Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ Mevzuat Listesi

         SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN
              KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
   Kanun Numarası    :506
   Kabul Tarihi     :17/7/1964
   Yayımlandığı R.Gazete :Tarih : 1/8/1964 Sayı:11766-11779
   Yayımlandığı Düstur  :Tertip: 5 Cilt: 3 Sayfa: 2827
   1 - 16/7/1965 tarih ve 672 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 118)

   Madde 118 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
   Hastalık ve analık yardımlarından yararlanacak olanlar Kurumca tesbit edi-
lecek belgelerle Kuruma bağlı sağlık müesseselerine veya Kurum hekimlerine baş-
vurarak muayene ve tedavi olurlar.
   Yılda 7500 den fazla poliklinik muayenesi yapan Kurum hekimlerine, bu
sayının üstünde yaptıkları her muayene için, tüzükle belli edilecek esas ve mik-
tarlara göre prim verilir.
   Bir hekimin yıllık muayene sayısı 10 000`i geçemez.
   Yukarıki fıkralarda belirtilen sayıların,diş hekimleri için en az haddi
4 500, en çok haddi ise 6 000 dir.
   Acil vakalar için mesai saati dışında sağlık tesisine çağrılan hekimlerle,
nöbet tutan poliklinik hekimleri ve hastane uzmanlarına da esas ve miktarları
tüzükle belli edilecek bir tazminat ödenir.
   Yataklı tesislerde ve laboratuvarlarda çalışan uzman hekimlere verilecek
prim ve tazminat tüzükte belirtilir.
   2 - 13/7/1967 tarih ve 899 Sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 73)

   Madde 73 bent (D) - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
   D) Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi,sigortalının kazancının
%11 idir. Bunun % 5 i sigortalı hissesi, % 6 sı da işveren hissesidir.
   3 - 23/10/1969 tarih ve 1186 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri : (Madde numaraları: 20,23,24,36,54,55,
60, 61, 64, 66, 67, 68, 71, 78, 96, 101, 106, 107, Geçici 8)

   Madde 20 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
   Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün ta-
mamını veya bir kısmını yitirmiş bulunmasına göre hesaplanır.
  Sürekli ve tam iş göremezlikte sigortalıya yıllık kazancının % 60 ına
eşit yıllık bir gelir bağlanır.
  Sürekli kısmi iş göremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göre-
mezlik geliri gibi hesaplanarak bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tuta-
rı kendisine verilir.
  Sürekli kısmi veya sürekli tam iş göremez durumdaki sigortalı,başka biri-
nin sürekli bakımına muhtaç ise bu gelir % 50 artırılır.

  Madde 23 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde aşağıdaki hükümler uygula-
nır:
  I - Ölen sigortalının 88 inci madde gereğince tesbit edilecek yıllık ka-
zancının:
  A) Dul karısına % 30 u, gelir alan çocuğu bulunmıyan dul karısına % 40 ı,
  B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamıyacak durumda malül veya 60
yaşını doldurmuş olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen
kocasına % 30 u, gelir alan çocuğu bulunmayan aynı durumdaki kocaya % 40 ı,
  C) Çocuklardan:
  a) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim
yapması halinde 25 yaşını doldurmamış yahut yaşları ne olursa olsun çalışamıya-
cak durumda malül bulunanların her birine % 15 i,
  b) (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız
kalan veya ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmıyan yahut sigor-
talı babanın ölümü tarihinde evlilik bağlantısı bulunmakla beraber anaları son-
radan evlenenlerin her birine % 30 u,
  Oranında yıllık gelir bağlanır.
  II - Sürekli iş göremezlik geliri sermaye olarak ödenmiş bulunan sigorta-
lının ölümü halinde, hak sahiplerine, sigortalıya verilen sermaye nazara alın-
maksızın, bu kanun hükümlerine göre gelir bağlanır.
  III- Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş
yahut babalığı hükme bağlanmış çocuklariyle sigortalının ölümünden sonra doğan
çocukları,bağlanacak gelirden yukarda belirtilen esaslara göre yararlanırlar.
  IV - Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak gelirlerin toplamı,sigortalının
yıllık kazancının % 60 ını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için,gerekirse, hak
sahibi kimselerin gelirlerinden orantılı olarak indirmeler yapılır.
  V - Sigortalının çocuklarına bağlanan gelirler, çocuğun, 18 yaşını, orta-
öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını dol-
duracağı tarihe kadar devam eder. Bu yaşları doldurdukları tarihlerde çalışamı-
yacak durumda malül olan çocukların gelirleri, bu yaşlara vardıktan sonra da ke-
silmez. 101 inci madde hükmü saklıdır.
  VI - Sigortalının dul karısı evlenirse geliri kesilir. Gelirin kesilmesine
yol açan evlenme son bulunca gelir yeniden bağlanır. Sonraki kocasından da gelir
almaya hak kazanan dul karıya,bu gelirlerden fazla olanı ödenir.
  VII- Gelir almakta iken evlenen kız çocukların gelirleri kesilir. Gelirin
kesilmesine yol açan evlenmenin son bulması halinde, V inci fıkra hükmü saklı
kalmak şartiyle, bu tarihten başlanarak yeniden gelir bağlanır.

  Madde 24 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına bağlanması gereken gelir-
lerin toplamı,sigortalının yıllık kazancının % 60 ından aşağı ise, artanı, eşit
hisseler
halinde geçimi sigortalı tarafından sağladığı belgelenen ana ve babasına gelir
olarak verilir. Ancak, bunların her birinin hissesi sigortalının yıllık kazan-
cının % 15 ini geçemez.
  Sigortalının ölümü ile eşine ve çocuklarına bağlanabilecek gelirlerin top-
lamı sigortalının yıllık kazancının % 60 ından aşağı değilse ana ve babanın
gelir bağlanma hakları düşer.

  Madde 36 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu kanuna göre sürekli iş göremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı
almakta olanlar, hastalıkları halinde, bu kanunun 33 üncü maddesinin (A) ve (C)
fıkralarında belirtilen yardımlardan yararlanırlar. Ancak, verilen ilaç bedelle-
rinin % 20 si ilgililerce ödenir.

  Madde 54 bent (b)- (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  b) En az 5 yıldan beri sigortalı bulunmak, her yıl için ortalama olarak en
az 150 gün veya toplam olarak 1800 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
primi ödemiş olmak,
  Şarttır.

  Madde 55 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Malüllük aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya,işten ayrıldığı tarih-
ten önceki malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş son 10 takvim
yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları toplamı en yüksek olan yedi
takvim yılına göre bulunacak ortalama yıllık kazancının % 50 si oranında yıllık
malüllük geliri bağlanır.
  8 ve 9 takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama yıllık kazancı da
yukarıki fıkraya göre hesaplanır.Sekiz takvim yılından az malüllük,yaşlılık ve
ölüm sigortalıları primi ödemiş olan sigortalının yıllık malüllük gelirinin he-
sabına esas tutulacak ortalama yıllık kazancı prim ödediği takvim yılları esas
alınmak suretiyle tesbit edilir.
  Başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malül olan sigortalıya yukarı-
ki fıkralara göre hesaplanacak ortalama yıllık kazancının % 60 ı oranında yıllık
malüllük geliri bağlanır.
  Malüllük aylığı yıllık malüllük gelirinin onikide biridir.

  Madde 60 - ( 11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  A) Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının:
  a) Kadın ise 55, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması,
  b) En az 25 yıldan beri sigortalı bulunması,
  c) En az beş bin gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş
olması,
  Şarttır.
  B) Yukarki (b) ve (c) bentlerinde yazılı şartlardan birini veya her ikisini
yerine getirmemiş olmakla beraber sigortalılık süresi 15- 34 yıl olan ve her yıl
için ortalama olarak en az 150 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi
ödemiş bulunan sigortalıya da yaşlılık aylığı bağlanır.
  C) 50 Yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tesbit edilen sigortalı da,
yukarıki (A) veya (B) fıkralarında belirtilen şartlarla yaşlılık aylığından
yararlanır.
   Bent (D) - (13/7/1967 tarih ve 899 sayılı Kanunun hükmüdür.)
   D) 50 yaşını dolduran ve malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi ça-
lışmalarının en az 2 500 gününü maden işyerlerinin yeraltı işlerinde geçirmiş
bulunan, sigortalı da yukarıki (A) veya (B) fıkralarında belirtilen şartlarla
yaşlılık aylığından yararlanır.

  Madde 61 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  60 ıncı maddenin (A) fıkrasında yazılı şartları yerine getirerek yaşlılık
aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, işten ayrıldığı tarihten önce
malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş son on takvim yılının
prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları toplamı en yüksek olan yedi takvim
yılına göre bulunacak ortalama yıllık kazancının % 50 si oranında yıllık yaşlı-
lık geliri bağlanır.
  Sekiz ve dokuz takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama yıllık
kazancı da yukarıki fıkraya göre hesaplanır.
  Sekiz takvim yılından az malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalar primi
ödemiş olan sigortalının yıllık yaşlılık gelirinin hesabına esas tutulacak
ortalama yıllık kazancı prim ödediği takvim yılları esas alınarak tesbit
edilir.
  60 ncı maddenin (B) fıkrasına göre yaşlılık geliri bağlanmasına hak kazanan
sigortalıya, yukarıki orandan, sigortalılık süresinin 34 yıldan eksik her tam
yılı için % 0,50 indirme yapılmak suretiyle yıllık yaşlılık geliri bağlanır.
  60 tan yukarı yaşta aylık bağlanan sigortalının yıllık yaşlılık geliri, yu-
karıki fıkralara göre tesbit olunacak oranlar, 60 yaşından sonra doldurmuş bu-
lunduğu her tam yaş için % 1 artırılarak hesabolunur.
  Yaşlılık aylığı, yıllık yaşlılık gelirinin onikide biridir.

  Madde 64 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan ve malüllük veya yaşlılık aylığı
bağlanmasına hak kazanamıyan:
  a) 55 yaşını doldurmuş kadın sigortalıya,
  b) 60 yaşını doldurmuş erkek sigortalıya,
  c) 50 yaşını doldurmuş bulunan ve erken yaşlanmış olduğu tesbit edilen si-
gortalıya,
  Kendisinin ve işverenlerinin ödediği malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
primlerinin toplamı, yazılı isteği üzerine, toptan ödeme şeklinde verilir.

  Madde 66, bent (d) - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  d) Ölüm tarihinde, en az 5 yıldan beri sigortalı bulunan ve her yıl için or-
talama olarak en az 150 gün veya toplam olarak 1800 gün malüllük, yaşlılık ve
ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan,
  Sigortalının hak sahibi kimselerine aylık bağlanır.

  Madde 67 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tesbi-
tinde:
  a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu ma-
lüllük veya yaşlılık aylığı,
  b) Malüllük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalış-
maya başlaması sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için, ölüm tarihine ve 59 ve
63 üncü maddelerdeki esaslara göre tesbit edilecek aylık,
  c) En az 5 yıldan beri sigortalı olan ve her yıl için ortalama olarak en az
150 gün veya toplam olarak 1800 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları pri-
mi ödemiş bulunan sigortalının, ölüm tarihinden önce, malüllük, yaşlılık ve ölüm
sigortaları primi ödenmiş son on takvim yılının prim hesabına esas tutulan ka-
zanç tutarları toplamı en yüksek olan yedi takvim yılına göre bulunacak ortalama
yıllık kazancının % 50 si üzerinden hesaplanacak yıllık gelirinin onikide biri,
  Esas tutulur.
  Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malül sayılarak ay-
lık bağlanmış veya aylık bağlanmasına hak kazanmış ise (a) ve (b) fıkralarına
göre tesbit edilecek aylıklarda, bu hal nazara alınmadan sigortalıya bağlanabi-
lecek aylık esas tutulur.
  Sekiz ve dokuz takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama yıllık ka-
zancı (c) fıkrasına göre hesaplanır.
  Sekiz takvim yılından az malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi öden-
miş olan sigortalının yıllık malüllük gelirinin hesabına esas tutulacak ortalama
yıllık kazanç, prim ödediği takvim yılları esas alınarak tesbit edilir.
  Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için istekte bulunmamış olan sigor-
talının 60 tan yukarı yaşlarda ölümü halinde (c) fıkrasına göre hesaplanacak
yıllık gelir, bu fıkrada belirtilen oran 60 yaşından sonra doldurulmuş olduğu
her tam yaş için % 1 artırılarak tesbit olunur.

  Madde 68 bent (I) alt bent (B) - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun
hükmüdür.)
  B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamayacak durumda malül veya 60 ya-
şını doldurmuş olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen ko-
casına % 50 si, aylık alan çocuğu bulunmıyan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi,

  Madde 71 bent (I) alt bent (B) - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hük-
müdür.)
  B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamıyacak durumda malül veya 60
yaşını doldurmuş olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen
kocasına % 50 si, toptan ödeme yapılan çocuğu bulunmıyan aynı durumdaki kocaya
üçte ikisi, (1)

  Madde 78 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tu-
tulan günlük kazançların üst sınırı 100 liradır. Alt sınırı da, 6 liradan aşağı
olmamak üzere, Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit olunur.
  Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit edilen günlük kazançtan daha aşağı miktar-
da günlük kazancı olanlarla ücretsiz çalışanların günlük kazançları alt sınır
üzerinden, günlük kazançları 100 liranın üstünde olan sigortalıların günlük ka-
zançları da 100 lira olarak hesaplanır.
  Sigortalının kazancı ile günlük kazancın Bakanlar Kurulu karariyle tesbit
olunacak alt sınırı arasındaki farka ait sigorta primlerinin tümünü işveren
öder.

  Madde 96 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu kanuna göre Malüllük ve yaşlılık sigortalarından bağlanacak aylıklar ile
ölüm sigortasından hak sahibi kimselere bağlanacak aylıklara esas tutulacak ay-
lıkların yıllık tutarı 3000 liradan aşağı olamaz.
-------------------------
(1) Bu bentteki "üçte ikisi" oranı, 24/10/1983 tarih ve 2934 sayılı Kanunun
  2 nci maddesi ile (% 75) olarak değiştirilmiştir.

  Madde 101 fıkra iki - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Malül koca 60 yaşını doldurduktan sonra kontrol muayenesine tabi tutulmaz.

  Madde 106 bent (a) - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  a) Karısı, çalışamıyacak durumda malül veya 60 yaşını doldurmuş kocası,

  Madde 107 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  2 nci maddede belirtilen sigortalılardan hastalık ve analık sigortaları
primi ödeme hali sona erenlerin sigortalılık nitelikleri, hastalık ve analık si-
gortalarının uygulanmasında, ödenen primin ilişkin olduğu son günden başlanarak
yitirilmiş sayılır.

  Geçici Madde 8 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  A) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan kadın ve
35 yaşını geçmiş bulunan erkek sigortalılardan, kadın iseler 55, erkek iseler 60
yaşını doldurmakla beraber 60 ncı maddede yazılı şartları yerine getiremedikle-
rinden yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamıyan ve :
  a) Sigortalılıklarının başladığı tarihden önceki 10 yıl içinde, 3 üncü mad-
denin I inci bendinin (A, C ve D) fıkralarında belirtilen işlerden gayri işlerde
en az 2000 gün çalıştıklarını tevsik eden,
  b) Sigortalılık süresince her yıl için en az ortalama 200 gün sigorta primi
ödemiş olan,
  c) En az beş yıl sigortalı bulunan ,
  Sigortalılara, sigortalılık süresi 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, 61 inci
maddedeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır.
  3 üncü maddenin I inci bendinin (B, E, F, G, H, I, j ve K) fıkraları kapsa-
mına giren çalışmalar yukardaki (a) fıkrasında belirtilen en az 2 000 günlük
çalışma süresine katılmaz.
  Eski çalışma süreleri, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigortalı bulu-
nanlar için bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, sigortalılıkları bu
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlıyan sigortalılar için de sigorta-
lılıklarının başladığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde Kuruma verilecek
belgelerle tevsik edilir.
  İşverenler bu çalışma belgelerini düzenlemekten kaçınırlarsa, sigortalıların
ilgili işverenden zarar ve ziyan isteme hakları saklıdır.
  Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı bir hükümle tesbit edildiği takdirde,
gerek bunu düzenliyenler gerekse ilgili sigortalılar, Kurumun bu yüzden uğruya-
cağı zararları % 50 fazlasiyle ve kanuni faizi ile birlikte Kuruma ödemekle yü-
kümlüdür.
  Bu gibiler hakkında, ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması da yapı-
lır.
  B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 30 yaşını geçmiş bulunan kadın ve 35
yaşını geçmiş bulunan erkek sigortalılardan, 50 yaşını doldurup erken yaşlanmış
oldukları tesbit edilen ve 60 ıncı maddede yazılı şartları yerine getiremedik-
lerinden aylık bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılara,(A) fıkrasındaki
şartlarla, sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, 61 inci madde-
deki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır.
  C) Sosyal sigortalara 86 ncı maddeye göre topluluk sigortası yoliyle tabi
olanlar hakkında yukarıki (A ve B) fıkraları hükümleri uygulanmaz.
  4 - 26/2/1970 tarih ve 1238 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: Ek Madde)
  Ek Madde - (23/10/1969 tarih ve 1186 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  1136 sayılı Avukatlık Kanununda Sosyal Sigortalarla ilgilendirilenler hak-
kında da 506 sayılı Kanunla bu kanun hükümleri uygulanır.
  5 - 25/8/1971 tarih ve 1474 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 78)

  Madde 78 - (23/10/1969 tarih ve 1186 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tu-
tulan günlük kazançların üst sınırı 120 lira alt sınırı 12 liradır.
  Günlük kazançları yukarıda belirtilen asgari hadden daha az olanlarla, üc-
retsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük ka-
zançları 120 liranın üstünde olanların günlük kazançları da 120 lira olarak he-
saplanır.
  Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasın-
daki farka ait sigorta primlerinin tümünü işveren öder.
  Aynı zamanda birden fazla işverenin içinde çalışan sigortalıların ücretle-
rinden kesilen primler yukarda yazılı üst sınır üzerinden hesaplanacak miktarı
aşarsa fark, sigortalının müracaatı üzerine hissesi oranında kendisine geri ve-
rilir.
  6 - 7/2/1972 tarih ve 1517 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 123)

  Madde 123 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Kurum, bu kanunla kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirebilmek
ve sağlık yardımlarını yapabilmek için, hastane, sanatoryum, prevantoryum, ya-
taklı ve yataksız dispanser, sağlık istasyonu, eczane ve benzeri müesseseler
kurup işletebileceği gibi,gerekli gördüğü yerlerde hastane,eczane, hekim, eczacı
ve ebelerle ve diğer gerçek veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapmaya da yetkili-
dir.
  Kurum, her türlü yataklı sağlık tesisleri ile serbest eczane bulunmıyan yer-
lerdeki yataksız sağlık tesislerinde, sorumlu eczacı bulundurmak ve usulüne göre
ruhsat almak suretiyle eczane açabilir.
  Serbest eczane bulunan yerlerdeki yataksız sağlık tesislerinde Kurumca ecza-
ne açılamaz. Bu gibi yerlerde, Kurum, serbest eczanelerden biri veya birkaçı
ile anlaşma yapar. Şu kadar ki, mevcut serbest eczanelerle anlaşma yapılması
mümkün olmıyan veya Kurumca mahzurlu görülen yahut eczanesi kapanan yerlerde,
Kurum Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının muvafakatiyle eczane açabilir. Bu
yerlerde yeni bir serbest eczane açıldığı takdirde Kurum en geç bir yıl içinde
kendi eczanesini kapatır.
  Kurum eczanelerinden, Kurumca yapılacak sağlık yardımlarından faydalanacak
olanlarla Kurum mensuplarından başkasına ilaç ve tıbbi malzeme verilmez. Ancak,
serbest eczane bulunmıyan yerlerde veya serbest eczanelerde bulunmıyan hayat
kurtarıcı ilaç ve tıbbi malzeme bedeli karşılığında verilebilir.
  Ayakta tedavi edilenlere Kurum hekimleri tarafından yazılacak ilaç ve tıbbi
malzemenin listesi, her yılın ilk ayında Kurumca ilan edilir. Bu liste ile, Ku-
rum eczanelerinden verilecek ilaç ve tıbbi malzemenin ambalaj ve veriliş şekil-
leri, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Başkan ve üyeleriyle bir farmakodinami
profesörü ve Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı Eczacılık İşleri Genel Müdüründen
te-
şekkül edecek kurul tarafından tesbit olunur. Liste dışında ilaç ve tıbbi malze-
me almak isteyenler bunun bedelinin tamamını öderler.
  Kurumca eczane açılmış olması, o yerde hekimlerin ecza dolabı açmasına engel
olamaz.
  7 - 6/2/1973 tarih ve 1655 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları:60)

