+ Konuyu Yanıtla
2 / 3 Sayfa İlkİlk 123 SonSon
11 den 20´e kadar toplam 28 ileti bulundu.

Konu: İnternet Üzerinden Satış yapmak

İnternet Üzerinden Satış yapmak Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #11
  Kayıt Tarihi
  May 2009
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: İnternet Üzerinden Satış yapmak

  YAZILIMIN HUKUKSAL,VERGİSEL ve TEŞVİK BOYUTU*
  Ercan ALPTÜRK-Yeminli Mali Müşavir-İSTANBUL YMM Odası-2209

  I-GİRİŞ:

  Çağımız bilgi teknolojilerinin egemen olduğu bir dönemi yaşamaktadır.Bu nedenle,bilgi toplumu kavramı yaşamın her alanında ağırlığını hissettirmeye başlamıştır.
  Bilgi toplumuna ulaşmak için ise sadece teknoloji ve onun getirmiş olduğu teknik cihazlar
  ve aksesuarlar yeterli değildir.İstenilen düzeyde başarıyı yaklayabilmek için iyi yetişmiş
  işgücüne büyük ölçüde gereksinim duyulmaktadır.Cisco ve International Data Corporation
  raporlarına göre ülkemizin network uzman açığı 2002 yılı için 12 bin,2003 yılı için ise 13
  bin olarak tahmin edilmiştir. Fakat,söz konusu nitelikli işgücüne olan gereksinim tahminlerin üzerinde seyretmiştir.Genel olarak bakıldığında;şirketlerin bu konuda aradığı personelin networking,bilişim sistemleri ve yazılım geliştirme alanlarında yetişmiş olmasına dikkat edilmektedir.

  Bilgisayarlarda kullanılacak yazılımlar bilgisayar dilinde “software” olarak tanım
  lanmaktadır.Bilgisayar yazılımlarının finansal boyutu,hukuki niteliği, telif hakları yönün den durumu,vergisel boyutu ile birlikte yasal defterlerde muhasebe açısından izlenmesi,teşvik kap samında özellikleri bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.Teknolojide meydana gelen hızlı
  değişim ve dönüşümler sonucunda yazılım sektöründe de hissedilir ölçüde değişikliklere tanık
  olunmaktadır.Bu nedenle,çoğu zaman yasal düzenlemelerin bile teknolojik gelişimlerin geri-
  sinde kalması nedeniyle yazılımla ilgili hukuki sorunlar da gün geçtikçe farklılık arzetmeye
  başlamış,adeta her teknolojik değişim beraberinde yeni sorunları gündeme getirmektedir.

  Yazılım,bilgisayarlardan yararlanarak iş yapma ve hizmet üretmenin anahtarını
  elinde bulundurmaktadır.Yazılım,bir nevi kılavuz gibidir,bilgisayara hangi işi nasıl ve hangi
  sürede ve beklenen amaçlar doğrultusunda yapması konusunda yön verir.Özü itibarıyle,yazı-
  lım olmadan bilgisayarla iş yapmak veya bilgisayardan verimliliğe yönelik katma değer ya-
  ratacak iş gerçekleştirmek mümkün değildir.Yazılım,kendi branşı açısından özel bir dildir
  ve tüm olasılıkları bünyesinde toplayan teknik çalışmaların sonucunda ulaşılan bir üründür.

  Yazılımlar genel olarak iki kategoride değerlendirilebilir.Birinci kategoride,iş
  metodlarında kolaylık sağlayacak yazılımlar yer alırken,ikinci kategoride ise teknik sorunla-
  ra çözüm bulan veya getiren yazılımlar mevcut bulunmaktadır.

  Bugün için,artık bilgisayarların işletim yazılımı olmaksızın faaliyette bulunması
  mümkün değildir.Bu nedenle,işletim sistemleri olarak tanımlanan bilgisayar yazılımlarının
  oluşturulmasında önemli bir bilgi birikimine gereksinim duyulmaktadır.İşletim sistemleri,
  dünya çapında büyük firmalar tarafından üretilmekte olan bilgisayar programları niteliğindedir.


  II-HUKUK PENCERESİNDEN YAZILIM:

  Yazılımın hukuksal boyutları irdelendiğinde karşımıza öncelikle bilgisayar yazılımlarının hukuki mahiyeti,telif hakkı-ihtira beratı kavramları çıkmaktadır.

  Şunu öncelikle kabul etmek gerekir ki,bilgisayar yazılımlarının en önemli
  özelliği “fikir eseri unsuru” olmasıdır.Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde bilgisayar yazı-
  lımlarının alım satıma ve kiralamaya konu olması nedeniyle fikir eseri özelliği ön plana geç-
  mektedir.Hukuksal yönden yazılımla ilgili olarak ortaya çıkan bir başka konu da telif hakları
  konusu olmaktadır.Bu açıdan konuyu değerlendirdiğimizde;bilgisayar yazılımları açısından telif veya patent haklarının gayri maddi haklar niteliğinde olduğu açık ve nettir.Fakat,burada
  bir sorun çıkmaktadır ki,bilgisayar yazılımlarının hukuki mahiyetlerinin patent ya da telif hakkı olarak tanımlanmasında standart bir ölçünün bulunmadığıdır.Çünkü,bizzat yazılımların
  kullanılış tarzları bile net ve kesin bir tanımlama olanağını ortadan kaldırabilmektedir.

  Bilgisayar yazılımları yazılımı meydana getirenler tarafından kendi adlarına tescil edilmiş ve ihtira beratının alınmış olması halinde bilgisayar yazılımının üzerindeki tüm hakların devredilmesi söz konusu olacağından ihtira beratının (patent hakkı) da satılmış sayılacaktır.Bu durumda bilgisayar yazılımın ihtira hakkının sahibi yazılımı aynı şekilde veya değişiklikler yaparak satabilecek,kiralayarak değişik şekillerde kullanabilecektir.

  III-YAZILIM SEKTÖRÜ TEŞVİK EDİLİYOR MU?

  Ülkemizde yazılım ihracatı çok düşük düzeylerde olup üretimi de şu anda
  gereksinimleri karşılayacak ölçüde değilidir.Dış ticaret verileri açısından yazılım üretimi bir mal üretimi olarak sayılmamakta,dolayısıyla yazılıma ilişkin dış satım değerleri söz konusu
  mala ilişkin ihracat-ithalat bilgileri arasında yer almamaktadır.

  Yazılım üretimi ve ihracatına ilişkin devlet yardımlarını sekiz başlık altında toplayabiliriz:
  1.Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarları yardımı,
  2.Yurt dışı fuar ve sergilere katılım yardımları,
  3.Eğitim yardımı,
  4.İstihdama yol açma yardımı,
  5.AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi,
  6.Pazar araştırması yardımı,
  7.Yurt dışında ofis,mağaza,işletme ve marka tanıtımı yardımı,
  8.Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması,tanıtımı ve tutunmasına yönelik destekleme.

  Yazılım üretimine ilişkin yatırım teşviklerini ise dört başlık altında değerlendirmek mümkündür.


  1.Kurumlar Vergisi muafiyetiina,makine-teçhizat ve bilgisayar alım bedellerinin tamamı kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır.

  2.Vergi,resim ve harç istisnası:Yatırım tamamlandıktan sonraki iki yıl içerisinde en az 10.000 ABD doları tutarında ihracat yapılması durumunda geçerli olmaktadır.

  3.Gümrük vergisi muafiyeti:Yatırıma ilişkin olarak yapılan itahalatın gümrük vergisi ve fonlardan muaf tutulması olanağı sağlanmaktadır.

  4.KDV istisnası:4369 Sayılı Kanunla bazı sektörler ile gelişmiş bölgeler dışında tüm yatırımlar KDV ‘den muaf tutulmakta olup,bilişim sektöründe muafiyet tüm bölgeleri kapsamaktadır.

  Maliye Bakanligi’nca 17.07.2000 tarihinde yayımlanan 235 numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde bu konuda yatırım indirimi uygulamasına iliskin yeni düzenlemeler yapılmıştır. Maliye Bakanlığı’nca yapilan yeni düzenlemeye göre, yatırım tesvik belgesine baglanmis yatırımlarda, yatırım indiriminden yararlanabilecek iktisadi kiymetlerin kullanılabil mesi için gerekli olan ve belgeye ekli global listede yer alan bilgisayar programlari için yapı-lan harcamalar üzerinden yatırım indirimi hesaplanmasi mümkün olacaktir. Maliye Bakanlığı ’nın yaptığı bu son düzenleme yatırımların özendirilmesi için gelismis teknolojilerin kullanıla bilmesi yönünde önemli bir adim olarak değerlendirilebilir. Yatirim indiriminin hesabında dikkate alinacak bilgisayar programinin belirlenmesinde, yatirim indiriminden yararlanabile- cek diger iktisadi kıymetlerin kullanılabilmesi için gerekli olan ve ekli global listede yer alan sistem yazilimlari ve uygulama yazılımlarin tamamı dikkate alinabilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, söz konusu bilgisayar programlarının lisansları ile birlikte temininin gerekli olmasidir. Aksi halde, yatırım konusunu olusturan bir yatırım harcamasından söz etmek mümkün olmayacaktir.

  IV-YAZILIMIN VERGİSEL BOYUTU:

  Gayri maddi haklardan sadece,yatırım indiriminden yararlanan iktisadi kıymetlerin kullanılabilmesi için gerekli olan bilgisayar programları yatırım indirimine konu olabilecektir.Bu nedenle,bilgisayar programlarının yatırım indiriminden yararlanabilmesi için;
  programların kullanılacağı iktisadi kıymetlerin yatırım indiriminden yararlanması ve iktisadi kıymetlerin kullanılabilmesi için gerekli olması koşullarının eş zamanlı olarak sağlanmış olması gerekmektedir.

  Bilgisayar yazılımlarının yasal defterlere yansıtılmasında firmalar açısından fiziki anlamda bir mal alımı söz konusu olmamakta,fakat gayrimaddi bir hak iktisabı söz konusu olmaktadır.Gayri maddi bir hakkın yasal defterlere yansıtılması ise ancak aktife alınması ile gerçekleşebilir.Dolayısıyla,aktife alınmasından anlaşılması gereken o iktisadi kıymetin iktisap edilmesi sonucunda yasal defterlere kaydedilmesidir.

  Bilindiği üzere,bilgisayar yazılımları işletim sistemleri ve uygulama programlarından oluşmaktadır.Bilgisayar işletim sistemleri için firmalar tarafından ödenene
  bedellerin tamamının kullanılmakta olduğu bilgisayar aksamının maliyet bedellerine dahil edi
  lerek yasal defterlere intikal edilmesi uygun olacaktır.Bu durumda amortisman ve yeniden değerleme olanaklarından yararlanılabileceği de dikkate alınmalıdır.Bu durumda ulaştığımız
  sonuç şudur ki işletim sistemlerinin ayrı olarak gayrimaddi haklar kapsamında yasal defterlere
  intikal ettirilmesi mümkün olmayıp ayrıca doğrudan doğruya gider yazılması da söz konusu
  değildir.Bilgisayar uygulama programları için ise durum farklılık arzetmektedir.Vergi Usul
  Kanunu’nun 269’ncu maddesi hükmü çerçevesinde genel olarak bilgisayar yazılımlarının bir
  gayrimaddi hak olarak maliyet bedeli ile değerlenmesi gerekmekte dolayısıyla yasal defterler-
  de 269-Diğer Maddi Olmayan Varlıklar Hesabında izlenmesi sağlıklı görülmektedir.

  Vergi Usul Kanunu(VUK)’nun 269’ncu maddesinde, işletmeye dahil bütün gayrimenkullerin maliyet bedelleri ile değerleneceği hükmü konulduktan sonra, bazı iktisadi kıymetlerin de gayrimenkuller gibi değerleneceği hükme bağlanmıştır. Bunun gibi; gayrimenkullerde maliyet bedeline girecek olan giderlerin neler olduğu Kanunun 270’ nci maddesinde, gayrimenkullerde maliyet bedelinin artması ise 272’ nci maddesinde düzenlenmiştir. Bu bakımdan, 269’ncu madde de, gayrimenkullerin maliyet bedeli ile değerleneceği hükmü getirilmekte ve nelerin gayrimenkul gibi değerleneceği düzenlendikten sonra izleyen maddelerde maliyet bedelinin tanımı yapılmakta ve bu bedeli artıran giderlerin ne olduğu açıklığa kavuşturulmaktadır.

  VUK’nun 313.’ncü maddesinde belirtilen işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269.’ncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetler, yine mezkur Kanunun 315. ve 316.’ncı maddeleri uyarınca amortisman yoluyla gider yazılabilecektir. Bununla birlikte teknolojide, ekonomi ve ticari yaşamda meydana gelen gelişmeler karşısında VUK’nun 317’ nci maddesinde yer alan fevkalade amortisman hükümleri de uygulanabilecektir.
  İşletim sistemi olmadan bilgisayar makinesi hiçbir anlam ifade etmemektedir. Bu nedenle bilgisayar makinesi piyasaya işletim sistemi ile birlikte arz edilmekte, dolayısıyla işletim sisteminin maliyeti bilgisayar makinesinin maliyetinin bir parçası durumuna gelmektedir. Bu durumda işletim sistemi bedelinin VUK’nun 269.’ncu maddesine göre bilgisayar makinesinin maliyetine dahil bir unsur olarak algılanması zorunlu olmakta; dolayısıyla VUK’nun 313, 315. ve 316’ ncı maddeleri uyarınca bilgisayar makinesi bedeli kapsamında amortismana tabi tutulması, VUK’nun mükerrer 298’ nci maddesine göre bilgisayar makinesi (işletim sistemi bedeli dahil) maliyeti ile bunlar üzerinden ayrılmış olan amortismanların yeniden değerlemeye tabi tutulması imkanı bulunmaktadır.
  Uygulama programları,işletim sisteminde olduğu gibi bilgisayar makinesinin bilgisayar fonksiyonu icra etmesi için ön koşul niteliğinde değildir. İşletim sistemleri bilgisayar makinesini çalıştıran ana bilgisayar özelliğini kazandıran nitelikte olup bunların bedelleri makinenin maliyetinin kapsamında yer almaktadır. Bir başka deyişle işletim sistemi olmadan bilgisayar makinesi hiçbir şey ifade etmemektedir. Buna karşılık uygulama programları , normal olarak kullanılabilen bilgisayarlarda kullanılmak üzere özel amaçlara yönelik özel sipariş üzerine hazırlatılan ya da önceden hazırlanmış paket program niteliğindeki bilgisayar yazılımlarıdır Özel sipariş üzerine hazırlanarak sipariş verene devredilen uygulama programlarında programa ait tüm mülkiyet hakları sipariş verene ait olmaktadır. Disketi ile birlikte satılan paket uygulama programlarında ise her ne kadar disket satılmakta ise de gerçek anlamda programın mülkiyet hakkının satışından söz etmek mümkün değildir. Zira burada kullanıcıya programın bir kopyasından yararlanma hakkı, kısmen de bir takım değişiklikler yaparak geliştirebilme hakkı verilmektedir.Gayrimaddi hak niteliğinde olan uygulama programlarını, gayrimenkuller gibi değerlenerek aktifleştirilmesi ve VUK’nun 315. ve 316’ ncı maddelerindeki hükümler uyarınca da amortismana tabi tutulması gerekmektedir
  Uygulama programları bilgisayarın kullanımına bağlı olarak çeşitli fonksiyonları yapabilecek programlar olup, bilgisayarları kullanabilmek için bu programlar zorunlu değildir (7) Bu programlar edinilme yollarına göre farklılıklar göstermektedir.Bilgisayar firmalarına özel sipariş üzerine yaptırılan uygulama programlarının tüm mülkiyet hakkı kullanıcıya geçmekte ve bu programlar için ödenen bedeller sonucunda gayrimaddi bir hak elde edilmektedir. Dolayısıyla bu programlara ödenen bedellerin amortisman yoluyla itfa edilmesi gerekmektedir.

  Bazı bilgisayar firmaları belirli bir kitleye yönelik olarak uygulama programı hazırlayabilirler. Bu programlar belirli bir süreyle, ilgili firmalara kiralanabilir.Bu durumda belirtilen programlar için yapılan ödemeler kira geliri niteliğine olup, direkt gider yazılabilecektir. Ancak burada peşin ödenen giderler açısından dönemsellik ilkesinin dikkate alınmasının gerektiği de unutulmamalıdır.

  V-KORSAN YAZILIMA KARŞI HUKUKSAL TEDBİRLERİN
  DEĞERLENDİRİLMESİ:

  Ülkemizde lisanssız yazılımla mücadelenin bayraktarlığını BSA-Business
  Software Alliance olarak bilinen İş Yazılımcıları Birliği yürütmektedir.BSA,dünya çapında
  yazılım ve internet endüstrisinin uluslararası pazarda hükümetler ve tüketiciler nezdindeki
  sesidir.BSA,bilgisayar kullanıcılarını yazılım telif hakları konusunda eğitmekte,yeniliği teşvik eden ve ticaret fırsatlarını artıran kamu politikalarını desteklemekte,yazılım korsanlığıyla
  mücadele etmektedir.

  Korsan yazılımla mücadelenin yaratacağı olumlu etkiler yoğunlukla istihdam,
  vergi gelirleri ve sektörel büyüme alanlarında görülmektedir.Yazılım korsanlığının azalması
  ve yazılım sektörünün büyümesi birbirinden ayrılamayan iki unsurdur.Dolayısıyla,yazılım
  korsanlığıyla yapılacak her mücadele sektörün büyümesine pozitif düzeyde katkıda bulunacaktır.

