+ Konuyu Yanıtla
1 den 10´e kadar toplam 10 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Mar 2024
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  6
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Post Sulh Mahkemesine Yönetici Şikayet Dilekçesi Kontrol

  İyi Günler
  Aşağıda yakın zamanda Sulh Mahkemesine teslim edilmek üzere vereceğimiz dilekçeyi yazıyorum. Sizlerden ricam hatalı olduğumuz, eksik yönler veya eleştirileriniz var ise, neleri eklemeliyiz, neleri daha belirgin hale getirmeliyiz vs..... gibi yorumlarınızı bize sunmanız. Daha önce bir avukat tarafından eksik yazılan dilekçe sebebiyle başvurumuz geçersiz oldu ve apartman sakinleri olarak kendimiz bir dilekçe yazdık. Sizlerin yorumlarını da duymak isteriz. Yardımlarınız için çok teşekkürler.

  İZMİR SULH MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
  DAVACI:
  ADRES:
  DAVALI: (Apartman Yöneticisi - telefon yaz)
  ADRES:

  DAVA KONUSU: İkamet ettiğim apartmanın yöneticisinin kat maliklerini maddi zarara uğratma, yöneticilik görevlerini kötüye kullanma, apartman ortak alanında kat maliklerinden izin alınmadan gerçekleşen işgaline göz yumma şüpheleri.

  SUÇ TARİHİ: Yöneticilik yapmaya başladığı 2013’ten (?) bugüne kadar

  SONUÇ VE İSTEM: Davalı tarafından apartman maliklerine verildiğinden şüphe duyulan maddi zararların resen mahkemece seçilecek bilirkişi marifeti ile tespitinin yapılmasını, davalının yöneticilik görevlerini kötüye kullanıp kullanmadığının saptanmasını, davalının hukuka aykırı bulunan eylemleri sebebiyle uyan TCK ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılması için dava açılmasını ve eğer tespit edilirse, zarar bedellerinin tüm zararları kapsayacak şekilde faiziyle birlikte davalıdanapartman adına tahsiline karar verilmesini, ileride açılabilecek davaya karine olması yönünden talebimin kabul olunmasını, davalının suçlu bulunması durumunda yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesini arz ve talep ederiz.

  HUKUKİ DAYANAK: Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili mevzuat

  HUKUKİ DELİLLER: Tapu sicil kaydı, tapudan alınan imar planı?
  1) Nüfus Kayıtları, (Celbi talep olunur.) 5) Tanık beyanları, 6) Keşif, 7) Bilirkişi incelemesi, 8) Yemin, 9) malik isimleri, delil fotoları, binayı cepheden ve arka balkondan çek, ikametgah edevlet veya nüfüs md? neleri hukuki delil olarak sunmalıyız?
  …/…/….. İmza:


  Açıklamalar

  …………………..adresinde bulunan ve ....... İli, ....... İlçesi, ....... Caddesi, ....... Sokak, ....... numaralı .... apartmanı anataşınmaz üzerinde bulunan .... nolu dairesinin 1997 senesinden beri maliki bulunmaktayım. Apartmanımız ....... ili ....... ilçesinin en işlek caddelerinden birisi olan ........ Caddesi üzerinde, ......... 3M Migros çaprazında bulunmaktadır. Apartmanımızın zemin katında iki tane ticari olarak kullanılan dükkan bulunuyor. Davalı taraf her ne kadar ….. yılından beri apartman yöneticisi olsa da, görev yaptığı süre boyunca apartmana ait ortak alanın …… isimli işletme tarafından izinsiz sistematik işgaline göz yumduğu (delil olarak sunulan fotoğraflar dosyada mevcuttur) ve apartmanın ortak alanını kullanan konu işletmenin ödediği aylık ücretin çok düşük oranda alınmasını toplantılarda önererek ve bu rakamları onaya sunarak, kat maliklerini yıllar boyunca maddi zarara uğratmıştır.

