Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

MADEN KANUNU Mevzuat Listesi

                 MADEN KANUNU
  Kanun Numarası     :3213
  Kabul Tarihi      :4/6/1985
  Yayımlandığı R.Gazete  :Tarih 15/6/1985 Sayı: 18785
  Yayımlandığı Düstur   :Tertip: 5 Cilt: 24 Sayfa: 446
  Amaç:

  Madde 1 - Bu Kanun madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi
olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenler.
  Madenler:

  Madde 2 - (Değişik: 26.5.2004 t, 5177 sk.)
  Yer kabuğunda ve su kaynaklarında tabii olarak bulunan, ekonomik ve ticari
değeri olan petrol, doğal gaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her
türlü madde bu Kanuna göre madendir.

Madenler aşağıda sıralanan gruplara göre ruhsatlandırılır:

I. Grup madenler

 a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl. 

b) Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik kayaç (Tras) ile çimento ve
seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar. 

II. Grup madenler

Mermer, Dekoratif taşlar, Traverten, Kalker, Dolomit, Kalsit, Granit, Siyenit,
Andezit, Bazalt ve benzeri taşlar. 

III. Grup madenler 

Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik halde bulunan tuzlar,
karbondioksit (CO2) gazı (jeotermal, doğal gaz ve petrollü alanlar hariç).

IV. Grup madenler 

a) Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit, Endellit, Anaksit, Bentonit, Montmorillonit,
Baydilit, Nontronit, Saponit, Hektorit, İllit, Vermikülit, Allofan, İmalogit, Klorit,
Sepiyolit, Paligorskit (Atapuljit), Loglinit ve bunların karışımı killer, Refrakter
killer, Jips, Anhidrit, Alünit (Şap), Halit, Sodyum, Potasyum, Lityum, Kalsiyum,
Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom ve diğer tuzlar, Bor tuzları (Kolemanit,
Uleksit, Borasit, Tinkal, Pandermit veya bünyesinde en az %10 B2O3 içeren diğer
Bor mineralleri), Stronsiyum tuzları (Selestin, Stronsiyanit), Barit, Vollastonit,
Talk, Steattit, Pirofillit, Diatomit, Olivin, Dunit, Sillimanit, Andaluzit, 
Dumortiorit, Disten (Kyanit), Fosfat, Apatit, Asbest (Amyant), Manyezit, Huntit,
Tabii Soda mineralleri (Trona, Nakolit, Davsonit), Zeolit, Pomza, Pekştayn, Perlit,
Obsidyen, Grafit, Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara Taşı, Korundum, Diyasporit,
Kuvars, Kuvarsit ve bileşiminde en az %80 SiO2 ihtiva eden Kuvars kumu, Feldispat
(Feldispat ve Feldispatoid grubu mineraller), Mika (Biyotit, Muskovit, Serisit,
Lepidolit, Flogopit), Nefelinli Siyenit, Kalsedon (Sileks, Çört).

b) Turba, Linyit, Taşkömürü, Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, 
Radyoaktif Mineraller (Uranyum, Toryum, Radyum).  

c) Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, Demir, Pirit, Manganez, Krom, Civa,
Antimuan, Kalay, Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten (Volframit, Şelit), Kobalt,
Nikel, Kadmiyum, Bizmut, Titan (İlmenit, Rutil), Alüminyum (Boksit, Gipsit, Böhmit),
Nadir toprak elementleri (Seryum Grubu, Yitriyum Grubu) ve Nadir toprak mineralleri
(Bastnazit, Monazit, Ksenotim, Serit, Oyksenit, Samarskit, Fergusonit), Sezyum,
Rubidyum, Berilyum, İndiyum, Galyum, Talyum, Zirkonyum, Hafniyum, Germanyum,
Niobyum, Tantalyum, Selenyum, Telluryum, Renyum.

V. Grup madenler      

Elmas, Safir, Yakut, Beril, Zümrüt, Morganit, Akuvamarin, Heliodor, Aleksandirit,
Agat, Oniks, Sardoniks, Jasp, Karnolin, Heliotrop, Kantaşı, Krizopras, Opal (İrize Opal,
Kırmızı Opal, Siyah Opal, Ağaç Opal), Kuvars kristalleri (Ametist, Sitrin, Neceftaşı
(Dağ kristali), Dumanlı Kuvars, Kedigözü, Avanturin, Venüstaşı, Gül Kuvars), Turmalin
(Rubellit, Vardelit, İndigolit), Topaz, Aytaşı, Turkuaz (Firuze), Spodümen, Kehribar,
Lazurit (Lapislazuli), Oltutaşı, Diopsit, Amozonit, Lületaşı, Labrodorit, 
Epidot (Zeosit, Tanzonit), Spinel, Jadeit, Yeşim veya Jad, Rodonit, Rodokrozit,
Granat Minarelleri (Spesartin, Grosüllar Hessanit, Dermontoit, Uvarovit, Pirop,
Almandin), Diaspor Kristalleri, Kemererit.         

Bu gruplarda yer alan madenlerin özellikleri ile bu maddede yer almayan bir madenin
grubunun tespitine ait esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Bu Kanuna göre verilen ruhsatlar başka amaçla kullanılmaz.

  Tanımlar:

  Madde 3 - (Değişik: 26.5.2004 t, 5177 sk.)
  
  Kanunda geçen deyimler aşağıda açıklanmıştır:

Bakanlık : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.

Genel Müdürlük: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü.

Takaddüm Hakkı: Maden hakkı için ilk müracaat edene tanınan öncelik. 

Ruhsat Hukuku : Ruhsat sahiplerinin ruhsattan doğan hak ve yükümlülükleri.

Buluculuk : Herhangi bir ruhsat döneminde yönetmeliğinde belirtildiği şekilde bir
maden zuhurunun ortaya çıkartılması.

Arama Ruhsatı : Belirli bir alanda maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için
verilen yetki belgesi.

İşletme Ruhsatı : İşletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki belgesi.

İşletme İzni : Bir madenin işletmeye alınabilmesi için izin.

Sertifika : V. Grup madenlerin aranması ve işletilmesi için yönetmelikte belirtilen
usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça verilen belge.

Beyan : İlgililerin resmi kuruluşlara herhangi bir durumu belirlemek veya açıklamak
maksadı ile vermiş oldukları yazılı belge.

Maden Sicili : Tüm madencilik faaliyetleri ile ilgili bilgilerin kaydedildiği yer.

Pasa : Mevcut ekonomik ve teknik şartlara göre işletilmesi mümkün olmayan, ancak 
işletme gereği istihsal edilen cevher.

Prospeksiyon : Madencilik arama faaliyetlerine mesnet teşkil edecek ön bilgilerin
toplanması işi.

Görünür Rezerv : Boyutları, tenörü belirlenmiş üretilebilir kesin cevher miktarı.

Ekonomik Cevher : Günün teknik ve ekonomik şartlarında karlı olarak 
değerlendirilebilecek cevher.

Kamulaştırma : İşletme ruhsat süresi boyunca ruhsat alanında kalan özel mülkiyet
arazilerine madencilik faaliyeti için alınan kamulaştırma kararı.

Nezaret : İşletmelerin tekniğine ve emniyet nizamnamelerine uygun olarak
yürütülmesinin kontrolü.

Nezaretçi : İşletmelerin teknik ve emniyet yönünden nezaretini yapan sorumlu ve
yetkili maden mühendisi.                         

Taksir : Ruhsat alanlarının bu Kanun gereğince küçültülmesi.         

Münfesih : Hakların hiçbir bildirime gerek kalmaksızın otomatik olarak fesholması.  

Faaliyet Raporu : Madencilik faaliyetlerinin yönetmeliğinde belirtildiği üzere
fenni nezaretçi tarafından hazırlanan takdim metni.

Teknik Belge : Maden arama ve işletme faaliyetleri ile Kanunda belirtilen diğer
işler için ilgili mühendis ve diğer teknik elemanlar tarafından hazırlanan imalat
haritası, jeolojik, jeofizik, hidrojeolojik etüt, harita, kesitler, raporlar ve
bunun gibi teknik içerikli belge.

Satış Bilgi Formu : Şekli yönetmelikte gösterildiği gibi hazırlanan, yıllık üretim
miktarı, satış tutarı, toplam gelir ve tahakkuk eden Devlet hakkı gibi mali durumu
gösteren belge.

Faaliyet Bilgi Formu : Yıllık işletme faaliyetine ilişkin üretim, satış, stok ve
bunun gibi bilgileri içeren, şekli ve muhtevası yönetmelikle gösterilecek olan belge.

Arama Faaliyet Raporu : Ruhsat sahalarında yürütülen arama faaliyetleri ile ilgili
Genel Müdürlüğe verilmesi gereken belge.

İmalat Haritası : İşletmelerde üretim yapılan yerleri, miktarları ve yapılış şeklini
gösterir ölçekli beyan niteliğinde harita.

Proje : Yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi amacına dönük belirli girdileri
seçilmiş bir teknoloji kullanarak mevcut ve potansiyel talebi karşılamak üzere
mal ve cevher üretmek için çalışmaları düzenleyen beyan niteliğinde rapor.

Kantar Fişi : Cevher nakillerinde cevherin ağırlığını gösterir tartı makbuzu.

Sevk Fişi : 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2365 sayılı Kanunla değişik 240 ıncı
maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan taşıma irsaliyelerindeki
bilgileri ihtiva eden beyan niteliğinde belge.

İhtisaslaşmış Devlet Kuruluşu : Maden İşleri Genel Müdürlüğü, MTA Genel Müdürlüğü,
TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü, TTK Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel
Müdürlüğü, EİE İdaresi Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret,
Tarım ve Köyişleri, Çevre ve Orman bakanlıklarına bağlı kuruluşlar, Karayolları
ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel müdürlükleri gibi madencilik 
faaliyetleri ile ilgili konularda ihtisas sahibi Devlet kuruluşları.                               
Maden Hakları : Madenlerin aranması, bulunması ve işletilebilmesi için verilen 
izinler ve maden yataklarının bulunmasına yardımcı olanlara tanınan maddi imkanlar.  

Teminat : Madencilik faaliyetlerinde kanun hükümlerine ve tekniğe uygun çalışmayı
temin amacı ile alınan nakit para, süre yönünden sınırsız banka ve özel finans
kurumu teminat mektubu, Devlet bono ve tahvili olarak alınan geçici ödeme.                                  

Devlet Hakkı : Maden istihracı ile sağlanacak gelirden Devlet payına düşen kısım.

Kritik Cevher Stokları : Ekonominin buhranlı dönemleri geçiştirebilmesi için gerekli
ekonomik büyüklükteki cevher stokları.

Mücbir Sebep : Sel, yangın, deprem, grizu patlaması, çökme, heyelan ve benzeri haller.

Beklenmeyen Haller : Tenör, jeoloji, pazarlama, ulaştırma ve alt yapı şartlarındaki
beklenmeyen değişiklikler ile ilgili mevzuat gereğince diğer kurumlardan alınması
gereken izinlerin alınamaması durumları.


  Devletin hüküm ve tasarrufu:

  Madde 4 - Madenler Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, içinde bu-
lundukları arzın mülkiyetine tabi değildir.
  Hakların bölünmezliği, devir ve intikali:

  Madde 5 - Madenler üzerinde tesis olunan ilk müracaat (takaddüm), ihbar,
arama ruhsatnamesi, buluculuk, ön işletme ruhsatı ve işletme ruhsatı hakları-
nın hiç birisi hisselere bölünemez. Her biri bir bütün halinde muameleye tabi
tutulur.
  Maden ruhsatları ve buluculuk hakkı, devredilebilir.
  Durum maden siciline şerh edilir. Devir muamelesi maden siciline şerh edil-
mesi ile tamam olur.
  Maden hak ve vecibeleri miras yolu ile intikal eder. Bu hak ve vecibeler,
bütün mirasçıların vekaletini havi bir vekaletname ile 6 ncı maddede belirtilen
niteliklere sahip mirasçılardan birine veya üçüncü bir şahsa devredilir.
Mirasçıların ittifak edememeleri halinde mirasçılardan birinin müracaatı ile
mahkeme mirasçılardan bu hakkın en ehil olana tahsisine veya bu da mümkün
olmazsa ruhsatın satılmasına karar verir. Mahkeme bu hususu basit muhakeme
usulü ile halleder. Eger dava söz konusu değil ise 6 ay içerisinde intikal
işlemleri tamamlanmayan ruhsatlar fesh edilir. Devir ve intikal işlemlerinin
ne şekilde yapılacağı yönetmelikte belirtilir.
  Madenler üzerindeki hakların devir ve intikali bu Kanun ve yönetmelikte
gösterilen hükümlerin tatbikini geciktirmez.
  Maden hakkı:

  Madde 6 - Maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil T. C. vatandaşla-
rına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına
göre kurulmuş tüzelkişiliği haiz şirketlere, bu hususta yetkisi bulunan kamu
iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile
diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine verilir.
  Maden hakları gerçek veya tüzel tek kişi adına verilir.
  Devlet memurları, diğer kamu görevlileri, ilgili dairenin merkez ve taşra
teşkilatında çalışan yevmiyeli ve mukaveleli personel, arama, ön işletme ve
işletme ruhsatı alamaz.
  Maden arama veya işletme hakkını haiz iken memur olanlar memuriyete geçiş-
lerinden itibaren 6 ay zarfında bu haklarını devretmeye mecburdurlar.
  3 üncü fıkradaki yasaklamaya tabi olup miras yoluyla kendisine maden ruhsa-
tı intikal eden mirasçı, durumundaki mani hal ortadan kalkmadığı takdirde
5 inci maddenin 4 üncü fıkrası hükmü uygulanır.

 
  Madencilik faaliyetlerinde izinler 

  Madde 7 - (Değişik: 26.5.2004 t, 5177 sk.)
  Orman, muhafaza ormanı, ağaçlandırma alanları, kara avcılığı alanları,
özel koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtı, tabiatı
koruma alanı, tarım, mera, sit alanları, su havzaları, kıyı alanları ve sahil
şeritleri, karasuları, turizm bölgeleri, alanları ve merkezleri ile kültür ve
turizm koruma ve gelişim bölgeleri, askeri yasak bölgeler ve imar alanları ile
mücavir alanlarda madencilik faaliyetlerinin çevresel etki değerlendirmesi, gayri
sıhhi müesseseler ile ilgili hususlar dahil hangi esaslara göre yürütüleceği
ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak
bir yönetmelikle belirlenir.

İlgili bakanlıkların mevzuatı gereği yapacakları inceleme ve denetimlerde; ruhsat
alanlarında bu yönetmelik esaslarına uygun çalışılmadığının tespiti halinde,
mevzuat çerçevesinde yapılacak işlemler Genel Müdürlüğe bildirilir. Çevre ve
insan sağlığına zarar verdiği tespit edilen madencilik faaliyetleri gerekli
önlemler alınıncaya kadar durdurulur. 

Çevresel etki değerlendirmesi işlemleri Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından,
diğer izinlere ilişkin işlemler de ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarınca çevresel etki değerlendirmesi sürecinde en geç üç ay içinde
bitirilir. Bakanlık ve diğer bakanlıkların mevzuatının gerektirdiği maddi
yükümlülükler ruhsat sahibi tarafından karşılanır.

İmar alanları içinde kalan madencilik faaliyetleri, ilgili yerel merciden
izin alınarak yapılır. Ruhsat alındıktan sonra imar alanları içine alınan
maden sahalarına bu hüküm uygulanmaz. 

Kamu hizmeti veya umumun yararına ayrılmış yerlere ve bu tür tesislere
60 metre mesafe dahilinde madencilik faaliyetleri Bakanlığın, binalara
60 metre, özel mülkiyete konu araziye 20 metre mesafe dahilinde ise mülk
sahibinin iznine bağlıdır. Bu mesafeler, ihtiyaç halinde madencilik
faaliyetlerinin boyutu, emniyet tedbirleri ve arazinin yapısı dikkate
alınarak Bakanlıkça artırılabilir. Mesafeler yatay olarak hesaplanır. 

Maden arama faaliyetleri, bu Kanunda sayılanlar dışında herhangi bir izne
tabi değildir. İşletme faaliyetleri ise, bu Kanuna göre Bakanlıkça
çıkarılacak yönetmeliğe göre yürütülür.

Maden işletme faaliyeti ile Devlet ve il yolları, havaalanı, liman ve
baraj gibi kamu yatırımlarının birbirlerini engellemesi, kamu kurum ve
kuruluşlarının uygulamalarından dolayı maden işletme faaliyetinin yapılamaz
hale gelmesi, kamu ve özel yatırım için başka alternatif alanların bulunamaması
durumunda, madencilik faaliyeti ve yatırımla ilgili karar, Başbakanlık Müsteşarı
başkanlığında oluşturulacak bir kurul tarafından verilir. 

Kurulun teşkili, çalışma usulü, karar alma şekli ve diğer hususlar Bakanlıkça
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Kamu yatırımları nedeniyle kurul kararı ile faaliyeti kısıtlanan maden
işletmecisinin yatırım giderleri lehine karar verilen tarafça tazmin edilir.

Madencilik faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere bağlı tesisler için verilmiş
izinler, ruhsat hukuku devam ettiği sürece geçerlidir.

Bu madde hükümlerine aykırı faaliyette bulunulduğunun tespiti halinde,
ruhsat teminatı irad kaydedilerek bu alandaki faaliyet durdurulur. Beş yıl
içinde üç kez bu maddenin ihlali halinde teminatın tamamı irad kaydedilerek 
ruhsat iptal edilir.


  Maden hakkının verilmeyeceği durumlar:

  Madde 8 - Yürürlükte olan arama, ön işletme veya işletme ruhsatı verilmiş
maden sahası üzerinde başka ruhsat verilmez.

  Maden teşvik tedbirleri:

  Madde 9 - (Değişik: 26.5.2004 t, 5177 sk.)
  Madencilik faaliyetleri Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen teşviklerden
 yararlandırılır. 

  Ürettiği madeni yurt içinde ve kendi tesisinde işleyip ek katma değer
sağlayanlardan, bu tesislerde üretimde değerlendirilen maden miktarı için
Devlet hakkının % 50'si alınmaz. 

I. Grup madenler ve mıcır ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi
yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddesi yukarıda belirtilen teşviklerden
yararlandırılmaz.

  Beyan usulü:

  Madde 10 - Madencilik faaliyetlerinin bu Kanun hükümlerine göre devamı sü-
resince teknik ve mali konularda yapılan yazılı beyanlar ile yetkili kişilerce
tanzim edilen raporlar doğru kabul edilir.
  Teknik elemanlar sadece ihtisas sahibi oldukları konularda beyanda buluna-
bilirler ve beyanları ile sorumludurlar. Ruhsat sahipleri ise teknik konular
dışındaki tüm beyanlardan sorumludurlar.
  (*) Beyanlardaki hata ve noksanlıklar, idarenin tespiti ve sorumluların 
uyarılmasından itibaren iki ay içerisinde düzeltilir. Bu sürede gerekli düzeltmenin
yapılmaması halinde teminat irad kaydedilir.   
  Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunmak suretiyle bu Kanun hükümlerinin
uygulanmasını engelleyen ve haksız surette hak iktisabına sebep olan teknik
elemanlar uyarılarak Maden Kanunu gereğince yapacakları beyanlar bir yıl süreyle
geçersiz sayılır. Fiilin her tekrarında hak mahrumiyeti uygulamasına devam edilir.
Uygulanan uyarı ve hak mahrumiyeti, teknik elemanın bağlı bulunduğu meslek
teşekkülüne bildirilir. 
  Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunmak suretiyle Kanun hükümlerinin
uygulanmasını engelleyen ve haksız surette hak iktisap eden ruhsat sahiplerinin
teminatları irad kaydedilerek iki katına çıkarılır. Bu fıkranın ikinci kez ihlali
halinde bir önceki ceza katlanarak uygulanır. Beş yıl içinde madde hükümlerinin
üç kez ihlal edilmesi halinde teminat irad kaydedilerek ruhsat iptal edilir.
  Gerçek dışı ve yanıltıcı beyanlar yönetmelikte tarif edilir. Tarif edilen bu
fiiller dışındaki hallerde bu madde hükümleri uygulanmaz. 
  Bu maddede belirtilen şekilde iktisap edilen haklar geri alınır.
  Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri mahfuzdur.

(*) Değişik: 26.5.2004 t, 5177 sk.
  
  Faaliyetlerin denetimi:

  Madde 11 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, maden hakları ile ilgili
bütün faaliyetlerin yürütülmesini ve vecibelerin yerine getirilmesini kontrol
ve denetimini yapmak ve yönlendirmek için teknik ve mali konuları yerinde ince-
lemek maksadıyla ihtisaslaşmış diğer Devlet kuruluşlarından da yararlanarak
inceleme raporu hazırlatır.
  Birinci fıkraya göre yapılan inceleme sonunda gerçek dışı ve/veya yanıltıcı
beyanda bulundukları tespit edilenler hakkında 10 uncu madde hükümleri uygula-
nır.
  İnceleme yapacakların nitelikleri, incelemenin nasıl yapılacağı ve raporla-
rın tanzimi ile diğer hususlar yönetmelikte belirtilir.

  Üretim ve sevkiyat :

  Madde 12 - (Değişik: 26.5.2004 t, 5177 sk.)
  Üretilen madenin sevk fişi ile sevkiyatı zorunludur.

  Konveyör ve boru hattı ile sevkiyat, ocak ve tesis mesafesi, nakil güzergahının
durumu, cevherin tüvanan, konsantre, yarı mamul ve mamul olarak taşınması göz önüne 
alınarak sevk fişi kullanımı ile altın, gümüş, platin gibi kıymetli metallerin
entegre tesislerinde ve zenginleştirme tesisleri ile bu tesislerden elde edilen
ürünlerin sevk fişi kullanımı ve denetimi ile ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir.

  Ruhsat sahibi tarafından sevk fişi olmaksızın maden sevk edildiğinin mülki idare
amirliklerince tespit edilmesi halinde, söz konusu madenin ocak başı satış 
bedelinin üç katı tutarında idari para cezası verilir.

  Denetim ve inceleme sonucunda, yaptığı üretim ve sevkiyatı bildirmediği tespit
edilen ruhsat sahiplerine, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilaveten 
bildirilmeyen miktar için hesaplanacak Devlet hakkının on katı tutarında
idari para cezası verilir. 

  Ruhsat veya işletme izni olmadan üretim faaliyetinde bulunulduğunun tespiti
halinde, üretilen madene mülki idare amirliklerince el konulur. Bu kişilere,
bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkanı ortadan
kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idari
para cezası uygulanır. Bu şekilde maden çıkartılması ve/veya sevk edilmesi Devlet
malına karşı işlenmiş fiil sayılır. Bu fiili işleyenler adli takibat yapılmak
üzere ilgili makamlara bildirilir. El konulan madenler, mülki idare amirliklerince
satılarak bedeli özel idareye aktarılır.

  Ticari amaç taşımayan ve köylülerin kendi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak
üzere köy muhtarının yazılı izni ile üretilip sevk edilen yapı hammaddeleri 
için bu madde hükmü uygulanmaz. Harç ve Devlet hakkı alınmaz. 

---------------------------
(1) Bu fıkrada geçen "madencilik fonuna" ibareleri, 21/2/2001 tarihli ve 4629
   sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle metinden çıkarılmıştır.

  Harç, teminat, cezalar ve diğer yaptırımlar :

  Madde 13 - (Değişik: 26.5.2004 t, 5177 sk.)
  Ruhsatların verilmesi için harç ve teminatın yatırılması zorunludur. Ruhsat
teminatı, ruhsat aşamasına ve ruhsat süresine bağlı olarak hektar başına 
yıllık ruhsat harcının % 0,3'üdür. Bu oranı %50'si oranında artırmaya veya eksiltmeye
Bakanlar Kurulu yetkilidir. Teminat, ruhsat aşamasına ve ruhsat süresine bağlı
olarak her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yıllık ruhsat harcından az olamaz.

  İrad kaydedilerek tamamlanması istenilen teminatların ruhsat sahibi tarafından
üç ay içinde yatırılması gerekir. Bu süre içinde yatırılmamış ise ikinci bir üç
aylık süre verilir. Verilen bu sürede de teminatı yatırılmaz ise faaliyetler
durdurulur. Teminat, takip eden altı ay içinde de tamamlanmaz ise ruhsat
iptal edilir.

Bu Kanuna göre irad kaydedilen ve tamamlanması gereken teminatlar güncel teminat
üzerinden alınır.

Süresi içerisinde yatırılmayan teminatlar her defasında ikiye katlanır. 

Teminatlar, saymanlık emanet hesabına aktarılmak üzere Bakanlığın belirlediği
bankada açılacak teminat hesabına yatırılır. Bu Kanuna göre irad kaydedilen
teminatlar genel bütçeye özel gelir ve Bakanlık bütçesine özel ödenek kaydedilir.

I. Grup (a) bendi madenlerin teminatları ile irad kaydedilen teminatları il özel 
idaresi hesabına yatırılır. 

Bakanlıkça verilen idari para cezaları ve tahakkuk eden Devlet hakları ile ruhsat
harçları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine
göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili Defterdarlığa bildirilir.


  Devlet hakkı ve özel idare payı :

  Madde 14 - (Değişik: 26.5.2004 t, 5177 sk.)
  Üretilen madenlerden alınacak Devlet hakkı, I. Grup ve V. Grup madenler ile 
mıcır, kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda kullanılan her türlü
yapı hammaddelerinde ocak başı satış tutarının %4'ü, diğer grup madenlerde 
%2'sidir. Ruhsat sahibi tarafından beyan edilen ocak başı satış fiyatı Bakanlık
tarafından denetlenir ve eksik beyanlar tamamlattırılır. Hazinenin özel
mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak
madencilik faaliyetlerinden Devlet hakkı %30 fazlasıyla alınır. 

  Bu yerlerin Devlet ormanlarına rastlaması ve Çevre ve Orman Bakanlığınca
verilen iznin beş hektarı geçmemesi halinde, fazla alınan Devlet hakkı, Orman
Genel Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırılır. Ağaçlandırma bedeli dışında başkaca
bir bedel alınmaz. Sahanın rehabilite edilerek teslim edilmesinden sonra, talep
edilmesi halinde teslim edilen saha kadar aynı şartlarda izin verilir. 

  Bir ruhsat sahasında defaten verilen iznin beş hektarı geçmesi halinde,
aşan kısım için orman mevzuatı hükümlerine göre fon bedelleri hariç diğer
bedeller alınır. Bu alanlardaki madencilik faaliyetlerinden birinci fıkrada
öngörülen % 30 fazla Devlet hakkı alınmaz.

  Ruhsatın temdit edilmesi durumunda, aynı ruhsat sahası içerisinde
Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilen sahanın beş hektarı geçmemesi halinde
Devlet hakkı ve ağaçlandırma bedeli, beş hektarı geçmesi halinde beş hektardan
fazla olan alan için fon bedelleri hariç orman mevzuatı hükümlerine göre
bedel alınır. 

  Ürettiği madeni kendi tesisinde kullanması nedeniyle ocak başı satış 
fiyatının oluşmadığı durumlarda, ruhsat sahibinin beyanı esas alınır. Ancak 
bu miktar emsallerinden az olamaz. 

  Ruhsat sahibi tarafından yatırılan Devlet hakkının % 50'si özel idare payı
olarak ruhsatın bulunduğu ilin özel idaresine, % 30'u Hazine hesabına,
% 20'si de genel bütçeye özel gelir ve Bakanlık bütçesine özel ödenek kaydedilir.

  Devlet hakkı oranlarında, madenin cinsi, üretildiği bölge ve benzeri
kriterler gözetilerek Bakanlar Kurulunca en fazla % 25 oranında indirim yapılabilir.

  Devlet hakkı ve özel idare payı, her yıl haziran ayının son günü 
mesai bitimine kadar ruhsat sahibi tarafından yatırılır.

  Kamu kurum ve kuruluşlarınca yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi
projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimi 
için Bakanlıkça ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına izin verilir. Üretim yapılacak
yerlerde ruhsatlı alanlar var ise kamu kurumunun ihtiyacı olan üretim madencilik
faaliyetlerine engel olmayacak ve kaynak kaybına yol açmayacak şekilde
yapılır. Bu izinler çerçevesinde yapılacak üretimden Devlet hakkı alınmaz 
ve izinler proje süresini aşamaz.

  Süresinde tahakkuk ettirilmeyen Devlet hakkına, tahakkuk ettirilmesi 
gereken ayın son gününden tahakkuk ettirildiği tarihe kadar geçen süre
için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme 
zammı oranında faiz uygulanır.

  Buluculuk hakkı :

  Madde 15 - (Değişik: 26.5.2004 t, 5177 sk.)
  Ruhsat sahibi, arama ve/veya işletme ruhsatı süresince hazırlanan teknik 
raporlar ile görünür rezerv olarak bildirdiği madenlerin bulucusu sayılır. Bu
hakkı talep eden ruhsat sahibine buluculuk belgesi verilir.

  Buluculuğa konu madenin bulucusu dışında bir başkası tarafından işletilmesi
halinde, bu alandan üretilen maden için tahakkuk eden buluculuk hakkı her yıl
haziran ayı sonuna kadar bu alanda üretim yapan kişiler tarafından 
hak sahibine ödenir. 

Buluculuk hakkı, yıllık ocak başı satış tutarının % 1' idir.

  İlk müracaat ve ruhsatlandırma :

  Madde 16 - (Değişik: 26.5.2004 t, 5177 sk.)
  II. Grup, III. Grup ve IV. Grup madenler arama ruhsatı, V.Grup madenler
arama sertifikası ile aranır. I. Grup madenler için doğrudan işletme ruhsatı
verilir. Müracaatların talep harcı ile yapılması zorunludur. Müracaatlarda
öncelik hakkı esastır. 

  I. Grup (a) bendi madenler için alanlar il özel idarelerince ihale
edilerek işletme ruhsatı verilir. İhale edilecek alanlar Genel Müdürlüğün
uygun görüşü alınarak belirlenir. Bu madenlerin ihale bedeli il özel 
idarelerinin hesabına yatırılır. Özel mülkiyete tabi alanlar ihale
edilemez. Mülkiyet sahibinin kendi mülkiyeti üzerinde ruhsat talep etmesi 
halinde bir bedel alınmaz. I. Grup (a) bendi maden ruhsatlarının alanları
10 hektarı geçemez.

  Denizlerdeki kum ve çakıl, SiO2 oranına bakılmaksızın I. Grup (a) bendi
maden sayılır. 

  I. Grup (a) bendi madenlerin ihale edilmesi, ruhsatlandırılması,
işletilmesi, işletmelerin denetlenmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça
hazırlanacak yönetmelikte  belirlenir.

  Genel Müdürlüğe, I. Grup (b) bendi madenler için 50 hektarı geçmeyecek
şekilde doğrudan işletme ruhsatı, II. Grup madenler için 100, III. Grup madenler
için 500, IV. Grup madenler için 2000 hektarı geçmeyecek şekilde arama ruhsatı,
V. Grup madenler için 1000 hektarı geçmeyecek şekilde arama sertifikası müracaatı
yapılır.

  Ruhsatlar hak sahiplerinin talep harcı ile müracaatta bulunmaları halinde
birleştirilebilir. Birleştirme sonucunda ortaya çıkan alan, bu maddede belirtilen
alan sınırlamasını geçemez. Ancak işletme ruhsatı safhasında görünür maden
rezervinin mücavir ruhsat alanlarında bir bütünlük teşkil etmesi halinde bu
alan kısıtlaması aranmaz. Birleştirme işleminde teminat güncel hale
getirilir. Ruhsat küçültme işlemlerinde harç ve teminat alınmaz.

  Müracaatlar, 1/25.000 ölçekli topografik harita koordinatları esas alınarak
tespit edilen noktalarla sınırlandırılmış alanlar için I. Grup (a) bendi 
madenler için il özel idarelerine, diğer grup madenler için Genel Müdürlüğe 
doğrudan veya elektronik posta yolu ile yapılır. Talep edilen alanın müsait
olan kısmı müracaat tarihinde müracaat edene bildirilir ve onbeş gün içinde
harç ve teminatın yatırılması halinde ruhsat verilir. Yatırılmadığı takdirde
bu alanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın müracaatlara açık hale gelir. 

  Müracaatların değerlendirilmesi sonucunda hak sağlanan alanların ayrı
alanlar şeklinde oluşması durumunda, bu alanlardan her birine müracaat sahibinin
talebi halinde ayrı ayrı da ruhsat verilir. Ruhsatı alınmayan alanlar başka bir
işleme gerek kalmaksızın müracaatlara açık hale gelir.

  Ruhsatlar, sicile kaydedildiği tarihte yürürlüğe girer. 

  Bir grup için verilen ruhsat, diğer gruptaki madenler için hak sağlamaz. Ancak
ruhsata konu madenin üretilmesi için, işletme faaliyetinin zaruri neticesi olarak
çıkarılan diğer grup madenler Genel Müdürlükten izin almak sureti ile 
değerlendirilebilir. İşletme projesinde belirtilen termin planına göre belirtilen
süre içinde ruhsata konu madenin ekonomik olarak işletilmemesi halinde, üretilmiş 
olan diğer grup madenlerin satış bedelinin iki katı tutarında idari para cezası
alınarak bu madenlerin üretimi için verilmiş izin iptal edilir. 

  Aynı grup ruhsatlar birbiri üzerine verilemez. Kazanılmış haklar
korunmak kaydı ile ayrı grup ruhsatların birbiri üzerine verilebilmesine 
ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

  Arama faaliyeti :

  Madde 17 - (Değişik: 26.5.2004 t, 5177 sk.)
  Arama ruhsatı ve sertifika süresi üç yıldır. Bu süre, IV. Grup madenler için
arama faaliyet raporları ile müracaat edilmesi halinde iki yıl uzatılabilir.

  Ruhsat sahibi ikinci yılın sonuna kadar arama faaliyet raporu vermek
zorundadır. Uzatma talebinde bulunulan IV. Grup ruhsatlar için taleple birlikte 
üçüncü yılın sonunda ikinci arama faaliyet raporu verilmesi gereklidir. Arama
faaliyet raporlarının süresinde verilmemesi halinde teminat irad kaydedilir.

  Arama faaliyet raporları, yapılan çalışmaların niteliği dikkate alınarak
jeoloji, maden, jeofizik mühendisi veya mühendislerince hazırlanır. 

  Arama ruhsat süresi sonunda işletme ruhsatı talebinde bulunulmayan arama 
ruhsatları iptal edilerek teminatı ruhsat sahibine iade edilir.

  Arama döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar
araştırmaları yapmak üzere arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden
ruhsat sahibine, Genel Müdürlükçe görünür rezervin %10'una kadar maden üretim
ve satış izni verilebilir. Bu fıkraya aykırı üretim ve satış yapanlar hakkında
10 uncu maddeye göre işlem yapılır.

  Arama döneminde üretim yapılması durumunda satış bilgi formunun
29 uncu maddede belirtilen sürede verilmesi zorunludur.

  Aramanın sınırları:

  Madde 18 - Arama ruhsat sahibi, arama faaliyetinin teknik gereklerini yeri-
ne getirebilmek için çevresindeki ruhsat sahalarında, saha veya işletmeye zarar
vermeyecek şekilde prospeksiyon yapabilir. Arama ruhsat sahibinin, prospeksiyon
yaptığı işletme ruhsat sahalarında daha evvel kayıtlara geçmemiş bir maden
varlığının tespitinde 15 inci madde hükümlerine göre sadece ihbar hakkı doğar.
  Ön işletme ruhsatı:

  Madde 19 - Arama ruhsat sahibi arama ve rezerv tespit çalışmalarının olum-
lu bir gelişme gösterdiğini, arama ve diğer faaliyetlere bir süre daha devam
------------------------------
(1)Bu maddelerde geçen "Madencilik Fonuna" ibareleri 21/2/2001 tarihli ve
   4629 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle "bütçeye" şeklinde değiştirilmiş ve
   metne işlenmiştir.
(2)Bu arada yer alan; "göl sularının ihtiva ettiği madenler için 2000 hektara kadar
   ayrı ayrı" ibaresi, 15/6/2001 tarihli ve 4683 tarihli Kanunla metinden çıkarılmıştır.
(3)Bu arada yer alan "Madencilik Fonuna" ibaresi, 21/2/2001 tarihli ve
   4629 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle metinden çıkarılmıştır.
edilmesi ile daha büyük işletme veya tesis kurma imkanlarının doğabileceğini
beyanla ön işletme projesi vererek ön işletme ruhsatı talebinde bulunabilir.
  İşlemlerini tamamlayan arama ruhsat sahibi ön işletme ruhsatı almaya hak
kazanır.
  Ön işletme ruhsatı için müracaat işlemleri, ön işletme projesinin ne şekil-
de tanzim edileceği yönetmelikle düzenlenir.
  Ön işletme faaliyeti:

  Madde 20 - Ön işletme ruhsat süresi üç yıldır. Bu süre uzatılamaz. Ön iş-
letme faaliyet raporlarının ruhsat verildiği tarihten itibaren azami birer yıl
ara ile ilgili daireye teslim edilmiş olması gerekir. Teslim edilen faaliyet
raporları ile teminatların 1/3`ü iade olunur. Aksi takdirde bütçeye irad
kaydedilir. (1)
  Ön işletme faaliyet raporlarının ne şekilde tanzim edileceği yönetmelikte
belirtilir.
  Arama ve ön işletme dönemlerinde cevher istihracı:

  Madde 21 - Arama ve ön işletme ruhsat süresi boyunca ruhsat sahibi faaliyet
raporlarıyla tespit edilen görünür rezervin 1/ 10`una kadar cevheri istihraç
edip satabilir. Fazlası tespit edildiği takdirde 12 nci madde hükümleri uygu-
lanır. Cevher istihracı bir maden mühendisi nezaretinde yapılır.
  Sahaların yeni aramalara açılması:

  Madde 22 - Arama ruhsat süresi sonuna kadar ruhsat sahibi faaliyet rapor-
ları ile işletilmeye elverişli cevher bulamadığını bildirmiş veya ruhsatın
herhangi bir döneminde kendiliğinden sahayı terk etmiş veya ön işletme veya
işletme talebinde bulunmamış veya 17 nci madde hükümlerine göre ruhsatı fesh
olunmuş ise, saha, arama süresinin hitamında otomatik olarak yeni aramalara
açılır.
  Bu suretle aramalara açılan saha ile ilgili bilgiler 60 gün süre ile ilgili
daire ve vilayetlerde asılarak ilan edilir. Bu süre sonunda sahaya hiç talip
çıkmaz ise sınırları paftalardan silinerek aramalara açılır, tek bir müracaat
olursa 16 ncı madde hükümlerine göre ruhsat hakkı doğar. Yeni aramalara açılan
sahaya aynı anda birden fazla müracaat olursa şahıslardan, ilgili dairede anın-
da açık artırma şeklinde en yüksek bedeli ödemeyi taahhüt edene ruhsat verilir.
Bu bedeller bütçeye özel gelir yazılır.(2)
  Ön işletme ruhsatının feshi:

  Madde 23 - 20 nci madde hükümlerine göre verilmiş ön işletme ruhsatları,
ruhsat sahibi ruhsat süresi sonunda işletme projesi vererek işletme ruhsatı
talebinde bulunmaz ise fesh olur.
  Terk edilmiş, herhangi bir sebeple hükümden düşmüş veya fesh olmuş ön iş-
letme ruhsatları madde 30 hükümlerine göre ihale edilir.

  İşletme ruhsatı ve madenin işletilmesi:

  Madde 24 - (Değişik: 26.5.2004 t, 5177 sk.)
  Arama ruhsat süresi sonuna kadar, tespit edilen madenin rezerv bilgilerini de
içeren arama faaliyet raporu, en az bir maden mühendisi tarafından hazırlanan
faaliyet sonrası işletme alanının çevre ile uyumlu hale getirilmesini de içeren,
işletme projesi ve talep harcının ödendiğine dair belge ile müracaatta bulunulması
halinde işletme ruhsatı hakkı doğar.

  Projelerdeki eksiklikler, yapılan bildirimden itibaren üç ay içinde
tamamlanır. Eksikliklerini verilen sürede tamamlamayanların teminatları iki katına
çıkarılır ve süre üç ay daha uzatılır. Bu süre sonunda eksikliklerini tamamlamayanların
talepleri kabul edilmez ve teminatları irad kaydedilir. 

  I. Grup (a) bendi madenlerin ruhsat süresi en az beş yıldır. Diğer grup
madenlerin işletme ruhsat süresi, on yıldan az olmamak üzere projesine göre 
belirlenir. Sürenin bitiminden önce yeni bir projeyle uzatma talebinde bulunulması
halinde ruhsat süresi uzatılabilir. Toplam ruhsat süresi altmış yılı geçemez. Altmış
yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

  Arama ruhsatlı sahalara, arama süresince belirlenen görünür, muhtemel
ve mümkün rezerv alanı üzerinden işletme ruhsatı, görünür rezerv alanına da 
işletme izni verilir. Arama ruhsatının diğer kısımları taksir edilir. Mümkün
rezerv alanlarının IV. Grup ruhsat sahalarında beş yıl, diğer grup ruhsat
sahalarında üç yıl içinde görünür ve muhtemel rezerv haline getirilmesi 
zorunludur. Görünür ve muhtemel rezerv haline getirilmeyen alanlar da taksir edilir.

  III. Grup madenlerde, projede üretilmesi öngörülen madenler için gerekli
su miktarı ve gaz debisi esas alınır. Bu grup madenler, rezervuar, beslenme
alanı ve havzanın tabii dengesini bozmayacak, kapasitesini aşmayacak ve
işletme tesislerini kapsayacak şekilde ruhsatlandırılır. 

  V. Grup madenlerin üretimi işletme sertifikası ile yapılır. Arama
sertifikası süresi sonuna kadar yapılan çalışmaları içeren arama faaliyet 
raporu ve talep harcının ödendiğine dair belge ile müracaatta bulunulması 
halinde işletme sertifikası hakkı doğar.

  İşletme sertifikası süresi beş yıl olup bu süre uzatılabilir.

  V. Grup madenlerin üretimi arazi yüzeyinden toplanarak yapılır. Bu madenlerin
işletilmesi için yarma, galeri gibi faaliyette bulunulmasının gerekmesi 
durumunda, en az bir maden mühendisi tarafından işletme projesi hazırlanarak
Genel Müdürlükten izin alınması zorunludur. 

  Görünür rezervi belirlenen alanlar üzerine, maden işletmeciliğine engel
olacak şekilde başka grup işletme ruhsatı verilemez. Ancak farklı gruptaki
ruhsat taleplerinin aynı kişiye ait olması veya talep sahiplerinin
aralarında mutabakat sağladıklarını belgelemeleri halinde bu şart aranmaz. 

  Aynı alanda ayrı veya aynı gruplara ait ruhsat faaliyetlerinin
çakışmasından dolayı, ruhsat sahipleri arasında uyuşmazlık çıkması veya
kendi aralarında mutabakat sağlayamamaları halinde, Bakanlık, projeler 
üzerinde ve/veya yerinde inceleme yapar. İnceleme sonucunda bu alanda,
ayrı ayrı çalışma imkanının tespiti halinde, çalışma esasları Bakanlıkça
belirlenir. Bu mümkün değilse öncelik hakkı esas alınarak faaliyete izin 
verilir.

  Kanunun 7 nci maddesine göre alınması gerekli izinler için ruhsat
tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Aksi taktirde
teminat irad kaydedilir. İzinlerin alınmasından itibaren işletme izni
verilir. Bu iznin verildiği tarihten itibaren bir yıllık süre içinde 
ruhsat sahibi madeni işletmeye almak zorundadır. Bu sürede işletmeye 
alınmayan ruhsat sahalarında, çalışılmayan her yıl için, projede belirtilen
üretim miktarının % 10'u üzerinden Devlet hakkı alınır. Ancak kamu 
kurumlarınca işletilen bor tuzu ve Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürü
ruhsatları için bu hüküm uygulanmaz.

  Beş yıllık sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen haller dışında 
üç yıldan fazla üretim yapılmayan ruhsatlar, teminatları irad kaydedilerek
iptal edilir.

  Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürü ve 2840 sayılı Bor Tuzları, Trona
ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, 
Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda sayılan
bor tuzu, toryum ve uranyum madenleri için bu maddede yazılı süreler
uygulanmaz.

  İşletme ruhsat süresi:

  Madde 25 - İşletme ruhsatı süresi on yıldan az olamaz. Bu süre, talep
üzerine ilgili daire tarafından maden rezervlerinin kaynak israfına sebep
olmayacak şekilde aranması, bulunan maden kaynak ve damarlarının rasyonel
bir şekilde işletilmesi için gerekli ve zorunlu yatırımların yapılmış ve
tesislerin inşa edilmiş olması, tesislerin üretimi seferber edecek şekilde
çalıştırılmasının sağlanması ve benzeri şartların bulunması halinde
uzatılabilir.
  Ancak toplam süre altmış yılı geçemez. Süre, ruhsatın verildiği tarihte
başlar.
  İşletme izni:

  Madde 26 - İşletme ruhsat sahibi sahasında herhangi bir maden için proje
vererek işletme izni almadan işletme faaliyetinde bulunamaz.
  İlk işletme izni, 24 üncü maddeye göre işletme projesinin ilgili daireye
tevdii üzerine işletme ruhsatı ile birlikte verilir. Bu iznin veriliş tarihin-
den itibaren altı ay içerisinde ruhsat sahibi madeni işletmeye almak zorunda-
dır. Aksi takdirde ruhsat münfesih olur.
  İşletme izninin veriliş şekli yönetmelikte belirtilir.
  İşletme izninin devir edilemeyeceği:

  Madde 27 - İşletme izni devredilemez. İşletme ruhsatı bir bütün olarak ve
yönetmelikte belirtilecek esaslar çerçevesinde devredilebilir.
  Madenlerin işletmeye alınması:

  Madde 28 - İşletme ruhsat sahibi 24 üncü madde hükümleri uyarınca işletmeye
alma sırasını bildirdiği madenleri, en fazla beşer yıl ara ile işletmeye almak
zorundadır.
  Değişik dönemlerde süresi içinde işletmeye alınmayan madenler ile ruhsat
sahası içinde henüz işletmeye alınmamış diğer madenler 24 üncü maddenin 2 nci
fıkrasında belirtildiği şekilde ruhsat sahibince bildirilmiş taksir sınırlarına
göre ilgili dairece taksir edilerek ruhsat alanı sadece işletmeye alınmış ma-
denleri içine alacak şekilde küçültülür.

  İşletme faaliyeti:

  Madde 29 - (Değişik: 26.5.2004 t, 5177 sk.)
  İşletme faaliyeti, projesine ve Kanunun ilgili hükümlerine göre yürütülür.

  İşletme projeleri ve değişiklikleri uygulamaya konulmadan önce Genel
Müdürlük onayının alınması zorunludur. Aksi takdirde faaliyet durdurulur.  

  İşletme açısından tehlikeli durumların tespiti halinde, bu halleri
gidermek için ruhsat sahibine altı aya kadar süre verilir, mücbir sebepler
dışında bu süre uzatılmaz. Bu süre sonunda projeye uygun faaliyette
bulunulmaması veya tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde 
teminat irad kaydedilerek işletme faaliyeti durdurulur. 

  Ruhsat sahibi, her yıl nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde
gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili teknik belgeleri, satış bilgi
formunu, faaliyet bilgi formunu ve işletme sahasında arama yapmış ise arama
ile ilgili bilgileri Genel Müdürlüğe vermekle yükümlüdür. Yükümlülüğün
yerine getirilmemesi halinde teminat irad kaydedilir. Yükümlülük yerine 
getirilinceye kadar faaliyet durdurulur. 

  I. Grup (a) bendi madenler için ruhsat sahibi, her yıl nisan ayı
sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile 
ilgili satış bilgi formunu, faaliyet bilgi formunu il özel idaresine
vermekle yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde teminat
il özel idaresi hesabına irad kaydedilir. Yükümlülük yerine
getirilinceye kadar faaliyet durdurulur. 


  İhale:

  Madde 30 - (Değişik: 26.5.2004 t, 5177 sk.)
  Herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş
alanlar ihale yolu ile aramalara açılır. İhale ilanı Resmi Gazetede yayımlanır.

  İlan süresi içinde müracaat olmaması halinde alan başka bir işleme gerek
kalmadan aramalara açık hale gelir.

  Ruhsat alanları arasında olup en uzak iki noktası arasında 50 metreden
az mesafe olan alanlara ruhsat verilmez. Bu alanlar bitişik ruhsat
sahipleri arasında ihale edilir. 

  Mülga 6309 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca verilmiş olan ve bu
Kanuna göre ruhsat hukuku devam eden çakışmalı işletme ruhsat sahalarında
yeni bir maden bulunması halinde, çakışmalı alandaki maden hakkı bu ruhsat
sahipleri arasında ihale edilerek ruhsatlandırılır.

  Sahalarının ihalesinden elde edilen gelirler genel bütçeye özel gelir
ve Bakanlık bütçesine özel ödenek kaydedilir.

  Teknik nezaret :

  Madde 31 - (Değişik: 26.5.2004 t, 5177 sk.)
  Maden üretimi, bir maden mühendisi nezaretinde yapılır. Maden mühendisinin
daimi olarak istihdam edileceği işletme büyüklüğü ile istihdam usul ve
esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

  İşletmede istihdam edilen maden mühendisi 4857 sayılı İş Kanununun
82 nci maddesinde belirtilen iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik
elemanların üstlendiği görev ve sorumluluğu da yerine getirir. 

  Maden mühendisi istihdamı veya nezareti gerçekleşmeden üretim yapılması
halinde ruhsat teminatı irad kaydedilerek faaliyet durdurulur. Maden mühendisi
istihdamı/nezareti sağlanması ve teminatın yenilenmesi ile faaliyete izin verilir.

  Ruhsatın hükümden düşmesi ve alınacak tedbirler :

  Madde 32 - (Değişik: 26.5.2004 t, 5177 sk.)
  Ruhsat sahibi sahasında gerekli emniyet tedbirlerini almak ve sahanın son 
durumunu gösterir imalat haritası ve maden jeoloji haritasını Genel Müdürlüğe
vermek suretiyle terk talebinde bulunabilir.

  Herhangi bir nedenle hükümden düşmüş ruhsatın sahibi de gerekli emniyet
tedbirlerini almak ve sahanın son durumunu gösterir teknik belgeleri Genel
Müdürlüğe vermek zorundadır. 

  Ruhsat sahibi yukarıda belirtilen tedbirleri en geç altı ay içerisinde
almak ve işletme faaliyetinde bulunulan alanı işletme projesi doğrultusunda
çevreye uyumlu hale getirmek zorundadır.

  Mücbir sebepler dışında bu süre içerisinde yukarıdaki tedbirleri almayan
ruhsat sahibine üç aylık ek bir süre verilir. Verilen bu sürede de gerekli
tedbirler alınmamış ise bu tedbirler valilik tarafından yerine getirilir. Valilik
tarafından yapılan masraflar ruhsat teminatından karşılanır. Teminatın yeterli
olmaması durumunda yapılan masraflar 6183 sayılı Kanuna göre tahsil edilir.


  Tesislerin intikali:

  Madde 33 - Arama, ön işletme ve işletme ruhsatının fesholunması, yürürlük
sürelerinin bitmesi veya terk sebebiyle sona ermesi hallerinde ruhsat sahibine
tazminat verilmeksizin kuyular, galeriler ve bunların muhafazası için yapılmış
olan iksa tesisleri Devlete intikal eder.
  1 inci fıkra şümulü dışında kalan tesis, vasıta, alet ve malzeme ruhsat sa-
hibine aittir.

  Madencilik fonu:

  Madde 34 -(Mülga:21/2/2001-4629/1 md.)
bağlantılarının sübvansiyonunda kullanılabilir. Fonla ilgili hususlar Yönetme-
likte belirtilir.(1)

  İnceleme ve denetim giderleri :

  Madde 35 - (Değişik: 26.5.2004 t, 5177 sk.)
  Madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetimi için yapılacak masraflar,
4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi
gereğince genel bütçeye özel gelir ve Bakanlık bütçesine özel ödenek kaydedilen
tutarlardan karşılanır.

  Madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetimleri için görevlendirilen
personele 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre hak ettikleri gündeliklerin iki 
katı tutarında gündelik ödenir. 

  Bu maddeye göre yapılacak ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir
vergi alınmaz ve kesinti yapılmaz. 

  Pasa, bakiye yığını ve cürufların muhafazası:

  Madde 36 - (Değişik: 26.5.2004 t, 5177 sk.)
  Madencilik ve müteakip safhalarındaki faaliyetler sırasında; cevher, metal
veya ekonomik değer ihtiva eden, günün şartlarında teknik veya ekonomik
değerlendirmesi mümkün olmayan pasa, zenginleştirme bakiye yığını ve cüruflar,
çevre kirliliği açısından mahzur teşkil etmiyorsa geçirildikleri son işlemden
çıktıkları şekliyle ayrı ayrı muhafaza edilir. Bu bakiye ve pasa yığınlarının
miktarları, fiziki özellikleri, usulüne göre alınmış numunelerin analiz raporları
ve döküm alanları, faaliyet raporları, plan ve haritalarda gösterilir.

  İşletme ruhsatının herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, sahadan üretilmiş
madenlerin, pasa, bakiye yığınları ve cürufların, ruhsat sahibince nakledilmesi 
için bu Kanunda zikredilen mücbir sebepler dışında altı aylık süre verilir. Bu süre
içerisinde nakledilmeyen ve ekonomik değeri olan madenler valilik tarafından ihale
edilerek satılır. Satıştan sağlanan gelir özel idareye aktarılır. Ekonomik değeri 
olmayan maddeler için 32 nci madde hükümleri uygulanır.  

  Birinci fıkraya aykırı hareket edenlerin teminatları irad kaydedilir.

  Mücbir sebeplerle geçici tatil  :

  Madde 37 - (Değişik: 26.5.2004 t, 5177 sk.)
  Mücbir sebep veya beklenmeyen haller dolayısıyla işletme ruhsat sahalarında
faaliyetin geçici olarak tatiline ruhsat sahibinin müracaatı üzerine Genel
Müdürlükçe karar verilebilir. Ruhsat sahibince müracaat tarihi, geçici tatilin
başlama tarihi olarak kabul edilir.    

  Geçici tatil gerektiren durumun ortadan kalkmasından itibaren üç ay içinde
ruhsat sahibi faaliyete geçmek zorundadır.   

  İkinci fıkraya aykırı hareket edenlerin teminatı irad kaydedilerek
en geç altı ay içinde faaliyete geçmesi tebliğ edilir. Verilen bu süre 
içerisinde faaliyete geçilmemesi halinde işletme projesinde beyan edilen
üretim miktarının % 10'u üzerinden Devlet hakkı alınır. 

  Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürleri ve 2840 sayılı Kanunda sayılan
bor tuzu, toryum ve uranyum madenleri için bu maddede yer alan süre
kısıtlamaları uygulanmaz. 

  Sicilin teşkili ve özellikleri:

  Madde 38 - Bütün maden hakları ve faaliyetleri ile ilgili teknik ve mali
konuları havi maden sicili, yönetmelikte belirtildiği şekilde ilgili daire
tarafından tutulur.
  Maden haklarının devir, intikal, haciz, rehin ve ipotek veya sona erme
durumları bu sicile işlenir.
  Maden sicili alenidir. İlgililer sicil kayıtlarının maden sicil memurların-
dan biri huzurunda gösterilmesini isteyebilir. Maden sicilindeki kayıtların
bilinmediği iddia edilemez.
  Madenler üzerine iktisap edilecek haklar tescil edilmedikçe hüküm ifade
etmez.

  Cevherlerin rehni:

  Madde 39 - Madenlerden çıkarılan cevherler, arama, ön işletme ve işletme
ruhsat sahibinin ilgili daireye yazılı müracaatları üzerine bildirildiği
şahıslara kabzedilmeksizin rehnedilebilir. Bu durum maden siciline kaydedilir.
  Bu kabil cevherlerin rehin süresi içinde satışı, rehin alan şahısların
yazılı muvafakatı ile mümkündür.
  Rehinle ilgili sicilin nasıl tutulacağı ve diğer işlemler, yönetmelikte
belirtilir.
  Haciz ve ihtiyati tedbir:

  Madde 40 - Madenin işletilmesinde gerekli olan kuyular, ocaklar ve galeri-
ler ile makineler, binalar, yer altında ve yer üstünde kullanılan her türlü
nakil vasıtaları madenin çıkarılması, temizlenmesi, izabesi gibi cevherin
kıymetlendirilmesine yarayan alet ve tesisler ve bir senelik işletme malzemesi-
nin üzerine münferiden haciz veya ihtiyati tedbir konulamaz.
  Ancak işletme hakkı ile bir bütün teşkil eden 1 inci fıkrada yazılı tesis,
vasıta, alet ve malzemenin tamamı veya çıkarılmış cevherlerle bu cevherlerin
bakiyeleri ve cürufu üzerine haciz ve ihtiyati tedbir konulabilir. Üçüncü şah-
sın rehin hakları saklıdır.
  Bir madenin tamamının icra yolu ile satışı 43 üncü maddede yazılı usule ta-
bidir.
  Haciz ve ihtiyati tedbir dolayısıyla madenin faaliyetine müdahale edile-
meyeceği:

  Madde 41 - Madenin tamamına veya çıkarılmış cevherlerle bakiye yığını ve
cürufuna gerek haciz veya ihtiyati tedbir konulması ve gerekse bunların icraen
satışına teşebbüs edilmesi hallerinde alacaklı veya icra dairesince madenin
faaliyeti durdurulamayacağı gibi bu faaliyete müdahale de edilemez.
  ipotek ve kapsamı:

  Madde 42 - Maden ön işletme ve işletme ruhsat sahibinin maden için yapmış
olduğu borcunu veya ileride bu maksatla borçlanmasının temini için maden üze-
rinde bir veya müteaddit derece ve sırada ipotek tesis olunabilir.
  İpotekli takyit edilmiş ön işletme ve işletme ruhsatının alanlarında deği-
şiklik olduğu takdirde mevcut ipotek, hiçbir muameleye tevessül edilmeden yeni-
den ita edilen ruhsat üzerinde de aynı şartlarla devam eder.
  Ön işletme ve işletme ruhsatı ile bir bütün teşkil eden 40 ıncı maddenin
birinci fıkrasında yazılı tesis, vasıta, alet ve malzemenin heyeti umumiyesi
ipoteğin şümulune girer.
  Tesis olunacak ipotek ruhsat süresini geçemez.
  İpotek alacaklısı, maden ön işletme ve işletme ruhsatı ile kül teşkil eden
ve tapu sicilinde kayıtlı bulunan gayrimenkuller üzerinde, ön işletme ve işlet-
me ruhsat sahibinin tasarruflarına mani olmak için umumi hükümler dairesinde
tapu siciline şerh verilmesini isteyebilir.
  Maden işletme hakkının sona ermesi halinde ipoteğin hükmü 33 üncü maddenin
birinci fıkrası şümulü dışında kalan tesis, vasıta, alet ve malzemeye inhisar
eder.
  Maden ipoteği sicil kütüğündeki ipotek kaydının terkini ile sakıt olur.
  İpoteğin paraya çevrilmesi:

  Madde 43 - İpoteğin vadesi sonunda veya alacağın muacceliyet kesbetmiş
olması halinde alacaklı alacağının tahsili için ipoteğin taalluk ettiği maden
ön işletme ve işletme ruhsatını genel hükümler dairesinde sattırabilir.
  Maden ön işletme ve işletme ruhsatını iktisap etmek isteyen talibin bu hak-
kın iktisabı için aranan kanuni şartları haiz olması lazımdır. Talip bu şartla-
rı haiz bulunduğunu, Bakanlıktan alacağı vesika ile ispat eder. İcra dairesi bu
vesikayı ibraz etmiş olan talipler arasında satışı yapar.
  Satışın neticesi icra dairesi tarafından Bakanlığa bildirilir. Keyfiyet
madenin sicil kütüğüne şerh ve ipotek kaydı terkin edilir. Devir muamelesi bu
surette tekemmül eder.
  Şahsi mesuliyet:

  Madde 44 - Maden ipoteğiyle temin edilen alacaktan dolayı maden ön işletme
veya işletme ruhsat sahibi şahsen de mesuldür.
  ipotekle takyit edilmiş bir maden ön işletme veya işletme ruhsatının ahara
devri halinde, bu hakkı devredenin borçluluk durumunda bir değişiklik husule
gelmeyeceği gibi, alacağın teminatını teşkil eden ipotek de aynen baki kalır.
  Ancak, maden ön işletme veya işletme ruhsatını devralan şahıs ipotekle
temin edilmiş olan borcu da şahsen kabul ve taahhüt ettiği ve alacaklı, keyfi-
yetin Bakanlıkça kendisine tebliğinden itibaren, bir yıl içinde hakkını evvelki
borçluya karşı muhafaza eylediğini yazı ile bildirmediği takdirde ön işletme
veya işletme ruhsatını devreden evvelki borçlu borcundan kurtulur.
  Medeni Kanunu atıf:

  Madde 45 - Türk Medeni Kanununun ipoteğe ait hükümleri maden ipoteklerine
de uygulanır.
  İrtifak, intifa hakkı ve kamulaştırma:

  Madde 46 - Maden arama dönemi içerisinde arama sahası özel mülkiyete konu
gayrimenkul üzerinde kullanma amacına münhasır olmak üzere belli süreler için
madenci, Bakanlığa müracaat ile irtifak ve/veya intifa hakkı tesisi isteyebi-
lir.
  İrtifak ve/veya intifa hakkı karşılığı, Kamulaştırma Kanununa uygun olarak
seçilecek bilirkişiler tarafından tespit edilir.
  (Değişik:15/6/2001-4683/4 md.) Arama süresi sonunda işletme
talebi söz konusu olduğu takdirde tesis edilen irtifak ve/veya intifa hakkının süresi
işletme süresini geçmemek kaydıyla uzatılabildiği gibi yeni irtifak ve/veya
intifa hakkı talebinde de bulunulabilir.(*)
  Faaliyetler sırasında sahaya zarar verilmesi durumunda ruhsat sahibi adli
merciler tarafından tespit edilecek tazminatı arazi sahibine ödemek ve sahayı
kullanılabilir durumda terk etmekle yükümlüdür.
  İşletme ruhsatı safhasında, işletme sahası özel mülkiyete konu gayrimenkul,
taraflarca anlaşma sağlanmaması halinde ruhsat sahibinin talebi üzerine Bakan-
lıkca 2942 sayılı Kanun hükümlerine göre kamulaştırılabilir. (1)
  İşletme ruhsatı safhasında işletme faaliyetleri için gerekli olan özel
mülkiyete konu taşınmaz, taraflarca anlaşma sağlanamaması ve işletme ruhsatı
sahibinin talebi üzerine Bakanlıkça kamu yararı bulunduğuna karar verilmesi
halinde kamulaştırılır. (*)
  Kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre
yapılır. Bu husustaki masraflar ve kamulaştırma bedeli işletme ruhsatı
sahibi tarafından ödenir.(*)
  Kamulaştırılan taşınmaz, tapuya Hazine adına tescil edilip ruhsat hukuku
devam ettiği sürece madencilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere ruhsat
sahibi adına tahsis edilir.(*)
  Kamulaştırılan taşınmazın, maden işletme faaliyetleri için lüzum 
kalmadığının Bakanlıkça tespiti halinde, Kamulaştırma Kanununda öngörülen
usul ve esaslara göre belirlenecek rayiç bedeli ödenmek kaydıyla kamulaştırılan
yerin eski sahibine iade edileceği hususu, ruhsat sahibi ve taşınmazın eski
sahibine tebliğ edilir. Eski sahibinin taşınmazı altı ay içerisinde almak
istememesi durumunda taşınmaz Hazineye kalır.(*)
  Tapu siciline konulan şerhler Bakanlığın müracaatı üzerine ayrıca mahkeme
kararına gerek kalmadan silinir.(*)
  Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufundaki
yerlerde yapılan madencilik faaliyetleri için bu Kanunun yürürlük tarihinden
sonra kira, ecrimisil alınmaz.(*)
  I. Grup madenler ve mıcır ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi
yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddesi için kamulaştırma hükümleri
uygulanmaz.(*)
(*) Ek ve Değişik: 26.5.2004 t, 5177 sk.

  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü hizmetleri ile ilgili haklar:

  Madde 47 - (Değişik: 26.5.2004 t, 5177 sk.)
  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü herhangi bir ruhsat veya izne gerek
kalmadan, madencilik yapılabilecek bütün sahalarda, Kurumun yürüttüğü bir projeye
bağlı olarak arama faaliyetlerinde bulunabilir. Üçüncü kişilere ait ruhsatlı
alanlarda yaptıkları arama faaliyetleri sonucunda bulduğu aynı grup madenler
ile ilgili hiçbir hak talebinde bulunamaz. Bu alanlar içinde arama ruhsatını
aldığı diğer grup madenler, ruhsat süresi sonunda Genel Müdürlük tarafından
30 uncu madde hükümlerine göre ihale edilir. İşletme izin sınırları içerisindeki
arama faaliyetleri ruhsat sahibinden izin alınarak yapılır.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, ruhsatlı alanlarda yaptığı çalışmalar
sonucu elde ettiği bilgi ve belgeleri, bir rapor halinde Genel Müdürlüğe ve
talebi halinde ruhsat sahibine verebilir.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bu Kanun hükümlerine göre arama ruhsatı
alarak bulduğu madenler için 15 inci maddeye göre buluculuk hakkını kazanır. Arama
ruhsat süresi sonuna kadar Genel Müdürlüğe devredilen bu ruhsatlar 30 uncu madde
hükümlerine göre ihale edilir.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından arama ve araştırma faaliyetlerinde
bulunmak üzere memuriyet mahalli dışında görevlendirilen personele Harcırah
Kanununun 50 nci maddesi ile ilişkilendirilmeksizin, her yıl Bütçe Kanunu ile 
belirlenen gündelik harcırah miktarının iki katı tutarında, Harcırah Kanunu
hükümlerine göre gündelik ödenir. Bu şekilde görevlendirilen personele Harcırah
Kanununun 50 nci maddesine göre ayrıca bir ödeme yapılmaz. Yapılacak söz konusu
ödeme tutarının yarısı, Kurumun ücretli işlerinden sağladığı gelirlerden karşılanır.


  Yeminli teknik büroların kuruluşu, yetki alanları ve sorumlulukları:

  Madde 48 - (İptal: Ana. Mah. 24/12/1986 tarih ve E. 1985/20, K. 1986/30
sayılı Kararı ile.)

  Madde 49 - 2840 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. Bu Kanunun yürürlük tarihinden
 önce bulunmuş ve sonra bulunacak bor madenlerinin aranması ve işletilmesi 2840 
 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.(*)
  Bunların ihracatına ait usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
(*) Değişik: 26.5.2004 t, 5177 sk.


  Madde 50 - Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra toryum ve uranyum madenle-
rinin aranması ve işletilmesi bu Kanun hükümlerine tabidir.
  Üretilen cevher Devlete veya Bakanlar Kurulunca tespit edilecek yerlere satılır.
  Kaldırılan hükümler:

  Madde 51 - 6309 sayılı Maden Kanunu ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
  Maden Dairesi:

  Madde 52 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip 6 ay zarfında Maden Dai-
resi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, teknik ve idari bakımdan ihtiyacı
kafi kadro ile teçhiz edilir.

  Ek Madde 1 - (Değişik: 26.5.2004 t, 5177 sk.)
  3867 sayılı Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe İşlettirilmesi 
 Hakkında Kanun ile Devletçe işlettirilmesi kararlaştırılan Ereğli Kömür Havzasındaki
 madencilik faaliyetleri bu Kanun hükümlerine tabidir.

Ruhsat süresi bu Kanunla getirilen süre sınırlamasına tabi değildir. 

Sınırları Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen Ereğli Kömür Havzasındaki 
taşkömürlerini işletmeye ve hukuku uhdesinde kalmak şartıyla işlettirmeye
Türkiye Taşkömürü Kurumu yetkilidir.

Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürü için kamu tarafından yürütülecek faaliyetler
bu Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen hükümler ile bu Kanunun hak düşürücü ve
mali hükümlerine tabi değildir. Teminat ve Devlet hakkından muaftır. Ancak 
taşkömüründen özel idare payı, diğer madenler için yürütülen faaliyetlerden
de Devlet hakkı ve özel idare payı alınır.

3303 sayılı Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun ile
maden işletmeciliğine tanınan haklar, Ereğli Kömür Havzası içerisindeki taşkömürü
madenciliği için geçerlidir.

Ereğli Kömür Havzasının imtiyaz alanının Bakanlar Kurulu kararıyla küçültülmesi
sonucu serbest kalan alanlar, koordinatları Genel Müdürlükçe belirlenerek bu 
Kanunun 30 uncu maddesine göre ihale edilir. 

  EK MADDE 2.- (Ek: 26.5.2004 t, 5177 sk.) Bakanlık, Genel Müdürlüğün bu Kanunda belirtilen yetkilerinden
uygun gördüklerini  valiliklere verebilir. 

  EK MADDE 3.- (Ek: 26.5.2004 t, 5177 sk.) Kömür ve petrokok ithalatı ile ilgili usul ve esaslar Çevre
ve Orman Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Bakanlıkça müştereken
düzenlenir. Bakanlar Kurulu kararı ile maden ve petrokok ithalatından, gümrük 
resmine esas bedelin % 2'sine kadar ek ödeme alınabilir.

  EK MADDE 4.- (Ek: 26.5.2004 t, 5177 sk.) Maden Kanununun uygulanması ile ilgili eylem ve işlemler nedeni
ile İdareye karşı açılan davaları, İdare ruhsat sahiplerine bildirir. Ruhsat 
sahipleri İdarenin yanında davaya katılabilir.

  EK MADDE 5.- (Ek: 26.5.2004 t, 5177 sk.) Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal 
edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı cetvelin 
"Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü" ile ilgili bölümünden çıkarılmış ve 
Maden İşleri Genel Müdürlüğünde kullanılmak üzere bu Kanuna ekli (2) sayılı
listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
eki (I) sayılı cetvelin "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı" ile ilgili
bölümüne eklenmiştir.  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir
nedenle hükümden düşmüş bütün GMD (Genel maden dosyası), AR (Arama ruhsatı),
İT (İlk tetkik), PRT (Proje tetkik), İR (İşletme ruhsatı), İİ (İşletme imti-
yazı) safhasındaki ruhsatlar paftalardan silinerek sınırlarına bakılmaksızın
otomatk olarak aramalara açılır.
  Bu hüküm Osmanlı İmparatorluğu zamanındaki mekşuf madenlere ait ruhsatlar
için de geçerlidir.
  Müracaatlar Geçici 5 inci maddeye göre ilan edilen günden başlayıp ilk
hafta yapılacak müracaatların tamamı aynı gün yapılmış kabul edilecektir. Ara-
malara açılan sahaların Bakanlıkça onaylanmış listeleri ise müracaat kabul
tarihinden bir ay önce ilgili dairede asılarak bütün madencilere açık tutula-
caktır.
  Aynı sahaya aynı anda birden fazla müracaat var ise bunlardan açık artırma
şeklinde, (Değişik ibare: 21/2/2001 - 4629/6 md.) en yüksek bedeli ödemeyi taahhüt
eden ruhsat almaya hak kazanacaktır. Bu bedeller bütçeye özel gelir yazılır.
  İşletme ruhsatı ve işletme imtiyazı olan sahaların buluculuk hakkı saklıdır.

  Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan
GMD, AR, İT, PRT, İR, İİ safhasındaki bütün ruhsatlar 6309 sayılı Maden Kanu-
nunda hangi madenler için verilmişse yalnız o madenlere mahsus olmak üzere
kaldıkları yerden bu Kanun hükümlerine göre devam ederler.
  GMD safhasındaki müracaatlar bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 5 ay
içerisinde ilgili daireye müracaat ederek hak sağladıkları alana tekabül eden
teminatlarını kanun gereği yatırmadıkları takdirde müracaatları iptal olur.
  Ruhsat süresi bitimine sekiz aydan az zaman kalmış, AR, İT, PRT safhasında-
ki ruhsatlar Kanunun yürürlük tarihinden itibaren sekiz ay içerisinde gerekli
teminat ve harçlarını yatırarak Yönetmelikte belirtildiği şekilde arama faali-
yet raporlarını, ön işletme projesini veya işletme projesini vererek, ön işletme
  Bu ruhsat sahipleri, ruhsat alanını ilgili daireye müracaatla bir defaya
mahsus olmak üzere küçülterek işletme sınırları dahilinde girebilir.
  Sahada ruhsat sahibinin bulduğu ve bunu faaliyet raporları ile tespit ve
beyan ettiği başka madenler mevcut ve bu madenlere o sahada verilmiş yürürlükte
bulunan başka haklar yok ise, proje verilmesi suretiyle o madenler için de ön
işletme veya işletme ruhsatı şümulüne alınma hakkı doğar.
  Yürürlükteki işletme ruhsatları ve işletme imtiyaz sahipleri projelerini
sekiz ay içinde bu Kanunda belirtilen şartlara uygun şekilde tadil etmekle
yükümlüdür. Ayrıca, faaliyet raporlarını, bilançosunu Yönetmelikte belirtildiği
şekilde tanzim etmek ve Devlet hakkı, varsa buluculuk hakkı, teminat ve harç-
larını bu Kanun hükümlerine göre ödemek zorundadır. Ancak ödemelerin mükerrer
olanları borçtan mahsup edilir.
  Süresi içinde tadilat yapmayan, vecibelerini yerine getirmeyen ruhsatlar
feshedilir.
  Yanıltıcı, eksik, yanlış beyanda bulunanlar hakkında 10 uncu madde hükümle-
ri uygulanır.
  Bu madde gereği feshedilen ruhsatlarla ilgili alanlar, başka ruhsat yok
ise otomatik olarak aramalara açılır.
  O ruhsat sahasında değişik kişilere ait başka ruhsat alanları varsa ruhsat
sahipleri de aralarında anlaşamazlarsa (...) (1) en büyük hibeyi yapan,
o madenin kendi ruhsatı içinde kalan kısmının, ruhsat şümulüne alınmasına
hak kazanır. Teklif ruhsat sahiplerinin anında ilgili dairede karşılıklı beyanı
ve açık artırma şeklinde yapılır.

  Geçici Madde 3 - 6309 sayılı Maden Kanunu gereğince arza tatbik için ruhsat
sahipleri tarafından yatırılmış olan masraf avansları bu Kanunun yürürlük tari-
hi itibariyle bütçeye aktarılır.(2)

  Geçici Madde 4 - (Mülga: 12/6/1987 - 3382/2 md.)

  Geçici Madde 5 - Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay süre ile hiçbir
maden arama ruhsatı müracaatı kabul edilmeyecektir.

  Geçici Madde 6 - Vilayetler bu Kanunla ilgili işlemleri yürütebilecek şe-
kilde gerekli doküman ve ekipmanla teçhiz edilinceye kadar maden hak ve müra-
caatları Ankara`daki ilgili daireye yapılır.

  Geçici Madde 7 - 2840 sayılı Kanunun geçici maddesinde yer alan bor tuzları
sahalarında eski ruhsat sahipleri tarafından çıkarılmış cevher, bakiye yığın-
ları, cüruf stokları ve pasalar üzerinde bunları çıkaranların her türlü hakları
için belirtilen 18 aylık pasa değerlendirme süresi 1986 Aralık ayı sonu olarak
değiştirilmiş ve hakları ihya edilmiştir. Adı geçen malzemelerin nakliyeleri,
ödenecek Devlet hakkı ile (...) (3) yapılacak beyanlar bu Kanun hükümlerine tabidir.

  Geçici Madde 8 - (Ek: 12/6/1987 - 3382/3 md.)
  3213 sayılı Maden Kanununun yayımı tarihinden bu Kanunun yürürlük tarihine
kadar Taşocakları Nizamnamesine göre aldıkları ruhsatları Maden Kanunu kapsamı-
na intibak ettirenler, müktesep hak olarak Maden Kanunu kapsamında kalabilir.
3213 sayılı Kanun kapsamından çıkmak isteyenlerin Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığınca Maden Sicilinden silinmek üzere müracaat etmeleri gereklidir. Si-
cilden silinen haklar Taşocakları Nizamnamesi hükümlerine göre işleme tabi
tutularak yürütülür.
------------------------------
(1)Bu arada yer alan "Madencilik Fonuna" ibaresi, 21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı
   Kanunun 1 inci maddesiyle metinden çıkarılmıştır.
(2)Bu maddede yer alan "Madencilik Fonuna" ibaresi, 21/2/2001 tarihli ve
   4629 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle "bütçeye" şeklinde değiştirilmiş ve
   metne işlenmiştir.
(3)Bu arada yer alan "Madencilik Fon katkısı ve " ibaresi 21/2/2001 tarihli ve
   4629 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle metinden çıkarılmıştır.
  3213 sayılı Maden Kanununun kapsamına alınması için intibak yaptırmamış olan
ve Taşocakları Nizamnamesine göre verilen ruhsatların 15/6/1985`den itibaren
her türlü temdit ve ruhsat verme işlemlerinin ise Taşocakları Nizamnamesine
göre yürütülmesine il özel idareleri yetkilidir.

  Geçici Madde 9-(Ek:15/6/2001-4683/5 md.)
  Tekel Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan tuz işletme hakları Tekel Genel
Müdürlüğü adına, bu Kanunun yürürlük tarihine kadar 3078 sayılı Tuz Kanunu ve ilgili
Tüzük uyarınca verilmiş veya uzatma talebinde bulunulmuş tuz işletme izinleri hak
sahipleri adına, işletme izni müracaatları müracaat sahibi adına intibak ettirilir.
  Yukarıdaki fıkrada belirtilen hak sahipleri bu Kanunun uygulamasına dair
Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde harç ve teminatlarını yatırarak ve
işletme projesi vererek ilgili Daireye müracaat ettikleri takdirde işletme ruhsatı almaya
hak kazanırlar.
  Tuz Kanununa göre yatırılmış yıllık harçlar mükerrerliği önlemek için intibaktan sonra
maden yıllık harçları ile mahsup edilir.
  Süresi içinde intibak için başvuruda bulunulmayan haklar iptal edilir ve 30 uncu
madde hükümlerine göre ihale edilir.
  İntibakların yapılmasına dair esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.

  Geçici Madde 10-(Ek:15/6/2001-4683/5 md.)
   Kaya tuzu ruhsatlarının intibakının yapılacağı alanda maden veya göl suyu ruhsatları
mevcut ise intibak, sadece tuz işletme hakkına sahip olmak kaydıyla, söz konusu ruhsat
üzerine gelecek şekilde yapılır.

  Geçici Madde 11-(Ek:15/6/2001-4683/5 md.)
   Bu Kanunun uygulamasına ilişkin esas ve usulleri belirtmek üzere Kanunun yayım
tarihinden itibaren altı ay içinde bir yönetmelik çıkarılır.
  
  GEÇİCİ MADDE 12.- Elektronik posta ile yapılacak müracaatların başlama tarihi
Genel Müdürlükçe ilan edilir. 
  Yürürlük:

  Madde 53 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme:

  Madde 54 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
      3213 SAYILI KANUNDA EK VE DEGİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
     YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
                        Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
     Yürürlükten Kaldırılan        ------------------------------
    Kanun veya Kanun Hükümleri        Tarihi   Sayısı  Maddesi
--------------------------------------------- --------- ---------- ----------
4/6/1985 tarih ve 3213 sayılı Kanunun Geçici
4 üncü maddesi                  12/6/1987  3382    2
      3213 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETiREN MEVZUATIN
         YÜRÜRLÜĞE GİRiŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun                                           Yürürlüğe
 No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi
------- ----------------------------------------------             -------------------
3382             -                                25/6/1987
4424             -                                 5/8/1999
4629             -                              1/1/2002 tarihinden
                                                geçerli olmak üzere 3/3/2001
                                                 tarihinde
4683             -                               26/6/2001
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

KDV Filo Kiralama Şirketleri (Fleetcorp) Borçlarını Devir ALan Varlık Yönetim Şirketleri
Filo Kiralama Şirketlerinin Borçlarının Varlık Yönetim Şirketlerine Devri Halinde KDV
Trafik kazasında kusuru olmayan alkollü sürücüye kasko hasarı ödenir
Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.