  Madde 60 bent (D) - (13/7/1967 tarih ve 899 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  D) 50 yaşını dolduran ve malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi ça-
lışmalarının en az 2500 gününü maden işyerlerinin yeraltı işlerinde geçirmiş bu-
lunan,sigortalı da yukarıki (A) veya (B) fıkralarında belirtilen şartlarla yaş-
lılık aylığından yararlanır.
  8 - 7/3/1973 tarih ve 1698 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları:73)
  Made 73 bent (D) - (13/7/1967 tarih ve 899 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  D) Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, sigortalının kazancının
% 11 idir. Bunun % 5 i sigortalı hissesi, % 6 sı işveren hissesidir.
  Ancak, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlar için malüllük, yaş-
lılık ve ölüm sigortaları, primi, sigortalının kazancının % 14 üdür. Bunun % 6
sı sigortalı hissesi % 8 i de işveren hissesidir.
  9 - 21/6/1973 tarih ve 1753 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 23, 68,71)

  Madde 23 - (23/10/1969 tarih ve 1186 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İşkazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde aşağıdaki hükümler uygula-
nır:
  I - Ölen sigortalının 88 inci madde gereğince tespit edilecek yıllık kazan-
cının % 70 inin :
  A - Dul karısına % 50 si, gelir alan çocuğu bulunmıyan dul karısına üçte
ikisi,
  B - Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamıyacak durumda malül veya 55 ya-
şını doldurmuş olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen ko-
casına % 50 si, gelir alan çocuğu bulunmıyan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi,
  C) Çoçuklardan:
  a) 18 yaşını veya orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim
yapması halinde 25 yaşını doldurmamış yahut yaşları ne olursa olsun çalışamıya-
cak durumda malül bulunanların her birine % 25 i,
  b) (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız ka-
lan veya ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmıyan yahut sigortalı
babanın ölümü tarihinde evlilik bağlantısı bulunmakla beraber anaları sonradan
evlenenlerin her birine % 50 si,
  Oranında yıllık gelir bağlanır.
  II - Sürekli iş göremezlik geliri sermaye olarak ödenmiş bulunan sigortalı-
nın ölümü halinde hak sahiplerine, sigortalıya verilen sermaye nazara alınmaksı-
zın, bu kanun hükümlerine göre gelir bağlanır.
  III - Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş
yahut babalığı hükme bağlanmış çocuklariyle, sigortalının ölümünden sonra doğan
çocukları,bağlanacak gelirden yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanırlar.
  IV - Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak gelirlerin toplamı sigortalının
yıllık kazacının % 70 ini geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse,hak sa-
hibi kimselerin gelirlerinden orantılı olarak indirmeler yapılır.
  V - Sigortalının çocuklarına bağlanan gelirler; çocuğun 18 yaşını, orta öğ-
renim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldu-
racağı,tarihe kadar devam eder. Bu yaşları doldurdukları tarihlerde çalışamıya-
cak durumda malül olan çocukların gelirleri, bu yaşlara vardıktan sonra da ke-
silmez. 101 inci madde hükmü saklıdır.
  VI - Sigortalının dul karısı evlenirse geliri kesilir. Gelirin kesilmesine
yol açan evlenme son bulunca gelir yeniden bağlanır, sonraki kocasından da gelir
almaya hak kazanan dul karıya, bu gelirlerden fazla olanı ödenir.
  VII - Gelir almakta iken evlenen kız çocukların gelirleri kesilir. Gelirin
kesilmesine yol açan evlenmenin son bulması halinde, V inci fıkra hükmü saklı
kalmak şartiyle, bu tarihten başlanarak yeniden gelir bağlanır.

  Madde 68 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Ölen sigortalının aylık bağlanmasına hak kazanan kimselerine aşağıdaki hü-
kümlere göre aylık bağlanır:
  I - Ölen sigortalının 67 nci madde gereğince tesbit edilecek aylığının:
  A) Dul karısına % 50 si, aylık alan çocuğu bulunmıyan dul karısına üçte
ikisi,
  B) (23/10/1969 tarih ve 1186 sayılı Kanunun hükmüdür.) Sigortalı eşinin
ölümü tarihinde çalışamıyacak durumda malül veya 55 yaşını doldurmuş olan ve ge-
çiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50 si, aylık
alan çocuğu bulunmıyan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi, (1)
  C) Çocuklardan:
  a) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yap-
ması halinde 25 yaşını doldurmamış yahut yaşları ne olursa olsun çalışamayacak
durumda malül bulunanların her birine % 25 i,
  b) (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız ka-
lan veya ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmıyan yahut sigortalı
babanın ölümü tarihinde evlilik bağlantısı bulunmakla beraber anaları sonradan
evlenenlerin her birine % 50 si,
  Oranında aylık bağlanır.
  II - Sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş
yahut babalığı hükme bağlanmış çocuklariyle sigortalının ölümünden sonra doğan
çocukları, bağlanacak aylıktan yukarda belirtilen esaslara göre yararlanırlar.
  III - Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak aylıkların toplamı, sigortalıya
ait aylığın tutarını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için, gerekirse, hak sahibi
kimselerin aylıklarından orantılı olarak indirmeler yapılır.
  IV - Sigortalının çocuklarına bağlanan aylıklar; çocuğun, 18 yaşını, ortaöğ-
renim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldu-
racağı tarihe kadar devam eder. Bu yaşları doldurdukları tarihlerde çalışamıya-
cak durumda malül olan çocukların aylıkları, bu yaşlara vardıktan sonra da ke-
silmez. 101 inci madde hükmü saklıdır.
---------------------------
(1) Bu bentteki "üçte ikisi" oranı, 24/10/1983 tarih ve 2934 sayılı Kanunun 2
  nci maddesi ile % 75 olarak değiştirilmiştir.
  V - Sigortalının dul karısı evlenirse aylığı kesilir. Aylığın kesilmesine
yol açan evlenme son bulunca aylık yeniden bağlanır. Sonraki kocasından da aylık
almaya hak kazanan dul karıya, bu aylıklardan fazla olanı ödenir.
  VI - Aylık almakta iken evlenen kız çocukların aylıkları kesilir. Aylığın
kesilmesine yol açan evlenmenin son bulması halinde IV üncü fıkra hükmü saklı
kalmak şartiyle, bu tarihten başlanarak yeniden aylık bağlanır.

  Madde 71 bent (I) alt bent (C) - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hük-
müdür.)
  C) Çoçuklardan:
  a) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim
yapması halinde 25 yaşını doldurmamış yahut yaşları ne olursa olsun çalışamıya-
cak durumda malül bulunanların her birine % 25 i,
  b) (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız
kalan veya ana ve babaları arasında evlilik bağlantısı bulunmıyanların her-
birine % 50 si,
  Toptan ödeme şeklinde verilir.
  10 - 16/6/1975 tarih ve 1912 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 36,40,42,73,78,90,
96,97)

  Madde 36 - (23/10/1969 tarih ve 1186 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu kanuna göre,sürekli iş göremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı
almakta olanlar, hastalıkları halinde bu kanunun 33 üncü maddesinde belirtilen
yardımlardan yararlanırlar.

  Madde 40 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  2 nci maddede belirtilen sigortalılık niteliğini yitirenlerden,bu tarihten
önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş olanlar, bu
niteliğin yitirilişinden başlamak üzere altı ay içinde meydana gelecek hastalık
halinde 32 nci maddenin (A) ve (D) fıkralarında yazılı yardımlardan yararlanır-
lar.

  Madde 42 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Sigortalının geçindirmekle yükümlü bulunduğu ana ve babasının hastalıkları
halinde, Çalışma Bakanlığınca onanacak asgari ücret tarifesine göre, Kurumca
sağlık yardımları sağlanabilir.

  Madde 73 bent (B) - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  B) Hastalık sigortası primi, sigortalının kazancının % 8 i, 3 üncü madde
II nci bendinin (B) fıkrasında belirtilen çıraklar için ise % 4 üdür.
  Bunun yarısı sigortalı hissesi, yarısı da işveren hissesidir.
  Bent (D) - (7/3/1973 tarih ve 1698 sayılı Kanunun hÜkmüdür.)
  D) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm sigortaları primi,sigortalının kazancının
% 13 üdür. Bunun % 6 sı sigortalı hissesi, % 7 si de işveren hissesidir.
  Ancak, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlar için Malüllük, Yaşlı-
lık ve Ölüm sigortaları primi, sigortalının kazancının % 16 sıdır. Bunun % 7 si
sigortalı hissesi, % 9 u da işveren hissesidir.

  Madde 78 - (25/8/1971 tarih ve 1474 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tu-
tulan günlük kazançların alt sınırı 18 lira, üst sınırı 165 liradır.
  Günlük kazançları yukarıda belirtilen asgari hadden daha az olanlarla ücret-
siz çalışan sigortalıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, günlük kazanç-
ları 165 liranın üstünde olanların kazançları da 165 lira olarak hesaplanır.
  Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise, bu kazanç ile alt sınır ara-
sındaki farka ait sigorta primlerinin tümünü işveren öder.
  Aynı zamanda 1 den fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların ücretlerin-
den kesilen primler yukarda yazılı üst sınır üzerinden hesaplanacak miktarı
aşarşa fark, sigortalının müracaatı üzerine hissesi oranında kendisine ödenir.
  Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış ve bağlanmasına hak ka-
zanmış olan malüliyet ve ihtiyarlık aylıkları ile ölen sigortalıların hak sahi-
bi kimselerine bağlanan aylıklar ve iş kazası veya meslek hastalığı dolayısiyle
bağlanan aylıklara esas tutulan günlük kazançların alt sınırı,bu kanunun yayım
tarihini takibeden dönem başından itibaren 18 liraya çıkarılarak ödeme bu esasa
göre yapılır.

  Madde 90- (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İşveren,iş kazası,meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde, sigorta-
lının kazancını ve prim ödeme gün sayılarını göstermek üzere, örneği Kurumca
hazırlanacak belgeyi düzenliyerek sigortalıya vermekle yükümlüdür.
  Bu belgede yazılı bilginin yanlış olması sebebiyle sigortalıya yersiz olarak
verilen ödenekler ile sigortalının eş ve çocuklarına yersiz olarak yapılan sağ-
lık yardımları masrafları işverenden alınır.

  Madde 96 fıkra bir - (23/10/1969 tarih ve 1186 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu kanuna göre malüllük ve yaşlılık sigortasından bağlanacak aylıklar ile,
ölüm sigortalarından hak sahibi kimselere bağlanacak aylıkların hesabına esas
tutulan aylığın yıllık tutarı 78 inci maddedeki günlük kazanç alt sınırının 360
katından daha az, prime esas günlük kazanç üst sınırının bir yıllık tutarı üze-
rinden hesaplanacak aylığın yıllık tutarından fazla olamaz.

  Madde 97 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak ve 78 inci madde gere-
ğince Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit olunacak günlük kazancın alt sınırında
meydana gelecek yükselmelerde,iş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık ve
analık sigortalarından, yeniden tesbit edilen alt sınırın altında bir günlük ka-
zanç üzerinden ödenek veya gelir almakta olanların veya almaya hak kazanmış
bulunanların bu ödenek ve gelirleri, günlük kazancın alt sınırının yükseltildiği
tarihten başlanarak, yükseltilmiş günlük kazanç alt sınırına göre artırılır.
  11 - 11/5/1976 tarih ve 1992 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 2, 4)

  Madde 2 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bir hizmet akdine dayanarak, bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırı-
lanlar, bu kanuna göre sigortalı sayılırlar.
  Çarşı ve mahalle bekçileri bu kanun hükümlerine tabidirler.
  Bu kanunda belirtilen sosyal sigorta yardımlarından sigortalılar ile bunla-
rın eş ve çocukları ve sigortalıların ölümlerinde bu kanuna göre hak sahibi kim-
seleri yararlanırlar.

  Madde 4 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu kanunun uygulanmasında, 2 nci maddede belirtilen sigortalıları çalıştıran
gerçek veya tüzel kişiler "İşveren" dir.
  İşveren nam ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimseler "İşveren veki-
li"dir.
  Bu kanunda geçen işveren deyimi işveren vekilini de kapsar.
  İşverenin bu kanunda belirtilen ve mali olmıyan yükümlerinden dolayı aynen
işveren vekili de sorumludur.
  Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında işverenlerin bu kanunda belirtilen yü-
kümleri bunları tayine yetkili makam tarafından yerine getirilir.
  12 - 11/8/1977 tarih ve 2100 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 3)

  Madde 3 bent (I) alt bent (A, D) - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun
hükmüdür.)
  A) Tarım işlerinde çalışanlar (Tarım sanatlarına ait işlerde veya tarım iş-
yerlerinde yapılan ve tarım işlerinden sayılmıyan işlerde yahut tarım işyeri sa-
yılmıyan işyerlerinin park, bahçe, fidanlık ve benzeri işlerinde çalışanlar ha-
riç),
  D) Ev hizmetlerinde çalışanlar,
  13 - 29/6/1978 tarih ve 2162 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 118)

  Madde 118 fıkra iki ve üç - (16/7/1965 tarih ve 672 sayılı Kanunun hükmü-
dür.)
  Kurum sağlık hizmetlerinde çalıştırılacak tabip, diş tabibi,eczacı,biyolog,
kimyager,kimya lisansiye, kimya mühendisi ve veterinerlerden hariçte serbest
olarak sanat ve mesleklerini icra etmemeyi resmi ve özel herhangi bir müessesede
maaşlı ücretli veya sözleşmeli olarak görev almamayı ve Kurumun mesai saatlerine
tabi olmayı kabul edenlere 7244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrası
hükmüne tabi olmaksızın aylıklarına ek olarak ve ayda 2 500 lirayı geçmemek
üzere bir tazminat verilir.
  Yukarıdaki fıkrada belirtilen personelden acil vakalar için, mesai saati dı-
şında sağlık tesisine çağırılanlarla nöbet tutanlara, ödenecek tazminatlarla uy-
gulanacak esas şekil ve nispetler bir tüzükle belirtilir. Bu tüzüğü Çalışma Ba-
kanlığı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı müştereken hazırlar.
  14 - 29/6/1978 tarih ve 2167 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları:3,32,60,78,79,80,96,
97,100,102,123, Ek 2, Geçici 8)

  Madde 3 bent (II) alt bent (C) - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hük-
müdür.)
  C) 2 nci madde gereğince sigortalı sayılanlardan kanunla kurulu emekli san-
dıklarından malüllük veya emekli aylığı almakta olanlar hakkında malüllük, yaş-
lılık ve ölüm sigortaları uygulanmaz. Ancak, bunlardan kendi kanunlarına göre
görev malüllüğü aylığı bağlanmış olanlar Kurumdan yazılı istekte bulunurlarsa,
bunlar hakkında istek tarihinden sonraki ay başından başlanarak malüllük, yaş-
lılık ve ölüm sigortaları da uygulanır.

  Madde 32 bent (B) - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  B) Ağız protezleri dışındaki protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takıl-
ması, onarılması ve yenilenmesi,

  Madde 60 bent (D) - (6/2/1973 tarih ve 1655 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  D) Sigortalıların er olarak silah altında geçen süreleri istemleri halinde
ve günün asgari ücret tutarında primlerini ödemeleri şartı ile prim ödeme gün
sayılarına eklenir. Şu kadar ki, eklenen bu sürenin başlangıcı 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun 6 ncı ve 108 inci maddelerinde tarif edilen sigortalılık
süresinin başlangıç tarihi olarak kabul edilemez.

  Madde 78 fıkra bir - (16/6/1975 tarih ve 1912 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tu-
tulan günlük kazançların üst sınırı 200 lira, alt sınırı da İş Kanunu gereğince
tesbit edilen en düşük asgari ücrettir. Üst sınır, sigortalıların genel ücret
seviyesi ve ülkenin genel ekonomik durumu gözönünde tutularak Sosyal Güvenlik
Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca gerekirse, iki yılda bir arttı-
rılabilir.

  Madde 79 fıkra üç - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Ölçümleme sonucunda tesbit edilecek prim borcu işverene tebliğ edilir. İşve-
ren bu borca karşı 15 gün içinde, itiraz edilen miktarın yüzde biri tutarında
bir ücreti peşinen Kurum veznesine yatırmak suretiyle, prim itiraz komisyonuna
başvurabilir.İtiraz takibi durdurur. Peşin alınan ücret itiraz sonucuna göre,
haklı çıktığı oranda işverene iade olunur.Taraflar,prim itiraz komisyonu kararı
aleyhine kararın tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesi-
ne müracaat edebilirler. Mahkemeye müracaat edilmesi prim borcunun takibini ve
ödenmesini durdurmaz. Prim itiraz komisyonunun teşekkül tarzı, çalışma usul ve
esasları ile hangi üyelerine ve ne miktar ücret verileceği tüzük ile tesbit olu-
nur.

  Madde 80 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların sigorta primlerine esas
tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak prim tu-
tarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendilerine ait primler tutarını da bu mikta-
ra ekliyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mecburdur.
  77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak edilen ve fakat ödenmemiş olan üc-
retler üzerinden hesaplanacak primler hakkında da yukarki fıkra hükmü uygulanır.
  Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmiyen kısmına, sürenin bit-
tiği tarihten başlıyarak bir aylık süre için % 10 ve bundan sonraki her ay için
% 2 gecikme zammı uygulanır.
  Ay kesirleri tam ay olarak hesabedilir. Gecikme zammı yalnız prim alacakla-
rına uygulanır ve tutarı bu zammın uygulandığı prim miktarının % 20 sini
geçemez.
  Dava veya icra kovuşturması açılmış olsa bile primlerin ödenmemiş kısmı
için gecikme zammı tahsil olunur.
  Primlerin zamanında ödenmiyen kısmı için, gecikme zammının uygulandığı sü-
renin sonundan itibaren kanuni faiz tahsil olunur. 92 nci madde şümulüne giren
müteselsil sorumluluk halinde faiz borçları da nazara alınır.

  Madde 96 fıkra bir - (16/6/1975 tarih ve 1912 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu kanuna göre Malüllük ve Yaşlılık Sigortasından bağlanacak aylıklar ile
Ölüm Sigortasından hak sahibi kimselere bağlanacak aylıkların hesabına esas tu-
tulan aylığın yıllık tutarı 12.000 lira dan aşağı olmamak kaydı ile, 78 inci
madde uyarınca saptanacak günlük kazanç alt sınırının 360 katının yüzde yetmi-
şinden az,
günlük kazanç üst sınırının bir yıllık tutarı üzerinden hesaplanacak aylığın
yıllık tutarından fazla olamaz.

