+ Konuyu Yanıtla
1 / 6 Sayfa 123456 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 60 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Dec 2011
  Nerede
  .
  İletiler
  1.381
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Merkezİ ısıtma gİderlerİnİn paylaŞtırılmasına İlİŞkİn yÖnetmelİk

  Isı Pay Ölçer zorunluluğu bireysel doğalgaz kullanımını tetikleyecek.

  Ülkemizde merkezi ısıtma sistemi ile ısınan 1.800.000 dairenin, yakıt bedeli paylaşım şekli, 2 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren “Isı Pay Ölçüm” yasası ile değişti. 10.000.000 daire sakinini ilgilendiren yasa gereğince; her dairenin ısı tüketiminin tespiti ve yakıt parasının tüketim oranına göre paylaşımı zorunlu oldu. Söz konusu uygulama ile daire sahiplerinin tasarrufa teşvik edilmesi ve bina genelinde %40’a varan yakıt tasarrufu elde edilmesi hedeflenmekte. Sistemin çalışması için binada bulunan tüm kalorifer peteklerine uzaktan okumalı ısı pay ölçer cihazları takılması gerekiyor.  Yürürlüğe giren yasa çok sayıda kişiyi ilgilendirmesine rağmen, uygulamanın detayları maalesef kamuoyu tarafından yeterince bilinmemekte. Bahsi geçen kanuni zorunluluk yerine getirilmediği takdirde çok sayıda kişinin mağdur olacağı sıkıntılı bir durum ortaya çıkabilir.  GEREKLİ DEĞİŞİKLİK YAPILMAZSA DAİRE SAKİNİ PARA ÖDEMEME HAKKINA SAHİP

  Isı pay ölçüm yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte merkezi sistemle ısınan binalarda mevcut ısı paylaşım yöntemleri (arsa payına, petek veya kişi sayısına göre paylaşım) kanunsuz sayılacak. Bu durum uygulamaya geçmeyen yöneticileri kanuna muhalefetten suçlu duruma düşürürken, yasanın yürürlüğe girmesini takip eden ilk ısıtma döneminde (Kasım 2012) uygulamaya geçmeyen binalarda, ısı parası ödemek istemeyen daire sakinlerine, ısı parasının kanuna aykırı bölüştürüldüğünü öne sürüp, paylaşım kanuna uygun yapılana kadar ısı parası ödememe hakkı veriyor. Apartman sakinleri “kanuna aykırı aidat parası toplanıyor” şeklinde cumhuriyet savciligina suç duyurusunda bulunulursa, yöneticiye 1.600 lira ceza kesilebilecek.


  MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik

  Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2008

  Resmi Gazete Sayısı: 26847(Mükerer)

  BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

  Amaç ve kapsam

  Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mevcut ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezî veya bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhî sıcak su sistemli binalarda, ısıtma ve sıhhî sıcak su giderlerinin, bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

  Dayanak

  Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1963 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlık: Bayındırlık ve İskân Bakanlığını,

  b) Bağımsız bölüm: Tamamlanmış bir binanın kat, daire, büro, dükkân, mağaza, mahzen, depo ve benzeri bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olan birimlerini,

  c) Bina: Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü, insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapıyı,

  ç) Bina sahibi: Binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edeni,

  d) Bina yöneticisi: Kat Mülkiyeti Kanununa göre atanmış olan ve bina yönetimini sağlayan kişiyi,

  e) Bina yönetim kurulu: Kat Mülkiyeti Kanununa göre atanmış olan ve bina yönetimini sağlayan kurulu,

  f) Bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri: Bir merkezde elde ettikleri ısı enerjisinin ısıtma veya sıhhî sıcak su elde etmek amacıyla bölge içindeki binalara dağıtımını, ölçüm ve satış işlemlerini yapan şirketleri,

  g) Bölgesel ısıtma sistemi: Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin bölge içerisindeki binalara dağıtılmasını ve bağımsız bölümlerin ısıtılmasını sağlayan sistemi,

  ğ) Bölgesel sıhhî sıcak su sistemi: Bir merkezden elde edilen sıhhî sıcak suyun bölge içerisindeki binalara ve bağımsız bölümlere dağıtılması ve kullanılmasını sağlayan sistemi,

  h) Enerji yöneticisi: Binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişiyi,

  ı) Gider paylaşım belgesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki binaların ısı veya sıhhî sıcak su kullanım enerjisi için ödeyeceği toplam tutarın kullanım miktarlarına göre bağımsız bölümlere paylaştırıldığı belgeyi,

  i) Isı ölçer: Üzerine veya giriş hattına yerleştirildiği radyatör ve benzeri ısıtıcı cihazların harcadığı enerjiyi ölçerek hafızasına kaydeden cihazı,

  j) Isı sayacı: Üzerine yerleştirildiği ısıtma hattından geçen ısı enerjisi miktarını debi ve sıcaklık farkına göre ölçen cihazı,

  k) Muayene ve kalibrasyon: 21/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre yapılan muayene ve kalibrasyonu,

  l) Merkezî ısıtma sistemi: Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin binalara dağıtılmasını ve bağımsız bölümlerin ısıtılmasını sağlayan sistemi,

  m) Merkezî sıhhî sıcak su sistemi: Bir merkezden elde edilen sıhhî sıcak suyun binalara ve bağımsız bölümlere dağıtılması ve kullanılmasını sağlayan sistemi,

  n) Ölçüm ekipmanları: Isı ve sıcak su sayacı, ısı ölçer, ölçüm okuma ve faturalandırma cihazlarını,

  o) Ön ödemeli ısı sayacı sistemi: Üzerine yerleştirildiği ısıtma giriş hattından geçen ısı enerjisi miktarını debi ve sıcaklık farkına göre ölçerek bedelinin önceden ödenmesi prensibine göre çalışan sistemi,

  ö) Sıcak su sayacı: Üzerine yerleştirildiği sıhhî sıcak su giriş hattından geçen sıcak su miktarını ölçen cihazı,

  p) Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri: Bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu veya enerji yöneticisinin ölçümleri yapabilecek yeterli personel ve donanıma sahip olmadığı durumlarda ölçüm yapmak üzere Bakanlık tarafından yetki belgesi verilmiş tüzel kişileri,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM: Görev, Yetki, Sorumluluk ve Uygulamalar

  Görev, yetki ve sorumluluklar

  Madde 4 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması hususunda;

  a) Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni vermeye yetkili idareler,

  b) Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri,

  c) Bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri,

  ç) Bina sahipleri,

  d) Bina yöneticileri veya bina yönetim kurulları,

  e) Enerji yöneticileri,

  f) Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve imalatçılar,

  g) Binanın yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman, proje kontrol ve işletme yetkilileri,

  görevli, yetkili ve sorumludur.

  (2) Yönetmelik hükümlerine göre inşaa edilmemiş binalardan; projenin eksik veya hatalı olması veyahut Standardlara uygun olmaması hâlinde proje müellifleri; yapımın eksik veya hatalı olması veya Standardlara uygun olmaması hâlinde ise varsa yapı denetim kuruluşu ve müteahhit firma sorumludur. Sistemin uygun çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise, bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri doğrudan sorumlu olur.

  (3) Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler, projelerin ve uygulamaların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını denetler.

  (4) Bakanlık, ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenleyecek şirketlere yetki belgesi verir ve bu yetkilendirilmiş şirketleri denetler.

  (5) Ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenleyecek şirketlere yetki belgesi verilmesi ve yetkilendirilen ölçüm şirketlerinin denetlenmesine ait usul ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak tebliğ ile düzenlenir.

  Uygulamalar

  Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik aşağıdaki giderlerin ısı veya sıhhî sıcak su sağlanmış bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasında uygulanır.

  a) Merkezî ısıtma sistemlerinin işletme giderleri,

  b) Isının ve sıhhî sıcak suyun bağımsız bölümlerce kullanım giderleri.

  (2) Isıtma ve sıhhî sıcak su tüketimlerini ölçmek için mahaller ölçüm ekipmanları ile donatılır. Bağımsız bölüm kullanıcıları bu maksatla yapılacak iş ve işlemlere izin vermek mecburiyetindedir. Arıza ve bakım halleri hariç olmak üzere bağımsız bölüm kullanıcıları ölçüm ekipmanlarına müdahale edemez.

  (3) Bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri, ısı veya sıhhî sıcak suya ilişkin tüketimleri aylık veya belirli dönemlerde ölçer ve bağımsız bölüm kullanıcılarına ait gider paylaşım belgelerini düzenler.

  (4) Merdiven sahanlığı, giriş holü, ısıtma merkezleri ve benzeri ortak kullanım mahallerinde, tüketim ölçülmez. Kullanıma bağlı ısı veya sıhhî sıcak su tüketimi çok olan yüzme havuzu, sauna, kapıcı dairesi ve benzeri mahaller için ise tüketimin ölçülmesi mecburidir.

  (5) Tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezî ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215'e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır.

