Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

ORMAN KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLERİ 6831 sayılı kanun Mevzuat Listesi

            ORMAN KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN
             KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  Kanun Numarası       : 6831
  Kabul Tarihi        : 31/8/1956
  Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih : 8/9/1956 Sayı: 9402
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip : 3 Cilt : 37 Sayfa : 2457
  1- 9/12/1959 tarih ve 7395 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 35)

  Madde 35 fıkra iki - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu inşaata sarf edilmek şartiyle köy veya köy birliklerinin açacakları tuğ-
la, kiremit, kireç ocakları için orman idaresi tarafından tarife bedeli alınmı-
yarak yeter miktarda odun ile bu ocakların iç tesisatı için gerekli tomruk veya
kereste de maliyet bedeli üzerinden verilir.
  2 - 19/4/1966 tarih ve E.1966/1, K. 1966/21 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı
ile iptal edilmiş hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 108)

  Madde 108 fıkra beş, altı ve yedi - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun
hükmüdür.)
  Ancak, çiftçi köylü olup köyde sakin bulunduğu ve ziraat işlerinde kullanı-
lan ve kendilerine ait bulunan vasıtalarla bizzat nakliyat yaptığı anlaşılanla-
rın (At, kısrak, katır, merkep, öküz,inek, manda) ile kağnı, araba, ve koşumları
hakkında müsadere hükmü tatbik olunmaz.
  Mükerrirler bu hükümden faydalanamazlar.
  Bu malları, müsadereye tabi olmıyan vasıtalarla taşıyan veya taşıtanlardan
1 inci fıkrada yazılı cezadan maada ayrıca odunun beher kentali veya kesri için
5 lira, kömürün beher kentali veya kesri için 25 lira, tomruk veya kerestenin
beher metreküpü veya kesri için 100 lira para cezası alınır.
  3 - 20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 2,7,8,9,10,11,12,
19,34, Geçici 1)

  Madde 2 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İklim, su ve toprak rejimine zarar vermiyen ve daha verimli kültür arazisi
haline getirilmesi Ziraat Vekaletince uygun görülen ormanların, orman rejimi dı-
şında bırakılmasına ve orman mefhumuna dahil olduğu halde orman rejimine tabi
tutulmasında bir fayda görülmiyen sahipli yerlerin serbest bırakılmasına veya
gayeye uygun hususi bir idare ve kesim tarzı tatbik edilmesine Ziraat Vekaleti-
nin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince karar verilebilir.

  Madde 7 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Devlet ormanlarının ve ormanların içinde ve bitişiğindeki otlak, yaylak,
kışlak, sulak ve her nevi arazi ile diğer ormanların hudutlarının tayin ve tes-
biti orman tahdit komisyonları tarafından yapılır.
  Bu komisyonlar; Ziraat Vekaletince tayin olunacak bir orman başmühendisi-
nin veya yüksek orman mühendisinin reisliğinde Adliye Vekaletince tayin oluna-
cak en az beş sene hakimlik veya avukatlık yapmış bir hukukçu aza ile iki yük-
sek orman mühendisi veya orman mühendis muavini, yüksek ziraat mühendisi veya
ziraat teknisyeni ile tahdidi yapılacak vilayetin umumi meclisince ve belediye
hudutlarında belediye, köy hudutlarında köy ihtiyar meclislerince aralarından
seçilecek bir asil bir yedek azadan teşekkül eder. Asil ve yedek azaların
isimleri orman tahdit Komisyonu reisliğine bildirilir. Komisyon reisliği emri-
ne lüzumu halinde teknik memur ve katip verilebilir.
  Yasak bölgelerdeki ormanların tahdidi sırasında Milli Müdafaa Vekaletinden
bir mümessil bulundurulabilir.
  Tahdit komisyonları mürettep adedin yarısından bir fazlasiyle toplanabilir.
Reis hukukçu aza, yüksek ziraat mühendisi ve mütehap aza bulunmak şartiyle
mevcudun ekseriyetiyle karar verebilir. Reylerde musavat halinde reisin bulundu-
ğu taraf ekseriyet teşkil etmiş addolunur.
  Komisyon çalışma sırasında beldelerde belediye encümenleri, köylerde ihtiyar
meclisleri tarafından seçilecek bilirkişilerin bilgisinden de faydalanır. Bunla-
rın tahdit gününde ve yerinde hazır bulunmamaları halinde Komisyon lüzum gördüğü
takdirde başka bilirkişi seçebilir.

  Madde 8 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Devlet ormanlarının tahdidi işlerinin hangi vilayetlerde yapılacağı Ziraat
Vekaletince tayin olunur. Keyfiyet ormanda çalışmaya başlamadan en az bir ay
önce Resmi Gazete`de ve alakalı vilayet ve kaza merkezlerinde çıkan birer gaze-
tede ve mütat vasıtalarla en az beşer gün ara ile ikişer defa ilan olunur.
  Tahdidine başlanacak Devlet ormanının mahallin orman başmüdürlüğü tarafından
tesbit ve tanzim edilecek umumi hudut krokisi, ormanda çalışmaya başlamadan en
az bir ay evvel ilan edilmek üzere valiliğe verilir.
  Komisyon reisi, tahdide başlama gününü, orman içinde ve bitişiğindeki gayri-
menkul sahiplerinin veya kanuni mümessillerinin veya vekillerinin hazır bulunma-
larını, hazır bulunmadıkları takdirde tahdit işinin gıyaplarında devam edeceğini
bildiren ilan kağıdını bir ay evvel alakalı köy veya beldenin münasip yerine as-
tırır ve keyfiyeti bir zabıtla tevsik ettirir.

  Madde 9 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Tahdit edilecek ormanların bitişiğinde veya içinde gayrimenkulü olanlar;
tahdit gününde bizzat kendileri veya kanuni mümessilleri veya vekilleri hazır
bulunurlar. İşgal eyledikleri gayrimenkullerin hudutlarını gösterirler ve ziraat
eyledikleri araziye ait her nevi vesikalarını ibraz ederler.
  Komisyon reisi tarafından yerinde yapılan ilana rağmen alakalıların bulunma-
maları komisyonun tahdit işlerini durdurmaz.

  Madde 10 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Tahdit komisyonları yaptıkları tahdit işlerini, kroki ve zabıt ile tesbit ve
tevsik ederler. Bu zabıtlar komisyon reis ve azalariyle hazır bulundukları tak-
dirde komşu arazi sahipleri veya kanuni mümessilleri veya vekilleri tarafından
imzalanır.
  Bu zabıtlarda; tahdit olunan Devlet ormanlarının adı, ağaç çeşitleri, komşu
gayrimenkulün cinsi, sahiplerinin adı ve soyadı, hudut, mülkiyet ve diğer ayni
haklar ve bunlara müteallik itirazlar ve alakadarların ibraz etmiş oldukları ve-
sikaların kısaca mahiyetleri tarih ve numaraları kaydolunur.

  Madde 11 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Komisyonların tahdit zabıt hulasalarının, hududu gösteren kroki de dahil
olduğu halde birer sureti alakalı şehir, kasaba ve köylerin münasip yerlerine
asılır. Asılma tarihi beldelerde belediye encümenlerinin, köylerde ihtiyar
meclislerinin tasdik edecekleri mazbata ile tevsik olunur. Bu vesika komisyon
dosyasında muhafaza edilir. Bu askı şahsan tebliğ hükmündedir.
  Zabıt münderecatına razı olmıyanlar, asılış tarihinden itibaren bir sene
içinde salahiyetli mahkemelere müracaatla itiraz edebilirler. Bu karar aley-
hine yapılacak itirazlar her türlü harc ve resimden muaftır. Bu müddet içinde
itiraz vukubulmaz ise komisyon kararı katileşir.
  Tahdit muamelesi yapılmış ve hudutları katileşmiş olan ormanlar tapu daire-
lerince hiçbir harc ve resim alınmaksızın Hazine namına tescil olunur.
  Ayrıca bu ormanların sabit taş veya beton kazıklarla muayyen hudut noktala-
rı tesbit edilerek mühim sahaları dikenli tel içerisine alınır.

  Madde 12 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Tahdit Komisyonları için lüzumlu nakil vasıtaları ve kanuni harcırahlar or-
man idaresince temin edilir.

  Madde 19 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Ormanlara her cins hayvan sokulması yasaktır. Ancak; Bu Kanunun (20) ve (21)
inci maddelerinde yazılı hükümler dairesinde Devlet ormanları içinde bulunan
yaylak, kışlak ve otlaklara ve fevkalade ahvalde Devlet ormanlarına hayvan soku-
lup otlatılmasına izin verilebilir.

  Madde 34 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Hudutları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasaba halkının kesip, satış
istif yerlerine taşıdıkları kerestelik tomrukları idarece tayin olunacak müddet
içinde istedikleri takdirde, istihkak sahiplerine 10 metre mikabı geçmemek üzere
yüzde yirmi beşine kadarı pazar ihtiyacı olarak istiflerden maliyet bedelleriyle
artırmasız olarak verilir.
  Miktar mevzuubahis olmaksızın bu nispet; odun, kömür ve ziraat alet ve araba
imalinde ve çeşitli el sanatlarında ve meyve, sebze ambalajlığında kullanılabi-
len orman mahsullerinin istif yerlerinden yüzde yüze kadar çıkarılabilir.
  Bu suretle bölgenin ihtiyacı bulunan ziraat aletlerinin köylülerce imal edi-
lemiyeceği anlaşılan yerlerde ve zamanlarda bu gibi aletleri taslak halinde or-
man idaresi imal edebilir.

  Geçici Madde 1 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Ormanların tahdit ve kadastrosunun ikmaline kadar bu Kanunun 1 inci maddesi
tatbikatından çıkacak ihtilaflarda, bir yerin orman sayılıp sayılmıyacağı Ziraat
Vekaletince belirtilir.
  4 - 5/6/1975 tarih 1906 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiş-
tirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 34, Ek 3)

  Madde 34 - (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasaba halkının vahidi fiyat
usulü ile:
  Kesip istif yerlerine taşıdıkları kerestelik tomrukların 10 metreküpü geç-
memek üzere % 25 (yüzde yirmibeş)`ine rastlayan kesme ve taşıma istihkak tu-
tarları % 30 (yüzde otuz) fazlası ile,
  Kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik tomrukların 10 (on)
metreküpü geçmemek üzere % 25 (yüzde yirmibeş)`ine kadarı için, ilgili orman
işletmesinin satış istif yerlerinin kerestelik tomruklara ait bir yıl önceki
genel ortalama maliyet bedeli ile yine bir yıl önceki artırmalı satışlar genel
ortalaması arasındaki fark Orman İdaresince yılı hesabından nakden;
  İstihkak sahiplerine ödenir.
  Birinci fıkrada yazılı köy ve kasaba halkının vahidi fiyat usulü ile kesip
satış istif yerlerine taşıdıkları odun ve kömür ile ziraat alet ve araba ima-
linde ve çeşitli el sanatlarında ve meyve, sebze ambalajcılığında kullanılabi-
len sanayi odunlarının % 60 (Yüzde altmış)`ına kadarı idarece tayin edilecek
müddet içinde istedikleri takdirde kendilerine maliyet bedelleri ile artırma-
sız olarak verilebilir.
  Bu suretle bölgenin ihtiyacı bulunan ziraat aletlerinin köylülerce imal
edilemiyeceği anlaşılan yerlerde ve zamanlarda bu gibi aletleri taslak halinde
Orman İdaresi imal edebilir.

  Ek Madde 3 bent (A) alt bent (c) - (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun
hükmüdür.)
  c) 6831 sayılı Kanunun 17. ve 115 inci maddeleri uyarınca verilecek izin ve
irtifak haklarına dayanılarak yapılacak her türlü tesislerden, proje bedeli tu-
tarının % 5 oranında alınacak hisseden;
  Bent (C) - (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  C) (A) fıkrasının (b) bendinde yazılı fon, bütün hak ve vecibeleriyle Orman
Bakanlığına devredilmiştir. Bu fonda mevcut para, bu Kanunla kurulan fon hesabı-
na Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde ödenir ve
verilmiş olan kredilerin taksitleri de sözleşmelerindeki koşullar dahilinde Or-
man Bakanlığınca tahsil olunur. Buna ilişkin dava ve icra takipleri Orman Genel
Müdürlüğünce 3904 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.
  5 - 14/4/1982 tarih ve 2655 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 34)

  Madde 34 - (5/6/1975 tarih ve 1906 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasaba halkının veya o bölge-
deki orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinin, tahsisli olsun olmasın, va-
hidi fiyat usulü ile:
  A) Kesip istif yerlerine taşıdıkları, kerestelik tomrukların 10 (on) metre-
kübü geçmemek üzere % 25 (yüzde yirmi-beş)`ine rastlayan kesme ve taşıma istih-
kak tutarları % 30 (yüzde otuz) fazlasiyle,
  B) Kesip, satış istif yerlerine taşıdıkları, kerestelik tomrukların 10 (on)
metrekübü geçmemek üzere % 25 (yüzde yirmi-beş)`ine kadarı için, ilgili orman
işletmesinin satış istif yerlerinin, kerestelik tomruklara ait 1 yıl önceki ge-
nel ortalama maliyet bedeli ile yine 1 yıl önceki artırmalı satışlar genel orta-
laması arasındaki fark, orman idaresince yılı hesabından nakten,
  İstihkak sahiplerine ödenir.
  C) Ayrıca; vahidi fiyat usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları
odun ve kömür ile ziraat alet ve araba imalinde ve çeşitli el sanatlarında ve
meyve, sebze ambalajcılığında kullanılabilen sanayi odunlarının % 100 (yüzde
yüz)`üne
kadarı idarece tayin edilecek müddet içinde istedikleri takdirde kendilerine
maliyet bedelleri ile artırmasız olarak verilebilir.
  Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köyler halkının çoğunluğu tarafın-
dan kurulan, orman köylerini kalkındırma kooperatiflerince kesilip, satış is-
tif yerlerine taşınan kerestelik tomrukların % 25 (yüzde yirmi-beş)`ine, sair
orman mallarının yüzde yüzüne kadarı, istedikleri takdirde bu koopiratiflere
satış istif yerlerinden maliyet bedeli ile artırmasız olarak satılabilir.
  Bölgenin ihtiyacı bulunan ziraat aletlerinin köylülerce imal edilemeyeceği
anlaşılan yerlerde ve zamanlarda bu gibi aletler taslak halinde orman idaresi
imal edebilir.
  6 - 23/9/1983 tarih ve 2896 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1,2, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 57, 59, 60, 64, 66, 71, 79, 84, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, Ek 1, Ek 3, Ge-
çici 1, Geçici 6)

  Madde 1 fıkra iki bent (D, F, G, İ) - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanu-
 nun hükmüdür.)
  D) Şehir mezarlıklariyle, kasaba ve köylerin hudutları içerisindeki mezar-
lıklarda ağaç ve ağaçlıklarla örtülü yerler;
  F) Sahipli ziraat arazisi olarak kullanılan ve dağınık, yer yer küme ve sıra
halinde bulunan her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler;
  G) Devlet ormanlarına bitişik olmıyan ve yüz ölçümü üç hektardan yukarı bu-
lunmıyan sahipli arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklar;
  İ) Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle hususi kanunu gereğince
Devlet ormanlarından tefrik edilen ve edilecek olan ve imar, ıslah ve temlik
şartları yerine getirilmiş bulunan yabani zeytinlikler ile 6777 sayılı kanunda
tasrih edilen yabani ve aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluklar;

  Madde 2 - (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  15/10/1961 gününden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak
kaybetmiş yerlerden;
  a) Su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman bütünlüğünü bozmayan, tarla,
bağ, meyvalık, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık, (antepfıstığı) gibi çeşitli ta-
rım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulunan yerler ile ot-
lak, kışlak ve yaylak haline gelmiş yerler,
  b) Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahala-
rı,
  Orman sınırları dışına çıkarılır,
  Evvelce sınırlaması yapılmış ve fakat yukarıdaki fıkra hükümlerine uymadığı
Orman Bakanlığınca veya vaki müracaatlar üzerine anlaşılan sınırlamaların düzel-
tilmesi, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç on yıl içinde
orman kadastro komisyonlarınca yapılır. Bu düzeltme sonucu orman sınırları dı-
şına çıkarılacak yer, sınırlaması itirazsız kesinleşmiş tapulu arazi ise mülki-
yeti tekrar tapu sahiplerine intikal eder.
  Yeniden yapılacak orman kadastrosunda da bu madde hükümleri uygulanır.
  Geçici 1 inci maddeye göre bildirilecek gerekçeli mütalaalarda, bu maddede
yazılı hükümleri uygulamaya Orman Bakanlığı yetkilidir.
  Bu madde hükümleri yanan orman sahalarında hiç bir suretle uygulanmaz.
  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin şekil ve esaslar Kanunun yürürlüğe
girmesinden itibaren en geç 6 ay içinde yürürlüğü konulacak tüzükle belli olur.

  Madde 7 - (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Devlet ormanlarının kadastrosu ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulu-
nan her çeşit taşınmaz malların ve diğer ormanların Devlet ormanları ile müşte-
rek sınırlarının tayin ve tespiti orman kadastro komisyonları tarafından yapı-
lır.
  Orman kadastro komisyonları; Orman Bakanlığınca atanacak orman kadastro iş-
lerinde çalışmış ve bu bakanlıkta veya bağlı ilgili kuruluşlarında en az on yıl
hizmet görmüş bir orman yüksek mühendisinin başkanlığında; hakim veya avukatlık
stajını yapmış veya hukuk fakültesi mezunu bir hukukçu üye, bir orman yüksek mü-
hendisi veya orman mühendis muavini veya en az on yıl hizmet görmüş orman tekni-
keri üye, bir ziraat yüksek mühendisi veya on yıl hizmet görmüş ziraat teknisye-
ni üye ile orman kadastrosu yapılacak ilin daimi encümenince il genel meclisi
üyeleri arasından seçilecek bir üye, mahalli ziraat odası başkanı veya kurulun-
dan bir üye, beldelerde belediye encümenince, köylerde köy ihtiyar kurulunca
aralarından seçilecek bir üyeden kurulur.
  Komisyon başkanının yokluğu halinde ormancı üye başkana vekalet eder.
  Komisyon emrine lüzumu kadar teknik eleman ve memur verilir.
  Ayrıca, komisyon bünyesinde en az üç orman kadastro ekibi bulunur.
  Orman kadastro ekipleri; Orman Bakanlığınca atanacak bir orman yüksek mühen-
disinin veya orman mühendis muavinin veya en az beş yıl hizmet görmüş bir orman
teknikerinin başkanlığında, bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendis mua-
vini veya orman teknikeri ve mahalli ziraat teşkilatınca görevlendirilecek bir
ziraat yüksek mühendisi veya ziraat teknisyeni ile beldelerde belediye encüme-
nince köylerde köy ihtiyar kurulunca aralarından seçilecek bir üyeden kurulur.
  Komisyonlar veya bunlara bağlı orman kadastro ekipleri arazideki çalışmaları
sırasında beldelerde belediye encümenleri, köylerde ihtiyar kurulları tarafından
seçilecek bilirkişilerin bilgisinden de faydalanırlar.
  Bunların gününde ve yerinde hazır bulunmamaları halinde komisyon ve ekipler
lüzum gördükleri takdirde başka bilirkişi seçebilirler.
  Yasak bölgelerdeki ormanların kadastrosu sırasında Milli Savunma Bakanlığın-
ca bir temsilci bulundurulabilir.

  Madde 8 - (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Orman kadastrosunun yapılacağı il ve ilçeler Orman Genel Müdürlüğünün tekli-
fi ve Orman Bakanlığının onayı ile tayin olunur.
  Bu husus; ormanda çalışmaya başlamadan en az bir ay önce radyo ve Resmi Ga-
zete`de, ilgili, il, varsa ilçe merkezlerinde çıkan birer gazetede, gazete çık-
mayan yerlerde ise diğer mutad vasıtalarla en az beşer gün ara ile ikişer defa
ilan olunur.
  Orman kadastrosu; belde ve köy sınırları esas alınmak suretiyle bu sınırlar
dahilinde kalan bütün ormanları kapsayacak şekilde yapılır.
  Orman kadastrosunun başlama tarihi, komisyon başkanlığı tarafından tayin ve
tespit edilerek çalışılacak belde ve köylerde bunlara bitişik köy ve beldelerde
en az bir ay önce bu belde ve köylerin uygun yerlerine asılacak ilan kağıdı ile
duyurulur.
  İlan kağıdının asıldığı tutanakla tevsik edilir.
  Bu ilanda; ekiplerin hangi köy veya beldelerde çalışacakları ormanların
içinde ve bitişiğindeki taşınmaz malların sahiplerinin veya kanuni mümessil-
lerinin veya vekillerinin sınırlama sırasında hazır bulunmaları, hazır bulun-
madıkları takdirde orman kadastro işlerine yokluklarında devam edileceği açık-
lanır.
  İlan işlerine ait belgeler dosyasında saklanır.
  Kadastrosu yapılacak ormanların bitişiğinde ve içinde taşınmaz malları
olanların, orman sınırlarının tespiti sırasında kendileri veya kanuni mümes-
silleri veya vekilleri hazır bulunur. İşgal ve faydalandıkları taşınmaz malla-
rın sınırlarını ve her nevi belgelerini gösterirler.
  Yerinde yapılan ilana rağmen ilgililerin bulunmamaları sınırlama ve kadast-
ro işini durdurmaz.

  Madde 9 - (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İlan işleri tamamlanan belde ve köylerde orman kadastro işleri 7 nci madde-
nin 1 inci fıkrası esasları dairesinde, orman kadastro komisyonlarının gözetimi
ve denetimi altında komisyon başkanlarının görevlendireceği orman kadastro ekip-
leri tarafından yapılır.
  Kadastrosu yapılacak ormanların sınırları arazi üzerinde belli edilir, hava
fotoğraflarına işaretlenir veya ölçülür ve tutanakla tevsik edilir.
  Bu tutanak; sınırlandırılan ormanların işletme şeklini, ihtiva ettikleri
ağaç türlerini, mülkiyet ve diğer ayni hakları, sınırda bulunan taşınmaz malla-
rın cinsini, maliklerinin ve işgal edenlerin ad ve soyadını, gösterilen; veya
verilen belgelerin tarih ve numarası ve kısaca niteliklerini, ilgililer tarafın-
dan yapılan itirazları kapsayacak şekilde düzenlenir.
  Tutanaklar her belge veya köy için tutulacak bir tutanak defterine yazılır.
Orman kadastro ekip başkanı ve üyeler ile bilirkişiler tarafından imza edilir.
  Orman kadastro ekipleri en az üç üye ile çalışabilir. Oyların eşitliği ha-
linde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu kazanmış sayılır.
  Kadastro veya diğer ormancılık hizmetleri için lüzumlu hava fotoğraflarının
alımı Orman Bakanlığınca yapılır veya yaptırılır.
  Fotoğrametrik ve yersel ölçme metodlarına ait uygulanacak teknik hususlar
yönetmelikte belli edilir.
  Bu ormanların sınır noktaları sabit taş veya beton kazıklarla tespit edilir.

  Madde 10 - (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Sınırlaması bitirilen köy veya belde sahasına ait tutanak, ölçü karneleri
fotoğraf ve diğer belgeler bekletilmeden komisyon başkanlığına verilir.
  Komisyon başkanı, yapılan işleri derhal kontrol eder veya komisyon üyelerine
kontrol ettirir. Noksan ve yanlışlıklar görürse ilk ekibe tamamlattırır.
  Tamam olduğu anlaşılan tutanak suretleri komisyon başkanlığınca hemen ait
olduğu belde veya köylerin münasip yerlerine asılır. Ayrıca ilgili orman idare-
sine yazı ile bildirilir.
  Asılma tarihi beldelerde belediye encümenlerinin, köylerde ihtiyar kurulla-
rının tasdik edecekleri belgelerle tevsik olunur. Bu belgeler komisyon dosyasın-
da saklanır.
  Bu ilanda; köy veya beldenin sınırları içindeki orman olarak belirtilen yer-
lerde mülkiyet iddiasında bulunanların ve tutanak münderecatına razı olmayanla-
rın askı tarihinden itibaren 30 gün içinde sahip bulundukları her nevi belgeler-
le birlikte komisyon başkanlığına başvurmaları açıklanır.
  Komisyonlar bu itirazları belgeler ile birlikte arazi üzerinde incelerler.
Kadostro komisyonları, başkan veya vekili ve hukukçu üye bulunmak şartiyle ço-
ğunluk ile toplanıp karar verebilir. Oyların eşitliği halinde başkanın bulun-
duğu taraf ekseriyet teşkil etmiş sayılır.
  Bu kararlar ilgili tutunak defterlerine yazılır ve altı imza edilir. Ara-
zide de gerekli düzeltme yapılır. Komisyonca itirazlı işler için alınan karar-
lar Komisyon Başkanlığı tarafından bir hafta içinde bu maddenin 3 üncü fıkrası
uyarınca ilan olunur.
  Kadastrosu tamamlanan ormanlara ait haritalar teknik esaslar dairesinde dü-
zenledikten sonra kadastro ekip başkanı ve teknik üye tarafından imzalanır. Bu
haritalar komisyon başkanlığınca teknik yönden kontrol edilerek tasdik olunur.

  Madde 11 - (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Orman kadastro ekiplerince düzenlenen tutunakların ve orman kadastro komis-
yonunca verilen kararların askı suretiyle ilanı ilgililere şahsen yapılan tebliğ
hükmündedir. Ancak; ekiplerin sınırlama çalışmaları sırasında, sahibi, kanuni
mümessili veya vekili hazır bulunmayan taşınmaz mallar sınırlama tutanağında or-
man sınırları içinde gösterilmiş ve Komisyon Başkanlığına da 30 günlük süre
içinde itiraz edilmemiş ise, bu gibi taşınmaz malların bilirkişi beyanına göre
tutanağa adı yazılan ilgililerine mahkemeye müracaatla itiraz davası açabilecek-
leri, Komisyon Başkanlığınca Tebligat Kanununda belirtilen eseslar dahilinde
tebliğ olunur.
  Tutanak veya kararlarda adı geçmeyen ilgililer ile, ekiplerce düzenlenen tu-
tanaklara Komisyon Başkanlığı nezdinde itirazda bulunmayanlar ilk askı tarihin-
den, itirazda bulunanlar ikinci askı tarihinden, Tebligat Kanununa göre kendile-
rine tebligat yapılanlar tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde görevli ve
yetkili adliye mahkemelerine müracaatla itiraz edebilirler. Bu itirazlar her
türlü harç ve resimden muaftır. Bu müddet içinde itiraz vuku bulmaz ise komis-
yon kararı katileşir.
  İlan tutunaklarında ve tebliğ varakasında bu tutanak veya kararlara karşı ne
suretle dava açılacağı açıkça gösterilir.
  Kadastrosu yapılıp kesinleşen Devlete ait ormanlar tapu dairelerince hiçbir
harç, vergi ve resim alınmaksızın Hazine adına tescil olunur.
  Sınır noktalarındaki taş, beton, kazık ve diğer işaretler Orman Genel Müdür-
lüğünce korunur ve gereken sahalar dikenli tel içine alınır.

  Madde 12 - (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Orman Kadastro Komisyonu ve kadastro ekiplerinde bilfiil çalışan Başkan, üye
ve teknik elemanlarına verilecek yan ödemelerde bütçe kanunları ile tespit edi-
len miktarların azamileri üzerinden ödeme yapılır.
  Orman kadastro komisyonları ile kadastro ekipleri için lüzumlu taşıt araçla-
rı ve görevlilerin kanuni yollukları ile her türlü giderler Orman Genel Müdürlü-
ğünce temin edilir.
  Orman kadastro işlerinin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler Orman Bakanlı-
ğınca Kanunun yayımından itibaren 3 ay içinde hazırlanıp Bakanlar Kurulunca
onaylanacak bir yönetmelikte belirtilir.

  Madde 13 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Devlet ormanları içinde veya kenarında bulunup da civarlarındaki ormanlar-
dan geçimlerinin sağlanmasına imkan olmıyan köylerde ve dağınık evlerde oturan-
lardan.
  A) Bulundukları yerlerde muhitin icaplarına göre ve muhtelif suretlerle
kalkındırılmaları mümkün görülenlere, Ziraat Vekaletinin izni ile Türkiye Cum-
huriyeti Ziraat Bankasından kalkınma kredisi açılır. Kalkınma kredisi için yir-
mi yıl müddetle Ziraat Vekaleti bütçesine senelik miktarı 50 milyon liradan aşa-
ğı olmamak şartiyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası sermayesine mahsuben ay-
rıca tahsisat konulur.
  Kalkınma kredisinin miktarı, faiz nispeti, müddeti ve diğer şartları, Zi-
raat, İktisat ve Ticaret Vekaletleriyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ta-
rafından müştereken tayin edilir.
  B) Bulundukları yerlerde kalkındırılmasına imkan olmıyacağı anlaşılanların
daha müstahsil bir hale getirilmeleri gayesiyle ve kendi istek ve muvafakatleri
üzerine başka yere kaldırılmalarına İcra Vekilleri Heyetince karar verilebilir.
Bu takdirde bunların bıraktıkları gayrimenkuller orman mefhumuna girer. Bu mal-
ların umumi hükümler dairesinde takdir edilecek bedelleri sahiplerine ödenir
veya nakil ve yerleştirmeler İskan ve Toprak Kanunları hükümlerine göre yapılır.
  Bu iç iskan işi, Devlet ve Ziraat Vekaletlerince müştereken hazırlanacak ve
İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek plana göre yapılır.

  Madde 17 fıkra üç - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Ormanlarda umumi sıhhat ve emniyet ve menfaat icabı veya estetik ve turistik
bakımdan yapılacak her nevi bina ve tesisat ile orman hasılatı işleyeceklerin ve
kullanacakların yapacakları bina ve her nevi tesisat için Ziraat Vekaletinden
izin alınır.

  Madde 18 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Devlet ormanları hudutları içinde veya dört kilometreye kadar uzaklıkta olan
yerlerde her çeşit fabrika kurulması Ziraat Vekaletinin; bir kilometreye kadar
olan yerlerde hızar ve şerit kurulması, taş, kireç, kömür, trebentin, katran ve
benzeri ocakların kurulması orman idaresinin iznine bağlı olup ruhsatname istih-
sali ve rüsum hakkındaki ahkam mahfuzdur.

  Madde 19 - (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Ormanlara her cins hayvan sokulması yasaktır. Ancak; ormancılık tekniğinin
imkan verdiği ve hayvanların otlatma suretiyle ormanlara zarar vermeyeceği tes-
pit olunan sahalarda, Devlet ormanlarına hayvan sokulup otlatılmasına izin ve-
rilebilir.

  Madde 21 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Devlet ormanlarındaki otlaklara dışarıdan toplu olarak veya sürü halinde
hayvan sokulup otlatılması tanzim olunacak planlara göre orman idaresinin iznine
bağlıdır.
  Planlar otlak zamanlarından evvel tanzim ve orman müdürlüklerince tasdik
olunur.
  Fevkalade hallerde Ziraat Vekaleti Devlet ormanlarına zarar vermiyecek şe-
kilde muvakkat olarak hayvanların ormanlarda otlatılmasına ait tedbirleri alır.
  Bu takdirde orman içinde ve dışındaki köylerin hayvan otlatmalarına müteal-
lik işlere orman bölge şefleriyle veteriner müdürü veya memurunun tanzim edecek-
leri planlar mahallin en yüksek mülkiye amirleri tarafından tasdik edilerek il-
gililere tebliğ olunur.
  Yangın görmüş ormanlarla tohumlama kesimi sahalarında hiçbir suretle hayvan
otlatılamaz.

  Madde 22 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Ziraat Vekaleti, Devlet ormanları içindeki ağaçsız yaylak ve otlakların
tanzim, tevsi ve ıslahı hususunda gerekli tedbirleri alır.

  Madde 25 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Orman Umum Müdürlüğü; mevki ve haiz olduğu hususiyeti dolayısiyle lüzum gö-
receği ormanları ve orman rejimine giren sahaları, memleketin ilim hayatının
istifadesine tahsis etmek, tabiatı muhafaza etmek, yurdun güzelliğini sağlamak,
halkın çeşitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, turistik hareketlere
imkan vermek maksadiyle (Milli park) olarak ayırabilir.
  Bu gibi sahaların ayrılma esasları muhafaza ormanları hükümlerine göre tat-
bik olunur.

  Madde 26 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Devlet ormanlarından yapılacak istihsal, Ziraat Vekaletince tespit olunacak
esasalar dairesinde ve amenajman planlarına göre Devlet tarafından yapılır veya
40 ıncı madde hükümleri dairesinde yaptırılabilir.

  Madde 27 fıkra bir - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Devlet ormanlarından kesilecek veya herhangi bir sebeple devrilmiş veya ke-
silmiş ağaçların dip kütükleriyle tomrukların kimler tarafından numaralanıp
damgalanacağına, ağaç, tomruk, odun, kömür ve diğer her nevi orman mahsullerinin
kesim, imal, toplama satış icaplarına göre orman dışında veya koruma bakımından
mahzurlu olmıyan orman içindeki yerlere nakil ve istif etme ve ölçme işlerine
ve nakliye tezkerelerinin tanzim ve istimaline ait şekil ve esaslar Orman Umum
Müdürlüğünce tayin ve tespit olunur.

  Madde 30 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Orman mahsullerinin piyasa satışlarında açık artırma esastır. Açık artırma-
ya arzedilen orman mahsullerinin miktar ve kalite itibariyle mahalli ihtiyaçlara
ve satış icaplarına uygun partiler halinde ayarlanması mecburidir. Ancak:
  Resmi daire ve müessese ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ihtiyaçları ile
mahrukat ihtiyaçları, lüzum ve fayda görülen veya müstacelen satış yapılmasını
icabettiren hallerde pazarlıkla da satış yapılabilir.
  Bu maddede yazılı satışların şartları ve şekilleri İcra Vekilleri Heyetince
tespit olunur.

  Madde 31 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Devlet ormanları içinde veya orman hudutlarına köy ortasından ufki hattı
müstakim ile on kilometre mesafede bulunan köylülere, köyde barınmalarına mah-
sus yapacakları ev, ahır, samanlık ve kullanacakları ev ve ziraat aletleri için
onda bir tarife bedeli karşılığında tahammülü müsait olan en yakın Devlet orman-
larından veya istif yerlerinden kerestelik ağaç, tomruk ve yakacak odun verilir.
  Bu yerler halkının cami, köy yolu köprüsü gibi müşterek ihtiyaçları için de
tarife bedeli alınmaksızın tahammülü müsait olan en yakın Devlet ormanlarından
kerestelik ağaç verilir.
  Bu ihtiyaçlar, istiflerden temin edildiği takdirde kesme ve nakil masrafları
ayrıca alınır.
  Bu maddede yazılı intifa hükümlerinden istifade eden muhtaç köylülere taham-
mülü müsait en yakın ormanlardan yayla kulübeleri için de onda bir tarife bedeli
ile ağaç verilebilir.
  Bu maddeye dayanılarak verilen ağaç ve mamulatın başkalarına satılması veya
bu yerlerden dışarıya çıkarılması, hibe edilmesi yasaktır.
  Bu emval haczedilemez.
  Bunları kullandıktan sonra haliyle veya yıkarak enkaz halinde satanlar veya
devredenler bir daha bu madde hükmünden istifade edemezler.
  Yukarda yazılı ihtiyaçlar için verilen kerestelik, ağaç veya mahrukatın aynı
köy halkının bu kabil ihtiyaçlarına devrine orman idaresince izin verilebilir.

  Madde 32 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Ormanların bulundukları ve bu ormanlara bitişik kazalar içindeki muhtaç köy-
lülerle, hududu içinde Devlet ormanı bulunan ve nüfusu 2.500 den aşağı olan muh-
taç kasabalar halkına ev, samanlık, ahır gibi zati ihtiyaçları için kesme, taşı-
ma masrafları ve tarife bedeli ödenmek şartiyle tomruk verileceği gibi aynı mın-
takalardaki köylerin cami okul ve köy yollarındaki köprülerinin yapılması ve
onarılması için de kesme ve taşıma masrafları alındıktan sonra bu ormanların is-
tif yerlerinden tomruk verilebilir.
  Bu madde dışında kalan köylerin müşterek ihtiyaçları diğer ormanların istif
yerlerinden muhammen satış bedeli üzerinden verilebilir.

  Madde 33 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Hariçten gelecek ve Hükümetçe iskana tabi tutulacak göçmenlerle Hükümetçe
memleket içinde bir yerden diğer bir yere nakledilecek ve topluca köy kuracak
veya köylerde yerleştirilecek olanlara ve yer sarsıntısı, yangın, heyelan ve
sel gibi haller yüzünden felakete uğrıyan köylerde bu yüzden zarar gören muhtaç
köylülere; yapacakları ev, ahır, ambar ve samanlık için bir defaya mahsus olmak
üzere Ziraat Vekaletince tahammülü müsait en yakın ormanlardan parasız olarak
kerestelik ağaç ve istedikleri takdirde mevcut istiflerden yalnız kesme, taşıma,
imal masrafları karşılığında tomruk veya kereste verilebilir.
  31 inci maddenin 5, 6 ve 7 inci fıkralarında yazılı hükümler, 32 ve 33 üncü
maddeler hakkında da tatbik olunur.

  Madde 34 fıkra iki - (14/4/1982 tarih ve 2655 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Yukarıda nitelikleri belirtilen Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerin-
den, kendilerine ait veya en az yüzde ellibir (% 51) payına ortak oldukları ve
Tarım ve Orman Bakanlığınca uygunluğu onaylanmış sanayi kuruluşu bulunanların
birim fiyat (vahidi fiyat) usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları
kerestelik tomrukların ve sanayi odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmibeşine (% 25)
kadar, istedikleri takdirde, bu sanayi kuruluşlarında işlenmesi şartıyla, kendi-
lerine satış istif yerlerinden maliyet bedeli ile satılır.

  Madde 35 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  31,32 ve 33 üncü maddelere göre yeniden ev, ahır, ambar ve samanlık yapmak
için tomruk ve kereste alanların; bu husustaki talimatnamede tesbit olunacak
yapı sistemlerine göre inşaat yapmaları mecburidir.
  Fıkra iki, üç - (9/12/1959 tarih ve 7395 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu inşaata sarf edilmek şartiyle köy veya köy birliklerinin veyahut bunların
tesis edemedikleri ahvalde eşhasın açacakları tuğla, kiremit, kireç ocakları
için orman idaresi tarafından kesme-taşıma masrafları ve tarife bedeli ödenmek
şartiyle odun ile bu ocakların iç tesisatı için gerekli tomruk veya kereste de
verilir.
  Köy, köy birlikleri veya eşhas tarafından bu ocakların açılmadığı yerlerde
Devlet Orman İşletmesince aynı fondan faydalanılarak ocaklar açılabilir ve is-
tihsal edilen emval maliyet bedeli üzerinden peşin bedelle veya orman idaresin-
ce tesbit edilecek şekilde kredi ile aynı haktan istifade edenlere satılabilir.
  Kurulacak bu kabil ocakların müteşebbislerine belirtilecek şartlar daire-
sinde ve umumi bütçeden Orman Umum Müdürlüğü tarafından ayrılacak fondan ikraz
suretiyle yardımda bulunulur. Fonun karşılığı her yıl iki milyon liradan aşağı
olmamak üzere Orman Umum Müdürlüğü bütçesine konulur.
  İnşaatını yapı sistemlerine göre yaptırmıyanlardan ve ocaklardan istihsal
olunan mamulleri 31, 32 ve 33 üncü maddelerde bahsedilen ihtiyaç erbabından baş-
kalarına satanlardan veya herhangi bir suretle elden çıkaranlardan verilen tom-
ruk, kereste ve odunların rayiç bedellerinin iki misli tahsil olunur.
  Bu maddenin sureti tatbikı hakkında bu Kanunun neşri tarihinden itibaren al-
tı ay içinde Dahiliye, Marif, Nafıa ve Ziraat Vekaletlerince müştereken tanzim
ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak bir talimatname yapılır.

  Madde 36 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Zati kerestelik ihtiyaçları her sene orman bölge şefinin de iştirakiyle
köy ihtiyar meclisi tarafından ormanın verimi ve isteklilerin ihtiyaçları göz-
önünde tutularak mahallinde tesbit olunur.
  Verilen ihtiyaç kerestelerini yerinde kullanmayıp da başkasına devredenleri
veya satanları köy muhtarı orman idaresine bildirmekle mükelleftir.
  Yakacak ihtiyaçları; bu Kanunun mer`iyete girdiği tarihten itibaren bir sene
zarfında köy ihtiyar meclisi ile birlikte ve bir defaya mahsus olmak üzere her
hane ve nüfus sayısına göre orman idaresince tesbit edilir. Müteakip senelerdeki
değişiklikler köy ihtiyar meclisince orman idaresine bildirilir.

  Madde 37 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Devlet ormanlarından çıkarılan kerestelik, direklik ve mahrukattan başka
diğer her nevi orman mahsullerini tayin edilecek mıntaka ve müddetler içinde
toplayıp çıkarmaları için 31 inci maddede yazılı yerler halkına tarife bedelini
ödemek şartiyle izin verilir.
  Halkın rağbet etmemesi veya iş güçlerinin kafi gelmemesi hallerinde bu mah-
suller orman idaresince istihsal olunup satılır.
  Orman idaresince kıymetlendirilemiyen artıklar ile ormana zararlı ağaççıkla-
rın ve köklerin orman idaresinin belli edeceği şartlar dahilinde sökülerek ve
diğer mazı kozalağı, palamut ve tıbbi ve sınai nebatlar gibi mahsulat ile meyva-
ların toplanarak çıkarılması için isteklilere izin verilebilir.
  Bunları toplıyanlar kim olursa olsun para alınmaz.

  Madde 38 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Orman içinde veya civarındaki köy hükmi şahsiyetleri veya köyler tamamı bir
kısmı tarafından tasarruf edilmekte iken 4785 sayılı Kanunla Devletleştirilmiş
olan ormanlar ile bu kabil köy halkınca 4785 sayılı Kanunun neşrinden önce bekçi
tutmak suretiyle veya başka bir şekilde fiilen korunmuş ve faydalanılmış olan
ormanların her nevi mahsulleri bu köyler halkının zati, müşterek, küçük el sana-
yii ve pazar ihtiyacına tahsis olunur.
  Köy hükmi şahsiyetleri tarafından bu ormanların korunmasına devam olunmadığı
veya amenajman planları esaslarına ve izin şartlarına riayet edilmediği anlaşıl-
dığı takdirde Ziraat Vekaletince tahsisten vazgeçilebilir.

  Madde 39 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Devlet ormanlarından yapılacak istihsalden 31 ve 33 üncü maddeler gereğince
faydalanan köylülerin sıra ile zati, müşterek, küçük el sanayii ihtiyaçları te-
min edilmeden piyasaya satış yapılamaz.

  Madde 40 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Devlet ormanlarında kesme, taşıma, toplama, imal, bakım, imar, ağaçlama,
yol yapma gibi, orman işleri iş yerindeki veya civarındaki orman işlerinde ça-
lışan köylülere veya tercihan aralarında köy orman kooperatifi kuranlara gördü-
rülür.
  Yapılacak işin, civar köylülerin iş gücünün kafi gelmemesi veya işe ehil ol-
mamaları veya fahiş fiyat istemeleri gibi hallerde, bu işler taahhüt yolu ile
yaptırılabilir. Bu işleri yapacaklardan işin mahiyet ve hacmına göre teknik ele-
man çalıştırmaları istenilir. Ve bu kabil bir taahhüde gireceklerden mali ve
fenni ehliyet vesikaları aranır.

  Madde 57 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Yurtta orman sahasını çoğaltmak maksadiyle eski orman sahalarında veya Dev-
lete ait elverişli topraklarda her sene en az 5.000 hektar ağaçlandırma yapılır.
  Orman sevgisini artırmak için köy, kasaba ve şehirler civarında münasip ara-
zi temin edildiği takdirde buralarda da ağaçlandırma yapılır.

  Madde 59 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  57 ve 58 inci maddeler gereğince ağaçlandırılacak sahaların dikimi, bakımı
ve muhafazası Orman Umum Müdürlüğünce yapılır.
  Bu işlerde alakalıların yapabilecekleri yardımlardan da istifade edilir. 57
nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı yerlerdeki ağaçlandırılmış sahalar köy ve-
ya belediyelere terk edilir ve bunlar hakkında bu Kanunun hükmi şahsiyeti haiz
amme müesseselerine ait ormanlara mütaallik hükümleri tatbik olunur.
  Hakiki şahıslara ait arazinin de ağaçlandırılması, sahipleri tarafından ta-
lep edildiği takdirde Orman Umum Müdürlüğünce yapılabilir.
  Bunlar hakkında hususi ormanlara mütaallik hükümler tatbik olunur.

  Madde 60 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Köy ve belediyelerin ve ağaçlandırma yapmak istiyen sair müessese ve teşek-
küllerin fidan ihtiyaçlarını karşılamak üzere münasip görülen yerlerde Orman
Umum Müdürlüğünce bir yılda en az 1.000 hektarlık sahayı ağaçlandırabilecek or-
man fidanlıkları tesis edilir.

  Madde 64 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Ziraat Vekaletinin vereceği ağaçlandırma planı gereğince ve tayin edeceği
ağaç nevilerinden bu Kanunun 63 üncü maddesine göre gerek kendi topraklarında
ve gerekse Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazide, yarım hektardan aşağı
olmamak şartiyle orman yetiştirecek veya kavak, okaliptüs ve kızılağaç ağaçlık-
ları tesis edecek hususi şahıslara veya hükmi şahsiyeti haiz teşekküllere Ziraat
Vekaletinin izni ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından kuruluş kredisi açı-
lır. Kuruluş kredisi için 15 yıl müddetle Ziraat Vekaleti bütçesine miktarı
2.500.000 liradan aşağı olmamak şartiyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ser-
mayesine mahsuben ayrıca tahsisat konulur.
  Orman yetiştireceklere verilecek kuruluş kredisinin miktarı, faiz nispeti,
müddeti ve diğer şartları Ziraat, İktisat ve Ticaret Vekaletleriyle Türkiye Cum-
huriyeti Ziraat Bankasınca müştereken tesbit edilir.

  Madde 66 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Orman yetiştirecek köy orman kooperatiflerine lüzumlu fidanlar, orman ida-
resi tarafından ağaçlama sahasına kadar götürülerek bedelsiz verilir ve dikim
işi orman teknik memurlarının nezareti altında yapılır. Bu ağaçlama sahaları
orman idaresinin daimi nezaret ve kontrolu altında bulundurularak gelişip yetiş-
mesi için lüzumlu tedbirlerin alınması sağlanır.

  Madde 71 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Umumi hükümler dairesinde tazminat talebiyle mahkemeye müracaat hakları
mahfuz kalmak üzere yangın söndürülürken sakatlananlara; sakatlık derecesine
göre orman idaresince ayrıca 500 liradan 2.000 liraya kadar, ölenlerin ise aile-
lerine 5.000 lira para verilir. Devlet memuru olup da sakatlanan ve ölenler hak-
kında umumi ahkam tatbik olunur. Ayrıca bu memurlar birinci fıkra hükmünden de
istifade ederler. İşbu tediyeler mahkemeler tarafından hükmolunacak tazminata
mahsup edilemez.
  Yaralanan ve hastalananların hastanelere nakli ve tedavi masrafları orman
idaresine aittir. Bunlar Devlet hastanelerinde parasız tedavi edilir.

  Madde 79 fıkra bir - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Orman memurları, orman suçlarına ilişkin delilleri bir zabıt ile tesbit ve
nakil vasıtalariyle suç mahsulü malları zapt ve icabında suç işliyenleri yakala-
mak salahiyetini haizdirler.

  Madde 84 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Orman suçlarından dolayı zaptolunan ağaç, tomruk, kereste ve mahrukat ve
sair mahsuller ile cürüm aletleri vazifeli orman memurları tarafından muhafaza
edilmek üzere mevcut ise orman depolarına veya en yakın belediye veya köy muh-
tarına veya muhtarın vekiline, bu da bulunmaz ise ihtiyar meclisi azasından bi-
rine makbuz mukabilinde teslim olunur. Bunlardan çürüyecek veya bozulacak olan-
larla, muhafazası müşkil ve masraflı bulunanlar, orman idaresinin satış komis-
yonunca mahallinde veya pazar yerlerinde, ilan edilmek suretiyle derhal satılır.
Masraflar çıktıktan sonra geri kalan para emanet olarak bankaya veya orman ida-
resi veznesine yatırılır.
  Zaptolunan nakil vasıtaları rayiç değerleri nispetinde Kanunen muteber te-
minat veya muteber müteselsil kefil gösterdikleri takdirde dava neticesinde ka-
dar sahiplerine iade olunur. Teminat veya kefalet vermiyenlere ait nakil vası-
taları hakkında yukarıdaki fıkra hükmü tatbik olunur.
  Ancak, kanunun 108 inci maddesi gereğince müsaderesi icabetmiyen nakil va-
sıtaları teminat ve kefalet aranmadan sahiplerine iade olunur.
  Maznun lehine karar verilmesi halinde, zaptedilmiş emval mevcut ise derhal
ve satılmış ise bedeli iade olunur.
  Müsaderesine karar verilen mallar, nakil vasıtaları ve cürüm aletleri satıl-
mamış ise satılarak Orman Umum Müdürlüğü hesabına irat kaydedilir.

  Madde 91 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen fiillerden kerestelik
ağaçları kesenler, 3 aya kadar hapis ve kereste veya tomruğun beher metre küpü
için 25 liradan 100 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. Ancak,
20 santimetre kutrundan aşağı olanlar için bu para cezası bir misli arttırıla-
rak hükmolunur. 14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen fiillerden
kerestelik
lmıyan diğer ağaçları keserek odun veya kömür yapanlar bir aya kadar hapis ve
odunun beher kentali için 3 lira, kömürün beher kentali için 15 lira ağır para
cezasiyle cezalandırılırlar. Bu suretle verilecek para cezası 10 liradan aşağı
olamaz.
  14 üncü maddenin (A) bendinde yazılı, yetişmiş ve yetiştirilmiş fidanları
kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, ağaçları kesmek, boğmak, ağaçlardan ya-
lamuk, pedavra, hartama çıkarmak fiilleri için verilecek cezalar beş misli artı-
rılarak hükmolunur.
  14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen ve yukardaki fıkralarda
yazılı bulunmıyan fiilleri işleyenler 3 aya kadar hapis ve 25 liradan 300 liraya
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.
  14 üncü maddenin (C) bendinde yazılı fiilleri işliyenler 10 liradan 100 li-
raya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılırlar.
  Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bendine muhalif hareket edenler
orman sahipleri ise yapılan zararın miktarına göre 3 aya kadar hapis veya 30 li-
radan 200 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.
  Ancak kendi arazisi dahilinde tohum ekmek veya fidan dikmek suretiyle yetiş-
tirilecek ormanların sahipleri yukarıdaki fıkra hükmüne tabi değildir.
  14 üncü maddedeki suçları, hayvan beslemek için işliyenler hakkında yukarı-
daki cezalar bir misli artırılır.