  Bugün,dünyada yazılımlara doğrudan patent verilebilmesi ancak Japonya ve
  ABD ‘de mümkün bulunmaktadır.Henüz ülkemiz açısından bu olanak bulunmamaktadır.
  Fakat,yazılımların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda 7 Haziran 1995 tarihinde yapılan deği-
  şiklikle korunmasına olanak veren yasal düzenlemeler mevcut bulunmaktadır.Söz konusu yasal düzenleme çerçevesinde,bir firmanın hazırlamış olduğu yazılımın onun izni dışında kullanılması engellenirken,yazılım içerisinde yapılan ve buluş niteliğini taşıyan yeniliklerin kopya-
  lanması ya da başka bir firma tarafından farklı bir yazılım içerisinde kullanılmasına imkan verilmektedir.Kopya kullanımı engellemek için ise telif hakkının alınması gerektiğinden bu
  noktada yazılım firmalarının veya yazılımcıların lisans vererek yaptıkları buluşlardan gelir
  elde edebilmeleri için patent alma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

  VI-SONUÇ:

  Türkiye’de yazılım bir ürün olarak hakettiği değere ve kabule sahip değildir. Ayrıca,akademik araştırmaların dışında da yeteri kadar destek görmemektedir.Esas olarak,
  Yazılım aslında tümüyle AR-GE çalışmalarının bir sonucudur,AR-GE’ye ayrılan bütçe olanakları çerçevesinde ancak yazılımın geliştirilmesi ve üretilmesi söz konusu olabilmektedir.

  Türkiye gibi eğitilmiş ve yetişmiş beyin gücü bakımından önemli bir potansiyeli bulunan bir ülkede yazılım üretimi insanımız için önemli bir iş ve gelir kaynağı olabilir, olmalıdır. Ama ne yazık ki gerçek bundan çok uzaktır. Bilgi toplumunun ön koşullarından biri olması ve ülke mizin bu konudaki görünür potansiyeli nedenleriyle , yazılım sektörü son on yıldır üzerinde çok konuşulan , ama kararlı, bilinçli ve somut adımların atılmadığı, atılamadığı bir iş kolu olarak kalmıştır Türkiye’de yazılım sektörünün gelişebilmesi için teşvik edilmesi gereği, 80’li yılların ikinci yarısında gündeme gelmiş, sektöre ilk teşvikler 90’lı yılların başın da verilmeye başlanmıştır. Geleneksel sanayi teşvik yöntemlerinin yazılım sektörüne de açılması şeklinde uygulanan bir yaklaşımla yazılım sektöründe yalnızca sabit sermaye yatırımları desteklenmiştir. Bu teşvikler maalesef yeterince rağbet görmemiş ve bir kaç yazılım firması dışında pek kullanan olmamıştır. Çünkü yazılım endüstrisinde sabit sermaye yatırımlarının toplam yatırım içindeki payı çok düşüktür. Bu oran bilgisayar fiyatlarının göreceli olarak gün geçtikçe düşmesi nedeniyle daha da azalmaktadır. Bunun yanında yazılım sektörü üstün nitelikli, iyi eğitim görmüş ve tüm dünyada rahatlıkla iş bulabilen pahalı bir işgücü çalıştırmak zorundadır.
  Bu nedenle, sabit sermaye yatırımını değil işletme sermayesini destekleyen teşvik yöntemlerinin daha etkili ve yararlı olacağı açıktır. Ama şimdiye kadar böylesi bir teşvik konu dahi edilmemiştir.

  Ülkemizde bilgi teknolojisi ve yazılım sektörü yeni yeni gelişmektedir.Yazılım ,Türkiye bilgi teknolojisi pazarının yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır. Türkiye içinde üretim yapmakta olan ulusal yazılım firmalarının yazılım pazarı içindeki payı en iyimser ifadeyle %25’tir. Bu firmalar bilgi teknolojisi sektörü vergi sıralamasındaki ilk firmalar arasında yer almaktadır. Bundan da görüleceği gibi devletimiz yazılım sektöründe sermaye birikimini sağlamak şöyle dursun, ulusal yazılım üreticilerini en ağır şekilde vergilendirerek gelişmesine engel olmaktadır. Bu sektördeki eleman ücretlerinin nerede ise Batı Avrupa ile kıyaslanabilir hale gelmesi sonucu yazılım üretimini Türkiye dışına kaydırmak daha ekonomik görünmeye başlamıştır. Bu durum Türkiye’nin bilgi çağı geleceği için önemli bir tehdittir.  Hukuki NET Güncel Haber

  İnternet Üzerinden Satış yapmak konulu yargıtay kararı ara
  İnternet Üzerinden Satış yapmak konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #12
  Kayıt Tarihi
  Dec 2009
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: İnternet Üzerinden Satış yapmak

  Alıntı firegenius rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Kusura bakmayın üst üste bir sürü mesaj oldu ancak internet üzerinde araştırma yaparken şöyle bir şey buldum:

  Gelir vergisi kanunu:
  Madde 18 - (Değişik: 4/12/1985 - 3239/40 md.)
  (Değişik birinci fıkra: 11/8/1999 - 4444/4 md.)
  Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar program-
  cısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, maka-
  le, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karika-
  tür, fotoğraf, film, video band,radyo ve televizyon senorya ve oyunu gibi eser-
  lerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve vide-
  oda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri
  ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve
  temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden
  müstesnadır.
  Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi
  karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.
  Yukarıda yazılı kazançların arızi olarak elde edilmesi istisna hükmünün uy-
  gulanmasına engel teşkil etmez.
  Serbest meslek kazançları istisnasının,bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca
  tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.

  Yardımcı olabilir misiniz?
  Alıntı selcukgulten rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Bu madde doğru ve geçerli. Siz programı üretip bir şirkete satış ve diğer hakları verirseniz geçerli. Kendiniz sürekli ve ticarethane boyutunda satarsanız bir anlam taşımıyor.

  Üstünden epey bir zaman geçmiş, ama ben de bu konuyla ilgili düşüncemi açıklamak istiyorum. Sayın Selçuk Gülten, maddeyi yanlış anladığınızı düşünüyorum. Metinde istisna için sayılan şartlar arasında "veya" ifadesi geçiyor, "ve" değil. Dolayısıyla, "bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve
  temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat" diye belirtilen gelir türü, istisnanın sübutu için gerek şart değildir, sadece istisnanın ortaya çıkabileceği durumlardan birini gösterir.

  Şimdi maddeyi Türkçe dilbilgisi kurallarına göre yakından inceleyelim:

  --------------
  Gelir vergisi kanunu:
  Madde 18 - (Değişik: 4/12/1985 - 3239/40 md.)
  (Değişik birinci fıkra: 11/8/1999 - 4444/4 md.)
  Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar program-
  cısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, maka-
  le, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karika-
  tür, fotoğraf, film, video band,radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eser-
  lerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve vide-
  oda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri
  ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve
  temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden
  müstesnadır.
  Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi
  karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.
  Yukarıda yazılı kazançların arızi olarak elde edilmesi istisna hükmünün uy-
  gulanmasına engel teşkil etmez.
  Serbest meslek kazançları istisnasının,bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca
  tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.

  ----------------

  Maddenin ilk cümlesi basitçe şu unsurlardan oluşuyor:

  X kişilerin Y eserlerini Z suret(ler)iyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.

  X kişiler KİMDİR?
  Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçıları

  Y eserleri NEDİR?
  şiir, hikaye, roman, maka-
  le, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karika-
  tür, fotoğraf, film, video band,radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eser-
  leri

  Z suret(ler)i NASIL suretlerdir?
  1- gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve vide-
  oda yayınlamak
  veya
  2- kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri
  ile ihtira beratlarını satmak
  veya
  3- bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve
  temlik etmek
  veya
  4- (bunlar üzerindeki mevcut haklarını) kiralamak.

  Yukarıdaki 4 suretten herhangi biri yerine gelirse cümlede koşulan istisna şartı gerçekleşmiş olacaktır.

  Bu cümle, gazetecilikte 5N 1K kuralı olarak bilinen, ancak bir olayı "efradını cami, ağyarını mani" şekilde tasvir ve tavsif eden her türlü cümle için geçerli unsurlardan KİM, NE ve NASIL sorularına cevap veren unsurları taşımaktadır. NEREDE, NE ZAMAN, NİÇİN sorularına cevap vermediği için, her yerde, her zaman ve her şekilde geçerli olduğu anlaşılmaktadır.

  Hukukçu değilim, ama bir akademisyenim ve bilimsel formasyonum var. Ben bu cümleyi böyle anlıyorum. Yanlışım varsa lütfen düzeltin.