  (6) Merkezî sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15

  C olacak şekilde ayarlanır.

  (7) Bağımsız bölüm ısıtma veya sıhhî sıcak su gider paylaşım bildirimlerinde aşağıdaki bilgilere yer verilir:

  a) Bağımsız bölüm kullanıcısının adı-soyadı ve adres bilgileri,

  b) Bağımsız bölüm mahalleri ve alanları ile ilgili bilgiler,

  c) Paylaşım bildirimi dönemi bilgileri,

  ç) Ölçüm okuma tarih bilgileri,

  d) Paylaşım bildirimi düzenleme tarihi bilgileri,

  e) Son ödeme tarih bilgileri,

  f) Isı ölçerlerdeki veya ısı sayaçlarındaki önceki ölçüm değerleri ve son tüketim ölçüm değerleri ile fark tüketim değerleri,

  g) Isıtma sistemi gider hesaplama çizelgesi,

  ğ) Sıhhî sıcak su sistemi gider hesaplama çizelgesi,

  h) Toplam gider hesaplama çizelgesi,

  ı) Bina ısıtma sistemi aylık toplam gideri tutarı,

  i) Bina ısıtma sistemi aylık toplam gideri tutarının ısıtma ve sıhhî sıcak su hazırlama olarak paylaştırılmış tutarları,

  j) Bina ısıtma giderinin sarfiyat ve sabit paylaşım oranları ile bu oranlara karşılık gelen tutarları, bu tutarlar üzerinden ilgili bağımsız bölüm kullanıcısına düşen tutarlar,

  k) Gerekli durumlar için açıklayıcı bilgi satırı.

  (8) Aylık veya belirli dönemlerde hazırlanan ısıtma veya sıhhî sıcak su giderlerine ait bağımsız bölüm paylaşım bildirimleri icmali, bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi veya yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri tarafından bina girişindeki ilan panosundan asgari üç gün süre ile liste halinde ilan edilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Ölçüm Ekipmanları ve Gider Paylaşımı

  Tüketimi ölçmek için kullanılacak ekipmanlar

  Madde 6 - (1) Isı tüketimini ölçmek için ilgili standardları sağlayan ısı sayaçları veya ısı ölçerler kullanır. Bu ekipmanların, Ölçüler ve Ayar Kanununa uygun olması gerekir.

  (2) Sıhhî sıcak su tüketimini ölçmek üzere, ilgili standardlara ve Ölçüler ve Ayar Kanununa uygun, sıcak su sayaçları veya diğer ekipmanlar kullanır.

  (3) Isı ve sıhhî sıcak su tüketiminin ölçülmesinde kullanılacak ekipmanların muayene ve kalibrasyonları, Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre yetkili kurum veya kuruluşlarca yapılır. Ölçüm ekipmanının muayene ve kalibrasyonlarının düzenli bir şekilde yapılmasının kontrolünden bina sahibi, bina yöneticisi veya bina yönetim kurulu veya enerji yöneticisi sorumludur.

  (4) Ölçüm ekipmanının ısıtma sistemi için uygun olması ve teknik bakımdan doğru çalışabilecek şekilde kurulması gerekir. Ölçümler, Ölçüler ve Ayar Kanununa uygun olarak yapılır.

  Tüketime bağlı gider paylaşımı

  Madde 7 - (1) Bina sahibi veya bina yöneticisi veya bina yönetim kurulu, ısı ve sıhhî sıcak su giderlerinin tüketim ölçümlerine ve 8 inci maddeye uygun olarak bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasını sağlar.

  (2) Ortak kullanım mahallerinden, sistem kayıplarından ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri, bağımsız bölüm kullanıcılarına kapalı kullanım alanları oranında paylaştırılır.

  (3) Tüketim ölçümlerinde ısı ölçerlerin kullanılması halinde; bağımsız bölümlerde kullanılan her bir radyatör grubuna ısı ölçer takılması ve ölçümlerin bütün ısı ölçerlerden yapılarak bağımsız bölümlerin tüketimleri bulunur.

  (4) Tüketim ölçümlerinde ısı sayacı kullanılması halinde; bağımsız bölümlerde ölçümlerin ısı sayaçlarından yapılarak bağımsız bölümlerin tüketimleri bulunur.

  (5) Bina veya site kullanıcılarının tüketim ölçümlerinde farklı ölçüm ekipmanlarının kullanılması halinde; önce bütün tüketimi ölçmek suretiyle, tüketimleri aynı ekipman ile ölçülmüş kullanıcı gruplarının payları ölçülür.

  Isıtma ve sıhhî sıcak su gider paylaşımı hesaplaması.

  Madde 8 - (1) Merkezî ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70'i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin % 30'u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.

  (2) Bölgesel ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 20'si asgari ısınma, ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.

  (3) Merkezî ısıtma sistemlerinin ısı giderleri aşağıdaki hesaplamalara göre paylaştırılır.

  a) Isı ölçerlerin kullanılması durumunda hesaplama:

  M : Binanın toplam ısı tüketim tutarı (TL)

  P : Bağımsız bölümün toplam tüketim tutarı (TL)

  P1 : Bağımsız bölümün toplam ısı ölçer tüketim tutarı (TL)

  P2 : Bağımsız bölümün ortak tüketim tutarı (TL)

  S1,2,

  n : Bağımsız bölümde bulunan her bir ısı ölçerde okunan değer

  St : Binada bulunan bütün ısı ölçerlerde okunan değerlerin toplamı

  A : Bağımsız bölümün kapalı kullanım alanı (m2)

  At : Binadaki bağımsız bölümlerin kapalı kullanım alanları toplamı (m2).

  b) Isı sayaçlarının kullanılması durumunda hesaplama:

  M : Binanın toplam ısı tüketim tutarı (TL)

  P : Bağımsız bölümün toplam tüketim tutarı (TL)

  P1 : Bağımsız bölümün ısı sayacına göre tüketim tutarı (TL)

  P2 : Bağımsız bölümün ortak tüketim tutarı (TL)

  S : Bağımsız bölümde bulunan ısı sayacında okunan değer

  St : Binada bulunan bütün bağımsız bölümlerdeki ısı sayaçlarından okunan

  değerlerin toplamı

  A : Bağımsız bölümün kapalı kullanım alanı (m2)

  At : Binadaki bağımsız bölümlerin kapalı kullanım alanları toplamı (m2).

  (4) Merkezî sıhhî sıcak su sistemlerinde toplam sıhhî sıcak su giderleri, kullanıcıların ölçülen sıcak su tüketimlerine göre paylaştırılır.

  (5) Merkezî sıhhî sıcak su sistemlerinin sıhhî sıcak su giderleri, aşağıdaki şekilde paylaştırılır.

  a) Sıhhî sıcak su üretimini sağlayan ısıtma sisteminin, merkezî ısıtma sisteminden bağımsız olması ve sıcak su sayaçlarının kullanılması halinde hesaplama:

  M : Binanın toplam sıcak su tüketim tutarı (TL)

  P : Bağımsız bölümün toplam tüketim tutarı (TL)

  S : Bağımsız bölümde bulunan sıcak su sayacında okunan değer (litre)

  St : Binada bulunan bütün bağımsız bölümlerdeki sıcak su sayaçlarından okunan değerlerin toplamı (litre).

  b) Binanın toplam sıhhî sıcak su tüketim maliyetinin (M) hesaplanmasında, sıhhî sıcak su üretimini sağlayan ısıtma sistemi, merkezî ısıtma sistemine bağımlı olduğu durumda; merkezî ısıtma sisteminin payı merkezî sıhhî sıcak su sisteminin tüketimi çıkartıldıktan sonra kalan bütün tüketim miktarıdır. Merkezî sıhhî sıcak su sisteminin yakıt tüketim miktarı (By);

  şeklinde hesaplanır. Bu durumda binanın toplam sıhhî sıcak su tüketim tutarı (M);

  M = By x F (TL)

  Şeklinde hesaplanır.

  Burada;

  F : Yakıt birim fiyatı (TL)

  By : Merkezî sıcak su yakıt tüketim miktarı (katı ve sıvı yakıtlar için kg, gaz yakıtlar için m3 olarak alınır.)

  M : Binanın toplam sıcak su tüketim tutarı (TL)

  V : Tüketilen sıcak su hacmi (litre)

  tw : Sıcak su sıcaklığı (

  C)

  HU : Tüketilen yakıtın alt ısıl değeri (katı ve sıvı yakıtlar için kcal/kg, gaz yakıtlar için kcal/m3 olarak Hu değerleri yakıtı sağlayan kuruluşlardan alınır.)

  Gider paylaşımının farklı hesaplandığı haller

  Madde 9 - (1) Ön ödemeli ısı sayacı sistemi kullanılması hallerinde; 5 inci maddenin yedinci fıkrası ile 8 inci madde uygulanmayabilir.

