Hukuki Net Hukuki NET | Forum | Mevzuat Anasayfa | Kaynaklar | Yazarlar | Dizin | Arama | Uyarlama | Giriş | Üye Ol
HAKKANİYET-UYGUN MİKTARDA MADDİ VE MANEVİ GİDERİM-BOŞANMA-YOKSULLUK NAFAKASI-VEKALET ÜCRETİ-KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI(TMK-m4,174/1-2,BK m42,44) Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E:2006/7273 K:2006/14266 T:18.10.2006
Ekleyen: Av. Mehmet Aydın | Tarih: 9-03-2008 | Kategori: Medeni Hukuk - Aile Hukuku - Miras Hukuku | Okunma : 20823 | Not:
Av. Mehmet Aydın

E-mail:maydin@istanbulbarosu.org.tr
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonundamahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerlekanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacı kocanın tüm, davalı kadının aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecesine paranın alım gücü,kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. TMK'nun 4. maddesi hükmü dikkate alınarak daha uygun miktarda maddi (TMK-m.174/1) ve (TMK-m. 174/2) tazminat takdiri gerekir.

Bu yönler gözetilmeksizin hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.

3-Davalı kadının yoksulluk nafakası isteği konusunda hüküm fıkrasında olumsuz ya da olumlu bir karar verilmemesi usul ve yasaya aykırıdır.

4-Davacının tedbir nafakasının kaldırılmasına ilişkin davası reddedildiği halde, daavlı yararına vekalet ücreti takdir edilmemesi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Hükmün 2, 3. ve 4.bentlarde gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, temyize konu diğer hususların 1. bentte gösterilen nedenle ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın daavcıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcının yatıran davalıya geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 18.10.2006