Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) Mevzuat Listesi

            ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1)
  Kanun Numarası      : 257
  Kabul Tarihi       : 23/2/1961
  Yayımlandığı R. Gazete  : Tarih: 27/2/1961 Sayı: 10744
  Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 1584
                  BÖLÜM: 1
                Kanunun Şümulü

  Madde 1 - Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Kumandanlığı kuruluşla-
rına dahil er ve erbaşlara ödenecek harçlıklar bu Kanunun hükümlerine tabidir.
                  BÖLÜM: 2
                  Harçlıklar

  Madde 2 - (Değişik: 6/11/1996 - 4205/2 md.)
  Er ve erbaşlara,aşağıda hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının,657 sa-
yılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre tespit olunan aylık kat-
sayı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarlarda aylık harçlık ödenir.
         Erbaş ve Erler        Gösterge
        -----------------      ------------
         Çavuş             400
         Onbaşı             350
         Er               300
  Birinci ve ikinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde Genelkurmay Baş-
kanlığınca tespit edilen birliklerde görevli erbaş ve erlere, birinci fıkrada
belirtilen esaslara göre hesap edilecek harçlıkların iki katı tutarında aylık
harçlık verilir.

  Madde 3 - Erler askerlik hizmetine girdikleri tarihi, erbaşlar ise terfi ta-
rihlerini takip eden ay başından itibaren, harçlığa müstahak olurlar.

  Madde 4 - Askerlik Kanununa göre askerlik hizmetinden sayılan günler için
harçlık verilir. Terhisleri izinleri hitamında yapılmak üzere izinli bırakılan-
ların harçlıkları kıtalarından ayrıldıkları tarihi takip eden aybaşından itiba-
ren kesilir. 1111 sayılı Askerlik Kanununa ek 6794 sayılı kanun gereğince maden
ocaklarında çalıştırılmak üzere birliklerinden ayrılan er ve erbaşlara ayrıldık-
ları tarihi takip eden aybaşından itibaren harçlık ödenmez.
-----------------------
(1) 22/9/1983 tarih ve 2895 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile bu Kanunda geçen
  "Harita Genel Müdürlüğü" ibaresi "Harita Genel Komutanlığı" olarak değiş-
  tirilmiş ve metindeki yerlerine işlenmiştir.
                BÖLÜM: 3
              Munzam Harçlıklar

  Madde 5 - A) Gizliliği veya amele yokluğu gibi özel ve gerekli hallerde sü-
rekli tahkimat işlerinde ve arazide bilfiil harita alma hizmetlerinde çalıştırı-
lacak er ve erbaşların harçlıkları,
  B) Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz, Hava, Harita Genel Komutanlığı ve
Jandarma Genel Kumandanlıklarının kadrolarına dahil askeri sanatkarlar, memur-
lar ve sanatkar astsubaylarla sivil sanatkarlar kadrolarında çalıştıralacaklar-
dan ehliyetleri tasvip olunacak er ve erbaşların harçlıkları,
  C) Milli Savunma Bakanlığına ait anatamir, ağırbakım, ordudonatım gibi tamir
bölükleri kadrolarına dahil harb sanayii ve ordu donatım er ve erbaşlarından
ehliyet gösteren er ve erbaşların harçlıkları,
  D) A,B,C fıkraları dışında kalan ve 8 inci maddede zikredilen talimatname
ile tayin edilecek sanatkar ve meslek gruplarına mensup er ve erbaşların harç-
lıkları,
  Yaptıkları fazla iş, sağladıkları menfaat veya gösterdikleri ehliyet nispe-
tinde bir misline kadar artırılabilir.

  Madde 6 - a)(Değişik: 17/4/1975 - 1890/2 md.) Genelkurmay Başkanlığı, Milli
Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlıkları
ile Harita Genel Komutanlığının kadrolarına dahil ücretli sivil şoförler ve ope-
ratörler yerinde kullanılacak şoför ve iş makineleri operatörü er ve erbaşlarına
ayda 90 lirayı geçmemek üzere;
(Dikkat: Devamı 3621 inci sayfadadır.)
  b) (Değişik: 17/4/1975 - 1890/2 md.) Staj, kurs veya herhangi geçici bir gö-
revin yapılması amacı ile yabancı ülkelere gönderilen er ve erbaşlara Türkiye
dışında bulundukları sürece yiyecek, yatacak, giyecek, tedavi ve nakil masrafla-
rı karşılandıktan başka günde 30 lirayı geçmemek üzere;
  c) (Değişik: 17/4/1975 - 1890/2 md.) İnzibat (Askeri Polis) birlikleri kad-
rosuna dahil bulunan ve bilfiil askeri polis görevinde çalıştırılan er ve erbaş-
lardan Milli Savunma Bakanlığınca gerekli görülen kadrolu yerlerde görev yapan-
lara her ay 20 lira;
  d) Tank sınıfı (Zırhlı otomobil dahil) er ve erbaşlarına sınıfta görev yap-
tıkları süre içinde harçlıklarının azami bir misli nispetinde,
  Munzam harçlık ödenebilir.

  Madde 7 - Hizmetin fiilen görülmediği zamanlar için munzam harçlık ödenmez.
6 ncı maddenin (b) bendinde gösterilen er ve erbaşlara ödenen munzam harçlık bi-
rinci fıkra hükmünden müstesnadır.
                 BÖLÜM: 4
                Çeşitli Hükümler

  Madde 8 - Bu kanunda bahsi geçen istihkakların tevzi şekilleri, takdir mev-
zuu olan miktarların ve ehliyetlerin tayin ve tesbiti ve bu kanunun tatbikı ile
ilgili sair hususlar İçişleri ve Maliye ve Milli Savunma Bakanlıklarınca müşte-
reken hazırlanacak bir talimatnamede gösterilir.