  (2) Jeotermal kaynaklı ısıtma sistemine dahil binalarda, bina ana ısı sayacı ile bağımsız bölüm süzme ısı sayaçları kullanılması halinde, bina ısıtma ortak gider tutarı; ana ısı sayacı ile bağımsız bölüm ısı sayaçları toplamı arasındaki farkın bağımsız bölüm kapalı kullanım alanları oranında bağımsız bölümlere paylaştırılması suretiyle hesaplanır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Yetkilendirilmiş Kuruluşların Özellikleri

  Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri

  Madde 10 - (1) Ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenleyecek şirketin yetkilendirilmesinde müracaatta bulunan şirketten merkezinin bulunduğu ili belirten dilekçeye ekli olarak aşağıdaki belgeler istenir.

  a) Şirketin Ticaret veya Sanayi Odası sicil kaydı,

  b) Şirketin faaliyet konuları arasında ısı veya sıhhî sıcak suya ilişkin cihaz ve ekipmanlarının satışı, projelendirilmesi, kurulumu ve uygulaması ile ısıtma enerjisi ve sıhhî sıcak su tüketimlerini aylık veya belirli dönemlerde ölçülmesi ve ısıtma ve sıhhî sıcak su giderlerinin kullanıcılara paylaştırılması konularının bulunduğunu gösteren Türk Ticaret Sicili Gazetesi,

  c) Şirketin, en az 1000 bağımsız bölüm kullanıcısına ait ısı gider paylaşım cihazlarının bir aylık tüketim değerlerini en fazla 5 iş günü içinde okuyup, ısı gider paylaşım bilgilerini bina yöneticisi, bina sahibi veya enerji yöneticisine teslim edebilir olduğuna dair beyan belgesi,

  ç) Şirketin, bina ısıtma gider paylaşımı hizmeti kapsamında bağımsız bölüm kullanıcılarına yönelik tespit edilen, ölçülen verileri en az 5 yıl süre ile dijital ortamda veri kaybına imkan vermeyecek şekilde saklayacak imkana sahip olduğuna dair beyan belgesi,

  d) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) Şirketin, bünyesinde en az bir adedi makine mühendisi olmak üzere, üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olan en az üç adet teknik personel ile ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenleyecek kadar eğitimli diğer personellerinin eğitim durumunu gösteren diploma veya yerine geçen belgelerinin asılları veya ibraz edilen asıllarının idare tarafından tasdikli sureti ve T.C. kimlik numaraları ile yeterli teknik donanıma sahip olduğuna dair beyan belgesi.

  (2) Şirket tarafından yetki belgesi müracaatı yapılmasını müteakip, Bakanlığın görevlendireceği heyet tarafından, kuruluşun faaliyet göstereceği ofis ve kuruluşun asgari şartları taşıyıp taşımadığı hakkında bir rapor düzenlenir. Yetki belgesi verilmesi safhasında bu rapor dikkate alınır. Rapor hazırlanırken, çalışanlara ait uygun çalışma ortamlarının, düzenli arşiv bölümünün ve proje bölümünün bulunup bulunmadığı göz önüne alınır.

  (3) Şirket, yetki belgesini aldıktan sonra, ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi'ne sahip olduğunu gösteren belgeyi en geç 18 ay içerisinde alarak onaylı örneğini Bakanlığa sunar. Bu süre sonunda Bakanlığın yazılı talebine rağmen, Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili belgenin onaylı örneğini Bakanlığa sunulmaması halinde, yetki belgesi iptal edilir.

  (4) Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri, yetkilendirildikleri il sınırları içerisinde ticarî faaliyetlerini sürdürürler. Yetkilendirilmiş şirket bulunmayan illerde, herhangi bir şirket yetkilendirilinceye kadar, başka bir ilde yetkilendirilmiş şirket, aynı yetki belgesi ile şube açarak ticari faaliyetlerini sürdürebilir. Yetkilendirilmiş şirket bulunmayan illerde açılan şubeler ile ilgili bilgiler faaliyete başlanılan tarihten itibaren bir ay içerisinde Bakanlığa bildirilir.

  (5) Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri; şirkete ait hisse devrinin gerçekleşmesi ve tebligat adresinde ve yukarıdaki fıkralarda belirtilen bilgi ve belgelerden herhangi birinde değişiklik olması halinde, durumu en geç bir ay içerisinde Bakanlığa bildirir.

  (6) Bu maddede belirtilen belgelerin gerçeğe aykırı düzenlendiğinin anlaşılması halinde, düzenleyenler veya bu tür belgeleri kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunulur ve yetki belgesi verilmiş ise iptal edilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

  Özel durumlar

  Isı ve sıcak su payları belirlenemeyen ve gider paylaşım belgesi düzenlenemeyen haller

  Madde 11 - (1) Bağımsız bölümlerin ısı veya sıhhî sıcak su payları, gider paylaşım belgesi düzenlenmesi döneminde bir ekipmanın arızalanması veya benzer bir sebepten dolayı doğru bir şekilde ölçüm yapamaması yüzünden belirlenemiyor ise paylar, söz konusu bağımsız bölümlerin daha önceki benzer gider paylaşım belgesi düzenlenen dönemlerindeki tüketimleri veya o gider paylaşım belgesi düzenlenmesi dönemindeki diğer benzer bağımsız bölümlerin tüketimleri esas alınarak bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerince veya yetkilendirilmiş ölçüm şirketlerince belirlenir.

  (2) Gider paylaşım belgesi düzenleme dönemi içerisinde bağımsız bölüm kullanıcısının değişmesi halinde;

  a) Bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri veya yetkilendirilmiş ölçüm şirketlerince değişim tarihinde ara okumada bulunularak, dönem sonunda iki ayrı gider paylaşım belgesi düzenlenir.

  b) Ara okuma mümkün değilse veya bağımsız bölüm kullanıcısının değişim zamanından kaynaklanan veya teknik sebeplerden dolayı ara okuma yapılamamış ise, bağımsız bölümün kullanım gün sayısına göre dönem sonunda iki ayrı gider paylaşım belgesi düzenlenir.

  Bina ile ilgili iş ve işlemlerde Yönetmeliğe uygunluk

  Madde 12 - (1) Yeni bina tasarımında, mevcut binaların proje değişikliği gerektiren esaslı onarım ve tadilat projelerinde, ısıtma veya sıhhi sıcak su sistemlerine ait mekanik tesisat değişikliklerinde binanın özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınır.

  (2) Binanın;

  a) Merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su tesisat projeleri konu ile alakalı olarak diğer kanunlarda yer alan hükümlere ve bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise, yapı ruhsatı verilmez.

  b) Bu Yönetmelikte öngörülen esaslara uygun projesine göre, imalat yapılmadığının tespit edilmesi halinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi veya çalışma ruhsatı verilmez.

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan ve hakkında tereddüde düşülen hususlar

  Madde 13 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Standardları; Türk Standardının olmaması halinde, Avrupa Standardları esas alınır. Türk Standardlarında veya Avrupa Standardlarında düzenlenmeyen hususlar hakkında, milletlerarası geçerliliği kabul edilen standardlar da kullanılır.

  (2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında tereddüde düşülen hususlar hakkında Bakanlıktan yazılı görüş alınarak bu görüşe göre işlem yapılır.

  Yönetim planının ve sözleşmelerin Yönetmeliğe aykırı hükümlerinin değiştirilmesi

  Madde 14 - (1) Merkezi ısıtma veya sıhhi sıcak su sistemine sahip binaların yönetim planının ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerinin bağımsız bölüm kullanıcıları ile yaptıkları sözleşmelerin, bu Yönetmeliğe aykırı olan hükümleri üç ay içinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir.

  Mevcut binalarda alınacak tedbirlerin yapım süresi

  Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin merkezî ısıtma veya sıhhî sıcak su sistemine sahip mevcut binalar, inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar ve proje değişikliği gerektiren esaslı onarımlar ile mekanik tesisat değişikliği gerektiren binalar için uygulanabilir olan maddeleri uyarınca yapılması gereken iş ve işlemler, bina sahibi veya yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi ile işletmecisi tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve geçici 6 ncı maddesi gereğince 2/5/2007 tarihi itibari ile beş yıl içinde yerine getirilir.

  Para birimi

  Geçici Madde 2 - (1) 28/1/2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümleri gereğince tedavülde bulunan paranın YTL (Yeni Türk Lirası ) olarak adlandırıldığı sürece, bu Yönetmelikte geçen TL ibareleri YTL olarak anlaşılır.

  Yürürlük

  Madde 15 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 16 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.  Hukuki NET Güncel Haber

  Merkezİ ısıtma gİderlerİnİn paylaŞtırılmasına İlİŞkİn yÖnetmelİk konulu yargıtay kararı ara
  Merkezİ ısıtma gİderlerİnİn paylaŞtırılmasına İlİŞkİn yÖnetmelİk konulu hukuk haber
  Konu Hakkaniyetli tarafından (10-01-2013 Saat 22:14:11 ) de değiştirilmiştir.

