Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Mevzuat Listesi

        MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI
                  HAKKINDA KANUN
  Kanun Numarası     : 4483
  Kabul Tarihi      : 2/12/1999
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/12/1999 Sayı: 23896
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5,    Cilt: 39, Sayfa:
  Amaç

  Madde 1 - Bu Kanunun amacı, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri
sebebiyle işledikeri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yet-
kili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemektir.
  Kapsam

  Madde 2 - Bu Kanun,Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare
esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli
görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle iş-
ledikleri suçlar hakkında uygulanır.
  Görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve kovuşturma usullerine
tabi olanlara ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda
gösterilen soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümler saklıdır.
  Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali genel hükümlere tabidir.
  Disiplin hükümleri saklıdır.
  2.1.2003 t. 4778 sk. ile EK FIKRA:
  765 sayılı Türk Ceza Kanununun 243 ve 245 inci maddeleri ile 1412 sayılı 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında
açılacak soruşturma ve kovuşturmalarda bu Kanun hükümleri uygulanmaz.


  İzin vermeye yetkili merciler

  Madde 3 - Soruşturma izni yetkisi;
  a) İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam,
  b) İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında
vali,
  c) Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar
ve diğer kamu görevlileri hakkında görev yaptıkları ilin valisi,
  d) Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında
görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında o kuruluşun en üst idari
amiri,
  e) Bakanlar Kurulu kararıyla veya bakanlıkların merkez teşkilatında görevli
olup ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili
bakan, Başbakanlık merkez teşkilatının aynı durumdaki personeli hakkında Başba-
kan,
  f) Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurlar ve diğer kamu görevli-
leri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı,
  g) Cumhurbaşkanlığında görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri hakkında
Cumhurbaşkanı,
  h) Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşe-
hir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında
İçişleri Bakanı,
  i) İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri
hakkında kaymakam, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde bele-
diye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin valisi,
  j) Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve
kamu görevlileri hakkında ilçelerde kaymakam, merkez ilçede vali,
  Yokluklarında ise vekilleri tarafından bizzat kullanılır.
  Yetkili mercilerin saptanmasında, memur veya kamu görevlisinin suç tarihin-
deki görevi esas alınır.
  Ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde izin, üst memurun
bağlı olduğu merciden istenir.
  Olayın yetkili mercie iletilmesi, işleme konulmayacak ihbar ve şikayetler

  Madde 4 - Cumhuriyet başsavcıları, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu
Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldık-
larında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve
kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve
hakkında ihbar veya şikayette bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin
ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruştur-
ma izni isterler.
  Diğer makam ve memurlarla kamu görevlileri de, bu Kanun kapsamına giren bir
suç işlendiğini ihbar, şikayet, bilgi, belge veya bulgulara dayanarak öğrendik-
lerinde durumu izin vermeye yetkili mercie iletirler.
  Bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar
ve şikayetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikayetlerde kişi
ve/veya olay belirtilmesi zorunludur.
  Yukarıdaki fıkraya aykırı bulunan ihbar ve şikayetler, Cumhuriyet başsavcı-
ları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmaz ve durum,
ihbar veya şikayette bulunana bildirilir.
  Ön inceleme

  Madde 5 - İzin vermeye yetkili merci, bu Kanun kapsamına giren bir suç
işlediğini bizzat veya yukarıdaki maddede yazılı şekilde öğrendiğinde bir ön
inceleme başlatır.
  Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği
gibi, görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme
yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı
eliyle de yaptırılabilir. İnceleme yapacakların, izin vermeye yetkili merciin
bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunun içerisinden belirlenmesi esastır. İşin
özelliğine göre bu merci, anılan incelemenin başka bir kamu kurum veya kuruluşu-
nun elemanlarıyla yaptırılmasını da ilgili kuruluştan isteyebilir. Bu isteğin
yerine getirilmesi, ilgili kuruluşun takdirine bağlıdır.
  Yargı mensupları ile yargı kuruluşlarında çalışanlar ve askerler, başka
mercilerin ön incelemelerinde görevlendirilemez.
  Ön inceleme ile görevlendirilen kişiler birden fazla ise içlerinden biri
başkan olarak belirlenir.
  Ön inceleme yapanların yetkisi ve rapor

  Madde 6 - Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık mü-
fettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerini haiz olup,
bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre
işlem yapabilirler; hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi-
nin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi
ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin
vermeye yetkili mercie sunarlar. Ön inceleme birden çok kişi tarafından yapıl-
mışsa, farklı görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir.
  Yetkili merci bu rapor üzerine soruşturma izni verilmesine veya verilmeme-
sine karar verir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur.
  Süre

  Madde 7 - Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun 5 inci
maddenin birinci fıkrasına göre öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en
geç otuz gün içinde verir. Bu süre,zorunlu hallerde onbeş günü geçmemek üzere
bir defa uzatılabilir.
  Yetkili merci, herhalde yukarıdaki fıkrada belirtilen süreler içinde memur
veya diğer kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi
konusunda karar vermek zorundadır.
  Soruşturma izninin kapsamı

  Madde 8 - Soruşturma izni, şikayet, ihbar veya iddia konusu olaylar ile
bunlara bağlı olarak ileride soruşturma sırasında ortaya çıkabilecek konuları
kapsar.
  Soruşturma sırasında izin verilen olay ve konudan tamamen ayrı veya farklı
bir suç olarak nitelendirilebilecek bir fiil ortaya çıktığında, yeniden izin
alınması zorunludur.
  Suçun hukuki niteliğinin değişmesi, yeniden izin alınmasını gerektirmez.
  İtiraz

  Madde 9 - Yetkili merci, soruşturma izni vrilmesine veya verilmemesine
ilişkin kararını Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur
veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirir.
  Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan
memur veya diğer kamu görevlisi; soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara
karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçi itiraz yoluna gidebilir. İti-
raz süresi,yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren on gündür.
  İtiraza, 3 üncü maddenin (e),(f),g (Cumhurbaşkanınca verilen izin hariç)
ve (h) bentlerinde sayılanlar için Danıştay İkinci Dairesi, diğerleri için
yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesi bakar.
  İtirazlar, öncelikle incelenir ve en geç üç ay içinde karara bağlanır.
Verilen kararlar kesindir.
  İştirak halinde işlenen suçlar

  Madde 10 - Bu Kanun kapsamındaki suçların iştirak halinde işlenmesi duru-
munda memur olmayan, memur olanla; ast memur, üst memurla aynı mahkemede yargı-
lanır.
  Soruşturma izninin gönderileceği merci

  Madde 11 - Soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda
kesinleşmesi ya da soruşturma izni vrilmemesine ilişkin karara karşı yapılan
itirazın kabulü üzerine dosya, derhal yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılı-
ğına gönderilir. İzin üzerine ilgili Cumhuriyet başsavcılığı, Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanunu ve diğer kanunlardaki yetkilerini kullanmak suretiyle hazırlık
soruşturmasını yürütür ve sonuçlandırır.
  Hazırlık soruşturmasını yapacak merciler

  Madde 12 - Hazırlık soruşturması;
  a) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Sekreteri, müsteşarlar ve Bakanlar Kurulu kararı ile atanan memur ve diğer
kamu görevlileri ile büyükşehir belediye başkanları hakkında Yargıtay Cumhuri-
yet Başsavcısı veya Başsavcıvekili,
  b) Ortak kararla veya Başbakanın onayı ile atanan memurlar ve diğer kamu
görevlileri, il ve ilçe belediye başkanları, ilçe idare şube başkanları hakkında
il Cumhuriyet başsavcısı veya başsavcıvekili,
  c) Diğerleri hakkında genel hükümlere göre yetkili ve görevli Cumhuriyet
başsavcılığı, Tarafından yapılır.
  Hazırlık soruşturması sırasında hakim kararı alınmasını gerektiren husus-
larda; (a) bendinde sayılanlar için Yargıtayın ilgili ceza dairesine, (b) ben-
dinde sayılanlar için il asliye ceza mahkemesine, diğerleri için genel hükümlere
göre yetkili ve görevli sulh ceza hakimine başvurulur.
  Yetkili ve görevli mahkeme

  Madde 13 - Davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme, 12 nci maddenin (a)
bendinde sayılanlar için Yargıtayın ilgili ceza dairesi, (b) bendinde sayılan-
lar için il ağır ceza mahkemesi, diğerleri için genel hükümlere göre yetkili ve
görevli mahkemedir.
  Vekillerin durumu

  Madde 14 - Bu Kanunun uygulanmasında vekiller, asillerin tabi olduğu usule
tabidir.
  Cumhuriyet başsavcılığınca re`sen dava açılacak haller

  Madde 15 - Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikayet-
lerin garaz, kin veya mücerret hakaret için uydurma bir suç isnadı suretiyle
yapıldığı hazırlık soruşturması sonucunda anlaşılır veya yargılama sonucunda
sabit olursa haksız isnatta bulunanlar hakkında yetkili ve görevli Cumhuriyet
başsavcılığınca re`sen soruşturmaya geçilir.
  Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yukarıdaki fıkrada belirtilen durum-
larda kamu davası açılması için Cumhuriyet başsavcılığına başvurma ve haksız
isnatta bulunanlar hakkında genel hükümlere göre tazminat davası açma hakları
saklıdır.
  Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata yapılan atıflar

  Madde 16 - Kanunlarda Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatın uygu-
lanacağı belirtilen hallerde bu Kanun hükümleri uygulanır.
  Kanunlarda Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkatın uygulanmayacağı
belirtilen hallerde genel hükümler uygulanır.
  Değiştirilen hükümler

  Madde 17 - (22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11
inci maddesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)
  Yürürlükten kaldırılan hükümler

  Madde 18 - 4 Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat
yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Memurin Muhakematı
Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre başlatılmış bulunan işlemler, adı
geçen Kanun hükümlerine göre sonuçlandırılır.
  Yürürlük

  Madde 19 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme

  Madde 20 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.