Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ Mevzuat Listesi

          YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN
              KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  Kanun Numarası           : 2547
  Kabul Tarihi            : 4/11/1981
  Yayımlandığı R. Gazate       : Tarih: 6/11/1981 Sayı: 17506
  Yayımlandığı Düstur         : Tertip: 5 Cilt: 21 Sayfa: 3
  1 - 14/4/1982 tarih ve 2653 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 7,16,53,56)

  Madde 7 bent (1) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  1) Rektörlerin disiplin işlemlerini kovuşturmak ve karara bağlamak,

  Madde 16 bent (a) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  a. Atanması: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün öne-
receği fakültenin aylıklı üç profesörü arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl
süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atana-
bilir.
  Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğ-
retim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer.
  Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır.
  Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder.
Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.

  Madde 53 bent (c) - (14/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  c. Ceza kovuşturması usul ve esaslarında, genel hükümler uygulanır.

  Madde 56 bent (f) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  f) Üniversitelerin inşaat, makine ve teçhizatı ile ilgili işlerde bunların
bakım ve onarımlarında 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 135 nci maddesi
ile 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
  2 - 24/9/1982 tarih ve 2708 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: Geçici 19 ve 23)

  Geçici Madde 19 - (14/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu
Teknik Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olma-
dan çalışan öğretim elemanları dışında kalan personelin 657 sayılı Devlet Memur-
ları Kanunu hükümlerine göre intibaklarını yapmak üzere, Üniversite rektörlükle-
rince bir ay içinde bir intibak komisyonu kurulur. Bu komisyon ilgili personelin
durumlarını inceleyerek komisyonun kuruluş tarihinden itibaren üç ay içinde üni-
versite rektörlüğüne öneride bulunur. İntibaklar 1981-1982 eğitim-öğretim yılı
sonuna kadar yapılır.
  Bu personel 1981-1982 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar mevcut statülerine
göre ücret almaya devam ederler.

  Geçici Madde 23 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre emeklilik aylığı bağlanmış olup da, bu ka-
nunda belirtilen üniversitelerde sözleşmeli olarak çalışan öğretim elemanları
ile diğer idari personel 1981-1982 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar sahip olduk-
ları statü içinde hizmetlerine devam edebilirler. Bu tarihten sonra genel hüküm-
lere tabi olurlar.
  3- 17/8/1983 tarih ve 2880 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 3,6,7,9,10,13,23,24,
25,26,27,28,31,32,33,34,36,38,39,41,42,43,44,45,46,47,52,56,58,65)

  Madde 3 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu kanunda geçen kavram ve terimlerin bu kanuna göre tanımları:
  a. Yükseköğretim: Milli Eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı. en az
dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimin tümüdür.
  b. Üst Kuruluşlar: Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul`dur.
  c. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler, fakülteler, enstitüler ve yüksek
okullardır.
  d. Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip, yüksek dü-
zeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım yapan; Fakülte, enstitü, yük-
sekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur.
  e. Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım ya-
pan; kendisine enstitü yüksekokul ve benzeri kuruluşlar bağlanabilen bir yük-
seköğretim kurumudur.
  f. Enstitü: Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili
bilim dallarında lisans üstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama ya-
pan bir birimdir.
  g. Yüksekokul: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren bir
yükseköğretim kurumudur.
  h. Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini
tamamlayan veya birbirine yakın bilim ve sanat dallarından oluşan; fakültelerin
ve yüksekokulların eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir.
  ı. Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri
ile öğretim yardımcılarıdır.
  j. Öğretim üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve
yardımcı doçentlerdir.
  (1) Profesör: En yüksek düzeydeki öğretim üyesidir.
  (2) Doçent : Doçentlik sınavını başarmış öğretim üyesidir.
  (3) Yardımcı Doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uz-
manlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisi kazanmış ilk basa-
maktaki öğretim üyesidir.
  k. Öğretim Yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için
görevlendirilen, araştırma görevlileri, okutmanlar, uzmanlar, çeviriciler ve
eğitim öğretim planlamacıları ile belirli konularda eğitim-öğretim ve uygulama
yaptıran öğretim görevlileridir.
  l. Ön Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyıllık bir programı kapsa-
yan, ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan veya bir lisans öğretiminin ilk kade-
mesini teşkil eden bir yükseköğretimdir.
  m. Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan
bir yükseköğretimdir.
  n. Lisans Üstü: Yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık eğitimini kapsayan
bir terim olup, aşağıdaki kademelere ayrılır:
  (1) Yüksek Lisans: (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık,
master): Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırmayı içeren en
az iki yarıyıllık veya ortaöğretime dayalı en az on yarıyıllık programı kapsayan
bir yükseköğretimdir.
  (2) Doktora: Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisansa dayalı en az dört
yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya
koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.
  (3) Tıpta Uzmanlık: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen
esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve
yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

  Madde 6 bent (b,c,e) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  b. Yükseköğretim Kurulu;
  (1) Devlet Başkanı tarafından, tercihan rektörlük yapmış kişiler arasından
seçilen sekiz,
  (2) Bakanlar Kurulunca, üniversiteler dışından temayüz etmiş üst düzeydeki
devlet hizmetlileri veya emeklileri arasından seçilen altı,
  (3) Genelkurmay Başkanlığınca kendi bünyesinden seçilen bir,
  (4) Milli Eğitim Bakanlığınca kendi bünyesinden seçilen iki üye ile,
  (5) Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyeleri dışından ve en az yirmibeş yıl
öğretim üyeliği yapmış kişiler arasından seçilen sekiz öğretim üyesinden oluşur.
  Yukarıdaki (2), (3), (4) ve (5) nci bentlere göre seçilenlerin üyelikleri
Devlet Başkanının onayı ile kesinleşir. Bu bentlerde belirtilenlerin ilk seçim-
leri bir ay, Devlet Başkanı tarafından üyelikleri onaylanmayanların yerine yeni
adayların seçimleri ise iki hafta içinde yapılmadığı takdirde, Devlet Başkanın-
ca doğrudan atama yapılır.
  c. Kurul üyeliği (Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üye hariç) sekiz yıldır.
Her iki yılda bir üyelerin dörtte biri yenilenir. Süresi biten üyelerle herhangi
bir sebeple kuruldan ayrılanların yerine yeniden seçim yapılır. Süreleri sona
eren üyelerin Kurula yeniden seçilmeleri mümkündür. Herhangi bir nedenle üyeli-
ğin normal süreden önce sona ermesi halinde, eski üyenin kalan süresini tamamla-
mak üzere yenisi seçilir.
  Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üyenin süresi iki yıldır ve bu süre içinde
diğer özlük hakları saklı kalmak kaydı ile maaşsız izinli sayılır. Diğer üyele-
rin varsa kurumları ile tüm ilişkileri kesilir. Kurul üyeliğine seçilmede ve
üyelerin görevlerine devamda yaş haddi yoktur.
  Devlet Başkanı, Kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle bir başkan; Kurul
Başkanı da Kurul üyeleri arasından iki yıl süreyle iki başkanvekili seçer. Baş-
kanın görevlendireceği başkanvekillerinden biri başkanın bulunmadığı hallerde
ona vekalet eder.
  Milli Eğitim Bakanı gerekli gördüğü hallerde kurula katılır ve başkanlık
eder.
  Yükseköğretim Kurulunun toplantı nisabı 16 kişidir.
  e. Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu yararına kurulmuş dernekler, vakıflar
ve bunlara bağlı kuruluşlarda herhangi bir ücret almadan görev yapma ve Ba-
kanlar Kurulunca verilecek geçici görevler dışında, herhangi bir kamu kurulu-
şunda veya özel kuruluşta çalışamazlar.
  Bakanlar Kurulunca görevlendirme dışında herhangi bir nedenle bir yıl için-
de, yıllık izin hariç, toplam üç ay hizmete devam etmeyenler Kuruldan ayrılmış
sayılırlar.

  Madde 7 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Yükseköğretim Kurulunun görevleri:
  a. Yükseköğretim kurumlarının bu kanunda belirlenen amaç, hedef ve ilkeler
doğrultusunda kurulması, geliştirilmesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçek-
leştirilmesi ve yükseköğretim alanlarının ihtiyaç duyduğu öğretim elamanlarının
yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli planlar ha-
zırlamak, üniversitelere tahsis edilen kaynakların, bu plan ve programlar çerçe-
vesinde etkili bir biçimde kullanılmasını gözetim ve denetim altında bulundur-
mak,
  b. Yükseköğretim kurumları arasında bu kanunda belirlenen amaç, ilke ve he-
defler doğrultusunda birleştirici, bütünleştirici, sürekli, ahenkli ve gelişti-
rici işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
  c. Üniversite çalışmalarının en verimli düzeyde sürdürülmesi için büyümenin
sınırlarını tespit etmek ve yaz öğretimi, gece öğretimi, ikili öğretim gibi
tedbirler almak,
  d. Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğ-
retim planlaması çerçevesi içinde;
  (1) Yeni üniversite kurulmasına ve gerektiğinde birleştirilmesine ilişkin
önerilerini veya görüşlerini Milli Eğitim Bakanlığına sunmak,
  (2) Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul açılmasına, birleş-
tirilmesine ya da kapatılması ile ilgili olarak ya doğrudan veya üniversiteler-
den gelecek önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için Milli Eğitim Bakanlı-
ğına göndermek,
  Yükseköğretim Kurumları içinde bölüm açılmasına, birleştirilmesine veya ka-
patılmasına doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere göre karar verip
uygulatmak,
  Öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenimin ara ve-
rilmesine veya tekrar başlatılmasına ilişkin olarak üniverstelerden gelecek öne-
rilere göre veya doğrudan karar alıp uygulatmak,
  (3) Bakanlıklar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumlarının kuruluş,
amaç ve esaslarını inceleyerek görüşlerini ilgili makama sunmak,
  e. Yükseköğretim kurumlarıda öğrencilerin yatay ve dikey geçişlerine ve
yüksekokul mezunlarının bir üst düzeyde öğrenim yapmalarına ilişkin esasları
Üniversitelerarası Kurulun da görüşünü alarak belirlemek,
  f. Üniversitelerin ihtiyaçlarını, eğitim-öğretim programlarını, bilim dal-
larının niteliklerini, araştırma faaliyetlerini, uygulama alanlarını, bina,
araç, gereç ve benzeri imkanlar ve öğrenci sayılarını ve diğer ilgili hususları
dikkate alarak; üniversitelerin profesör, doçent ve yardımcı doçent kadroları-
nı dengeli bir oranda tespit etmek,
  g. Her yıl üniversitelerin verecekleri faaliyet raporlarını inceleyerek de-
ğerlendirmek; üstün başarı gösterenlerle, yeterli görülmeyenler tespit etmek ve
gerekli önlemleri almak,
  h. Üniversitelerin her eğitim-öğretim programına kabul edeceği öğrenci sayı-
sı önerilerini inceleyerek kapasitelerini tespit etmek; insangücü planlaması,
Kurumların kapasiteleri ve öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda orta-
öğretimdeki yönlendirme esaslarını da dikkate alarak öğrencilerin seçilmesi ve
kabul edilmesi ile ilgili esasları tespit etmek,
  ı. Yükseköğretim kurumlarında ve bu kurumlara girişte imkan ve fırsat eşit-
liği sağlacak önlemleri almak,
  j. Her eğitim-öğretim programında öğrencilerden alınacak harca ait, ilgili
yükseköğretim kurumlarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak,
  k. Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerce hazırlanan bütçeleri
görüşerek karara bağlamak ve Milli Eğitim Bakanlığına sunmak,
  (14/4/1982 tarih ve 2653 sayılı Kanunun hükmüdür.) Rektörlerin disiplin iş-
lemlerini kovuşturmak ve karara bağlamak, öğretim elemanlarından bu Kanunda ön-
görülen görevleri yerine getirmekte yetersizliği görülenler ile bu Kanunla be-
lirlenen yükseköğretimin amaç, ana ilkeleri ve öngördüğü düzene aykırı harekette
bulunanları rektörün önerisi üzerine veya doğrudan, normal usulüne göre, yüksek-
öğretim kurumları ile ilişkilerini kesmek veya denenmek üzere başka bir yüksek-
öğretim kurumuna atamak,
  m. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

  Madde 9 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Yükseköğretim Denetleme Kurulunun görevleri;
  a. Üniversitelerde eğitim-öğretim ve diğer faaliyetlerin bu kanunda belirti-
len amaca ve ana ilkeler ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek esas-
lara uygunluğunu Yükseköğretim Kurulu adına denetlemek,
  b. Gerekli görülen hallerde üniversite yöneticilerinden yazılı veya sözlü
bilgi istemek,
  c. Rektörler hakkında Yükseköğretim Kurulu tarafından istenecek disiplin
soruşturması yapmak,
  d. Üniversitelerdeki denetlemeleri sırasında umumi hükümlere göre adi ko-
vuşturma açılmasını gerektiren fiil veya olayları veya tespit ettiği disiplin
suçlarını, hazırlayacağı şümullü tahkikat raporu ve önerileriyle birlikte ge-
rekli işlem için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletmek,
  e. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

  Madde 10 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Görevi, kuruluş ve işleyişi:
  a. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurulunun tespit et-
tiği esaslar çerçevesinde yükseköğretim kurumlarına girecek öğrencilerin sınav
esaslarını tespit eder, sınavları hazırlar, yapar, öğrenci isteklerini de göz-
önünde tutarak Yüksetöğretim Kurulunun verdiği esaslara ve sınav sonuçlarına gö-
re değerlendirir, öğrenci adaylarının üniversitelere ve diğer yükseköğretim ku-
rumlarına yerleştirilmesini sağlar ve bu faaliyetlerle ilgili araştırmaları ya-
par.
  b. Öğrenci adaylarından seçme ve yerleştirme sınavları için kayıt ve sınav
ücreti alınır. Bu ücretler, oluşturulacak Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Fonunda toplanır. Fonun ita amiri Yükseköğretim Kurul Başkanıdır.
Bu fon öncelikle öğrenci seçme ve yerleştirme hizmetleri için kullanılır. Fondan
yapılacak harcamalarda ve diğer mali hususlarda döner sermaye ile ilgili esaslar
uygulanır. Fonun yönetim, işletme ve denetim esasları Yükseköğretim Kurulunca
tespit edilir. Her yıl sonunda fondan artan meblağ gelecek yılın fonuna eklenir.

  Madde 13 bent (a) - (4/1/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  a. Atanması: Üniversite tüzelkişiliğinin temsilcisi olan rektör, Yükseköğ-
retim Kurulunun önereceği yükseköğretimden sonra en az onbeş yıl başarılı hizmet
vermiş tercihan devlet hizmetinde bulunmuş ikisi üniversitelerde görevli profe-
sörlerden olmak üzere dört kişi arasından Devlet Başkanınca beş yıl için atanır.
Önerilenler atanmadığı ve iki hafta içerisinde adaylar gösterilmediği takdirde
Devlet Başkanınca doğrudan atama yapılır. Süresi biten rektör yeniden atanabi-
lir.
  Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı
profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer.
  Rektör yardımcıları, rektör tarafından beş yıl için atanır.
  Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil
bırakır. Rektör görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığında Yükseköğretim
Kuruluna bilgi verir. Göreve vekalet altı aydan fazla sürürse yeni bir rektör
atanır.

  Madde 23 bent (a) fıkra iki - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmü-
dür.)
  Yardımcı doçentler bir üniversitede, her seferinde iki yıllık bir dönem için
olmak üzere en çok üç defa atanabilirler.

  Madde 24 bent (b) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  b. Doçentlik sınavına katılabilmek için:
  (1) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora veya tıpta uzmanlık unvanı-
nı veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tes-
pit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak,
  (2) Orijinal bilimsel araştırma ve yayınlar yapmış olmak,
  (3) Üniversitelerarası Kurulca merkezi sistemle hazırlanacak bir yabancı dil
imtihanını başarmış olmak,
  (4) Deneme dersinde başarılı olmak,
  Gerekir.
  Yukarıdaki (3) ncü bent gereğince yapılacak yabancı dil sınavının adayın bi-
lim dalı ile ilgili olması şartı aranmaz. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili
olanlar bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek zorundadırlar.

  Madde 25 bent (a) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  a. Bir üniversite biriminde açık bulunan doçenlik, isteklilerin başvurması
için rektörlükçe ilan edilir. Müraccat eden adayların durumlarını incelemek üze-
re rektör tarafından, varsa bir ilgili birim yöneticisi, en az biri de o üniver-
site dışından olmak üzere üç profesör tespit edilir. Bu profesörler, adaylar
hakkında ayrı ayrı mütalaalarını rektöre bildirirler. Rektör, bu mütalaalara da-
yanarak, üniversite yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra atamayı yapar.

  Madde 26 bent (a) alt bent (1) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun
hükmüdür.)
  (1) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az iki yılı üniversitede olmak üze-
re beş yıl ilgili bilim alanında çalışmış olmak,
  Bent (b) alt bent (2) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  (2) Üniversitelerde profesörlük kadroları boşaldığında,rektörler boşalan
kadrodaki bilim dallarını ve varsa adaylarda aranacak nitelikleri Yükseköğretim
Kuruluna bildirirler.Yükseköğretim Kurulu,üniversitelerdeki boş kadroları,bilim
dallarında ve aranan nitelikleri ilan eder.

  Madde 27 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını kazandıktan sonra yabancı ülkelerde
doçentlik unvanını veya yetkisini almış olanlar,en az iki yıl bu unvan ile ya-
bancı ülkelerde öğretim ve araştırma kurumlarında çalışmış olmak şartıyla,do-
çentlik sınavını başarmış sayılmak için Üniversitelerarası Kurula başvurabilir-
ler.Başvurmayı izleyen ilk toplantıda Üniversitelerarası Kurul,doçentlik sına-
vında olduğu şekilde bir jüri kurar.Bu juri,adayın belgelerini,yayınlarını ve
çalışmalarını inceleyerek bir ay içinde gerekçeli ve ayrıntılı bir rapor hazır-
lar.Üniversitelerarası Kurul ilk toplantısında bu raporu görüşerek,adayın
doçentlik sınavını başaranlarla eş düzeyde sayılıp sayılamayacağını karara bağ-
lar.

  Madde 28 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını aldıktan ve daha üstün bir bilimsel
unvan kazandıktan sonra,yabancı ülkelerde profesör unvanını almış ve en az iki
yıl bu unvan ile yabancı ülkelerde yükseköğretim ve araştırma kurumlarında
çalışmış olanlar; yükseköğretim kurumlarında açılan profesörlük kadrolarına
atanmak üzere gerekli şartları haiz olduklarının tespiti için;Üniversitelerarası
Kurula başvurabilirler.Başvurmayı izleyen ilk toplantıda Üniversitelerarası Ku-
rul,değişik üniversitelere mensup aynı veya yakın dallardaki profesörlerden olu-
şan beş kişilik bir juri kurar.Bu jüri ilgilinin belgelerini,araştırmalarını,
yayınlarını ve çalışmalarını inceleyerek bir ay içinde gerekçeli ve ayrıntılı
bir rapor hazırlar.Üniversitelerarası Kurul,ilk toplantısında bu raporu görüşür
ve adayın profesörlüğünün kabulü için gerekli şartları taşıyıp taşımadığına ka-
rar verir.

  Madde 31 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  a.Öğretim yardımcıları,belirli konularda eğitim - öğretim,araştırma ve uygu-
lama ile özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren işlerde ve eğitim - öğretim
planlamasında çalışırlar ve yetkili organlarca verilen görevleri yaparlar.
  b.Öğretim yardımcılarında aranacak nitelikler ile atanmaları,görevleri,yet-
kileri ve özlük hakları bu kanun ile Üniversite Personel Kanununa ve bu kanun-
larda hüküm bulunmaması halinde genel hükümlere tabidir.

  Madde 32 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu kanun uyarınca atanmış öğretim üye-
si bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen
konularının eğitim - öğretim ve uygulaması için kendi uzmanlık alanlarındaki
çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, "Öğretim Görevlisi", araştırma,incele-
me ve deneylerde yardımcı olanlar ise "Araştırma Görevlisi"unvanı ile görevlen-
dirilebilirler. Öğretim görevlileri ile araştırma görevlileri ilgili yönetim
kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü
veya yüksekokullarda müdürlerin önerisi ve rektörün onayı ile münhal öğretim
üyesi veya yardımcısı kadrolarından birine veya tahsis edilen öğretim veya
araştırma görevlileri kadrolarına her defasında en çok iki yıl süre ile atanabi-
lirler veya sözleşme ile çalıştırılabilirler.Öğretim görevlileri ile araştırma
görevlilerinin görevlerine devamlarında yarar görülenler aynı usulle yeniden
atanabilirler.
  İhtiyaç duyulan öğretim görevlileri üniversite yönetim kurulu kararı ile
ders saati başına ücret ödemek suretiyle de görevlendirilebilirler.

  Madde 33 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  a. Okutmanlar, dil derslerini vermek veya eski dillerde yazılmış metinlerin
çözümlenmesi gibi yardımcı öğretim işleriyle belirli süreler için görevlendiri-
len öğretim yardımcılarıdır.
  b. Uzmanlar,öğretimle doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili olan,özel
bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda
ve atölyelerde belirli süreler için görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.
  c.Çeviriciler,sözlü veya yazılı çeviri işlerinde belirli süreler için çalış-
tırılan öğretim yardımcılarıdır.
  d. Eğitim - Öğretim Planlamacıları, yükseköğretim kurumunda eğitim - öğreti-
min planlamasıyla görevli öğretim yardımcılarıdır.
  e. Okutman, Uzman, Çevirici ve Eğitim - Öğretim Planlamacılarının atanmaları
veya sözleşme ile görevlendirilmeleri;ilgili yönetim kurullarının görüşleri alı-
narak fakültelerde dekanın,rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdür-
lerin önerisi ve rektörün onayı ile yapılır.

  Madde 34 fıkra iki - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının bu şekilde atanmaları veya görevlendi-
rilmeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bakanlar Kurulu kararını gerek-
tiren hükümlerine tabi olmadan,İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının olumlu
görüşü üzerine yapılabilir.

  Madde 36 bent (a) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  a. Profesör ve doçentler,üniversitede devamlı veya kısmi statüde görev
yapanlar olarak ikiye ayrılırlar:
  (1) Üniversitede devamlı statüde görev yapanlar;
  Bu profesör ve doçentler bütün mesailerini üniversite ile ilgili çalışmala-
ra hasrederler.
  Bunlar,özel kanunlarla belirlenen görevler hariç olmak üzere,yükseköğretim
kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başkaca her
hangi bir iş göremezler,ek görev alamazlar,serbest meslek icra edemezler.
  Üniversite yönetim kurulunun işbirliğine karar verdiği kamu kuruluşlarında,
kamu yararına hizmet amacını güden kuruluşların işletmelerinde veya diğer özel
kuruluşlardaki çalışmaları üniversitede sürdürülmüş sayılır.
  Bu kurumlardan alınan her türlü ücretler profesör ve doçentin bağlı olduğu
birimin döner sermayesine gelir kaydedilir.
  (2) Üniversitede kısmi statüde görev yapanlar;
  Her defasında iki yıl için atanan bu profesör ve doçentler haftada en az
yirmi saat üniversitede bulunmak eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaları
bölüm başkanının gösterdiği yerde ve onun denetimi altında yapmakla yükümlüdür-
ler.
Bunlar;
  (a) Tazminat, yanödeme, herhangi bir ek ücret ve döner sermaye gelirlerinden
ücret ve ödenek alamazlar.
  (b) Rektör, dekan enstitü ve yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar,
bunların yardımcılıklarına seçilemezler.
  (c) Bilgi ve görgülerini artırmak ve bilimsel araştırma yapmak üzere,konten-
janla yurt dışında çalışmalara katıldıklarında,masrafları,Devlet bütçesinden ve
üniversitenin diğer gelir kaynaklarından ödenmez.
  Kısmi statüde görev yapanların durumları her iki yılda bir gözden geçirile-
rek devamlarında yarar görülenlerin görevleri,atanmalarındaki usul esas alınarak
yenilenebilir.Bunlardan devamlı statüye geçmek isteyenlerin atamaları,ilgili
bilim dalının öğretim üyesi ihtiyacı gözönünde tutularak bu kanuna göre yapıla-
bilir.

  Madde 38 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İlgili kurumların isteği,üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve Yük-
seköğretim Kurulunun kararı ile ihtiyaç duyulan konularda,öğretim elemanları her
türlü hakları saklı kalmak ve kurumlarındaki özlük haklarından da yararlanmak
kaydıyla Bakanlıklarda,Silahlı Kuvvetler ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır-
ma Kurumu, Adli Tıp Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu, araştırma - geliştirme kurum-
ları ve diğer kamu kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler.
  Yükseköğretim kurumları veya birimleri, ilgili, adli mercilerin talebi ile,
adli tıp mevzuatı çerçevesinde adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda res-
mi bilirkişi olarak görevlendirilebilirler.

  Madde 39 bent (c) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  c. Yurt dışında görevlendirilen öğretim elemanlarına yurt dışı kuruluşlardan
burs veya ücret sağlanmışsa,görev yapacakları sürece,sadece maaşlı izinli sayı-
lırlar.

  Madde 41 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  a. Bu kanun kapsamındaki tüm yükseköğretim kurumları,bir sonraki eğitim
öğretim yılı için çeşitli bilim dallarında duyduğu öğretim üyesi ihtiyacını Yük-
seköğretim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre tespit eder ve içinde bulundu-
ğu eğitim - öğretim yılının Ocak ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kuruluna bildi-
rir.Yükseköğretim Kurulu bütün yükseköğretim kurumlarının ya da yeni açılacakla-
rın öğretim üyesi durumunu ve ihtiyacını Nisan ayı içinde belirler.
  b.Yükseköğretim Kurulu,yukarıda belirlenen ihtiyacı karşılamak amacı ile,
tüm yükseköğretim kurumlarında 40 ncı maddenin (b) fıkrasına göre iki yıl çalış-
mış olanlar ile profesörlükte fiilen sekiz yılını doldurmuş olanlar ve rektör,
dekan, enstitü ve yüksekokul müdürlüğü görevlerinde bulunanlar dışında ihtiyaç
duyulan bilim dallarındaki öğretim üyelerinin durumlarını inceler ve bu nitelik-
teki ögretim üyelerinin eksilmesi halinde hizmetin aksamayacağına kanaat getiri-
len üniversiteleri tespit eder.
  Daha sonra, ihtiyacı olan üniversitelerle ihtiyaç duyulan öğretim üyelerinin
miktarı ve nitelikleri,tespit edilen bu üniversitelere bildirilerek,ihtiyaç ma-
halline gitmek isteyenlerin bildirilmesi istenir.İstekli çıkmaz veya yetmez ise
belirlenen üniversitelerde ad çekme suretiyle, Yükseköğretim Kurulu tarafından
ihtiyaç karşılanır.
  Bu şekilde belirlenen öğretim üyeleri yeni hizmet yerlerinde fiilen iki ders
yılı çalışmak üzere görevlendirilirler.Bunlar, kendi kadroları ile ve özlük hak-
ları kurumlarında devam etmek kaydı ile görev yapacağı kurumun bulunduğu yer ve
özelliklerine göre, varsa bu şekilde verilen ödenekleri çalıştıkları kurumdan
alırlar.
  Bu suretle görevlendirme tebligatı yapılan öğretim üyeleri yeni tayin
edilen, yere gitmedikleri takdirde müstafi sayılırlar.Bu şekilde müstafi sayı-
lanlar bu hiz-
meti yerine getirmedikçe herhangi bir yükseköğretim kurumunda tekrar öğretim
üyeliğine atanamazlar ve diğer kamu kuruluşlarında görevlendirilemezler.
  c. Bu kanun kapsamı dışında kalan yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı
ihtiyacı 40 ncı madde (c) fıkrası esasları çerçevesinde dikkate alınır.

  Madde 42 bent (d) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  d. Öğretim elamanlarının bilimsel yayınları için üniversitelerde ve Üniver-
sitelerarası Kurulda özel arşiv tutulur.

  Madde 43 bent (b) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  b. Aynı meslek ve bilim dallarında eğitim - öğretim yapan üniversitelerde,
eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme
esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı
ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun öne-
rileri üzerine Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.

  Madde 44 bent (a,c) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  a.Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan
öğrencilere, bu kanunda öngörülen normal eğitim - öğretim sürelerine ilaveten;
önlisans düzeyinde eğitim - öğretim yapan kurumlarda bir yıl, lisans düzeyinde
eğitim - öğretim yapan kurumlarda ise iki yıl ek süre tanınır.
  Öğrenciler bu ek süreler sonunda öğrenimlerini bitirmek zorundadırlar.
  Ayrıca, bir yükseköğretim kurumunun birinci sınıfında öğrenime başlayan
öğrenciler,bu öğrenimin başlangıcından itibaren en çok iki eğitim - öğretim yılı
içinde; sınıf geçme esasına göre öğretim yapan kurumlarda birinci sınıfta; ders
geçme esasına göre öğretim yapan kurumlarda ise ilk iki yarı yılın bütün dersle-
rinde başarılı olmaya mecburdurlar.
  Yüksekögretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir neden ol-
maksızın yukarıdaki şartları yerine getiremeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan
ya da tamamlayamayacakları anlaşılan öğrencilerin öğretim kurumu ile,ilişkileri
kesilir.
  c. Bu kanun kapsamındaki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler,ders-
lere devam etmek zorundadırlar.İki yarı yılda mazeretsiz toplam 30 günden fazla
eğitim - öğretime katılamayan öğrenciler,o yılki sınav hakkını kaybederler ve
sınavı başarmamış sayılırlar.Bu süreyi aşan devamsızlıklarını sağlık kurulu ra-
poru ile kanıtlayanların devamsızlıklarını telafi etmelerine bağlı olarak sınav
hakları saklıdır.

  Madde 45 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  a.Yükseköğretim kurumlarına giriş için;
  (1) Yükseköğretim kurumlarına girme niteliği kazanmış tüm öğrencilere,
ortaöğretim kurumlarını bitirdikleri tarihten itibaren altı yıl içerisinde üç,
  (2) Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup da tekrar sınava girmek
isteyenlere bir,
  (3) Bu kanunun 44 ve 49 ncu maddelerine göre ders başarısızlığı nedeniyle
Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenlerden, ortaöğretim kurumlarını bi-
tirdikleri tarihten itibaren altı yıl geçmemiş ve yukarıdaki (2) nci benddeki
sınava girme hakkını kullanmamış olanlara bir,
  (4) Bir yükseköğretim kurumunu bitirip de başka bir bilim dalında öğrenim
yapmak isteyenlere ise yukarıdaki bendlerdeki kısıtlamalara bağlı kalmadan iki,
  Sınav hakkı tanınır.
  b.Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçiminde,adayların ortaöğretim süresin-
deki başarıları,öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından saptanacak
yöntemle ek bir puan olarak tespit edilir ve yükseköğretim kurumlarına giriş
sınav puanlarına eklenir.
  Ortaöğretim kurumlarını birincilikle bitiren adaylar kendileri için yüksek-
öğretim kurumlarında ayrılacak kontenjanlara,tercih ve puanları gözönünde tutu-
larak yerleştirilir.

  Madde 46 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Her yıl öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına ödemek zorunda bulundukları
harçlar,öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri ile Yükseköğretim Kurumları-
nın önerileri gözönünde tutularak Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit ve ilan
edilir.Varsa yabancı dil hazırlık öğrenimi dahil her eğitim - öğretim proğramı-
nın veya öğretim alanının maliyet bedelinin en çok beşte biri öğrencilerden harç
olarak alınır. Bu harç isteyen öğrenciler için borçlanma veya hizmet yükümlülüğü
karşılığı Devlet tarafından ödenir. Bu takdirde 44 ncü maddeye göre öğrencilere
tanınan ek öğretim süreleri için de Devletçe ödemeye devam edilir.
  Öğrencilerin borçlanma veya hizmet yükümlülükleri öğrenciler adına Devletçe
karşılanan toplam harç miktarına göre tespit edilir.
  Bir yükseköğretim kurumunu bitirdikten sonra ikincisine katılanların harcı
Devletçe karşılanmaz.

  Madde 47 bent (a) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  a.Yükseköğretim kurumları,Yükseköğretim Kurulunun yapacağı plan ve program-
lar uyarınca,öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması,beslenme, çalışma,
dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak
ve bu amaçla bütçe imkanları nispetinde okuma salonları yataklı sağlık merkezle-
ri,mediko - sosyal merkezleri,öğrenci kantin ve lokantaları açmak,toplantı,sine-
ma ve tiyatro salonları,spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlamakla ve bun-
lardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri almakla
görevlidirler.

  Madde 52 bent (a) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  a.Genel sekreter ile daire başkanları,müdürler,hukuk müşavirleri ve uzman-
lar, yükseköğretim üst kuruluşlarında ilgili kuruluşların görüşü alınarak yük-
seköğretim üst kuruluşunun başkanı;üniversitelerde ise yönetim kurulunun görüşü
alınarak rektör tarafından atanır.Fakülte,enstitü ve yüksek okul sekreterinin
atanması,ilgili dekan veya müdürün önerisi üzerine rektör tarafından yapılır.

  Madde 56 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  a.Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı
kuruluşlara yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler,vergi, resim, damga resmi
ve harçlardan muaftır.Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında,bağış ve vasiyet
yapanların koydukları ve kanunlara göre geçerli sayılan kayıtlara ve şartlara
uyulur.
  b.Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından yükseköğretim kurum-
larına makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar,Gelir ve Kurumlar Vergisi
Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve
kurum kazancından indirilir.
  c.Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı
kuruluşlar ve birimler tarafından eğitim - öğretim ve araştırma amacı ile ithal
edilen makine,alet,cihaz,ecza,malzeme ve yayınlar yurt içinde bulunmamak veya
üretimi yapılmamak kaydıyla veya bağış yoluyla gelen aynı cins malzemeler gümrük
vergisi ve buna bağlı vergi,resim ve harçtan muaftır.
  d.Bir milyon liraya kadar (bir milyon lira dahil) bir hakkın ya da menfaa-
tin terkinini gerektiren, maddi veya hukuki nedenlerle kovuşturulmasında yüksek
mahkeme ve mercilerde incelenmesini istemekte yarar bulunmayan,açılacak veya
açılmış olan dava,icra ve benzeri takiplerden vazgeçilmesine ya da uygun ödeme
kararı koymaya rektör ve üst kuruluşların başkanları; bir milyon liradan
fazlası için üst kuruluşlarda başkanın,üniversitelerde rektörün önerisi ve
Sayıştay Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı karar verir.
  e.Üniversite, fakülte,enstitü ve yüksekokul,bunlara bağlı kuruluşlar ve
birimler tarafından yapılan bilimsel,teknik inceleme ve araştırma ile yayımla-
rın gerektireceği her türlü giderler hakkında, 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme
ve İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.
  Bent (f) - (14/4/1982 tarih ve 2653 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  f.Yükseköğretim üst kuruluşlarının üniversitelerin inşaat,makine ve teçhiza-
tı ile ilgili işlerle bunların bakım ve onarımlarında 1050 sayılı Muhasebe-i
Umumiye Kanununun 135 nci maddesi ile 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale
Kanunu hükümleri uygulanmaz.

   Madde 58 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
   a. Üst kuruluşlarda,ilgili kurulların önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun
onayı ile;üniversitelerde ve bunlara bağlı fakülte,enstitü ve yüksekokullarda
ilgili yönetim kurulunun önerisi,rektörün olumlu görüşü ve Yükseköğretim
Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmeleri kurulabilir,Verilecek ilk
sermayenin miktarı bütçede gösterilir ve kendi gelirleri ile,yükseköğretim üst
kuruluşlarında Yükseköğretim Kurulu`nun kararı ile;üniversitelerde ise ilgili
yönetim kurulunun önerisi ve rektörün onayı ile artırılabilir.
   b. Döner sermaye işletmelerinin faaliyet alanları,sermaye limitleri,işletme
ile ilgili yönetim işlerinin yürütülmesi esasları ve muhasebe usulleri,Maliye
Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulunun tespit
edeceği esaslara göre ilgili kurumun veya birimin döner sermaye yönetmeliğinde
belirtilir.
   c.Kurulacak döner sermaye işletmeleri,1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye ve
2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve ihale Kanunlarına tabi değildir. Döner serma-
yeden elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan gelir ertesi yılın döner ser-
maye gelirine eklenir.Mali yılın bitiminden başlayarak dört ay içinde hazırlana-
cak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri denetim için Sayış-
tay`a, birer örneği de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına verilir.
   Her eğitim - öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile
ilgili öğretim üyelerinin katkısı ile toplanan döner sermaye gelirlerinin en az
yarısı o kuruluş veya birimin araç,gereç,araştırma ve diğer ihtiyaçlarına
ayrılır.Geri kalan gelirden o birimde görevli öğretim üyeleri yararlanırlar;
ancak her öğretim üyesinin döner sermayeden bir yılda alacağı pay, bir yılda
alacağı maaş,yan ödeme ve tazminat toplamının iki katını geçemez.
  4 - 29/11/1984 tarih ve 243 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numarası: 38)

  Madde 38 - (17/8/1985 tarih ve 2880 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Öğretim elemanları: İlgili kurumları ile kendisinin isteği,üniversite yöne-
tim kurulunun uygun görmesi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile ihtiyaç duyu-
lan konularda,özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla,bakanlık-
larda,Silahlı Kuvvetler ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu,Adli Tıp
Kurumu,Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı,Deniz
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı,Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı,kamu
kuruluşları ve kamu yararına çalışan kuruluşlar tarafından kurulan vakıflar
ile kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumları ve bunların iştiraklerinde,araş-
tırma geliştirme kurumları ve diğer kamu kuruluşlarında geçici olarak görevlen-
dirilebilirler.Görevlendirilenin ilgili bulunduğu yükseköğretim kurumlarındaki
aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam eder.
  Yükseköğretim Kurulunun isteği ve ilgili kamu kuruluşunun onayı ile yüksek-
öğretim kurumları veya birimleri,ilgili adli mercilerin talebi ile adli tıp
mevzuatı çerçevesinde adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda resmi bilir-
kişi olarak görevlendirilebilirler.
  Bu madde uyarınca görevlendirilen elemanlar kendi kurumlarından alacakları
aylık ve ödeneklerden başka, görevlendirildikleri kurumlardan alacakları ücret
ve ödenekleri döner sermayelere yatırmak zorunda değildirler.
  5 - 25/12/1985 tarih ve 3248 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 44)

  Madde 44 bent (a) - (17/8/1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  a) Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan
öğrencilere,bu Kanunda öngörülen normal eğitim - öğretim sürelerine ilaveten;
ön lisans düzeyinde eğitim - öğretim yapan kurumlarda bir yıl;dört veya daha
uzun süreli lisans düzeyinde eğitim - öğretim yapan kurumlarda ise iki yıl ek
süre tanınır. Bu süreler sonunda en çok üç dersten başarılı olamayanlara,bu
derslerde de başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla,iki yarı yıl ek süre da-
ha tanınır.
   Öğrenciler,bu ek süreler sonunda öğrenimlerini bitirmek zorundadırlar.
   Öğrenciler bir dersin sınavına girebilmek için o derse devam etmek,yarı
yıl içinde açılacak en az iki ara sınavına katılmak ve o dersin uygulamalarını
başarılı olarak tamamlamak zorundadırlar.Sınava katılabilmek için,en az ara sı-
nav notu ortalaması ve ara sınav notlarının sınav başarı notuna katkısı Üniver-
sitelerarası Kurulca tespit edilir.Üniversite senatoları ayrıca sınavda başarı-
sız olan öğrencilere,aynı sınav döneminde sağlamak şartı ile bir bütünleme sına-
vı açılmasına karar verebilirler.Bir dersin devam,ara sınavı,uygulama ve sınav
şartlarından
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1989 (EK - 2)
birini yerine getiremeyen öğrenciler;bir defaya mahsus olmak üzere,eğitim -
öğretim programının bağlı olduğu yükseköğretim kurumu yönetim kurulunun uygun
göreceği ilk yarı yılda,o dersin kayıt, devam, ara sınavı ve uygulama şartları-
nı tekrar yerine getirirler. Bu şartlardan birinin yerine getirilmemesi halinde
öğrencinin üniversite ile ilişkişi kesilir.
  Ayrıca bir yükseköğretim kurumunun birinci sınıfında öğrenime başlayan öğ-
renciler,bu öğrenimin başlangıcından itibaren en çok iki eğitim - öğretim yılı
içinde; sınıf geçme esasına göre öğretim yapan kurumlarda birinci sınıfta; ders
geçme esasına göre öğrenim yapan kurumlarda ise ilk iki yarı yılın bütün dersle-
rinde başarılı olmaya mecburdurlar.
  Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir neden ol-
maksızın yukarıdaki şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan
veya tamamlayamacakları anlaşılan öğrencilerin öğretim kurumu ile ilişkileri
kesilir.
  6 - 12/8/1986 tarih ve 260 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri:(Madde numaraları: 23,25,26,33,36,58)

  Madde 23 bent (a) fıkra iki - (17/8/1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunun hükmü-
dür.)
  Yardımcı doçentler bir üniversitede,her seferinde iki yıllık bir dönem için
olmak üzere en çok üç defa atanabilirler.Her atama dönemi sonunda görev ilişkisi
kendiliğinden sona erer. Yeniden atama sırasında ilk atama işlemi aynen uygula-
nır.
  Bent (C) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  c.Bir üniversitede boşalan yardımcı doçentlik kadrosuna o üniversitede dok-
tora veya tıpta uzmanlık veya belli bir sanat dalında yeterlik kazananlar en az
üç yıl geçmeden başvuramazlar.

  Madde 25 bent (b) alt bent (2) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun
hükmüdür.)
  (2) En az üç yıl bir yükseköğretim kurumunda yardımcı doçentlik kadrosunda
çalışmış olmak.

  Madde 26 son fıkra - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bir üniversitede açık bulunan profesörlüğe aynı üniversitede son üç yıl zar-
fında doçentlik görevinde bulunanlar müracaat edemezler.

  Madde 33 bent (a) - (17/8/1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  a) Araştırma görevlileri,yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma,ince-
leme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen diğer görevleri
yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar ilgili yönetim kurulunun görüşü alınarak
fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde dekanın,rektörlüğe bağlı enstitüler,
konservatuvarlarla meslek yüksekokulları,uygulama ve araştırma merkezlerine
müdürün veya başkanın önerisi ve rektörün onayı ile araştırma görevlisi
kadrolarına en çok iki yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri
kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür.Bu takdirde ilk
atama usulü uygulanır.

  Madde 36 bent (a) alt bent (1)`in son cümlesi - (17/8/1983 tarih ve 2880
sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu kurumlardan alınan her türlü ücretler profesör ve doçentin bağlı olduğu
birimin döner sermayesine gelir kaydedilir.
  Bent (a) alt bent (2/b) - (17/8/1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  (b) Rektör,dekan,enstitü ve yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar
bunların yardımcılıklarına seçilemezler.
  Bent (a) alt bent (c) paragraf ikinin son cümlesi - (17/8/1983 tarih ve 2880
sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Kısmi statüde bulunanlardan devamlı statüye geçmek isteyenler yükseköğretim
kurumlarındaki açık öğretim üyesi kadrolarına yapılan atamalardaki usullere ta-
bi tutulurlar.

  Madde 58 bent (a) son fıkra - (17/8/1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunun
hükmüdür.)
  Her eğitim - öğretim,araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili
öğretim üyelerinin katkısı ile toplanan döner sermaye gelirlerinin en az yarısı
o kuruluş veya birimin araç,gereç,araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır.Geri
kalan gelirden o birimde görevli öğretim üyeleri yararlanırlar; ancak her öğre-
tim üyesinin döner sermayeden bir yılda alacağı pay,bir yılda alacağı maaş,yan
ödeme ve tazminat toplamının iki katını geçemez.
  7 - 15/9/1987 tarih ve 292 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 6)

  Madde 6 bent (c) fıkra iki - (17/8/1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunun
hükmüdür.)
  Yükseköğretim Kurulu üyelerinden görev süreleri sona ereceklerin yerine se-
çimler Eylül ayı içinde yapılır ve atanan üyeler seçimi izleyen Ocak ayı başında
göreve başlarlar.
  8 - 2/12/1987 tarih ve 301 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri (Madde numaraları: 6,26)

  Madde 6 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  a) Yükseköğretim Kurulu;tüm yükseköğretimi düzenleyen ve yükseköğretim ku-
rumlarının faaliyetlerine yön veren, bu kanunla kendisine verilen görev ve yet-
kiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip,sürekli görev yapan
bir kuruluştur.Yükseköğretim Kuruluna; Yükseköğretim Denetleme Kurulu,Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Merkezi ile gerekli planlama, araştırma,geliştirme,değer-
lendirme,bütçe,yatırım ve koordinasyon faaliyetleri ile ilgili birimler bağlı-
dır.
  b) (17.8.1983 tarih ve 2880 Sayılı Kanunun hükmüdür.) Yükseköğretim Kurulu;
  (1) Cumhurbaşkanı tarafından, tercihan rektörlük yapmış kişiler arasından
seçilen sekiz,
  (2) Bakanlar Kurulunca, üniversiteler dışında,temayüz etmiş üst düzeydeki
Devlet görevlileri veya emeklileri arasından seçilen altı,
  (3) Genelkurmay Başkanlığınca seçilen bir,
  (4) Milli Eğitim Bakanlığınca seçilen iki,
  (5) Üniversitelerarası Kurulca,Kurul üyesi olmayan profesörlerden seçilen
sekiz kişiden oluşur.
MÜLGA HÜKÜMLER, HAZİRAN 1988 (EK - 1)
  Yukarıdaki (2),(3),(4) ve (5) inci bentlere göre seçilenlerin üyelikleri
Cumhurbaşkanının onayı ile kesinleşir.Bu bentlerde belirtilenlerin ilk seçimleri
bir ay,Cumhurbaşkanı tarafından üyelikleri onaylanmayanların yerine yeni adayla-
rın seçimleri ise iki hafta içinde yapılmadığı takdirde, Cumhurbaşkanınca doğru-
dan atama yapılır.
  c) (17/8/1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunun hükmüdür.) Kurul üyeliği (Genel-
kurmay Başkanlığınca seçilen üye hariç) sekiz yıldır.Her iki yılda bir,üyelerin
dörtte biri yenilenir.Süresi biten üyelerle herhangi bir sebeple Kuruldan ayrı-
lanların yerine yeniden seçim yapılır. Süreleri sona eren üyelerin kurula yeni-
den seçilmeleri mümkündür. Herhangi bir nedenle üyeliğin normal süreden önce so-
na ermesi halinde,eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere yenisi seçilir.
  (15/9/1987 - 292 sayılı KHK`nin hükmüdür.) Yükseköğretim Kurulu üyelerinden
görev süreleri sona ereceklerin yerine seçimler Kasım ayı içinde yapılır ve ata-
nan üyeler seçimi izleyen yıl başında göreve başlarlar.
  Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üyenin süresi iki yıldır.Genelkurmay Baş-
kanlığı bünyesinden seçilmesi halinde bu üyenin özlük hakları saklı kalır ve
maaşsız izinli sayılır.Diğer üyelerin varsa kurumları ile tüm ilişkileri kesi-
lir.Kurul üyeliğine seçilmede ve üyelerin görevlerine devamda yaş haddi yoktur.
  Cumhurbaşkanı,Kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle bir başkan;Kurul Baş-
kanı da Kurul üyeleri arasından iki yıl süreyle iki başkanvekili seçer.Başkanve-
killeri,başkan tarafından verilen yetkileri kullanırlar ve başkan tarafından
görevlendirilen biri, yokluğunda Başkana vekalet eder.Kanun ve yönetmelik hüküm-
leriyle Yükseköğretim Kurulu kararlarının uygulanmasından sorumlu olan Başkan,
Kurulu temsil eder,seçimi kurula verilen akademik ve diğer personelin atamaları-
nı yapar.Başkan,başkanvekillerine ve üyelere görevler verebilir.
  Milli Eğitim Bakanı,gerekli gördüğü hallerde, Kurula katılır ve başkanlık
eder.
  Yükseköğretim Kurulunun toplantı nisabı 16 kişidir.
  d) Yükseköğretim Kurulu üyelerinin ücretleri,657 sayılı Devlet Memurları Ka-
nununa göre en yüksek devlet memuruna ödenen aylığın (ek gösterge, yan ödeme ve
tazminatlar dahil) iki katını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Emekli olarak seçilenlerin emekli maaşlarının ödenmesine devam edilir.
  e) (17/8/1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunun hükmüdür.) Yükseköğretim Kurulu
üyeleri,kamu yararına kurulmuş dernekler,vakıflar ve bunlara bağlı kuruluşlarda
herhangi bir ücret almadan görev yapma ve Bakanlar Kurulunca verilecek geçici
görevler dışında,herhangi bir kamu kuruluşunda veya özel kuruluşta çalışamaz-
lar.
  Bakanlar Kurulunca görevlendirme dışında herhangi bir nedenle bir yıl içinde
yıllık izin,hastalık ve mazeret izinleri hariç bir ay hizmete devam etmiyenler
Kuruldan ayrılmış sayılırlar.

  Madde 26 bent (b) altbent (6) fıkra iki - (12/8/1986 tarih ve 260 sayılı
KHK.nin hükmüdür.)
  Bir üniversitede açık bulunan profesörlüğe aynı üniversitede son üç yıl zar-
fında doçentlik görevinde bulunanlar müracaat edemezler.Ancak,Ankara,İstanbul
ve İzmir illeri dışındaki yükseköğretim kurumlarında yapılacak atamalar ile üni-
versitelerarası Kurulca, başka bir yükseköğretim kurumunda eşdeğer bir eğitim
programı bulunmadığı tespit edilen durumlarda bu şart aranmaz.
                  1202-1
  9 - 27/5/1988 tarih ve 3455 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları:38, Geçici 8 ve 21.)

  Madde 38 fıkra bir - (29/11/1983 tarihli ve 243 sayılı KHK.nin hükmüdür.)
  Öğretim elemanları; ilgili kurumlar ile kendisinin isteği, üniversite yöne-
tim kurulunun uygun görmesi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile ihtiyaç
duyulan konularda,özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla,
bakanlıklarda,Silahlı Kuvvetler ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu,
Adli tıp Kurumu,Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Kara Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfı,Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı,Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı,
kamu kuruluşları ve kamu yararına çalışan kuruluşlar tarafından kurulan vakıflar
ile kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumları ve bunların iştiraklerinde,araş-
tırma - geliştirme kurumları ve diğer kamu kuruluşlarında geçici olarak görev-
lendirilebilirler.Bu şekilde görevlendirilenler (Adli Tıp Kurumu hariç) döner
sermayeden yararlanamazlar. Ancak ilgili bulunduğu yükseköğretim kurumlarındaki
aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam eder.

  Geçici Madde 8 - (4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu kanunun yayımı tarihine kadar,eski mevzuat hükümlerine göre doçentlik ve
profesörlük unvanını almak üzere başvurmuş ve başvurusu kabul edilmiş olanlar
ile 30 Haziran 1982 tarihine kadar önceki mevzuata göre doçentlik ve profesörlük
için öngörülen çalışma süresini tamamlayacakların başvurmaları ve başvurularının
kabulü halinde kadroya atama dışındaki işlemleri önceki mevzuata göre yürütülür.
  Kendi kanunları çıkarılıncaya kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teş-
kilatına bağlı yükseköğretim kurumlarında doçentlik ve profesörlük unvanlarının
verilmesinde yukarıdaki esaslar uygulanır.
  Geçici Madde 21 (4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  30 Haziran 1982 tarihine kadar eski mevzuata göre doçent olup da bu kanun
hükümlerine göre profesörlüğe yükselecekler,bu kanunun doçentler için öngördüğü
merkezi sistemle yapılan yabancı dil sınavını başarmak zorundadırlar.
  10 - 10/12/1988 tarih ve 3511 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 44)

  Madde 44 - (4/1/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  (a) - (25/12/1985 tarihli ve 3248 sayılı Kanunun hükmüdür.) Öğrenciler bir
dersin sınavına girebilmek için o derse devam etmek,yarı yıl içinde açılacak en
az iki arasınavına katılmak ve o dersin uygulamalarını başarılı olarak tamamla-
mak zorundadırlar.Sınava katılabilmek için en az ara sınav notu ortalaması ile
ara sınav notlarının sınav başarı notuna katkısı, ara sınav düzenleme esasları
Yükseköğretim Kurulunca yapılacak bir yönetmelikle belirlenir.
  Sınavda başarısız olan öğrencilere aynı sınav döneminde sağlanmak şartıyla
ayrıca bir bütünleme sınav hakkı tanınır.Bir dersin devam, ara sınavı,uygulama
ve sınav şartlarından birini veya birkaçını yerine getiremiyen öğrenciler bir
defaya mahsus olmak üzere eğitim - öğretim programının bağlı olduğu Yükseköğre-
tim Kurumu Yönetim Kurulunun uygun göreceği ilk yarı yılda veya yılda,o dersin
kayıt,devam,ara sınav ve uygulama şartlarını tekrar yerine getirirler.Bu şartla-
rın biri-
MÜLGA HÜKÜMLER,ŞUBAT 1989 (EK - 2)
                 1202-2
nin yerine getirilmemesi halinde öğrencinin ilgili olduğu kurumla ilişkisi ke-
silir.İkinci defasında sınava girme şartlarını yerine getirdiği halde sınav ve
bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenciye Kanunda öngörülen süreler için-
de kullanılmak üzere ve sınava girme şartlarını yerine getirmek kaydı ile ilave
bir sınav ve bütünleme hakkı tanınır.
  Bir Yükseköğretim Kurumunun birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrencile-
rin:Bu öğrenimin başlangıcından itibaren en çok iki eğitim - öğretim yılı için-
de; sınıf geçme esasına göre eğitim - öğretim yapan kurumlarda birinci sınıfın,
ders geçme esasına göre eğitim - öğretim yapan kurumlarda ise ilk iki yarı yılın
bütün derslerinden başarılı olmaları esastır.Ancak bu süre içerisinde birinci
sınıf derslerinden veya birinci ikinci yarı yıl derslerinden biri hariç diğerle-
rinden başarılı olan öğrencilere,başaramadıkları o tek ders için en az bir ay
sonra girmek üzere ilave bir bütünleme sınav hakkı tanınır.Bu ilave imtihanda da
başarılı olamayan öğrencilerin bağlı oldukları eğitim - ögretim kurumları ile
ilişkileri kesilir.
  Yükseköğretim Kurumlarında ön lisans ve lisans seviyesinde öğrenim yapan
öğrencilere : Bu Kanunda öngörülen normal eğitim - öğretim sürelerine ilave ola-
rak; ön lisans seviyesinde eğitim - öğretim yapan kurumlarda bir yıl,dört yıl
süreli lisans seviyesinde eğitim - öğretim yapan kurumlarda iki yıl,beş veya al-
tı yıllık eğitim programları uygulayan kurumlarda üç yıl ek süre tanınır.Bu sü-
reler sonunda son sınıf ve ara sınıflar dahil toplam en çok üç dersten başarılı
olamayanlara,bu derslerde başarılı olabilmelerini sağlamak maksadı ile iki yarı-
yıl ek süre daha tanınır.Mezun olmak üzere takip ettiği eğitim - öğretim progra-
mının biri hariç diğer derslerini başarılı olarak tamamlayanlar ise başaramadık-
ları tek dersin üç yıl süre ile açılacak yarı yıl sonu sınavlarına girebilirler.
Bu dersin uygulamalı olması halinde öğrenciler her seferinde sadece uygulamalara
devam zorundadırlar.
  Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir sebep
olmaksızın yukarıdaki şartları yerine getiremiyerek öğrenimlerini tamamlayamayan
veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin ilgili oldukları öğretim kurumu
ile ilişkileri kesilir.
  Ancak lisans seviyesinde eğitim - öğretim görenlerden:
  1 - İlk iki yarı yılın bütün derslerinden başarılı olup da daha sonraki yarı
yıllarda, Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 1 inci babında yer alan Devletin
şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle hüküm giyenler ve disiplin dışında
her ne sebeple olursa olsun ögrenimden ayrılanlar meslek yüksek okullarının ben-
zer ve uygun programlarının üçüncü yarı yıllarına intibak ettirilirler.
  2 - İlk dört yarı yıl veya fazlası bütün derslerinden başarılı olup da daha
sonraki yarı yıllarda Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının 1 inci babında yer
alan Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle hüküm giyenler ve di-
siplin dışında her ne sebeple olursa olsun öğrenimden ayrılanlara ön lisans dip-
loması verilir. Bu gibiler benzer ve uygun alanda meslek öğrenimi görmek iste-
diklerinde Meslek Yüksek Okullarının üçüncü ve dördüncü yarı yıllarında kendile-
ri için tespit edilen dersleri almak ve uygulamaları yerine getirmek suretiyle
Meslek Yüksek Okulu mezunu olabilirler.
  Yukarıda belirlenen öğrencilerin Meslek Yüksek Okulu öğretiminden yararlan-
maları için Yükseköğretim Kurumundan ilişkilerinin kesilmesinden itibaren en çok
üç yıl içinde Yükseköğretim Kuruluna müracaat etmeleri gerekir.Bu öğrencilerin
görecekleri eğitim - öğretim programlarının seçimi,intibakları ve alacakları
derslerin tespiti ile bunların düzenlenmesi hususları ilgili Meslek Yüksek Oku-
lunun yönetim kurulu tarafından yapılır.
                  1202-3
  b.Lisans üstü düzeyde eğitim - öğretim yapan ögrencilere,bu kanunda öngö-
rülen normal eğitim - öğretim sürelerine ilaveten :
  (1) Yüksek lisans yapanlara bir yarı yıl,
  (2) Yüksek lisans ile birlikte doktora yapanlara üç yarı yıl,
  (3) Yüksek lisans yapmadan doğrudan doktora veya tıpta uzmanlık yapanlara üç
yarı yıl,
  Ek süre tanınır.
  c. (17/8/1983 tarihli ve 2880 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu Kanun kapsamına
giren yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler,yükseköğretim Kurulunun tes-
pit edeceği esaslar çerçevesinde derslere devam etmek zorundadırlar.
  Yükseköğretim kurumları,Yükseköğretim Kurulu kararı ile açık eğitim veya
dışarıdan eğitim (ekstern eğitim) veya yaygın eğitim programları uygulayabilir-
ler.
  Açık eğitim ve dışarıdan eğitim (ekstern eğitim) in yöntemleri,uygulaması,
devam, değerlendirme,sınav ve diğer esaslar ile açık eğitimdeki öğrenim süresi,
Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenir.
  Açık eğitim programlarının yayınlanmasında TRT imkanlarından yararlanmak
üzere bu kurumla işbirliği yapılır.
  d.Yükseköğretim kurumlarının eğitim - öğretim süresi ile sınav ve değerlen-
dirme esaslarına ilişkin ilkeleri,Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
Yükseköğretim kurumları,ilkeleri ve kendi özelliklerini dikkate alarak kendi sı-
nav ve değerlendirme esaslarını hazırlayacakları yönetmelikle tespit ederler.
  11 - 23/12/1988 tarih ve 351 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 6)