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Jan 2013
  Nerede
  bursa
  İletiler
  4
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Merkezİ ısıtma gİderlerİnİn paylaŞtırılmasına İlİŞkİn yÖnetmelİk

  Alıntı Hakkaniyetli rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Isı Pay Ölçer zorunluluğu bireysel doğalgaz kullanımını tetikleyecek.

  Ülkemizde merkezi ısıtma sistemi ile ısınan 1.800.000 dairenin, yakıt bedeli paylaşım şekli, 2 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren “Isı Pay Ölçüm” yasası ile değişti. 10.000.000 daire sakinini ilgilendiren yasa gereğince; her dairenin ısı tüketiminin tespiti ve yakıt parasının tüketim oranına göre paylaşımı zorunlu oldu. Söz konusu uygulama ile daire sahiplerinin tasarrufa teşvik edilmesi ve bina genelinde %40’a varan yakıt tasarrufu elde edilmesi hedeflenmekte. Sistemin çalışması için binada bulunan tüm kalorifer peteklerine uzaktan okumalı ısı pay ölçer cihazları takılması gerekiyor.  Yürürlüğe giren yasa çok sayıda kişiyi ilgilendirmesine rağmen, uygulamanın detayları maalesef kamuoyu tarafından yeterince bilinmemekte. Bahsi geçen kanuni zorunluluk yerine getirilmediği takdirde çok sayıda kişinin mağdur olacağı sıkıntılı bir durum ortaya çıkabilir.  GEREKLİ DEĞİŞİKLİK YAPILMAZSA DAİRE SAKİNİ PARA ÖDEMEME HAKKINA SAHİP

  Isı pay ölçüm yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte merkezi sistemle ısınan binalarda mevcut ısı paylaşım yöntemleri (arsa payına, petek veya kişi sayısına göre paylaşım) kanunsuz sayılacak. Bu durum uygulamaya geçmeyen yöneticileri kanuna muhalefetten suçlu duruma düşürürken, yasanın yürürlüğe girmesini takip eden ilk ısıtma döneminde (Kasım 2012) uygulamaya geçmeyen binalarda, ısı parası ödemek istemeyen daire sakinlerine, ısı parasının kanuna aykırı bölüştürüldüğünü öne sürüp, paylaşım kanuna uygun yapılana kadar ısı parası ödememe hakkı veriyor. Apartman sakinleri “kanuna aykırı aidat parası toplanıyor” şeklinde cumhuriyet savciligina suç duyurusunda bulunulursa, yöneticiye 1.600 lira ceza kesilebilecek.


  MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik

  Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2008

  Resmi Gazete Sayısı: 26847(Mükerer)

  BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

  Amaç ve kapsam

  Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mevcut ve yeni yapılacak birden fazla bağımsız bölüme sahip merkezî veya bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhî sıcak su sistemli binalarda, ısıtma ve sıhhî sıcak su giderlerinin, bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

  Dayanak

  Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1963 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Bakanlık: Bayındırlık ve İskân Bakanlığını,

  b) Bağımsız bölüm: Tamamlanmış bir binanın kat, daire, büro, dükkân, mağaza, mahzen, depo ve benzeri bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olan birimlerini,

  c) Bina: Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü, insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapıyı,

  ç) Bina sahibi: Binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edeni,

  d) Bina yöneticisi: Kat Mülkiyeti Kanununa göre atanmış olan ve bina yönetimini sağlayan kişiyi,

  e) Bina yönetim kurulu: Kat Mülkiyeti Kanununa göre atanmış olan ve bina yönetimini sağlayan kurulu,

  f) Bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri: Bir merkezde elde ettikleri ısı enerjisinin ısıtma veya sıhhî sıcak su elde etmek amacıyla bölge içindeki binalara dağıtımını, ölçüm ve satış işlemlerini yapan şirketleri,

  g) Bölgesel ısıtma sistemi: Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin bölge içerisindeki binalara dağıtılmasını ve bağımsız bölümlerin ısıtılmasını sağlayan sistemi,

  ğ) Bölgesel sıhhî sıcak su sistemi: Bir merkezden elde edilen sıhhî sıcak suyun bölge içerisindeki binalara ve bağımsız bölümlere dağıtılması ve kullanılmasını sağlayan sistemi,

  h) Enerji yöneticisi: Binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişiyi,

  ı) Gider paylaşım belgesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki binaların ısı veya sıhhî sıcak su kullanım enerjisi için ödeyeceği toplam tutarın kullanım miktarlarına göre bağımsız bölümlere paylaştırıldığı belgeyi,

  i) Isı ölçer: Üzerine veya giriş hattına yerleştirildiği radyatör ve benzeri ısıtıcı cihazların harcadığı enerjiyi ölçerek hafızasına kaydeden cihazı,

  j) Isı sayacı: Üzerine yerleştirildiği ısıtma hattından geçen ısı enerjisi miktarını debi ve sıcaklık farkına göre ölçen cihazı,

  k) Muayene ve kalibrasyon: 21/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre yapılan muayene ve kalibrasyonu,

  l) Merkezî ısıtma sistemi: Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin binalara dağıtılmasını ve bağımsız bölümlerin ısıtılmasını sağlayan sistemi,

  m) Merkezî sıhhî sıcak su sistemi: Bir merkezden elde edilen sıhhî sıcak suyun binalara ve bağımsız bölümlere dağıtılması ve kullanılmasını sağlayan sistemi,

  n) Ölçüm ekipmanları: Isı ve sıcak su sayacı, ısı ölçer, ölçüm okuma ve faturalandırma cihazlarını,

  o) Ön ödemeli ısı sayacı sistemi: Üzerine yerleştirildiği ısıtma giriş hattından geçen ısı enerjisi miktarını debi ve sıcaklık farkına göre ölçerek bedelinin önceden ödenmesi prensibine göre çalışan sistemi,

  ö) Sıcak su sayacı: Üzerine yerleştirildiği sıhhî sıcak su giriş hattından geçen sıcak su miktarını ölçen cihazı,

  p) Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri: Bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu veya enerji yöneticisinin ölçümleri yapabilecek yeterli personel ve donanıma sahip olmadığı durumlarda ölçüm yapmak üzere Bakanlık tarafından yetki belgesi verilmiş tüzel kişileri,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM: Görev, Yetki, Sorumluluk ve Uygulamalar

  Görev, yetki ve sorumluluklar

  Madde 4 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması hususunda;

  a) Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni vermeye yetkili idareler,

  b) Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri,

  c) Bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri,

  ç) Bina sahipleri,

  d) Bina yöneticileri veya bina yönetim kurulları,

  e) Enerji yöneticileri,

  f) Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve imalatçılar,

  g) Binanın yapılmasında ve kullanımında görev alan müşavir, danışman, proje kontrol ve işletme yetkilileri,

  görevli, yetkili ve sorumludur.

  (2) Yönetmelik hükümlerine göre inşaa edilmemiş binalardan; projenin eksik veya hatalı olması veyahut Standardlara uygun olmaması hâlinde proje müellifleri; yapımın eksik veya hatalı olması veya Standardlara uygun olmaması hâlinde ise varsa yapı denetim kuruluşu ve müteahhit firma sorumludur. Sistemin uygun çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise, bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri doğrudan sorumlu olur.

  (3) Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler, projelerin ve uygulamaların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını denetler.

  (4) Bakanlık, ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenleyecek şirketlere yetki belgesi verir ve bu yetkilendirilmiş şirketleri denetler.

  (5) Ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenleyecek şirketlere yetki belgesi verilmesi ve yetkilendirilen ölçüm şirketlerinin denetlenmesine ait usul ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak tebliğ ile düzenlenir.

  Uygulamalar

  Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik aşağıdaki giderlerin ısı veya sıhhî sıcak su sağlanmış bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasında uygulanır.

  a) Merkezî ısıtma sistemlerinin işletme giderleri,

  b) Isının ve sıhhî sıcak suyun bağımsız bölümlerce kullanım giderleri.

  (2) Isıtma ve sıhhî sıcak su tüketimlerini ölçmek için mahaller ölçüm ekipmanları ile donatılır. Bağımsız bölüm kullanıcıları bu maksatla yapılacak iş ve işlemlere izin vermek mecburiyetindedir. Arıza ve bakım halleri hariç olmak üzere bağımsız bölüm kullanıcıları ölçüm ekipmanlarına müdahale edemez.

  (3) Bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri, ısı veya sıhhî sıcak suya ilişkin tüketimleri aylık veya belirli dönemlerde ölçer ve bağımsız bölüm kullanıcılarına ait gider paylaşım belgelerini düzenler.

  (4) Merdiven sahanlığı, giriş holü, ısıtma merkezleri ve benzeri ortak kullanım mahallerinde, tüketim ölçülmez. Kullanıma bağlı ısı veya sıhhî sıcak su tüketimi çok olan yüzme havuzu, sauna, kapıcı dairesi ve benzeri mahaller için ise tüketimin ölçülmesi mecburidir.

