Değerli üstadlarım, Şoförler Odasında sigortalı olarak çalışan plaka basım görevlisi (657 sayılı Kanuna tabi değil) yanlış plaka bastığı gerekçesiyle karşı tarafı mağdur ediyor. Şahıs konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuyor. Savcılık görevi kötüye kullanma iddiasıyla 4483 sayılı Kanun kapsamında ön inceleme yapılmak üzere dosyayı Kaymakamlığa gönderiyor. Bu durumda;

-4483 sayılı Kanun Madde 2 : Bu Kanun,Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanır. Görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kovuşturma usullerine tabi olanlara ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda gösterilen soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümler saklıdır. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tabidir.

-5237 sayılı Türk Ceza Kanununun madde 6/c "Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi"

-5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu,
Odalar
MADDE 4.- Odalar; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.
Cezai takibat
MADDE 76.- (Değişik: 5728 - 23.1.2008 /m.539) Odalar, borsalar ve Birliğin organ üyeleri ile personeli, görevlerini yerine getirirken görevleriyle ilgili suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden, bu kuruluşların paralarıyla para hükmündeki evrak, senet ve sair varlıkları ile muhasebe ve muamelata ilişkin her çeşit defter ve evrak ile ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi olarak cezalandırılırlar.

amir hükümleri çerçevesinde Şoförler Odasında görevli şahıs hakkında 4483 sayılı Kanun kapsamında ön inceleme yapılabilir mi? Teşekkür eder, saygılarımı sunarım.