İyi Günler
Aşağıda yakın zamanda Sulh Mahkemesine teslim edilmek üzere vereceğimiz dilekçeyi yazıyorum. Sizlerden ricam hatalı olduğumuz, eksik yönler veya eleştirileriniz var ise, neleri eklemeliyiz, neleri daha belirgin hale getirmeliyiz vs..... gibi yorumlarınızı bize sunmanız. Daha önce bir avukat tarafından eksik yazılan dilekçe sebebiyle başvurumuz geçersiz oldu ve apartman sakinleri olarak kendimiz bir dilekçe yazdık. Sizlerin yorumlarını da duymak isteriz. Yardımlarınız için çok teşekkürler.

İZMİR SULH MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI:
ADRES:
DAVALI:
ADRES:

DAVA KONUSU: İkamet ettiğimiz apartmanın ortak alanı olan arka bahçesinde, kat maliklerinden izin almadan davalı işletmenin yasadışı şekilde yapılaşması ve işgali, işletmenin yarattığı imar kirliliği.

SUÇ TARİHİ: İşletmenin faaliyete başladığı günden bugüne kadar

SONUÇ VE İSTEM: Arz edilen nedenlerle davalının apartman ortak alanında izinsiz yaptırdığı yapıların ve eklentiler ile eşyaların kaldırılarak ortak alanın eski haline getirilmesini, davalının hukuka aykırı bulunan eylemleri sebebiyle uyan TCK ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılması için dava açılmasını ve eğer tespit edilirse, zarar bedellerinin tüm zararları kapsayacak şekilde faiziyle birlikte davalıdanapartman adına tahsiline karar verilmesini, ileride açılabilecek davaya karine olması yönünden talebimin kabul olunmasını, davalının suçlu bulunması durumunda yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesini arz ve talep ederiz.

HUKUKİ DAYANAK: Kat Mülkiyeti Kanunu, TCK 184, ve diğer ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: Buraya neleri koymalıyız? Tapu sicil kaydı, tapudan alınan imar planı?
1) Nüfus Kayıtları, (Celbi talep olunur ne demek?) 5) Tanık beyanları, 6) Keşif, 7) Bilirkişi incelemesi, 8) Yemin, 9) malik isimleri, delil fotoları
ikametgah edevlet veya nüfüs md? Tapu kayıtları (Celbi talep olunur.), Kadastral krokiler, Bina yönetim planı, Tanık beyanları
6) Keşif, 7) Bilirkişi incelemesi, 8) Yemin, 9) Davalıya keşide edilen ihtarname ????
…/…/….. İmza:


AÇIKLAMALAR:

………………….. adresinde bulunan ve İzmir İli, ...... İlçesi, ....... Caddesi, ....... Sokak, ....... numaralı .............. apartmanı anataşınmaz üzerinde bulunan 3 nolu dairesinin malikiyim. Davalı söz konusu adreste, aynı anataşınmazın zemin katında bağımsız bölümünde ...... numaralı dükkanın ......... isimli işletmesidir/sahibidir. Söz konusu işletme, 11 sene önce ortak alanın ufak bir kısmını kullanmak için apartmandan aldığı izini bahane ederek, apartman imar planında ‘arka bahçe’ tanımlı konu ortak alanda, apartman maliklerinden yeni izinler almadan, kendi insiyatifi ile imar planında yer almayan farklı eklentiler (depo, tente, çeşme vb. - delil olarak sunulan fotoğraflarda görülebilir) yaptırmak ve imar kirliliğine sebep olacak şekilde eşyalarını yerleştirerek mülkiyet hakkına müdahalede bulunmakta ve Kat Mülkiyeti Kanuna karşı gelmektedir.

Apartmanın ikinci katında ikamet etmemiz sebebiyle bizi hem görüntü hem ses kirliliği açısından etkileyen, arka balkonumuzun gördüğü apartman ortak alanını olan arka bahçede işletme tarafından sistematik izinsiz işgalini yönetici ve davalı işletme ile konuşmaya her çalıştığımda konuyu geçiştiren yanıtlar almaktayım. Söz konusu işletme sahibine bu durumu düzeltmesi için 2016 yılında beri şahsımın yaptığı sözlü uyarılar karşılıksız kalmış, tehdit eder gibi benimle diyalog kurulmuş ve işletme ortak alanda hukuksuz yapılaşmaya devam etmiştir. Davalı ile bu konuları konuştuğumda savunması şu şekildedir: ‘Bize 2013 senesinde apartman buraya depo yapmamıza izin verdi. Bizim iznimiz ve ruhsatımız var’.

Son 10-15 yılda apartmana taşınan yeni kiracılar, mülk sahiplerinin vefatı ya da mülk satışları sebebiyle maliklerin değiştiği apartmanımızda, 11 yıl önce alınmış kararların geçerliliğinin devam edebilmesi için Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca her yeni malik ile konuşulması ve en az beşte dördünün rızasının alınması gerekmektedir. 11 yıl önce alınmış apartmanda şu anda oturmayan bazı maliklerin de imzası ile kabul edilmiş bir izin, işletmeye sınırsız bir izin vermediği gibi, geçerliliği de sonsuz değildir.