  (5) Tüketilen enerjiyi sınırlandırabilmek için merkezî ısıtma sistemi kullanılan binalarda TS EN 215'e uygun termostatik radyatör vanası kullanılır.

  (6) Merkezî sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15

  C olacak şekilde ayarlanır.

  (7) Bağımsız bölüm ısıtma veya sıhhî sıcak su gider paylaşım bildirimlerinde aşağıdaki bilgilere yer verilir:

  a) Bağımsız bölüm kullanıcısının adı-soyadı ve adres bilgileri,

  b) Bağımsız bölüm mahalleri ve alanları ile ilgili bilgiler,

  c) Paylaşım bildirimi dönemi bilgileri,

  ç) Ölçüm okuma tarih bilgileri,

  d) Paylaşım bildirimi düzenleme tarihi bilgileri,

  e) Son ödeme tarih bilgileri,

  f) Isı ölçerlerdeki veya ısı sayaçlarındaki önceki ölçüm değerleri ve son tüketim ölçüm değerleri ile fark tüketim değerleri,

  g) Isıtma sistemi gider hesaplama çizelgesi,

  ğ) Sıhhî sıcak su sistemi gider hesaplama çizelgesi,

  h) Toplam gider hesaplama çizelgesi,

  ı) Bina ısıtma sistemi aylık toplam gideri tutarı,

  i) Bina ısıtma sistemi aylık toplam gideri tutarının ısıtma ve sıhhî sıcak su hazırlama olarak paylaştırılmış tutarları,

  j) Bina ısıtma giderinin sarfiyat ve sabit paylaşım oranları ile bu oranlara karşılık gelen tutarları, bu tutarlar üzerinden ilgili bağımsız bölüm kullanıcısına düşen tutarlar,

  k) Gerekli durumlar için açıklayıcı bilgi satırı.

  (8) Aylık veya belirli dönemlerde hazırlanan ısıtma veya sıhhî sıcak su giderlerine ait bağımsız bölüm paylaşım bildirimleri icmali, bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi veya yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri tarafından bina girişindeki ilan panosundan asgari üç gün süre ile liste halinde ilan edilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Ölçüm Ekipmanları ve Gider Paylaşımı

  Tüketimi ölçmek için kullanılacak ekipmanlar

  Madde 6 - (1) Isı tüketimini ölçmek için ilgili standardları sağlayan ısı sayaçları veya ısı ölçerler kullanır. Bu ekipmanların, Ölçüler ve Ayar Kanununa uygun olması gerekir.

  (2) Sıhhî sıcak su tüketimini ölçmek üzere, ilgili standardlara ve Ölçüler ve Ayar Kanununa uygun, sıcak su sayaçları veya diğer ekipmanlar kullanır.

  (3) Isı ve sıhhî sıcak su tüketiminin ölçülmesinde kullanılacak ekipmanların muayene ve kalibrasyonları, Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre yetkili kurum veya kuruluşlarca yapılır. Ölçüm ekipmanının muayene ve kalibrasyonlarının düzenli bir şekilde yapılmasının kontrolünden bina sahibi, bina yöneticisi veya bina yönetim kurulu veya enerji yöneticisi sorumludur.

  (4) Ölçüm ekipmanının ısıtma sistemi için uygun olması ve teknik bakımdan doğru çalışabilecek şekilde kurulması gerekir. Ölçümler, Ölçüler ve Ayar Kanununa uygun olarak yapılır.

  Tüketime bağlı gider paylaşımı

  Madde 7 - (1) Bina sahibi veya bina yöneticisi veya bina yönetim kurulu, ısı ve sıhhî sıcak su giderlerinin tüketim ölçümlerine ve 8 inci maddeye uygun olarak bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasını sağlar.

  (2) Ortak kullanım mahallerinden, sistem kayıplarından ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri, bağımsız bölüm kullanıcılarına kapalı kullanım alanları oranında paylaştırılır.

  (3) Tüketim ölçümlerinde ısı ölçerlerin kullanılması halinde; bağımsız bölümlerde kullanılan her bir radyatör grubuna ısı ölçer takılması ve ölçümlerin bütün ısı ölçerlerden yapılarak bağımsız bölümlerin tüketimleri bulunur.

  (4) Tüketim ölçümlerinde ısı sayacı kullanılması halinde; bağımsız bölümlerde ölçümlerin ısı sayaçlarından yapılarak bağımsız bölümlerin tüketimleri bulunur.

  (5) Bina veya site kullanıcılarının tüketim ölçümlerinde farklı ölçüm ekipmanlarının kullanılması halinde; önce bütün tüketimi ölçmek suretiyle, tüketimleri aynı ekipman ile ölçülmüş kullanıcı gruplarının payları ölçülür.

  Isıtma ve sıhhî sıcak su gider paylaşımı hesaplaması.

  Madde 8 - (1) Merkezî ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 70'i bağımsız bölümlerin ölçülen ısı tüketimlerine göre paylaştırılır. Toplam ısıtma giderlerinin % 30'u ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.

  (2) Bölgesel ısıtma sistemlerinde toplam ısıtma giderlerinin % 20'si asgari ısınma, ortak kullanım mahalleri, sistem kayıpları ve işletme giderlerinden kaynaklı ısı giderleri olarak bağımsız bölümlerin kullanım alanlarına göre paylaştırılır.

  (3) Merkezî ısıtma sistemlerinin ısı giderleri aşağıdaki hesaplamalara göre paylaştırılır.

  a) Isı ölçerlerin kullanılması durumunda hesaplama:

  M : Binanın toplam ısı tüketim tutarı (TL)

  P : Bağımsız bölümün toplam tüketim tutarı (TL)

  P1 : Bağımsız bölümün toplam ısı ölçer tüketim tutarı (TL)

  P2 : Bağımsız bölümün ortak tüketim tutarı (TL)

  S1,2,

  n : Bağımsız bölümde bulunan her bir ısı ölçerde okunan değer

  St : Binada bulunan bütün ısı ölçerlerde okunan değerlerin toplamı

  A : Bağımsız bölümün kapalı kullanım alanı (m2)

  At : Binadaki bağımsız bölümlerin kapalı kullanım alanları toplamı (m2).

  b) Isı sayaçlarının kullanılması durumunda hesaplama:

  M : Binanın toplam ısı tüketim tutarı (TL)

  P : Bağımsız bölümün toplam tüketim tutarı (TL)

  P1 : Bağımsız bölümün ısı sayacına göre tüketim tutarı (TL)

  P2 : Bağımsız bölümün ortak tüketim tutarı (TL)

  S : Bağımsız bölümde bulunan ısı sayacında okunan değer

  St : Binada bulunan bütün bağımsız bölümlerdeki ısı sayaçlarından okunan

  değerlerin toplamı

  A : Bağımsız bölümün kapalı kullanım alanı (m2)

  At : Binadaki bağımsız bölümlerin kapalı kullanım alanları toplamı (m2).

  (4) Merkezî sıhhî sıcak su sistemlerinde toplam sıhhî sıcak su giderleri, kullanıcıların ölçülen sıcak su tüketimlerine göre paylaştırılır.

  (5) Merkezî sıhhî sıcak su sistemlerinin sıhhî sıcak su giderleri, aşağıdaki şekilde paylaştırılır.

  a) Sıhhî sıcak su üretimini sağlayan ısıtma sisteminin, merkezî ısıtma sisteminden bağımsız olması ve sıcak su sayaçlarının kullanılması halinde hesaplama:

  M : Binanın toplam sıcak su tüketim tutarı (TL)

  P : Bağımsız bölümün toplam tüketim tutarı (TL)

  S : Bağımsız bölümde bulunan sıcak su sayacında okunan değer (litre)

  St : Binada bulunan bütün bağımsız bölümlerdeki sıcak su sayaçlarından okunan değerlerin toplamı (litre).

  b) Binanın toplam sıhhî sıcak su tüketim maliyetinin (M) hesaplanmasında, sıhhî sıcak su üretimini sağlayan ısıtma sistemi, merkezî ısıtma sistemine bağımlı olduğu durumda; merkezî ısıtma sisteminin payı merkezî sıhhî sıcak su sisteminin tüketimi çıkartıldıktan sonra kalan bütün tüketim miktarıdır. Merkezî sıhhî sıcak su sisteminin yakıt tüketim miktarı (By);

  şeklinde hesaplanır. Bu durumda binanın toplam sıhhî sıcak su tüketim tutarı (M);

  M = By x F (TL)

  Şeklinde hesaplanır.

  Burada;

  F : Yakıt birim fiyatı (TL)

  By : Merkezî sıcak su yakıt tüketim miktarı (katı ve sıvı yakıtlar için kg, gaz yakıtlar için m3 olarak alınır.)