 4. #13
  Kayıt Tarihi
  Apr 2007
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  701
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: İnternet Üzerinden Satış yapmak

  yalnız burada şöyle bir ayrınyı var. satmak. satmak tabiri ile kanımca bunu bir kerelik başkasına vermek. burada kopyalar yaparak bir çok kez aynı ürürnü satarsanız bu mükellefiyeti gerektirir. ama ürettiğiniz ürürünü bir kez olarak satar iseniz mükellefiyet açmanız gerekmez tevkifat yolu ile vergilendirirlirsiniz. Başka başka programlar yapıp (tek kopya) satarsanız 100 lerce programda olsa mükellefiyet gerekmez tevkifata tabisinizdir. Ancak siz yaptığınız bir programın defalarca satışından bahsediyorsunizki bu mükellefiyet açmayı gerektirir. örnek olarak yazar kitap yazar ve yayın evine satar bu tevkifat yolu ile vergilendirirlir ve yazar mükellefiyet açmaz. ancak yayınevi bunu kopyalar ve satar ticari olarak vergilendirlir. yazar kopyalayıp satsa oda mükellef olacaktı kanun maddesi gereği.

 5. #14
  Kayıt Tarihi
  Oct 2008
  Nerede
  Moskova
  İletiler
  1.568
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: İnternet Üzerinden Satış yapmak

  Alıntı molyer rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  yalnız burada şöyle bir ayrınyı var. satmak. satmak tabiri ile kanımca bunu bir kerelik başkasına vermek. burada kopyalar yaparak bir çok kez aynı ürürnü satarsanız bu mükellefiyeti gerektirir. ama ürettiğiniz ürürünü bir kez olarak satar iseniz mükellefiyet açmanız gerekmez tevkifat yolu ile vergilendirirlirsiniz. Başka başka programlar yapıp (tek kopya) satarsanız 100 lerce programda olsa mükellefiyet gerekmez tevkifata tabisinizdir. Ancak siz yaptığınız bir programın defalarca satışından bahsediyorsunizki bu mükellefiyet açmayı gerektirir. örnek olarak yazar kitap yazar ve yayın evine satar bu tevkifat yolu ile vergilendirirlir ve yazar mükellefiyet açmaz. ancak yayınevi bunu kopyalar ve satar ticari olarak vergilendirlir. yazar kopyalayıp satsa oda mükellef olacaktı kanun maddesi gereği.
  Sağol. Bende aynı senin gibi düşünüyorum. Arkadaşın yukarıda ki yorumu tek başına pek bir anlam taşımıyor. Vergi hukukunda yorum Vergi Usul Kanunu Madde 3 te açıklanmıştır. Bunlardan birisi Lafzi yorumdur. Kanunun metni, kullanılan sözcükler, dilgisi kuralları içerisindeki yeri dikkate alınarak yorum yapılır. Ancak bu tek başına yeterli değildir. Diğer yorum yöntemlerini de dikkate almak gerekir. Vergisel konularda hukuk yanı sıra ekonomi ve muhasebe de bilmek gerekir.

 6. #15
  Kayıt Tarihi
  Mar 2010
  Nerede
  antalya
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: İnternet Üzerinden Satış yapmak

  Herkese Merhaba;
  Benim de bir sorum var Cevap yazarsanız cok sevinirim. internetten el emegi ile yapılan hediyelik esyalar satmak istiyorum. ve Promosyon olarak urunu alan kisinin bir arkadasına para gondermek istiyorum.Ornek verirsek; 150 TL ye bir esya satıp, 50 TL sini onerdigi arkadasına gondermek istiyorum. Yalnız arkadasının da o urunu daha onceden almıs olması kosuluyla bu kampanyayı yapmak istiyorum. Boylece urunu cazip gosterip daha fazla satıs yapmak istiyorum. Bunun yasal duzenlemesi ve vergilendirilmesi nasıl olur. İlginize simdiden tesekkurler. Saygılarımla

 7. #16
  Kayıt Tarihi
  Oct 2008
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  2.424
  Dilekçeler Sözleşmeler
  3
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: İnternet Üzerinden Satış yapmak

  Satmak istediğiniz mal yukarıda tartışılan Gelir Vergisi Kanunu 18 maddede sayılan mallardan mı?

 8. #17
  Kayıt Tarihi
  Mar 2010
  Nerede
  antalya
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: İnternet Üzerinden Satış yapmak

  Alıntı litigation rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Satmak istediğiniz mal yukarıda tartışılan Gelir Vergisi Kanunu 18 maddede sayılan mallardan mı?
  El yapımı ahsap urunler ve yine el yapımı dantel, orgu kazak vs gibi seyler. Tabii bunları yapan kisilerin dukkanı yok tamamen kendi urunleri. Biri emekli ahsap yapıyor biri de ev hanımı dikis nakıs yapıyor. İlginize tesekkurler.Bu konuda beni bilgilendirseniz sevinirim.
  Saygı ve sevgilerimle

 9. #18
  Kayıt Tarihi
  Apr 2007
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  701
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: İnternet Üzerinden Satış yapmak