  1997 senesinden itibaren konu adreste oturuyor olmama rağmen, son yirmi yıldır yapılan hiçbir toplantıya ailede yaşamış olduğumuz hastalıklar, vefatlar ve işlerim sebebiyle katılamadım. 2017 senesinde babamın vefatından sonra yaşadığımız üzüntü sebebiyle apartman konularına dahil olamadım. Apartmanın ikinci katında ikamet etmemiz sebebiyle bizi hem görüntü hem ses kirliliği açısından etkileyen, dairemizin arka balkonu tarafında yer alan apartman ortak alanının (imar planında arka bahçe olarak görülmektedir) izinsiz işgalini davalı yönetici ile konuşmaya her çalıştığımda konuyu geçiştiren yanıtlar aldım, almaya devam ediyorum.

  634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre ortak alanları kullanma hakkına sahip olanlar, bu yerler ya da eşyalar üzerinde yapmak istedikleri değişiklikler için diğer bütün kat maliklerinin beşte dördünün de yazılı onayını alması gerekir. Ancak bu onayla birlikte anagayrimenkulün ortak alanlarında anagayrimenkulün yapı ruhsatının eki olan onaylı mimari projeyi değiştirmeyen inşaat işleri yapılabilir. Bir bağımsız bölüm maliki kendi bağımsız bölümü içinde olsun veya ortak yerlerde bulunsun, mimari projeyi ilgilendiren değişiklik ve yenilemelerde diğer tüm bağımsız bölüm maliklerinin onayı ve muvafakatı ile birlikte anagayrimenkülün bağlı bulunduğu belediyeden de mimari değişikliğe ilişkin onay almalı ve onaylı ruhsat projesi değişikliğine ilişkin işlemleri de gerçekleştirmelidir. Ayrıca yöneticinin veya başka bir kişinin de kat maliklerinin onayı almadan yapacağı kiralamalar yasaya aykırı olacaktır. Yasanın emredici hükümlerine aykırı biçimde ortak yerlerin kiraya verilmesi halinde (yukarıdaki kanun içeriğine istinaden, apartmanımız ortak alanının ticari olarak işletme kullanımına izin verilmesi ve kiralanması yasal gözükmemektedir), kiralama kararına katılmayan her kat malikinin kiracı aleyhine el atmanın önlenmesi ve ortak yerin boşaltılmasını mahkemeden talep etme hakkı bulunmaktadır.

  Bu şikayete konu olan ve davalının ortak alan işgaline göz yumduğu işletme hakkında da ayrı bir dosya ile İzmir Sulh Mahkemesi’ne dava açılması talebiyle şikayette bulundum.

  Delil olarak dosyaya eklenmiş olan apartman imar planında görebileceğiniz üzere, apartman arka tarafında bulunan ve planda ‘arka bahçe’ olarak yazılmış alandaki ek işgalleri davalıya her sorduğum vakit, kendisi bu işgalin 2013 yılında kendisinden önceki apartman yönetim döneminde alınan izine dayandığını söyleyerek, kendisine yönelttiğim sözlü soruları geçiştirmektedir. Konu işletmenin 11 sene önce aldığı izin ile inşa ettirdiği depo alanı için apartmana ödediği ve 2023 senesi için aylık 1000 TL gibi piyasa koşullarının çok altında olan bu paradan, hesaplamalarıma göre sadece 2023 senesinde, tahmini 90-100 bin TL (doksan-yüz bin TL) kat malikleri zarara uğramıştır. Bu ücretin neden bu kadar düşük olduğunu ve bu aylık ücretin kim tarafından belirlendiği sorularını davalıya sözlü ilettiğimde kendisinin verdiği aynıdır: ‘Bu rakamlar bir önceki yönetim tarafından böyle düşük belirlendi’ veya ‘Eğer rakamı arttırırsak, işletme buraya para ödemekten vazgeçebilir ve apartman gelir kaybedebilir’.

  Apartmanın gelir sahibi olmasına bu kadar özen gösteriyormuş gibi konuşan davalının, yöneticilik yaptığı dönem boyunca konu işletmeden komik sayılabilecek rakamları almak amacıyla, rakamları kendisinin belirleyerek toplantılarda maliklere sunması, söyledikleri ile yaptıkları arasındaki çelişkiyi göstermektedir. Gerçekten apartman maliklerinin hakkını düşünerek hareket eden bir yönetici, en azından maliklerin ödemiş oldukları aidat miktarlarını azaltabilmek adına konu işletmeden alınan ücreti arttırabilirdi diye düşünmekteyiz. Bunu yapmak için kat maliklerinden itiraz ya da talep gelmesine gerek yoktur diye düşünüyoruz.