  Madde 97 - (16/6/1975 tarih ve 1912 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak ve 78 inci madde ge-
reğince saptanacak günlük kazancın alt sınırında meydana gelecek yükselmelerde,
işkazaları ile meslek hastalıkları, Hastalık ve Analık Sigortalarından yeniden
saptanan alt sınırın altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta olanla-
rın veya almaya hak kazanmış bulunanların bu ödenekleri günlük kazancın alt sı-
nırının yükseltildiği tarihten,gelir almakta olanların veya almaya hak kazanmış
bulunanların bu ödenekleri günlük kazancı alt sınırının yükseltildiği tarihten,
gelir almakta olanların veya almaya hak kazanmış bulunanların gelirleri de gün-
lük kazancın alt sınırının yükseltildiği tarihten sonraki dönem başından başla-
yarak yükseltilmiş günlük kazanç alt sınırına göre arttırılır.

  Madde 100 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Kurum, gelir, aylık veya toptan ödeme işlemlerine başlanmış bulunan ve gelir
veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazandığı anlaşılan
sigortalıya veya hak sahibi kimselerine, ileride alacaklarından kesilmek üzere,
avans verebilir.

  Madde 102 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu kanun gereğince, sigortalılar ile bunların hak sahibi kimseleri veya ge-
çindirmekle yükümlü oldukları kimseler:
  a) Muayene ve tedavi,
  b) Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yenilen-
mesi,
  c) Analık,
  d) Sürekli iş göremezlik veya malüllük durumlarının tesbiti,
  e) Erken yaşlanma halinin tesbiti,
  f) Sağlık durumlarının tesbiti,
  g) Raporlarının Kurumca yeter görülmemesi üzerine yeniden muayene,
  h) Kontrol muayenesi,
  Dolayısiyle Kurumca bir yerden başka bir yere gönderilirlerse, bunların ve
sağlık durumları sebebiyle başkalariyle birlikte gitmelerinin gerektiği hekim
raporu ile belgelenenlerle birlikte gidecek kimselerin gidip gelme yol paraları
ile zaruri masrafları Çalışma Bakanlığınca onanacak tarifeye göre Kurumca öde-
nir.
  İlgililerin istekleri veya itirazları üzerine Kurumca muayeneye gönderilen-
lerden, sadece, isteklerinin doğru olduğu anlaşılanların ve gerektiğinde bun-
larla beraber gidenlerin gidip gelme yol paraları ile zaruri masrafları verilir.
  Yukarda belirtilen durumlarda, gerek bulundukları gerekse gönderildikleri
yerlerde yapılan muayene ve müşahedeler için ilgililerden Kurumca masraf alın-
maz.

  Madde 123 fıkra yedi, sekiz, dokuz ve on -(7/2/1972 tarih ve 1517 sayılı
Kanunun hükmüdür.)
  Kurum hekimleri tarafından yazılacak ilaç ve tıbbi malzemenin listesi,Sosyal
Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca düzenlenir. Bu liste, her yılın ilk ayında Ku-
rumca ilan edilir. İlaç listesinin hazırlanmasında Sosyal Sigortalar Kurumu Yük-
sek Sağlık Kurulu çalışmalarına Ankara Tıp ve Eczacılık Fakültelerinden iki far-
mako-
dinami profesörü ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Ezcacılık İşleri Genel
Müdürü de diğer üyelerle eşit yetkilere sahip olarak katılırlar.
  Kurulun çalışmaları ile ilgili her türlü giderler Kurumca ödenir.
  Kurul en az haftada bir defa toplanır.
  Kurul gerekli gördüğü hallerde dışarıdan uzman kimselerin görüşlerini alabi-
lir.

  Ek Madde 2 - (16/6/1975 tarih ve 1912 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile geti-
rilen ek madde 1 hükmü olup teselsül sebebi ile madde numarası değiştirilmiş-
tir.)
  Malüllük,Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarından bağlanan aylıklarla İşkazalarıyla
Meslek Hastalıkları Sigortasından bağlanan gelirler, aşağıdaki usul ve esaslara
göre ayarlanır.
  A) Aylık ve gelirler; asgari ücret, geçim indekslerinde, sigortalıların ge-
nel ücret seviyelerinde meydana gelen değişikliklerle Kurumun mali durumu gözö-
nüne alınarak Devlet Memurları emekli aylıklarına uygulanan yükseltme sınırları
içinde kalmak kaydıyle Bakanlar Kurulu kararıyla en geç iki yılda bir tesbit
edilir.
  B) Aylık ve gelir ayarlamaları; Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan,
Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası ile İşkazaları ve Meslek Hastalıkları
Sigortasının mali durumu ve üç yıllık gelir ve gider tahminlerini kapsayan
gerekçeli rapor esas alınarak Bakanlar Kurulunca tesbit edilir.
  C) Ayarlanan aylık ve gelirlerin ödenmesine, Bakanlar Kurulu Kararının
yayınlandığı tarihi izleyen üç aylık dönem başından itibaren başlanır.

  Geçici Madde 8 - (23/10/1969 tarih ve 1186 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  A) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan sigortalı-
lardan, 55 yaşını doldurmakla beraber 60 ncı maddede yazılı şartları yerine
getiremediklerinden yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamıyan
ve:
  a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten önceki 10 yıl içinde, 3 üncü
maddenin 1 inci bendinin (A, C ve D) fıkralarında belirtilen işlerden gayri
işlerde en az 2 000 gün çalıştıklarını tevsik eden,
  b) Sigortalılık süresince her yıl için en az ortalama 200 gün sigorta primi
ödemiş olan,
  c) En az 5 yıl sigortalı bulunan,
  Sigortalılara, Sigortalılık süresi 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, 61 inci
maddedeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır.
  3 üncü maddenin 1 inci bendinin (B,E,F,G,H,İ,J ve K) fıkraları kapsamına
giren çalışmalar yukarıdaki (a) fıkrasında belirtilen en az 2 000 günlük çalış-
ma süresine katılmaz.
  Bu maddede belirtilen eski çalışma süreleri, 506 sayılı Kanun ile bu Ka-
nunun yürürlüğe girdiği tarihte sigortalı bulunanlar için 1972 yılı sonuna
kadar sigortalılıkları işbu kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlıyan
sigortalılar için de sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren en geç bir
yıl içinde kuruma verilecek belgelerle tevsik edilir.
  1/3/1966 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kuruma tevdi
edilen çalışma belgeleri de kanuni süresi içinde verilmiş çalışma belgesi
olarak kabul edilir.
  İşverenler bu çalışma belgelerini düzenlemekten kaçınırlarsa, sigortalıların
ilgili işverenden zarar ve ziyan isteme hakları saklıdır.
  Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı bir hükümle tesbit edildiği taktirde,
gerek bunu düzenliyenler gerekse ilgili sigortalılar, Kurumun bu yüzden uğrıya-
cağı zararları % 50 fazlasiyle ve kanuni faizi ile birlikte Kuruma ödemekle
yükümlüdür.
  Bu gibiler hakkında, ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması da ya-
lır.
  B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan sigortalı-
lardan, 50 yaşını doldurup erken yaşlanmış oldukları tesbit edilen ve 60 ncı
maddede yazılı şartları yerine getiremediklerinden aylık bağlanmasına hak kaza-
namıyan sigortalılara, (A) fıkrasındaki şartlarla, sigortalılık süreleri 15 yılı
doldurmuş olanlar hakkında yukarıki (A ve B) fıkraları hükümleri uygulanmaz.
  C) Sosyal Sigortalara 86 ncı maddeye göre topluluk sigortası yoliyle tabi
olanlar hakkında yukarıdaki (A ve B) fıkraları hükümleri uygulanmaz.
  15 - 6/3/1981 tarih ve 2422 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 33,36,40,54,55,60,
61,66,67,73,78,80,82,96, Ek 3,7,16,17)

  Madde 33 bent (C) - 11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  C) Tedavisi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması,

  Madde 36 - (16/6/1975 tarih ve 1912 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu kanuna göre sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı
almakta olanlarla, bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları,ana
ve babaları ile gelir veya aylık almakta olan eş ve çocuklar, bu kanunun 33 ün-
cü maddesinde belirtilen yardımlardan, her hastalık olayı için 34 üncü maddede
yazılı süreleri aşmamak üzere yararlanırlar.
  Ancak: gelir veya aylık alanların eş ve çocukları, ana ve babaları ile ge-
lir veya aylık alan eş ve çocuklar için ayakta yapılan tedavilerde verilen
ilaç bedellerinin % 20 si ilgililerce ödenir.
  991 sayılı Kanuna göre Kuruma devredilen Devlet Demiryolları ve Limanları
İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile Askeri Fabrikalar Tekaüt
ve Muavenet Sandığı Kanunlarına istinaden aylık almakta olanlarla bunların
geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları, ana ve babaları ile gelir veya
aylık almakta olan eş ve çocukları hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.

  Madde 40 fıkra iki - (16/6/1975 tarih ve 1912 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Ancak; bunlardan eş, çocuklar, ana ve babaların ayakta yapılan tedavilerinde
verilen ilaç bedellerinin % 20`si ilgililerce ödenir.

  Madde 54 bent (a) - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Malüllük aylığından yararlanabilmek için:
  a) 53 üncü maddeye göre malül sayılmak,
  Bent (b) - (23/10/1969 tarih ve 1186 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  b) En az 5 yıldan beri sigortalı bulunmak, her yıl için ortalama olarak
en az 120 gün veya toplam olarak 1 800 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigorta-
ları primi ödemiş olmak,

  Madde 55 - (23/10/1969 tarih ve 1186 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Malüllük aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya işten ayrıldığı tarih-
ten önceki malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş son 5 takvim
yılının
prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları toplamı en yüksek olan 3 takvim yı-
lına göre bulunacak ortalama yıllık kazancının % 70 i oranında yıllık malüllük
geliri bağlanır.
  4 takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama yıllık kazancı da yuka-
rıdaki fıkraya göre hesaplanır. 4 takvim yılından az malüllük, yaşlılık ve ölüm
sigortaları primi ödemiş olan sigortalının yıllık malüllük gelirinin hesabına
esas tutulacak ortalama yıllık kazancı prim ödediği takvim yılları esas alınmak
suretiyle tespit edilir.
  Başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda olan sigortalıya yukarki fık-
ralara göre hesaplanacak ortalama yıllık kazancının % 80 i oranında yıllık ma-
lüllük geliri bağlanır.
  Malüllük aylığı, yıllık malüllük gelirinin onikide biridir.

  Madde 60 - (23/10/1969 tarih ve 1186 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  A) Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının:
  a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5 bin gün ma-
lüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunması veya,
  b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber en az 25
yıldan beri sigortalı bulunması ve bu süre zarfında en az 5 bin gün malüllük,
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması ve yazılı talepte bulunması
şarttır.
  B) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dolduran, sigortalılık süresi en az 15
yıl olan ve her yıl için ortalama en az 120 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm si-
gortaları primi ödemiş bulunan sigortalıya da yaşlılık aylığı bağlanır.
  C) a) 50 yaşını dolduran,
  b) Erken yaşlanmış olduğu tespit edilen veya malüllük, yaşlılık ve ölüm si-
gortalarına tabi çalışmalarının en az 1 800 gününü maden işyerlerinin yeraltı
işlerinde geçirmiş bulunan,
  Sigortalı da yukarıki (A) veya (B) fıkralarında belirtilen diğer şartlarla
yaşlılık aylığından yararlanır.
  D) (29/6/1978 tarih ve 2167 sayılı Kanunun hükmüdür.) Sigortalıların er ola-
rak silah altında geçen süreleri ile yedek subay okulunda geçen süreleri istem-
leri halinde ve günün asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanacak primlerini öde-
meleri şartı ile prim ödeme gün sayılarına eklenir.
  Şu kadar ki, eklenen bu sürenin başlangıcı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka-
nununun 6 ncı ve 108 nci maddelerinde tarif edilen sigortalılık süresinin baş-
langıç tarihi olarak kabul edilmez.
  E) (11/5/1976 tarih ve 1992 sayılı Kanunun hükmüdür.) 50 yaşını doldurmamak-
la beraber en az 20 yıldan beri sigortalı bulunan ve bu süre içinde en az 5 000
gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan kadın sigortalılar-
la vergi mükellefi olmayan sakat erkek işçilere istekleri halinde yaşlılık aylı-
ğı bağlanır.
  Bu takdirde;
  a) 20 ile 25 yıl arasındaki her tam yıl için yaşlılık aylığı bağlama oranın-
dan % 2 indirim yapılır.
  b) 18 yaşından önce geçmiş bulunan süreler 20 yılın hesabında nazara alın-
maz.
  F) (29/6/1978 tarih ve 2167 sayılı Kanunun hükmüdür.) a) 50 yaşını doldur-
mamış olmakla beraber en az 20 yıldan beri sigortalı olarak Sosyal Güvenlik ve
Çalışma Bakanlıklarınca tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sü-
rekli çalışan ve
bu işlerden en az 5 000 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeyen
sigortalılara yazılı talepleri üzerine yaşlılık aylığı bağlanır.
  b) 50 yaşını doldurmamış olmakla beraber en az 25 yıldan beri sigortalı ola-
rak (a) fıkrasında sözü edilen işyerlerinin yeraltı münavebeli işlerinde çalışan
ve bu işlerde en az 4.000 gün malüllük, yaşlılık, ölüm sigortaları primi
ödeyen sigortalılara da 25 yılı doldurmuş sigortalılar gibi yaşlılık aylığı bağ-
lanır.
  En az 1.800 gün maden işyerlerinin yeraltı veya yeraltı münavebeli işlerinde
çalışmış olan sigortalıların bu işlerdeki prim ödeme günü sayıları toplamına
dörtte biri eklenir ve tutarı bunların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
primi ödeme gün sayısı olarak kabul edilir.
  Bu Kanunun 20, 55, 61 ve 67 nci maddelerine göre hesaplanacak sürekli iş
göremezlik, yaşlılık, malullük ve ölüm sigortaları tahsisleri Ereğli Kömür İş-
letmesi Müessesesinde çalışan münavebeli (Grublu) işçiler için ortalama kazan-
cın iki katının yüzde yetmişi, yıllık gelir olarak kabul edilir.
  1/4/1954 tarihinden beri yeraltı veya yeraltı münavebeli işlerde çalışmış
olanlar hakkında da yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır.

  Madde 61 - (23/10/1969 tarih ve 1186 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  60 ıncı maddenin (A) fıkrasında yazılı şartları yerine getirerek yaşlılık
aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya işten ayrıldığı tarihten önce malül-
lük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş, son 5 takvim yılının primi he-
sabına esas tutulan kazanç tutarları toplamı en yüksek olan 3 takvim yılına göre
bulunacak ortalama yıllık kazancının % 70 i oranında yıllık yaşlılık geliri bağ-
lanır.
   4 takvim yılı prim ödemiş bulunan sigortalının ortalama yıllık kazancı da
yukarıki fıkraya göre hesaplanır.
  4 takvim yılından az malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş o-
lan sigortalının yıllık yaşlılık gelirinin hesabına esas tutulacak ortalama yıl-
lık kazancı prim ödediği takvim yılları esas alınarak tespit edilir.
  60 ıncı maddenin (B) fıkrasına göre yaşlılık geliri bağlanmasına hak kazanan
sigortalıya yukarıdaki orandan sigortalılık süresinin 25 yıldan eksik her tam
yılı için % 0,50 indirme yapılmak suretiyle yıllık yaşlılık geliri bağlanır.
  Kadın ise 50, erkek ise 55 ten yukarı yaşta aylık bağlanan sigortalının
yıllık yaşlılık geliri yukarıki fıkralara göre kadın ise 50, erkek ise 55
yaşından sonra doldurmuş olduğu her tam yaş için % 1 artırılarak hesap olunur.
  Yaşlılık aylığı, yıllık yaşlılık gelirinin onikide biridir.

  Madde 66 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  a) Malüllük veya yaşlılık aylığı almakta iken, yahut yazılı olarak istekte
bulunup malüllük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen,
  b) Bağlanmış bulunan yaşlılık aylıkları,sigortalı olarak çalışmaya başlama-
ları sebebiyle kesilmiş durumda olanlardan ölen,
  c) Bağlanmış bulunan malüllük aylıkları sigortalı olarak çalışmaya başlama-
ları sebebiyle kesilenlerden malüllük aylığı alma hakkını yitirmiş durumda oldu-
ğu kontrol muayenesi sonunda tesbit edilmeden ölen,
  d) (23/10/1969 tarih ve 1186 sayılı Kanunun hükmüdür,) Ölüm tarihinde,en az
5 yıldanberi sigortalı bulunan ve her yıl için ortalama olarak en az 120 gün ve-
ya toplam olarak 1 800 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş
bulunan,

   Madde 67 - (23/10/1969 tarih ve 1186 sayılı Kanunun hükmüdür.)
   Sigortalının ölümü halinde,hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tesbi-
tinde:
   a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu ma-
lülük veya yaşlılık aylığı,
   b) Malüllük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalış-
maya başlaması sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için, ölüm tarihine ve 58 ve
63 üncü maddelerdeki esaslara göre tespit edilecek aylık,
   c) En az 5 yıldanberi sigortalı olan ve her yıl için ortalama olarak en az
120 gün veya toplam olarak 1 800 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
primi ödemiş bulunan sigortalının ölüm tarihinden önce malüllük, yaşlılık ve
ölüm sigortaları primi ödenmiş son 5 takvim yılının prim hesabına esas tutulan
kazanç tutarları toplamı en yüksek olan 3 takvim yılına göre bulunacak ortalama
yıllık kazancının % 70 i üzerinden hesaplanacak yıllık gelirinin onikide biri,
  Esas tutulur.
  Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul sayılarak ay-
lık bağlanmış veya aylık bağlanmasına hak kazanmış ise, (a) ve (b) fıkralarına
göre tespit edilecek aylıklarda bu hal nazara alınmadan sigortalıya bağlanabile-
cek aylık esas tutulur.
  4 takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama, yıllık kazancı (c)
fıkrasına göre hesaplanır. 4 takvim yılından az malüllük, yaşlılık ve ölüm si-
gortaları primi ödemiş olan sigortalının yıllık gelirinin hesabına esas tutula-
cak ortalama yıllık kazanç prim ödediği takvim yılları nazara alınarak tesbit
edilir.
  Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için istekte bulunmamış olan sigor-
talının kadın ise 50, erkek ise 55 ten yukarı yaşlarda ölümü halinde (c) fıkra-
sına göre hesaplanacak yıllık gelir bu fıkrada belirtilen oran kadın ise 50, er-
kek ise 55 yaşından sonra doldurmuş olduğu her tam yaş için % 1 artırılarak tes-
pit olunur.

  Madde 73 bent (A) - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hüküdür.)
  A) Tarifesine göre tesbit edilecek İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları Sigor-
tası priminin tamamı işverenler tarafından verilir. Bu primin nispeti % 6 yı ge-
çemez.
  B) (16/6/1975 tarih ve 1912 sayılı Kanunun hükmüdür.) Hastalık Sigortası
primi sigortalının kazancının % 11`idir. Bunun % 5`i sigortalı hissesi,% 6`sı da
işveren hissesidir.
  3 ncü maddenin II nci bendinin (B) fıkrasında belirtilen çıraklar için ise,
kazancının % 4`üdür.
  Bunun % 2`si sigortalı hissesi, % 2`si de işveren hissesidir.
  C) (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.) Analık sigortası pri-
mi,sigortalının kazancının % 1` idir. Bu primi vermekle yalnız işveren yükümlü-
dür.
  D) (16/6/1975 tarih ve 1912 sayılı Kanunun hükmüdür.) Malüllük,Yaşlılık ve
Ölüm Sirgortaları primi, sigortalının kazancının % 15`idir. Bunun % 7`si sigor-
talı hissesi, % 8`i de işveren hissesidir.
  Ancak, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlar için Malüllük, Yaş-
lılık ve Ölüm Sigortaları primi, sigortalının kazancının % 18` idir. Bunun % 8`i
sigortalı hissesi, % 10`u da işveren hissesidir.

  Madde 78 fıkra bir - (29/6/1978 tarih ve 2167 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas
tutulan günlük kazançların alt sınırı, İş Kanunu gereğince tespit edilen asgari
ücretlerdir.Üst sınır bu Kanuna ekli gösterge tablosundaki en yüksek göstergenin
bütçe kanunu ile tespit edilen katsayı ile çarpımının 30`da biridir.
  Fıkra iki - (16/6/1975 tarih ve 1912 sayılı Kanunun hükmüdür.) Günlük ka-
zançları, asgari ücretten daha az olanlarla ücretsiz çalışan sigortalıların
günlük kazançları asgari ücret üzerinden, günlük kazançları üst sınırdan fazla
olanların kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır. Sigortalının kazancı
alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta
primlerinin tümünü işveren öder. Aynı zamanda birden fazla işverenin işinde
çalışan sigortallıların ücretlerinden kesilen primler, bu madde uyarınca tes-
pit edilen üst sınır üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, fark sigortalının
müracaatı üzerine hissesi oranında kendisine geri verilir.

  Madde 80 - (29/6/1978 tarih ve 2167 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların sigorta primlerine esas
tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu kanun gereğince hesaplanacak prim tu-
tarlarını, ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait prim tutarlarını da bu mikta-
ra ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar kuruma ödemeye mecburdur.
  77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak edilen ve fakat ödenmemiş olan
ücretler üzerinden hesaplanacak primler hakkında da yukarıdaki hüküm uygulanır.
  Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse ödenmeyen kısmına, sürenin
bittiği tarihten başlayarak bir aylık süre için % 10 ve bundan sonraki her ay
için % 2 gecikme zammı uygulanır.
  Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Gecikme zammı yalnız prim alacakla-
rına uygulanır ve tutarı bu zammın uygulandığı prim miktarını geçemez.
  Dava ve icra koğuşturması açılmış olsa bile primlerin ödenmemiş kısmı için
gecikme zammı tahsil olunur.
  Primlerin zamanında ödenmeyen kısmı için, gecikme zammının uygulandığı süre-
nin sonundan itibaren kanuni faiz tahsil olunur. 82 nci madde kapsamına giren
müteselsil sorumluluk halinde faiz borçları da nazara alınır.
  6183 sayılı Kanunun 9 ncu, 12 nci, 21 nci, 27 nci ile 36 ncı, 101 nci ve
103 ncü maddeleri kurum alacakları hakkında da uygulanır.
  Yangın, su baskını ve deprem gibi bir afete uğrayan ve bunu belgeleyen iş-
verenlerin istekleri halinde prim borçları, afetin meydana geldiği tarihten iti-
baren bir yıla kadar ertelenir.
  Prim borcunun ertelendiği süre, zaman aşımından sayılmaz.

  Madde 82 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Sigortalıların çalıştırıldığı işyeri devredilir veya intikal ederse, eski
işverenin Kuruma olan sigorta primi ile gecikme zammı borçlarından aynı zamanda
yeni işveren de müteselsilen sorumludur.
  Bu hükme aykırı sözleşmeler muteber değildir.

  Madde 96 fıkra bir - (29/6/1978 tarih ve 2167 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu Kanuna göre malüllük ve yaşlılık sigortalarından bağlanacak aylıklar ile
ölüm sigortasından hak sahibi kimselere bağlanacak aylıkların hesabına esas
tutu-
lan aylığın yıllık tutarı 78 nci madde uyarınca hesaplanacak günlük kazanç alt
sınırlarının 360 katının yüzde yetmişinden az, günlük kazanç üst sınırının bir
yıllık tutarı üzerinden hesaplanacak aylığın yıllık tutarından fazla olamaz.
  Malüllük yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanmış aylıklar da asgari üc-
retlerdeki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yukarıdaki fıkra-
ya göre yeniden tesbit edilir.
  Fıkra iki - (23/10/1969 tarih ve 1186 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Sosyal Sigortalar Kurumuna devrolunan sandıklardan 991 sayılı Kanunun geçi-
çi 2 nci maddesine göre bağlanmış emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü
aylıkları ile mezkür kanunun geçici 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre Ku-
rumca bağlanacak aylıklarla dul ve yetim aylıkları (Aylık alan tek kişi de olsa)
toplamı yukarıki fıkraya göre bulunacak alt sınırdan aşağı olamaz.
  Ek fıkra - (11/8/1977 tarih ve 2099 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Hak sahibi kimselere bağlanacak aylıklar;
  Hak sahibi bir kişi ise, bu maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan alt
sınır aylığının % 80`inden, hak sahibi iki kişi ise % 90`ından az olamaz.
  İşgöremezlik derecesi % 25 ve daha yukarı olanlara bu fıkra uyarınca bağ-
lanacak sürekli kısmi işgöremezlik gelirleri, bu Kanunun 78 inci maddesi uyarın-
ca tespit olunacak günlük kazanç alt sınırının 360 katının % 70 inden az olamaz.

  Ek Madde 3 - (16/6/1975 tarih ve 1912 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile geti-
rilen ek madde 2 hükmü olup teselsül sebebi ile madde numarası değiştirilmiş
tir.)
  506 sayılı Kanun gereğince yapılacak sağlık yardımlarından yararlanacak
olanlardan; sigortalı işçinin ana ve babası ile emekli işçilerin eş ve çocukla-
rı, ana ve babaları, gelir ve aylık almakta olan eş ve çocuklardan yapılacak her
bir poliklinik muayenesi için (5) lira muayene ücreti alınır.
  Şu kadar ki; hekimin göstereceği lüzum üzerine yapılacak müteakıp poliklinik
muayenelerinden ücret alınmaz.

  Ek Madde 7 - (11/8/1977 tarih ve 2098 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile ge-
tirilen ek madde 3 hükmü olup teselsül sebebi ile madde numarası değiştirimiş-
tir.)
  Ağır, yıpratıcı ve zehirleyici işyerlerinden sayılan ve bu kanuna tabi iş-
yerlerinde çalışan sigortalılardan alınacak malüllük, yaşlılık ve ölüm sigorta-
ları primi yüzde (18) dir. Bunun yüzde (8) i sigortalı hissesi, yüzde (10) u iş-
veren hissesidir.

  Ek Madde 16 - (29/6/1978 tarih ve 2167 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile
getirilen ek madde 7 hükmü olup teselsül sebebi ile madde numarası değiştiril-
miştir.
  İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortaları ile, malullük, yaşlılık ve
ölüm sigortalarından bağlanacak gelir ve aylıklar; Bu Kanuna ekli tabloda belir-
tilen göstergeler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 154 üncü
maddesi uyarınca genel bütçe kanunu ile tespit edilen katsayı esas alınmak su-
retiyle aşağıda belirtildiği şekilde ayarlanır.
  A) 506 sayılı Kanunun 20 ve 23 ncü maddelerine göre gelir bağlamaya esas
yıllık kazancın 12`de biri, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının anla-
şıldığı tarihte geçerli katsayıya bölünür. Bulunan sayıya gösterge tablosunda,
eşit veya en yakın büyük sayı, sigortalının gelirinin göstergesi olarak kabul
edilir.
  B) 506 sayılı Kanunun, 55, 61 ve 67 nci maddelerine göre aylık bağlamaya
esas ortalama yıllık kazancının 12`de biri, aylık talep veya ölüm tarihinden
önceki
takvim yılında geçerli katsayıya bölünür. Bulunan sayıya gösterge tablosunda,
eşit veya en yakın büyük sayı, sigortalının aylığının göstergesi olarak kabul
edilir.
  C) 991 sayılı Kanuna göre, Sosyal Sigortalar Kurumuna devrolunan sandıklar-
dan emekli olanların 1189 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesine göre tespit edilen
tahsise esas ücreti, aylık talep tarihinde geçerli katsayıya bölünür. Bulunan
sayıya, gösterge tablosunda, eşit veya en yakın büyük sayı sigortalının aylığı-
nın göstergesi olarak kabul edilir.
  D) A,B ve C fıkraları ile geçici 5 nci maddeye göre tespit edilen gösterge-
ler, her yıl genel bütçe kanunu ile kabul edilen katsayı ile çarpılır. Bulunan
miktar, aylık veya gelir bağlamaya esas olan hisse ve oranlar ile çarpılmak su-
retiyle sigortalının aylık ve geliri hesaplanır.
                K A D E M E
      ----------------------------------------------------
 DERECE        1    2    3    4   5    6
----------      -----  -----  -----  ----- -----  -----
  1         666   672   678   684  690
  2         630   636   642   648  654   660
  3         594   600   606   612  618   624
  4         558   564   570   576  582   588
  5         522   528   534   540  546   552
  6         486   492   498   504  510   516
  7         450   456   462   468  474   480
  8         414   420   426   432  438   444
  9         378   384   390   396  402   408
  10         342   348   354   360  366   372
  11         306   312   318   324  330   336
  12         270   276   282   288  294   300

  Ek Madde 17 - (29/6/1978 tarih ve 2167 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile
getirilen ek madde 8 hükmü olup teselsül sebebi ile madde numarası değiştiril-
miştir.)
  En düşük göstergenin katsayı ile çarpımı, İş Kanununa göre tespit edilen
Asgari günlük kazancın aylık tutarının gerisinde kalması halinde, en geç 2 sene-
de bir, Sosyal Güvenlik Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca gösterge
tablosu yeniden düzenlenir. Yeni gösterge tablosunda, asgari günlük kazancın ay-
lık tutarı, son takvim yılına ait katsayıya bölünmek suretiyle bulunan neticeye
eşit veya en yakın (30`a bölünebilen) bir sayı en küçük gösterge olarak tespit
edilir.
  Bu yeni en düşük göstergeden hareket edilerek derece ve kademe sayıları ve
göstergeler arasındaki fark değiştirilmeden, mevcut sistem aynen muhafaza edile-
rek, gösterge tablosu yeniden düzenlenir ve aylık ve gelir alanların yeni gös-
tergeleri, eski derece ve kademelerine göre tayin edilir.
  16 - 11/12/1981 tarih ve 2564 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 60, 61, Gösterge
Tablosu)

  Madde 60 bent (B,D ) - (6/3/1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  B) a) En az 20 yıldan beri sigortalı olan ve bu sürede Sosyal Güvenlik ve
Çalışma Bakanlıklarınca tespit edilen maden işyerlerinin yer altı işlerinde en
az 5000 gün veya,
  b) En az 25 yıldan beri sigortalı olan ve bu sürede, (B/a) fıkrasında belir-
tilen işyerlerinin yer altı münavebeli işlerinde en az 4000 gün,
  Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalılar da
yaşlılık aylığından yararlanırlar.
  D) 50 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen sigortalılar
da yukarıdaki (A) fıkrasında belirtilen diğer şartlarla yaşlılık aylığından ya-
rarlanırlar.

  Madde 61 bent (A) alt bent (b ve c) - (6/3/1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunun
hükmüdür.)
  b) Sigortalının, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından eksik her tam yaşı için
ve 5 000 günden eksik her 240 günlük Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları pri-
mi için % 60 oranı (1)`er eksiltilerek,
  Hesaplanır.
  Ancak, aylık bağlama oranı, herhalde % 85`i geçemez.
  c) Yukarıdaki (b) fıkrası hükümleri 60 ncı maddenin (B - C - D) fıkralarına
göre aylığa hak kazananlar için uygulanmaz.
  Gösterge Tablosu - (8/3/1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunun hükmüdür.)
                 K A D E M E L ER
    -----------------------------------------------------------------------
Derece  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12
------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
  1  786  789  792  795  798  801  804  807  810
  2  750  753  756  759  762  765  768  771  774  777  780  783
  3  714  717  720  723  726  729  732  735  738  741  744  747
  4  678  681  684  687  690  693  696  699  702  705  708  711
  5  642  645  648  651  654  657  660  663  666  669  672  675
  6  606  609  612  615  618  621  624  627  630  633  636  639
  7  570  573  576  579  582  585  588  591  594  597  600  603
  8  534  537  540  543  546  549  552  555  558  561  564  567
  9  498  501  504  507  510  513  516  519  522  525  528  531
 10  462  465  468  471  474  477  480  483  486  489  492  495
 11  426  429  432  435  438  441  444  447  450  453  456  459
 12  390  393  396  399  402  405  408  411  414  417  420  423
  17 - 28/1/1983 tarih ve 2795 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 36, 73, 78, Ek 23,
24 ve Gösterge Tablosu)

  Madde 36 bent (B) - (6/3/1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  B) Yukarıda sözü edilen kimselerin ayakta yapılan tedavilerinde verilen
ilaç bedellerinin % 20`si kendilerince ödenir.

  Madde 73 bent (B) alt bent (b) - (6/3/1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunun
hükmüdür.)
  b) Bu Kanunun 23, 24, 54, 60, 66 ve 69 ncu maddeleri ile 991 ve 2167 sayılı
Kanunlara göre Kuruma devredilen Sandıklar mevzuatı uyarınca gelir ve aylık bağ-
lanmış olanların, almakta oldukları gelir ve aylıklarından % 2 oranında Hastalık
Sigortası primi kesilir.

  Madde 78 fıkra bir - (6/3/1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas
tutulan günlük kazancın üst sınırı gösterge tablosundaki en yüksek göstergenin,
alt sınırı da en düşük göstergenin katsayı ile çarpımının 30`da biridir. Bu
suretle bulunan miktarların lira kesirleri tama çıkarılır.

  Ek Madde 23 bent (a) - (6/3/1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunun 17 inci madde-
si ile getirilen ek madde 5 hükmü olup teselsül sebebi ile madde numarası değiş-
tirilmiştir.)
  a) 506 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine göre iş kazaları ile meslek
hastalıkları, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından gelir veya aylık alan-
lar ile 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen sandıklar mevzuatına göre aylık
alanlara her ay için 2 500 lira sosyal yardım zammı ödenir. Bu ödemeler, Kurum-
dan gelir veya aylık ödenmesine imkan veren dosyalar esas alınarak yapılır.

  Ek Madde 24 - (11/12/1981 tarih ve 2564 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile
getirilen ek madde 2 hükmü olup teselsül sebebi ile madde numarası değiştiril-
miştir.)
  Sigortalılar ile bu Kanunun 35, 36, 40 ve 42 nci maddeleri uyarınca sağlık
yardımlarından yararlanan kimselerin, kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu ra-
poru ile belirlenen ve uzun süre tedaviyi gerektiren; tüberküloz, kanser, kronik
böbrek hastalıkları ile organ transplantasyonları gibi durumlarında, ayakta ya-
pılan tedavileri sırasında verilmesine lüzum görülen ilaçlardan, hayati önemi
haiz olduğu, bu Kanunun değişik 123 ncü maddesinde sözü edilen Komisyonca tespit
edilecek olanların bedellerinin % 20`si ilgililerden alınmaz.
  Gösterge Tablosu - (11/12/1981 tarih ve 2564 sayılı Kanunun hükmüdür.)
               K A D E M E L E R
    ----------------------------------------------------------------------
Derece  1   2  3   4   5   6  7   8   9  10   11  12
------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
  1   816 819  822  825  828  831  834  837  840
  2   780 783  786  789  792  795  798  801  804  807  810  813
  3   744 747  750  753  756  759  762  765  768  771  774  777
  4   708 711  714  717  720  723  726  729  732  735  738  741
  5   672 675  678  681  684  687  690  693  696  699  702  705
  6   636 639  642  645  648  651  654  657  660  663  666  669
  7   600 603  606  609  612  615  618  621  624  627  630  633
  8   564 567  570  573  576  579  582  585  588  591  594  597
  9   528 531  534  537  540  543  546  549  552  555  558  561
 10   492 495  598  501  504  507  510  513  516  519  522  525
 11   456 459  462  465  468  471  474  477  480  483  486  489
 12   420 423  426  429  432  435  438  441  444  447  450  453
  18 - 24/10/1983 tarih ve 2934 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 3, 23, 68, 71, Gös-
terge Tablosu)

  Madde 3 bent (I) alt bent (A) - (11/8/1977 tarih ve 2100 sayılı Kanunun
hükmüdür.)
  A) Tarım işlerinde çalışanlar (orman işleri ile kamu veya özel sektöre ait
tarım işlerinde ücretle çalışanlar, tarım sanatlarına ait işlerde veya tarım
işyerlerinde yapılan ve tarım işlerinden sayılmayan işlerde yahut tarım işyeri
sayılmayan işyerlerinin park, bahçe, fidanlık ve benzeri işlerinde çalışanlar
hariç)

  Madde 23 bent (I) alt bent (A, B) - (21/6/1973 tarih ve 1753 sayılı Kanunun
hükmüdür.)
  A) Dul karısına % 50`si, gelir alan çocuğu bulunmayan dul karısına üçte
ikisi;
  B) Sigortalı eşinin ölümü tarininde çalışamayacak durumda malül veya 55
yaşını doldurmuş olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen
kocasına % 50`si, gelir alan çocuğu bulunmayan aynı durumdaki kocaya üçte iki-
si;

  Madde 68 bent (I) alt bent (A,B) - (21/6/1973 tarih ve 1753 sayılı Kanunun
hükmüdür.)
  A) Dul karısına % 50`si, aylık alan çocuğu bulunmayan dul karısına üçte
ikisi;
  B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamayacak durumda malül veya 55 ya-
şını doldurmuş olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen ko-
casına % 50`si, aylık alan çocuğu bulunmayan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi;

  Madde 71 bent (I) alt bent (A) - (17/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hük-
müdür.)
  A) Dul karısına % 50`si, toptan ödeme alacak durumda çocuğu bulunmıyan dul
karısına üçte ikisi,
  Bent (I) alt bent (B) - (23/10/1969 tarih ve 1186 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  I - B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamıyacak durumda malul veya 55
yaşını doldurmuş olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen
kocasına % 50 si, toptan ödeme yapılan çocuğu bulunmıyan aynı durumdaki kocaya
üçte ikisi,
  Gösterge tablosu - (28/1/1983 tarih ve 2795 sayılı Kanunun hükmüdür.)
                 K A D E M E L E R
 ----------------------------------------------------------------------------
Derece  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
 1   876 879 882 885 888 891 894 897 900
 2   840 843 846 849 852 855 858 861 864 867 870 873
 3   804 807 810 813 816 819 822 825 828 831 834 837
 4   768 771 774 777 780 783 786 789 792 795 798 801
 5   732 735 738 741 744 747 750 753 756 759 762 765
 6   696 699 702 705 708 711 714 717 720 723 726 729
 7   660 663 666 669 672 675 678 681 684 687 690 693
 8   624 627 630 633 636 639 642 645 648 651 654 657
 9   588 591 594 597 600 603 606 609 612 615 618 621
 10   552 555 558 561 564 567 570 573 576 579 582 585
 11   516 519 522 525 528 531 534 537 540 543 546 549
 12   480 483 486 489 492 495 498 501 504 507 510 513
  19 - 20/3/1985 tarih ve 3168 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları 23,68,71,98,101)

  Madde 23 bent (I) alt bent (A) - (21/6/1973 tarih ve 1753 sayılı Kanunun
hükmüdür.)
  A) Dul karısına % 50`si, gelir alan çocuğu bulunmayan dul karısına üçte
ikisi; (1)
  Alt bent (B) - (21/6/1973 tarih ve 1753 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  B) Sigortalı eşinin ölümü tarihde çalışamayacak durumda malül veya 55 yaşını
doldurmuş olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocası-
na % 50 si, gelir alan çocuğu bulunmayan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi;(1)
  Bent (VI) - (21/6/1973 tarih ve 1753 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  VI - Sigortalının dul karısı evlenirse geliri kesilir. Gelirin kesilmesine
yol açan evlenme son bulunca gelir yeniden bağlanır. Sonraki kocasından da gelir
almaya hak kazanan dul karıya, bu gelirlerden fazla olanı ödenir.

  Madde 68 bent (I) alt bent (A,B) - (21/6/1973 tarih ve 1753 sayılı Kanunun
hükmüdür.)
  A) Dul karısına % 50`si,aylık alan çocuğu bulunmayan dul karısına üçte iki-
si;(1)
  B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamayacak durumda malül veya 55 ya-
şını doldurmuş olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen
kocasına % 50`si, aylık alan çocuğu bulunmayan aynı durumdaki kocaya üçte iki-
si; (1)
  Bent (V) - (21/6/1973 tarih ve 1753 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  V - Sigortalının dul karısı evlenirse aylığı kesilir. Aylığın kesilmesine
yol açan evlenme son bulunca aylık yeniden bağlanır. Sonraki kocasından da ay-
lık almağa hak kazanan dul karıya bu aylıklardan fazla olanı ödenir.

  Madde 71 bent (I) alt bent (A) - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hük-
müdür.)
  A) Dul karısına % 50 si, toptan ödeme alacak durumda çocuğu bulunmıyan dul
karısına üçte ikisi (2)
  Bent (I) alt bent (B) - (23/10/1969 tarih ve 1186 sayıIı Kanunun hükmüdür.)
  B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamayacak durumda malul veya 55 ya-
şını doldurmuş olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen
kocasına % 50 si, toptan ödeme yapılan çocuğu bulunmıyan aynı durumdaki kocaya
üçte ikisi,(3)

  Madde 98 fıkra bir - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Sigortalıya ve hak sahibi olan kimselere bağlanan gelir ve aylıklar üç ay-
da bir peşin verilir. Gelir veya aylığın bağlanış tarihi ile ilk dönem arasın-
daki haklar ayrıca ödenir.

  Madde 101 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu kanuna göre gelir veya aylık bağlanan çalışamıyacak durumda malül koca
ve çocuklar ile malüllük veya yaşlılık aylığı bağlanan sigortalının çalışamaya-
cak durumda malül koca ve çocukları,Kurumca kontrol muayenesine tabi tutulabi-
lir.
-------------------------------------
1) Bu bentler 21/6/1973 tarih ve 1753 sayılı Kanunun hükümleri olup, bu hüküm-
  lerdeki üçte ikisi nisbeti 24/10/1980 tarih ve 2934 sayılı Kanun ile % 75
  olarak değiştirilmiştir.
2) Bu bent 11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükümleri olup, bu hükümlerdeki
  üçte iki nisbeti 24/10/1980 tarih ve 2934 sayılı Kanun ile % 75 olarak değiş-
  tirilmiştir.
3) Bu bent 23/10/1969 tarih ve 1186 sayılı Kanunun hükümleri olup, bu hükümler-
  deki üçte iki nisbeti 24/10/1980 tarih ve 2934 sayılı Kanun ile % 75 olarak
  değiştirilmiştir.
  Fıkra iki- (23/10/1969 tarih ve 1186 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Malül koca 55 yaşını doldurduktan sonra kontrol muayenesine tabi tutulmaz.
  Bağlanmış bulunan gelir ve aylıklar,kontrol muayenesi sonunda tesbit edile-
cek malüllük durumuna göre gerekirse rapor tarihinden sonraki ay başından baş-
lanarak eksiltilir veya kesilir.
  Kabul edilir bir özrü olmadığı halde kontrol muayenesi, Kurumun yazılı bil-
dirisinde belirtilen tarihten sonraki ay başına kadar yaptırılmazsa, koca ve ço-
cukların çalışamıyacak durumda malül sayılmaları sebebiyle bağlanmış veya artı-
rılmış bulunan gelir ve aylıklar kontrol muayenesi için belirtilen tarihten son-
raki ay başından başlanarak eksiltilir veya kesilir.
  Şu kadar ki, kontrol muayenesi Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarih-
ten başlanarak üç ay içinde yaptırılır ve malüllük durumunun devam ettiği tesbit
olunursa eksiltilen veya kesilen gelir veya aylıklar eksiltildiği veya kesildiği
tarihten başlanarak verilir.
  Kontrol muayenesi Kurumun yazılı bildirisinde belirtilen tarihten üç ay geç-
tikten sonra yaptırılır ve malüllük durumunun devam ettiği tesbit olunursa, ek-
siltilen veya kesilen gelir veya aylıklar rapor tarihinden sonraki ay başından
başlanarak ödenir.
  20 - 14/5/1985 tarih ve 3203 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 4,80,140)

  Madde 4 fıkra dört - (11/5/1976 tarih ve 1992 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İşverenin bu kanunda belirtilen ve mali olmayan yükümlerinden dolayı aynen
işveren vekili de sorumludur.

  Madde 80 - (6/3/1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların sigorta primlerine esas
tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak prim tu-
tarlarını, ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait prim tutarlarını da bu miktara
ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mecburdur.
  77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak edilen ve fakat ödenmemiş olan üc-
retler üzerinden hesaplanacak primler hakkında da yukarıdaki hüküm uygulanır.
  Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmına, sürenin bit-
tiği tarihten başlayarak bir aylık süre için % 10 ve bundan sonraki her ay için
% 3 gecikme zammı uygulanır.
  Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Gecikme zammı yalnız prim alacakla-
rına uygulanır ve tutarı bu zammın uygulandığı prim miktarını geçemez.
  Gecikme zammının prim miktarının % 100`üne ulaştığı sürenin sonundan itiba-
ren, primlerin ödenmeyen kısmı için, Devlet Bankalarınca 1 yıl vadeli mevduata
uygulanan cari faiz oranının en yükseği uygulanır.
  Dava ve icra kovuşturması açılmış olsa bile, primlerin ödenmemiş kısmı için
gecikme zammı ve faiz tahsil olunur.
  Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki 6183 sayılı Kanunun 9 ncu, 12 nci, 21
nci, 27 nci ila 36 ncı, 101 nci ve 103 ncü maddeleri Kurum alacakları hakkında
da uygulanır.
  Yangın, su baskını ve deprem gibi bir afete uğrayan ve bunu belgeleyen işve-
renlerin istekleri halinde prim borçları, afetin meydana geldiği tarihten itiba-
ren bir yıla kadar ertelenir.
  Prim borcunun ertelendiği süre, zamanaşımından sayılmaz.

  Madde 140 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  A) 8 inci maddede belirtilen hükümleri yerine getirmiyen işverenler,
  B) Bu kanunla yükletilen ve yukarıki fıkrada belirtilen husus dışında kalan
yükümleri Kurumca yapılacak yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde yerine getirmiyen
işverenler,
  Hakkında 200 liradan 5000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
  Tekerrür halinde hükmolunacak ağır para cezası,birinci defasında 1 000 lira-
dan,ikinci defasında ise 1 500 liradan aşağı olamaz.
  İşverenler Kurumun bu yüzden uğrıyacağı zararları da umumi hükümlere göre
ayrıca öderler.
  Prim borçları hakkında, bu maddede yazılı cezalar uygulanmaz.
  21- 7/1/1986 tarih ve 3251 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: Ek 23)

  Ek Madde 23 - (6/3/1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunla eklenen ve daha sonra
28/1/1883 tarih ve 2795 sayılı Kanunla değiştirilen madde hükmü olup ilgili mev-
zuatın tekmetin halinde derlenmesi sırasında numarası teselsül ettirilmiştir.
  a) 506 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine göre iş kazaları ile meslek
hastalıkları,malüllük,yaşlılık ve ölüm sigortalarından gelir veya aylık alanlar
ile 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen sandıklar mevzuatına göre aylık alanla-
ra her ay sosyal yardım zammı olarak 5 000 lira ödenir. 5434 sayılı T.C. Emekli
Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre bağlanan emekli,adi malüllük,va-
zife malüllüğü,dul ve yetim aylığı alanlara ödenen sosyal yardım zammında yapı-
lacak değişiklikler, bu madde uyarınca ödenmekte olan sosyal yardım zammına aynı
oranda yansıtılır.Bu ödemeler,Kurumdan gelir veya aylık ödenmesine imkan veren
dosyalar esas alınarak yapılır.
  22 - 29/4/1986 tarih ve 3279 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 3,60,63,72,99,106,
Ek 14, Ek 19, Gösterge Tablosu)

  Madde 3 bent (II) alt bent (C) -(29/6/1978 tarih ve 2167 sayılı Kanunun hük-
müdür.)
  C) 2 nci madde gereğince sigortalı sayılanlardan kanunla kurulu Sosyal Gü-
venlik Kurumlarından malüllük veya emekli aylığı almakta olanlar hakkında malül-
lük yaşlılık ve ölüm sigortaları uygulanmayacağı gibi bu durumda olanlardan ka-
nunen sağlık yardımlarına da müstahak bulunanlar hakkında hastalık sigortası hü-
kümleri de uygulanmaz.
  Ancak bunlardan kendi kanunlarına göre görev malüllüğü aylığı bağlanmış
olanlar kurumdan yazılı istekte bulunurlarsa, bunlar hakkında istek tarihinden
sonraki aybaşından başlanarak malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları da uygula-
nır.

   Madde 60 bent (F) - (6/3/1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  F) Bu Kanuna tabi olarak çalışan veya isteğe bağlı sigortaya yahut topluluk
sigortasına prim ödemekte olan sigortalıların,er olarak silah altında geçen sü-
releri ile Yedek Subay Okulunda geçen sürelerinin tamamı, yazılı talepte bulun-
maları halinde ve bu Kanunun 78 nci maddesi ile belirlenen prime esas kazancın
alt sınırının talep tarihindeki tutarı üzerinden hesaplanacak Malüllük, Yaşlılık
ve Ölüm Sigortaları primlerinin tamamını 2 yıl içinde ödemeleri şartı ile borç-
landırılır.
  Borçlandırılan sürenin karşılığı olan gün sayısı, sigortalının prim ödeme
süresine katılır. Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihin-
den ön-
ceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borç-
landırılan gün sayısı kadar geriye götürülür.
  Borçlanma talebinde bulunduktan sonra ölen Sigortalının borçlanmaya ilişkin
prim borçları yukarıda belirtilen 2 yıllık süre içinde olmak şartı ile hak sa-
hipleri tarafından ödenebilir.

  Madde 63 - (1/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlıyanların yaşlı-
lık aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihte kesilir.
  Yukarıki fıkraya göre yaşlılık aylıkları kesilenlerden işten ayrılarak yaş-
lılık aylığı verilmesi için yazılı istekte bulunan sigortalıya, eski yaşlılık
aylığı, yazılı istekte bulunduğu tarihten sonraki ay başından başlanarak ödenir.
  Şu kadar ki, bu gibi sigortalılar için yazılı istek tarihlerine göre yeniden
yaşlılık aylığı hesaplanır ve bu aylık önceden bağlanan yaşlılık aylığından çok-
sa hesaplanan yeni aylık üzerinden ödeme yapılır.

  Madde 72 fıkra iki - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Genel Yönetim giderleri, Kurumun yıllık genel gelirlerinin % 10 unu aşamaz.

  Madde 99 - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, iş kazalariyle meslek hastalıkları,
hastalık, analık ve ölüm sigortaları hakları, hakkı doğuran olay tarihinden
başlanarak beş yıl içinde istenmezse düşer.
  İş kazalariyle meslek hastalıkları, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortala-
rından herhangi bir döneme ilişkin gelir veya aylığını beş yıl içinde almıyan-
ların bu döneme ilişkin gelir ve aylıkları ödenmez.
  Geçici iş göremezlik ödenekleri hakkında da yukarıki fıkra hükmü uygulanır.

  Madde 106 bent (b) - (11/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  b) 18 yaşını veya orta öğrenim yapıyorsa 20 yaşını, yüksek öğrenim yapıyor-
sa 25 yaşını doldurmamış yahut 18 yaşını doldurmuş olup da çalışamıyacak durumda
malül çocukları,

  Ek Madde 14 - (29/6/1978 tarih ve 2167 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile
getirilen ek madde 5 hükmü olup teselsül sebebi ile madde numarası değiştiril-
miştir.)
  a) 5417, 6900, 506 sayılı kanunlar ile 2454 ve 3575 sayılı Mülga Sandık
kanunları ve bunların ek ve tadillerine göre malüllük, yaşlılık toptan ödeme-
sinden yararlanmış bulunan sigortalılardan bu Kanuna tabi işlerde çalışmakta
bulunanlar, yahut bu Kanunun 85 inci maddesine göre isteğe bağlı veya 86 ncı
maddesine göre topluluk sigortasına prim ödemekte olanların çalıştıkları işten
ayrılmadan önce kendilerince,
  b) Malüllük ve yaşlılık toptan ödemesinden yararlandıktan sonra ölenlerin;
malüliyet, yaşlılık ve ölüm toptan ödemesi yapılmak suretiyle tasfiye edilmiş
veya edilecek hizmetler toplamı, 60 ncı madde gereğince yaşlılık aylığı bağlan-
masına yeterli olması halinde hak sahiplerince,
  Toptan ödenen primlerin tamamı, alındıkları tarihten yatırılacakları güne
kadar hesaplanacak % 5 faizi ile birlikte bir defada kuruma ödendiği takdirde
bu hizmetler bu Kanunun uygulanmasında gözönünde tutulur ve bu hizmet süreleri
1214 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre yapılacak birleştirmede de nazara alı-
nır.
   (a) bendi gereğince malüllük veya yaşlılık toptan ödemesi şeklinde aldık-
ları primlerin tamamını en son çalıştıkları işten ayrılmadan önce bir defada
Sosyal Sigortalar Kurumuna geri vermeyenlerin sigortalılık süreleri, bu Kanuna
tabi işlere yeniden girdikleri tarihten başlar.

  Ek Madde 19 fıkra iki ve son fıkra - (6/3/1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunun
17 nci maddesi ile getirilen ek madde 1 hükmü olup teselsül sebebi ile madde
numarası değiştirilmiştir.)
  Her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilen ve 657 sayılı Kanuna tabi Dev-
let Memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı, 506 sayılı Kanuna göre bağlanan
gelir ve aylıklara da uygulanır. Katsayı deyiminden yürürlükteki katsayı anla-
şılır.
  Gösterge tablosunda 12 nci derecenin 1 nci kademesi en düşük, 1 nci derece-
nin 9 ncu kademesi en yüksek göstergeyi belirtir.
  Gösterge Tablosu - (24/10/1983 tarih ve 2934 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  1 Ocak 1985 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Gösterge Tablosu
                 K A D E M E L E R
    ------------------------------------------------------------------------
Derece  1   2   3   4   5   6  7   8   9   10  11  12
------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
 1   1108 1112  1116 1120 1124 1128 1132 1136 1140
 2   1060 1064  1068 1072 1076 1080 1034 1088 1092 1096 1100  1104
 3   1012 1016  1020 1024 1028 1032 1036 1040 1044 1048 1052  1056
 4   964  968  972  976  980  984  988  992 996 1000 1004  1008
 5   916  920  924  928  932  936  940  944 948  952  956  960
 6   868  872  876  880  884  888  892  896 900  904  908  912
 7   820  824  828  832  836  840  844  848 852  856  860  864
 8   772  776  780  784  788  792  796  800 804  808  812  816
 9   688  691  694  697  700  703  706  709 712  715  718  721
 10   676  680  684  688  692  696  700  704 708  712  716  720
 11   628  632  636  640  644  648  652  656 660  664  668  672
 12   580  584  588  592  596  600  604  608 612  616  620  624
  1 Ocak 1984 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Gösterge Tablosu
                  K A D E M E L E R
    ----------------------------------------------------------------------
Derece  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12
------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
  1   976  979  982  985  988  991  994  997 1000
  2   940  943  946  949  952  955  958  961  964 967  970  973
  3   904  907  910  913  916  919  922  925  928 931  934  937
  4   868  871  874  877  880  883  886  889  892 895  898  901
  5   832  835  838  841  844  847  850  853  856 859  862  865
  6   796  799  802  805  808  811  814  817  820 823  826  829
  7   760  763  766  769  772  775  778  781  784 787  790  793
  8   724  727  730  733  736  739  742  745  748 751  754  757
  9   688  691  694  697  700  703  706  709  712 715  718  721
 10   652  655  658  661  664  667  670  673  676 679  682  685
 11   616  619  622  625  628  631  634  637  640 643  646  649
 12   580  583  586  589  592  595  598  601  604 607  610  613
  23 - 20/6/1987 tarih ve 3395 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 26,78,79,81,83,85,
89,130,140, Ek 5,Ek 20, Ek 21, Ek 22)

  Madde 26 fıkra bir - (17/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İş kazası veya meslek hastalığı, işverenin kasdı veya işçilerin sağlığını
koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veyahut
suç sayılı bir eylemi sonucunda olmuşsa, Kurumca sigortalıya veya hak sahibi
kimselerine yapılan ve ileride yapılması gerekli bunlunan her türlü giderlerin
tutarı ile, gelir bağlanırsa bu gelirlerin 22 nci maddede sözü geçen tarifeye
göre hesap edilecek sermaye değerleri toplamı işverenden alınır.

  Madde 78 fıkra bir - (28/1/1983 tarih ve 2795 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tu-
tulan günlük kazançların alt sınırı, gösterge tablosundaki en düşük göstergenin
katsayı ile çarpımının otuzda biridir. Üst sınır ise, gösterge tablosundaki en
yüksek göstergenin katsayı ile çarpımına, bu Kanuna göre ödenen Sosyal Yardım
Zammının ilavesi ile bulunacak miktarın otuzda biridir.Bu suretle bulunacak mik-
tarların lira kesirleri tama çıkarılır.

  Madde 79 - (17/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların, sigorta primleri hesabı-
na esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayıları ile sigorta primle-
rini gösteren ve niteliği, usul ve esaslariyle verilme süreleri hazırlanacak tü-
zükte belirtilecek olan kayıt ve belgeleri Kuruma ve sigortalı hesap kartlarını
sigortalılara vermeye veya o ay içinde sigortalı çalıştırılmadığını ve ücret
ödenmediğini süresi içinde yazılı olarak Kuruma bildirmeye mecburdur.
  Bu belgeler, tüzükte belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmez veya vak-
tinde Kuruma verilmezse yahut bu belgelerin dayandığı kayıtlar belgelerde yazılı
olanları doğrulayıcı nitelikte görülmezse veyahut belgelerde yazılı olanları
doğrulayacak kayıt ve belgeler gösterilmezse, Kurum, sigorta primleri hesabına
esas tutulacak kazançlar toplamını, hazırlanacak tüzükteki usul ve esaslara göre
ölçümler.
  Fıkra üç - (29/6/1978 tarih ve 2167 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Ölçümleme sonucunda tespit edilecek prim borcu, işverene tebliğ olunur. İş-
veren bu borca karşı 30 gün içinde kuruma itiraz edebilir. Bu itiraz üzerine ku-
rumca verilen kararın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde de itiraz edilen
miktarın % 10`u tutarında bir parayı peşinen kuruma ödemek suretiyle Prim İtiraz
Komisyonuna başvurabilir. Tebliğ olunan prim borcuna karşı işveren tarafından
kuruma, süresi içinde itiraz edilmiş olmadıkça Prim İtiraz Komisyonuna başvurul-
maz. Kuruma ve Prim İtiraz Komisyonuna itiraz, takibi durdurur. Taraflar Prim
İtiraz Komisyonu kararı aleyhine tebliğ tarihinden iki ay içinde yetkili iş
mahkemesine müracaat edebilir. İşveren tarafından mahkemeye müracaatta bulunul-
ması prim borcunun takibini ve ödenmesini durdurmaz. Peşinen alınan para, Prim
İtiraz Komisyonu kararına göre haklı çıktığı oranda işverene geri verilir. Geri
verilecek kısım için faiz ödenmez. Prim İtiraz Komisyonunun teşekkül tarzı,
çalışma usul ve esasları ile hangi üyelerine ne miktarda ücret verileceği tüzük
ile tespit olunur.
  Sigorta primlerinin ölçümleme yolu ile tesbit olunması, işverenin usul ve
esasları tüzükte tesbit olunacak kayıt ve belgeleri düzenleme ve Kuruma verme
yükümünü kaldırmaz.
  Usul ve esasları tüzükte tesbit oluncak belgeleri işveren tarafından veril-
miyen sigortalılar çalıştıklarını, hizmetin geçtiği yılın sonundan başlıyarak
beş yıl içinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispat ederlerse bunların
mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları
nazara alınır.
  Sigortalının çalıştığı bir veya birkaç işde, bu kanunda yazılı prim ödeme
şartını yerine getirmiş olmasına rağmen kendisi için verilmesi gereken kayıt ve
belgeler işveren tarafından verilmediği veya verilen kayıt ve belgelerde kazanç-
ların veya prim ödeme gün sayılarının eksik gösterildiği Kurumca tesbit edilir-
se, hastalık ve analık sigortalarından gerekli yardım yapılır.
  Ek fıkralar - (29/6/1978 tarih ve 2167 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Her türlü inşat, tamirat, tadilat, tesisat ve benzeri işleri yapan işveren-
ler tarafından birinci fıkra gereğince düzenlenen belgeler ile kuruma bildirilen
kazançlar 135 inci maddenin (B) bendine göre çıkarılan tüzük uyarınca kurumca
hesaplanacak kazançlar toplamının % 70`inden az olmadığı takdirde, prim belgele-
rinin dayandığı kayıtlar bu belgelerde yazılı olanları doğrulayıcı nitelikte sa-
yılır ve ayrıca işveren ile varsa aracılara ait kayıtların gösterilmesi istenil-
meyebilir.
  Prim belgelerinde kayıtlı kazançlar tutarı kurumca hesaplanacak kazançlar
toplamının % 70`inden az olduğu takdirde işveren ve varsa aracılara ait kayıtla-
ra bakılmaksızın kurumca hesaplanan kazançlar toplamı üzerinden işlem yapılır.

  Madde 81 - (17/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu Kanuna göre alınacak sigorta primlerinin ödenmesi için kurumca işverene
yapılacak bildiri üzerine prim borçları ödenmezse, Kurumca düzenlenen ve işve-
renin prim borcu miktarını gösteren belgeler resmi dairelerin usulüne göre ver-
dikleri belgeler hükmünde olup, icra ve iflas dairelerince, bunların tabi olduk-
ları hükümlere göre işlem yapılır.

  Madde 83 - (17/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Devlet, il ve belediyeler ile sermayesinin en az yarısı Devlet, il ve bele-
diyelere ait her çeşit teşekkül ve müesseseler, kamu müesseseleri ve özel kanun-
larla kurulan teşekküllerce ihale yolu ile yaptırılan her türlü işleri üzerine
alanlara bunların adresleri, ilgili makamlar tarafından Kuruma bildirilir, İş
alanlar tarafından bu işlere karşılık gösterilen her türlü teminat, prim ile ge-
cikme zammı borçları kalmadığına dair Kurumdan alınan bir belge gösterilmedikçe
geri verilmez. Ödenmemiş sigorta primleri ile gecikme zamları tutarı bu teminat-
tan kesilerek veya teminat paraya çevrilerek Kuruma yatırılır. Ancak, prim ile
gecikme zammı borçları için Kurumca kabul edilecek bir banka teminat mektubu
Kuruma tevdi olunduğu takdirde, iş alanların yukarda belirtilen teminatları
Kurumun vereceği belgeye istinaden geri verilir.
  a) İsteğe bağlı olarak sigortaya devam edeceğini Kuruma yazı ile bildirmek,
  b) Daha önce kendisine aylık bağlanmamış veya toptan ödeme yapılmamış olmak,
  c) İsteğe bağlı olarak sigortaya devam isteğinin kabul edildiğinin Kurum-

  Madde 85 - (17/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Sigortalılık süresi en az 5 yıl olan ve en az 750 gün malüllük,yaşlılık ve
ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan sigortalı aşağıdaki şartlarla malüllük,
yaşlılık ve ölüm sigortalarına isteğe bağlı olarak devam edebilir.
  a) İsteğe bağlı olarak sigortaya devam edeceğini Kuruma yazı ile bildirmek,
  b) Daha önce kendisine aylık bağlanmamış veya toptan ödeme yapılmamış olmak,
  c) İsteğe bağlı olarak sigortaya devam isteğinin kabul edildiğinin Kurumca
sigortalıya yazı ile bildirildiği tarihten sonra gelen ve Kurumca belli edilecek
taksit dönemi başından başlıyarak her yıl en az 300 gün sigorta primi ödemek.
  (c) bendi gereğince ödenecek primler,sigortalının,yazılı istekte bulunduğu
tarihten önce prim ödediği son takvim yılında elde ettiği ve sigorta primi hesa-
bına esas tutulan kazançlar toplamının prim ödeme gün sayısı toplamına bölünme-
siyle bulunacak ortalama günlük kazanca göre alınır.Böylece tesbit olunacak gün-
lük kazancın lira kesirleri liraya çıkarılır.
  Bu suretle tesbit olunan günlük kazanç,sigortalı tarafından,takvim yılı ba-
şından üç ay önce Kuruma yaziyle bildirmek şartiyle her yıl % 10 oranında artı-
rılabilir.
  Günlük kazançlar,78 inci maddeye göre tesbit edilen alt sınırdan aşağı ve
üst sınırdan yukarı olamaz.
  Ortalama günlük kazanç üzerinden 73 üncü maddenin (D) fıkrasına göre tesbit
olunacak primlerin tümünü sigortalı öder.
  Sigortalıların zorunlu ve isteğe bağlı olarak ödedikleri primler,bu primlere
ait gün sayıları ve yıllık kazanç tutarları birleştirilir.
  Sigorta haklarını isteğe bağlı olarak devam ettirenler yıllık primlerini
Kurumun belli edeceği tarihlerde dört eşit taksitte öderler.Herhangi bir taksidi
kanuni faizi ile birlikte ve taksit tarihinden başlıyarak en geç altı ay içinde
yatırmayan sigortalılar başlamış bulundukları isteğe bağlı sigortaya devam
edemezler.
  Bu gibiler bir yıl geçmedikçe yeniden isteğe bağlı sigortalıya devam etmek
isteğinde bulunamazlar.

  Madde 89 fıkra bir,iki ve üç - (17/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmü-
dür.)
  İş kazası,meslek hastalığı veya hastalık halinde verilecek geçici iş göre-
mezlik ödeneği,sigortalının 78 ve 88 inci maddeler gereğince hesaplanacak günlük
kazancının yarısıdır.
  Sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimsesi varsa geçici iş göremezlik
ödeneği günlük kazancının üçte ikisi üzerinden hesaplanır.
  Sağlık müesseselerine yatırılmak yahut bakımı Kurumca sağlanarak kaplıca ve-
ya içmelere gönderilmek yoliyle tedavi ettirilen sigortalıya günlük kazancının
üçte biri verilir.Bu yoldan tedavi ettirilen sigortalının günlük kazancının ya-
rısına çıkarılır.

  Madde 130 - (17/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Kurumun teftişe yetkili memurlarına,bu kanunun uygulanması bakımından İş
Kanununda belirtilen teftiş,kontrol ve denetleme yetkisi tanınmıştır.
  Kurumun teftişe yetkili memurları,işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili
mevzuat hükümlerine veya işin yürütüm tarzında sağlık ve iş güvenliği usul ve
teamüllerine aykırı durumlarda karşılaşırlarsa,durumu usulüne uygun olarak tet-
kik ve tesbit ederler.Tesbit olunan hususlar Kurumunca ilgili mercie intikal
ettirilir.

  Madde 140 - (14/5/1985 tarih ve 3203 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  A) 8 inci maddede belirtilen hükümleri yerine getirmeyen işverenler,
  B) Bu Kanunla verilen ve yukarıdaki fıkra ile 80 inci maddede belirtilen
hususlar dışında kalan görevleri kurumca yapılacak yazılı ihtara rağmen yerine
getirmeyenler,
  Hakkında 3000 TL. dan 75 000 TL. ye kadar,ağır para cezası hükmolunur.
  Tekerrür halinde hükmolunacak ağır para cezası birinci defasında 15 000
liradan,ikinci defasında 30 000 liradan aşağı olamaz.
  İşverenler Kurumun bu yüzden uğrayacağı zararları da umumi hükümlere göre
ayrıca öderler,

  Ek Madde 5 bent (II) -(11/8/1977 tarih ve 2098 sayılı Kanunun 1 nci mad.
hükmü olup teselsül sebebi ile madde numarası değiştirilmiştir.)
II - Basım ve gazetecilik işyer-    a) Solunum ve cilt yoluyla vücuda
   lerinde 1475 sayılı Kanun ve     geçen gaz veya diğer zehirleyici
   değişikliklerine göre çalışan,    maddelerle çalışılan işyerleri,
   operatör müretip,rotatifçi,    b) Fazla gürültü ve ihtizaz yapıcı
   roto ofsetçi,klişeci,tiftruk-     makine ve aletlerle çalışılarak iş
   çu ve yardımcıları.          yapılan işyerleri,      90 gün
                    c) Doğrudan doğruya yüksek hararete
                      maruz bulunularak çalışılan işyerle-
                      ri,
                    d) Fazla ve devamlı adali gayret sarf
                      edilerek iş yapılan işyerleri,
                    e) Tabii ışığın hiç olmadığı ve mün-
                      hasıran suni ışık altında çalışılan
                      işyerleri,
                    f) Günlük mesainin yarıdan fazlasının
                      saat 20.00`den sonra çalışılarak
                      yapılan işyerleri.

  Ek Madde 20 - (6/3/1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunun 17 nci Mad.ile gelen Ek
1 nci Mad.hükmü olup teselsül sebebi ile Madde numarası değiştirilmiştir.)
  Bu Kanuna göre gelir ve aylıkların hesaplanmasında katsayı esasına dayalı
gösterge sistemi uygulanır.
  Fıkra iki - (29/4/1986 tarih ve 3279 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Genel Bütçe Kanunu veya Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen 657 sayılı
Kanuna tabi Devlet Memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı 506 sayılı Kanuna
göre bağlanan gelir ve aylıkların hesaplanmasında da uygulanır.
  Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödenekler ile bağlanacak
gelir ve aylıkların hesaplanmasında bu Kanuna ekli gösterge tablosu uygulanır.
  Göstergeler,derece ve kademeler halinde,gösterge tablosunda belirtilmiştir.
          1 Ocak 1987 Tarihinden İtibaren Uygulanacak
                Gösterge Tablosu (1)
                 K A D E M E L E R
Dereceler     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
-----------   ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
  1       1360 1365 1370 1375 1380 1385 1390 1395 1400
  2       1300 1305 1310 1315 1320 1325 1330 1335 1340 1345 1350 1355
  3       1240 1245 1250 1255 1260 1265 1270 1275 1280 1285 1290 1295
  4       1180 1185 1190 1195 1200 1205 1210 1215 1220 1225 1230 1235
  5       1120 1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1160 1165 1170 1175
  6       1060 1065 1070 1075 1080 1085 1090 1095 1100 1105 1110 1115
  7       1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1035 1040 1045 1050 1055
  8       940 945 950 955 960 965 970 975 980 985 990 995
  9       880 885 890 895 900 905  910 915 920 925 930 935
  10       820 825 830 835 840 845  850 855 860 865 870 875
  11       760 765 770 775 780 785  790 795 800 805 810 815
  12       700 705 710 715 720 725  730 735 740 745 750 755

  Ek Madde 21 - (6/3/1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunun 17 nci Mad.ile gelen Ek
2 nci Mad. hükmü olup teselsül sebebi ile madde numarası değiştirilmiştir.)
  Gelir ve aylıkların hesabına esas alınacak göstergelerin tespitinde kulla-
nılmak üzere, aşağıda belirtilen şekilde "Gösterge Tespit Tabloları" düzenlenir.
  a) İşkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası için düzenlenecek gösterge
tespit tablosunda, sigortalının gelire esas kazancının hesabına giren son takvim
ayında prim hesabına esas asgari günlük kazancın yıllık tutarı taban sayısını,
aynı aydaki azami günlük kazancın yıllık tutarı tavan sayısını oluşturur.
  b) Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları için düzenlenecek gösterge tespit
tablosunda,sigortalının aylık talep veya ölüm tarihinden önceki 5 takvim yılında
prim hesabına esas asgari günlük kazançların 5 yıllık tutarının yıllık ortalama-
sı taban sayısını, aynı yıllara ait azami günlük kazançların yıllık ortalaması
tavan sayısını oluşturur.
  c) 991 sayılı Kanunla kuruma devredilen sandıklar mevzuatına göre bağlana-
cak aylıklar için düzenlenecek gösterge tespit tablosunda, sigortalının aylık
bağlanmasında nazara alınan kazancının ait olduğu tarihteki prim hesabına esas
asgari kazancın yıllık tutarı taban sayısını,aynı tarihteki azami günlük kazan-
cın yıllık tutarı tavan sayısını oluşturur.
  d) Yukarıdaki (a), (b) ve (c) fıkralarına göre tespit edilen taban sayısı,
gösterge tablosundaki en düşük göstergenin, tavan sayısı en yüksek göstergenin
karşılığı olarak alınır. Tavan sayısı ile taban sayısı arasındaki fark, en düşük
göstergenin karşılığı olan kademe hariç tutularak geriye kalan kademe sayısına
bölünür.
------------------
(1) Bu gösterge tablosu, 6/3/1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunun 17 nci maddesi
  ile getirilen ve bilahare 24/10/1983 tarih ve 2934 sayılı Kanunun 4 üncü
  maddesiyle değiştirilmiş olan gösterge tablosunun 15/12/1986 tarih ve
  86/11303 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle 1/1/1987 tarihinden geçerli olmak
  üzere değiştirilen şeklidir.
MÜLGA HÜKÜMLER, TEMMUZ 1989 (EK - 3)
Bölüm sonucunun kesir kısmı tama çıkarılarak elde edilen sayı, en düşük göster-
geyi takibeden göstergeden itibaren, her dilim bir göstergeyi karşılamak üzere,
taban sayısına ard arda ilave edilerek takip eden göstergelerin karşılığı sayı-
lar tespit edilir.

  Ek Madde 22 - (6/3/1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunun 17 nci Md. ile gelen Ek
3 üncü md. hükmü olup teselsül sebebi ile madde numarası değiştirilmiştir.)
  Bağlanacak gelir ve aylıkların hesabına esas alınacak göstergeler:
  a) İşkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortasında, sigortalının,506 sayılı
Kanunun 88 nci maddesine göre hesaplanan yıllık kazancına, bu Kanunun ek 2 nci
maddesinin (a) fıkrası,
  b) Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarında,sigortalının 506 sayılı Kanunun
55, 61 veya 67 nci maddelerine göre hesaplanan ortalama yıllık kazancın, bu Ka-
nunun ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası,
  c) 991 Sayılı Kanunla kuruma devredilen sandıklar mevzuatına göre,sigorta-
lının aylığına esas alınan kazancının yıllık tutarına, bu Kanunun ek 2 nci mad-
desinin (c) fıkrası,
  Esas alınmak suretiyle aynı maddenin (d) fıkrasına göre düzenlenen gösterge
tespit tablosunda eşit sayının karşılığı olarak tespit edilir. Eşit sayının bu-
lunmaması halinde en yakın büyük sayı esas alınır. (1)
  24 - 23/12/1988 tarih ve 352 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: Ek 24.)

  Ek Madde 24 bent (a) Fıkra iki-(7/1/1986 tarih ve 3251 sayılı Kanunun hük-
müdür.)
  Sosyal yardım zammı miktarı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi
üzerine Bakanlar Kurulunca artırılabilir.
  25 - 16/2/1989 tarih ve 3522 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları:Ek 24,Geçici madde 75)

  Ek Madde 24 bent (a) fıkra iki (23/12/1988 tarih ve 352 sayılı KHK`nin Hük-
müdür.)
  Bakanlar Kurulu,sosyal yardım zammı miktarını,gösterge,üst gösterge ve geçi-
ci gösterge tablosundaki derece ve kademelere göre birbirinden farklı olarak
tesbit etmeye yetkilidir.

  Geçici Madde 75 - (23/12/1988 tarih ve 352 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
  Geçici 70 inci madde uyarınca,geçici gösterge aylığına hak kazananların,ma-
lüllük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe
girdiği tarihteki katsayı ve gösterge tablosuna ve 53.000,- lira olarak tesbit
edilmiş sosyal yardım zammına göre hesaplanacak tutarları üzerinden aşağıda be-
lirtilen esaslar dahilinde ödenmesine devam olunur.
  A) Bu aylıklarda; katsayı, gösterge tablosu ve sosyal yardım zammındaki de-
ğişiklikler nedeniyle herhangi bir artış yapılmaz.
  B) Bu madde kapsamındaki aylıklıların, geçici 70 inci maddeye göre borçlanma
hakkından yararlanmamış olsalarda, almaya hak kazanacakları (sosyal yardım zammı
dahil) aylık tutarları, kendilerine ödenmekte olan (sosyal yardım zammı dahil)
aylık tutarlarını geçeceği tarihten itibaren, bu ödemeler yerine; cari katsayı,
gösterge tablosu ve sosyal yardım zammı esas alınmak suretiyle hesaplanacak ay-
lık tutarları üzerinden ödeme yapılır.
------------------
(1) Bu maddede sözü edilen Ek 2 nci Maddenin numarası teselsülü sağlamak için
  "Ek Madde 21" olarak değiştirilmiştir.
                 780 - 1
  26 - 9/5/1990 tarih ve 3642 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: Geçici madde - 71,
72,73,74.)

  Geçici Madde 71 - (4/4/1987 tarih ve 277 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
  1986 ve daha önceki yıllara ait aylık sigorta primleri bildirgelerine isti-
naden tahakkuk eden prim, gecikme zammı ve faiz borcu bulunan işverenlerin; bu
Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren prim borcunun
aslını bir yıl içinde ödemeleri halinde, ödeme tarihine kadar tahakkuk eden ge-
cikme zammı ve faiz borçları bu tarihten itibaren iki yıl süre ile ertelenir.
  Prim borcu aslının yukarıda belirtilen bir yıl içinde kısmen ödenmesi ha-
linde ödenmeyen kısmına gecikme zammı ve faiz uygulanmasına devam edilir.

  Geçici Madde 72 - (4/4/1987 tarih ve 277 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
  1986 ve daha önceki yıllar için yapılmış ölçümlemelere istinaden tahakkuk
ve tebliğ edilmiş prim, gecikme zammı ve faiz borcu bulunan işverenlerin; bu
Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren prim borcunun
aslını bir yıl içinde ödemeleri halinde, bu primlere ait gecikme zammı ve faiz
borçları terkin edilir. Şu kadar ki daha önce tahsil edilmiş gecikme zammı ve
faiz borçları geri verilmez ve mahsup edilmez.
  Yine aynı yıllar için bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği ta-
rihten sonra tahakkuk ve tebliğ edilecek prim borcunun aslını tebliğ tarihinden
itibaren bir yıl içinde ödeyen işverenler hakkında da yukarıdaki fıkra hüküm-
leri uygulanır.
  Ölçümleme sebebiyle tahakkuk ve tebliğ edilen prim borcu aslının yukarıda
belirtilen bir yıl içinde kısmen ödenmesi halinde, ödenmeyen kısmı için gecikme
zammı ve faiz uygulanmasına devam edilir.

  Geçici Madde 73 - (4/4/1987 tarih ve 277 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
  a) 1986 ve daha önceki yıllara ait olup bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yü-
rürlüğe girdiği tarihte ihtilaflı bulunan sigorta prim borcunun aslını, ihtilafı
sürdürmeyerek bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
bir yıl içinde ödeyen işverenler de, Geçici 1 inci ve 2 nci madde hükümlerinden
yararlanırlar.
  b) Aynı döneme ait olup, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği
tarihten sonra tebliğ edilen prim borçları için ihtilaf çıkaranlar bu Kanun Hük-
münde Kararname hükümlerinden faydalanamazlar.

  Geçici Madde 74 - (20/5/1988 tarih ve 323 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
  Bu Kanuna 4/4/1987 tarihli ve 277 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ekle-
nen Geçici 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddelerde belirtilen prim borcunun aslının
ödenme süresi 31/5/1988 tarihi mesai bitiminde sona erer.
  27 - 20/2/1992 tarih ve 3774 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri .(madde numaraları: Ek 27,28,29 ve 30
uncu maddeleri ile geçici 64 ve 65 )

  Ek Madde 27 - (24/12/1985 tarih ve 3246 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 60 ıncı maddesinin (A)
fıkrasının (a - b - c ) bentleri; bu Kanunun Ek 1 inci maddesi ve Geçici
2 nci maddesi kapsamına giren sigortalılar hakkında uygulanmaz. (1)
--------------------
(1) Ek 27 nci ve 30 uncu maddelerde sözü edilen ek 1 inci madde, geçici
1 inci madde ve geçici 2 nci maddenin numaraları teselsülü sağlamak için,

sırasiyle "Ek Madde 28", "Geçici Madde 64" ve "Geçici Madde 65" olarak değiş-
tirilmiştir.
MÜLGA HÜKÜMLER, MAYIS 1992 (Ek - 10)
                780 - 2

  Ek Madde 28 - ( 24/12/1985 tarih ve 3246 sayılı Kanunun hükmüdür)
  Kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumları ile bu Kanunun geçici 20 nci
maddesine göre kurulan sandıklarla ilk defa 1 Ocak 1990 tarihinden itibaren
prim veya kesenek ödemek suretiyle ilgilendirilecek sigortalılara.
  a) Kadın ise 55,erkek ise 60 yaşını doldurmuş bulunmak ve en az 5 000 gün
veya,
  b) Kadın ise 55,erkek ise 60 yaşını doldurmuş bulunmak,15 yıldan beri sigor-
talı olmak ve en az 3 600 gün.
  Malullük,yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunmak şartıyla istek-
leri üzerine yaşlılık aylığı bağlanır.

  Ek Madde 29 - (24/12/1985 - 3246 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun değişik 64 üncü maddesinin (a)
bendindeki kadın ise 50,erkek ise 55 yaş şartı,sigortalılık süresinin başlangıcı
1 Ocak 1990 tarihinden sonra olanlar için kadın ise 55, erkek ise 60 yaş olarak
uygulanır.

  Ek Madde 30 - (24/12/1985 - 3246 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  506 sayılı Kanuna 2098 sayılı Kanunla eklenen maddeler gereğince,sigortalı-
lık süresine ilave edilen gün sayıları,üç yıldan çok olmamak üzere,bu Kanunun
ek madde 1, geçici madde 1 ve geçici madde 2`de belirtilen yaş hadlerinden
indirilir.(1)

  Geçici Madde 64 - (24/12/1985 - 3246 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için sigortalının kadın ise 20,erkek ise
25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 5 000 gün malullük,yaşlılık ve ölüm
sigortaları primi ödemiş bulunması şarttır.
  Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte:
  A) En az 15 yıl (dahil) sigortalılık süresi bulunanlara, 506 sayılı Kanunun
60 ıncı maddesine göre istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.
  B) a) 10 (dahil) - 15 yıl sigortalılık süresi bulunanlara, kadın ise 41,
erkek ise 46 yaşını,
  b) 5 (dahil) - 10 yıl sigortalılık süresi bulunanlara, kadın ise 43, erkek
ise 48 yaşını,
  c) 5 yıldan az sigortalılık süresi bulunanlar kadın ise 45, erkek ise
50 yaşını,
  Tamamladıkları tarihten itibaren istekleri halinde yaşlılık aylığı bağla-
nır.

  Geçici Madde 65 - (24/12/1985 - 3246 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumları ile bu Kanunun geçici 20 nci
maddesine göre kurulan sandıklarla ilk defa bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ile 31 Aralık 1989 tarihi arasında prim veya kesenek ödemek suretiyle ilgilen-
dirilecek sigortalılara;
  a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş bulunmak ve en az 5 000
gün veya,
  b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş bulunmak, 15 yıldan beri
sigortalı olmak ve en az 3 600 gün;
  Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunmak şartıyla
istekleri üzerine yaşlılık aylığı bağlanır.
                  780-3
  28-10/3/1993 tarih ve 3869 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri (Madde numarası:Ek 34)

  Ek Madde 34-(20/6/1987 tarih ve 3395 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Kanunla kurulan sosyal güvenlik kuruluşları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununun Geçici 20 nci maddesine göre kurulan sandıklarla ilk defa bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren prim veya kesenek ödemek suretiyle ilgilen-
dirilen sigortalılara bağlanacak malullük ve yaşlılık aylıkları ile bunların
hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylığının hesabına esas alınacak gösterge,si-
gortalının malullük,yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş hizmet süreleri-
nin prim hesabına esas tutulan kazanç tutarlarına göre bulunacak ortalama yıl-
lık kazanç esas alınarak tespit edilir.
  Emekliliğine 5 yıldan fazla süre bulunanlardan üst gösterge tablosuna göre
malullük ve yaşlılık aylıkları ile bunların hak sahiplerine bağlanacak ölüm ay-
lığının hesabına esas alınacak gösterge,bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra
malullük,yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş hizmet sürelerinin ortalama-
sına göre tespit edilir.
  Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesinde çalışan münavebeli gruplu sigortalıla-
rın göstergelerinin tespitinde de,malullük,yaşlılık ve ölüm sigortaları primi
ödenmiş hizmet sürelerinin tamamı nazara alınır.
  29 - 6/5/1993 tarih ve 3910 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri (Madde numaraları:140,geçici madde 76).

  Madde 140 - (20/6/1987 tarih ve 3395 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  a) 8 ve 9 uncu maddelerde belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyenlere,
  b) Bu Kanunla verilen diğer yükümlülükleri yazılı ihtara rağmen yerine ge-
tirmeyenlere,
  Kurumca gerekçesi belirtilmek suretiyle 10.000.- TL`sından 500 000.-TL`sına
kadar para cezası verilir
  c) 80 inci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında
bu madde hükümleri uygulanmaz
  d) İdari para cezalarının verilmesini gerektiren fiillerin tekrarı halinde
verilen para cezası birinci tekrarda iki katı,ikinci ve müteakip tekrarlarda
dört katı artırılarak uygulanır.
  İdari para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde
yetkili mahkemeye itiraz edilebilir.Zaruret görülmeyen hallerde,itiraz evrak
üzerinden incelenerek sonuçlandırılır.
  Para cezalarının uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belir-
lenir.

  Geçici Madde 76 bent (a) ve (b)- (7/3/1991 tarih ve 3702 sayılı Kanunun
hükmüdür.)
  a) Geçici 70 inci madde uyarınca kuruma borçlanma primi ödeyerek malüllük,
yaşlılık veya ölüm sigortasından aylık almakta olanlardan,4 200 000 TL.borçlanma
primi ödeyenlere malullük,yaşlılık ve ölüm aylığı aldıkları sürece ve aylıklarla
birlikte 330 000 TL;5 040 000 TL.ödemiş olanlara 400 000 TL.telafi edici ödeme
yapılır.
  4 200 000 TL.veya 5 040 000 TL.dan daha az borçlanma primi ödemiş olanlara
yapılacak telafi edici ödeme,ödedikleri borçlanma primi ile orantılı olarak
hesaplanır.
  Telafi edici ödeme bu Kanuna göre ödenmekte olan gelir ve aylıklara uygula-
nan katsayıdaki artış oranında artırılır.
               780 - 4
  Ödeme dönemlerine göre peşin ödenen telafi edici ödeme,ölüm halinde geri
alınmaz.
  b) Ölüm aylığı almakta olanlara yapılacak telafi edici ödeme,ölüm aylığı
ödenmesine imkan veren her tahsis dosyası için ayrı ayrı hesaplanır ve tamamı
hak sahiplerine eşit şekilde paylaştırılarak ödenir.
  30 - 1/12/1993 tarih ve 3917 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri (Madde numarası: 80)

  Madde 80 - (14/5/1985 tarih ve 3203 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak
kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını
ücretlerinden kesmeya ve kendisine ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek
en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mecburdur.
  77 nci maddenin (a) fıkrası gereğince hak edilen ve fakat ödenmemiş olan üc-
retler üzerinden hesaplanacak primler hakkında da yukarıdaki hüküm uygulanır.
  Prim, süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmına, sürenin bit-
tiği tarihten başlayarak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda be-
lirtilen gecikme zammı oranları uygulanır.
  Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir. Gecikme zammı yalnız prim alacak-
larına uygulanır ve borç ödenene kadar devam eder.
  Dava ve icra takibi açılmış olsa bile,primlerin ödenmemiş kısmı için gecikme
zammı tahsil olunur.
  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 9,12,21 ila 27
ile 36, 101 ve 103 üncü maddeleri Kurum alacakları hakkında da uygulanır.
  Yangın, su baskını ve deprem gibi tabii bir afete uğrayan ve bunu belgeleyen
işverenlerin üç ay içinde talepte bulunmaları halinde, mevcut prim borçları ile
afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları
hadisenin vukubulduğu tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenebilir.
  Prim borcunun ertelendiği süre zamanaşımından sayılmaz ve ertelenen kısmına
gecikme zammı uygulanmaz.
  Sigorta primlerini haklı sebepleri olmaksızın, birinci fıkrada belirtilen
süre içerisinde tahakkuk ve tediye etmeyen kamu kurum ve kuruluşların tahakkuk
ve tediye ile görevli kamu görevlileri mesul muhasip, sayman ile tüzelkişiliği
haiz diğer işverenlerin üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri Kuruma karşı,
işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
  31 - 1/6/1994 tarih ve 3995 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri:(Madde numarası:Ek madde 24.)
  (Ek madde 24 bent (l)-(20/6/1987 tarih ve 3995 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Genel ve katma bütçeli idareler,mahalli idareler,döner sermayeli kuruluşlar
ile kanunla ve kanunların verdiği yetkiye istinaden kurulan kuruluşlar ve 233
sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren teşekkül ve kuruluşlarla bunla-
rın müessese,bağlı ortaklık ve iştiraklerinden,çalıştığı en son kuruluş olarak
ayrılmak suretiyle kendisine 506 sayılı Kanun hükümlerine göre malullük,yaşlılık
veya ölüm aylığı bağlanan kişilere ödenen sosyal yardım zamları,Kurumca yazılı
olarak istenmesi üzerine,bu kuruluşlar tarafından en çok iki ay içinde Kurumca
ödenir.
  Kurumlar Vergisi mükellefi olan kamu kurum ve kuruluşları bu madde gereğince
yapılan ödemeleri Kurumlar Vergisi matrahından indirilebilirler.
                780-5
  32- 30/5/1997 tarih ve 572 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırlmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 32, Ek Madde 32)

  Madde 32 fıkra (B)-(29/6/1978 tarih ve 2167 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, onarılması ve yeni-
lenmesi, (Ağız protezlerine ilişkin yardımlar kurumca hazırlanacak yönetmelik
esasları dahilinde sağlanır.)

  Ek Madde 32 fıkra iki- (29/4/1986 tarih ve 3279 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu madde gereğince verilecek protez araç ve gereçlerin türleri süre ve
şartları ile yapılacak ödeme miktarlarına ait esaslar Kurumca hazırlanacak
yönetmelikle tespit edilir.
  33- 25/8/1999 tarih ve 4447 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 8,9,36,55,60,61,67,
78,85,96,97,Ek madde 20-23,Ek madde 24,Ek madde 34-35,130)

  Madde 8 fıkra bir- (17/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanun hükmüdür.)
  İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak bildirgeyi, sigortalı çalıştırmaya
başladığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde, Kurumun ilgili teşkilatına
vermekle veya taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdür.

  Madde 9 fıkra bir- (17/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İşveren, çalıştırdığı sigortalıları, örneği Kurumca hazırlanacak bildir-
gelerle en geç bir ay içinde Kuruma bildirmeye mecburdur.

  Madde 36, bend (B) - (28/1/1983 tarih ve 2795 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Yukarıda sözü kimselerin ayakta yapılan tedavilerinde verilen ilaç
bedellerinin %10`u kendilerince ödenir.

  Madde 55-(6/3/1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Malüllük aylığı, aşağıdaki esaslara göre hesaplanır:
  a)Malüllük aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, bu Kanuna göre
tespit edilen göstergesinin katsayı ile çarpımının %70`i oranında malüllük
aylığı bağlanır. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda
ise, bu oran %80`e çıkarılır.
  b)Malüllük aylığının hesabına esas alınacak gösterge, sigortalının işten
ayrıldığı tarihten önceki malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş
son 5 takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarlarına göre bulu-
nacak ortalama yıllık kazanç esas alınarak tespit edilir. 5 takvim yılından
daha az takvim yılında prim ödemiş olan sigortalı için ortalama yıllık kazanç,
prim ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle hesaplanır.
  c)Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesinde çalışan münavebeli (Grupbu) sigor-
talılar için, yıllık kazançlarının iki katı alındıktan sonra yukarıdaki (b)
fıkrasına göre ortalama yıllık kazanç hesabedilir. Ancak, ortalama yıllık
kazancın hesabında esas alınan 5 takvim yılının her birinde 180 günden fazla
olan münavebeli çalışmalara ait kazanç tutarları nazara alınmaz.
  Madde 60 fıkra bir bend (A) (6/3/1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunun
hükmüdür.)
  A) Sigortalının:
  a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün
veya,
  b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri
sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut,
  c) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın
ise 20 erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün,
  Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması şarttır.

  Madde 61-(6/3/1981 tarih ve 2422 sayılı Kanunun hükmüdür)
  Yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, bu Kanuna göre
tespit edilen göstergesinin katsayı ile çarpımının %60`ı oranında ve
aşağıdaki hükümler nazara alınarak yaşlılık aylığı bağlanır.
  A)Yaşlılık Aylığı:
  a)Sigortalının kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurduğu her
tam yaş için ve 5 000 günden fazla ödediği her 240 günlük malüllük Yaşlılık
ve Ölüm Sigortaları primi için %60 oranı (1)`er artırılarak.
  b) (Değişik: 11/12/1981-2564/2 md.) Sigortalının, 5 000 günden noksan ödedi-
ği her 240 günlük malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi için % 60 oranı
1 eksiltilerek,
  Hesaplanır.
                780-6
  c) (Değişik: 11/12/1981-2564/2 md.) Yukarıdaki (b) fıkrası hükmü, 60 ıncı
maddenin (B-C-D) bentlerine göre aylığa hak kazananlar için uygulanmaz.
  Bu maddeye göre bağlanacak aylıkların oranı, her halde % 85`i geçemez.
  B) Yaşlılık aylığının hesabına esas alınacak gösterge, sigortalının işten
ayrıldığı tarihten önceki Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi ödenmiş
son 5 takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarlarına göre buluna-
cak ortalama yıllık kazanç esas alınarak tespit edilir.
  5 takvim yılından daha az takvim yılında prim ödemiş olan sigortalı için or-
talama yıllık kazanç, prim ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle hesap-
lanır.
  C) Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesinde çalışan münavebeli (Gruplu) sigorta-
lılar için, yıllık kazançlarının iki katı alındıktan sonra yukarıdaki (B) fıkra-
sına göre ortalama yıllık kazanç hesabedilir. Ancak, ortalama yıllık kazancın
hesabında esas alınan son 5 takvim yılının herbirinde 180 günden fazla olan mü-
navebeli çalışmalara ait kazanç tutarları nazara alınmaz.

  Madde 67, fıkra bir, bent (A) alt bend (c),(d), bend (B),(D),(E)-(6/3/1981
tarih ve 2422 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  c) Toplam olarak 1 800 gün veya en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, si-
gortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak 180 gün Malüllük, Yaşlılık
ve Ölüm Sigortaları primi ödemiş olan sigortalının, bu Kanuna göre tespit edile-
cek göstergesinin katsayı ile çarpımının % 60`ı üzerinden hesaplanacak aylı-
ğı,
  Hak sahiplerine bağlanacak aylığın hesabında esas tutulur.
  d) Yukarıdaki (c) fıkrasında söz konusu aylık bağlama oranı; sigortalının,
kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurduğu her tam yaş için ve 5 000
günden fazla ödediği her 240 günlük malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi
için (1)`er artırılır.
  B) Yukarıdaki (A/c-d) fıkralarına göre bulunacak aylık bağlama oranı % 70`
ten az, % 85`ten fazla olamaz.
  D) Yukarıdaki (A/c) fıkrasına göre hak sahiplerinin aylığının hesabına esas
alınacak aylığın göstergesi, sigortalının öldüğü tarihten önceki malullük, yaş-
lılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş son 5 takvim yılının prim hesabına esas
tutulan kazanç tutarlarına göre bulunacak ortalama yıllık kazanç esas alınarak
tespit edilir.
  5 takvim yılından daha az takvim yılında prim ödemiş olan sigortalı için,
ortalama yıllık kazanç prim ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle hesap-
lanır.
  E) Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesinde çalışan münavebeli (grublu) sigorta-
lılar için, yıllık kazançlarının iki katı alındıktan sonra yukarıdaki (D) fıkra-
sına göre ortalama yıllık kazanç hesabedilir. Ancak, ortalama yıllık kazancın
hesabında esas alınan son 5 takvim yılının her birinde 180 günden fazla olan mü-
navebeli çalışmalara ait kazanç tutarları nazara alınmaz.

  Madde 78, fıkra bir - (20/6/1987 tarih ve 3395 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas
tutulan günlük kazancın alt sınırı, bu Kanuna ekli gösterge tablosundaki en
düşük göstergenin katsayı ile çarpımının otuzda biridir. Üst sınırı ise, üst
gösterge tablosundaki en yüksek göstergenin katsayı ile çarpımının otuzda
biridir. Bu suretle bulunacak günlük kazançların lira kesirleri tama çıkartılır.

  Madde 85-Fıkra bir bent (B) alt bentler (a) ve (b)-(20/6/1987 tarih ve
3395 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  a) İsteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyenler gösterge tablolarında-
ki derece ve kademelerden hangisi üzerinden prim ödeyeceklerini tespit ederek
Kuruma bildirirler.
  b) Bulunduğu derece ve kademe üzerinden en az 360 günlük prim ödeyenler ya-
zılı talepte bulunmak şartıyla, talep tarihini takip eden yılbaşından itibaren
prim hesabına esas derece ve kademesini en çok bir derece yükseltebilir.
                780 - 7

  Madde 96 - birinci fıkra - (6/3/1981 tarih ve 2422 Sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu Kanuna göre Malüllük ve Yaşlılık Sigortalarından bağlanacak aylıklar ile
ölüm Sigortasından hak sahibi kimselere bağlanacak aylıkların hesabına esas tu-
tulan aylığın alt sınırı, gösterge tablosundaki en düşük göstergenin katsayı ile
çarpımının % 70`inden az olamaz.

