Davada Vekalet • Tevkil Yetkisi
Ekleyen: Av.tayfun Eyilik | Tarih: 10-08-2010 | Kategori: İçtihat | Not
YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ
E: 2008/7399 K: 2008/9803 T: 14.07.2008
Davada Vekalet • Tevkil Yetkisi
(HUMK m. 67)
Özet: Tevkil yetkili vekil tarafından açı-lan davada vekaletname eksikliği bulunduğu kabul edilemez.
Tarafar arasındaki yargılamanın yenilenmesi davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın açılmamış sayılmasına dair verilen yukarıda gün ve sayılan yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler
okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR
Dava, yargılamanın iadesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın HUMK’un 67. maddesi gereğince açılmamiş sayı lmasına karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Tevkil yetkili vekil tarafından yetkilendirilen avukat tarafından dava açılmiş olup, işin esasına girilerek hüküm kurulması gerekirken, vekaletname eksikliği nedeniyle davanın açılmamiş sayılmasına karar verilmesi, Doğru görülmemiştir.
Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine, 14.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.