  Madde 92 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu Kanunun 16 ncı maddesi gereğince ormanlarda izin almadan açılan maden
ocakları idarece kapatılır.
  Suçlular hakkında 500 liradan 2.500 liraya kadar para cezası hükmolunur.
  Başkaca zarar husule gelmiş ise ayrıca tazmin ettirilir. İzinle bu nevi
ocakları açanlar tayin olunacak tedbirlere riayet etmezlerse bu cezanın yarı-
sına hükmolunur. Bu tedbirlere riayet edilinceye kadar ocaklar, orman idaresince
işletilmekten menedilir.

  Madde 93 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu Kanunun 17 nci maddesinde yasak edilen fiilleri ika edenlerle izne bağ-
lı işleri izinsiz yapanlar bir aydan bir seneye kadar hapis cezasiyle cezalan-
dırılırlar. İşgal ve faydalanma yeniden tarla açmak suretiyle vakı olduğu veya
yanmış orman sahasına taallük ettiği takdirde 3 aydan 2 seneye kadar hapis ceza-
siyle cezalandırılır ve her nevi mahsul ve tesislerin müsaderesine hükmolunur.

  Madde 94 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu Kanunun 18 inci maddesinde tayin edilen mesafeler dahilinde yapılması
izne bağlı olan fabrika, hızar ve şeritlerle, kireç, kömür, trebentin, katran,
sakız ve buna benzer ocakları izinsiz kuranlar 100 liradan 1.000 liraya kadar
ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.
  Bunların işletilmesi de menedilir.

  Madde 95 fıkra bir ve iki - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmü-
dür.)
  Bu Kanunun 19 uncu maddesine göre her nevi ormanlara izinsiz hayvan sokanlar
2 aya kadar hafif hapis ve ayrıca beher baş kıl keçi ve deve için birer lira,
diğer büyük baş hayvanların beheri için 50 şer kuruş, küçük baş hayvanların be-
heri için de 25 er kuruş hafif para cezasiyle cezalandırılırlar.
  Bu suretle verilecek para cezası 3 liradan aşağı olamaz.

  Madde 96 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu Kanunun 20 nci maddesinde yazılı hükümlere muhalif hareket edenler 10 li-
radan 50 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar.

  Madde 97 fıkra bir - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Devlet çekici ile damgalanan ağaçları keserken bu damgayı orman idaresince
tesbit edilen şekilde dip kütükte bırakmıyanlarla damgalı ağaçları, tesbit edi-
len hadde nazaran daha yüksekten kesenler, kesilen ağaçların miktarı gözönünde
bulundurularak 10 liradan 100 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırı-
lırlar.

  Madde 98 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  31,32,33 üncü maddeler hükümlerine göre, köylülerin zati ihtiyaçlariyle köy
müşterek ihtiyaçları için verilen kereste, kerestelik ağacı veya tomruğu bu iş-
te kullanmayıp da başkasına satanlar veya hibe edenler, veya bunları orman ida-
resinden izin almadan başka yerlere imal edilmek üzere götürenler bir aya kadar
hapis, 50 liraya kadar ağır para cezası ile ve bunları bilerek alanlar 1 aydan
6 aya kadar hapis ve 50 liradan 100 liraya kadar ağır para cezası ile cezalan-
dırılırlar ve ayrıca alınmış olan ağaç, kereste veya tomruğun tam tarife üzerin-
den iki misli bedeli tazminat olarak alınır.

  Madde 99 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  37 nci madde gereğince verilen izinlerde gösterilecek tedbir ve şartlara
riayet etmiyenler 10 liradan 100 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırı-
lırlar.

  Madde 100 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  41 inci madde mucibince her çeşit orman mallarını nakliyesiz veya damgasız
olarak nakledenler 91 inci madde gereğince cezalandırılırlar.
  Nakliye tezkeresini değiştirmeksizin ağaç, odun, kömür ve sair orman mah-
sullerini taşıyanların malları kaçak olup olmadığının incelenmesi için 84 üncü
maddede gösterilen şekilde alıkonulur. Kaçak olmadığı ve nakliyesinin yenilen-
mediği tahakkuk ederse alıkonulan mallar derhal taşıyana teslim edilerek nakli-
yesi verilir.
  Malların kaçak olduğu anlaşılırsa 91 inci madde hükmü tatbik olunur.
  Nakliye tezkeresini değiştirmeden nakliyat yapanlar veya ormandan kesilen
ağaçlardan yapılacak tomrukları damgasız olarak orman idaresinin istif yerleri-
ne götürenler 10 liradan 100 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır-
lar.

  Madde 101 fıkra bir ve iki - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmü-
dür.)
  Yazılı olarak yapılan tebligat tarihinden itibaren iki yıl içinde 50 nci
maddede yazılı işaretlerle ormanların hudutlarını belli etmiyen hususi orman
sahipleri 50 liradan 200 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar.
  Orman sahipleri bu cezanın infazından sonra bir yıl içinde yine bu mükelle-
fiyeti ifa etmezlerse 100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası ile ceza-
landırılırlar.

  Madde 102 fıkra bir - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  51 inci madde gereğince tanzim, kabul ve tasdik olunan orman amenajman
planlarında; ormanın imarı, geliştirilmesi, ağaçlandırma yapılması, hastalık ve
haşerelerle mücadele edilmesi gibi yapılmasına lüzum gösterilen işleri plan
dairesinde ve verilen müddet içinde yapmıyan ve gerekli tedbirleri almıyan or-
man sahiplerinden 30 liradan 300 liraya kadar hafif para cezası alınır.

  Madde 103 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  67 nci madde hükümlerine muhalif hareket edenler 30 liradan 100 liraya ka-
dar, Devlete veya her kime ait olursa olsun yeniden orman yetiştirmek üzere iş-
lenen sahalarda tohum veya fidanlara her hangi bir şekilde veya hayvan sokulması
veya girmesi suretiyle zarara sebebiyet verenler, 50 liradan 200 liraya kadar
hafif para cezası ile cezalandırılırlar.

  Madde 104 fıkra bir - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  68 inci maddedeki mecburiyete riayet etmeyenler 1 aya kadar hapis cezası ile
cezalandırılırlar.

  Madde 105 fıkra bir ve iki - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmü-
dür.)
  69 uncu maddeye göre ormanlarda vukua gelecek yangınları söndürmek için,
salahiyetli memurlar ve orman teşkilatı tarafından yangın mahalline gitmeleri
emrolunmasına veya mahalli mütat vasıtalarla ilan edilmesine rağmen orman yan-
gını söndürmeye gitmekten imtina edenler veya gidipte çalışmıyanlar ve verilen
işi yapmıyanlar hakkında vali ve kaymakamlar tarafından 25 liradan 50 liraya
kadar hafif para cezası verilir.
  Ancak, bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde alakalılarca ma-
halli sulh ceza mahkemesine itirazda bulunulabilir. Bu itiraz, evrak üzerinde
tetkik edilebilir.

  Madde 107 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  74 üncü maddede gösterilen tedbirlere riayet etmiyenlerden 10 liradan 50 li-
raya kadar hafif para cezası alınır.

  Madde 108 fıkra bir ve iki - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmü-
dür.)
  Bu Kanunun hükümlerine göre müsaderesine hükmolunacak orman mallarının ka-
nunsuz olarak kesildiğini, taşındığını veya toplandığını bildiği halde satın-
alanlar, taşıyanlar, biçenler, işliyenler,kabul edenler, kullananlar veya giz-
liyenler 3 aya kadar hapis ve 50 liradan 200 liraya kadar ağır para cezasiyle
cezalandırılırlar.
  Birinci fıkrada yazılı fiillerin; ticarethane sahibi olsun olmasın bilümum
haşep madde ticaretiyle iştigal eden kimseler tarafından ikar halinde, 1 seneden
5 seneye kadar hapis ve 1.000 liradan 10.000 liraya kadar ağır para cezasiyle
cezalandırılırlar.

  Madde 109 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Ağaçlara vurulan resmi damga ve numaraları bozanlar ve orman hudutlarındaki
taksimata mahsus işaretleri ve levhaları kaldıranlar, belirsiz hale getirenler,
yerlerini değiştirenler 2 aya kadar hafif hapis ve 10 liradan 50 liraya kadar
hafif para cezasiyle cezalandırılırlar.

  Madde 112 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu Kanunda yasak edilen fiillerin ikar yüzünden husule gelen zarar için
talep halinde ayrıca tazminata da hükmolunur.

  Madde 113 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu Kanunla yasak edilen fiilin, ağaç kesilmesine taallüku halinde, ağaç
müsadere edilmiş olsa dahi talep halinde hükmolunacak tazminat mahalli rayice
göre hesaplanır.

  Madde 114 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Her türlü orman suçları ile bir dekardan fazla tahribolunan veya yakılan
sahalar için bu Kanunda yazılı tazminattan başka ayrıca beher dekar için 200
lira hesabiyle ağaçlandırma masrafına da hükmolunur.

  Madde 115 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Devlet ormanlarının toprağı ile birlikte şahıslara veya müesseselere devir
ve temliki bir kanun ile olur.
  Devlet ormanları üzerinde her hangi bir şekilde irtifak hakkı tesisi Maliye
ve Ziraat Vekaletinin tasvibine bağlıdır.

  Madde 116 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu Kanunun 1 inci maddesinde orman sayılmıyan yerlerdeki ağaç ve ağaççıklar-
lardan sahipleri aşağıda yazılı şekillerde faydalanırlar:
  A) (E) fıkrasındaki ağaç ve ağaççıkları sahipleri her türlü zati ihtiyaçları
ve pazar satışları için hiçbir kayıt ve şarta tabi olmadan kesip nakledebilir-
ler.
  B) (D,F,G) fıkralarında yazılı yerlerde bulunan ağaç ve ağaççıkları sahiple-
ri kendi zati ihtiyaçları için hiçbir kayıt ve şarta tabi olmadan kesip kullana-
bilirler.
  C) (D,F,G) fıkralarında yazılı yerlerde bulunan ağaç ve ağaççıkların pazar
yerlerine nakledilebilmesi ve satılabilmesi yalnız damga ve nakliye muamelesine
tabi olup bu muamelelerin ne suret ve şekilde yapılacağı Ziraat Vekaletince
tesbit olunur.
  D) Birinci maddenin (G) fıkrasındaki ağaç ve ağaççıklardan kesim yapacak-
lar, kesim yapmadan önce en yakın orman bölge şefliğine müracaatla kesecekleri
ağaçları göstererek damgalattırırlar.
  Bölge şefliği bu müracaatları azami bir ay zarfında intaca mecburdur.
  Bu hükme muhalif hareket edenler bu Kanunun 109 uncu maddesine göre ceza-
landırılmakla beraber emval müsadere olunur.

  Ek Madde 1 - (19/7/1971 tarih ve 1444 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu Kanunun kapsamına giren suçlardan dolayı açılmış olup, Orman İdaresince
müdahil sıfatiyle ve avukat marifetiyle takibedilen ceza davalarında idare le-
hine takdir edilecek maktu vekalet ücreti, davanın görüldüğü mahkemeye göre
avukatlık ücret tarifelerinde yazılı asgari ücret miktarının onda biridir.

  Ek Madde 3 bent (A) alt bent (C) - (5/6/1975 tarih ve 1906 sayılı Kanunun
hükmüdür.)
  c) 6831 sayılı Orman Kanununun 17 ve 115 nci maddeleri uyarınca verilecek
izin ve irtifak haklarına dayanılarak Devlet, il belediye veya köy tüzel kişi-
likleriyle özel hukuk tüzel kişiliklerince yapılacak, kar gayesi bulunmayan,
kamu tesisleri dışındaki her türlü tesisin proje toplam bedelinden orman sahası-
na isabet eden kısmının % 3 ü oranında alınacak hisseden;

  Geçici Madde 1 - (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  1) Ormanların Kadastrosunun ikmal ve kesinleşmesine kadar bu Kanunun birinci
maddesi tatbikatından çıkacak ihtilaflarda bir yerin orman sayılıp sayılmayacağı
hususunda Orman Bakanlığının gerekçeli mütalaası alınır.
  Ancak mahkeme bu mütalaa ile bağlı değildir.

