Kategoriler: Gazeteler

BABALIK DAVASI İLE BİRLİKTE NAFAKA İSTENEBİLMESİ

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/10407
K. 2022/1840
T. 28.2.2022

BABALIĞIN TESPİTİ ( Tedbir ve İştirak Nafakası – TMK 333 Md.sinde Açıkça Düzenlendiği Üzere Babalık Davası İle Birlikte Nafaka İstenebileceği ve Hâkimin Babalık Olasılığını Kuvvetli Bulursa Hükümden Önce Çocuğun İhtiyaçları İçin Uygun Bir Nafakaya Karar Verebileceği/Davalının Çocuğun Babası Olduğu Sabit Olduğuna Göre Dava Tarihinden İtibaren Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )

İŞTİRAK NAFAKASI ( Babalık Davası İle Birlikte Nafaka İstenebileceği ve Hâkimin Babalık Olasılığını Kuvvetli Bulursa Hükümden Önce Çocuğun İhtiyaçları İçin Uygun Bir Nafakaya Karar Verebileceği/Davalının Çocuğun Babası Olduğu Sabit Olduğuna Göre Dava Tarihinden İtibaren Nafakaya Hükmedilmesi Gereği )

BABALIK DAVASI İLE BİRLİKTE NAFAKA İSTENEBİLMESİ ( Hâkimin Babalık Olasılığını Kuvvetli Bulursa Hükümden Önce Çocuğun İhtiyaçları İçin Uygun Bir Nafakaya Karar Verebileceği/Davalının Çocuğun Babası Olduğu Sabit Olduğuna Göre Dava Tarihinden İtibaren Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )

4721/m.333

ÖZET : Dava, babalık ve babalık davasının ferisi niteliğinde olan tedbir ve iştirak nafakası istemlerine ilişkindir.

İlk derece mahkemesince adi tıp kurumundan DNA raporu alınmış, tarafların ekonomik ve sosyal durumları araştırılmış, davanın kabulüyle babalığın tespitine, ortak çocuk yararına dava tarihinden aylık 1.000 TL iştirak nafakasına hükmedilmiştir. Bu karara karşı davalı erkek tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, istinaf incelemesi yapan bölge adliye mahkemesince iştirak nafakasının babalık hükmünün kesinleşmesinden itibaren ödenmesine, diğer istinaf itirazlarının esastan reddine karar verilmiştir.

Türk Medeni Kanunu m.333 hükmünde açıkça düzenlendiği üzere babalık davası ile birlikte nafaka istenebilir ve hâkim, babalık olasılığını kuvvetli bulursa, hükümden önce çocuğun ihtiyaçları için uygun bir nafakaya karar verebilir. Açıklanan nedenlerle, davalının çocuğun babası olduğu da sabit olduğuna göre dava tarihinden itibaren nafakaya hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından nafaka yönünden, davalı tarafından ise tüm yönleriyle temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı erkeğin tüm temyiz itirazları yersizdir.

2-) Davacı kadının temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Dava, babalık ve babalık davasının ferisi niteliğinde olan tedbir ve iştirak nafakası istemlerine ilişkin olup, ilk derece mahkemesince adi tıp kurumundan DNA raporu alınmış, tarafların ekonomik ve sosyal durumları araştırılmış, davanın kabulüyle babalığın tespitine, ortak çocuk yararına dava tarihinden aylık 1.000 TL iştirak nafakasına hükmedilmiştir. Bu karara karşı davalı erkek tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, istinaf incelemesi yapan bölge adliye mahkemesince iştirak nafakasının babalık hükmünün kesinleşmesinden itibaren ödenmesine, diğer istinaf itirazlarının esastan reddine karar verilmiştir.

Türk Medeni Kanunu m. 333 hükmünde açıkça düzenlendiği üzere babalık davası ile birlikte nafaka istenebilir ve hâkim, babalık olasılığını kuvvetli bulursa, hükümden önce çocuğun ihtiyaçları için uygun bir nafakaya karar verebilir. Açıklanan nedenlerle, davalının çocuğun babası olduğu da sabit olduğuna göre dava tarihinden itibaren nafakaya hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu nedenle bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda 2. bentte açıklanan sebeple bölge adliye mahkemesi kararının BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden K.’a yükletilmesine peşin alınan harcı mahsubuna ve 292.10 TL temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatıran Esra’ya geri verilmesine dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.28.02.2022(Pzt.)

Kazancı Elektronik ve Basılı Yay. A.Ş.ne ait Kazancı Hukuk Otomasyon veritabanından alınmıştır. © Tüm Hakları Saklıdır

Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

Benzer haberler: