Gerekçeli karar
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinin anlatımı dikkate alındığında, unsurları gösterilmeyen sahtecilik, dolandırıcılık, irtikap ve görevi kötüye kullanma suçlarından açılmış bir kamu davası bulunmadığı gibi sahtecilik, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçları nedeniyle soruşturma ve kovuşturma izni de alınmadığı, yine bu suçların oluşmadığı yolunda ek kovuşturmaya yer olmadığı kararı da bulunmadığı,
Kamu görevlisi olan sanık H. A'in sahte belge düzenleyerek katılan kurumu dolandırması ve görevi kötüye kullanması eylemlerinin görevinden doğan veya görev sırasında işlenmiş bir suç niteliğinde olması, CMK'nın 226/1. maddesinin suç niteliğinin değişmesi hâlinde uygulanabilmesi ve yukarıdaki paragraflarda belirtildiği üzere bir olayın açıklanması sırasında bir başka olaydan söz edilmiş olması durumunda bahsi geçen olay hakkında dava açıldığının kabul edilememesi dikkate alınarak, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin 06/06/2011 tarih, 2011/4714 esas 2011/4441 karar ve 20/03/2014 tarih, 2012/15688 esas ve 2014/3222 karar sayılı içtihatlarında da belirtildiği üzere sanık H.A. ve bahsi geçen sanığın eylemlerine iştirak ettiği iddia olunan sanık H.B yönünden haklarındaki isnatlara göre ve yöntemine uygun şekilde zincirleme nitelikli dolandırıcılık, zincirleme sahtecilik ve zincirleme görevi kötüye kullanma suçlarından dolayı yetkili merciden soruşturma izni alınması ve bu suçlar nedeniyle kamu davası açılması için suç duyurusunda bulunulması gerektiği, suç duyurusu sonrasında sahtecilik, dolandırıcılık, irtikâp ve görevi kötüye kullanma suçlarından kamu davası açılması hâlinde ise kamu davalarının birleştirilerek bahsi geçen sanıkların eylemleri ve diğer sanıklarla aralarındaki mutlak irtibat nedeniyle tüm sanıkların hukuki durumlarının belirlenmesinde zorunluluk bulunduğu, ancak farklı derecelerde bulunan dosyaların istinaf kanun yolu aşamasında Dairemizde birleştirilmesi olanağının hukuken ve fiilen bulunmadığı ve yine aynı şekilde dava açma yetkisinin de ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait olup, Bölge Adliye Mahkemesi'ne isnat edilen fiillerle ilgili olarak doğrudan kamu davası açılamayacağı,
Dolayısı ile, ilk derece Mahkemesince,.............................

burda sormak istediğim savcı bunlar böyle dedi diye bu davayı açmak zorundamı ?
Açarmı ?