  Geçici Madde 6 - (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu Kanunun 64 üncü maddesindeki kuruluş kredisi için 15 yıl müddetle Tarım
Bakanlığı Bütçesine miktarı 2.500.000 liradan aşağı olmamak şartiyle Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankası sermayesine mahsuben ayrıca konulan tahsisatın,1974
mali yılından itibaren 15 yıl müddetle Orman Bakanlığı Bütçesine miktarı her
yıl 5.000.000 liradan aşağı olmamak şartiyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
sermayesine mahsuben konulmasına devam olunur.
  7 - 5/6/1986 tarih ve 3302 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 2,7,8,9,10,11,57,62,
Geçici 2)

  Madde 2 - (23/9/1983 tarih ve 2896 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Aşağıda belirtilen durum ve şartlara uyan yerler;Devlet eliyle ihya edilerek
kısmen veya tamamen orman içi köyler halkının yerleştirilmesi veya bu amaçla de-
ğerlendirilmesi maksadıyla, orman sınırları dışına çıkarılır.
  A) Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülme-
yen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tesbit edilen
yerler.
  B) 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam
olarak kaybetmiş yerlerden;su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman bütünlü-
ğünü bozmayan, tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (An-
tepfıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvan-
cılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve
köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahaları,
  Bu yerler dışında, orman sınırlarında hiçbir surette daraltma yapılamaz.
  Orman sınırları dışına çıkarılan yerler, Devlet ormanı ise Hazine adına,
hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait orman ise bu müesseseler adına, hu-
susi orman ise sahipleri adına tescil edilir.
  Orman sınırları dışına çıkarma iş ve işlemleri yönetmeliğinde belirtilen
esaslar dahilinde orman kadastro komisyonlarınca yapılır. Bu işlemler; Orman Ge-
nel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığının mahalli birimlerine komisyonlarca yazılı
olarak bildirilir ve mahallinde askı suretiyle ilan edilir. Bu bildirim ve ilan-
dan itibaren altmış gün içinde taşınmazın bulunduğu yer adliye mahkemesinde Ta-
rım ve Orman Bakanlığı ile varsa bu işlemden lehine hak doğmuş kişiler aleyhine
iptal davası açılabilir. İptal davası kişiler tarafından açıldığı takdirde husu-
met Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte Orman Genel Müdürlüğüne de tevcih olu-
nur.
  İlk defa yapılacak orman kadastrosunda, orman sınırları dışına çıkarma işle-
mi, sınırlama ile birlikte yapılır.
  Bu madde hükümleri, yanan orman sahalarında hiçbir surette; muhafaza ormanı,
milli park olarak ayrılan, izin ve irtifak hakkı tesis edilen ormanlarda ve 3
üncü madde ile orman rejimi içine alınan yerlerde ise niteliklerinin devamı sü-
resince uygulanmaz.

  Madde 7 - (23/9/1983 tarih ve 2896 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Devlet ormanları ile evvelce sınırlama yapılmış olup da herhangi bir nedenle
orman sınırları dışında kalmış ormanların, hükmi şahsiyeti haiz amme müessesele-
rine ait ormanların ve hususi ormanların kadastrosu ve bu ormanların içinde ve
bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının
tayin ve tespiti, orman kadastro komisyonları tarafından yapılır.
  Orman kadastro komisyonları; Tarım ve Orman Bakanlığınca atanacak orman ka-
dastro işlerinde çalışmış ve bu Bakanlıkta veya bağlı kuruluşlarında en az on
yıl hizmet görmüş bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisinin başkanlı-
ğında; bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi veya bunların bulunmaması
halinde en az on yıl hizmet görmüş orman teknikeri üye, bir ziraat yüksek mühen-
disi veya ziraat mühendisi veya bunların bulunmaması halinde en az on yıl hizmet
görmüş ziraat teknisyeni üye ile beldelerde belediye encümenince, köylerde köy
ihtiyar heyetince seçilecek bir üyeden kurulur.
  Komisyon başkanının yokluğu halinde yüksek mühendis veya mühendis olan or-
mancı üye başkana vekalet eder. Komisyonlar en az üç üye ile de çalışabilir. Oy-
ların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu kazanmış olur. Başkana
vekalet eden üyenin oyu daima tek oy sayılır.
  Komisyon emrine gerektiği kadar teknik eleman ve memur verilir.
  Komisyonlar, arazideki çalışmaları sırasında beldelerde belediye encümeni,
köylerde ihtiyar heyetleri tarafından seçilecek bilirkişilerin bilgilerinden de
yararlanırlar. Bunların gelememeleri halinde, komisyonlar gerekli gördükleri
takdirde resen bilirkişi seçebilirler.
  Yasak bölgelerdeki ormanların kadastrosu sırasında Milli Savunma Bakanlı-
ğınca bir temsilci bulundurulabilir.

  Madde 8 - (23/9/1983 tarih ve 2896 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Orman kadastrosunun yapılacağı il ve ilçeler Orman Genel Müdürlüğünün tekli-
fi, Tarım ve Orman Bakanlığının onayı ile belirlenir.
  Bu husus; ormanda çalışmaya başlamadan en az iki ay önce Radyo ve Resmi Ga-
zete`de, ilgili il ve varsa ilçe merkezlerinde çıkan birer günlük gazetede, ga-
zete çıkmayan yerlerde ise diğer mutat vasıtalarla en az beşer gün ara ile iki-
şer defa ilan olunur.
  İlanın birer örneği, mahallin en büyük mal memurluğuna, tapulama müdürlüğü-
ne, tapu idaresine ve Vakıflar idaresine imza karşılığı verilir. İlgili belde
veya köyün daha evvel tapulaması yapılmış ise buna ait kayıt, belge ve planlar
istenir.
  Orman kadastrosu; belde ve köy sınırları esas alınmak suretiyle bu sınırlar
dahilinde kalan bütün ormanları kapsayacak şekilde yapılır.
  Orman kadastrosunun başlama tarihi, komisyon başkanlığı tarafından tayin ve
tespit edilerek, en az bir ay önce çalışılacak belde ve köylerle bunlara bitişik
belde ve köylerin uygun yerlerine asılacak ilan kağıdı ile ilgililere duyurulur
ve durum bir tutanakla tespit edilir.
  Bu ilanda, komisyonların hangi köy veya beldelerde çalışacakları, ormanla-
rın içinde ve bitişiğindeki taşınmaz malların sahiplerinin veya kanuni mümessil-
lerinin veya vekillerinin sınırlama sırasında hazır bulunmaları ve hazır bulun-
madıkları takdirde orman kadastro işlerine yokluklarında devam edileceği açıkla-
nır.
  İlan işlerine ait belgeler dosyasında saklanır.
  Kadastrosu yapılacak ormanların bitişiğinde ve içinde taşınmaz malları olan-
ların, orman sınırlarının tespiti sırasında kendileri veya kanuni mümessilleri
veya vekilleri hazır bulunur. İşgal ettikleri ve faydalandıkları taşınmaz malla-
rın sınırlarını ve her nevi belgelerini gösterirler.
  Yerinde yapılan ilana rağmen ilgililerin bulunmamaları, sınırlama ve kadast-
ro işini durdurmaz.

  Madde 9 fıkra üç - (23/9/1983 tarih ve 2896 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Tutanaklar; her belde ve köy için tutulacak bin tutanak defterine yazılır
ve orman kadastro komisyon başkanı, üyeler ve bilirkişiler ve hazır bulundukla-
rı takdirde orman içinde veya bitişiğinde taşınmaz mal sahibi olanlar ile işgal
edenler veya kanuni mümessilleri veya vekilleri tarafından imza edilir.

  Madde 10 fıkra bir - (23/9/183 tarih ve 2896 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Sınırlandırılması bitirilen belde ve köye ait tutanak suretleri komisyon
başkanlığınca ait olduğu belde ve köylerin uygun yerlerine asılmak suretiyle
ilan edilir. Ayrıca, tutanak örnekleri ilgili orman işletme müdürlüğüne ve Mali-
ye Bakanlığının mahalli kuruluşuna aynı gün bir yazı ile gönderilir.

  Madde 11 - (23/9/1983 tarih ve 2896 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Orman kadastro komisyonlarınca düzenlenen tutanakların askı suretiyle ilanı,
ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmündedir. Tutanak ve kararlara karşı hak
sahipleri askı tarihinden itibaren bir yıl içinde görevli ve yetkili adliye mah-
kemelerine müracaatla sınırlamaya itiraz edebilirler. Bu müddet içinde itiraz
olmaz ise komisyon kararları kesirleşir.
  İlan tutanaklarında, bu tutanak ve kararlara karşı ne suretle dava açılacağı
açıkca belirtilir.
  Sınırlamaya itiraz davaları her türlü harç ve resimden muaftır.
  Gerçek ve tüzelkişiler tarafından açılacak itiraz davalarında hasım, Orman
Genel Müdürlüğüdür. Orman Genel Müdürlüğünce açılacak itiraz davalarında ise
hasım, tutanakta ismi geçen kişilerdir. Bu kişilerin itiraz konusu yeri başka-
larına temlik etmiş, ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş olmaları halinde tem-
lik, ölüm ve gaiplik tarihine bakılmaksızın itiraz davası sonuçlandırılır.
  İtiraz konu yer için tutanakta kişi adı yazılmamışsa itiraz davası hasımsız
açılır. Hasımsız açılan davalarda mahkemeler üç ay içinde ilgililerin davaya
katılmaları için gerekli ilanı yaparlar.
  Kadastrosu yapılıp kesinleşen Devlete ait ormanlar, tapu dairelerince hiçbir
harç, vergi ve resim alınmaksızın Hazine adına tapuya tescil olunur.
  Sınır noktalarındaki taş, beton kazık ve diğer işaretler, Orman Genel Müdür-
lüğünce korunur ve gereken sahalar dikenli tel içine alınır.

  Madde 57 - (23/9/1983 tarih ve 2896 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Yurtta orman sahasını çoğaltmak maksadıyla, orman sınırları içinde yangın ve
çeşitli nedenlerle meydana gelmiş olan açıklıklarda, verimsiz, vasıfları bozul-
muş orman alanlarında, Devlete ait olup yetişme yeri şartları elverişli olan ve
ekonomik icapların gerektirdiği yerlerde orman idaresince ağaçlandırmalar yapı-
lır.
  Orman ve ağaç sevgisini artırmak için köy, kasaba ve şehirler civarında Dev-
lete veya diğer kamu tüzel kişilerine ait arazilerde de gerekli şartlar bulundu-
ğu ve ilgili kuruluşların talebi olduğu veya muvafakatları alındığı takdirde,
örnek nitelikte olmak ve bu kuruluşlarca korunup bakılmak şartı ile orman ida-
resince ağaçlandırmalar yapılabilir.
  Orman Genel Müdürlüğünce uygun görülecek Devlet orman açıklıklarında ağaç-
landırma yapmak isteyen, tercihan bu Kanunun 34 üncü maddesinde nitelikleri
belirtilen orman köylerini kalkındırma kooperatiflerine ve diğer kişilere,
orman idaresince yapılacak ağaçlandırma planına göre Tarım ve Orman Bakanlığınca
izin verilebilir. Bu yerler için lüzumlu fidan ile ağaçlandırma planları ve
ağaçlandırma bilgisine ait her türlü yardımlar parasız yapılabilir. Ağaçlanan
sahayı orman halinde koruyup idame ettirmeyenlerden izin hakları geri alınır.
Bu yerlerde herhangi bir bina ve tesis kurulamaz. Mülkiyeti Hazinede kalmak ve
devam etmek üzere bu ağaçlandırma sonucu meydana gelecek orman örtüsünden fay-
dalanma hakkında bu Kanunun dördüncü faslında yer alan hususi ormanlara müteal-
lik hükümler uygulanır. Bu maddenin uygulanma usul ve esasları Tarım ve Orman
Bakanlığınca hazırlanıp yürürlüğe konulacak yönetmelikte gösterilir.

  Madde 62 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Ağaç sevgisini yurtta yaymak, kökleştirmek için filim göstermek, afiş ve
broşürler neşretmek suretiyle Orman Umum Müdürlüğünce propoganda yapılması ve
bütün ilk ve orta mektep talebeleriyle askerlere ağaçların faydaları hakkında
dersler okutturulması, bahçeleri müsait ise mektep ve kışlalarda veya civarında
bu maksat için tahsis edilecek sahalarda her yıl ağaç diktirilmesi ve bunların
korunması için Ziraat Vekaletiyle birlikte Milli Müdafaa ve Maarif Vekaletleriy-
le Başvekalete bağlı alakalı umum müdürlükler bir program hazırlayıp tatbik
ederler.

  Geçici Madde 2 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Orman Umum Müdürlüğünün elinde bulunan fabrika ve imalathanelerle sair bina
ve tesislerden amme hizmetleri bakımından satışında veya kiralanmasında mahzur
görülmiyenler, İcra Vekilleri Heyetince tayin edilecek esaslar dairesinde hususi
teşebbüse satış suretiyle intikal ettirilebilir veya kiralanabilir.
  8 - 28/5/1987 tarih ve 3373 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 1,6,7,11,17,31,32,
34,52,64,71,116)

  Madde 1 bent F ve G - (23/9/1983 tarih ve 2896 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  F) Orman sınırları içinde veya bitişiğinde geçerli tapu kaydına dayanarak,
orman sınırları veya bitişik alanlar dışında ise tapu kaydı veya diğer tasarruf
belgeleri ile özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi olarak kullanılan, dağı-
nık veya yer yer küme ve sıra halindeki her nevi ağaç ve ağaçcıklarla örtülü
sahipli yerler,
  G) Devlet ormanlarına bitişik olmayan, geçerli tapu ile sahipli arazi üze-
rindeki yüzölçümü üç hektardan yukarı bulunmıyan her nevi ağaç ve ağaçcıklarla
örtülü yerler,

  Madde 6 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Devlet ormanlarına ait her çeşit işler Ziraat Vekaletine bağlı Orman Umum
Müdürlüğü tarafından yapılır.
  Devletten başkasına ait olan bütün ormanlar, bu kanun hükümleri dairesinde
Orman Umum Müdürlüğünün murakabesine tabidir.