  Site ve Apartman Yöneticilerinin Görevleri ve Hukuki Sorumlulukları, Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) 35-36-37 Maddelerinde açıkça tanımlanmıştır: Genel yönetim işlerinin görülmesi Madde 35;
  ‘....Yöneticiler temsil ettikleri kat maliklerinin çıkarlarını korumak, yönetim görevi süresince basiretli bir yöneticiden bekleneceği şekilde kararlar almak ve uygulamakla sorumludurlar.’
  ‘....Yukarıda sayılı görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen yöneticiler bir vekil gibi sorumlu oldukları kat maliklerinin bu sebeple uğramış oldukları zararları karşılamakla yükümlüdürler.’

  KMK’nın 38. maddesinde yöneticinin kat maliklerine karşı bir vekil gibi sorumlu olduğu hükmü yer almaktadır. Yöneticinin Sorumlulukları Madde 38: ‘Site ve apartman yöneticileri, kat maliklerine karşı bir vekil gibi sorumlu olup yöneticilik görevini ifa ettiği sırada temsil ettiği kimselerin çıkarlarını koruyacak önlemleri almakla yükümlüdür. Yönetici yönetim görevlerini kat malikleri adına gerekli dikkat ve özeni göstererek yapması gerekip kendi kusur ve ihmaliyle oluşacak zarardan da şahsen sorumludur. Bu durum yöneticinin kat maliklerin karşı bir vekil gibi sorumlu olmasının doğal bir sonucudur. Bu sorumluluk kapsamında KMK 20. Madde 2. Fıkra kıyasen uygulanmakta olup; kat maliklerinden herhangi biri, yöneticiye dava açabilmekte ve icra takibi yapabilmektedir. Kat maliki burada uğradığı zararı yalnız arsa payına düşen miktar üzerinden değil tüm kat malikleri adına isteyebilir çünkü dava sonunda alınacak para anataşınmazın hesabına girecektir. 6098 sayılı TBK’nın vekilin sorumluluğuna ilişkin hükümleri yönetici-kat maliki ilişkisinde de geçerlidir.

  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 2015/12274 E., 2016/9873 K; ‘Yönetici, yönetim görevlerini yerine getirirken kat malikleri adına gerekli dikkat ve özeni göstermek zorunda olup, kendi kusur ve ihmalleriyle oluşacak zarardan da sorumludur.’
  Apartmanımızda davalının yöneticiliğe başladığı dönemden bugüne kadar farklı kiracılar taşınmış ya da vefat sebebiyle malikler değişmiştir. Bu da davalının ortak kullanım alanlarındaki izinleri her seferinde malikler ile konuşması ve izinleri güncellemesini gerektirir. Davalıya 2016 senesi itibariyle ortak alandaki giderek artan işgalin bizim için hayatı çekilmez bir dereceye getirmesi konusunu sözlü bildirdiğim, hangi izinler ile bu işgalin yapıldığını ve neden izinlerin güncellenmediğini ve neden bu kadar düşük ücret alındığını sorduğumda, kendisi bu iznin bir önceki yönetim tarafından verildiğini her seferinde söyleyerek problemin olmadığını belirtip konuyu tartışmaya kapatmaktadır.

  Davalı çoğunluk kararı, ve kat maliklerinin izni olmadan zemin kattaki işletmenin giderek artan işgalina göz yummakta, konu işletmenin ortak alanı 11 sene önce alınan izne bağlı olarak kullandığını bana sözlü olarak her eleştirimde söylemekte, bu izin sanki sınırsız ve sonsuz yetkili bir izinmiş izlenimini yaratmakta, konu işletme de bunu dayanak belleyerek işgalini genişletmektedir. Delil olarak sunduğumuz fotoğraflarda görüleceği üzere, imar planında arka bahçe olarak gösterilen yerde yapılan işgaller sonucunda arka bahçede üstü açık alan neredeyse kalmamıştır.

  Günümüzde fiyatların haftalık veya aylık olarak değiştiği bir ortamda, konu işletmeden yıllık olarak alınacak paranın senede 1 kereliğine çok düşük belirlenen bir rakam üzerinden ödenmesi kararını hiçbir açıklama göstermeden apartman toplantılarında oylamaya sunması veya neden bu kadar düşük bir fiyat belirlendiğinin açıklamasını dahi yapmadan oylamaya sunması davalının kasıtlı olarak kat maliklerini maddi zarara uğrattığı şüphesini oluşturmuştur. Yönetici, maliklerden bu ücret hakkında sorgulama veya teklif gelsin gelmesin, KMK’ye istinaden apartman maliklerinin hakkını korumak zorundadır.

