Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

SERMAYE PİYASASI KANUNU (1) Mevzuat Listesi

            SERMAYE PİYASASI KANUNU (1)
  Kanun Numarası    : 2499
  Kabul Tarihi     : 28/7/1981
  Yayımlandığı R.Gazete: Tarih :30/7/1981 Sayı: 17416
  Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa: 356
                *
               * *
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren
    yönetmelikler için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre
        düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
                *
               * *
               BÖLÜM - I
              Genel Hükümler
  Konu ve amaç:

  Madde 1 - Bu Kanunun konusu,tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak hal-
kın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak amacıy-
la; sermaye piyasasının güven,açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını,tasarruf
sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını,düzenlemek ve denetlemektir.
  Kapsam:

  Madde 2 - (Değişik birinci fıkra: 29/4/1992 - 3794/1 md.) Sermaye piyasası
araçları, bu araçların ihracı, halka arzı ve satışı, bunları ihraç veya halka
arz edenler, bu Kanunun 40 ıncı maddesi çerçevesinde borsalar ve teşkilatlanmış
diğer piyasalar, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası kurumları ve
Sermaye Piyasası Kurulu bu Kanun hükümlerine tabidir. Ancak halka açık olmayan
anonim ortaklıkların halka arzedilmeyen hisse senedi ihraçları bu Kanun kapsamı
dışındadır.
  Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.
  Tanımlar:

  Madde 3 - Bu Kanunda yer alan bazı deyimlerin anlamları aşağıda gösteril-
miştir.
  a) Kurul:Bu Kanunun IV üncü bölümünde düzenlenen Sermaye Piyasası Kuruludur.
  b) (Değişik: 29/4/1992 - 3794/2 md.) Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıy-
metler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır.
  Menkul Kıymetler: Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı tem-
sil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nite-
likte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları Kurulca belirle-
nen kıymetli evraktır.
  Diğer Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıymetler dışında kalan ve şartları
Kurulca belirlenen evraktır. Şu kadar ki, nutuk ile çek, poliçe, bono ile mev-
duat sertifikaları bundan müstesnadır.
  c) (Değişik: 29/4/1992 - 3794/2 md.) İhraç ve Halka Arz:
  İhraç: Bu Kanunun uygulanmasında ihraç, sermaye piyasası araçlarının ihraç-
cılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arzedilmeksizin satı-
şıdır.
  Halka Arz: Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan
halka çağrıda bulunulmasını; halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu
olmaya davet edilmesini; hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer
piyasalarda devamlı işlem görmesini; bu Kanuna göre halka açık anonim ortaklık-
ların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satı-
şını ifade eder.
-----------------
(1) Bu Kanunla Maliye Bakanlığına ve Maliye Bakanına verilmiş olan her türlü
  görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetten ilgili olanların doğrudan
  doğruya Başbakana, Başbakanın görevlendireceği Devlet Bakanına, Hazine
  Müsteşarlığına ve Hazine Müsteşarına intikal edeceği; 9.12.1994 tarih ve
  4059 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.
  d) Kayıtlı Sermaye:Anonim ortaklıkların,esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak
kaydıyla,yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanununun sermayenin artırılma-
sına dair hükümlerine tabi olmaksızın hisse senedi çıkarabilecekleri azami mik-
tarı gösteren,Ticaret Sicilinde tescil edilmiş sermayeleridir.
  e) Başlangıç Sermayesi: Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların sahip olma-
ları zorunlu olan asgari çıkarılmış sermayeleridir.
  f) Çıkarılmış Sermaye : Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların satışı ya-
pılmış hisse senetlerini temsil eden sermayeleridir.
  g) (Ek: 29/4/1992 - 3794/2 md.) Halka Açık Anonim Ortaklık: Bu Kanunun uy-
gulanmasında halka açık anonim ortaklık, hisse senetleri halka arzedilmiş olan
veya halka arzedilmiş sayılan anonim ortaklıklardır.
  h) (Ek: 29/4/1992 - 3794/2 md.) İhraçcı: Anonim ortaklıklar, mevzuata göre
özelleştirme kapsamına alınanlar dahil kamu iktisadi teşebbüsleri, mahalli ida-
reler ile bunlarla ilgili özel mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren kuruluş,
idare ve işletmelerdir.
  i) (Ek: 29/4/1992 - 3794/2 md.) Aracı kuruluşlar: Aracı kurumlar ile banka-
ları ifade eder.
  j) (Ek: 29/4/1992 - 3794/2 md.) İlgili Bakan ve İlgili Bakanlık: Başbakan
tarafından görevlendirilen Devlet Bakanı ve Devlet Bakanlığıdır.
                BÖLÜM II
    Sermaye Piyasası Araçlarının Kurul Kaydına Alınması, İhracı,
            Halka Arzı ve Satışı (1)
  Kurul Kaydına Alınma

  Madde 4.- (Değişik: 29/4/1992 - 3794/3 md.)
  İhraç veya halka arz olunacak sermaye piyasası araçlarının Kurula kaydetti-
rilmesi zorunludur.
  Genel ve katma bütçeli idareler ve T.C. Merkez Bankasınca ihraç olunacak
sermaye piyasası araçlarının Kurula kaydettirilmesi zorunlu değildir. Ancak bu
ihraçlar hakkında Kurula bilgi verilir.
  Sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıkların hisse senetleri halka arz
yoluyla satılamaz.
  Kurula Başvuru ve İnceleme

  Madde 5.- (Değişik: 29/4/1992 - 3794/4 md.) Kurula kayıt başvurusuna Ku-
rulca belirlenecek bilgi ve belgeler eklenir.
  Belgeler ve açıklamalardaki eksikliklerin Kurul tarafından belirlenecek bir
sürede tamamlanması zorunludur. Noksanlıkları bu süre içinde tamamlanmayan baş-
vurular düşer.
  İncelemeler sonucunda açıklamaların yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst bir
biçimde yansıtmayarak halkın istismarına yol açacağı sonucuna varılırsa, gerçek-
te gösterilerek, başvuru konusu sermaye piyasası aracının Kurul kaydına alınma-
sından imtina edilebilir.
  Başvurular en çok otuz gün içinde sonuçlandırılır. Eksikliklerin tamamlan-
ması için verilen süreler hesaba katılmaz.
---------------------------
(1) II nci Bölüm Başlığı "Menkul Kıymetlerin Halka arzı ve satışı" iken
   29/4/1992 tarih ve 3794 sayılı kanunun 3 üncü maddesi ile değiştirilmiş ve
   metne işlenmiştir.
  Halka arzın şekli:

  Madde 6 .- (Değişik: 29/4/1992 - 3794/5 md.)
  Sermaye piyasası araçlarının halka arzında açıklanacak bilgiler izahnamede
yer alır. İzahnamede bulunması gereken bilgiler Kurul tarafından belirlenir.
Sermaye piyasası araçlarının Kurul kaydına alınmasından sonra izahname ticaret
siciline tescil ve ilan edilir. Halkın sermaye piyasası araçlarını satın almaya
daveti sirküler ile yapılır. Yayımlanacak sirküler ve ilanların esasları Kurul
tarafından belirlenir.
  İlanlar ve açıklamalar gerçeğe uymayan abartılmış veya yanıltıcı bilgileri
içeremeyeceği gibi Kurul kaydına alınmanın resmi bir teminat olarak yorumlanma-
sına yol açacak açık veya dolaylı bir ifade taşıyamaz. Kurul, yanıltıcı nite-
likte gördüğü reklamları yasaklar.
  Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Satışı

  Madde 7 .- (Değişik: 29/4/1992 - 3794/6 md.)
  Sermaye piyasası araçlarının halka satışı izahnamede gösterilen esaslar ve
 belirlenen satış süresi dahilinde yapılır. Kurul, pay sahiplerinin ve yatırım-
cıların haklarını korumak amacıyla, sermaye piyasası araçlarının halka arz veya
satışının gerektiğinde satın alma taahhüdü ile birlikte aracı kuruluşlar aracı-
lığıyla yapılmasını; sermaye artırımlarında kullanılmayan rüçhan haklarına te-
kabül eden payların, piyasa değerinin nominal değerinin üzerinde olması halinde,
bunların primli fiyattan satılmasını isteyebilir.
  İzahname ve sirküler, aracı kuruluşlar ile ihraçcılar tarafından müştereken
imzalanır. Bu belgelerde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıt-
masından ihraçcılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen
aracı kuruluşlara da zararın ihraçcılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müra-
caat edilir.
  Halka arz yoluyla satılan hisse senedi bedellerinin tam olarak nakden öden-
mesi şarttır. Kurul, satış süresi içinde satılamayan payların kendileri tarafın-
dan tamamen satın alınacağı ve bedellerinin ödeneceğinin kurucular, pay sahip-
leri veya aracı kuruluşlar arasından Kurulca belirlenenler tarafından ortaklığa
karşı taahhüt edilmesini ister. Bu taahhüt, süre sonunda satılamayan payların
kurucular, pay sahipleri veya aracı kuruluşlar tarafından satın alınıp bedelle-
rinin nakden ödenmesini de kapsar.
  Sermaye piyasası araçlarının satış esnasında alıcıya teslimi şarttır; ancak
esas sermaye sistemini kabul etmiş anonim ortaklıklar, sermaye artırımının tes-
cilini takip eden en geç otuz gün içinde hisse senetlerini alıcılara teslim
ederler. Nama yazılı hisse senetleri için bu süre doksan gündür. Kayıtlı sermaye
sistemini kabul etmiş anonim ortaklıklarda hisse senetlerinin satış esnasında
alıcıya tesliminden itibaren pay sahipliği hakkı kazanılır ve bu halde Türk Ti-
caret Kanununun 395 inci maddesinin 3 üncü cümlesi ile 412 nci maddesi hükümleri
uygulanmaz. Satışı yapılan hisse senetleri dışındaki sermaye piyasası araçları-
nın satış sırasında alıcıya teslimi şarttır.
  Kurul sermaye piyasası araçlarının halka satışında, küçük tasarruf sahiple-
rinin bunları almalarını kolaylaştırıcı, hak ve yararlarını koruyucu tedbirlerin
alınmasını ortaklıktan ve satışı yapanlardan isteyebilir. Kurul, halka arzlarda
dağılımı en fazla sağlayacak ve dağıtımda küçük tassarruf sahiplerinin öncelikle
satın almasını temin edecek düzenlemeler yapmaya yetkilidir.
  Borsaya başvuru:

  Madde 8 - (Mülga: 29/4/1992 - 3794/39 md.)
  Satış sonuçları hakkında bilgi verme:

  Madde 9 - (Değişik birinci fıkra: 29/4/1992 - 3794/7 md.)
  Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışını yapan ihraçcılar
veya aracı kuruluşlar satışı süresinin bitiminden itibaren altı iş günü içeri-
sinde, satışın sonucu hakkında, Kurula bilgi vermekle yükümlüdürler.
  Verilecek bilgilerin şekil ve esasları Kurul tarafından belirlenir.
  İzahnamedeki değişiklikler:

  Madde 10 - (Değişik birinci fıkra: 29/4/1992 - 3794/8 md.)
  İzahname ile halka açıklanan konulardaki değişikliklerin, ilgili ihraçcılara
en geç on gün içinde Kurula bildirilmesi zorunludur.
  Bildirimin şekil ve esasları Kurul tarafından belirlenir.
  Değişiklikler 6 ncı maddede belirtilen esaslara göre ilan edilir.
  Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi

  Madde 10/A - (Ek: 15/12/1999 - 4487/1 md.) (1)
  Sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin haklar; özel hukuk tüzel kişi-
liğini haiz bir Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenir. Bu Kuruluş,
Kurulun gözetim ve denetimi altındadır. Merkezi Kayıt Kuruluşunun kuruluş,
faaliyet,çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetme-
likte belirlenir.
  Kayıtlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından, bilgisayar ortamında, ihraç-
cılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle tutulur. Kayıt edilen
haklar bu Kanunun 7 nci maddesi uyarınca senede bağlanmaz. Sermaye piyasası
araçlarının nama veya hamiline yazılı hesaplarda kayıt esasları ile kayıtların
nasıl tutulacağı ve kayıtların tutulmasında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve
esaslar Kurulca bir tebliğ ile belirlenir.
  Kayden izlenen sermaye piyasası araçları üzerindeki hakların üçüncü kişilere
karşı ileri sürülebilmesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim tarihi
esas alınır.
  Kurul bu madde kapsamında kaydı tutulacak hakları, bu hakların bağlı olduğu
sermaye piyasası araçlarını, türleri ve ihraçcıları itibariyle belirleyebilir.
  Payların devrinin, Türk Ticaret Kanununun 417 nci maddesi çerçevesinde or-
taklıklar tarafından pay defterine kaydında, ilgililerin başvurusuna gerek kal-
maksızın Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde ihraçcılar itibariyle tutulan kayıtlar
esas alınır.
  Merkezi Kayıt Kuruluşu, ihraçcılar ve aracı kuruluşlar, kendi tuttukları
kayıtların yanlış tutulmasından dolayı hak sahiplerinin uğrayacağı zararlardan
kusurları oranında sorumludur.
  Merkezi Kayıt Kuruluşunun personeli hakkında, Kanunun 25 inci maddesi hükmü
uygulanır.
               BÖLÜM III
  İhraçcılara ve Halka Açık Anonim Ortaklıklara İlişkin Hükümler (2)
  Ortak hükümler (3)