  M : Binanın toplam sıcak su tüketim tutarı (TL)

  V : Tüketilen sıcak su hacmi (litre)

  tw : Sıcak su sıcaklığı (

  C)

  HU : Tüketilen yakıtın alt ısıl değeri (katı ve sıvı yakıtlar için kcal/kg, gaz yakıtlar için kcal/m3 olarak Hu değerleri yakıtı sağlayan kuruluşlardan alınır.)

  Gider paylaşımının farklı hesaplandığı haller

  Madde 9 - (1) Ön ödemeli ısı sayacı sistemi kullanılması hallerinde; 5 inci maddenin yedinci fıkrası ile 8 inci madde uygulanmayabilir.

  (2) Jeotermal kaynaklı ısıtma sistemine dahil binalarda, bina ana ısı sayacı ile bağımsız bölüm süzme ısı sayaçları kullanılması halinde, bina ısıtma ortak gider tutarı; ana ısı sayacı ile bağımsız bölüm ısı sayaçları toplamı arasındaki farkın bağımsız bölüm kapalı kullanım alanları oranında bağımsız bölümlere paylaştırılması suretiyle hesaplanır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Yetkilendirilmiş Kuruluşların Özellikleri

  Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri

  Madde 10 - (1) Ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenleyecek şirketin yetkilendirilmesinde müracaatta bulunan şirketten merkezinin bulunduğu ili belirten dilekçeye ekli olarak aşağıdaki belgeler istenir.

  a) Şirketin Ticaret veya Sanayi Odası sicil kaydı,

  b) Şirketin faaliyet konuları arasında ısı veya sıhhî sıcak suya ilişkin cihaz ve ekipmanlarının satışı, projelendirilmesi, kurulumu ve uygulaması ile ısıtma enerjisi ve sıhhî sıcak su tüketimlerini aylık veya belirli dönemlerde ölçülmesi ve ısıtma ve sıhhî sıcak su giderlerinin kullanıcılara paylaştırılması konularının bulunduğunu gösteren Türk Ticaret Sicili Gazetesi,

  c) Şirketin, en az 1000 bağımsız bölüm kullanıcısına ait ısı gider paylaşım cihazlarının bir aylık tüketim değerlerini en fazla 5 iş günü içinde okuyup, ısı gider paylaşım bilgilerini bina yöneticisi, bina sahibi veya enerji yöneticisine teslim edebilir olduğuna dair beyan belgesi,

  ç) Şirketin, bina ısıtma gider paylaşımı hizmeti kapsamında bağımsız bölüm kullanıcılarına yönelik tespit edilen, ölçülen verileri en az 5 yıl süre ile dijital ortamda veri kaybına imkan vermeyecek şekilde saklayacak imkana sahip olduğuna dair beyan belgesi,

  d) (Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) Şirketin, bünyesinde en az bir adedi makine mühendisi olmak üzere, üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olan en az üç adet teknik personel ile ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenleyecek kadar eğitimli diğer personellerinin eğitim durumunu gösteren diploma veya yerine geçen belgelerinin asılları veya ibraz edilen asıllarının idare tarafından tasdikli sureti ve T.C. kimlik numaraları ile yeterli teknik donanıma sahip olduğuna dair beyan belgesi.

  (2) Şirket tarafından yetki belgesi müracaatı yapılmasını müteakip, Bakanlığın görevlendireceği heyet tarafından, kuruluşun faaliyet göstereceği ofis ve kuruluşun asgari şartları taşıyıp taşımadığı hakkında bir rapor düzenlenir. Yetki belgesi verilmesi safhasında bu rapor dikkate alınır. Rapor hazırlanırken, çalışanlara ait uygun çalışma ortamlarının, düzenli arşiv bölümünün ve proje bölümünün bulunup bulunmadığı göz önüne alınır.

  (3) Şirket, yetki belgesini aldıktan sonra, ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi'ne sahip olduğunu gösteren belgeyi en geç 18 ay içerisinde alarak onaylı örneğini Bakanlığa sunar. Bu süre sonunda Bakanlığın yazılı talebine rağmen, Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili belgenin onaylı örneğini Bakanlığa sunulmaması halinde, yetki belgesi iptal edilir.

  (4) Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri, yetkilendirildikleri il sınırları içerisinde ticarî faaliyetlerini sürdürürler. Yetkilendirilmiş şirket bulunmayan illerde, herhangi bir şirket yetkilendirilinceye kadar, başka bir ilde yetkilendirilmiş şirket, aynı yetki belgesi ile şube açarak ticari faaliyetlerini sürdürebilir. Yetkilendirilmiş şirket bulunmayan illerde açılan şubeler ile ilgili bilgiler faaliyete başlanılan tarihten itibaren bir ay içerisinde Bakanlığa bildirilir.

  (5) Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri; şirkete ait hisse devrinin gerçekleşmesi ve tebligat adresinde ve yukarıdaki fıkralarda belirtilen bilgi ve belgelerden herhangi birinde değişiklik olması halinde, durumu en geç bir ay içerisinde Bakanlığa bildirir.

  (6) Bu maddede belirtilen belgelerin gerçeğe aykırı düzenlendiğinin anlaşılması halinde, düzenleyenler veya bu tür belgeleri kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunulur ve yetki belgesi verilmiş ise iptal edilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

  Özel durumlar

  Isı ve sıcak su payları belirlenemeyen ve gider paylaşım belgesi düzenlenemeyen haller

  Madde 11 - (1) Bağımsız bölümlerin ısı veya sıhhî sıcak su payları, gider paylaşım belgesi düzenlenmesi döneminde bir ekipmanın arızalanması veya benzer bir sebepten dolayı doğru bir şekilde ölçüm yapamaması yüzünden belirlenemiyor ise paylar, söz konusu bağımsız bölümlerin daha önceki benzer gider paylaşım belgesi düzenlenen dönemlerindeki tüketimleri veya o gider paylaşım belgesi düzenlenmesi dönemindeki diğer benzer bağımsız bölümlerin tüketimleri esas alınarak bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerince veya yetkilendirilmiş ölçüm şirketlerince belirlenir.

  (2) Gider paylaşım belgesi düzenleme dönemi içerisinde bağımsız bölüm kullanıcısının değişmesi halinde;

  a) Bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri veya yetkilendirilmiş ölçüm şirketlerince değişim tarihinde ara okumada bulunularak, dönem sonunda iki ayrı gider paylaşım belgesi düzenlenir.

  b) Ara okuma mümkün değilse veya bağımsız bölüm kullanıcısının değişim zamanından kaynaklanan veya teknik sebeplerden dolayı ara okuma yapılamamış ise, bağımsız bölümün kullanım gün sayısına göre dönem sonunda iki ayrı gider paylaşım belgesi düzenlenir.

  Bina ile ilgili iş ve işlemlerde Yönetmeliğe uygunluk

  Madde 12 - (1) Yeni bina tasarımında, mevcut binaların proje değişikliği gerektiren esaslı onarım ve tadilat projelerinde, ısıtma veya sıhhi sıcak su sistemlerine ait mekanik tesisat değişikliklerinde binanın özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınır.

  (2) Binanın;

  a) Merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su tesisat projeleri konu ile alakalı olarak diğer kanunlarda yer alan hükümlere ve bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise, yapı ruhsatı verilmez.

  b) Bu Yönetmelikte öngörülen esaslara uygun projesine göre, imalat yapılmadığının tespit edilmesi halinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi veya çalışma ruhsatı verilmez.

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan ve hakkında tereddüde düşülen hususlar

  Madde 13 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Standardları; Türk Standardının olmaması halinde, Avrupa Standardları esas alınır. Türk Standardlarında veya Avrupa Standardlarında düzenlenmeyen hususlar hakkında, milletlerarası geçerliliği kabul edilen standardlar da kullanılır.

  (2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında tereddüde düşülen hususlar hakkında Bakanlıktan yazılı görüş alınarak bu görüşe göre işlem yapılır.

  Yönetim planının ve sözleşmelerin Yönetmeliğe aykırı hükümlerinin değiştirilmesi

  Madde 14 - (1) Merkezi ısıtma veya sıhhi sıcak su sistemine sahip binaların yönetim planının ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerinin bağımsız bölüm kullanıcıları ile yaptıkları sözleşmelerin, bu Yönetmeliğe aykırı olan hükümleri üç ay içinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir.

  Mevcut binalarda alınacak tedbirlerin yapım süresi

  Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin merkezî ısıtma veya sıhhî sıcak su sistemine sahip mevcut binalar, inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar ve proje değişikliği gerektiren esaslı onarımlar ile mekanik tesisat değişikliği gerektiren binalar için uygulanabilir olan maddeleri uyarınca yapılması gereken iş ve işlemler, bina sahibi veya yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi ile işletmecisi tarafından, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve geçici 6 ncı maddesi gereğince 2/5/2007 tarihi itibari ile beş yıl içinde yerine getirilir.

