Kategoriler: Gazeteler

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ – BABALIĞIN TESPİTİNDE DAVA AÇMA HAKKI – BABALIK DAVASININ ÖZEL DAVA NİTELİĞİ

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2022/5393
K. 2022/6033
T. 20.6.2022

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Adli Tıp Kurumu Tarafından Düzenlenen DNA Raporu ile Davalı İçin Nüfusta Kayden Babası Görünenin Babalığının Reddedildiği Sabit Olup Mahkemece Baba Yönünden Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Talebinin de Kabulüne Karar Vermek Gerektiği )

BABALIĞIN TESPİTİNDE DAVA AÇMA HAKKI ( Ana Çocuk ve Baba Tarafından Açılabileceği – Üçüncü Kişilerin Dava Hakkı Bulunmadığı/Nüfus Kaydının Düzeltilmesi )

BABALIK DAVASININ ÖZEL DAVA NİTELİĞİ ( Davanın Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davası Olduğu ve Babalığın Tespiti Davasının Yalnızca Ana Çocuk ve Baba Tarafından Açılabilen ve Aile Mahkemesi’nde Görülen Bir Dava Olduğu ve Sonuç Olarak Davacının Talebinin Babalığın Tespiti Olmadığı Gözetilmeksizin Yanılgılı Değerlendirmelerle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu – Nüfus Kaydının Düzeltilmesi )

4721/m. 39, 303

ÖZET : Dava, nüfus kaydının düzeltilmesi istemine ilişkindir.Babalık davası, ana, çocuk ve baba tarafından açılabilir. Üçüncü kişilerin dava hakkı bulunmamaktadır. Somut uyuşmazlıkta Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen DNA raporu ile davalı için nüfusta kayden babası görünenin babalığının reddedildiği sabittir.

Mahkemece, baba yönünden nüfus kaydının düzeltilmesi talebinin de kabulüne karar vermek gerekir. Davanın nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davası olduğu, babalığın tespiti davasının yalnızca ana, çocuk ve baba tarafından açılabilen ve Aile Mahkemesi’nde görülen özel bir dava olduğu sonuç olarak davacının talebinin babalığın tespiti olmadığı gözetilmeksizin yanılgılı değerlendirmelerle davanın reddine karar verilmesi hatalı olup kararın bozulması gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, nüfus kaydının düzeltilmesi istemine ilişkindir.

Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin murisi …’ın nüfus kayıtlarında ölmüş eşi … ile müşterek çocukları görünen davalı …’ın, gerçekte … ile eşi E. Aytaç’ın çocuğu olduğunu ileri sürerek nüfus kayıtlarının gerçeğe uygun olarak düzeltilmesi ile davalı B.’ın bulunduğu haneden iptali ile …’ın nüfus kaydına tesciline karar verilmesini istemiş; Mahkemece davalı …’ın anne adının … olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. Bu karara karşı davalı B. tarafından temyiz kanun yoluna başvurulması üzerine temyiz incelemesi yapan Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2017/8731 esas-2019/4423 karar sayılı ilamı ile hükmün “Mahkemece kayden baba görünen K. Aytaç ile davalı … arasında da DNA araştırması yaptırılıp, alınacak rapor ile toplanan tüm delillerin birlikte değerlendirilerek, bu talep yönünden de bir karar verilmesi gerektiği”gerekçesiyle bozulmasına, bozma kapsamı dışında kalan diğer yönlerden ise onanmasına karar verilmiştir.

Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda “her ne kadar 17/06/2021 tarihli ATK raporunda müteveffa …’ın, davalı …’ın biyolojik olarak babalığının bulunmadığı belirtilmişse de dava dilekçesinde babalık istemi yönünden talebin davalı …’ın biyolojik babasının … iddiasına dayandırıldığı, ancak dosya kapsamından davalı … ile dava dışı … arasında biyolojik hısımlığının tespitinin yapılamadığı, esasen davacı tarafça bu hususun soyut tanık beyanları dışında ispatlanamadığı”gerekçesiyle davacının baba kaydına yönelik talebi bakımından reddine karar verilmiştir.

Türk Medeni Kanunu’nun madde 303’e göre, babalık davası, ana, çocuk ve baba tarafından açılabilir. Üçüncü kişilerin dava hakkı bulunmamaktadır.

Somut uyuşmazlıkta İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen 17.6.2021 tarihli DNA raporu ile davalı … için nüfusta kayden babası görünen …’ın babalığının reddedildiği sabit olduğuna göre, mahkemece yapılacak iş baba yönünden nüfus kaydının düzeltilmesi talebinin de kabulüne karar vermekten ibarettir. Davanın nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davası olduğu, babalığın tespiti davasının yalnızca ana, çocuk ve baba tarafından açılabilen ve Aile Mahkemesi’nde görülen özel bir dava olduğu sonuç olarak davacının talebinin babalığın tespiti olmadığı gözetilmeksizin yanılgılı değerlendirmelerle yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş kararın bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 20.06.2022 (Pzt.)

Kazancı Elektronik ve Basılı Yay. A.Ş.ne ait Kazancı Hukuk Otomasyon veritabanından alınmıştır. © Tüm Hakları Saklıdır

Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

Benzer haberler: