avukatın ihmali ile görevi kötüye kullanma duruşmaya girmeme
Ekleyen: Av.tayfun Eyilik | Tarih: 8-09-2014 | Kategori: İçtihat | Not
Daire:5
Tarih:2014

Esas No:E. 2013/1029
Karar No:K. 2014/5008
Kaynak:

İlgili Maddeler:5237/m. 257/2

İlgili Kavramlar:AVUKATIN İHMAL SURETİYLE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMASI

İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapan sanığın Bakırköy 3. Çocuk Mahkemesinde yargılanan suça sürüklenen çocuklara CMK'nın 150/2. maddesi gereğince 09/04/2010 tarihinde zorunlu müdafii olarak atandığı ancak mahkemenin 27/04/2010, 16/06/2010 ve 17/02/2011 tarihlerinde yapılan celselerine mazeretsiz katılmayarak davanın gereksiz uzaması sonucu kamu zararına, adaletin gecikmesi nedeniyle de kişi mağduriyetine neden olduğunun tüm dosya içeriğinden anlaşıldığı ve eyleminin TCK'nın 257/2. maddesinde düzenlenen ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde yanılgılı değerlendirmeyle beraet hükmü kurulması