  Madde 130- (20/6/1987 tarih ve 3395 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Sigorta müfettişlerinin teftiş yetkileri:
  Sigorta müfettişleri bu Kanunun uygulanması bakımından, İş Kanununda
belirtilen teftiş, kontrol ve denetleme yetkisini haizdirler.
  Sigorta müfettişleri tarafından tutulan tutanaklar aksi sabit oluncaya
kadar muteberdir.

  Madde 97 - (29/6/1978 tarih ve 2167 sayılı Kanunun hükmüdür.) (1)
  Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabına esas tutulacak ve 78 inci madde gere-
ğince saptanacak günlük kazançların alt sınırında meydana gelecek yükselmelerde;
iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık ve analık sigortalarından, yeni-
den tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek veya
gelir almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu
ödenek ve gelirleri, günlük kazançlarının alt sınırlarındaki değişikliklerin yü-
rürlüğe girdiği tarihten başlayarak yükseltilmiş günlük kazançların alt sınırına
göre artırılır.

  Ek Madde 20 - 23 (Çeşitli Kanun ile eklenmiş teselsül eden ek maddeler.
  Katsayı ve gösterge tabloları:

  Ek Madde 20 - (6/3/1981 - 2422/17 md. ile gelen Ek 1 inci md. hükmü olup
madde numarası teselsül ettirilmiştir; Değişik: 20/6/1987 - 3395/14 md.)
  Bu Kanuna göre gelir ve aylıkların hesaplanmasında katsayı esasına dayalı
gösterge sistemi uygulanır.
  Göstergeler, derece ve kademeler halinde, gösterge ve üst gösterge tablo-
larında belirtilir.
  506 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların hesaplanmasında 657
sayılı Kanuna tabi Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı uygulanır.
  Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödenekler ile bağlanacak gelir
ve aylıkların hesaplanmasına esas gösterge ve üst gösterge tabloları Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tesbit
edilir.(1)
  Göstergelerin tespit tabloları:

  Ek Madde 21 - (6/3/1981-2422/17 md.ile gelen Ek 2 nci md. hükmü olup numara-
sı teselsül ettirilmiştir; Değişik: 20/6/1987 - 3395/14 md.)
  Gelir ve aylıkların hesabına esas alınacak göstergelerin tesbitinde kulla-
nılmak üzere, aşağıda belirtilen şekilde "Gösterge Tespit Tabloları" ve "Üst
Gösterge Tespit Tabloları" düzenlenir.
-------------------------
(1) Sözkonusu göstergeler, 15/7/1999 tarih ve 99/13139 sayılı Bakanlar Kurulu
  Kararı ile 1/7/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.
  (R.G.:8/8/1999 - 23780) Daha önceki değişiklikler için ise, bu Kanunun so-
  nunda yeralan "KARARNAMELER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ"ne bakınız.
               780 - 8
  A) Gösterge tespit tabloları:
  a) İşkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası için düzenlenecek Gösterge
Tespit Tablosunda, sigortalının gelire esas kazancının hesabına giren son tak-
vim ayında prim hesabına esas asgari günlük kazancın yıllık tutarı taban raka-
mını, aynı aydaki gösterge tablosunun en yüksek göstergesi üzerinden hesaplana-
cak azami günlük kazancın yıllık tutarı tavan rakamını oluşturur.
  b) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için düzenlenecek gösterge tespit
tablosunda, sigortalının aylık talep veya ölüm tarihinden önceki beş takvim yı-
lında prim hesabına esas asgari günlük kazançların beş yıllık tutarının yıllık
ortalaması taban rakamını, aynı yıllara ait gösterge tablosunun en yüksek gös-
tergesi üzerinden hesaplanacak azami günlük kazançların yıllık ortalaması tavan
rakamını oluşturur.
  c) 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen sandıklar mevzuatına göre bağlana-
cak aylıklar için düzenlenecek gösterge tespit tablosunda, sigortalının aylık
bağlanmasında nazara alınan kazancının ait olduğu tarihteki prim hesabına esas
asgari kazancın yıllık tutarı taban rakamını, aynı tarihteki gösterge tablosu-
nun en yüksek göstergesi üzerinden hesaplanacak azami günlük kazancın yıllık
tutarı tavan rakamını oluşturur.
  d) Yukarıdaki (a), (b) ve (c) fıkralarına göre tespit edilen taban rakamı,
gösterge tablosundaki en düşük göstergenin, tavan rakamı en yüksek göstergenin
karşılığı olarak alınır. Tavan rakamı ile taban rakamı arasındaki fark, en dü-
şük göstergenin karşılığı olan kademe hariç tutularak geriye kalan kademe sayı-
sına bölünür.Bölüm sonucunun kesir kısmı tama çıkarılarak elde edilen rakam,
en düşük göstergeyi takip eden göstergeden itibaren, her dilim bir göstergeyi
karşılamak üzere, taban rakamına ardarda ilave edilerek takip eden göstergele-
rin karşılığı rakamlar tespit edilir.
  B) Üst gösterge tespit tabloları :
  a) İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası için düzenlenecek üst gös-
terge tespit tablosunda, sigortalının gelire esas kazancının hesabına giren
son takvim ayında, prim hesabına esas gösterge tablosunun tavanı üzerinden
hesaplanacak günlük kazancın yıllık tutarı taban rakamını, üst gösterge tablo-
sundaki en yüksek gösterge esas alınarak hesaplanacak aynı aydaki prime esas
azami günlük kazancın yıllık tutarı tavan rakamını oluşturur.
  b) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için düzenlenecek üst gösterge
tespit tablosunda, sigortalının aylık talep veya ölüm tarihinden önceki beş
takvim yılında prim hesabına esas gösterge tablosundaki en yüksek gösterge
üzerinden hesaplanacak günlük kazançların beş yıllık tutarının yıllık ortalama
taban rakamını, aynı yıllara ait üst gösterge tablosunun en yüksek göstergesi
esas alınarak hesaplanacak azami günlük kazançların yıllık ortalaması tavan
rakamını oluşturur.
  c) 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen sandıklar mevzuatına göre bağlana-
cak aylıklar için düzenlenecek üst gösterge tespit tablosunda sigortalının ay-
lık bağlanmasında nazara alınan kazancının ait olduğu tarihteki prim hesabına
esas gösterge tablosunun tavanı üzerinden hesaplanacak günlük kazancının yıl-
lık tutarı taban rakamını, üst gösterge tablosundaki en yüksek gösterge esas
alınarak hesaplanacak
                780 - 9
aynı tarihteki prime esas azami günlük kazancın yıllık tutarı tavan rakamını
oluşturur.
  d) Yukarıdaki (a), (b) ve (c) fıkralarına göre tesbit edilen tavan rakamı
üst gösterge tablosundaki en yüksek göstergenin karşılığı olarak alınır.
(a), (b) ve (c) fıkralarına göre tesbit edilen tavan rakamı ile taban rakamı
arasındaki fark kademe sayısına bölünür. Bölüm sonucunun kesir kısmı tama
çıkartılarak elde edilen rakam gösterge tablosunun en yüksek göstergesine
karşılık gelen sayıya her dilim bir göstergeyi karşılamak üzere ardarda ilave
edilerek takip eden göstergelerin karşılığı sayılar tespit edilir.
  Göstergelerin tespiti:

  Ek Madde 22 - (6/3/1981 - 2422/17 md. ile gelen Ek 3 üncü md. hükmü olup
madde numarası teselsül ettirilmiştir; Değişik: 20/6/1987 - 3395/14 md.)
  Bağlanacak gelir ve aylıkların hesabına esas alınacak göstergeler:
  a) İşkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortasında, sigortalının, 506 sayı-
lı Kanunun 88 inci maddesine göre hesaplanan yıllık kazancına, bu Kanunun
Ek 2 nci maddesinin (A) ve (B) fıkralarının (a) bentleri,
  b) Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarında, sigortalının 506 sayılı Kanu-
nun 55, 61 ve 67 nci maddelerine göre hesaplanan ortalama yıllık kazancına, bu
Kanunun Ek 2 nci maddesinin (A) ve (B) fıkralarının (b) bentleri,
  c) 991 sayılı Kanunla Kuruma devredilen sandıklar mevzuatına göre, sigorta-
lının aylığa esas alınan kazancının yıllık tutarına, bu Kanunun Ek 2 nci madde-
sinin (A) ve (B) fıkralarının (c) bentleri,
  Esas alınmak suretiyle, aynı maddenin (A) ve (B) fıkralarının (d) bentleri-
ne göre düzenlenerek birleştirilmiş gösterge tespit tablosunda eşit sayının
karşılığı olarak tespit edilir. Tabloda eşit sayı yoksa, en yakın sayı esas
alınır.
  Gelir ve aylıkların hesaplanması:

  Ek Madde 23 - (6/3/1981 - 2422/17 md. ile gelen Ek 4 üncü md. hükmü olup
madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
  Sigortalının gelir veya aylığı, bu Kanunun ek 3 üncü maddesine göre tespit
edilen gösterge sayısının katsayı ile çarpılması sonucu bulunan miktarın, gelir
veya aylık bağlamaya esas oranlarla çarpılması suretiyle hesaplanır.
  Katsayının değişmesi halinde, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten iti-
baren, yeni katsayı esas alınarak gelir ve aylıklar yeniden hesaplanır.
  Madde Ek 24, fıkra (A) bent iki - (16/12/1989 tarih ve 3522 sayılı Kanunun
hükmüdür.)
  (Değişik: 16/2/1989 - 3522/1 md.) Bakanlar Kurul, sosyal yardım zammı mik-
tarını, gösterge, üst gösterge ve geçici gösterge tablosundaki derece ve kade-
melere göre birbirinden farklı olarak tespit etmeye yetkilidir.
  Ek madde 34 - 35 -(Çeşitli Kanunlar ile eklenip teselsül ettirilen maddeler)

  Ek Madde 34 - (20/6/1987 - 3395/16 md. ile gelen Ek 2 nci madde hükmü olup
madde numarası teselsül ettirilmiştir. Değişik: 10/3/1993 - 3869/1 md.)
  Malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının hesabına esas alınacak üst göster-
ge, sigortalının işten ayrıldığı veya öldüğü tarihten önceki malüllük, yaşlılık
ve ölüm sigortaları primi ödenmiş son on takvim yılının prim hesabına esas
tutulan kazanç tutarlarına göre bulunacak ortalama yıllık kazanç esas alınarak
tespit edilir.
  Şu kadar ki, yukardaki fıkrada belirtilen on takvim yılı;
  a) 1994 yılında aylık bağlanması için tahsis talebinde bulunanlar ile
ölenlerin hak sahiplerine bağlanacak aylıkların hesabında altı,
  b) 1995 yılında aylık bağlanması için tahsis talebinde bulunanlar ile
ölenlerin hak sahiplerine bağlanacak aylıkların hesabında yedi,
  c) 1996 yılında aylık bağlanması için tahsis talebinde bulunanlar ile ölen-
lerin hak sahiplerine bağlanacak aylıkların hesabında sekiz,
  d) 1997 yılında aylık bağlanması için tahsis talebinde bulunanlar ile
ölenlerin hak sahiplerine bağlanacak aylıkların hesabında dokuz,
  Takvim yılı olarak nazara alınır.
  Yukarıda belirtilen takvim yıllarında daha az sürede prim ödemiş sigortalı-
lar için ortalama yıllık kazanç, prim ödediği takvim yılları esas alınmak su-
retiyle hesaplanır.
  Türkiye Taş Kömürü Kurumunda çalışan münavebeli (gruplu) sigortalılar için,
yıllık kazancın iki katı alındıktan sonra yukarıdaki fıkralara göre ortalama
yıllık kazanç hesap edilir. Ancak, ortalama yıllık kazancın hesabında esas
alınan yılların her birinde 180 günden fazla münavebeli çalışmalara ait kazanç
tutarları nazara alınmaz.
  Malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlamaya esas ortalama yıllık kazançla-
rı bu maddeye göre hesaplananlar için, ek 21 inci maddeye göre düzenlenecek üst
gösterge tespit tablolarında, son beş yılı yerine sigortalının tahsis talep
veya ölüm yılına göre bu maddede belirtilen takvim yılları esas alınır.
                780 - 10

  Ek Madde 35 - (20/6/1987-3395/15 md. ile gelen Ek 3 ncü madde hükmü olup
madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
  Üst Gösterge Tablolarının tavan göstergesine göre hesaplanacak aylıkların
aylık bağlama oranı % 50`dir.
  Üst Gösterge Tablosunun tavan göstergesi ile Gösterge Tablosunun tavan gös-
tergesi arasındaki derece ve kademeler üzerinden bağlanacak aylıkların oranı
Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
  Bu Kanunun 61 ve 67 nci maddelerindeki, aylık bağlama oranının artırılması
veya eksiltilmesi hususundaki hükümler saklıdır.
  34 - 29/9/1999 tarih ve 578 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 80)

  Madde 80 fıkra dokuz - (1/12/1993 tarih ve 3917 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Yangın, su baskını ve deprem gibi tabii bir afete uğrayan ve bu belgeleyen
işverenlerin üç ay içinde talepte bulunmaları halinde, mevcut prim borçları
ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim
borçları hadisenin vukubulduğu tarihten itibaren bir yıla kadar ertelenebilir.
  35 - 24/8/2000 tarih ve 616 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş
olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları:32,60,95,104,129)

  Madde 32 son fıkra - (25/8/1999 tarih ve 4447 sayılı Kanun hükmüdür.)
  Sigortalıların, mu maddenin (A), (B) ve (D) bentlerinde yazılı yardımlardan yarar-
lanabilmeleri için,  60 günü hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki altı ay içinde olmak
üzere toplam olarak gün hastalık sigortası primi ödemiş olmaları şarttır.

  Madde 60 bent (F) - (29/4/1986 tarih ve 3279 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  F) (Değişik: 29/4/1986 - 3279/2 md.) Bu Kanuna göre sigortalı olarak tescil edilmiş
bulunanların, er olarak silah altında veya Yedek Subay Okulunda geçen sürelerin
tamamı, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde ve bu
Kanunun 78 inci maddesi ile belirlenen prime esas kazancın alt sınırının talep tarihindeki
tutarı üzerinden hesaplanacak malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerini 2 yıl
içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılır. 2 yıl içerisinde ödenmeyen borçlanma sürele-
ri hizmetten sayılmaz.

  Madde 95 - 17/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.
  Bu kanuna göre gelir veya aylık bağlanan sigortalı ile hak sahibi kimselerinin
durumlarında kendilerine veya başka hak hasiplerine bağlanmış bulunan gelir veya
aylık miktarının değiştirilmesini gerektiren bir durum meydana gelirse, gelir veya
aylık miktarları, değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki ay başından başlanarak
yeni duruma göre değiştirilir. 25, 57 ve 101 inci maddeler hükümleri saklıdır.
                                         780-11

  Madde 104 son fıkra - (17/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanun hükmüdür.)
  Bu kanunun 35, 37,48, 49 ve 51 inci maddelerinde belirtilen çalışma sürele-
rine girmediği gibi, iş göremezliğin başladığı veya hastalığın anlaşıldığı ya-
hut doğumun olduğu tarihten önceki bir yılın ve 15 ayın hesabında da nazara
alınmaz.

  Madde 129 - (17/7/1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu kanunda yazılı görevleri yerine getirmek üzere, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığınca görevlendirilecek bir ortopedi uzmanı, Çalışma Ba-
kanlığı ile Kurum tarafından görevlendirilecek iş hekimliğinde tecrübeli birer
uzman, biri göğüs hastalıkları öbürü de hijyen profesörü olmak üzere Ankara
Tıp Fakülteleri tarafından seçilecek iki hekimden ve en yüksek kademedeki işve-
ren kuruluşu tarafından seçilecek bir hariciye uzmanı ile en yüksek kademedeki
işçi kuruluşu tarafından seçilecek bir dahiliye uzmanından teşekkül eden bir
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kurulur. Tıp Fakülteleri tarafından seçile-
cek hekimlerden biri doçent olabilir. Profesörlükte kıdemli olan hekim Kurula
başkanlık eder.
  Bu kurulda görevlendirilecek hekimlerin hizmet süresi üç yıl olup yeniden
görevlendirilebilirler.
  Kurula iştirak edeceklere, katıldıkları her toplantı için verilecek huzur
hakkı tüzükte belli edilir. Bunlara ödenecek huzur hakları hakkında 7244 sayılı
Kanun hükümleri uygulanmaz.
  Kurulun çalışmaları ile ilgili her türlü giderler Kurumca ödenir.
  Kurul en az haftada bir defa toplanır.
  Kurul gerekli gördüğü hallerde dışardan uzman kimselerin görüşlerini alabi-
lir.
      506 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
   Kanun
   No:   Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  Yürürlüğe giriş tarihi
 ------------ ---------------------------------------  -----------------------
   672           ---              24/10/1965
                               Yayımı tarihini
                           (24/7/1967) takip eden
                           ve 506 sayılı Kanun ge-
                           reğince Sosyal Sigorta-
                           lar Kurumuna işveren
                           tarafından tevdi edil-
                           mekte olan üç aylık
                           prim bordrolarının ilgili
                           bulunduğu dönem başından
                           itibaren
   1186             --             1/3/1969
                               Yayımı tarihini
                           (1/9/1971) takip eden,
                           kurumun ödeme dönemi
                           başından itibaren
   1517            --             19/2/1972
   1655            --             11/2/1973
   1698            --              1/4/1973
   1753            --              2/7/1973
   1912 Madde 96, Geçici Madde 1,2,3            1/7/1974
      Diğer maddeler                   1/7/1975
   1992            --             26/5/1976
   2098                           1/9/1977
                              Yayımlandığı tarihi
                            (24/8/1977) takip eden
                            dönem başından itibaren
   2100            --             24/11/1977
   2162            --              9/7/1978
   2167 Ek madde 7.8 ve Geçici Madde (1)          1/7/1978
     Diğer maddeleri                  11/7/1978
--------------------------------------
     (1)Bu maddede sözü edilen Geçici maddenin
       numarası teselsülü sağlamak için "Geçici
       Madde 47" olarak değiştirilmiştir.
  Kanun
   No:   Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  Yürürlüğe giriş tarihi
 --------- ----------------------------------------- ------------------------
  2422  Madde 1,2,3,4,6,8,10,11,12,13,15,16
      Geçici Madde 3,4 (1)               1/4/1981
      Madde 5,7,9                    1/1/1982
      Diğer Maddeleri                  1/3/1981
  2564  Madde 2                      1/1/1982
      Madde 3 ile eklenen Ek Madde 1           1/2/1982
      Diğer Maddeleri                 15/12/1981
  2795  Madde 1                      1/12/1983
      Diğer Maddeleri                  1/1/1983
  2934  Madde 1,2 Geçici Madde 1,3 (2)           1/1/1984
      Madde 4                      1/1/1985
      Diğer Maddeleri                 26/10/1983
  2959             --              1/12/1983
  3168  Madde 4,7 Geçici Madde 4 (3)            1/5/1985
      Diğer Maddeleri                  27/3/1985
  3203             --              1/6/1985
 KHK 251             --             13/11/1985
  3246             --              10/1/1986
  3251             --              14/1/1986
  3279             --              6/5/1986
  3351             --              24/4/1987
--------------------------------------
      (1) Bu maddede sözü edilen Geçici maddenin
        numarası teselsülü sağlamak için sırasıyla
        "Geçici Madde 51, Geçici Madde 52" olarak
        değiştirilmiştir.
      (2) Bu maddede sözü edilen Geçici Maddenin
        numaraları teselsülü sağlamak için sırasıyla
        "Geçici Madde 54, Geçici Madde 56" olarak
        değiştirilmiştir.
      (3) Bu maddede sözü edilen Geçici Maddenin
        numarası teselsülü sağlamak için "Geçici
        Madde 62" olarak değiştirilmiştir.
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.