu şubelerde görevlendirilecek personelin nitelikleri, çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

     DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
     Atamalar

     Atama esasları:
     Madde 26 - (Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Adlî Tıp Kurumu Başkanı, başkan yardımcıları, adlî tıp ihtisas kurulları başkan ve üyeleri, Adalet Bakanının inhası üzerine uzman elemanlar veya üniversitelerin ilgili fakülte öğretim üyeleri veya yardımcıları arasından müşterek kararnameyle atanırlar.
     (Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Adlî Tıp Kurumu 1. Hukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri, adlî tıp ihtisas dairesi başkanları, adlî tıp grup başkanları, adlî tıp şube müdürleri, şube müdürleri, adlî tıp uzmanları, uzmanlar, trafik uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, raportörler, mühendisler, kimyagerler, fizikçiler, programcılar, psikologlar, pedagoglar, antropologlar, astronomlar, asistanlar, eczacılar, biyologlar, diş hekimleri, balistik, adlî belge inceleme ve silah muayene uzmanları, Adlî Tıp Kurumu Başkanının teklifi üzerine Adalet Bakanlığınca atanırlar.
     (Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Birinci ve ikinci fıkra dışında kalan personelin atamaları Adlî Tıp Kurumu Başkanınca yapılır.
     (Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilenlerden, Adlî Tıp Kurumu Başkanı dışındaki görevlere üniversitelerin ilgili fakültelerinin öğretim üyeleri ve yardımcıları, asıl görevleri ile ilişkileri kesilmemek şartıyla görevlendirilebilirler. Adlî Tıp Kurumu Başkanı, başkan yardımcıları ve adlî tıp ihtisas kurulları başkanları ile adlî tıp ihtisas kurulları üyeleri, adlî tıp grup başkanları ve adlî tıp ihtisas daireleri başkanlarının görev süreleri dört yıldır. Görev süreleri sona erenler, aynı usule göre yeniden atanabilir veya görevlendirilebilirler. Yeni atanan veya görevlendirilenler göreve başlayıncaya kadar süresi dolanların görevi devam eder.
     Atanacak olan üniversite personelinin görevlendirilmelerinde önce bağlı bulundukları kurumun yetkili kurullarının izni alınır.
     (Ek: 26/3/1987-3334/4 md.)(Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Adli Tıp Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcıları, İhtisas Kurulları Başkan ve üyeliklerine ait kadrolarda, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu hükümlerine göre kendilerine aylık bağlanmış olanlardan gerekli nitelikleri taşıyanlar, Bakanlar Kurulunca belirlenecek sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı çerçevesinde, aylıkları kesilmeksizin ve yaş kaydı aranmaksızın, atanmalarındaki usule göre kadro karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Karşılık gösterilen kadrolara başka atama yapılamaz. Bu şekilde çalıştırılan sözleşmeli personel, kadrolarının her türlü yetki ve sorumluluğunu taşır. Ancak, 30 uncu madde hükümleri hariç olmak üzere kendilerine sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz.

     BEŞİNCİ BÖLÜM
     Özlük Hakları

     İkinci görev aylığı:
     Madde 27 - 26 ncı maddede belirtilen görevlere atanacak olan öğretim üyeleri veya yardımcılarının bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık ve ödenekleri kesilmez. Kendilerine ayrıca ikinci görev aylığı verilir.

     Fark tazminatı:
     Madde 28 - Yükseköğretim Kurumu Öğretim Üyesi veya yardımcısı iken Adli Tıp Kurumunda bir göreve asaleten atanan öğretim elemanlarına Adli Tıp Kurumundaki görevleri nedeniyle ödenen mali haklar, Yükseköğretim Kurumundaki toplam mali haklardan az olduğu takdirde, aradaki fark ayrıca tazminat olarak ödenir.

