Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

BARAJ İNŞAATI İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMALARDA KAMULAŞTIRMA SAHASINA MÜCAViR TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Mevzuat Listesi

        BARAJ İNŞAATI İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMALARDA
         KAMULAŞTIRMA SAHASINA MÜCAViR TAŞINMAZ
            MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI
             HAKKINDA YÖNETMELİK
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 27.6.1985, No: 85/9634
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 4.11.1983, No: 2942
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 6.8.1985, No: 18834
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 24, S. 2443
  Amaç ve Kapsam

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Baraj inşası için yapılan kamulaştırmalar sonunda
kamulaştırma sahasında mücavir taşınmaz malların, çevrenin sosyal, ekonomik veya
yerleşim düzeninin bozulması, ekonomik ve sosyal yönden yararlanılmasının mümkün
olmaması hallerinde bu sahaların kamulaştırılabileceğine dair çözüm, usul ve
esasları düzenler.
  Tanımlar

  Madde 2 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
  a) Baraj; Suyu depolamak ve düzenlemek amacı ile yapılan gövde ve gövde ge-
risinde meydana gelen göldür. Bu tanımın içerisinde enerji sulama, içmesuyu ve
taşkın koruma gayeli barajlar, göletler, regülatörler ile seddeleme ile su sevi-
yesi yükseltilen tabii göller girer.
  b) Mücavir taşınmaz mallar;
  Baraj inşaatı sebebi ile yapılan kamulaştırma sınırı bitişiğindeki taşınmaz
mallar ile, yerleşim biriminin baraj gölleri altında kalması sebebi ile tüzel
kişiliğin sona ermesi ve yeniden tüzel kişilik kazanmaması halinde bütün taşın-
maz mallar, yerleşim biriminin tüzel kişiliğinin devam etmesi halinde ise arazi
olarak % 60`ından fazlası kamulaştırılan yerlerdeki taşınmazların tamamı,
  c) İdare; Baraj kamulaştırmasını yapan kamu tüzel kişileri, kamu kurum ve
kuruluşlarını, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini,
  ifade eder.
  Prensipler

  Madde 3 - Baraj inşası sebebi ile kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz
malların kamulaştırılabilmesi için;
  a) Taşınmazın, kamulaştırma sahasına mücavir olması,
  b) Çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşim düzeninin bozulması,
  c) Ekonomik veya sosyal yönden yararlanılmasının mümkün olmaması,
  d) Taşınmaz sahibinin idareye gerekçeli ve yazılı müracaatının bulunması,
  e) Daha önce tesis edilen irtifak haklarının kamulaştırmaya dönüştürülmesin-
de mülk sahibinin müracaatının bulunması,
  gereklidir.
  Müracaat Esasları

  Madde 4 - Mücavir taşınmazların kamulaştırma talebinin incelenmesi mal sa-
hibinin bizzat veya bilvekale yazılı müracaatı ile başlar. Mücavir taşınmazların
kamulaştırılması talebi müşterek ve iştirak halindeki mülkiyet durumlarında pay-
daşların tamamının müracaatı halinde geçerlidir.
  Dilekçeye aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir.
  a) Mücavir taşınmazın ulaşım imkansızlığı veya zorluğu, jeolojik yapısında
değişiklik meydana gelmesi, yeraltı suyunun yükselmesi ve nüfus yoğunluğunun
azalması, çevrenin sosyal, ekonomik ve yerleşim düzeninin değişmesi gibi faktör-
ler, dilekçede gerekçeli olarak açıklanır.
  b) Kamulaştırma sonucu Devlet eliyle iskan kararı alınmış olması halinde ka-
rar belgesi eklenir.
  Müracaat Müddeti ve İlan Şekli

