Kategoriler: Gazeteler

SAHTE VEKALETNAMEYLE SATIŞ – KÖTÜ NİYETLİ MÜLK EDİNME

T.C.

Yargıtay

1. Hukuk Dairesi

2020/3633 E., 2021/1839 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ:ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ: TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen davada;
Davacı, 4704 parsel sayılı taşınmaz … adına kayıtlı iken …/… 1.Noterliğince düzenlenmiş gibi gösterilen sahte vekaletname ile vekil …’in vekil tayin edildiğini vekilin de …’ı vekil tayin ettiğini, taşınmazın 14.04.2009 tarihinde vekil marifetiyle … …’e 20.000 TL bedelle satış suretiyle temlik edildiğini, alıcı … …’in de … …’ı vekil tayin ettiğini, vekilin 27.04.2009 tarihinde 20.000 TL bedelle taşınmazı …’ye devrettiğini, …’nin de vekili … … vasıtasıyla taşınmazı 23.07.2009 tarihinde davalı …’a 20.000 TL bedelle aktardığını, … 1. Noterliğince düzenlenmiş vekaletnamenin sahte olduğunu, kötüniyetli alıcıların taşınmazı iktisaplarının yolsuz tescil niteliğinde olduğunu ileri sürüp, tapunun iptali ile taşınmazın gerçek maliki … adına tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, Tapu Müdürlüğünün aktif dava ehliyeti bulunmadığını, 23.07.2009 tarihli satış işlemi ile davaya konu 4704 parsel sayılı taşınmazı tapu kaydına güvenerek iyiniyetle iktisap ettiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddianın kanıtlandığı gerekçesiyle davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar, Dairece; ‘’Somut olayda, … noterliğinde düzenlenen vekaletnamenin sahte olduğu ve bu vekaletname kullanılarak ilk el …’ya yapılan satışın sahtecilik nedeniyle geçersiz olduğu kuşkusuzdur. Ne var ki sonraki malikler için Türk Medeni Kanununun 1023. maddesi anlamında araştırma yapılması gerektiği açıktır. Hal böyle olunca ilk kayıt maliki …’in ihbar suretiyle beyanının alınması, dava konusu taşınmazı iktisap eden …’dan sonraki maliklerin iyi niyetli olup olmadığının yukarıdaki ikeler uyurınca TMK 1023 anlamında araştırılması ve varılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken noksan soruşturmayla yetinilip davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir.‘’ gerekçesiyle bozulmuş, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama neticesinde; taşınmazı iktisap eden …’dan sonraki maliklerin de TMK’nun 1023. maddesi koruyuculuğundan yararlanamayacakları; iddianın kanıtlandığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi …’in raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

-KARAR-

Hükmüne uyulan bozma kararında, gösterildiği şekilde işlem yapılarak karar verilmiştir. Davalının yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle, usul ve yasaya ve bozma kararının gerekçelerine uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 36.885,00. TL bakiye onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 29.03.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

Benzer haberler: