Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN Mevzuat Listesi

         ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN
  Kanun Numarası     : 4081
  Kabul Tarihi      : 2/7/1941
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 10/7/1941 Sayı: 4856
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 3 Cilt: 22 Sayfa: 505

  Madde 1 - Bu kanuna göre korunacak çiftçi malları aşağıda yazılıdır:
  I - Ekili, dikili veya kendiliğinden yetişen bütün nebatlarla Orman Kanunu-
nun şumulüne girmeyen ağaçlar ve ağaçlıklar,
  II - Ziraatte kullanılan veya ziraatle alakalı olan her nevi menkul ve gay-
rimenkul mallar,
  III - Su arkları, set ve bentlerle hendek, çit, duvar ve emsali manialar,
tarla ve bahçe yolları.

  Madde 2 - Bu kanunun hükümleri:
  I - Köy sınırları içinde,
  II - Şehir ve kasaba haricinde olup, belediye hududu içinde veya dışında
bulunsun, zirai mahsulat istihsal edilmekte olan sahalarda tatbik olunur.

  Madde 3 - Bu kanunda yazılı işlerden köylere taallük edenleri ihtiyar mec-
lisi, ikinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı sahalara ait olanları koruma
meclisi tarafından ifa olunur. Her kaza ve vilayet merkezinde ayrıca bir mura-
kabe heyeti de bulunur.

  Madde 4 - Murakabe heyetiyle koruma meclisine aza seçilebilmek için beledi-
ye meclisine aza intihap edilebilmek hakkına malik olmak ve aynı zirai sahada
ziraatle meşgul bulunmak şarttır. Şu kadar ki, bunların belde sakini olup olma-
dıklarına bakılmaz. Köy Kanununun 30 uncu maddesi bu seçimlerde de caridir.
  Koruma meclisi azaları ticaret ve sanayi ve ziraat odaları bulunan yerlerde
bunların da iştirakiyle toplanan belediye meclisi tarafından gizli reyle ve
dört sene müddetle intihap olunurlar. Her intihapta beşi asli, beşi yedek aza
olmak üzere on kişi seçilir. Asli azalar arasında inhilal vukuunda yedek azadan
en fazla rey alan boşalan yere geçer. Müsavi rey almış olanlar arasında kur`a
çekilir.
  Koruma meclisi azaları aralarından gizli reyle bir reis ve bir reis vekili
seçerler.
  (Ek: 9/1/1952 - 5856/1. md.) Belediye meclislerinin her yenilenmesinde
çiftçi mallarını koruma meclisi üyeleri ile murakabe heyeti üyeleri yukarki
bentte bildirilen usule göre yeniden seçilirler.

  Madde 5 - Murakabe heyeti, vilayet merkezinde valinin idare mensupları ara-
sından seçeceği bir zatın, kazalarda kaymakamın reisliği altında, ziraat ve ve-
teriner müdür veya memurları ile dördüncü madde hükümleri dairesinde intihap
olunan beş azadan teşekkül eder. Kaymakamın bulunmadığı hallerde heyete ziraat
veya veteriner müdür veya memuru, bunların da, bulunmaması halinde kaymakamın
tensip edeceği aza reislik eder.

  Madde 6 - Murakabe heyeti, koruma ve ihtiyar meclisleri mürettep aza adedi-
nin ekseriyetiyle içtima ederler.
  Kararlar, mevcudun ekseriyetiyle verilir. Reylerde müsavat halinde reisin
bulunduğu taraf tercih olunur. Reis ve azalar kendilerinin veya Köy Kanununun
30 uncu maddesinde yazılı hısımlarının alakalı oldukları işlerin müzakeresine
iştirak edemezler. Bu gibi hallerde veya hastalık yahut diğer meşru mazeretler
dolayısiyle aza noksanı yüzünden içtima edemiyen heyet veya meclis yedek aza-
larla tamamlanır.

  Madde 7 - Koruma ve ihtiyar meclislerinin, çiftçi mallarını koruma bakımın-
dan, vazife ve salahiyetleri şunlardır:
  I - Koruma kadro ve bütçesini ve senelik koruma ücreti tarifelerini tesbit
ve her iki hususu murakabe heyetinin tetkik ve tasdikına sevketmek.
  II - Koruculuk için Köy Kanununda yazılı hükümlere göre bekçiliğe ehil gör-
düklerini seçerek tayinlerini vali veya kaymakamın tasdikına arzetmek, bekçile-
rin adedlerini ve çalışma müddet ve şartlarını tesbit eylemek, vazife görecek-
leri mıntakaları ayırmak ve bunlara para veya mal olarak verilecek aylık veya
yıllığı kararlaştırmak ve vazifelerini iyi görmeleri için lüzumlu tedbirleri
almak, hayvanlar için müşterek çoban tutmak,
  III - Suların mezruat ve yollara yapacağı tahribatı önlemek ve su arkları
ve hendeklerle tarla ve bahçe yollarını tamir ettirmek ve bu yüzden doğacak
masrafları bütçe harici olarak alakalılar arasında istifadeleri nispetinde tak-
sim ve tahsil etmek (Alakalılardan fiilen çalışmak isteyenler çalışabilirler),
  IV - Suların sivrisinek yetişmesine müsait birikintiler yapmasına mani ol-
mak ve bu maksat için açılan kanallar ve mecraları ve kurutulmuş olan toprak-
ları muhafaza etmek,
  V - Elli liraya kadar olan zarar ve ziyan işlerine 26 ncı maddede yazılı
hükümler dairesinde bakmak,
  VI - Ondördüncü maddede gösterilen inzibat cezalarını vermek ve bu kanunda
yazılı diğer vazifeleri görmek.

  Madde 8 - Murakabe heyetinin vazife ve salahiyetleri şunlardır:
  I - Koruma kadro ve bütçesini ve senelik koruma bedeli tarifelerini tasdik
veya bunlarda lüzumlu gördüğü tadilleri icra etmek,
  II - Mıntakaları dahilindeki köylerden mali ve zirai durumları bir bekçiden
ayrı olarak korucu tutmağa müsait olmayanlarını tayin etmek,
  III - Koruma ve ihtiyar meclisi kararlarına bu kanun hükümleri dahilinde
yapılan itirazları tetkik etmek,
  IV - Koruma ve ihtiyar meclislerinin bu kanunda gösterilen vazife ve sala-
hiyetlerini devamlı bir nezaret ve murakabeye tabi tutmak,
  V - Hayvanların sureti muhafaza ve sevki idaresine ve geçeceği yolların ta-
yinine; tarla, bağ ve bahçe sınırlarının belli edilmesini veya bu yerlerin ko-
runmasını temin için mahallince yapılması mümkün ve mutat olan manialar konma-
sına; tarla yolları, su arkları ve sınır hendeklerinin set ve bentlerin evsaf
ve sureti muhafazalarına mütedair tedbirlerin tesbitine dair koruma ve ihtiyar
meclisleri tarafından yapılan teklifleri tetkik ile karara bağlamak ve bu ka-
nunda gösterilen diğer işleri görmek,
  VI - İkinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı saha hudutlarını tayin ve
tesbit etmek.
  Murakabe heyeti lüzum gördüğü hallerde bu sahanın hudutlarını değiştirebi-
leceği gibi, yakınlık ve çiftçilik münasebetleri veya korumada kolaylık gibi
mülahazalara binaen bu kanunun tatbiki bakımından mezkür sahanın bazı parçala-
rını veya tamamını en uygun gördüğü köye bağlıyabilir.
  I, III ve V sayılı bentlerde yazılı muamelelerin bir ay zarfında neticelen-
dirilmesi mecburidir.Koruma bedeli tarifelerinin tetkikatında (15) inci maddeye
tevfikan yapılan itirazlar da nazara alınır.
  İhtiyar veya koruma meclisleri veya bunlardan biri ile diğeri arasında te-
kevvün eden ihtilafları, her ikisinin tabi bulunduğu murakabe heyeti, ayrı ayrı
murakabe heyetine tabi iseler bunlardan en yakın olanı kati olarak hal ve fas-
leder.

  Madde 9 - Murakabe heyeti ile koruma ihtiyar meclisleri azalarına bu kanuna
tevfikan yapılacak hizmet ve muamelelerden dolayı koruma sandığından hiç bir
ücret ve masraf verilemez.
  Uzak mesafeler için nakil vasıtası ücretiyle ehlivukufun zaruri masrafları
koruma sandığından verilir. Bu masraflar zarar yapandan alınarak sandığa iade
olunur. Şikayetçinin iddiası sabit olmazsa yapılan masraflar kendisine ödetti-
rilir.

  Madde 10 - Bu kanunda yazılı istisnalar dışında koruma ve ihtiyar meclisle-
rinin bu kanun hükümlerine tevfikan verecekleri kararlar aleyhine alakalılar
tarafından kararın kendilerine tebliği tarihinden itibaren on gün zarfında mu-
rakabe heyetine müracaat ve itiraz olunabilir. Müddeti zarfında aleyhine itiraz
edilmeyen kararlar katileşir. Bu suretle katileşen veya (murakabe heyetlerince
itiraz üzerine verilen kararlar aleyhine hiç bir kanun yoluna müracaat oluna-
maz) (1) ve bunlar derhal icra olunur.

  Madde 11 - Murakabe heyetiyle koruma ve ihtiyar meclislerinin muamelat ve
mesaisi vali veya onun tavzif edeceği kimseler tarafından devamlı surette tef-
tiş edilir.
  Bu teftiş doğrudan doğruya Ziraat veya Dahiliye Vekaletlerince tensib edi-
len memurlar vasıtasiyle de yaptırılabilir. Bundan başka valiler bu kanunun iyi
işlemesini murakabe ve kanunun tatbikatındaki hataların ıslahını murakabe heye-
tinden talep ederler.

  Madde 12 - Bekçilerin vazifeleri şunlardır:
  I - Çiftçi mallarını korumak,
  II - Çiftçi mallarına zarar iras edildiği hallerde 24 üncü maddede gösteri-
len muameleleri ve bu kanunda yazılı diğer vazifeleri ifa etmek.

  Madde 13 - Bekçilerin bu kanunda yazılı vazifelerden gayri işlerde istih-
damları veya kısa bir zaman için dahi olsa kendi mıntakaları haricine gönderil-
meleri yasaktır.
  Bunlar ancak umumi emniyet ve asayişin ve su baskını, zelzele ve yangın
gibi umumi afetlerin zaruri kıldığı fevkalade ahvalde bağlı bulundukları yerin
en büyük mülkiye amirinin veya muhtarın izniyle kendi mıntakaları veya yukarıda
gösterilen vazifeleri haricinde muvakkat olarak istihdam edilebilirler.
  Şu kadar ki mali ve zirai durumları bir bekçiden ayrı olarak köy korucusu
tutmağa kudreti olmadığı murakabe heyetince yapılan tetkikat neticesinde tahak-
kuk eden köylerde köy korucularına ait vazifeler bu bekçiye gördürülür.
--------------------
(1) Parantez içindeki hüküm, Anayasa Mahkemesinin 15/11/1963 tarih ve E. 1963/
  97, K. 1963/272 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

  Madde 14 - Bekçilere Köy Kanununun 80 ve 81 inci maddelerine tevfikan veri-
lecek cezalardan başka üç günden az ve on beşgünden çok olmamak üzere ücret
kesmek ve işten çıkarmak cezaları da tatbik olunabilir.
  Cezanın tayininde Köy Kanununda yazılı tertibe riayet mecburiyeti yoktur.
  Verilen ceza derhal infaz olunur. Bunlardan yalnız işten çıkarma kararına
karşı murakabe heyetine itiraz olunabilir. İşten çıkarılan bekçi bir sene geç-
meden yeniden vazifeye alınamaz.

  Madde 15 - Koruma tarifeleri her sene koruma ve ihtiyar meclisleri tarafın-
dan mahallin örf ve adeti ile iktisadi vaziyetine ve taallük ettiği arazinin
verimine, mahsulün nevine veya hayvan cinsine göre tanzim olunur.
  Bu tarifeler murakabe heyetine gönderilmekle beraber aynı zamanda köy veya
kasabanın münasip mahallerine de talik olunur. Alakadarlar talikten itibaren on
gün zarfında koruma veya ihtiyar meclisleri vasıtasiyle veya doğrudan doğruya
murakabe heyetine itiraz edebilirler. Tarifeler murakabe heyetinin tasdikiyle
katileşir.
  Koruma bedelleri her mahallin istihsal vaziyetlerine göre tesbit olunacak
en müsait zamanda ve Tahsili Emval Kanununa göre tahsil olunur. Ancak Tahsilat
Komisyonunun vazifeleri koruma ve ihtiyar meclisleri, tahsildarın gördüğü işler
koruma heyeti reisinin veya muhtarın tensip edeceği kimse tarafından ifa olu-
nur.
  Koruma tarifesi bir senelik bekçi ücretlerinden başka peşin olarak ödenecek
zarar ve ziyanlarla masraf karşılığı olarak bekçi ücretlerine yüzde 30 u geçme-
mek üzere yapılacak bir ilaveyi karşılayabilecek şekilde tanzim olunur.

  Madde 16 - Köy sınırları veya ikinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı saha
içindeki ekilmiş arazi ile bağ, bahçe veya ağaçlıklara fiilen tasarruf etmekte
olanlardan ve gelip geçici olmayan ve kendi hayvanlarını idare edecek kadar
şahsına ait veya icarla merası bulunmayan sürü sahiplerinden 15 inci maddede
gösterilen tarifede yazılı senelik koruma parası veya bunun mukabili olan mah-
sul veya mal alınır. Koruma parasına tabi olanların bunun miktarı hakkında ken-
dilerine veya ikametgahlarına yapılacak tebliğden itibaren on gün zarfında mu-
rakabe heyetine itiraz hakları vardır.

  Madde 17 - Bu kanun hükümlerine tevfikan tahsil olunan para cezaları koruma
sandığına irat kaydolunur.

  Madde 18 - Her koruma ve ihtiyar meclisi nezdinde 16 ve 17 nci maddelerde
yazılı gelirlerden bir koruma sandığı teşkil olunur. Bekçi ücretlerinden başka
zarar ve ziyan mukabili olarak tahsil edilmiş olan miktar, peşin olarak ödenen
zararlar dolayısiyle tükendiği veya zararın ödenmesine kafi gelmediği takdirde
sandık mevcudu tarifede yazılı esaslar dairesinde mükelleflerden yapılacak tah-
silatla tamamlanır. Bu suretle yapılacak tahsilatta zarar ve ziyan karşılığı
olarak 15 inci maddenin son fıkrasına göre tesbit edilmiş olan nisbet daima mu-
hafaza olunur.

  Madde 19 - 8 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı köylerde köy bütçesin-
deki korucu ücreti koruma sandığına yatırılır. Bu kanunun tatbikı dolayısiyle
hasıl olacak vaziyete göre köy korucularının adedi ihtiyaç nisbetinde azaltıla-
bilir. Bu suretle azaltılan koruculara ait ücret köy bütçesinden koruma sandı-
ğına devrolunur.

  Madde 20 - Mezruat arasında başıboş yakalanıp da on beş gün içinde sahiple-
ri tarafından alınmayan hayvanlar koruma ve ihtiyar meclisi tarafından münasip
görülecek bir pazar yerinde müzayede ile satılır ve keyfiyet bir zabıt ile tes-
bit olunur. Müzayedede 2490 sayılı kanun hükümleri tatbik olunmaz. Sahibi malüm
olmayan hayvanlar için her yerin örf ve adetine göre ilan yapılır.
  Bu hayvanlar için sarfedilen iaşe ve muhafaza masraflariyle yapılacak diğer
masraflar satış bedelinden tenzil olunduktan sonra bakıyesi bir sene müddetle
emaneten saklanır.Satış bedeli bu müddet içinde müracaat edilip alınmadığı tak-
dirde koruma sandığına irat kaydolunur.

  Madde 21 -Koruma sandığındaki paraların sarfedilebileceği yerler şunlardır:
  I - Bekçilerin ücretleri,
  II - 29 uncu maddeye göre ödenecek zararlar,
  III -Her mahallin hususiyet ve ihtiyaçlarına göre koruma ve ihtiyar meclis-
leri tarafından bu kanunun tesbit ettiği hizmetlerin ifası için yapılacak zaru-
ri masraflar. Bu masrafların senelik yekünu hiç bir halde bekçi ücretleri yekü-
nunun yüzde onunu tecavüz edemez.

  Madde 22 - Korunma sandığının mevcudu Devlet malı hükmündedir. Korunma ge-
lirleri ve korunma sandığındaki paraya haciz konamaz. Korunma sandığı gelirinin
cibayet ve sandık mevcudunun sarf sureti ve her sene sonunda hesabların nasıl
kapatılacağı Ziraat Vekaletince tesbit olunur.

  Madde 23 - Bu kanun ile vazifedar olanların vazifeleri dolayısile işledik-
leri suçlara Ceza Kanununun memurlar hakkındaki hükümleri tatbik olunur.
  Bu gibilerin ifa ettikleri vazifeden dolayı kendilerine karşı işlenen suç-
lar memurlar aleyhine işlenmiş sayılır.

  Madde 24 -Birinci maddede yazılı çiftçi mallarına bir zarar vukuunda bekçi-
ler fiilin devamına mani olacak tedbirleri almakla beraber husule gelen zararın
tesbitine yarayacak delilleri toplayarak keyfiyeti koruma veya ihtiyar meclisi-
ne bildirmek mecburiyetindedirler. İmkan bulunan hallerde bir zabıt varakası da
tutulur.

  Madde 25 - Korunma veya ihtiyar meclisinin seçeceği vukuf ehli fiili haber
veren bekçi ile birlikte en geç yirmi dört saat zarfında vaka mahalline giderek
zararın miktarını ve hangi şartlar altında yapıldığını tahmin ve tesbit ve bunu
bir zabıt varakasiyle tevsik eder. Mühim işlerde vukuf heyetine koruma veya ih-
tiyar meclisi azasından bir veya bir kaçı katılır.
  Tutulacak zabıt varakaları ve işe mütaallik evrak derhal koruma veya ihti-
yar meclisine tevdi olunur.
  Zarar ve ziyanın tesbitine taallük eden tetkikler Köy Kanunu hükümlerine
göre yapılır.

  Madde 26 - Birinci maddede yazılı çiftçi mallarına iras edilen ve miktarı
elli lirayı geçmiyen zararların tazminine mütaallik işleri koruma ve ihtiyar
meclisleri Köy Kanunundaki usule göre tetkik ve hallederek bir karara bağlar.
  Tazminat talebinin reddine ve yirmi liraya kadar olan kararlara karşı beş
gün içinde sulh hakimine itiraz edilebilir. Şu kadar ki, zararı yapan tarafın-
dan vukubulan itirazlarda tazminine karar verilen paranın koruma sandığına aynı
müddet içinde depo edilmesi şarttır. Bu fıkraya taallük eden işlerde mahkeme,
tetkikatını evrak üzerinde icra ve itiraz olunan kararı tadil veya tasdik sure-
tiyle işi bir hafta içinde intaç eder. Maddi hata vukuu veya sahtelik iddiası
halinde mahkeme, lüzum görürse duruşma yapabilir.
  Yirmi liradan yukarı olan tazmin kararlarına karşı alakalılar,yukarıki fık-
rada yazılı depo şartı olmaksızın beş gün içinde sulh hakimine itiraz edebilir.
Bu fıkraya göre yapılan itirazların tetkiki umumi hükümlere göre yapılır.
  İtirazlar mahkemeye veya koruma ve ihtiyar meclislerine de yapılabilir.
  Meclisler itiraz evrakını derhal salahiyetli mahkemeye gönderir ve muterize
bedava bir ilmühaber verir.
  Koruma ve ihtiyar meclislerinin itiraz olunmıyan kararları ile sulh hakim-
lerinin itiraz üzerine verecekleri kararlar kati olup bunlar aleyhine hiç bir
kanun yoluna baş vurulmaz.

  Madde 27 - Yukarıdaki maddede yazılı zarar tazminine taallük eden işlere
bakılması alakalıların talep ve şikayetine bağlı değildir.
  Zarar görenin feragatı tahkikatı durdurmaz ve karar altına alınan meblağ
tahsil edilerek sandığa irat kaydolunur.
  Şu kadar ki koruma veya ihtiyar meclisinin tasvip edeceği tazminat alakalı-
ya ödendiği takdirde tahkikata devam edilmez.

  Madde 28 - Koruma ve ihtiyar meclisince verilen kararlardan 20 liraya kadar
olanları Köy Kanununun 66 ncı maddesinde yazılı usule tevfikan icra olunur. Şu
kadar ki paranın ödenmesi için yapılan ihbarın müddeti 8 gündür.
  İdare amirleri bu husustaki salahiyetlerini koruma veya ihtiyar meclisleri
vasıtasiyle kullanabilirler.

  Madde 29 -Zararın faili malüm olmadığı hallerde koruma veya ihtiyar meclis-
lerince tesbit olunan zararın dörtte üçü koruma sandığından zarar görene öde-
nir. Bilahare fail taayyün ederse zararın tamamı kendisine ödettirilir ve san-
dığın tediye etmiş olduğu mebaliğin mahsusu yapılarak geri kalan zarar görene
verilir.
  Sandıktan peşin ödenen miktar hiç bir halde 20 lirayı geçemez. Zararın her-
hangi bir maksatla mal sahibi tarafından yapıldığı tahakkuk ederse sandıktan
ödenmiş olan paranın iki misli masrafiyle beraber koruma veya ihtiyar meclisi
karariyle kendisinden tahsil olunarak sandığa irat kaydolunur.

  Madde 30 - Zararı husule getiren hayvanlardan zarar mahallinde görülenler
bekçiler tarafından yakalanarak zarar ödeninceye kadar muhafaza edilir.
  Bu suretle yakalanan hayvanlar koruma ve ihtiyar meclislerinin karar ve ic-
ra hususunda haiz oldukları salahiyet mahfuz kalmak şartiyle tazmin edilecek
zararlara karşı teminat hükmündedir.
  Şu kadar ki hayvan sahibi koruma veya ihtiyar meclislerinin ikinci fıkra
hükümleri dahilinde takdir edeceği miktarı aynen veya nakten teminat olarak ya-
tırır veya bu heyetlerin kabul edeceği bir müteselsil kefil gösterirse hayvan-
ları geri alabilir.

  Madde 31 - Murakabe heyetlerinin 8 inci maddenin beşinci bendine tevfikan
ittihaz edecekleri tedbirlere aykırı harekette bulunanlardan koruma veya ihti-
yar meclislerince bir liradan beş liraya kadar hafif para cezası alınır.
Bu cezaya tebliği tarihinden on gün zarfında murakabe heyetine itiraz oluna-
bilir.
  Koruma veya ihtiyar meclisi, mahallin adet ve teamülü hilafına başıboş bı-
rakılan hayvanların beheri için sahiplerinden beş kuruştan elli kuruşa kadar
alacağı parayı sandığa irat kaydeder. Bu husustaki kararlar katidir.

  Madde 32 - Bekçiler silahlıdırlar. Silah ve cephaneleri Devlet tarafından
temin edilir. Kıyafet ve silahlarının cinsi Dahiliye Vekaleti tarafından tayin
olunur.

  Madde 33 - Bekçiler, Köy Kanununun 77 nci maddesinde yazılı hallerde silah
kullanmağa salahiyetlidirler.

  Madde 34 - Toplu olarak 100 hektar ve daha fazla arazi işletenler hususi
bekçi kullandıkları takdirde koruma parası vermiyecekleri gibi koruma sandığın-
dan da hiç tazminat alamazlar.
  Şehir ve kasaba civarındaki ve köylerdeki sebze, çiçek, meyve ve dut bahçe-
leriyle fidanlıklarının hususi bekçi tutmak şartiyle koruma parasını vermek
mecburiyetinden istisnasına karar vermeğe koruma veya ihtiyar meclisleri sala-
hiyetlidir. Alakalılar on gün zarfında bu karara karşı murakabe heyetine itiraz
edebilirler. Bu gibiler koruma sandığından hiç bir tazminat alamazlar.
  Hususi bekçiler bu kanundaki bekçilere verilen salahiyeti haiz değildirler.

  Madde 35 - Bu kanun hükümlerine tevfikan yapılacak müracaat ve her türlü
tetkik ve muamelelerden hiç bir resim ve harç alınmaz.

  Madde 36 - 20 Temmuz 1330 tarihli Kır Bekçileri Kanununun bu kanuna uymayan
hükümleriyle Köy Kanununun 54 ve 55 inci maddeleri ilga edilmiştir.

  Madde 37 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

  Madde 38 - Bu kanun hükümlerini icraya Adliye, Dahiliye, Maliye ve Ziraat
Vekilleri memurdur.
       4081 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun                                                      Yürürlüğe
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler             giriş tarihi
--------   -------------------------------------------------------------------      ----------------
 5856                      --                               16/1/1952
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.