Arkadaşlar,
Müvekkilim bir icra dosyasında borçlu durumda,alacaklı ise X Bankasıdır.Müvekkilimin gayrimenkulü haczedilmiş ve kıymet takdiri yapılmıştır ve gayrimenkulün değeri 220.000-TL.olarak tespit edilmiştir.Sorum şu;şimdi müvekkilime ait gayrimenkulde aynı zamanda Y Bankasının 1. derecede 337.000-TL. tutarlı ipoteği bulunmaktadır.Alacaklı, icra kanalıyla Y Bankasına ''ipotek tutarının altındaki satışa muvafakat edip etmediklerini sordu.Ancak Y Bankası ''ipotek miktarı altındaki satışa kesinlikle muvafakat etmeyeceklerine dair yazıyı icra dosyasına sundu.Buna rağmen icra müdürü talimat icrasına satış talimatı yazarak satış günü verilmesini talep etti.Şimdi Y Bankasının muvafakati olmamasına rağmen satış yapılır mı?Yapılırsa satış sonucu elde edilecek tutar ipotek alacaklısı Y Bankasına ödenmeyecek midir?Ödenecekse dosya Alacaklısı X Bankasının veya vekilinin satıştan bir menfaati olacak mıdır? Y Bankasının satışa muvafakat etmemesi ihalenin feshi nedeni olabilir mi?Satışı nasıl durdurabiliriz?