  ..... Ocak 2024 senesindeki apartman toplantısında 2024 senesi için konu işletmeden alınması kararlaştırılan aylık ücret 1000 TL’den 1500 TL’ye çıkarılmıştır (davalının talebi ile). İki avuç etin fiyatının 1000-1500 TL olduğu günümüzde, bulunduğumuz adresteki konu büyüklük ve stratejik konumdaki depo ya da kiralık alanların bu rakamlar ile işletmeye kullandırılması eşyanın tabiatına aykırıdır.

  Eğer, sadece 2023 senesinde konu işletmeden alınan ortak alan kullanım ücreti aylık toplamda 9.000 TL olsaydı (bulunduğumuz muhitte hak ettiği değer en az bu orandadır), yani aylık 8000 TL daha fazla para alınsaydı, 12 ay için 96.000 TL (doksan altı bin) apartman adına ek kazanç oluşacaktı. Bu tutar apartmanın sadece 2023 yılına ait olan kaybıdır. Bununla beraber 2023 senesinde 11 dairenin toplam yıllık ödediği aidat ücreti 13.200 TL para maliklerin cebinden çıkmadan da, işletmeden alınan ortak alan kullanım ücreti üzerinden karşılanabilirdi (tüm maliklerin rızası alınarak).

  Davalı, yönetime geldikten sonra yıllar boyunca apartman adına her sene ya da iki senede bir yüksek tutarlı bir proje geliştirmekteydi. Piyasa araştırmasını yapıp yapmadığını, kaç firmadan teklif aldığını belirtmeden her malikin sırtına maddi bir yük bindirecek bu projeleri covid dönemi sonrasında artık dile getirmiyor olsa da, daha önce maliklerden talep ettiği para detayları ile beraber apartman adına yapmak istediği harcamalar aşağıdaki şekildedir ve bunların da bilirkişi tarafından araştırılmasını talep etmekteyiz. Davalının, apartman adına yapmak istediğini söylediği ve maliklerden talep ettiği tutarlar, davalı tarafından hangi firmalardan fiyat teklifleri alınarak hazırlanmış ve bunlar apartman tutanaklarında yer almış mıdır? Büyük ve kurumsal bir kuruluşta yönetici pozisyonunda uzun süredir görev yapan davalının, satın alma konularında prosedürlere hakim olduğu şüphesizdir. Apartman adına yapılan satın almaların ve yapılan yazışmaların, alınan tekliflerin de bilirkişi tarafından incelenmesini talep ve arz ediyoruz.

  Apartmanın iç duvarlarının boyanması için her malikten 1000 TL toplanma talebi (2019) malikler tarafından red edilmiştir. Başka bir zamanda görüntülü megafon yaptırmak istemiş (2019) - apartmanda sesli megafon çok uzun zamandır bulunmaktadır- ve bunun için daire başına 1000 TL para toplamak istemiş fakat bu talebi malikler tarafından red edilmiştir. Yine aynı şekilde covid dönemi öncesinde apartman girişine kamera taktırmak istemiş, güvenlik ile alakalı olması sebebiyle daire başına 800 TL para toplanmış (veya kasadan bu tutar karşılanmış) fakat 2021 ya da 2022 senesinde apartmanda bir adli vaka olduğunda polislerin kamera görüntüsü talebine davalı olumsuz yanıt vermiş, kameranın bilgisayarda görüntü kaydı yapmadığını belirtmiştir. Apartman komşularımız ile bu konuları konuştuğumda, kendileri kamera faturasını görmediklerini belirtmişlerdir. Kameranın gerçekten sıfır satın alınıp alınmadığı şüphesi bu olay sonrasında içime doğmuş, fakat komşuluk ilişkilerimizin zarar görmemesi çin davalıyla bu konuyu konuşmamayı tercih etmişimdir.

  KMK’de belirtildiği gibi yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Fakat yıllar boyunca davalının hareketleri, tavırları, yönetici vasfıyla aldığı kararlar, bir malik olarak benim şikayetlerimi göz ardı etmesi, keza aynı şekilde birinci kat iki numarali dairenin maliki Nevzat Hanım’ın banyosuna üst kattaki komşu tarafından gelen akıntı sebebiyle oluşan zararın yöneticiye komşumuz ve oğlu tarafından çok uzun süreler söylendiği halde, davalının çözüm üretememesi, buna karşın apartman maliklerinin cebinden çıkacak para ile yapılacak badana, boya, kamera alınması, ve diğer harcama kalemlerinde çok istekli davranması görevi kötüye kullanma ile ilgili şüpheler oluşturmuştur. Uzun zamandır apartman gelir-gider defterlerini, faturalar ile kendisinden incelemek amacıyla talep etme düşüncem olduğu halde bu düşüncemi gerçekleştirmedim. Bunun sebebi de, eğer konu şüphelerim doğru ise bu incelemenin bilirkişi tarafından yapılmasının en doğru olan yöntem olduğunu düşünmemden kaynaklanmıştır.

  Yöneticinin, yöneticilik yaptığı dönemlerde konu işletmenin ortak alan için ödediği çok düşük rakamlar sonucu kat maliklerini zarara uğrattığı savıyla, yöneticilik yaptığı tüm dönemlere ilişkin defterler, harcama ve ödeme kayıtlarının, toplantıda alınan kararların ve katılım listelerinin bilirkişiye incelettirilmesini talep ediyoruz. Usulsüz, faturasız, belgesiz yapılan harcama olup olmadığının, hesaplarda herhangi bir açık olup olmadığının tespiti ile eğer tespit edilen usulsüzlükler var ise bunun apartman adına tazminini talep etmekteyiz. Bunun, yargıtay’ın daha önceki kararlarında da uygulanmış olduğu görülebilir: Yargıtay 18. HD. E: 2013/2053 K: 2013/3069 T: 05.03.2013: Yargıtay 18.HD‟nin 05.03.2013 Tarih, 2013/2053 E, 2013/3069 sayılı kararında, KMK 38.maddesi gereğince yöneticinin kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumlu olduğunu, vekilin sorumluluğunun işçinin sorumluluğuna ilişkin hükümlere tabi olduğunu ifade etmiştir. Karara göre, vekil, müvekkile karşı vekalet görevini iyi bir biçimde yerine getirme ve yüklendiği işi özenle ifa etmekle yükümlüdür. Buna göre vekil kasıt veya ihmal yada özensizlik ile müvekkile verdiği zararlardan sorumludur. Yönetici kat maliklerinin vekili sıfatıyla ve ayrıca Kat Mülkiyeti Yasasının 35.maddesinde belirtilen görevleri yerine getirirken özenli davranmak zorundadır. Kişisel kusuru yüzünden kat malikleri bir zarar görmüş ise yönetici bundan kişisel olarak sorumlu tutulmalıdır.

  KMK Madde 35: 1-Genel Yönetim İşlerinin görülmesi başlığı altındaki fıkralarda yazılı olan hususlar; 36. madde 2-Defter tutulması ve belgelerin saklanması başlığındaki yazılı olan hususlar; ve 39. maddesine göre maliklere hesap verme yükümlülüğünü davalının yerine getirmesini ve atanacak bilirkişi ile incelemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Davalıya ödenen apartman aidatlarının nereye yatırıldığı, nerede tutulduğu ve nereye harcandığı, apartman için şimdiye kadar yapılmış olan giderlerin faturalarının ibrazı ve deftere bu hususların geçip geçmediği, satın alımı yapılan ürünlerin faturalarının ve ücretlerinin kontrolü ve karşılaştırılmasını, apartman ve kat mülkiyeti kanunu ile davalının tarafına yasa nedeniyle yüklenmiş tüm edimleri ifa edip etmediğinin hukuken araştırılmasını talep ediyoruz. Tespitini talep ettiğimiz diğer konular ise davalı, toplantı katılım davetini ve toplantı sonuçlarını apartmanda düzenli yaşamayan ve toplantılara katılmayan kat maliklerine çağrı kağıdı ile göndermekte midir? Apartmanda boş olan dairelerin sahiplerine ulaşmakta ve önemli kararlarda fikirlerini almakta mıdır?
  Bugüne kadar yapılan toplantıların bazılarında 5711 sayılı yasa hükümlerindeki usul ve esaslara uygun toplantılar yapılmamış ve kararlar alınmıştır (5711 sayılı yasa, Kat Malikleri Kurulu Toplantı usül ve esasları ile yönetici seçim şartları, 2. madde Olağan Toplantılar: Doktrinde, KMK / m. 29/II kıyasen uygulanmasının gerektiği, yani toplantı tarihinden en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilerek kat malikleri toplantıya çağırılabilecektir. Yine Kat Mülkiyeti Kanununa göre öncelikli olarak karar verilmeden evvel toplanma yeter sayısı kat maliklerinin yarısından fazlası ile toplanması gerekmektedir).