     ALTINCI BÖLÜM
     Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi

     Kurumun işletme şekli, döner sermaye:
     Madde 29 - Adli Tıp Kurumu, bu Kanunda öngörülen hizmetleri yerine getirmek için döner sermayeli işletmeler kurar.
     (Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Döner sermayeli işletmeler için Adlî Tıp Kurumuna yirmitrilyon lira döner sermaye tahsis edilmiştir. Bu miktar, gerekli görülen hallerde Bakanlar Kurulu Kararı ile iki katına kadar artırılabilir.
     Döner sermaye Adalet Bakanlığı bütçesine konulacak ödeneklerle, Hazinece verilecek ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar, bağış ve yardımlardan teşekkül eder.
     Bağış ve yardımlar bu maddede yazılı limite bağlı kalmaksızın mevcut sermayeye eklenir.
     Hazinece döner sermaye işletmelerine verilecek malların bedelleri sermayeye mahsup edilir.
     Döner sermaye işletmelerinin faaliyetlerinden doğan karlar, işletmenin ödenmiş sermayesi, bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca tahsis edilen sermaye miktarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenir.
     Ödenmiş sermaye bu miktarı bulduktan sonra karlar, müteakip mali yılın altıncı ay sonuna kadar mal sandığına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir. Süresinde mal sandığına yatırılmayan karlar işletmenin sorumlu sayman ve ita amirlerinden veya bu görevleri yürütenlerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir.
     Döner sermayeden; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 ncü maddesine göre döner sermaye işletmelerinin çalıştırılacak memurları ve toplu sözleşmelerden doğan diğer hakları, döner sermaye ile yapılan iş ve hizmetlere ilişkin giderler, Harcırah Kanunu uyarınca ödenecek yolluklar ve kurum personeline yapılacak ödemeler dışında hiç bir ödeme yapılmaz.
     Döner sermaye işleri; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunlarının hükümlerine ve sarftan önce Sayıştay denetimine bağlı değildir.
     Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için mali yılı izleyen dört ay içinde düzenlenecek bilanço ekleri gelir ve gider belgeleriyle birlikte Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve eklerinin onaylı birer örnekleri de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.
     Döner sermayeli işletmelerin alım satım, ihale ve işletme faaliyetleri ile kasa usulleri Maliye ve Adalet bakanlıklarınca hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre yürütülür. Döner sermayeli işletmelerin yapacakları hizmetleri ile gelir ve giderleri de aynı yönetmelikte belirtilir. Döner sermaye işletmelerinin sorumlu saymanları Maliye Bakanlığınca atanır. Saymanlıkta görevlendirilecek diğer memurlar Başkanlıkça atanır.

     Kurum personeline yapılacak ödeme:
     Madde 30 - (Değ: Kanun No:5473 RG: 31.3.2006/26125) Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinin en az % 35'i Adli Tıp Kurumu ve birimlerine malzeme, araç, gereç, araştırma ve döner sermayede görevli personel giderlerine ayrılır. Gelirin geri kalan kısmı Adli Tıp Kurumunda ve birimlerinde görevli personele; sınıfı, çalışma şartları, hizmet nitelikleri, hizmete katkısı, performansı ve benzeri hususlar dikkate alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine çıkarılacak yönetmelikte tespit edilecek esaslara göre ödenebilir.
     Yapılacak ödeme, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının;
     a) Adlî Tıp Kurumu Başkanı için % 500'ünü,
     b) Başkan yardımcıları için % 475'ini,
     c) İhtisas kurulu başkanları için % 450'sini,
     d) İhtisas kurulu üyeleri ile grup başkanları için % 400'ünü,
     e) İhtisas dairesi başkanları, uzman tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabipleri için % 350'sini,
     f) Asistan tabip, pratisyen tabip ve diş tabipleri için % 300'ünü,
     g) Alanında doktora derecesi almış olan mühendis, psikolog, biyolog, kimyager ve eczacılar için % 250'sini,
     h) Hizmetin niteliği itibarıyla görevin zorluk ve risk derecesi yüksek olduğu başkanlar kurulu kararı ile belirlenen personel ile otopsi görevlileri için % 200'ünü,
     i) Diğer personel için % 150'sini,
     geçemez.
     Serbest çalışan sağlık personeline ikinci fıkrada belirtilen oranların yarısı uygulanır.
     İkinci görev aylığı almak suretiyle çalışanlar, bu ödemeden yararlanamaz.

     YEDİNCİ BÖLÜM
     Çeşitli Hükümler

     Diğer Adli Ekspertiz Kurumları:
     Madde 31 - Yükseköğretim Kurumları veya birimleri, adli tıp mevzuatı çerçevesinde adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre resmi bilirkişi sayılır. Bu birim ve kliniklerde tetkik edilecek adli tıp ile ilgili işler yönetmelikte belirlenir.