  Para birimi

  Geçici Madde 2 - (1) 28/1/2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümleri gereğince tedavülde bulunan paranın YTL (Yeni Türk Lirası ) olarak adlandırıldığı sürece, bu Yönetmelikte geçen TL ibareleri YTL olarak anlaşılır.

  Yürürlük

  Madde 15 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 16 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.
  merhaba, bizim binamızda merkezi sistem mevcut fakat her hangi bir alet ile ölçüm yapılmıyor. yönetici kapı kapı dolaşıp evin içindeki sayaca bakıyor ve sayaçta kwh olarak yazan kısım ne ise onu not alıp gidiyor. daha sonra faturanın %70'ini tüm dairelerin toplam kwh tutarı ile eşit tutarak her daireye ne kadar düştüğünü çıkarıyor. ilk faturamızdı bu, 1200kwh yazıyordu sayaçta. ve 200 lira ödedim. bu işlem ne kadar sağlıklı acaba?

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jun 2009
  Nerede
  Kocaeli
  İletiler
  8.979
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Merkezİ ısıtma gİderlerİnİn paylaŞtırılmasına İlİŞkİn yÖnetmelİk

  Alıntı cagrizorer rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  hangi bir alet ile ölçüm yapılmıyor. yönetici kapı kapı dolaşıp evin içindeki sayaca bakıyor ve sayaçta kwh
  Burada bahsedilen "alet" ile sizin "sayaç" dediğiniz şey aynı.
  Kimilerinde sayaçlar sizdeki gibi gözle elle okunuyor, kimisinde de otomatik olarak okunuyor. Fark sadece okuma şeklinden kaynaklanıyor.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Dec 2011
  Nerede
  .
  İletiler
  1.381
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Merkezİ ısıtma gİderlerİnİn paylaŞtırılmasına İlİŞkİn yÖnetmelİk

  Merkezi sistemlerde kaloriferler hiç açılmasa bile Toplam ısı giderlerinin %30 u Tüm maliklere arsa payı oranında paylaştırılıyor.
  Geri kalan %70 kalorifer giderleri ise Gerçek kullanıcılara sayaçlarındaki değerler kadar paylaştırılıyor.
  En iyisi bireysel kalorifer sistemi böylelikle personel gideride olmuyor.
  Kaloriferci çalıştırmaya gerek kalmıyor.
  Hesaplama paylaştırma derdide olmuyor.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Oct 2007
  İletiler
  71
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Merkezİ ısıtma gİderlerİnİn paylaŞtırılmasına İlİŞkİn yÖnetmelİk

  Geçen sene oturduğum sitede bu yönetmeliğin çok sıkıntısını çektik. Şöyleki, gider paylaşımı içerisine yakıt haricinde o kazanla ilgili genel tamir ve bakım giderleri de dahil edildi. Buraya kadar sorun yokmuş gibi görünüyor ama bazı kazanlar koca bir kış dönemini 200 TL bakım gideri ile geçirirken bazı kazanlar 15 Bine yakın bir bedelle kış dönemini geçirdi. Bakanlığa sorduğumuzda ise tamir-bakım giderlerinin arsa payına göre paylaştırılması ve sayaç değerlerinin bu detayda dikkate alınmaması konusunda yeni bir yönetmelik hazırlayacaklarını söylemişlerdi. ama sanırım bu kış dönemine yetişmedi. Düşünün Ocak ayında kazana yapılan ciddi bir tamiri bilen bir kat maliki o dönem vanalarını minimumda tutarsa giderlerden minimum etkileniyor. Normal ısınan ise daha fazla ödemek durumunda kalıyor. Bu bizzat defalarca başımıza geldi de ondan yazıyorum.Bakanlığın dediğine göre de bu konu en sık sorulan sorulardan biriymiş. Ama dediğim gibi yeni yönetmelik yetişmedi sanırım.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Jan 2013
  Nerede
  bursa
  İletiler
  4
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Merkezİ ısıtma gİderlerİnİn paylaŞtırılmasına İlİŞkİn yÖnetmelİk

  Alıntı senoleker rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Burada bahsedilen "alet" ile sizin "sayaç" dediğiniz şey aynı.
  Kimilerinde sayaçlar sizdeki gibi gözle elle okunuyor, kimisinde de otomatik olarak okunuyor. Fark sadece okuma şeklinden kaynaklanıyor.
  ilginize teşekkürler, peki sadece kwh değeri ile ne kadar ödeyeceğimizi belirlemeleri doğru mu? asıl merak ettiğim konu.

  - - - Updated - - -

  Alıntı senoleker rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Burada bahsedilen "alet" ile sizin "sayaç" dediğiniz şey aynı.
  Kimilerinde sayaçlar sizdeki gibi gözle elle okunuyor, kimisinde de otomatik olarak okunuyor. Fark sadece okuma şeklinden kaynaklanıyor.
  ilginize teşekkürler, peki sadece kwh değeri ile ne kadar ödeyeceğimizi belirlemeleri doğru mu? asıl merak ettiğim konu.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Jan 2013
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  17
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Merkezİ ısıtma gİderlerİnİn paylaŞtırılmasına İlİŞkİn yÖnetmelİk

  Merhabalar,

  Benim bu konuda merak ettiğmi detay bir nokta var: KMK'na göre merkezi sistemde kalmak ya da ferdi sisteme geçmek ortak karara bağlı. Ancak Bayındırlık İskan Bakanlığının 2008 yönetmeliğine göre de merkezi sistemde kalmanın koşulları var. Merkezi sistemde kalmanın koşulları sağlanamazsa o zaman merkezi sistemden ferdi sisteme geçmek yasal zorunluluk haline gelmez mi?

  Bunu sormama neden olan örneği anlatayım: Bizim apartmanda ortam ve sıhhi su ısıtma merkezi sistemde yapılıp, giderleri de kişi başı hesabıyla pay edilirdi. Ancak bu çok ciddi haksızlıklara yol açıyordu (ki yıllardır zarara uğrayanlardan biri de benim). Ortam ısıtmada ısı pay ölçerli sisteme geçtik, böylece merkezi sistemde bağımsız bölüm bazında gider dağılımını sağlayabildik. Ancak sıhhi su ısıtmada, bağımsız bölümlere (bizim binadaki yapısal bir sorundan dolayı) ısınmış suyu ölçümleyecek sayaçlardan ayrı ayrı takılamadığı için, bağımsız bölüm bazında değil, sıcak su tankının çıkışına merkezi bir tane sayaç takarak, oradan geçen sıcak su miktarı ölçümlenip (60 derecede de sabit kabul edilip) su ısıtmada kullanılan doğalgaz harcaması toplam olarak hesap ediliyor ve gene eski sistemdeki gibi kişi başına eşit pay ediliyor. Yani sıhhi su ısıtmada yönetmeliğin koşullarını sağlamıyoruz. Benim okuduğum kadarıyla yönetmeliğin 5.bölümündeki 11. maddeye göre, bağımsız bölüm bazında sıhhi su ısıtma gideri ölçümlenip ayrılamıyorsa, 2 özel durum haricinde (arıza ve oturanın değişmesi) merkezi sistemde kalınamaz. Buradaki tolerans süresi de 3 aydır.

  Şimdi sizce ben haklı mıyım, doğru düşünüyor muyum? Sıhhi su giderlerinin eski usul kişi başı hesabıyla pay edilmesi (ki her ay bana yaklaşık 50TL fazladan yüklüyor) yasadışı değil mi? Eğer merkezi sistemde kalmanın yönetmelikteki koşulları sağlanamıyorsa, otomatik olarak merkezi sistem seçeneği düşüp, ferdi sisteme geçmek zorunlu olmaz mı?

  Bir fikir verebilirseniz çok sevinirim.
  Teşekkürler..

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Dec 2011
  Nerede
  .
  İletiler
  1.381
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Merkezİ ısıtma gİderlerİnİn paylaŞtırılmasına İlİŞkİn yÖnetmelİk

  Isı ve sıcak su payları belirlenemeyen ve gider paylaşım belgesi düzenlenemeyen haller

  Madde 11 - (1) Bağımsız bölümlerin ısı veya sıhhî sıcak su payları, gider paylaşım belgesi düzenlenmesi döneminde bir ekipmanın arızalanması veya benzer bir sebepten dolayı doğru bir şekilde ölçüm yapamaması yüzünden belirlenemiyor ise paylar, söz konusu bağımsız bölümlerin daha önceki benzer gider paylaşım belgesi düzenlenen dönemlerindeki tüketimleri veya o gider paylaşım belgesi düzenlenmesi dönemindeki diğer benzer bağımsız bölümlerin tüketimleri esas alınarak bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerince veya yetkilendirilmiş ölçüm şirketlerince belirlenir.