  Madde 7 fıkra bir - (5/6/1986 tarih ve 3302 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Devlet ormanları ile evvelce sınırlaması yapılmış olup da herhangi bir şe-
kilde orman sınırları dışında kalmış ormanların, hükmi şahsiyeti haiz amme mües-
seselerine ait ormanların ve hususi ormanların orman kadastrosu ve bu ormanların
içinde ve bitişiğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek
sınırlarının tayin ve tespiti ile, bu Kanunun 2 nci maddesinde yer alan orman
sınırları dışına çıkarma iş ve işlemleri orman kadastro komisyonları tarafından
yapılır.

  Madde 11 fıkra 1 - (5/6/1986 tarih ve 3302 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Orman kadastro komisyonlarınca düzenlenen tutanakların askı sureti ile ila-
nı, ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmündedir. Tutanak ve kararlara karşı as-
kı tarihinden itibaren altı ay içinde görevli ve yetkili adliye mahkemelerine
müracaatla sınırlamaya ve bu Kanunun 2 nci maddesine göre orman sınırları dışına
çıkarma işlemlerine Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile hak sahibi gerçek ve
tüzelkişiler itiraz edebilir.Bu müddet içinde itiraz olmaz ise komisyon kararla-
rı kesinleşir.

  Madde 17 fıkra üç - (23/9/1983 tarih ve 2896 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Turizm bölge, alan ve merkezleri dışında kalan Devlet ormanlarında; kamu
yararına olan hertürlü bina ve tesisler ile orman ürünlerini işleyeceklerin ya-
pacakları bina ve tesisler için gerçek ve tüzelkişilere Maliye Bakanlığının gö-
rüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca, intifa için kullanım bedeli karşılı-
ğında izin verilebilir. Bu izin üzerine tesis edilecek intifa hakkı süresi kırk-
dokuz yılı geçemez. Bu süre sonunda bütün bina ve tesisler bedelsiz ve eksiksiz
olarak Hazineye devredilir. Ancak, işletmelerin başarılı olduğu, konusuyla ilgi-
li bakanlıkça belgelenen hak sahiplerinin intifa hakkı Tarım ve Orman Bakanlı-
ğınca; yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedel-
le doksandokuz seneye kadar uzatılabilir. Bu durumda Hazineye devir işlemi bu
uzatma sonunda yapılır. Bu suretle yapılmasına izin verilen bina ve tesislerin
amaç dışı kullanılması yasaktır.

  Madde 31 - (23/9/1983 tarih ve 2896 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Mülki hudutları içinde verimi yeterli Devlet ormanı bulunan köylerde, köy
nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan ihtiyaç sahibi aile reislerine, köyde
barınmaları için yapacakları, ev, ahır, samanlık ve ambar ile köy halkının müş-
terek ihtiyacı olan ve masrafları köy bütçesinden karşılanan okul, cami ve köy
yolu köprüsü, köy konağı inşaatları için yapacak emval, bu ormanların verim
gücü nispetinde ve üretilen emvalin cins ve nevi dikkate alınarak, yine bu or-
manlara ait istif veya satış istif yerlerinden tarife bedeli ile kesme, taşıma
ve istif masrafları alınmak suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere, bunların
gerekli tamiratı için ise, en yakın istif veya satış istif yerinden maliyet
bedeli ile verilir. Yeni ev ihtiyacının verildiği tarihten itibaren en az on
yıl, tamir ihtiyacının verildiği tarihten itibaren ise en az beş yıl geçmedikçe,
tekrar tamir için ihtiyaç verilemez.
  Bu yerler halkının ihtiyaçları, yakacak odun verimi bulunan bu ormanlardan
verim gücü nispetinde tarife bedeli ile her yıl karşılanır. Yakacak ihtiyaçları-
nın bu ormanlara ait istif veya satış istif yerlerinden karşılanması halinde
kesme, taşıma ve istif masrafları ayrıca alınır.
  Mülki hudutları içinde verimi yeterli Devlet ormanı bulunmasına rağmen ya-
pacağı elverişli emval üretilmemesi veya amenajman planları kesim düzeni gereği
olarak bu ormanlardan her sene üretim yapılmaması halinde zati yapacak, yakacak
ve müşterek ihtiyaçları birinci ve ikinci fıkralardaki esaslar ve nispetler da-
hilinde, aynı plan ünitesindeki (seri) ormanlardan üretilen emvalden karşılana-
bilir.
  Bu maddeye göre verilen yapacak ve yakacak emvalin yerinde kullanılmayıp
her ne suretle olursa olsun elden çıkarılması, gayesi dışında kullanılması,
orman idaresinden izin almadan imal edilmek gayesiyle de olsa başka yere götü-
rülmesi, kullandıktan sonra sökerek veya yıkarak enkaz halinde köy hudutları
dışına elden çıkarılması, bunların her ne suretle olursa olsun alınması veya
satılması yasaktır.
  Bu yasaklara uymayanlar, bir daha bu madde hükmünden istifade edemezler.
  Bu madde hükümlerine göre verilen yapacak ile bunların enkazı ve yakacak,
emval haczedilemez.
  Yukarıda yazılı ihtiyaçlar için verilen yapacak ve yakacak emvalin, aynı köy
halkının bu gibi ihtiyaçlarına devredilmesine orman idaresine izin verilebilir.

  Madde 32 - (23/9/1983 tarih ve 2896 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Mülki hudutları içinde verimi yeterli olmayan Devlet ormanı bulunan köyler-
de; köy nüfusuna kayıtlı ve köyde devamlı oturan köylülerle, hudutları içinde
verimi yeterli Devlet ormanı bulunan ve nüfusu 2 500`den aşağı kasabaların muh-
taç halkına kendi ihtiyaçlarına sarf edilmek şartıyla, yapacakları ev, ahır, sa-
manlık ve ambar ihtiyaçlarıyla; masrafları köy veya belediye bütçesinden karşı-
lanan okul, cami, köy yolu köprüsü ve köy konağı ihtiyaçları için, en yakın is-
tif veya satış istif yerlerinden maliyet bedeli ile bir defaya mahsus yapacak
emval verilebilir.
  Bu yerler halkının yakacak odun ihtiyaçları her yıl en yakın istif veya sa-
tış istif yerlerinden maliyet bedeli ile karşılanabilir.
  31 inci ve 32 nci maddeler kapsamına giren yerlerde oturup da bu maddelerden
istifade edemeyenlerin ihtiyaçları, piyasa satış bedeli ile istif veya satış is-
tif yerlerinden karşılanabilir.
  31 inci maddenin 4, 5 ve 6 ncı fıkralarındaki hükümler, bu madde hakkında da
tatbik olunur.

  Madde 34 - (14/4/1982 tarih ve 2655 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Sınırları içinde Devlet ormanı bulunan köy ve kasabalarda o yer nüfusuna
kayıtlı olarak ikamet eden gerçek kişilerin veya sınırları içinde Devlet orma-
nı bulunan köy ve kasabaların herbirinde hane adedinin çoğunluğu tarafından ku-
rulan Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerinin baltalık ormanlarından birim
fiyat (vahidi fiyat) usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları yakacak
odunların yüzde seksenine (% 80) kadarı idarece tayin edilecek süre içinde,
istedikleri takdirde kendilerine maliyet bedeli üzerinden verilir. Ancak, bu
oran Tarım ve Orman Bakanlığınca taşıtma ve depolama imkanı olmayan bölge de
bölgelerde yüzde (% 100) kadar artırılabilir.
  (23/9/1983 tarih ve 2896 sayılı Kanunun hükmüdür.) Yukarıda nitelikleri be-
lirtilen orman köylerini kalkındırma kooperatiflerinden, kendilerine ait veya en
az yüzde ellibir (% 51) payına ortak oldukları ve Tarım ve Orman Bakanlığınca
uygunluğu onaylanmış sanayi kuruluşu bulunanların birim fiyat (vahidi fiyat)
usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik tomrukların ve sa-
nayi odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmibeşine (% 25) kadar, istedikleri takdirde
bu sanayi kuruluşlarında işlenmesi şartıyla, kendilerine satış istif yerlerinden
maliyet bedeli ile satılır. Uygun sanayi tesisine sahip olmamaları nedeniyle
yüzde yirmibeş (% 25) oranındaki kerestelik tomruk ve sanayi odunu hakkında
yararlanamayan kooperatiflerle, bu nitelikte sanayi tesisine sahip olup da be-
lirtilen hakkını mal olarak almak istemeyen kooperatiflere birim fiyat (vahidi
fiyat) usulü ile kesip satış istif yerlerine taşıdıkları kerestelik tomruk ve
sanayi odunlarının ayrı ayrı yüzde yirmibeşine (% 25) kadarı için, ilgili orman
işletmesinin işin bittiği yıl içerisindeki, kerestelik tomruk ve sanayi odunla-
rına ait açık artırmalı satışlar genel ortalaması ile maliyet bedelleri genel
ortalaması arasındaki fark, orman idaresince ertesi yılın en geç Nisan ayı için-
de nakden ödenir.
  Devlet ormanlarında üretim işlerinde çalışan tüm gerçek ve tüzelkişilerce
kesilip satış istif yerlerine taşınması neticesinde ortaya çıkan yapacak ve
yakacak ürün istihkakı (hakediş bedeli), yüzde iki (% 2) fazlasıyla istihkak
sahiplerine orman idaresince ödenir.
  Yukarıdaki fıkralarda yazılı haklardan yararlanabilmek için kesme ve taşıma
işinin birim fiyat (vahidi fiyat) kararı ve şartnamedeki süreler ve esaslara
uygun olarak yapılması şarttır.

  Madde 52 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Hususi ormanlar 500 hektardan küçük parçalar teşkil edecek şekilde parça-
lanıp ahara, temlik ve mirasçılar arasında taksim olunamaz.
  Ekim ve dikim suretiyle yetiştirilecek ormanlar ihtiva ettikleri ağaç cins-
leri ne olursa olsun yukardaki fıkra hükmüne tabi tutulmaz.
  Hususi ormanlar orman idaresince mahalli tapu idarelerine bildirilir.
  Ek fıkra - (5/6/1986 tarih ve 3302 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerlerdeki özel
orman alanlarında ifraz yapılmamak ve yatay alanın % 6`sını geçmemek kaydıyla
inşaat yapılabilir. İnşaatların yapılmasında orman alanlarının tabii vasıfları-
nın korunmalarına özen gösterilir.

  Madde 64 - (23/9/1983 tarih ve 2896 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Tarım ve Orman Bakanlığının vereceği ağaçlandırma planı gereğince ve tayin
edeceği ağaç türlerinden bu Kanunun 63 üncü maddesine göre gerek kendi toprakla-
rında ve gerekse Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazide veya Orman Genel
Müdürlüğünce uygun görülecek Devlet ormanı açıklarında bir hektardan aşağı olma-
mak şartıyla orman yetiştirecek veya kavak, okaliptüs, kızılağaç ve ibreli
ağaçlıkları tesis edecek gerçek veya özel hukuk tüzelkişilere, Tarım ve Orman
Bakanlığının izni ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca kuruluş kredisi
verilir.
  Orman yetiştireceklere verilecek kuruluş kredisinin miktarı, faiz nispeti,
müddeti ve diğer şartları Tarım ve Orman Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca müştereken tespit edilir.

  Madde 71 fıkra bir - (23/9/1983 tarih ve 2896 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Genel hükümlere göre tazminat talebiyle mahkemeye müracaat hakları mahfuz
kalmak üzere, yangın söndürülürken sakatlananlara, sakatlık derecesine göre or-
man idaresince, olay tarihindeki Devlet memurunun birinci derece son kademe brüt
aylığı miktarına kadar, ölenlerin ise kanuni mirasçıların bu miktarına üç misli
para, tazminat olarak verilir.

  Madde 116 bent B - (23/9/1986 tarih ve 2896 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  (F) ve (G) bentlerinde yazılı yerlerden, (D) bendinde belirtilen kasaba ve
köylerin hudutları içerisindeki mezarlıklardan, (H) bendindeki fıstık çamlıkları
ve palamut meşeliklerinden sahiplerinin zati ihtiyaçları ve pazar satışları için
yapacakları kesimler; keşif, damga ve nakliye işlemlerine tabi olup, bu yerler-
den pazar satışları için faydalanacak olanlardan idarenin yapacağı masraflar
peşin olarak tasil edilir. Bu işlemlerin usul ve esasları Tarım ve Orman Bakan-
lığınca tespit olunur.
  Bu hükme aykırı hareket edenler, bu Kanunun 109 uncu maddesine göre ceza-
landırılmakla beraber emval müsadere olunur.
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1989 (EK - 2)
  9 - 3/11/1988 tarih ve 3493 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 14,91,92,94,95,
96,97,99,100,101,102,103, 107, 110.)

  Madde 14, bend (C) - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeşit orman örtüsü, mazı kozalağı, tıbbi ve
sınai nebatları veya orman tohumlarını toplayıp götürmek, ocak açarak toprak,
kum ve çakıl çıkarmak, ormanların göl veya derelerinde dinamit atmak ve ağı
salmak suretiyle avlanmak yasaktır.