  Madde 9 - Er ve erbaş harçlıkları maaş tertiplerinden ve ay sonunda ödenir.

  Madde 10 - Bu kanuna göre ödenecek harclıklar, yardım veya her hangi bir
hizmet karşılığı olarak veya sair suretlerle hiçbir kesintiye tabi tutulamaz ve
borç için haczedilemez.

  Madde 11 - Er ve erbaş harçlıkları mevzuu ile alakalı hükümler ancak bu ka-
nuna ek olarak çıkarılacak kanunlarda yer alır.

  Madde 12 - Aşağıda yazılı kanunlarla bu kanuna muhalif olan diğer hükümler
kaldırılmıştır:
  Tarihi     Numarası           U n v a n ı
-----------   ---------  ---------------------------------------------------
19 Temmuz 1330   -    Erkan ve Ümera ve Zabitan ve Efradı Askeriye Mu-
               hasebatı hakkında Kanun
 9 Mart  1338   200    Tahsisatı Fevkalade Kanununa müzeyyel Kanun
24 K.evvel 1937  3289    Askeri fabrikalar harb sanayii kıtaları erlerine
               verilecek yevmiye hakkında Kanun
19 Temmuz 1943  4479    Milli Müdafaa Vekilliği kadrolarına dahil sivil
               sanatkar müstahdemler ve askeri sanatkar memurlar
               yerinde kullanılacak şoför ve sanatkar erlerle on-
               başı ve çavuşlara verilecek ücret ve yevmiyeler
               hakkında Kanun
 2 Ağustos 1944  4636    Muvakkat bir vazife ile yabancı memleketlere gön-
               derilecek erata harçlık verilmesine dair Kanun
13 Haziran 1945  4754    Sürekli tahkimat işlerinde çalıştırılacak erlere
               verilecek gündelik hakkında Kanun
  Tarihi    Numarası           U n v a n ı
-----------  --------------  -----------------------------------------------
 4 Şubat 1946   4848     Bahriye Efrat ve Küçük Zabitaniyle Gedikli Zabi-
                tan hakkındaki 24 Şubat 1330 tarihli Kanunun 26
                ncı maddesinde değişiklik yapılmasına dair Kanun

  Madde 13 - Aşağıda yazılı kanunların hizalarında gösterilen hüküm ve fıkra-
ları kaldırılmıştır.
24 Şubat 1330   -      Bahriye Efrat ve Küçük Zabitaniyle Gedikli Za-
                bitan hakkındaki Kanunun 26 ncı maddesinin,nefer,
                ateşci nefer, onbaşı, ateşçi onbaşı, çavuş ve
                makina çavuşlarının maaşlarına taallük eden hükmü
22 Nisan 1341   648     Küçük Zabitan Maaşatı hakkındaki Kanunun 1 inci
                maddesinin çavuş maaşlarına dair hükmü
19 Temmuz1931   1841     Gümrük Muhafaza Memurlarının Askeri Teşkilata
                Göre Tensikı hakkındaki Kanunun 17 nci maddesinin
                (c) fıkrasındaki çavuşların, onbaşıların ve ne-
                ferlerin maaşlarına taallük eden hükmü
21 Temmuz 1931   1861     Jandarma Efradı Kanununun 6348 sayılı kanunla
                muaddel 12 nci maddesinin jandarma namzetlerine,
                jandarma muvazzaf askerlerine ve jandarma onbaşı-
                larına verilecek maaşlar hakkındaki hükmü
 9 Haziran 1936  3015    Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Teşkilatındaki
                Deniz Kuruluşlarına Dahil Olan Erata Verilecek
                Maaşlar hakkındaki Kanunun 22 nci maddesinin er,
                onbaşı ve çavuşlara dair hükmü
25 Nisan 1941   4005     Jandarma Efradı hakkındaki 1861 sayılı Kanuna Ek
                Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasının jan-
                darma kıta çavuşlarının maaşlarına mütaallik hük-
                mü
28 K.sani 1942  4178     Memur ve Müstahdemlere Verilecek Fevkalade Zam
                hakkındaki Kanunun 1 inci maddesinin 5 inci fık-
                rasındaki erat aylıkları hakkındaki kısmı
30 Ocak 1946  4843     Tank (Zırhlı Otomobil Dahil) Sınıfı Eratının Ay-
                lık ve Gıdalarına yapılacak zam hakkındaki Kanu-
                nun 1 inci maddesi
12 Şubat 1954  6251     Askeri Polis Birlikleri Astsubay ve Eratının Ay-
                lık ve Gıdalarına yapılacak zam Kanunun 1 inci
                maddesinin erata taallük eden hükmü.

  Madde 14 - Bu kanun 1 Mart 1961 tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 15 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
       257 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
 Kanun                            Yürürlüğe
  No.      Farklı tarihte Yürürlüğe giren Maddeler    giriş tarihi
---------    ---------------------------------------    ------------
 1890                -              4/5/1975
KHK/336               -              5/8/1988
KHK/467               -             24/12/1991
4205                 -             yayımını iz-
                                leyen ayba-
                                şında
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.