     Adalet Bakanlığı hesabına burslu öğrenci okutma ve yurt dışında eğitim:
     Madde 32 - (Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Adalet Bakanlığı hesabına Adli Tıp Kurumuna adli tabip ve uzman yetiştirmek üzere, yurt içinde ve yurt dışında burs verilmek suretiyle yüksek öğrenim yaptırılabilir.
     Burs verilmek suretiyle yükseköğrenim yapacak öğrencilerin sayısı Bakanlıkça saptanır. Bu öğrencilere emsallerine ödenen bursun iki katı oranında burs ödenir. Burs alarak öğrenimlerini tamamlamış olanlar, Adli Tıp Kurumlarındaki uzmanlık ve ihtisas imtihanlarına tabi tutulmadan asistanlık (araştırma görevlisi) kadrolarına atanırlar.
     (Yeni: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Adlî Tıp Kurumunda yararlanılmak üzere Kurum Başkanlığının teklifi, Adalet Bakanlığının onayı ile yurt dışına yolluklu ve yevmiyeli olarak eğitim almak için personel gönderilir.
     (Yeni: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Bu personel 35 inci maddedeki mecburî hizmet yükümlülüğüne tâbidir.

     Adli Tıp Kurumunda uzmanlık eğitimi:(Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031)
     Madde 33 - (Değ: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Adlî Tıp Kurumunda adlî tıp alanında uzmanlık ve yan dal uzmanlıkları ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca yaptırılır."

     Vergi bağışıklığı:
     Madde 34 - Adli Tıp Kurumu tarafından öğretim, eğitim ve inceleme amacıyla ithal edilen bağış yoluyla gelen makine, alet ve cihazlarla, ecza, malzeme ve kitaplar, vergi, resim ve harçlardan muaftır.

     Mecburi hizmet:
     Madde 35 - Adli Tıp Kurumunda İhtisas ve uzmanlıklarını tamamlayanlar Adalet Bakanlığının göstereceği yerlerde dört yıl görev yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini tamamlamadan görevden ayrılanlar 21/8/1981 tarihli ve 2514 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında belirtilen mecburi hizmet süresini tamamlamadıkça meslek ve sanatlarını icra edemezler.
     Adli Tıp Kurumu dışında ihtisas ve uzmanlıklarını tamamlayıp atananların bu kurumda uzman olarak geçen çalışma sürelerinin yarısı 2514 sayılı Kanunda belirtilen devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır.
     Adalet Bakanlığından burs alarak veya herhangi bir kurum hesabına borçlanmak suretiyle öğrenimini tamamlayanların ilgili diğer kanunlarda belirlenen mecburi hizmet süre ve yükümlülükleri saklıdır.

     Yönetmelik:
     Madde 36 - Bu Kanunda sözü edilen yönetmelikler, Adalet Bakanlığının  koordinatörlüğünde Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca Kanunun yayımını izleyen altı ay içinde çıkarılır.

     Yürürlükten kaldırılan kanun:
     Madde 37 - 11 Temmuz 1953 tarihli ve 6119 sayılı Adli Tıp Müessesesi Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

     Geçici Madde 1  - Adli Tıp Kurumunun mevcut kadroları iptal edilmiş ve yerine genel kadro kanunu çıkıncaya kadar bu Kanuna bağlı ek cetveldeki kadrolar ihdas edilmiştir.
     Halen mecliste ve kurumda çalışmakta olan bütün personel; uzmanlıklarına ve sair özelliklerine uygun yeni görevlerine atanırlar.

     Geçici Madde 2 - Yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

     GEÇİCİ MADDE 3 - (Yeni: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde çıkarılır.

     GEÇİCİ MADDE 4 - (Yeni: Kanun No:4810 RG: 25.2.2003/25031) Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte adlî tıp ihtisas kurullarında başkan ve üye görevlerinde bulunanlar, bu Kanuna göre oluşturulacak adlî tıp ihtisas kurullarında uzmanlık alanlarına göre görevlendirilirler.
     Görevlendirilemeyenlerden, ikinci görevliler dışında kalanlar, malî hakları saklı kalmak üzere durumlarına uygun kadrolara atanırlar.
     Yeni oluşan adlî tıp ihtisas kurullarının başkan ve üyelerinin görev süreleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar.

     Yürürlük:
     Madde 38 - Bu Kanun yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

     Yürütme:
     Madde 39 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.