  Madde 91, fıkra altı - (23/9/1983 tarih ve 2896 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  14 üncü maddenin (C) bendinde yazılı fiilleri işleyenler üçbin liradan otuz-
bin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırılır.

  Madde 92, fıkra bir ve iki-(23/9/1983 tarih ve 2896 sayılı Kanunun hükmü-
dür.)
  Bu Kanunun 16 ncı maddesi gereğince ormanlarda izin almadan açılan maden
ocaları idarece kapatılır.
  Suçlular hakkında yüzellibin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası
hükmolunur.

  Madde 94 - (23/9/1983 tarih ve 2896 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen ve yapılması izne bağlı olan fabri-
ka, hızar ve şeritlerle, kireç, kömür, terebentin, katran, sakız, taş, kum, top-
rak ve buna benzer ocaklar ile balık üretme tesislerini izinsiz kuranlar, otuz-
bin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Bunların
işletilmesi de men edilir. Bu tesisler Devlet ormanları içinde kurulmuş ise
müsadere olunur.

  Madde 95 fıkra bir - (23/9/1983 tarih ve 2896 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu Kanunun 19 uncu maddesi hükümlerine aykırı olarak ormanlara izinsiz hay-
van sokanlar bir aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis ve ayrıca beher kılkeçi
ve deve için ikiyüz lira, diğer büyükbaş hayvanların beheri için yüz lira,
küçükbaş hayvanların beheri için elli lira olmak üzere hafif para cezası ile
cezalandırılırlar.

  Madde 95 fıkra dört - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Başıboş bırakılmak suretiyle ormanlara giren hayvanlar için yalnız para ce-
zasına hükmolunur.

  Madde 96 - (23/9/1983 tarih ve 2896 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu Kanunun 20 nci ve 21 inci maddelerinde yazılı hükümlere aykırı hareket
edenler, üçbin liradan onbeşbin liraya kadar hafif para cezasıyla cezalandırı-
lır.

  Madde 97, fıkra bir - (23/9/1983 tarih ve 2896 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Devlet çekici ile damgalanan ağaçları keserken bu damgayı orman idaresince
tespit edilen şekilde dip kütükte bırakmayanlarla damgalı ağaçları tespit edilen
hadde nazaran daha yüksekten kesenler, kesilen her ağaç için bin liradan onbin
liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır.
                502 - 1
  10 - 23/2/1995 tarih ve 4079 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numarası: 12)

  Madde 12, fıkra iki - (22/5/1987 tarih ve 3373 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Orman kadastro komisyonları ve amenajman heyetleri başkan ve üyeleri ile bu
komisyon ve heyetlerde görevli personele arazide fiilen çalıştıkları sürelere
münhasır olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan 1 inci de-
recenin son kademesi gösterge rakamının bütçe kanunlarında devlet memurları
maaşı için belirlenen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yarısını
aşmamak üzere her yıl Orman Genel Müdürlüğünün teklifi ve Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanının onayı ile tespit edilecek miktarda aylık ödenek, Orman Genel Mü-
dürlüğü Döner Sermaye Bütçesinden ayrıca ödenir.
  11 - 4/7/1995 tarih ve 4114 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 76,83,105,110)

  Madde 76 - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Orman içindeki yollarda orman idaresince belli edilmiş konak yerlerinden
gayrı yerlerde gecelemek ve konak yerlerinde yaylak, kışlak ve otlaklarda orman
idaresince hazırlanmış ocak yerlerinden gayrı yerlerde ateş yakmak yasaktır.

  Madde 83 fıkra bir - (31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu kanunda cezaları tayin edilen orman suçlarına müteallik davalar sulh ceza
mahkemelerinde görülür.

  Madde 105 fıkra bir - (23/9/1983 tarih ve 2896 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  69 uncu maddeye göre ormanlarda vukua gelecek yangınları söndürmek için
yetkili memurlar ve orman teşkilatı tarafından yangın mahalline gitmeleri emro-
lunmasına veya mahalli mutat vasıtalarla ilan edilmesine rağmen orman yangınını
söndürmeye gitmekten imtina edenler veya gidip de çalışmayanlar ve verilen işi
yapmayanlar hakkında vali ve kaymakamlar tarafından beşbin lira para cezası ve-
rilir.

  Madde 110 - (3/11/1988 tarih ve 3493 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  76 ncı maddedeki yasak fiilleri işleyenlerle orman içine sönmemiş sigara
atanlara ellibin lira para cezası verilir.
  12-21/2/2001 tarih ve 4629 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiş-
tirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 64, ek madde 3.)

  Madde 64- (22/5/1987 tarih ve 3373 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu Kanunun 57 ve 63 üncü maddelerine göre gerçek ve tüzelkişiler ile kamu
kurum ve kuruluşlarının orman ve fidanlık tesis etmesi ve işletmesi amacıyla Ta-
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığı emrinde, "Ağaçlandırma Fonu" kurulur.
  A) Fon aşağıdaki gelirlerden teşekkül eder:
  a) Genel bütçeden aktarılacak miktar,
  b) Orman Genel Müdürlüğünün yıllık satış gelirlerinden yüzde beşe (% 5) ka-
dar Tarım Orman ve Köyişleri Bakanınca tespit edilecek miktar,
  c) 6831 sayılı Orman Kanununun 16,17, 18 ve 115 inci maddelerine göre veri-
len izin, muvafakat, intifa ve irtifak hakkı gelirleri,
                502 - 2
 d) Bağışlar,
  e) Diğer gelirler.
  B) Fonun kullanılması ve harcamalar:
  Fondan yapılacak her çeşit harcamalar 1050 ve 2886 sayılı Kanun hükümlerine
tabi değildir. Bu fon harcamalarının kredi ve hibe olarak kullanılmasına ilişkin
şekil ve esaslar ile diğer hususlar Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca hazır-
lanacak ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konacak bir yönetmelikle tespit edilir.
  C) Hesap dönemi ve denetim:
  Fonun hesap dönemi mali yıldır. Bu maksatla Maliye ve Gümrük Bakanlığınca
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı emrine bir Fon Saymanı tayin edilir. Bilanço
ve kesin hesap ertesi yılın Mart ayı içinde Sayıştay`a verilir. Yönetmelikteki
esaslara göre denetim Sayıştay`ca yapılır.
  Bu fonla ilgili dava ve icra takipleri Orman Genel Müdürlüğünce 3234 sayılı
Kanun hükümlerine göre yürütülür.
  Ek Madde 3 (20/6/1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde oturan halkın kalkındırılmasına
katkıda bulunmak amacıyle Orman Bakanlığı emrinde bir fon teşkil edilmiştir.
  A) Bu fonun gelirleri:
  a) 6831 sayılı Orman Kanununun 31,32, 33 ve 35 inci maddeleri gereğince ve-
rilenlerle dış memleketlere ihraç edilenler ve Devlet Orman İşletmelerince
Devlet kereste fabrikalarına satılan tomruklar hariç olmak üzere Devlet Orman
İşletmeleri ve kereste fabrikalarından tomruk, yarı mamul kereste ve ikincil
ürün alanlardan satış bedeli üzerinden % 3 oranında tahsil olunacak hisseden;
  b) Orman Genel Müdürlüğü döner sermayesinden kurulmuş olan fondaki paradan;
  c) (Değişik: 23/9/1983 - 2896/59 md.) 6831 sayılı Orman Kanunu hükümleri
gereğince verilecek izin veya irtifak haklarına dayanılarak, Devlet ve diğer
kamu tüzelkişileriyle özel hukuk tüzelkişilerince kar gayesi bulunmaksızın ve
kamu yararına hizmetlerde kullanılmak üzere yapılacak tesisler dışındaki her
türlü tesisin, proje toplam bedelinden orman sahasına isabet eden kısmının yüz-
de üçü (% 3`ü) oranında alınacak hisseden;
  d) Her yıl genel bütçenin binde birinden az olmamak üzere genel bütçeden
yapılacak yardımdan;
  e) Orman işletmeleri ve Devlet kereste fabrikaları senelik safi karlarından
alınacak % 10 hisseden;
  f) Faiz, ikramiye ve her çeşit bağışlardan;
  Teşekkül eder. Bu gelirlerin tahsili için düzenlenen kağıtlar Damga Vergi-
sinden ve tahsil işlemleri harçtan muaftır.
  B) (A) fıkrasının (a) bendi gereğince alınacak, hisse, satış bedelinin müş-
teriden fiilen tahsil edildiği ayı takibeden ay içinde satışı yapan Devlet
Orman işletmeleri ve kereste fabrikaları tarafından fon hesabına yatırılır.
  C) (Değişik: 5/6/1975 - 1906/3 md.) (A) fıkrasının (b) bendinde yazılı fon,
bütün hak ve vecibeleriyle Orman Bakanlığına devredilmiştir. Bu fonda mevcut
para, bu kanunla kurulan fon hesabına kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba-
ren en geç üç ay içinde ödenir ve verilmiş olan kredilerin taksitleri de söz-
leşmelerindeki koşullar dahilinde Orman Bakanlığınca olunur.
  Ç) Genel Bütçeden yapılacak yardımlar, en geç mali yıl sonuna kadar fon he-
sabına aktarılır.
  D) (A) fıkrasının (c) bendi gereğince alınacak hisse, izin veya irtifak
hakkı tesisini müteakıp ilgililer tarafından en geç bir ay içinde fon hesabına
yatırılır. Yatırılmadığı takdirde verilmiş olan izin veya irtifak hakkı tesisi
işlemi hükümsüzdür.
  E) (A) fıkrasının (e) bendindeki hisse,Orman İşletmeleri ve kereste fabri-
kalarının yıllık genel bilançosunun çıkarılmasını takibeden iki ay içerisinde
ve iki eşit taksitle fon hesabına yatırılır.
  F) İade:
  Dış memleketlere ihraç edilen ürünler için evvelce ödenmiş bulunan fon
hisseleri, Orman ve Gümrük İdarelerinden alınacak vesikalar ibraz edilmek şar-
tiyle ürünün ihracedildiği tarihten itibaren altı ay içinde satıcının Orman
Bakanlığına müracaatı halinde, müracaat tarihini takibeden ay içinde fon hesa-
bından iade olunur.
                               502 - 3
  G) Fon paralarının yatırıldığı banka:
  Bu kanunla teşkil olunan fon paraları Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında
Orman Bakanlığı emrinde açılacak özel bir hesaba yatırılır. Bu hesabın kulla-
nılma şart ve esasları Maliye ve Orman Bakanlıkları ile T.C. Ziraat Bankası
Genel Müdürlüğünce hazırlanacak yönetmelikte tespit edilir.
  H) Fonun kullanılması ve harcamalar:
  Fonun kullanılması bakımından yapılacak her çeşit harcamalar, genel muhase-
be, Artırma, Eksiltme ve İhale kanunları hükümlerine bağlı olmayıp, bu fonun
kullanılmasına ve borçlandırılmalarda hangi hallerde faiz alınacağına ve bu
faizin hadlerine ilişkin şekil ve esaslar en geç üç ay içinde Maliye, Orman,Köy
İşleri ve İçişleri bakanlıklarınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca onaylana-
cak yönetmelikte belli edilir.
  I) Hesap dönemi ve denetim:
  Fonun hesap dönemi mali yıldır. Orman Bakanı fon ita amiri olup Maliye
Bakanlığınca bu bakanlık emrine bir fon saymanı tayin edilir. Bilanço ve kesin-
hesap, ertesi yılın Temmuz ayı içinde Sayıştay`a verilir. Sayıştayca denetim,
yönetmelikteki özellik ve esaslara göre yapılır.
  İ) Bu kanunun yayımı tarihinden önce satışa çıkarılmış olan ürünlerden (A)
fıkrasının (a) bendinde yazılı hisse alınmaz.
  j) (Ek: 5/6/1975 - 1906/4 md.) Orman Bakanlığı emrinde teşkil edilen bu
Fon`a ilişkin dava ve icra takipleri Orman Genel Müdürlüğünce, 3904 sayılı
       6831 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
 Kanun                             Yürürlüğe
  No     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi
----------  ----------------------------------------------- ---------------
 7395              -               15/12/1959
 1056              -                17/7/1968
 1444              -                25/7/1971
 1744              -                4/7/1973
 1906              -                14/6/1975
 2655              -                20/4/1982
 2896  54, 55, 56 ncı maddeleri                 1/3/1984
     Diğer maddeleri                     1/1/1984
 3302              -                19/6/1986
 3373  8, 9, 10 uncu maddeleri                 1/1/1987
     Diğer maddeleri                     28/5/1987
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

KDV Filo Kiralama Şirketleri (Fleetcorp) Borçlarını Devir ALan Varlık Yönetim Şirketleri
Filo Kiralama Şirketlerinin Borçlarının Varlık Yönetim Şirketlerine Devri Halinde KDV
Trafik kazasında kusuru olmayan alkollü sürücüye kasko hasarı ödenir
Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.