  Madde 6 fıkra (b) bent (2) - (2/12/1987 tarih ve 301 sayılı KHK`nin hükmü-
dür.)
  (2) Bakanlar Kurulunca temayüz etmiş üst düzeydeki Devlet görevlileri veya
emeklileri arasından seçilen yedi,
  12 - 7/6/1989 tarih ve 369 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları:26,40,Ek 3,Ek 13)

  Madde 26 fıkra (b) bent (4) (5) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun
hükmüdür.)
  (4) Yükseköğretim Kurulu müracaatları ilgili üniversitelere bildirir.Başvu-
ranların durumlarını incelemek üzere rektör tarafından,biri profesörlüğün açık
olduğu birimden,en az biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör tes-
pit edilir.
  (5) Rektör,bu profesörlerin adaylar hakkında ayrı ayrı verdikleri mütalaala-
rı üniversite yönetim kuruluna sunar.Üniversite yönetim kurulundan aldığı görü-
şü de inceleyerek,adaylar arasında üniversitenin tercihini belirterek atanmak
üzere Yükseköğretim Kuruluna önerir.

  Madde 40 fıkra (b) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  b. Öğretim üyeleri,ihtiyacı olan üniversitenin isteği ve kendi arzuları
üzerine ve ilgili yönetim kurullarının görüşü,rektörün önerisi ile Yükseköğretim
Kurulu tarafından,istekte bulunan üniversitenin birimlerinde en az bir eğitim -
öğretim yılı için görevlendirilebilirler.Açık bulunan bir öğretim üyeliği kad-
rosuna yapılacak atamada adayların niteliklerinde eşitlik olduğu durumlarda ge-
lişmekte olan bölgelerdeki yükseköğretim kurumlarında toplam en az beş yıl bu
şekilde veya kadrolu olarak hizmet yapan öğretim üyelerine öncelik verilir.
MÜLGA HÜKÜMLER,TEMMUZ 1989 (EK - 3)
                  1202-4

  Ek Madde 3,fıkra iki - (17/8/1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Yükseköğretim Kurulu belgeler üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra
bunları görüş ve öneriler ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığına sunar.

  Ek Madde 13 - (17/8/1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Vakıf yükseköğretim kurumlarının kapatılması veya birleştirilmesi,ilgili
mütevelli heyetin teklifi veya doğrudan Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşü ve
Yükseköğretim Kurulunun önerisi alınarak bu Kanundaki esaslar içinde yapılır.
  13 - 14/6/1989 tarih ve 3576 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları:Geçici 8)

  Geçici Madde 8, fıkra dört - (27/5/1988 tarih ve 3455 sayılı Kanunun hükmü-
dür.)
  Bu hükümlere göre profesörlüğe yükseltilecekler ile bu Kanunun yayımı tari-
hinden itibaren bir yıl içinde doçentliğe yükseltilmiş olanlar ve 2547 sayılı
Kanun hükümlerine göre kadro şartı hariç profesörlüğe yükseltilmenin diğer
şartlarını yerine getirecek olanlar, bulundukları kadrolarda doçent ve profesör
unvanlarının sağladığı bütün hak ve yetkilerden yararlanırlar.Bu kişiler,ilgili
birimlerdeki doçent ve profesör kadrolarına öncelikle atanırlar.
  14 - 27/6/1989 tarih ve 375 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları:58)

  Madde 58, bend (a), fıkra dört - (12/8/1986 tarih ve 260 sayılı KHK`nin
hükmüdür.)
  Her eğitim-öğretim,araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili
öğretim elemanlarının katkısıyla toplanan döner sermaye gelirlerinin en az
yüzde otuzu o kuruluş veya birimin araç, gereç,araştırma ve diğer ihtiyaçlarına
ve en az yüzde yirmisi de bağlı bulunduğu üniversitenin araştırma fonuna
aktarılmak üzere ayrılır.Geri kalan gelirden o birimde görevli öğretim üyeleri,
Üniversitelerarası Kurulca önerilecek Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
teknik ve sanatla ilgili birimlerde ise öğretim elemanları yararlanırlar.Ancak,
her öğretim üyesi veya elemanının döner sermayeden bir yılda alacağı pay,bir
yılda alacağı maaş, yan ödeme ve tazminat toplamının iki katını geçemez.
  Bent (b) fıkra bir - (4/11/1981 tarih ve 2457 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Üniversitelerde,Yükseköğretim Kurulu kararı ile rektörlüğe bağlı,o üniversi-
tede mevcut tüm döner sermayelerin gelirlerinden öğretim üyelerine ödendikten
sonra kalan kısmın en az yarısı ile Araştırma Fonu kurulabilir.Bu Fonun gelirle-
ri şunlardır:
  15 - 7/3/1989 tarih ve E.1989/1, K.1989/12 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı
ile iptal edilmiş hükümlerin metinleri:(Madde numaraları:Ek Madde 16)

  Ek Madde 16 - (10/12/1988 tarih ve 3511 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Yükseköğretim kurumlarında,dersane,laboratuvar,klinik,poliklinik ve koridor-
larında çağdaş kıyafet ve görünümde bulunmak zorunludur.Dini inanç sebebiyle bo-
yun ve saçların örtü veya türbanla kapatılması serbesttir.
                1202 - 5
  16 - 22/8/1989 tarih ve 378 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları : 33)

  Madde 33 bent (a) fıkra üç - (12/8/1986 tarih ve 260 sayılı KHK`nin hükmü-
dür.)
  Lisans üstü eğitim - öğretim yapmak üzere yurt dışına gönderilecek araştırma
görevlileri hakkında yukarıdaki atama süresi ile ilgili hüküm uygulanmaz.Bu gi-
bilerin öğrenim ücretleri ve yollukları dahil her çeşit sosyal ve diğer giderle-
ri bağlı bulundukları üniversitenin personel giderlerinden karşılanır.
  17 - 23/11/1989 tarih ve 3589 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış ve-
ya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 26)

  Madde 26 fıkra (b) bent (4),(5) - (7/6/1989 tarih ve 369 sayılı KHK`nin hük-
müdür.)
  (4) - Profesörlüğe başvuran adayların bilimsel niteliklerinin profesörlüğe
yükseltilmek için bu maddenin (a) fıkrasının 2`nci bendinde öngörülen şartlara
uygun olup olmadığını tespit etmek üzere,Üniversitelerarası Kurul tarafından
üç yıl süre ile görev yapmak üzere beş profesörden oluşan bir Değerlendirme
Komisyonu kurulur.Bu Komisyon,gerek gördüğü sayıda geçici veya belirli süreler
için alt çalışma grupları kurabilir ve çalışma usullerini tespit eder.
Değerlendirme Komisyonu`nda her hangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde,
boşalan üyenin süresini tamamlamak üzere aynı usulle yenisi seçilir.Süreleri
sona eren üyelerin Komisyon`a yeniden seçilmeleri mümkündür.
  (5) - Yükseköğretim Kurulu, başvuruları ilgili üniversitelere bildirir.Rek-
tör,adayların nitelikleri hakkında,her bir adayın kendisinin bildireceği üç
profesörden,ayrı ayrı yazılı görüş alır.
  Adayların yayınları Rektör tarafından Değerlendirme Komisyonu`na gönderilir.
Rektör,bu Komisyon`un yaptığı değerlendirmenin sonucunu,üç profesörden alınan
görüşlerle birlikte Üniversite Yönetim Kurulu`na sunar.Rektör,Yönetim
Kurulu`ndan aldığı görüşü de inceleyerek, atama hakkındaki önerisini, Değerlen-
dirme Komisyonun`nun raporu ve profesörlerin yazılı görüşleri ile birlikte Yük-
seköğretim Kurulu`na sunar.
  18 - 7/3/1990 tarih ve 3614 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları: 16, ek 16)

  Madde 16 bent (a) fıkra ikinin,ikinci cümlesi - (2/1/1990 tarih ve 398 sayı-
lı KHK`nin hükmüdür.)
  Ancak,merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde,gerekli hallerde
dekan tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir.

  Ek Madde 16 - (2/1/1990 tarih ve 398 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
  Açıköğretim uygulayan üniversite yurt içinde hizmet birimleri açabilir.Aynı
üniversite,yurt dışında yaşayan T.C.vatandaşlarına öğretim,eğitim ve kültürle
ilgili idari ve sosyal hizmetleri vermek amacıyla Yükseköğretim Kurulunun kara-
rıyla o ülkede merkez tesis edebilir.
  Açıköğretim hizmeti veren üniversitede,rektörlük ile bu tür hizmetleri ve-
ren fakülte,yüksekokul,meslek yüksekokulu,enstitü,konservatuvar,merkez ve benze-
ri kuruluşlarda,hizmetin özelliğinin gerektirdiği birimlerin kurulması veya de-
ğiştirilmesi,diğer ülkelerin açıköğretim kuruluşları ile eğitim ve öğretim alan-
larında işbirliği yapması,üniversite yönetim kurulunun kararı ile gerçekleştiri-
lir.
  Merkezi açıköğretim yapan fakültelere bağlı olarak, örgün öğretim yapan bö-
lüm varsa, zaman içinde bu bölümün müstakil örgün eğitim yapan yüksekokul
haline dönüştürülmesi ya da örgün öğretim yapan fakülte,yüksekokul ve meslek
yüksekokullarına,örgün öğretimlerinin yanı sıra,açıköğretim yapan bölümler
kurulması,üniversite senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile
olur.
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1991 (EK - 5)
                  1202-6
  19 - 9/4/1990 tarih ve 418 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları: 33,38,39,40,46)
  Madde 33 bent (a) fıkra üç (22/8/1989 tarih ve 378 sayılı KHK`nin
hükmüdür.)
  Lisansüstü eğitim - öğretim için yurt dışına gönderilecek araştırma görevli-
leri hakkında yukarıdaki atama süresi ile ilgili hüküm uygulanmaz.Bu gibilerin
öğrenim ücretleri ve yollukları dahil her çeşit sosyal ve diğer giderleri bağlı
bulundukları üniversitelerin personel giderlerinden ödenir.Lisansüstü eğitim -
öğretim için yurt dışına gönderilen araştırma görevlileri kadrolarında bırakı-
lırlar ve (Burslu gidenlerin bir yılı aşan süreleri ile şahsen özel burs sağla-
yan ve burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine aylıksız izin ve-
rilmesi uygun görülenler hariç ) aylıklarını kendi kurumlarından alırlar.Bunla-
rın yurt içi net aylıkları (ek gösterge,memuriyet taban ve kıdem aylığı ile
ödenekler ve sair her türlü ödemeler dahil) yurt dışına transfer edilir.
Transfer edilen ödemeler tutarı ile burslu gidenlerin aldıkları kurs ve bunlara
yurt içinde yapılan ödemeler tutarı, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderile-
cek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine göre aynı ülkede bulunan öğrencilere veri-
len tahsisattan az ise,aradaki fark kurumlarınca kendilerine ödenir.Bunların
okul ücretleri ile eğitim ve öğretime başlayabilmeleri için zorunlu olan kurs
ücretleri kurumlarınca karşılanır.Kitap ve kırtasiye bedelleri ile diğer eğitim
ve öğretim giderlerini karşılamak için her yıl Mart ve Eylül aylarında iki eşit
taksitte ödenmek üzere birer aylıkları tutarında ek ödenek verilir.

  Madde 38 son fıkra - (29/11/1983 tarih ve 243 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
  Bu madde uyarınca görevlendirilen öğretim elemanları,kendi kurumlarından
alacakları aylık ve ödeneklerden başka,görevlendirildikleri kurumlarda
yürüttükleri görevler için öngörülen ücret,aylık,zam ve tazminatlardan yararla-
nırlar.Görevlendirildikleri kurumlarca kendilerine bu suretle yapılan ödemeleri
döner sermayelere yatırmak zorunda değillerdir.

  Madde 39 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Geçici görevlendirme :
  a.Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurt içinde ve dı-
şında kongre,konferans,seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla,bilim ve mes-
lekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına,araştırma ve inceleme gezi-
leri yapmalarına,araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına,bir
haftaya kadar dekan,enstitü ve yüksekokul müdürleri,onbeş güne kadar rektörler
izin verebilirler.Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren
veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı
birimlerinin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icabeden
durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı gereklidir.
  b. Kurumları adına yurt dışında görevlendirilecek öğretim üyelerine
verilecek yolluklar,yol masrafları ve gündelikler, yurt dışına gönderilen Dev-
let memurlarına verilen gündeliklerin aynı olmak üzere, genel hükümler
çerçevesinde ödenir.
  c.(Değişik:17/8/1983-2880/21 md.) Yurt dışında görevlendirilen öğretim ele-
manları kendilerine yurt dışı kuruluşlardan burs veya ücret sağlanmışsa, görev
yapacakları sürece Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre üniver-
site yönetim kurulunun kararı ile aylıklı veya aylıksız izinli sayılabilirler.
  d. Geçici görev yolluğu, yükseköğretim kurumu hesabına gönderilenlere kurum
bütçesinden,üniversite dışındaki bir kurum hesabına gönderilenlere ise ilgili
kurumun bütçesinden ödenir.
  e. Dış ülkelerde kalınacak sürenin uzatılması, ilgili yönetim kurullarının
önerisi üzerine rektörce kararlaştırılır.
                   1202-7

  Madde 40 bent (b) - (23/11/1989 tarih ve 3589 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  b. Öğretim üyeleri,ihtiyacı olan üniversitenin isteği ve kendi arzusu üzeri-
ne ve ilgili yönetim kurullarının görüşü,rektörün önerisi ile Yükseköğretim Ku-
rulu tarafından,istekte bulunan üniversitenin birimlerinde en az bir eğitim -
öğretim yılı için görevlendirilebilirler:Ancak Ankara,İstanbul ve İzmir dışında
bulunan üniversitelerde bu şekilde görevlendirilenler,kendi maaş,yan ödeme ve
tazminatlarını aldıkları gibi,gittikleri üniversitede de kadrolarıyla ilgili
özlük haklarını aynen alırlar.Açık bulunan bir öğretim üyeliği kadrosuna
yapılacak atamada adayların niteliklerinde eşitlik olduğu durumlarda gelişmekte
olan bölgelerdeki yükseköğretim kurumlarında toplam en az beş yıl bu şekilde
veya kadrolu olarak hizmet yapan öğretim üyelerine öncelik verilir.

  Madde 46 - (17/8/1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Her yıl öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına ödemek zorunda bulundukları
harçlar öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri ile yükseköğretim kurumları-
nın özellikleri gözönünde tutularak Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine Ba-
kanlar Kurulu tarafından tespit edilir.Varsa yabancı dil hazırlık öğrenimi dahil
her eğitim - öğretim programının veya öğretim alanının maliyet bedelinin en çok
beşte biri öğrencilerden harç olarak alınır.Bu harç isteyen öğrenciler için
borçlanma veya hizmet yükümlülüğü karşılığı Devlet tarafından ödenir.Bu takdirde
44 üncü maddeye göre öğrencilere tanınan ek öğretim süreleri için de Devletçe
ödemeye devam edilir.
  Öğrencilerin borçlanma veya hizmet yükümlülükleri öğrenciler adına Devletçe
karşılanan toplam harç miktarına göre tespit edilir.
  Bir yükseköğretim kurumunu bitirdikten sonra ikincisine katılanların harcı
Devletçe karşılanmaz.
  Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak ücretlerin miktarı,Yükseköğretim Ku-
rulunun görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca ayrıca tespit edilir.
  Harçların gereken durumlarda Devlet tarafından açılacak kredi ile karşılan-
ması amacı ile her yıl Maliye Bakanlığı bütçesine Kredi ve Yurtlar Kurumuna ak-
tarılmak üzere yeterli ödenek konur.Bu harçların üniversite bütçelerine gelir
kaydedilmesi harç kredisi alan öğrencilerin yükümlülükleri ile ilgili esaslar,
Maliye Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Kredi ve
Yurtlar Kurumunca hazırlanacak yönetmelikte belirlenir.(Ek:22/8/1989 - KHK -
378/7 md.) Zamanında ödenmeyen harç kredisi borçları,6183 sayılı Amme Alacakla-
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil
edilerek Kredi ve Yurtlar Kurumuna ödenir.
  Bu suretle veya doğrudan üniversiteler bütçelerine intikal eden harçlar ve
ücretler her üniversite bütçesinde açılacak öğrenci sosyal yardım tertibinden,
kurulacak öğrenci Harçlar Fonuna aktarılır.Bu fonda toplanan paralar öğrencile-
rin beslenme,kültürel ve sportif faaliyetleri ile diğer sosyal ihtiyaçları için
kullanılır.Fonun sarf ve denetimi ile ilgili konularda üniversitelerin döner
sermayeleri ile ilgili hükümler uygulanır. Fondan artan para ertesi yılın fon
hesabına devrolunur.
  20 - 19/4/1990 tarih ve 422 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 38)

  Madde 38 son fıkra - (9/4/1990 tarih ve 418 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
  Bu madde uyarınca görevlendirilen öğretim elemanları,kendi kurumlarından
alacakları aylık ve ödeneklerden başka,görevlendirildikleri kurumlarda yürüttük-
leri görevler için öngörülen aylık ve ek göstergelerin brüt tutarının yarısının
ayrıca ikinci görev aylığı olarak alırlar ve bu ödemeleri döner sermayelere ya-
tırmak zorunda değildirler.Bunlara görevlendirildikleri kurumlarca bu ödeme dı-
şında başkaca bir ödeme yapılamaz.
  21 - 25/10/1990 tarih ve 3670 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış olan
hükümlerin metinleri. (Madde numaraları : 38)

  Madde 38 son fıkra - (19/4/1990 tarih ve 422 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
  Bu madde uyarınca görevlendirilen öğretim elemanları,kendi kurumlarından
alacakları aylık ve ödeneklerden başka,görevlendirildikleri kurumlarda yürüttük-
leri görevler için ön-
MÜLGA HÜKÜMLER, MAYIS 1991 (Ek- 6)
                  1202-8
görülen aylık ve ek göstergelerin brüt tutarının % 75`ini,kadrosuz görev alanlar
için mensup oldukları kurumlarından aldıkları aylık ve ek göstergenin % 75`ini
ayrıca ikinci görev aylığı olarak alırlar,bu ödemeleri döner sermayelere yatır-
mak zorunda değildirler.Bunlara görevlendirildikleri kurumlarca bu ödeme dışında
başkaca bir ödeme yapılamaz.
  22 - 1/11/1990 tarih ve 3676 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları: 60)

  Madde 60 bent (a) ve (b) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmü-
dür.)
  a) Öğretim elemanı iken,herhangi bir siyasi parti veya bunların çeşitli
yan kuruluşlarının üyesi olmamak kaydıyla,Bakanlar Kuruluna,Yasama Organı üye-
liklerine seçilerek yükseköğretim kurumlarından ayrılanlar,bu görevlerde geçir-
dikleri süreler hesaba katılmak ve buna göre aylık dereceleri yükseltilmek,kadro
ve meslek unvan ve sıfatlarını kazanma ile ilgili hükümler saklı kalmak şartıy-
la,bu kanun hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarına dönebilirler.
  b.Yükseköğretim kurumlarından,mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılan-
lar hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan ögretim
elemanları başvuruları üzerine bu kanun hükümleri çerçevesinde Yükseköğretim
Kurulunun kararı ile tekrar yükseköğretim kurumlarına dönebilirler.
  23 - 3/4/1991 tarih ve 3708 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları: 3,5,56, Ek Md.2,Ek
Md.7, Ek Md. 13)

  Madde 3 bent (c) - (17/8/1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  c) Yükseköğretim kurumları:Üniversiteler,fakülteler,enstitüler,yüksekokul-
lar,konservatuvarlar,meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezleri-
dir.

  Madde 5 bent (f) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  f) Yeni üniversiteler,üniversiteler içinde fakülte,enstitü ve yüksekokullar,
devlet kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim plan-
laması çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü veya önerisi üzerine
kanunla kurulur.

  Madde 56 bent (b) - (17/8/1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yükseköğretim kurum-
larına makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar,Gelir ve Kurumlar Vergisi
kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve ku-
rum kazancından indirilir.

  Ek Madde 2 bent (2) - (23/11/1989 tarih ve 3589 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarına,Yükseköğretim Kurulu kararı
ile,ancak bu kurumun en az iki fakülteden oluşması ve fen ve edebiyat alanları
ile ilgili eğitim programlarının bulunması,eğitim ve araştırma düzeyinin en az
o ilde,o ilde üniversite yoksa en yakın ilde bulunan Devlet üniversitelerindeki
eğitim ve araştırma düzeyinde olması şartıyla "üniversite" adı verilebilir.

  Ek Madde 7 - (17/8/1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumu,bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer
alan mali kolaylıklardan ve muafiyetlerden istifade eder.

  Ek Madde 13 - (23/11/1989 tarih ve 3589 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Vakıf Üniversitesi veya yükseköğretim kurumunun kapatılması veya başka bir
vakıf üniversitesi veya yükseköğretim kurumu ile birleştirilmesi veya vakıf üni-
versitesi veya yükseköğretim kurumunun adının değiştirilmesi;üniversite veya
yükseköğretim kurumlarını kuran vakıfların yetkili yönetim organları ile müte-
velli heyetlerinin ortak önerisi üzerine,Yükseköğretim Kurulu kararı ile olur.
  Vakıf üniversiteleri veya yükseköğretim kurumlarının birleştirilmelerine
veya adlarının değiştirilmesine karar verilmesi halinde, birleştirilen veya adı
değiştirilen vakıf üniversiteleri veya yükseköğretim kurumlarının her türlü mal
varlıkları yeni kurumun mal varlığına intikal eder.
                 1202-9
  24 - 29/5/1991 tarih ve 3747 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 5,13,26,38,45,46.)

  Madde 5 bent (ı) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  ı) Yükseköğretim kurumlarında,eğitim-öğretim süresince, ATATÜRK ilkeleri ve
inkılap tarihi,Türk dili,yabancı dil zorunlu derslerdendir. Ayrıca beden eğitimi
veya güzel sanat dallarından biri de zorunlu ders olarak programlanır ve icra
edilir.

  Madde 13 bent (a) paragraf bir - (17/8/1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunun
hükmüdür.)
  Atanması: Üniversite tüzelkişiliğinin temsilcisi olan rektör,Yükseköğretim
Kurulunun önereceği yükseköğretimden sonra en az onbeş yıl başarılı hizmet ver-
miş tercihan Devlet hizmetinde bulunmuş ikisi üniversitelerde görevli profesör-
lerden olmak üzere dört kişi arasından Cumhurbaşkanınca beş yıl için atanır.
Önerilenler atanmadığı ve iki hafta içerisinde yeni adaylar gösterilmediği tak-
dirde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır. Süresi biten rektör yeniden ata-
nabilir.

  Madde 26 bent (b) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  b. Profesörlük kadrosuna atama:
  (1) Açık profesörlük kadrosuna yukarıdaki şartları haiz doçentlerle bir baş-
ka üniversitede en az üç yıl hizmet etmiş profesörler atanabilirler.
  (2) (Değişik: 17/8/1983-2880/11 md.) Üniversitelerde profesörlük kadroları
boşaldığında,rektörler boşalan kadroları ve o kadro ile ilgili olarak adaylarda
aranacak nitelikleri,kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu belirterek
Yükseköğretim Kuruluna bildirirler. Yükseköğretim Kurulu,üniversitelerdeki boş
kadroları,kadro statüsünü ve aranan nitelikleri ilan eder.
  (3) Yukarıda belirtilen şartları haiz adaylar üniversite tercihlerini de sı-
ralayarak Yükseköğretim Kuruluna başvururlar.
  (4) (Değişik: 7/6/1989 - KHK-369/1 md.;Değiştirilerek Kabul:23/11/1989-3589/
1 md.) Profesörlüğe başvuran doçent adayların bilimsel niteliklerinin,profesör-
lüğe yükseltilmeye,bu maddenin (a) fıkrasının 2 nci bendinde öngörülen şartlara
uygun olup olmadığını tespit etmek için üniversitelerarası kurul tarafından beş
yıl süre ile görev yapmak üzere beş profesörden oluşan bir değerlendirme komis-
yonu kurulur. Bu komisyon,gerek gördüğü sayıda geçici veya sürekli alt çalışma
grupları kurabilir ve çalışma usullerini tespit eder. Değerlendirme komisyonunda
herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde,boşalan üyenin süresini tamamla-
mak üzere aynı usulle bir yeni üye seçilir. Süreleri sona eren üyelerin komisyo-
na yeniden seçilmeleri mümkündür.
  (5) (Değişik: 7/6/1989-KHK-369/1 md.; Değiştirilerek Kabul: 23/11/1989-3589/
1 md.) Yükseköğretim Kurulu başvuruları ilgili üniversitelere bildirir. Rektör,
başvuran doçent adayların profesörlüğe yükseltilebilme durumlarını tespit etmek
için bunların yayınlarını değerlendirme komisyonuna gönderir. Ayrıca rektör baş-
vuran tüm adayların nitelikleri hakkında yine bu adayların herbirinin belirleye-
ceği üçer profesörden ayrı ayrı izahlı bilgi ister. Rektör bütün bunlar tamam-
landıktan sonra adayların durumunu ayrı ayrı yönetim kuruluna sunar,yönetim ku-
rulunun tercihini de gözönünde tutarak önerdiği adayı atanması yapılmak üzere
Yükseköğretim Kuruluna gönderir.
  (6) Yükseköğretim Kurulu,bu önerileri,gerekli gördüğü hallerde,ilgili üni-
versite rektörleri veya yetkili temsilcilerinin katılacağı bir komisyonda,aday-
ların isteklerini de gözönünde tutarak,inceletir. Alınacak karara göre atama ya-
par.
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1993 (Ek - 13)
                 1202-10

  Madde 38 fıkra bir - (27/5/1988 tarih ve 3455 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Öğretim elemanları; ilgili Kurumlar ile kendisinin isteği,Üniversite Yönetim
Kurulunun uygun görmesi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile ihtiyaç duyulan
konularda,özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla,Bakanlıklarda,
Silahlı Kuvvetler ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu,Adli Tıp Kuru-
mu,Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı,
kamu kuruluşlar ve kamu yararına çalışan kuruluşlar veya gerçek kişiler tarafın-
dan kurulan vakıflar ile kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumları ile kamuya
yararlı dernekler ve bunların iştiraklerinde,araştırma-geliştirme kurumları ve
diğer kamu kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde gö-
revlendirilenler (Adli Tıp Kurumu ile Vakıflarca kurulmuş hastahaneler,sağlık
merkezleri,sağlık ocakları ve gezici sağlık araçları hariç) döner sermayeden ya-
rarlanamazlar. Ancak ilgili bulunduğu Yükseköğretim Kurumlarındaki aylık ve di-
ğer ödemeler ile öteki hakları devam eder.

  Madde 45 bent (c) - (17/8/1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babında yer alan Devletin
şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle hüküm giyenler yükseköğretim kurum-
larına giremezler.

  Madde 46 fıkra dört - (9/4/1990 tarih ve 418 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
  Bir yükseköğretim kurumunu bitirdikten sonra ikincisine katılanlar için Dev-
letçe hiç bir ödeme yapılmaz.
  25 - 1/7/1992 tarih ve 3826 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası : 13.)

  Madde 13 fıkra (a) birinci paragraf - (29/5/1991 tarih ve 3747 sayılı
Kanunun hükmüdür.)
  Atanması ; Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzelkişiliğinin
temsilcisi olan rektör, Yükseköğretim Kurulunun önereceği Yükseköğretimden
sonra en az onbeş yıl başarılı hizmet vermiş tercihan Devlet hizmetinde bulun-
muş, ikisi üniversitelerde görevli profesörlerden olmak üzere dört kişi ara-
sından Cumhurbaşkanınca beş yıl için atanır. Önerilenler atanmadığı veya iki
hafta içerisinde yeni adaylar gösterilmediği takdirde Cumhurbaşkanınca doğrudan
atama yapılır. SÜresi biten rektör yeniden atanabilir.
  26 - 19/11/1992 tarih ve 3843 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış
veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 46,Ek Md.18.)
  Harçlar:

  Madde 46 - (9/4/1990 tarih ve 418 sayılı KHK`nin hükmüdür.)
  Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet ödenekleri (öğrencilere yapılacak
sosyal transfer ödemeleri dahil) öğrenci başına tespit edilir. Bu miktarın
her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısmı ilgili yükseköğretim kurumuna
ödenmek üzere Devlet tarafından öğrenciye verilir. Geri kalan kısım öğrenci
tarafından karşılanır. Devletçe karşılanacak kısım % 50`den az olamaz.
  Öğrenci başına cari hizmet ödeneği, öğrenim dallarının nitelikleri ve
süreleri ile yükseköğretim kurumlarının özellikleri gözönünde tutularak farklı
miktarlarda tespit edilebilir.
  Öğrenci tarafından ödenecek miktar, isteyen Öğrenciye Kredi Yurtlar Kuru-
munca kredi olarak verilebilir.
                1202 - 11
  (Mülga dördüncü fıkra:29/5/1991-3747/5 md.)
  Sınıfta kalan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere Devlet yardımı
için Kredi Yurtlar Kurumunca kredi verilebilir.
  Benzeri Devlet üniversiteleri için yapılacak yardımdan fazla olmamak
üzere Vakıflar tarafından kurulan üniversitelere de Bakanlar Kurulunca
tespit edilecek esaslara göre Devlet yardımı yapılabilir.
  Öğrenci ve Devlet tarafından yapılacak ödemelerin miktar ve bölgelere göre
oranları ile bu uygulamaya ilişkin esas ve usuller her yıl Bakanlar Kurulunca
yeniden belirlenir.
  Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak ücretlerin miktarı Bakanlar Kurulun-
ca ayrıca belirlenir.
  Zamanında ödenmeyen kredi borçları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil edilerek Kredi
ve Yurtlar Kurumuna ödenir.

  Ek Madde 18 - (3/4/1991 tarih ve 3708 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Vakıflar tarafından kurulmuş yükseköğretim kurumlarına eğitim-öğretim ve
araştırma tesisleri, öğretim üyesi lojmanları, öğrenci yurtları, sosyal ve
kültürel tesisler kurmak üzere, Bakanlar Kurulu kararıyla, Hazine veya
muvafakatları alınmak suretiyle, kamu tüzelkişilerine arazi ve tesisler tahsis
edilebilir. Bu şekilde tahsis edilen arazi ve tesisler, başka gerçek ve tüzel-
kişilere devredilemez.
  Vakıflarca kurulmuş yükseköğretim kurumlarından eğitim-öğretim ve araştırma
faaliyetlerini en az iki eğitim-öğretim yılı sürdürmüş olanlara, talepleri
halinde, o yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretim, araştırma, kütüphane ve
yatırım masrafları ile diğer cari harcama kalemleri için Yükseköğretim Kurulu-
nun teklifi üzerine Milli Eğitim Bakanlığının görüş ve önerisi ile Bakanlar
Kurulunca tespit edilecek esaslara göre, kendi bütçesinde öngörülen miktarın
% 45`ini geçmemek kaydıyla her yıl Devlet yardımı yapılır. Bakanlar Kurulunca
esaslar tespit edilirken yardımın yapılacağı yükseköğretim kurumunun araştırma
çalışmalarının düzeyleri dikkate alınır. Devlet yardımı, ilgili yükseköğretim
kurumunun müracaatı üzerine Milli Eğitim Bakanlığının görüş ve önerisi ile
Bütçe Kanununda her yıl bu maksatla ayrılan ödenekten iki eşit taksit halinde
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yapılır.
  Yardım alan yükseköğretim kurumu her yıl nisan ayı sonuna kadar bir önceki
yılın gelir ve giderlerini Maliye ve Gümrük ve Milli Eğitim bakanlıkları ile
Yükseköğretim Kuruluna göndermek zorundadır.
  27 - 17/2/1993 tarih ve 3865 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: Geçici Madde)
  Geçici Madde - (15/9/1987 tarih ve 292 sayılı KHK.`nin hükmüdür.)
  1987 yılının Eylül ayı içinde yapılacak ad çekme işlemleri aynı yılın Aralık
ayı içinde yapılır.
MÜLGA HÜKÜMLER, MAYIS 1993 (Ek - 14)
                1202 - 12
  28 - 29/6/1992 tarih ve E:1991/21.K:1992/42 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı
ile iptal edilmiş hükümlerin metinleri:(Madde numaraları: Ek Madde 2 Ek Madde 3,
Ek Madde 19, Ek Madde 20, Geçici Madde 1, Geçici Madde 2.)

  Ek Madde 2 fıkra iki - (3/4/1991 tarih ve 3708 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarına, en az iki fakülteden oluş-
ması, Fen ve Edebiyat alanlarıyla ilgili eğitim programlarının bulunması ve
eğitim-öğretim ve araştırma düzeyinin en az o ilde, o ilde yoksa en yakın ildeki
Devlet üniversitesindeki eğitim-öğretim ve araştırma düzeyinde olduğunun tespiti
halinde kanunla üniversite adı verilebilir. Vakıflarca kurulmuş bir yükseköğre-
tim kurumunun yukarıda sayılan niteliklere sahip olup olmadığını belirten esas-
lar Milli Eğitim Bakanlığının ve Devlet Planlama Teşkilatının uygun görüşü alı-
narak. Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

  Ek Madde 3 fıkra üç - (3/4/1991 tarih ve 3708 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Yükseköğretim Genel Kurulunca belgeler üzerinde yapılacak inceleme sonucu-
nun, yeni bir üniversitenin kurulmasını veya kurulmuş bir yükseköğretim kurumuna
üniversite adının verilmesini gerektirmesi halinde tekemmül ettirilen teklif
dosyası gereği için Milli Eğitim Bakanlığına sunulur.

  Ek Madde 19 - (3/4/1991 tarih ve 3708 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  a) Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınmak suretiyle, Milli Eğitim Ba-
kanlığının önerisi üzerine uygun görülen üniversitelere Bakanlar Kurulu kara-
rıyla özel statü verilebilir. Özel statü verilen bir üniversite, dokuz kişik bir
Üst Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Üst Yönetim Kurulunun rektör dışındaki
sekiz üyesinden ikisi Milli Eğitim Bakanlığı, ikisi Yükseköğretim Kurulunca
gösterilecek 3 misli aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Cumhurbaşkanı ge-
rektiğinde yeni adayların tespitini isteyebilir. Cumhurbaşkanı tarafından onay-
lanmayanların yerine yeni adayların seçilmeleri iki hafta içinde yapılmadığı
takdirde, Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır. Üyelerin geri kalan dördü ise
Cumhurbaşkanınca doğrudan atanır. Üst Yönetim Kurulu üyeleri yaş haddi hariç
Devlet memuru olma niteliğine sahip olan ve toplumda temayüz etmiş kişiler ara-
sından seçilir. Bu üyelerin görev süresi altı yıl olup her üç yılda bir yarısı
yenilenir. Süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Herhangi bir
nedenle üyeliğin normal süreden önce sona ermesi halinde, eski üyenin kalan sü-
resini tamamlamak üzere yenisi seçilir.
  Rektör dışındaki üyeler fahri olarak görev yapar. Bunlara toplantılara ka-
tılmak için yaptıkları masraflar dışında herhangi bir ad altında üniversiteden
ödeme yapılmaz.
  Bu üniversitelerde rektör, Üst Yönetim Kurulunun rektör dışındaki üyelerinin
göstereceği dört aday arasından Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise rektörün göstere-
ceği üç aday arasından Yükseköğretim Yürütme Kurulunca atanırlar.
  b) Özel statü verilen üniversitelerdeki öğretim elemanları ve diğer perso-
nel, diledikleri takdirde, eski statülerinde görevlerine devam edebilecekleri
gibi, Üst Yönetim Kurunca tespit edilen esas ve usullere göre sözleşmeli olarak
da atanabilirler. Sözleşmeli olarak çalışanlardan isteyenlerin T.C. Emekli San-
dığı ile ilişkileri devam eder.
  c) Özel statü verilen üniversitelerin her birinde, o üniversitenin kendi
özelliklerine ve kuruluş amacına uygun olarak gelişebilmesi, öğrencilerin sosyal
ihtiyaçlarının karşılanması ve üniversitenin her türlü faaliyetleri sonucu ya-
rattığı kaynaklarını etkili ve verimli bir biçimde kullanabilmesi amacı ile Üst
Yönetim Kuruluna bağlı bir işletme hesabı tesis edilir.
  İşletme hesabının başlıca gelir kaynağı, öğrenci başına gerçek maliyete göre
tespit edilen öğrenim ücretidir. Bu ücretin bir kısmı Devlet, diğer kısmı öğ-
renciler tarafından karşılanır. Her eğitim-öğretim yılına ait öğrenci başına
gerçek maliyetler, Üst Yönetim Kurulunun teklifi, Devlet Planma Teşkilatının uy-
gun görüşü ile Maliye ve Gümrük ve Milli Eğitim bakanlıkları tarafından birlikte
belirlenir. Öğrenim ücretinin Devletçe karşılanacak kısmı ise, Bakanlar Kurulun-
ca tespit edilir.
                   1202-13
  Öğrenci başına tespit edilen öğrenim ücretinin devletçe karşılanan kısmı
için gerekli ödenekler ilgili üniversite katma bütçesinin transferler tertibine
konur ve buradan işletme hesabına aktarılır. Aktarma, öğrencilerin kayıt sıra-
sında bütçe dairesi başkanlığından alacakları çeklerin öğrenciler tarafından iş-
letme hesabına yatırılmasıyla gerçekleştirilir ve bunların toplamı her yıl iki
eşit taksitte üniversiteye ödenir.
  Öğrenim ücretinin öğrencilerce karşılanack kısmı, kayıt sırasında öğrenciler
tarafından işletme hesabına yatırılır. Bu kısmın öğrencilere ne ölçüde Devlet
tarafından borç verileceği, ödeme usulleri ile bunları Devlete borçlanmak su-
retiyle ödemek isteyen öğrencilerin Devlete olan borçlarının ne şekilde ödene-
ceği, Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
  İşletme hesabı, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununa tabi değildir.
  İşletme hesabının diğer gelir kaynaklarına, gider kalemlerine, harcama ve
satın alma ile denetimine ilişkin usul ve esaslar, Yükseköğretim Kurulunun tek-
lifi, Milli Eğitim Bakanlığının uygun görüşü ile Maliye ve Gümrük Bakanlığınca
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
  d) Üst Yönetim Kurulu üyelerinin diğer görev ve yetkileri, Yükseköğretim
Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

  Ek Madde 20 bent (b) - (3/4/ 1991 tarih ve 3708 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  b) Vakıflar Genel Müdürlüğü`nün mütevellisi bulunduğu (Bezm-i Alem Valide
Sultan Mazbut Vakfı) tarafından kurulan Yükseköğretim Kurumuna (Bezm-i Alem Üni-
versitesi) adı verilmiştir.
  Bu Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden üç ay içinde Bezm-i Alem Valide
Sultan Mazbut Vakfının eğitimle ve sağlık hizmetleriyle ilgili akarat ve
hayratı bütün hakları ve vecibeleriyle bu Üniversitenin tüzel kişiliğine tahsis
olunur ve Üniversite kurulmuş organlarıyla ve görevlileriyle birlikte faaliye-
tine aynen devam eder.

  Geçici Madde 1 - (3/4/1991 tarih ve 3708 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu Kanu-
nun 7 nci maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen Ek 18 inci maddenin 2 nci fık-
rasında öngörülen yardım 1991 yılında, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesindeki
yedek ödenek tertibinden yapılır.

  Geçici Madde 2 - (3/4/1991 tarih ve 3708 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu Kanu-

nun 7 nci maddesi ile eklenen Ek Madde 19`da tarif olunan ilk üst yönetim Kuru-
lunun rektör dışında kalan üyelerinin yarısının süresi üç yıldır. Bu üyeler se-
çimi takip eden otuz gün zarfında ad çekme suretiyle tespit edilir.
  29 - 6/5/1993 tarih ve 3908 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numarası:44.)