  Gerçek usulde ticari kazançtan vergilendirilirsiniz. Bir mali müşavir tutun. Çünkü size lazım olacak

 10. #19
  Kayıt Tarihi
  May 2010
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  38
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: İnternet Üzerinden Satış yapmak

  Ben küçük çiftçiyim.Zirai kazançlarım Basit veya Gerçek Usulde vergilendirilmemi gerektirmeyecek küçüklükte.
  Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlıyım.
  Buğday veya benzeri tahıl satışlarımı (takribi 7-8 bin tl) Ticaret Borsası üzerinden yapılan stopaj kesintileriyle yapıyorum.
  Ayrıca bir zeytin fidanlığımda hobi olarak ürettiğim lale ve nergis (fulya) soğanlarım var..
  Bu soğanların bir kısmını bitki sitelerinde internet yoluyla satmak istiyorum.
  Satışlarım sadece haziran-temmuz ayında olacak,yani süreklilik arzetmeyecektir.Satacağım soğan miktarı takribi 1000 tl.dır.

  Benim bu çiçek soğanı satışlarımdan Maliye nezdinde karşılaşacağım bir risk var mıdır?
  Yanıtlarınız için teşekkür ederim şimdiden.

 11. #20
  Kayıt Tarihi
  Apr 2007
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  701
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: İnternet Üzerinden Satış yapmak

  benim anladığım siz internet sitesine ilan vereceksiniz. rakamda dediğiniz gibiyse sıkıntı olmaz

+ Konuyu Yanıtla
2 / 3 Sayfa İlkİlk 123 SonSon

Benzer Konular :

 1. İnternet Üzerinden Satış
  Merhaba, işsiz fiziksel engelli bir gencim. Kendi işimi kendim yaratma çabalarımın sonucunda, hazırladığım elişi ürünleri, arkadaşımın üyeliği...
  Yazan: mavi.yesil Forum: Bilişim Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 22-11-2018, 00:46:49
 2. Bilgisayar Oyunu Üzerinden Satış Yapmak Yasal Mıdır
  Merhaba, ben internet üzerinden oynanan bir oyun serveri açmayı düşünüyorum ve bu server üzerinden parayla oyun içi özellik satmak istiyorum. Bu...
  Yazan: MrSeal Forum: Bilişim Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 14-12-2016, 16:35:15
 3. Bilgisayar Oyunu Üzerinden Satış Yapmak
  Merhaba, ben internet üzerinden oynanan bir oyun server'i açmayı düşünüyorum ve bu server üzerinden parayla oyun içi özellik satmak istiyorum. Bu...
  Yazan: MrSeal Forum: Ticaret Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 14-12-2016, 16:12:24
 4. Sanalpazar Üzerinden Satış Yapmak ve Vergilendirme Hakkında
  Değerli Yöneticiler sorunum ile ilgili forumda arama yaptım tam anlamıyla benim soruma benzer bi konu bulamadım. Ben bir eticaret firmasına bağlı...
  Yazan: bedaze Forum: Bilişim Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 05-11-2014, 16:25:20
 5. İnternet üzerinden satış
  internet üzerinden alış veriş yaptığım site ürünümü göndermedi bende bunun üzerine tüketici hakları mahkemesine verdim ve davayı kazandım icraya...
  Yazan: alican080808 Forum: Tüketici Hakları
  Yanıt: 4
  Son İleti: 12-08-2008, 15:53:15

Bu sayfada bulunan kavramlar:

internetten satış yapmanın kuralları

yhs-ddc_bd

internetten satış kuralları

ürettigimi nerede satabilirim

nerede çiçek satabilirim

elimdeki e kitapları nasıl satarım

elimdeki mali nasil pazarlarim

sanalpazar satıcı maliye

tarim urunlerini internetten nasil satabilirim

evde yetistirdigim cicegi en kolay nasil satarim

kendi yetistirdigim ve urettigim urunu nasil satarim

internetten satis kurallari

internetten nasil cicek satabilirim

elimde urunlerim var internet uzerinden nasil satabilirm

elimdeki mahsulleri nereye satabilirim

kendi urettigim urunleri nerede satabilorom

facebook uzerınden satıs yapmak ıcın gereklı olanlar

internetten yasal olarak satis yapmak

elimdeki ürünleri nasıl satabilirim

elimdeki aracı nasıl satabilirim

Soğanımı nasıl satarım 2014

internetten satış yapmak

elimdeki malı nasıl satabilirim

internet üzerinden satış yapabilmek için gerekli şartlar

internet üzerinden satış yapmak için ne gerekli

Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.