Sigorta poliçenizi düzenleyen kişilere doğru ve tam bilgi veriniz
Sigortasözleşmeleri, sigorta ettirenin/sigortalının beyan esasınagöre düzenlenmektedir. Sigorta ettiren/sigortalı,poliçenin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekildesigorta şirketine bildirimde bulunmalıdır. Aksi takdirde, sigortaettirenin beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde,sigorta şirketi, sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapabileceği gibisigorta poliçesini de iptal etme hakkına sahiptir.

Poliçenizi mutlaka okuyunuz
Sigortapoliçesi, sigorta ettiren/sigortalı ile sigorta şirketi arasındayapılan bir sözleşme olup, her iki tarafı da bağlayanhükümler içermektedir. Bu nedenle, taraflarınyükümlülüklerinin öğrenilmesi içinpoliçe ve eklerinin mutlaka incelenmesi gerekmektedir.

Sigorta genel şartlarını inceleyiniz
Sigortagenel şartları, söz konusu sigorta ile temin edilen haller vesigorta teminatı dışında kalan haller ile sigorta şirketine ve sigortaettirene düşen görevler gibi temel konulara ilişkindüzenlemeleri açıklayan mevzuat olup, sigorta şirketleritarafından sigorta ettirene verilmektedir. Satın alınanürün hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi, sigortayaptırılmadan önce ya da sigorta yaptırıldığı zaman sözkonusu genel şartların, ileride karşılaşılabilecek sorunları en azaindirmek amacıyla sigorta ettiren tarafından çok iyi okunmasıgerekmektedir.

Sigorta teminatının kapsamını tam olarak inceleyiniz
Sigortapoliçesi tarafından sağlanan teminatların kapsamı ile sigortaettirene sağlanan güvencelerin neler olduğu konusundatereddüte yer vermeyecek şekilde sigorta ettiren tarafından bilgiedinilmelidir.

Sigorta poliçesinde yer alan özel şartları inceleyiniz
Sigortaşirketleri tarafından söz konusu genel şartlara ve varsa eklerineaykırı düşmemek, sigorta ettirenin aleyhine olmamak ve genelşartların teminatlarını daraltmayacak şekilde özel şartlardüzenlenmektedir. Dolayısıyla, özel şartlar hakkında sigortaettiren tarafından bilgi sahibi olmak, ileride karşılaşılabileceksorunları önlemek amacıyla büyük önem taşımaktadır.

Sigorta poliçesi hakkında her türlü konuyusigorta sözleşmesini düzenleyen kişilere sormaktan kaçınmayınız
Sigorta ettiren tarafından poliçeve eklerinde yer alan tüm hükümler tamamıyla okunduğuhalde, anlaşılmayan hususlar var ise, sigorta ettiren tarafındansigorta poliçesini düzenleyen kişilere sorulmalı, yeterincebilgi alınamadığı durumlarda ise, sigorta konusunda uzman bir avukatadanışılmalıdır.

Poliçenizin prim tutarını/ücretini mutlaka ödeyiniz
Sigortateminatı, sigorta ücretinin tamamının veya taksitle ödenmesikararlaştırılmış ise, ilk taksidin ödenmesiyle başlamaktadır.Sigorta teminatının başlayabilmesi için sigorta şirketinepoliçede belirtilen prim tutarının, mutlaka sigorta ettirentarafından ödenmesi gerekeceğinden poliçe teslimine rağmenprim ödenmemişse sigortacının sorumluluğu başlamamaktadır.Dolayısıyla, sigorta priminin sigorta ettiren tarafından zamanındayatırılması ve makbuzun saklanması gerekmektedir.

Poliçenizde muafiyet ve/veya müşterek sigorta uygulamasına dikkat ediniz

Sigortaşirketi ile sigorta ettiren, tesbit olunan bir miktara veya sigortabedelinin belli bir yüzdesine kadar olan hasarların ya da hasarınbelli bir yüzdesinin sigortacı tarafından tazmin edilmeyeceğinigenel şartlara göre düzenleyebilmektedirler. Sigorta şirketitarafından hasarın belli bir kısmının, sigorta ettirenepaylaştırılmasına karşılık sigorta ettirenin ödeyeceği primden deindirim yapılmaktadır. Dolayısıyla, sigorta ettirenin hasar anındaalacağı tazminat miktarını etkileyecek muafiyet ve müştereksigorta uygulamasının avantaj ve dezavantajlarının sigorta ettirentarafından çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

Kaynak: www.tsrsb.org.tr