Delil olarak sunduğumuz fotoğraflarda görüleceği üzere, imar planında arka bahçe olarak gösterilen yerde yıllar boyunca yapılan işgal ve yapılaşmalar sonucunda arka bahçede üstü açık alan neredeyse kalmamıştır. Şahsımın yıllar boyunca hem işletme sahibi hem de yönetici ile bu konuları konuşmam da bir sonuç vermemiş, ortak alanın yıllar boyunca uyarılarımıza rağmen izinsiz işgali sebebiyle ortak yere yapılan müdahalenin önlenmesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 16. maddesine göre ortak alanlar üzerinde kimlerin, nasıl haklara sahip olması gerektiği belirlenmiştir. Ortak alanlar ve eklentileri kullanılırken yasalara, tapu sicilinde kayıtlı yönetim planına, kat malikleri kurulu tarafından alınan kararlara, apartman yönetimi tarafından alınan kararlara ve belirlenen kurallara uymak zorunluluğu vardır. Kişilerin başkalarını rahatsız etmemesi, kimsenin hakkını ihlal etmemesi ve yönetim planına uygun hareket etmesi gerekir.

Delil olarak sunduğumuz, oturduğum dairenin arka balkonundan farklı yıllarda çekmiş olduğum fotoğraflarda da görüleceği üzere, konu işletme faaliyete geçtiği tarihten itibaren apartmanın imar planında arka bahçe olarak adlandırılan ortak alanında düzenli olarak ticari faaliyetleri için izinsiz yapılaşma gerçekleştirmekte, imar planında yer almayan depo, musluk, tente gibi eklentiler yapmaktadır. Ortak alandaki bu yapılaşma sonucunda, gün be gün ortak alan daha fazla ticari amaçla kullanılmaya başlanmış ve 7/24 dayanılmaz bir görüntü ve gürültü kirliliği oluşmuştur.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre ortak alanları kullanma hakkına sahip olanlar, bu yerler ya da eşyalar üzerinde yapmak istedikleri değişiklikler için diğer bütün kat maliklerinin beşte dördünün de yazılı onayını alması gerekir. Ancak bu onayla birlikte anagayrimenkulün ortak alanlarında anagayrimenkulün yapı ruhsatının eki olan onaylı mimari projeyi değiştirmeyen inşaat işleri yapılabilir. Ancak bir bağımsız bölüm maliki kendi bağımsız bölümü içinde olsun veya ortak yerlerde bulunsun mimari projeyi ilgilendiren değişiklik ve yenilemelerde diğer tüm bağımsız bölüm maliklerinin onayı ve muvafakatı ile birlikte anagayrimenkülün bağlı bulunduğu belediyeden de mimari değişikliğe ilişkin onay almalı ve onaylı ruhsat projesi değişikliğine ilişkin işlemleri de gerçekleştirmelidir. Apartman ortak alan işgali; ana yapıda ortak alan olarak belirlenen veya ortak tesis olarak kullanılan yer, parça, tesisat ya da eşyalarda diğer kat maliklerinin rızası olmadan onarım, boyama, tadilat gibi değişikler ve yenilikler yapmak ve bu alanları izinsiz kullanmak anlamına gelir. Bu işgal büyük bir yenilik ya da ekleme yapmak olabileceği gibi bir eşyayı sürekli olarak orada tutmak da olabilir.

2016 senesinden beri apartman yöneticisine, ortak kullanım alanında sürekli yeni işgallerin gerçekleştiğini bildirdiğim zamanlarda, bu hakkın işletmeye kendisinden önceki yönetimin 2013 yılında vermiş olduğunu savunarak, burada bir problem olmadığını, daha önceki yönetimden işletmenin izin almış olduğunu ifade etmektedir.Uzun yıllardır süren hukuksuz işgale bir son verilmesi için davalı işletme sahibine defalarca sözlü uyarıda bulunmama rağmen davalı tarafından fuzuli işgal halen daha sürdürülmektedir. Sistematik olarak apartman ortak alanının aynı işletme tarafından izinsiz işgalinin kesin ve tam olarak durdurulması amacı ve bu sebeplerden ötürü dosya kapsamında ‘müdahalenin men’ini’ isteme gereği hasıl olmuştur.

Davalı, devamlı olarak yönetmeliğe aykırı olarak davranmakta ve ortak alandaki yapılaşmayı ticari faaliyetleri için kullanması sebebiyle de ek olarak gürültü rahatsızlığı veren davranışlarını sürdürmekte, hayatı çekilmez hale getirmektedir. Yine talep etmeniz halinde komşularım tanık olarak dinlenebilir (komşular dinlenirse ne için dinlenecek?)

Kat maliklerinin birinin ya da üçüncü kişinin ortak yere el atması durumunda her bir kat malikinin hakimin müdahalesini isteyerek müdahalenin önlenmesini ve eski hale getirilmesini isteme hakları vardır. Dava açmadan önce tüketmemiz gereken başkaca bir yol kalmadığından, davalının da yıllar boyunca düzenli yasadışı işgal ve yapılaşması, uyarıldığı zaman da şahsıma tehditvari konuşmaları sebebiyle işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Arz edilen nedenlerle davalının apartman ortak alanında izinsiz yaptırdığı yapıların ve eklentiler ile eşyaların kaldırılarak ortak alanın eski haline getirilmesini, davalının hukuka aykırı bulunan eylemleri sebebiyle uyan TCK ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılması için dava açılmasını ve eğer tespit edilirse, zarar bedellerinin tüm zararları kapsayacak şekilde faiziyle birlikte davalıdanapartman adına tahsiline karar verilmesini, ileride açılabilecek davaya karine olması yönünden talebimin kabul olunmasını, davalının suçlu bulunması durumunda yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesini arz ve talep ederiz.

Ekler: fotolar ve diğer delilleri isimlendirerek yazmalı mıyız?

Şikayetçi
(İsim Soyisim ve İmza)
Tarih