  SONUÇ VE İSTEM: Davalı tarafından apartman maliklerine verildiğinden şüphe duyulan maddi zararların resen mahkemece seçilecek bilirkişi marifeti ile tespitinin yapılmasını, davalının yöneticilik görevlerini kötüye kullanıp kullanmadığının saptanmasını, davalının hukuka aykırı bulunan eylemleri sebebiyle uyan TCK ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılması için dava açılmasını ve eğer tespit edilirse, zarar bedellerinin tüm zararları kapsayacak şekilde faiziyle birlikte davalıdanapartman adına tahsiline karar verilmesini, ileride açılabilecek davaya karine olması yönünden talebimin kabul olunmasını, davalının suçlu bulunması durumunda yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesini arz ve talep ederiz.
  Şikayetçi
  (İsim Soyisim ve İmza)  Hukuki NET Güncel Haber

  Sulh Mahkemesine Yönetici Şikayet Dilekçesi Kontrol konulu yargıtay kararı ara
  Sulh Mahkemesine Yönetici Şikayet Dilekçesi Kontrol konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Apr 2005
  Nerede
  İZMİR
  İletiler
  20.772
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Sulh Mahkemesine Yönetici Şikayet Dilekçesi Kontrol

  Yönetici suçlamışsınız kat maliklerini zarara uğrattı diyerek ama aynı zamanda yoneticinin kira bedeli konusunda kat maliklerine sunup onay aldığını da belirtmişsiniz.
  Hiç itiraz etmediğinizi anlıyorum bugune kadar bu kadar düşük kira bedeli olmaz şeklinde.
  Yani hiç bir toplantıya katılmadığınız için doğrudan kabul etmeseniz de, çoğunluğun kabul ettiği bir kira bedelinden başka bir şey değil aslında alınan düşük kira bedeli ve son toplantıda itiraz etme hakkınız varken itiraz etmek yerine yoneticiyi dava etmeyi düşünmeniz bence hata.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  May 2016
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  142
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Sulh Mahkemesine Yönetici Şikayet Dilekçesi Kontrol

  Bu şekilde bir dilekçe ile dava açılmaz. Bence kendinize bir avukat tutun.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Mar 2024
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  6
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Sulh Mahkemesine Yönetici Şikayet Dilekçesi Kontrol

  Hocam sadece ben değil kimse toplantılarda karşı çıkmıyor. Toplantılara 3-5 malik geliyor, herkes yaşlı ve emekli. Yıllardan beri ben de dairemde ikamet ediyorum ama iş sebebiyle haftada 1-2 kere uğruyorum, olan şeylerden haberim yok yıllardır. Hastalık vs derken uğraşamadım. Fakat bir arkadaşım apartmana geldiğinde beni bilgilendirdi burada bir hak kaybınız var diye, ondan sonra şikayet ederek kayıda geçsin ve zararımız tanzim edilsin dedim. Sence nasıl bir yöntem izlemeliyim?

  - - - Güncellendi - - -

  Düzgün bir avukat bulduğumda kendisinden yardım alıcam ama 1-2 kere avukattan dilim yandı ondan kendimiz bir şeyler yazalım dedik. Dilekçenin eksik kısımlarını söylerseniz mutlu olurum.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  May 2016
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  142
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Sulh Mahkemesine Yönetici Şikayet Dilekçesi Kontrol

  Bu dilekçe ile dava açarsanız davayı kaybedip, dava giderleri ve karşı tarafın avukatına vekalet ücreti ödersiniz ayrıca en az 3yıl zaman kaybı yaşarsınız. Dilekçeniz çok kötü. Kendinize bir avukat bulun.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Mar 2024
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  6
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Sulh Mahkemesine Yönetici Şikayet Dilekçesi Kontrol

