PDA

Tam Sürüm Bilgisini Göster : Mevzuata İlişkin Bilgi ve YorumlarSayfalar : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 1. Mal beyanında bulunmama - Taahhüdü ihlal suçu
 2. İsim Komisyonları kurulması ve uygulamaları
 3. MK 471 karşısında TCK 33:hükümlülerin kısıtlılığı
 4. AB Uyum Yasaları
 5. Avukatlık Yasasına kısmi iptal
 6. Karşılıksız Çek ve Bankanın Garanti Sorumluluğu
 7. TBB Avukatlık Ücret Tarifesi
 8. Resmi İlan FiyatlarıYeniden Tesbit Edildi
 9. Anayasanın Şifresi
 10. 2003 Yılı Yargı Harçları
 11. Anayasa 76,78,67 Maddeleri Değişiklik
 12. Mevzuat Haber 5.1.2003
 13. Mevzuat Haber 24.1.2003
 14. Görevde yülselme yönetmeliği
 15. Zina veya gayrimeşru ilişki ceza indirim nedeni
 16. İcra İflas Kanunuda değişiklik tasarıları
 17. Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği
 18. Teblıgat
 19. Okul kantinleri
 20. Örnek hesaplama tablosunu arıyorum?
 21. Öğretmen ataması
 22. Fazla Mesai Ücretleri Hakkında
 23. Senetlere Damga Pulu Yapıştırılmaması uygulaması
 24. Avukatlık asgari ücret tarifesi
 25. İdari para cezasına itiraz
 26. Elektronik imza Kanunu
 27. Avukatlık Kanunundaki değişiklikler
 28. Yeni Türk Ceza Kanunu Tasarısı - 12.5.2004
 29. 9. Uyum Paketi
 30. İzzet Özgenç - TCK, CMUK
 31. Yeni Türk Ceza Kanunu Kitabı (Mukayese Tablolu)
 32. Sözleşmeli eleman çalıştırılması hakkında bilgi
 33. Sağlık Karnesi ve Sevk
 34. Lojman
 35. Vergi İndirimi
 36. Oyun yerleri (atari salonu - internet cafe)
 37. 5235 S. yasa değişiklikleri
 38. Getirilen Yenilikler:TCK,CMK,CGTK,Bölge Adliye K.
 39. İlan Olunan Noterliklere Başvuru
 40. Askerlikte Muaf Olma (1 Ocak 2005 İtibariyle)
 41. Askerlik konusunda arada kaldım cevap bekliyorum
 42. Kabahatler Kanunu
 43. 5362 s. Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları K.
 44. 5387 sayılı Yeni Bankalar Kanunu
 45. Polis vazife ve selahiyetleri kanunu değişikliği
 46. Ayıplı Malın Neden Old Zararlardan Sor H yönetmeli
 47. Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeli
 48. Ödev - Kanun yorumlama
 49. Mal beyanı
 50. Terörle Mücadele Yasa Tasarısı
 51. Nüfus Hizmetleri Kanunu
 52. İkametgah kaydı
 53. Tekstil firmaları hakkında yönetmelik
 54. İnternet üzerinden alkol ve sigara satışı
 55. Bilgi edinme yasası ve yönetmeliği hakkında
 56. Özürlülerin kamu alanlarından yararlanması,genelge
 57. SAYIN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!
 58. 118 yasa yürürlükten kaldırılıyor
 59. Memurun Hakları
 60. TCK'nın yürürlüğe giren maddeleri
 61. Serbest bölgelerden Türkiye'ye yapılan transferler
 62. Kabul edilen kanun teklifleri
 63. Aday memurların eş atamaları
 64. Mevuat : Ticaret şirketlerinde Tüzel Kişilik perdesinin Kaldırılması
 65. Yeni Hukuki Kaynak: Çocuk ihmali Ve İstismarı
 66. Yeni Hukuki Kaynak: İflasın Ertelenmesi Doç. Dr. Oğuz Atalay
 67. Yeni Hukuki Kaynak: Amme Alacaklarinin Tahsili İcra Mahkemesinin Görev Alani
 68. Yeni Hukuki Kaynak: Kat Mülkiyeti • İşletme Projesi • İcra Mahkemesinin Görevi •Tek Parsel Üzerindeki Yapida Kurulacak Kat Mülkiyetinde Uygulanacak Yasa Hükümleri
 69. Yeni Hukuki Kaynak: Alacaklinin Haciz İstemi • İcra Müdürünün Haciz İstemine Uyma Zorunluluğu
 70. Yeni Hukuki Kaynak: Müteselsil borçluya açılan davadan feragat halinde diğer borçluların durumu
 71. Yeni Hukuki Kaynak: Tazminat davasında ceza dosyasının incelenmesi zorunluluğu
 72. Yeni Hukuki Kaynak: Zorunlu olarak kurulan ipoteklerin, borçlunun meskeniyet şikâyetine engel oluşturmayacağı
 73. Yeni Hukuki Kaynak: alıcı tarafından yatırılmış olan tellallık harcından borçlunun sorumlu olduğu sonucuna varılmalıdır.