  Madde 44 fıkra bir - (10/12/1988 tarih ve 3511 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Yükseköğretim kurumlarında, ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğ-
rencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler, iki yıllık ön
lisans için dört, dört yıllık lisans için yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim-
öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları
ise dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Bir eğitim-öğretim programında başa-
rısız en çok üç ders kaldığı takdirde bu süreler aşılabilir. Açık öğretim öğ-
rencileri,öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı
değildirler.
  30 - 30/5/1990 tarih ve E: 1990-2, K:1990-10 sayılı Anayasa Mahkemesi Kara-
rı ile iptal edilmiş hükmün metni: (Madde numarası: Ek Madde 3.)

  Ek Madde 3 fıkra iki - (23/11/1989 tarih ve 3589 Sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Yükseköğretim Genel Kurulu, belgeler üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan
sonra, kurulacak yükseköğretim kurumu hakkında kararını verir ve bu kararını
bilgi için Milli Eğitim Bakanlığı`na sunar.
               1202-14
  31 - 7/6/1995 tarih ve 4111 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 44)
  Madde 44 fıkra bir ve iki (6/5/1993 tarih ve 3908 sayılı kanunun hükmüdür.)
  Yükseköğretim kurumlarında, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan
öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler iki yıllık
önlisans için dört, dört yıllık lisans için yedi yıldır. Öğrenciler normal
eğitim-öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan
programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Ancak, bu süreler sonun-
da; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek izin beş dersten başarı-
sız olanlara dört yarı yıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda
iki öğretim yılı); Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğrencileri hariç, üç veya
daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden
açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için
gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde yönetmeliklerinde başarılı
sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle
ilişkileri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim
yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere
diledikleri son iki sınıf derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan
uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere
devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam
üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgezmiş
sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğren-
ciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler, ancak, sınav hakkı dışındaki
diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açık öğretim öğrencileri, öğren-
cilik haklarından yararlanmamak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı değildirler.
  Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl
sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine
getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen ve birinci sınıfta
en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan
öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı
verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksazın başvurmaları
halinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin, her eğitim-öğretim
yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu olduk-
ları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.
Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden
sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir
şekilde yararlanamazlar.
  32 - 5/6/1996 tarih ve 4142 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış
veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: Ek:18.)

  Ek Madde 18 fıkra iki - (19/11/1992 tarih ve 3843 sayılı Kanunun hükmü-
dür.
  Yapılacak yardım: Devlet yükseköğretim kurumlarına o yıl tahsis edilen
toplam bütçe ödeneklerinin örgün öğrenci sayısına bölünmesiyle elde edilen
miktarın, ilgili vakıf yükseköğretim kurumunda okuyan öğrenci sayısıyla çar-
pılmasıyla bulunacak meblağın yarısını geçemez.
  33- 1/8/1996 tarih ve 4160 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş hükümlerin metinleri (Madde numaraları: 50, Ek Madde 18.)

  Madde 50 bent (c) - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  c. Lisans üstü öğretim yapan öğrencilerden harç alınmaz.
                 1202-15
  Ek madde 18 fıkra iki - (5/6/1996 tarih ve 4142 sayılı kanunun hükmüdür.)
  Yapılacak Yardım:Devlet yardımının miktarı katma bütçeli Devlet yüksek-
öğretim kurumlarına o yıl tahsis edilen toplam bütçe ödeneklerinin örgün
öğrenci sayısına bölünmesi ile elde edilen tutardır. Bu şekilde bulunacak
miktar İstanbul, Ankara ve İzmir illeri dışında kurulacak yükseköğretim kurum-
larına bu illerdekilere nazaran iki katı, fen, mühendislik, mimarlık ve tıp
dalları için de diğer dallara nazaran iki katı olacak şekilde bölüştürülür.
Vakıf üniversitelerinin merkezleri dışındaki illerde kurdukları yükseköğretim
kurumları için yapılacak yardımın hesabında merkez dışındaki ilgili il esas
alınır.
  34- 14/5/1997 tarih ve 4249 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları:36,)

  Madde 36, fıkra (a) bend (ı) fıkra üç-(17/8/1989 tarih ve 2880 sayılı Ka-
nunun hükmüdür.)
  Devamlı statü ile atananlar, aradan beş yıl geçmeden, kısmi statüye geçmek
için başvuramazlar.
  35 - 2/7/1997 tarih ve 4278 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numarası: 59)

  Madde 59 - (4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Siyasi partilere girme yasağı:

  Madde 59 - Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları ile her düzeyde-
ki öğrenciler siyasi partilere ve bunların her türlü yan kuruluşlarına üye ola-
mazlar ve bir parti hesabına siyasi faaliyet gösteremezler. Kamu yararına olan
dernek dışında, herhangi bir derneğe üye olma, rektörün yazılı iznine bağlıdır.
  36- 14/5/1997 tarih ve E.1997/21, K.1997/48 sayılı Anayasa Mahkemesi Kara-
rı ile iptal edilmiş hükümlerin metinleri. (Madde numarası:6)

  Madde 6 fıkra (b) bent (4)-(2/12/1987 tarih ve 301 sayılı KHK`nin hükmüdür.
  Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca seçilen iki,
  37 - 22/6/2000 tarih ve 4584 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş
olan hükümlerin metinleri (Madde numarası: 24)

  Madde 24 bend (b) alt bend (3) - (17/8/1983 tarih ve 2880 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Üniversitelerarası Kurulca merkezi sistemle hazırlanacak bir yabancı dil imtahanını
başarmış olmak,
   38-13/9/2000 tarih ve E.:2000/4, K.:2000/21 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı
ile iptal edilmiş hükümlerin metinleri (Madde numaraları: Ek Madde 17, Geçici
Madde 1)

   Ek Madde 18, fıkra bir-(28/12/1999 tarih ve 4498 sayılı Kanunun hükmüdür.)
   Vakıflar tarafından kurulmuş bulunan yükseköğretim kurumlarının eğitim ve
öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla Maliye Bakanlığı, ilgili kurum
ve kuruluşların olumlu görüşlerini de almak kaydıyla, Hazineye veya diğer kamu
tüzel kişilerine ait taşınmaz malların kullanım hakkını Bakanlar Kurulunca tespit
edilecek bedel karşılığında en çok kırkdokuzyıl süre ile bu kurumlara devrede-
bilir. Bu suretle bir kullanım hakkı tahsisinin yapılabilmesi için vakıflarca kurulmuş
bulunan yükseköğretim kurumunun:
   a)En az iki eğitim-öğretim yılı, eğitim-öğretim yapmış olması,
   b)Üniversitelerarası Kurul tarafından görevlendirilecek değerlendirme komisyo-
nunca tespit edilen tanınmış bilimsel dergilerde öğretim üyesi başına düşen yayın
sayısı bakımından bu esasa göre sıralanan Devlet üniversitelerinin ilk yarısına
girecek durumda olması,
   c)Öğrencilerinin en az %15`ine eğitim-öğretim masraflarını karşılayacak miktarda
sürekli olarak burs vermesi,
   Gerekir.

   Ek Madde 18-, fıkra iki- (28/12/1999 tarih ve 4498 sayılı Kanunun hükmüdür.)
   Vakıf üniversitesi, Orman Bakanlığının göstereceği arazide, tahsis edilen
alanın 2 katı kadar bir bölümü, tahsisten itibaren en geç beş yıl içinde ağaçlan-
dırır ve ilk beş yıllık bakım giderlerini üstlenir.

   Ek Madde 18 -, fıkra üç- (28/12/1999 tarih ve 4498 sayılı Kanunun hükmüdür.)
   Yukarıda belirtilen amaçların yanında tahsisi yapılan arazilerde; konut alanı
açılamaz, yapılmış veya yapılacak olan lojmanlar üniversitenin tam gün statüsünde
görevli akademik personeli ile hizmetin aksamadan yürütülmesi için gerekli
idari personeli dışındaki gerçek ve tüzel kişilere her ne sebeple olursa olsun tahsis
edilemez, eğitim ve öğretim hizmetleri ile sosyal, kültürel ve sportif amaçlar
dışında bina ve tesis yapılamaz, herhangi bir hak karşılığı bina ve tesis yaptırıla-
maz, ilgili vakıf üniversitesi öğrencileri dışındaki kurum ve kuruluşların öğrencilerine
yurt tahsisi yapılamaz. Vakıf yükseköğretim kurumlarının kullanım hakkı tahsis
edilen taşınmaz malları belirtilen şartlara uygun olarak kullanmaları ve öngörülen
koşulları yerine getirmeleri esastır. Amaçlara uygun olarak kullanılmaması veya
öngörülen koşulların yerine getirilmemesi halinde, tahsis konusu taşınmaz mallar
üzerindeki bina ve tesisleriyle birlikte Hazineye veya ilgili kamu tüzel kişilerinin
mülkiyetine herhangi bir işleme gerek kalmaksızın intikal eder.
                            1202-16

   Geçici Madde 1-(28/12/1999 tarih ve 4498 sayılı Kanunun hükmüdür.)
   Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kendilerine yetkili mercilerce kullanım
hakkı tahsisi yapılmış ve izin verilmiş olan vakıflarca kurulmuş yükseköğretim
kurumlarına, bu işlemlerin sonucuna bakılmaksızın, 2547 sayılı Kanunun bu Kanunla
değişik ek 18 inci maddesinde yer alan şartları gerçekleştirilmiş olmaları kaydıyla
Bakanlar Kurulunca belirlenen bedel karşılığında aynı mahaller itibariyle bu Kanuna
göre kullanım hakkı tahsisi yapılır.
  39-21/2/2001 tarih ve 4629 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştiril-
miş olan hükümlerin metinleri (Madde numarası:10)

  Madde 10-son fıkra-(4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanun hükmüdür.)
   Merkez, bu hizmetleri ücret veya bedel karşılığı yapar. Toplanan ücret veya
bedeller Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fonunda toplanır.
Fonun ita amiri Yükseköğretim Kurulu Başkanıdır. Bu fon öğrenci seçme ve yer-
leştirme hizmetleri için kullanılır. Fondan yapılacak harcamalarda ve diğer
mali hususlarda döner sermaye ile ilgili esaslar uygulanır. Fonun yönetim, iş-
letme ve denetim esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. Her yıl sonun-
da fondan artan meblağ gelecek yılın fon hesabına aktarılır.
   40-20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunla değiştirilen hükümler. (Madde
numarası:58
   41-26/6/2001 tarih ve 4689 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş
olan hükümlerin metinleri (madde numaraları: 11)
  Madde 11 fıkra bir ve iki (27/6/1989 tarih ve 375 sayılı KHK`nın hükmüdür.)
  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması
mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim elemanlarına
görev unvanlarına göre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek mecburi ve
isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders
programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla en çok 20 saate kadar ek ders
ücreti ödenir. (Ek ibare:13/7/1993-KHK-486/5 md.) Ancak, 20 saat olan azami ücretli
ek ders süresine ikinci öğretim için 10 saat daha ilave edilir. Ders yüklerinin
tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretiminde verilen ders ve faaliyetler
dikkate alınır.
  (Değişik: 9/4/1990-KHK-418/29 md.; İptal: Ana.Mah.`nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22,
K.1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994-KHK-527/21 md.) Öğretim
elemanlarının teorik derslerle yaptırdıkları uygulama, yönettikleri tez, seminer ve
doktora çalışmalarının ve ara sınavların ne ölçüde ders yükünden sayılacağı
Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Ancak ara sınavlar için Yükseköğretim Kurulunca
öğrenci sayısı gözönünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek ders yükü beş
saati, diğer faaliyetler için belirlenecek ders yükü ise bir saati geçemez. Ders yükü
ve ek ders ücretinin hesabında teorik dersler dışındaki faaliyetler için belirlenen
toplam yükün haftalık on saatlik kısmı dikkate alınır, kalan kısım ise maaş karşılığı
sayılır.

  Madde 58 fıkra (b)-(27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK`nin hükmüdür.
  b) Araştırma Fonu:
  (Değişik:27/6/1989 - KHK - 375/16 md.) Üniversitelerde Yükseköğretim Kurulu
kararı ile rektörlüğe bağlı o üniversitede mevcut tüm döner sermayelerin gelir-
lerinden araştırma fonu kurulabilir. Bu fonun gelirleri şunlardır:
  (1) Yukarıdaki esaslara göre her yıl döner sermayeden aktarılacak meblağ,
   (2) Öğretim üyelerinin dolaylı veya doğrudan katkısı olmadan elde edilen
döner sermaye gelirlerinin tamamı,
  (3) Üniversite bütçesine konulan araştırma ödenekleri,
  (4) Yıl sonunda Fondan artan meblağ,
  (5) Yapılacak bağış ve yardımlar ve diğer gelirler.
  42 - 29/6/2001 tarihli ve 4702 sayılı Kanunla değiştirilmiş veya yürürlükten kaldırılmış
hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 3, Ek madde 2,)

  Madde 3 bend (c) paragraf bir - (3/4/1991 tarihli ve 3708 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların
bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, meslek
yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezleridir.

  Ek Madde 2 - (17/8/1983 tarihli ve 2880 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Vakıflar, kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla ve mali ve idari hususlar
dışında, akademik çalışmalar, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik
yönlerinden bu Kanunda gösterilen usul ve esaslara uymak kaydıyla, yükseköğretim
kurumları veya bunlara bağlı birimlerden birini veya birden fazlasını kurabilirler.
  (Ek: 7/6/1989-KHK-369/3 md.; Aynen kabul: 23/11/1989-3589/3 md.;
Değişik: 3/4/1991-3708/2 md.; İptal: Ana.Mah.`nin 29/6/1992 tarih ve E.1991/21, K.1992/42
sayılı Kararıyla.)
     2547 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
  Kanun                              Yürürlüğe
  No.       Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi
---------------- ---------------------------------------------- ---------------
  2653              ---               20/4/1982
  2708              ---               25/9/1982
  2880              ---               19/8/1983
  2984              ---               8/3/1984
 KHK 243              ---              31/12/1984
  3248              ---               3/1/1986
 KHK 260              ---               3/9/1986
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.