  Problem iyi avukat bulmakta zaten
  İki kere canımız yandı. Ama dediğiniz doğru, sağolun.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  May 2016
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  142
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Sulh Mahkemesine Yönetici Şikayet Dilekçesi Kontrol

  Aşağıdaki linkteki haberde geçen tarzda bir dava açmanız gerekiyor. Açtığınız davanın konusu net olarak anlaşılmalıdır.

  https://www.sabah.com.tr/ekonomi/201...-geri-odeyecek

  Sulh Hukuk mahkemesinde hukuk davası açılır. Sizin yazdığınız dilekçede suç falan yazmışsınız. Suç dediğiniz şey için önce savcılığa başvurmanız gerekir. Dolayısıyla bu konuları iyi bilmediğiniz çok belli. Kat Mülkiyeti Hukukunda uzmanlığı olan bir avukat tutmadan dava açmamanızı öneriyorum.
  Konu Adaletin Bu mu Dünya tarafından (12-03-2024 Saat 23:10:57 ) de değiştirilmiştir.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Mar 2024
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  6
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Sulh Mahkemesine Yönetici Şikayet Dilekçesi Kontrol

  Bilgimiz sıfır ne yazık ki. İzmir için bizim paramıza çökmeyecek düzgün bir avukat önerebilir misiniz?
  Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  May 2016
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  142
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Sulh Mahkemesine Yönetici Şikayet Dilekçesi Kontrol

  Bu sitede avukat ismi vermek yasaktır İzmir'de yaşamadığım için önereceğim avukat ismi zaten yok. İyi günler ve kolay gelsin.

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Mar 2024
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  6
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Sulh Mahkemesine Yönetici Şikayet Dilekçesi Kontrol

  Aynen hocam, avukat arayışına başladım. Yorumlarınız için teşekkürler

+ Konuyu Yanıtla

Bu sayfada bulunan kavramlar:

Benzer Konular :

 1. Adli kontrol şartı imzası Sulh ceza hâkimliği kararı ile kaldırılmış. Sebebi ne olabilir?
  Babam yaklaşık 6 ay önce soruşturma altına girdi. Karşısındakiler 11-12 yaşında çocuklardı. Süreç için adli kontrol şartı ile salıverildi, her hafta...
  Yazan: ayca96 Forum: Hukuki Görüş ve Yorum
  Yanıt: 2
  Son İleti: 23-04-2019, 10:18:14
 2. __ Radar Hız Cezasına Sulh Ceza Mahkemesine İtiraz ve Yargılama Masrafları
  Otomobilin plakasına yazılan ve ikamet adresine gönderilen 51 2A maddesine radar kontrolü sonucu hız sınırını yuzde 10 asmak nedeniyle kesilen trafik...
  Yazan: Takvim Forum: Ceza Muhakemesi Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 06-11-2015, 17:29:12
 3. Sulh hukuk mahkemesine dilekçe örneği
  sayın üye arkadaşlar,sulh hukuk mahkemesine açılacak bir dava içindavası dilekçe örneklerini nasıl bulurum.yardımcı olursanız sevinirim teşekkür...
  Yazan: sandıkcı37 Forum: Ceza Muhakemesi Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 07-02-2011, 20:54:17
 4. Sulh Hukuk Mahkemesine dava açma
  Yazlık sitemizin yönetim kurulunda almış olduğu kararların iptali için ikamet ettiğim yerden yazlık sitenin bulunduğu sulh hukuk mahkemesine dava...
  Yazan: sümer38 Forum: Kat Mülkiyeti Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 11-08-2008, 16:27:24
 5. Sulh mahkemesine yönetici atama talebi
  Merhaba, Apartmanımızda yaklaşık 1 yıldır yönetici bulunmuyor ve apartmanimizda bir suru sorun var.Benim ogrenmek istedigim sulh mahkemesine bir...
  Yazan: orome59 Forum: Hukuki Görüş ve Yorum
  Yanıt: 2
  Son İleti: 07-02-2008, 16:38:39

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


2022 tarihli Hukuk Blog |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Site Ekleme |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Bayefendi |  Afternic Alanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2022 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı & Istemihan Mehmet Pazarbasi[İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2022 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.