  Madde 5 - Baraj gölü alanında kalan bütün taşınmazların maliklerine noter
kanalı ile yapılan kamulaştırma tebligatının notere verilme işleminin bitirilme-
si halinde kamulaştırma kesinleşmiş sayılır. Kamulaştırma sınırının tapu pafta-
larında belirtilmiş olduğu ve buna göre göl alanının kamulaştırmasının bitiril-
diği idarece yerleşim yerlerinde ilan olunur. Eğer yerleşim biriminin tüzel ki-
şiliği sona ermişse bağlı olduğu ilçede ilan olunur.
  İlan, mücavir taşınmaz malların bulunduğu yerin herkese açık yerlerine ve
belediye dairesine veya köy odasına onbeş gün süre ile asılmak suretiyle yapı-
lır. İlanın asılması ve indirilmesi bir tutanak ile tevsik olunur.
  İlanda kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz mal sahiplerinin 2942 sayılı
Kanunun 12 nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince taşınmazının kamulaştırılma-
sı talebinde bulunabileceği belirtilir. İlan tarihinden itibaren 1 yıl içerisin-
de kullanılmayan hak düşer. İlanın indirildiği gün bir yıllık sürenin başlangıç
tarihidir.
  İnceleme

  Madde 6 - Mücavir taşınmazların sahipleri müracaatlarını idareye yaparlar.
Müddeti içinde yapılan müracaatlar idarenin yetkili organlarınca genel prensip-
ler çerçevesinde incelenir. Şayet eksiklikler varsa tamamlattırılır. Mücavir ta-
şınmaz malların kamulaştırılması hakkında idare görüşü tesbit edilir.
  Yerleşim birimindeki mücavir taşınmaz sahiplerinin tamamının müracaatı ha-
linde hemen, bir kısmının müracaatı halinde ise; 1 yıllık müracaat müddetinin
sonunda idare görüşüyle birlikte yapılan müracaatlar, komisyona vilayet aracılı-
ğı ile intikal ettirilir.
  Komisyon Teşkili

  Madde 7 - İlgili idarenin talebi üzerine il dahilinde görev yapmak üzere,
"Baraj Mücavir Alanlarının Kamulaştırılmasını İnceleme Komisyonu" kurulur.
  Bu Komisyon, valinin veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında; İç-
işleri, Maliye ve Gümrük, Bayındırlık ve İskan, Tarım Orman ve Köyişleri, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı`na bağlı il temsilcileri ile idarece görevlendiri-
lecek bir yetkiliden teşekkül eder.
  Komisyonun Toplanması ve Görevleri

  Madde 8 - Komisyon, müracaatların idare tarafından kendisine intikal etti-
rilmesinden itibaren 10 gün içinde toplanır.
  Komisyon bu talepleri genel prensipler çerçevesinde inceleyerek, baraj inşa-
sı için yapılan kamulaştırma sonunda kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz mal-
ları; çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşim düzenini bozup bozmadığı, ekonomik
ve sosyal yönden faydalanılmasının mümkün olup olmadığı yönlerinden değerlendi-
rir ve bu alanların kamulaştırılmasına veya kamulaştırılmasına lüzum olmadığına
30 gün içerisinde karar verir.
  Komisyonda kararlar çoğunlukla verilir. Komisyon kararını bir tutanağa bağ-
lıyarak ilgili idareye bildirir.
  Kamulaştırma İşlemleri

  Madde 9 - Komisyon kararı idareye bildirildikten sonra müracaat sahiplerinin
dilekçelerine lüzumlu cevap verilir.
  Kamulaştırılmasına karar verilen mücavir taşınmaz mallar 2942 sayılı Kamu-
laştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılır.
  Geçici Madde - 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu yürürlüğe girdikten sonra bu
Kanuna göre baraj inşaatı sebebiyle yapılan kamulaştırmalarda kamulaştırma saha-
sına mücavir taşınmaz mal sahipleri altı ay içinde bu yönetmelik hükümlerine gö-
re kamulaştırma talebinde bulunabilirler.
  Yürürlük

  Madde 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme

  Madde 11 - Bu Yönetmeliği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yürütür.
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.