  Madde 11 .- (Değişik: 15/12/1999 - 4487/2 md.)
  Pay sahibi sayısı 250`yi aşan anonim ortaklıkların hissi senetleri halka
arzolunmuş sayılır ve bu ortaklıklar, halka açık anonim ortaklık hükümlerine
tabi olurlar.
  Kurul, bu Kanuna tabi ihtiyaçların kaydını tutar. İhraçcılar, sermaye piya-
sası araçlarının herhangi bir şekilde halka satıldığını veya açık anonim ortak-
lık statüsünün kazanıldığını öğrendikleri tarihten itibaren otuz gün içinde
Kurula bildirmek zorundadırlar. Ortaklık denetçileri, bu durumu öğrendikleri
tarihte, ihraçcının yönetim kuruluna ve Kurula bildirmekle yükümlüdürler.
  Kurulca yapılan incelemelerde, bu Kanuna tabi ortaklıkların menkul kıymet-
lerinin ikinci el piyasasının olşturduğu anlaşıldığı takdirde; Kurul, bu ortak-
lıkların doğrudan yada dolaylı ortak sayısını veya bilanço büyüklüğünü dikkate
alarak, menkul kıymetlerine borsada işlem görme şartı getirebilir.
--------------
(1) Bu maddenin yayımı, tarihinden geçerli olmak üzere, merkezi kayıt kurulu-
şunun kurulduğu tarihte yürürlüğe gireceği, 15/12/1999 tarih ve 4487 sayılı
Kanunun 30 uncu maddesi ile hüküm altına alınmıştır.
(2) III üncü Bölüm Başlığı; "Menkul Kıymetleri Halka Arz olunan Anonim Ortak-
lıklar" 29/4/1992 tarih ve 3794 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile değiştirilmiş
ve metne işlenmiştir.
(3) Madde başlığı, "Genel olarak" iken 15/12/1999 tarih ve 4487 sayılı Kanunun
2 nci maddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
               5294 - 1
  Bu Kanun kapsamına giren ihtiyaçlardan; anonim ortaklık niteliğini haiz
olmayanlar, sermaye piyasası araçlarını halka arz etmeyenler, aktif toplamı,
brüt satış hasılatı, ihraç veya halka arz tutarı Kurulun belirleyeceği miktardan
az olanlar veya diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç veya halka arz edenler
Kurulca bu Kanuna tabi olmalarından kaynaklanan yükümlülüklerinden kısmen veya
tamamen muaf tutabilirler. Bu muafiyet şartları, ihraçcıların Kurul kaydından
çıkma veya çıkarılma esasları ile halka arz işlemlerinden kısmen muafiyet
şartları tebliğlerle belirlenir.
  Kurulca belirlenecek esaslar dahilinde, ulusal veya uluslararası piyasalarda
tedavülü kolaylaştırmak amacıyla, depo edilen menkul kıymetlerin verdiği hakları
aynen sağlayan, onlara özdeş hamiline yazılı "depo edilen menkul kıymet serti-
fikaları" çıkarılabilir.
  Nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da, borsalarda veya teşkilatlanmış
diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri hakkında Türk Ticaret
Kanununun 368 inci maddesindeki, ortaklara taahhütlü mektup gönderilmesi sure-
tiyle toplantı gününün bildirlmesine ilişkin hüküm uygulanmaz.
  Halka açık anonim ortaklıkların, Türk Ticaret Kanununun 388 inci maddesinin
ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul top-
lantılarında, ana sözleşmelerinde aksine bir hüküm yoksa, Türk Ticaret Kanununun
372 nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.
  Türk Ticaret Kanununun 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 377 nci maddelerinde
esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar,
halka açık anonim ortaklıklarda, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil
eden pay sahipleri tarafından kullanılır.
  Halka açık anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinin değiştirilmesi için
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurulmadan önce Kurulun uygun görüşünün alın-
ması zorunludur.
  Kayıtlı sermaye:

  Madde 12 - Hisse senetlerini halka arz etmek üzere kurulan anonim ortaklık-
lar ile kurulmuş olup da sermaye artırmak suretiyle hisse senetlerini halka arz
edecek olan anonim ortaklıklar,Kuruldan izin almak şartı ile kayıtlı sermaye
sistemini kabul edebilirler.
  Bu halde ortaklığın esas sermayesi çıkarılmış sermaye olur ve sözleşmede
tespit edilen kayıtlı sermaye miktarına kadar yeni hisse senetleri çıkarmak su-
retiyle yönetim kurulu tarafından Türk Ticaret Kanununun esas sermayenin artı-
rılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalınmaksızın sermaye artırılabilir.
  Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse
senetleri çıkarılamaz.
  (Değişik: 29/4/1992 - 3794/10 md.) Kayıtlı sermayeli ortaklıkların başlan-
gıç sermayesinin Kurulca belirlenecek miktardan az olmaması ve unvanlarının
kullanıldığı belgelerde çıkarılmış sermaye miktarının gösterilmesi zorunludur.
Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe
yol açacak şekilde kullanılmaz.
  Yönetim kurulunun;imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi
çıkarılması,pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konu-
larında veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte
karar alabilmesi için;esas sözleşme ile yetkili kılınması şarttır.
  (Ek fıkra:29/4/1992 - 3794/10 md.; Değişik 24/6/1995-KHK-558/2 md.; İptal:
Ana.Mah.`nin 13/11/1995 tarih ve E.1995/45, K.1995/58 sayılı Kararı ile;
Yeniden düzenleme: 15/12/1999 - 4487/3 md.) Yönetim kurulunun bu maddedeki
esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, Türk Ticaret Kanununun 381 inci
maddesinin birinci fıkrasında sayılan hallerde yönetim kurulu üyeleri, denet-
çiler veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz
gün içinde anonim ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal
davası açabilirler. Bu halde, Türk Ticaret Kanununun genel kurul kararlarının
iptaline ilişkin 382, 383 ve 384 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Şirket,
davanın açıldığını öğrendiği tarihi izleyen üç işgünü sonuna kadar durumu Kurula
bildirmekle yükümlüdür.
                5294 - 2
   (Ek29/4/1992-3794/10 md.) Bu madde uyarınca esas sözleşme ile tanınan
yetki çerçevesinde yönetim kurulunca alınan kararlar, Kurul`un belirleyeceği
usuller dairesinde ilan edilir.
   (Ek:29/4/1992-3794/10 md.) Anonim Ortaklıklar, Kurul`dan izin almak
suretiyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilecekleri gibi bu sisteme alın-
madan aranan nitelikleri yitirmeleri halinde, Kurul tarafından sistemden
çıkartılırlar.
   Tahvil ve diğer borçlanma senetleri ihracı

   Madde 13-(Değişik:29/4/1992-3794/11 md.)
   Halkı açık anonim ortaklıkların ihraç edebilecekleri tahvil ve sermaye
piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin toplam tutarı,
Kurula gönderilen bağımsız denetimden geçmiş son mali tabloda yer alan çı-
karılmış sermaye veya ödenmiş sermaye ile genel kurulca onaylanan son mali
tabloda görülen yedek akçelerin ve yeniden değerleme değer artış fonunun
toplamından, varsa zararların indirilmesinden sonra kalan miktarı geçemez.
   Mahalli İdareler ve bunlarla ilgili özel mevzuatları uyarınca faaliyet
gösteren kuruluş, idare ve işletmeler, mevzuata göre özelleştirme kapsamına
alınanlar dahil kamu iktisadi teşebbüslerinin tahvil ve sermaye piyasası
aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi ihraç limitleri Bakanlar Kurulunca
belirlenir. Bu durumda, özel kanunlarda belirlenen limitler uygulanmaz.
   Tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetle-
ri ihraç limitleri ile Türk Ticaret Kanununun 422 nci maddesinde tespit
edilmiş olan anonim ortaklıkların çıkabilecekleri tahvil miktarına dair
sınırlar gerektiğinde Bakanlar Kurulunca genel olarak veya sektörler iti-
bariyle arttırılabilir.
   Hazine garantisi ihtiva eden ihraçlarda, mevzuatta öngörülen ihraç
limitlerine uyulmaz.
   Çıkarılan tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borç-
lanma senetleri tamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe,
aynı türden yeni tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borç-
lanma senetleri çıkarılamaz.
   Tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi
ihraç yetkisi, esas sözleşme ile yönetim kuruluna devredilebilir. Bu takdirde
Türk Ticaret Kanununun 423 ve 424 üncü maddeleri uygulanmaz.
   Varlığa dayalı menkul kıymetler