 74. Yeni Hukuki Kaynak: İmza ve yazı incelemesinin grafoloji dalında özel ihtisas yaptığı belgelenen bilirkişi tarafından yapılması gerekir
 75. Yeni Hukuki Kaynak: Arttırma ve ihaleye ilişkin uyuşmazlıklar istinabenin gerçekleştiği yerdeki icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesinde çözümlenir
 76. Yeni Hukuki Kaynak: Vekalet Sözleşmesinin Feshi, ihtar, vekalet ücreti
 77. Yeni Hukuki Kaynak: Tacir sıfatına haiz bir güven kurumu olan Bankaların özen borcu
 78. Yeni Hukuki Kaynak: Kredi kartı sözleşmesi resmi merciler önünde düzenlenmediği gibi, alacaklı banka kamu kurumu olmadığında 7201 sayılı Tebligat kanunun 35/son maddesine göre tebligat gönderilemez
 79. Yeni Hukuki Kaynak: Avukata verilen boşanma davası için verilen özel vekaletname ve temsil yetkisi, boşanma kararının kesinleşmesiyle sona erer
 80. Yeni Hukuki Kaynak: Savunma hakkı ihlal edilerek verilmiş bir yabancı boşanma kararının tanınması ve tenfizi mümkün değildir
 81. Yeni Hukuki Kaynak: Senetteki imzanın borçlunun eli ürünü olduğunu kontrol etmeden veya imzanın huzurunda atılmasını sağlamadan bonoyu alan alacaklı ağır kusurludur
 82. Yeni Hukuki Kaynak: Hapis halinin sona ermesiyle vesayet kendiliğinden sona erer
 83. Yeni Hukuki Kaynak: "Bekletici Mesele tazminat ve ceza davaları "
 84. Yeni Hukuki Kaynak: Kooperatifler Kanunu
 85. Yeni Hukuki Kaynak: Kooperatifler hisse devri
 86. Yeni Hukuki Kaynak: Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü Ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik
 87. Yeni Hukuki Kaynak: İhtiyaç nedeniyle tahliye davası açma süresi
 88. Yeni Hukuki Kaynak: İhtiyati tedbir kararı borçlunun mal varlığı üzerinde hakimiyet hakkını daraltan geniş kapsamlı ihtiyati tedbir kararıdır. Bu ihtiyati tedbir kararının mahiyetini ve kapsamını tedbir kararını veren mahkeme belirler
 89. Yeni Hukuki Kaynak: Aile konutunun tapuda arsa olarak görünmesi aile konutu şerhi konulmasına engel değildir
 90. Yeni Hukuki Kaynak: Bono, hukuksal niteliğince sebebini içermeyen bir borç ikrarı senedidir
 91. Yeni Hukuki Kaynak: Velayetin babaya bırakılması
 92. Yeni Hukuki Kaynak: Aile konutu şerhi verilmesi talebi - Eşin rızası alınmadan satılan taşınmaz
 93. Yeni Hukuki Kaynak: Aile konutu şerhinin kaldırılması davası
 94. Yeni Hukuki Kaynak: Bilişim hırsızlığı suçu - Ceza miktarı ile kazanılmış hakların saklı kalması kaydı - Görev
 95. Yeni Hukuki Kaynak: Anlaşmalı boşanma - Yoksulluk nafakasının, gelirin azalması nedeniyle kaldırılması isteminin sözleşmeye bağlılık ilkesiyle bağdaşmaması
 96. Yeni Hukuki Kaynak: Düşük Sicil Notu
 97. Yeni Hukuki Kaynak: Anlaşmalı boşanma - Nafakanın artırılması/indirilmesi
 98. Yeni Hukuki Kaynak: Kıdem Tazminatı Ödemesi-Ticari Defterlerin Kanıt Gücü
 99. Yeni Hukuki Kaynak: Çevre Kanunu
 100. Yeni Hukuki Kaynak: KAT MÜLKİYETLİ BİNADA GÜNEŞ ENERJİSİ