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Jan 2013
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  17
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Merkezİ ısıtma gİderlerİnİn paylaŞtırılmasına İlİŞkİn yÖnetmelİk

  Alıntı Hakkaniyetli rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Isı ve sıcak su payları belirlenemeyen ve gider paylaşım belgesi düzenlenemeyen haller

  Madde 11 - (1) Bağımsız bölümlerin ısı veya sıhhî sıcak su payları, gider paylaşım belgesi düzenlenmesi döneminde bir ekipmanın arızalanması veya benzer bir sebepten dolayı doğru bir şekilde ölçüm yapamaması yüzünden belirlenemiyor ise paylar, söz konusu bağımsız bölümlerin daha önceki benzer gider paylaşım belgesi düzenlenen dönemlerindeki tüketimleri veya o gider paylaşım belgesi düzenlenmesi dönemindeki diğer benzer bağımsız bölümlerin tüketimleri esas alınarak bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerince veya yetkilendirilmiş ölçüm şirketlerince belirlenir.
  Yanıtınız için çok teşekkür ederim, nerelere dikkat çekilmesi gerektiğini çok iyi ifade etmişsiniz, vurguladığınız noktaları çok rahat anladım o yüzden. Ancak bir de şu nokta var;

  Madde 11 - (1) Bağımsız bölümlerin ısı veya sıhhî sıcak su payları, gider paylaşım belgesi düzenlenmesi döneminde bir ekipmanın arızalanması veya benzer bir sebepten dolayı doğru bir şekilde ölçüm yapamaması yüzünden belirlenemiyor ise paylar, söz konusu bağımsız bölümlerin daha önceki benzer gider paylaşım belgesi düzenlenen dönemlerindeki tüketimleri veya o gider paylaşım belgesi düzenlenmesi dönemindeki diğer benzer bağımsız bölümlerin tüketimleri esas alınarak bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketlerince veya yetkilendirilmiş ölçüm şirketlerince belirlenir.

  Bu maddedeki "gider paylaşım belgesinin düzenlendiği DÖNEM" ifadesi zaten ortam ve su ısıtma giderlerinin bağımsız bölüm bazında pay EDİLEBİLDİĞİ sistemin İÇİNDE kalınırken, yani o sistemin içindeyken söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Yani bağımsız bölüm bazında paylaşımın genel olarak yapılamadığı ve kişi başına eşit gider hesabıyla yaşanan bir sistemde zaten böyle bir maddeye gerek te olmazdı, çünkü sorunlu dönemin giderinin belirlenmesinde baz alınacak "benzer bir paylaşım dönemi" var olmazdı, zaten hepsi birbirinin aynı olan "kişi başı eşit gider" dağılımı söz konusu olurdu. Yani ben bu 11. maddenin ancak ve ancak gider dağılımı bağımsız bölüm bazında yapılabiliyorken VE ancak ve ancak belli bir arıza ve benzeri sorun olursa ne yapılacağını tanımladığını düşünüyorum. Ne dersiniz?

  Bu arada bizim borulara aslında sayaç takılabiliyor, ama rahat kullanılabilir bir yere takılamayacağından dolayı istenmiyor. Dolayısıyla ortada aslında bir ölçüm ekipmanı da yok. Madde11'deki "...bir ekipmanın arızalanması veya benzer bir sebepten dolayı doğru bir şekilde ölçüm yapamaması... " durumu da yok, çünkü ortada hiç ekipman yok! O zaman otomatik olarak merkezi sistem yasadışı ve ferdi sistem zorunlu olmaz mı?

  Kusura bakmayın, ısrarla soruyorum ama bizim apartman onlarca yıl iyi niyetimizi sömürdükten sonra hala her ay 50TL sıcak su paralarını bize ödetiyorlar ve utanmaları da yok.. o yüzden biraz hassasım bu konuda.
  Konu bidiboom tarafından (26-01-2013 Saat 00:56:31 ) de değiştirilmiştir.

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Jun 2009
  Nerede
  Kocaeli
  İletiler
  8.979
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Merkezİ ısıtma gİderlerİnİn paylaŞtırılmasına İlİŞkİn yÖnetmelİk

  Alıntı cagrizorer rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  ilginize teşekkürler, peki sadece kwh değeri ile ne kadar ödeyeceğimizi belirlemeleri doğru mu? asıl merak ettiğim konu.
  Örneğin elektrik idaresi sizden elektrik faturanızı KW/h ölçümü ile alıyor ve son derece düzgün bir ücretlendirme yöntemi bu.
  Eğer bahsettiğiniz sayaçlar da ısıölçer olsaydı ve KW/h değeri ölçse idi, son derece doğru bir yaklaşım olacaktı.
  Ancak ısıölçer takmak çok ama çok zor bir şey. Bunun yerine "payölçer" konuyor. Bu da Isı (KW/h) değil, pay (yüzde) olarak ölçüm yapıyor.
  Buı da "son derece" değilse de oldukça doğru bir sonuç verecek.
  En azından "eşit" olarak ödemekten daha adil sonuç vereceğine şüphe yok.
  Örnekle açıklarsak:
  İki daireden biri 3024 diğeri 6986 kW/h harcamış olsa ve gider 100 lira olsa,
  Isıölçerde 30,24 TL biri, 69,86 TL diğeri ödeyecekti.
  Payölçerde biri 30 diğeri 70 veya belki biri 35 diğeri 65 ödeyecek.
  Ama hiç biri olmasaydı ikisi de 50 ödeyecekti ki bu çok adaletsiz olurdu.

+ Konuyu Yanıtla
1 / 6 Sayfa 123456 SonSon

Benzer Konular :

 1. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında YÖNETMELİK?
  Merhaba, Forumda aradığım halde bulamadım: 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren 6563 numaralı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında...
  Yazan: skolem Forum: Tüketici Hakları
  Yanıt: 2
  Son İleti: 06-05-2015, 20:28:39
 2. Tefecİlİk ve İhaleye İlİŞkİn suÇlar
  Türk Ceza Kanununda TEFECİLİK VE İHALEYE İLİŞKİN SUÇLAR - Ali PARLAR - Ocak 2015 - 2. Bası - Yeni - 978-605-1680-248 Bu kitap Adalet Yayıncılık...
  Yazan: Hukuk Kitapçısı Forum: Hukuk Kitapları Tanıtımı
  Yanıt: 0
  Son İleti: 06-01-2015, 05:10:55
 3. SaĞlik merkezİ yapilan İŞlemlerde hastaya fatura kesİlmemesİ.
  bir doktorun muayenesinde yanında yıllarca çalıştım. Kendisi hastalara hem muayene hemde işlem operasyon yapıyordu. Bütün işlemlerini özel yapıyordu....
  Yazan: hayalci19 Forum: Vergi Hukuku
  Yanıt: 6
  Son İleti: 31-12-2014, 17:37:20
 4. Devlet ve yabanci yatirimcilar arasindakİ uyuŞmazliklarin ÇÖzÜmÜnde uluslararasi yatirim uyuŞmazliklarinin ÇÖzÜmÜ merkezİ-icsid nin- kuruluŞu ve İŞlev
  DEVLET VE YABANCI YATIRIMCILAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE ULUSLARARASI YATIRIM UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ MERKEZİ-ICSID NIN- KURULUŞU VE...
  Yazan: Hukuk Kitapçısı Forum: Hukuk Kitapları Tanıtımı
  Yanıt: 0
  Son İleti: 03-09-2012, 12:50:46
 5. Enerji Verimliliği Yasası ve Isınma Giderlerinin Paylaştırılmasına ait Yönetmelik
  Daha önce Enerji verimliliği ile ilgili Bir konu açtım. Neyazık ki hiç kimse ilgilenmemiş. Oysa konu site ve apartman yöneticileri için çok...
  Yazan: idareci Forum: Kat Mülkiyeti Hukuku
  Yanıt: 5
  Son İleti: 18-09-2008, 17:29:34

Bu sayfada bulunan kavramlar:

merkezi sistem ısıtma yönetmeliği

merkezi ısıtma yönetmeliği

apartman kalorifer yönetmeliği

merkezi sistem doğalgaz yönetmeliği

doğalgaz merkezi sistem yönetmeliği

merkezi sistem ısıtma kanunu

apartmanda kalorifer yönetmeliği

http:www.hukuki.netshowthread.php102445-Merkezi-isitma-giderlerinin-paylastirilmasina-iliskin-yonetmelik

merkezi sistem yakıt yönetmeliği

merkezi isitma hesaplama

merkezi sistem binalarda kalorifer yönetmeliğimerkezi sistem ısıtma yönetmeliği 2014merkezi ısıtma sistemi kanunuapartman yakıt yönetmeliğimerkezi ısıtma yönetmeliği 2014merkezi sistem kalorifer yönetmeliğimerkezi sistem isitma kurallari ve musteri haklarisitelerde kalorifer yönetmeliğiapartmanlarda kalorifer yönetmeliğimerkezi sistem doğalgaz yasasıapartmanda ısıtma yönetmeliğimerkezi sistem kalorifer kanunumerkezi ısıtma yönetmeliği 2013merkezi sistem ısıtma zorunluluğumerkezi ısıtma yasası
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2021 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2021 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2021 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.