Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

HİLAFETİN İLGASINA VE HANEDANI OSMANİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEMALİKİ HARİCİNE ÇIKARILMASINA DAİR KANUN (1) (2) Mevzuat Listesi

          HİLAFETİN İLGASINA VE HANEDANI OSMANİNİN
           TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEMALİKİ HARİCİNE
             ÇIKARILMASINA DAİR KANUN (1) (2)
  Kanun Numarası     : 431
  Kabul Tarihi      : 3/3/1924
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/3/1924 Sayı: 63
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 5 Sayfa: 323

  Madde 1 - Halife halledilmiştir. Hilafet Hükümet ve Cumhuriyet mana ve mef-
humunda esasen mündemiç olduğundan Hilafet makamı mülgadır.

  Madde 2 - 5 - (Mülga: 15/5/1974 - 1803/8 md.)

  Madde 6 - İkinci maddede mezkür kimselere masarifi seferiyelerine mukabil
bir defaya mahsus ve derecesi servetlerine göre mütefavit olmak üzere Hükümetçe
tensip edilecek mebaliğ ita olunacaktır.

  Madde 7 - İkinci maddede mezkür kimseler Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahi-
lindeki bilcümle emvali gayrimenkulelerini bir sene zarfında Hükümetin malümat
ve muvafakatiyle tasfiyeye mecburdurlar. Mezkür emvali gayrimenkuleyi tasfiye
etmedikleri halde bunlar Hükümet marifetiyle tasfiye olunarak bedelleri kendile-
rine verilecektir.

  Madde 8 - Osmanlı İmparatorluğunda Padişahlık etmiş kimselerin Türkiye Cum-
huriyeti arazisi dahilindeki tapuya merbut emvali gayrimenkuleleri millete inti-
kal etmiştir.

  Madde 9 - Mülga Padişahlık sarayları, kasırları ve emakini sairesi dahilin-
deki mefruşat, takımlar, tablolar, asarınefise ve sair bilumum emvali menkule
millete intikal etmiştir.

  Madde 10 - Emlaki Hakaniye namı altında olup evvelce Millete devredilen em-
lak ile beraber mülga Padişahlığa ait bilcümle emlak ve sabık Hazinei Humayun,
muhteviyatlariyle birlikte saray ve kasırlar ve mebani ve arazi Millete intikal
etmiştir.

  Madde 11 - Millete intikal eden emvali memkule ve gayrimenkulenin tesbit ve
muhafazası için bir nizamname tanzim edilecektir.

  Ek Madde 1 - (Ek: 16/6/1952-5958/1 md.)
  İkinci madde gereğince Türkiye`ye gelebileceklerin müracaatları halinde
Türkiye`ye gelmek ve Türkiye`de ikamet etmek şartları aranmaksızın vatandaşlığa
alınmalarına Bakanlar Kurulu karar verebilir.
--------------------------------------
(1) 15/5/1974 tarih ve 1803 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğince 16/6/1952
  tarih ve 5958 sayılı Kanunla kadın mensuplara tanınan haklar, bu durumdan
  istifade etmek isteyen erkek mensuplar hakkında da uygulanır.
(2) Bu Kanun ile ilgili olarak; Mülga, 11/2/1964 tarih ve 403 sayılı "Türk
  Vatandaşlığı Kanunu"nun 46 ncı maddesine bakınız. (R.G:22/2/1964-11638)

  Ek Madde 2 - (Ek: 16/6/1952 - 5958/1 md.)
  İkinci madde hükmünden istifade edenler bu kanunun yürürlüğe girmesinden
itibaren umumi hükümler dairesinde mal edinebilirler. Bu suretle Türkiye`de mal
edinenlerden ölenlerin ikinci maddeden istifade edemiyen varislerine ait hisse-
ler sulh mahkemesince bir sene içinde tasfiye olunarak tutarı kendilerine öde-
nir.

  Ek Madde 3 - (Ek: 16/6/1952 - 5958/1 md.)
  Bu Kanuna müsteniden yurda gelmek hakkını haiz olanlar 27 Ağustos 1324 ve
20 Nisan 1325 tarihli iradeler ve 431 sayılı kanun ve Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinin 245 sayılı tefsir kararı gereğince millete intikal etmiş olan bilumum
menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde miras sebebiyle veya diğer her hangi bir
sebeple hak iddia edemezler.

  Ek Madde 4 - (Ek: 16/6/1952 - 5958/1 md.)
  Türkiye`ye gelenler veya Türk vatandaşlığını iktisap edenler (sultan, ha-
nımsultan, kadınefendi, prens ve prenses) gibi hanedana nispet ifade eden elkab
ve unvanları kullanmaktan memnudurlar.
  İkinci madde hükmünden istifade edenlerden memnuiyet hilafına harekette
bulunanlar altı aydan iki yıla ve bu unvanları bu kimseler hakkında iltizamen
kullananlar üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

  Madde 12 - İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicradır.

  Madde 13 - İşbu kanunun icrayı ahkamına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
         431 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
        YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
                       Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
                      ----------------------------------
   Yürürlükten Kaldırılan Hüküm       Tarihi    Sayısı   Maddesi
------------------------------------------  ------------ ---------  --------
431 sayılı Kanunun ve diğer kanunların Bu
Kanuna aykırı hükümleri ile 5371 Sayılı Kanun  16/6/1952   5958     2
       431 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun
 No:    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler   Yürürlüğe giriş tarihi
-------  -----------------------------------------  -------------------------
5958             -                23/6/1952
1803             -                18/5/1974
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.