Denizden doldurulma suretiyle kazanılan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki dolgu alanlarında maliye Bakanlığınca açılan ecrimisil davaları bulunmaktadır ve bu davalar asliye mahkemelerinde görülmektedir. Keza dolgu alanlarında kira-alacak davaları da açılmakta ve bunlar da aynı mahkemelerde görülmektedir. Bu alanlara ilişkin ecrimisil davaları sonuçlandıktan sonra, Maliyenin davalılar ile kira sözleşmesi düzenlemesine de sıkça rastlanmaktadır. Dolgu alanlarında ecrimisil davalarının idari yargıda açılması gerektiğini ve ardından 3194 sayılı kanunun 32. maddesinin işletilerek davaya konu yapı-yapıların yıktırılması gerektiğini ve bu dava ardından davalı ile kira sözleşmesinin düzenlenmesinin hukuka aykırı olduğunu düşünmekteyim. Keza, dolgu alanlarında kira alacak davası açılamayacağını düşünmekteyim. Bu konular hakkında; idare hukuku ve kamu mallarının hukuki rejimi çerçevesinde görüş bekliyorum.

NSRN