   Madde 13/A.-(Ek:29/4/1992-3794/12 md.)
   Alacaklar ve duran varlıklar karşılık gösterilerek "Varlığa Dayalı Menkul
Kıymetler" ihraç edilebilir. Bunları ihraç edecek kuruluşlar, ihraç şartları,
karşılık gösterebilecek alacak ve varlık türleri, ihraç limiti, değerleme
ilke ve esasları, nitelikleri Kurul tarafından çıkarılacak tebliğlerle düzen-
lenir.
   Varlığa dayalı menkul kıymetlerin ihracında 13 üncü maddede belirtilen
limitler uygulanmaz.
   (Ek fıkra:24/6/1995-KHK-558/3 md.;İptal:Ana.Mah.`nin 13/11/1995 tarih
ve E.1995/45, K.1995/58 sayılı Kararı ile); Yeniden düzenleme:
   (15/12/1999-4487/4 md.)Varlığa dayalı menkul kıymetler itfa edilince-
ye kadar, bunların karşılığını oluşturan alacaklar ve duran varlıklar, başka
bir amaçla tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, haczedile-
mez.
   Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil

   Madde 14-Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvillerin şekil, çıkarılma
ve değiştirilme şart ve usulleri Kurul tarafından tespit ve ilan olunur.
   Ortaklık genel kurulu veya yönetim kurulu, hisse senedi ile değişti-
rilebilir tahvil sahiplerinin haklarını kullanmalarına engel olacak herhangi
bir karar alamaz.
  Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden anonim ortaklıklar tarafından hisse
senedi ile değiştirilebilir tahvil çıkarılması halinde değiştirme sonucunda ve-
rilecek hisse senetleri ile ortaklığın çıkarılmış sermayesinin toplamı kayıtlı
sermayeyi aşamaz.
  Oydan yoksun paylar

  Madde 14/A - (Ek: 29/4/1992 - 3794/13 md.)
  Anonim ortaklıklar esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak şartıyla, kar payı
imtiyazı sağlayarak, oy hakkından yoksun paylar ihraç edebilir ve bunları temsil
eden hisse senetlerini halka arz edebilirler.
  Oydan yoksun payların ihracı ve bunların sermaye içindeki oranı bu payları
temsil eden hisse senetlerine kar payı dağıtımında tanınacak imtiyazın mahiyeti
ve oranı, senetlerin şekil kapsam ve türü, kar payı imtiyazı dışındaki pay sa-
hipliği haklarında tanınabilecek diğer imtiyazlar ve bunların kullanım esasları
ile bu senetlerin halka arz, satış şart ve usulleri Kurul tarafından belirlenir.
  Temettü ve bedelsiz payların dağıtım esasları (1)

  Madde 15 - (Değişik: 15/12/1999 - 4487/5 md.)
  Halka açık anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinde birinci temettü oranı-
nın gösterilmesi zorunludur. Bu oran, Kurul tarafından belirlenecek ve tebliğ-
lerle ilan edilecek miktardan aşağı olamaz. Kurul ihraçcıların türleri ve dağı-
tılabilir kar tutarları itibariyle temmettü dağıtım zorunluluğunu kaldırabilir
veya erteleyebilir.
  Yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtı-
labilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yasa hükmü ile ayrılması
gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci
temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına
ve yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına
karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere
kardan pay dağıtılamaz.
  Temettü hesap dönemi sonu itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç
ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
  Halka açık anonim ortaklıklar, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak
düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş üçer aylık ara dönemler itibariyle
hazırladıkları mali tablolarında yer alan karlarından, kanunlara ve esas söz-
leşmeye göre ayırmak zorunda oldukları yedek akçeler ile vergi karşılıkları dü-
şüldükten sonra kalan kısmın yarısını geçmemesi, ana sözleşmelerinde hüküm bu-
lunması ve genel kurul kararıyla ilgili yılla sınırlı olmak üzere yönetim ku-
ruluna yetki verilmesi koşullarıyla temettü avansı dağıtabilirler. Her ara dö-
nemde verilecek temettü avansı bir önceki yıla ait bilanço karının yarısını
aşamaz. Önceki dönemde ödenen temettü avansları mahsup edilmeden ilave
temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez. Temettü avansı
dağıtımına karar verilmesinde ve avansın ödenmesinde Türk Ticaret Kanununun, bi-
lanço ve gelir tablosunun kabulüne ve karın dağıtılmasına ilişkin olup, bu madde
hükmüne aykırı olan hükümleri uygulanmaz. Yönetim kurulu üyeleri ve temsilcisi
oldukları tüzel kişiler, şirket denetçileri, bağımsız denetimi yapanlar ve bağlı
oldukları gerçek ve tüzel kişiler, ara dönemler bilanço ve gelir tablolarının
gerçeği aksettirmemesinden veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun
olarak düzenlenmemiş olmasından doğan zararlar için şirkete, pay sahiplerine,
şirket alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere temettü avansının
kararlaştırıldığı veya ödendiği bilanço yılı içinde pay senedi iktisap etmiş
bulunan kişiler ile üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumludurlar. Hukuki
sorumluluk doğuran hallerin varlığı halinde, pay sahipleri, yönetim kurulu üye-
leri, denetçiler ve Kurul tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün içinde,
12 nci maddenin altıncı fıkrasındaki esaslar çerçevesinde iptal davası açıla-
bilir. Kurul, yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerin doğruluk incelemesi dahil
bilanço ve gelir tablolarını denetleme ve düzeltmeye yetkilidir. Vergi Usul
Kanununun vergi incelemesine ilişkin hükümleri saklıdır. Bu fıkranın uygulan-
masına ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir.
-----------------
(1) 15 inci maddenin başlığı; "Kar dağıtım esasları" iken 29/4/1992 tarih ve
  3794 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile değiştirilmiş olup, metne işlenmiş-
  tir.
   Halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımlarında, bedelsiz
paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
   Halka açık anonim ortaklıklar; yönetim, denetim veya sermaye bakımından
dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla
emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi
örtülü işlemlerde bulunarak karını ve/veya mal varlığını azaltmaz.
   Esas sözleşme değişikliği

   Madde 15/A-(Ek:24/6/1995-KHK-558/4 md.; İptal:Ana Mah.`nin 13/11/1995
tarih ve E.1995/45, K.1995/58 sayılı Kararı ile.)
  Muhasebe Mali Tablo ve Rapor Standartları, İlan, Bağımsız Denetleme

  Madde 16 - (Değişik: 29/4/1992 - 3794/15 md.) İhraçcılar ve sermaye piya-
sası kurumları, konsolide olanlar dahil kamuya açıklanacak veya gerektiğinde
Kurulca istenecek mali tablo, rapor ve bilgileri tespit olunacak şekil ve esas-
lara, genel kabul görmüş muhasebe kavram, ilke ve standartlarına uymak suretiyle
düzenlemekle yükümlüdürler.
  İhraçcılar ve sermaye piyasası kurumları düzenleyecekleri mali tablolardan
Kurulca belirlenenleri daha önce kurulmuş ve bu Kanunun 22 nci maddesinin (d)
bendi uyarınca kurulan bağımsız denetleme kuruluşlarına, bilgilerin doğruluk ve
gerçeği dürüst bir biçimde yansıtma ilkesine uygunluğu bakımından inceleterek
bir rapor almak zorundadırlar.
  Kurul, halka arzda, kayıtlı sermaye sistemine geçişte, Bu Kanun kapsamındaki
anonim ortaklık ve sermaye piyasası kurumlarının tasfiyesi, devri, birleşmesi ve
nevi değiştirmelerinde bağımsız denetim raporu isteyebilir.
  Bağımsız denetleme kuruluşları, denetledikleri mali tablo ve raporlara iliş-
kin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlış ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler
nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludurlar.
  Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denet-
lemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul
ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.
--------------------------
(1) 15 inci maddenin başlığı; "Kar dağıtım esasları" 29/4/1992 tarih ve 3794
   sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.
  Kamunun Aydınlatılmasında Özel Durumlar

  Madde 16/A. - (Ek: 29/4/1992 - 3794/16 md.)
  Halka açık anonim ortaklıkların sermaye ve yönetiminde kontrolü sağlamak
amacıyla pay sahiplerine çağrıda bulunarak, hisse senedi toplama girişiminde
bulunulmasında veya genel kurullarda oy hakkını kullanmak için vekalet istenme-
sinde veya ortaklığın pay dağılımının önemli ölçüde değişmesi sonucu veren, his-
se senedi el değiştirmelerinde, sermeya artırımlarında, birleşme ve devirlerde,
menkul kıymetlerin değerini etkileyebilecek önemli olay ve gelişmelerden Kurul,
küçük pay sahiplerinin korunması ve kamunun aydınlatılmasını sağlamak amacıyla
düzenlemeler yapar.
  Hisse senetleri borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören
anonim ortaklıkların yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile
sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakları, malik oldukları anonim or-
taklıklara ait hisse senetleriyle ilgili olarak, Kurulun kamuya aydınlatma açı-
sından gerekli gördüğü bilgileri, belirlenecek şekil ve esaslar dahilinde Kurul
ve ilgili borsalara ve teşkilatlanmış diğer piyasalara bildirmekle yükümlüdür-
ler.
                 BÖLÜM - IV
              Sermaye Piyasası Kurulu
  Kurul:

  Madde 17 - (Değişik: 15/12/1999 - 4487/6 md.) Bu Kanunla verilen görevleri
yapmak ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali
özerkliğe sahip Sermaye Piyasası Kurulu kurulmuştur.
   Kurul, biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur.
Kurul, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanır.
Merkezi Ankara`dadır. Kurul gerekli gördüğü yerlerde büro açabilir.
   İlgili Bakan, Kurulun yıllık hesapları ile harcamalarına ilişkin işlem-
lerini denetletir; denetleme sonuçlarıyla ilgili gerekli tedbirleri alır.
   Denetim sonuçları ile bunlara ilişkin işlemleri ve alınan tedbirleri
gösterir bir rapor, Kurulun yıllık faaliyet raporu ile birlikte ilgili
Bakan tarafından Bakanlar Kuruluna sunulur.
  Başkan ve üyelerin seçimi ve atanması:

  Madde 18 - (Değişik: 15/12/1999 - 4487/7 md.) Kurul; ilgili bakanlıkça
önerilecek dört aday arasından iki, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği ile Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından önerile-
cek ikişer aday arasından birer kişi olmak üzere, Bakanlar Kurulu Kararıyla
atanacak yedi üyeden oluşur.
   Bakanlar Kurulu, adaylardan birini Başkan olarak atar. Kurul, Başka-
nın teklifi ile üyelerden birini ikinci başkan olarak seçer. İkinci Başkan
izin, hastalık, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme, görevden alınma ve görevde
bulunmadığı diğer hallerde Başkana vekalet eder
   Atanma şartları ve görev süreleri:

   Madde 19 - (Değişik:15/12/1999-4487/8 md.)
   Kurul Başkanlığı ve üyeliklerine atanacakların;
   a)Hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletmecilik, kamu yönetimi,
uluslararası ilişkiler, mühendislik ve dengi dallarda en az dört yıllık
lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmaları, mühendislik dalında lisans düze-
yinde eğitim yapmış olanların ise belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim
yapmış olmaları ve 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu-
nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1,4,5,6 ve 7 numara-
lı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları,
   b)Mali piyasalar, ekonomi, maliye işletme, sermaye piyasaları, banka-
cılık ve finans alanında veya bu alanlarla ilgili hukuk dallarında en
az oniki yıllık deneyim sahibi uzman, denetçi, yönetici veya öğretim üyesi
olmaları,
   Zorunludur.
   Kurul Başkan ve üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süreleri bitenler
yeniden seçilebilirler. Başkan dışındaki üyelerin üçte biri iki yılda bir
yenilenir. Başkanlık ve üyelikler görev süreleri dolmadan herhangi bir
sebeple boşaldığı takdirde, boşalan yerlere yukarıda belirtilen esaslar da-
hilinde iki ay içinde seçim ve atama yapılır. Bu şekilde atananlar, yerine
atandıkları kişinin sürelerini tamamlarlar. Başkan ve üyelerin hastalık,
kaza ve sair nedenlerle geçici iş göremezliğe uğraması halinin altı aydan
fazla sürmesi durumunda bunların üyelikleri düşer ve yerlerine iki ay
içerisinde atama yapılır.
   Kurul Başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan görevlerine son
verilemez. Ancak atanmaları için gerekli şartları kaybettikleri veya
durumlarının bu Kanunun 20 nci maddesine aykırı düştüğü tespit edilen,
görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlardan dolayı haklarında
verilen mahkumiyet kararı kesinleşen Kurul Başkan ve üyeleri, süreleri
dolmadan Başbakanın onayı ile görevden alınırlar.
  Yasaklar:

  Madde 20 - (Değişik: 15/12/1999 - 4487/9 md.) Kurul Başkan ve üyeleri,
özel bir Kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görev alamaz, ticaretle
uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, ücret karşılığı konferans ve
ders veremez, sınav ve benzeri görev alamaz, her türlü ticari amaçlı ortaklık-
larda pay sahibi olamazlar. Kurul Başkan ve üyeleri, göreve başlamadan önce
maliki oldukları payları ve portföyünde hisse senedi bulunan yatırım fonlarının
katılma belgelerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar sıhri
hısımları dışındakilere satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorun-
dadır. Otuz gün içinde bu hükme uygun hareket etmeyen üyeler, üyelikten çekilmiş
sayılır. Kurul Başkan ve üyeleri, dernek, vakıf kooperatif ve benzeri yerlerde
yöneticilik yapamazlar.
  Yemin:

  Madde 21 - Kurul başkan ve üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Divanı huzu-
runda görevlerinin devamı süresince Kurulun işlerini tam bir dikkat ve dürüstlük
ile yöneteceklerine, kanun hükümlerine aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettir-
meyeceklerine dair yemin ederler.
  Yemin için yapılan başvuru Yargıtayca acele işlerden sayılır. Kurul başkan
ve üyeleri yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.
  Görev ve yetkiler:

  Madde 22 - (Değişik: 29/4/1992 - 3794/18 md.)
  Sermaye Piyasası Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
  a) Bu Kanunun uygulanması açısından sermaye piyasası araçlarının, ihracını,
halka arz ve satışının şartlarını düzenlemek ve denetlemek,
  b) İhraç veya halka arzolunacak sermaye piyasası araçlarını Kurul kaydına
almak ve kamu yararının gerektirdiği hallerde sermaye piyasası araçlarının halka
arz ve satışını geçici olarak durdurmak,
  c)(Değişik:15/12/1999-4487/10 md.) Bu Kanuna tabi sermaye piyasası kurum-
larının mali bünyeleri ve kaynaklarının kullanımı ile ilgili standart rasyoları
genel olarak ya da faaliyet alanları veya kurumların türleri itibariyle belir-
lemek, bu rasyoların yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek,
   d)(Değişik:15/12/1999-4487/10 md.)Sermaye piyasasında, gerektiğinde
elektronik ortam da dahil bağımsız denetim faaliyetine ilişkin esasları belir-
lemek; 1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre denetlemeye yetkili olanların
sermaye piyasasında bağımsız denetleme faaliyetlerinde bulunacak kuruluşların
kuruluş şartlarını ve çalışma esaslarını Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Mü-
şavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ile istişarede bulunarak
belirlemek ve bu şartları taşıyanları listeler halinde ilan etmek,
  e) Kamunun zamanında yeterli ve doğru olarak aydınlatılmasını sağlamak ama-
cıyla, genel özel nitelikte kararlar almak ve her türlü mali tablo ve raporlar
ile bunların bağımsız denetimlerinin, sermaye piyasası araçlarının halka arzında
yayımlanacak izahname ve sirkülerin ve araçların değerini etkileyebilecek önemli
bilgilerin kapsamını, standartlarını ve ilan esaslarını tespit ve bu konularda
tebliğler yayımlamak,
  f) Bu Kanuna tabi ihraçcıların, 50 nci maddenin (a) bendi hükümleri çerçe-
vesinde bankaların, sermaye piyasası kurumlarının ve borsalar ve teşkilatlanmış
diğer piyasaların faaliyetlerinin bu Kanuna, Kurul yönetmelik, tebliğ ve karar-
larına ve sermaye piyasaları ile ilgili diğer mevzuata uygunluğunu gerekli her
türlü bilgi ve belgeyi isteyerek, izlemek ve denetlemek,
  g) (Değişik: 15/12/1999 - 4487/10 md.) Sermaye Piyasasını ilgilendiren her
türlü iletişim araçları ile yapılan yayın, duyuru ve reklamları izlemek ve bun-
lardan yanıltıcı olduğu tespit edilenleri yasaklamak ve gereği yapılmak üzere
ilgili kuruluşlara bildirmek,
  h) (Değişik: 15/12/1999 - 4487/10 md.) Bu Kanun hükümleri gereğince elde
ettiği veya kendisine tevdi edilen mali tablo ve raporlar ile diğer belgeleri
incelemek, gerekli gördüğü hususlar hakkında ihraçcı ve kurum denetçilerden veya
bağımsız denetçilerden ayrıca rapor istemek, elde ettiği sonuçları değerlendi-
rerek, Kanunda belirtilen gerekli tedbirleri almak,
  i) (Değişik: 15/2/1999-4487/10 md.) Halka açık anonim ortaklıkların genel
kurullarında genel hükümler çerçevesinde vekaleten oy kullanılmasına ilişkin
esasları belirlemek ve bu ortaklıklarda yönetim kontrolünün el değiştirmesine
yol açacak oranda vekalet toplayan ya da pay iktisap edenlerin, diğer payları
satın alma yükümlülüğüne ve azınlıktaki ortakların da kontrolü ele geçiren
kişi veya gruba paylarını satma hakkına ilişkin düzenlemeleri yapmak,
  j) (Değişik: 24/6/1995 - KHK - 558/6 md; İptal: Ana.Mah.`nin 13/11/1995
tarih ve E.1995/45, K.1995/58 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 15/12/1999-
4487/10 md.) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına,
mala,kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri
dahil her türlü türev araçların niteliklerini, alım ve satım esaslarını, bu
araçların işlem göreceği borsalar ve piyasalarda çalışacakların denetim,faaliyet
ilke ve esasları ile yükümlülüklerini,teminatlar, takas ve saklama sistemi ko-
nularındaki esas ve usulleri düzenlemek,
  k) (Değişik: 15/12/1999 - 4487/10 md.) Sermaye piyasası araçlarının geri
alma veya satma taahhüdü ile alım ve satımını, ilgili sözleşmeleri ve bu sözleş-
melere ilişkin piyasa işlem kurullarını düzenlemek ve bu işlemlerle ilgili
faaliyet ilke ve esaslarını belirlemek,
  l)(Değişik:15/12/1999 - 4487/10 md.) Sermaye piyasası araçlarının ödünç alma
ve verme işlemleri ile açığa satış işlemlerine ilişkin ilke ve esasları belir-
lemek ve Hazine Müsteşarlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşü
alınmak suretiyle kredili sermaye piyasası aracı işlemleri ile ilgili düzenle-
meler yapmak,
  m) Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye`de sermaye piyasası araçlarının ihraç
ve halka arzı konusunda ilgili mevzuat çerçevesinde gereken düzenlemeleri yap-
mak,
  n) (Değişik: 24/6/1995-KHK - 558/6 md; İptal: Ana.Mah.`nin 13/11/1995 ta-
rih ve E.1995/45, K.1995/58 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 15/12/1999-
4487/10 md.) Sermaye piyasası araçlarının takası, saklanması ile sermaye piya-
sası kurumlarının ve sermaye piyasası araçlarının derecelendirilmesini düzenle-
mek ve denetlemek,
  o) Sermaye piyasasının gelişmesini teminen yeni sermaye piyasası kurumlarına
ilişkin kuruluş, faaliyet, tasfiye ve sona erme esaslarını belirlemek ve bunları
denetlemek,
  p) İlgili Bakanca istenecek incelemeleri yapmak; çalışmaları hakkında ilgili
Bakana rapor vermek; sermaye piyasası ile ilgili mevzuat değişiklikleri hakkında
önerilerde bulunmak.
  r) (Ek: 24/6/1995-KHK-558 /6 md; İptal:Ana Mah.`nin 13/11/1995 tarih ve
E.1995/45, K.1995/58 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 15/12/1999 - 4487/
10 md.) Gayrimenkullerin değerlemesini yapabilecek ekspertiz kurumlarından ser-
maye piyasasında faaliyette bulunacaklara ilişkin şartları belirlemek ve bu
şartlara uyan kuruluşları listeler halinde ilan etmek,
  s) (Ek: 24/6/1995-KHK- 558/6 md; İptal: Ana.Mah.`nin 13/11/1995 tarih ve
E.1995/45, K.1995/58 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 15/12/1999-4487/10
md.) Sermaye piyasasında medya ve elektronik ortam da dahil yatırım tavsiyele-
rinde bulunacak kişi ve kuruluşların uyacakları ilke ve esasları belirlemek,
  t) (Ek: 15/12/1999 - 4487/10 md.) Sermaye piyasası faaliyetlerinde buluna-
caklar, bu maddenin (r) bendi kapsamında faaliyet gösterecek kişi ve kuruluşlar
ile sermaye piyasası kurumlarının yönetici ve diğer çalışanlarının mesleki
eğitimi,mesleki yeterliliği ve mesleki ehliyetlerini gösterir sertifika veril-
mesine ilişkin esasları belirlemek, bu amaçlarla merkez kurmak ve faaliyet
esaslarını belirlemek,
  u) (Ek: 15/12/1999 - 4487/10 md.) İnternet de dahil, her türlü elektronik
bilgi iletişim araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden gerçekleştirilen
ihraç ve halka arzlar ile sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemlerini; genel
hükümler çerçevesinde bu Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza
kullanım esaslarını düzenlemek ve denetlemek,
  v) (Ek: 15/12/1999 - 4487/10 md.) Kanuna tabi anonim ortaklıkların genel
kurullarında yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimlerine ilişkin karar-
larda her bir üyelik için kullanılacak oy hakkının,kısmen veya tamamen bir
veya birkaç üyenin seçiminde birikimli olarak kullanılabilmesi yöntemine
ilişkin düzenlemeleri yapmak,
  y) (Ek: 15/12/1999 - 4487/10 md.) Yabancı ülkelerin sermaye piyasalarında
düzenleme ve denetime yetkili muadili kuruluşlar ile sermaye piyasalarıyla
ilgili her türlü işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,
  (Ek: 15/12/1999 - 4487/10 md.) Kurul yetkilerini, düzenleyici işlemler
tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanır. Düzenleyici işlem
niteliğindeki yönetmelik ve tebliğler, Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe
konulur. Özel nitelikli kararlardan kamuoyunu ilgilendirenler, Kurulun haftalık
bülteni ile ilgili kişi ve kuruluşlara duyurulur.
  Yönetim ve çalışma düzeni:

  Madde 23 - (Değişik birinci fıkra:15/12/1999-4487/11 md.) Kurul Başkan
dahil en az beş üyenin hazır bulunması ile toplanır ve salt çoğunlukla karar
verir.
  Başkan ve üyeler Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 245 nci maddesinin 3 ün-
cü bendinde yazılı derecelerde karabeti bulunan kimselerle ilgili konulardaki
müzakerelere iştirak edemez ve oylamaya katılamazlar.
  Diğer kuruluşlarla işbirliği:

  Madde 24 - Kurul, görevlerinin yerine getirilmesinde bakanlıklardan, ilgili
resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerden görüş ve bilgi isteyebilir. Bunlar söz
konusu isteğe cevap vermek ve Kurulun görevlilerine gereken kolaylığı göstermek-
le yükümlüdürler.
  Kurul, kanunen başka merciler tarafından takibi gereken hususları ilgili
mercilere intikal ettirir.
                 5300-1
  Sır saklama ve kurulun para, evrak ve malları hakkında işlenen suçlar:

  Madde 25 - a) Kurul başkan ve üyeleri ile personeli ve bu Kanuna göre görev-
lendirilen denetim elemanları çalışmaları ve denetlemeleri sırasında ilgililere
ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri sırları açıklayamazlar ve kendi yararlarına
kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
  b) Kurulun para, evrak ve her çeşit malları Devlet Malı hükmündedir. Bunlara
karşı suç işleyen, görevini kötüye kullanan yahut ihmal eden kurul başkan ve
üyeleri ile personeli Devlet memurları gibi cezalandırılırlar.
  Bu konudaki kovuşturmalar genel hükümlere göre yürütülür.
  Kurul personelinin statüsü:

  Madde 26 - Kurul hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler Kurulca
devamlı görev yapmak üzere atanan memurlar eliyle yürütülür.
  Kurul, gerektiğinde sözleşmeli uzman personel çalıştırabilir.
  275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 20 nci maddesindeki
yasak, Kurul hizmetlerinde de uygulanır.
  Emeklilik ve hizmet sürelerinin değerlendirilmesi:

  Madde 27 - Kurul personeli ile emekliliğe tabi görevlerden Kurul Başkanlığı
ve üyeliklerine atananlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile ek
ve değişikliklerine dair hükümler uygulanır.
  Başkan ve üyeliklere atananlardan kanunla kurulmuş diğer sosyal güvenlik ku-
rumlarına bağlı olanların, bu kurumlara bağlılıkları devam eder.
  (Ek: 15/12/1999 - 4487/12 md.) 5434 sayılı T.C. Mekli Sandığı Kanununun
uygulanmasında, emeklilik yönünden,Kurul Başkanına Bakanlık Müsteşarı, Kurul
Üyelerine Bakanlık Müsteşar Yardımcısı, Kurul Başkan Yardımcılarına Bakanlık
Genel Müdürü, Kurul Birinci Dereceli Daire Başkanlarına Bakanlık Genel Müdür
Yardımcısı ve kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak kaydıyla Kurul
Uzmanlarına Hazine Uzmanı için tespit edilen ek gösterge ve makam tazminatı
uygulanır. Bu görevlerde geçirilen süreler makam tazminatı ödenmesini gerekti-
ren görevlerde geçmiş sayılır.
  (Ek: 15/12/1999 - 4487/10 md.) Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların
Kurulda görev yaptıkları sürede eski görevleri ile olan ilişkileri kesilir.
Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa veya özel mevzuatla düzenlenmiş
personel rejimine tabi olanlar, Kuruldaki görevleri sona erdikten sonra, baş-
vuruları halinde ilgili Bakan tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya
atanırlar. Akademik unvanların kazanılması için gerekli şartlar saklıdır.
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kimselerden Kurul Başkanlığı ve
üyeliklerine atananlar ile Kurulda görev alanlar yeniden Devlet memuriyetine
dönmek istedikleri takdirde; Kurulda geçirdikleri süreler, öğrenim durumlarına
göre yükselebilecekleri derece ve kademeler saklı kalmak üzere, her yılı bir ka-
deme ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde de-
ğerlendirilir.
  (Son fıkra mülga: 15/12/1999 - 4487/12 md.)
  Ücret ve mali hükümler:

  Madde 28 - a) Kurul Başkan ve üyelerinin aylık ücretleri Bakanlar Kurulu ta-
rafından tespit olunur. (1)
  Kurul memurları ve sözleşme ile çalıştırılacak personelin kadroları ve üc-
retleri, 1 nci fıkradaki ücretler ve bunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin
esaslar çerçevesinde, Kurulun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca tespit olunur.
  b) Kurulun bütün giderleri, emrinde kurulacak özel bir Özel Hesaptan karşılanır.
  (Değişik: 29/4/1992 - 3794/19 md.)
  İhraçcılar bu Özel Hesaba, Kurulca kayda alınan, satışı yapılacak sermaye
 piyasası araçlarının ihraç değerinin binde üçü tutarında ücret yatırmak zorundadırlar.
Bu oran gerektiğinde Bakanlar Kurulunca azaltılabilir.
  Özel Hesap gelirleri Kurulun giderlerini karşılamaya yetmediği takdirde, açık, Ma-
liye Bakanlığı Bütçesinden verilecek yardımlarla karşılanır.
-----------------
(1) Bu fıkra, 15/12/1999 tarih ve 4487 sayılı kanunun 13 üncü maddesiyle değiş-
  miş ise de; değişiklik hükmü 1/1/2005 yılında yürürlüğe gireceği için
  metne işlenmemiştir.
                 5300-2
  Bu halde Kurul her mali yılın bitiminden en az dört ay önce, gelecek yıl
için yapacağı giderleri ve bütçeden verilmesi gereken yardım tutarını Maliye Ba-
kanlığına bildirir.
  c) Kurul 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı, 26/5/1927 tarih ve 1050 sayılı,
2/6/1934 tarih ve 2490 sayılı, 22/5/1964 tarih ve 468 sayılı, 21/2/1967 tarih ve
832 sayılı kanunlarla bunların ek ve değişikliklerine tabi değildir. (1)
  Düzenlemeler:

  Madde 29 - Kurulun yetkilerinin kullanılışı, yönetim ve çalışma esasları, Özel Hesap
gelirlerinin tahsili, giderlerin yapılması ve bu işlemlerin denetlenmesinde uy-
gulanacak usul ve esaslar, aylık ücretlerde yapılacak değişikliklerin esasları,
personelinin atanma ve görevden alınma şekilleri, disiplin esasları, görevle
bağdaşmayan haller ve diğer hak ve yükümlülükleri ile sair hususlar Bakanlar
Kurulunca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. (1)
                 BÖLÜM V
     Sermaye Piyasası Faaliyetleri ve Sermaye Piyasası Kurumları (2)
  Sermaye Piyasası Faaliyetleri

  Madde 30 - (Değişik: 29/4/1992 - 3794/20 md.)
  a) Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz
yoluyla satışına aracılık,
  b) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık ama-
cıyla alım satımı,
  c) (Değişik:24/6/1995 - KHK-558/7 md.; İptal: Ana.Mah.`nin 13/11/1995 tarih
ve E.1995/45, K.1995/58 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 15/12/1999 - 4487/
14 md.) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala,
kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil
her türlü türev araçların alım satımının yapılmasına aracılık,
  d) (Değişik: 15/12/1999 - 4487/14 md.) Sermaye piyasası araçlarının geri
alım veya satım taahhüdü ile alım satımı,
  e) Yatırım danışmanlığı,
  f) (Değişik 15/12/1999 - 4487/14 md.) Portföy işletmeciliği ve yöneticiliği,
  g) (Ek: 15/12/1999 - 4487/14 md.) Diğer sermaye piyasası kurumlarının
faaliyetleridir.
  (Değişik fıkra: 24/6/1995 - KHK-558/7 md.; İptal: Ana.Mah.`nin 13/11/1995
tarih ve E.1995/45, K.1995/58 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 15/12/1999-
4487/14 md.) Aracılık, sermaye piyasası araçlarının 31 inci madde çerçevesinde
yetkili kuruluşlar tarafından kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına,
kendi namına başkası hesabına alım satımıdır.
-----------------
(1)Bu maddelerde yeralan "Fon" ibareleri, 21/2/2001 tarih ve 4629 sayılı
   Kanunun 6 ncı maddesiyle "Özel Hesap" olarak değiştirilmiş ve metne
   işlenmiştir.
(2) V inci Bölüm Başlığı; (Sermaye Piyasasında Yardımcı Kuruluşlar" iken,
  29/4/1992 tarih ve 3794 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile değiştirilmiş
  olup, metne işlenmiştir.
           A) Aracı kurumlar
  Faaliyet İzni

  Madde 31 - (Değişik: 29/4/1992 - 3794/21 md.)
  Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunacak kurumların, Kuruldan izin almala-
rı zorunludur. Faaliyet ve aracılık türleri itibariyle başvuru ve izin esasları
Kurulca düzenlenir. Sermaye piyasası kurumlarına bir veya birden fazla faaliyet
ve aracılık türü için Kurulca izin verilebilir. 30 uncu maddenin birinci fıkra-
sının (a) ve (b) bentlerinde sayılan sermaye piyasası faaliyetleri münhasıran
aracı kuruluşlarca yürütülür.
  İzin verilen kuruluşlara, icra edecekleri sermaye piyasası faaliyetlerini
gösteren Yetki Belgesi verilir. Yapılabilecek sermaye piyasası faaliyetleri ve
aracılık türleri itibariyle yüklenilebilecek sorumluluğun azami sınırına ilişkin
esaslar Kurulca düzenlenir.
  Yetki Belgesi olmayanlar veya belgeleri iptal olunanlar, sermaye piyasası
faaliyetlerinde bulunamayacakları gibi ticaret unvanlarında veya ilan ve reklam-
larında bu faaliyetlerde bulundukları intibaını yaratacak hiçbir kelime veya
ibare kullanamazlar.
  Sermaye piyasası kurumlarında, sermaye piyasası faaliyetlerini yürütmekle
görevlendirilecek personelde aranacak asgari şartlar Kurulca belirlenir.
  Sermaye Piyasası Kurumları

  Madde 32 - (Değişik: 29/4/1992 - 3794/22 md.)
  Bu Kanuna göre faaliyette bulunabilecek "Sermaye Piyasası Kurumları" aşağıda
gösterilmiştir:
  a) Aracı Kurumlar,
  b) Yatırım Ortaklıkları,
  c) Yatırım Fonları,
  d) Sermaye Piyasasında faaliyet göstermesine izin verilen diğer kurumlar.
            B) Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları
  Aracı Kurumların Kuruluş Şartları

  Madde 33 - (Değişik: 29/4/1992 - 3794/23 md.)
  Aracı kurumların kuruluşlarına Kurulca izin verilebilmesi için,
  a) Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları,
  b) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması,
  c) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması,
  d) Sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan az olmaması,
  e) Esas sözleşmelerinin bu Kanun hükümlerine uygun olması,
  f) Kurucularının müflis olmadığının veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı
hükümlülüklerinin bulunmadığının tespit edilmiş olması,
  Gerekir.
  Aracı kuruluşların faaliyet şartları (1)

  Madde 34 - (Değişik: 15/12/1999 - 4487/ 15 md.)
  Aracı kuruluşların aracılık faaliyetlerine ilişkin esaslar Kurul tarafından
düzenlenir. Kurul, her bir aracılık faaliyetinin ayrı kuruluşlar tarafından ya-
pılmasına ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. Aracı Kuruluşlar, Kurulca
belirlenecek esaslar dahilinde, izin almak şartıyla, diğer sermaye piyasası
faaliyetlerinde de bulunabilirler.
  Borsada işlem yapacak aracı kuruluşların, ilgili borsadan borsa üyelik
belgesi almaları zorunludur.
---------------
(1) Bu madde başlığı "Aracı kurum ve bankaların faaliyet şartları" iken,
  15/12/1999 tarih ve 4487 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle metne işlendiği
  şekilde değiştirilmiştir.
  Aracı kurumların faaliyet ve merkez dışı örgütleri ile ilgili ilkeler
Kurulca belirlenir. Aracı kurumların merkez dışı örgütlerine Kurulca izin
verilir.
  Aracı kurumların, işlemlerinin sermaye piyasası ilkelerine ve mevzuatına
uygunluğunu denetlemek üzere yeteri kadar müfettiş çalıştırmaları zorunludur.
  Aracı kuruluşların, sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle yatıracakları
teminatların türü, miktarı, kullanım alanı ve şekli Kurulca belirlenir. Temi-
natlar rehnedilemez, haczedilemez, kullanılma amaçları dışında tasarruf edile-
mez, üçüncü kişilere devredilemez.
  Sermaye piyasası kurumlarının pay devirlerinde Kuruldan izin alınması zo-
runludur. Bu fıkraya göre izin alınmadan yapılan devirler pay defterine
kaydolunmaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüz-
dür. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esaslar Kurulca belirlenir.
  Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunacak yabancı kuruluşlara ilişkin esas-
lar Kurulca belirlenir.
       C) Menkul Kıymetler Yatırım Fonu
  Yatırım Ortaklıklarının Faaliyetlerinin Kapsamı

  Madde 35. - (Değişik: 29/4/1992 - 3794/25 md.)
  Yatırım ortaklıkları sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer
kıymetli madenler portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklıklardır.
Bu portföyler müstakilen bu unsurlardan oluşabileceği gibi, karma da olabilir.
  Bu ortaklıkların kuruluş izni alabilmeleri için 30 uncu maddenin birinci
fıkrasının (f) bendinde belirtilen portföy işletmeciliği faaliyetinde bulunmak
üzere Kurula başvurmaları şarttır. Yatırım ortaklıklarının portföy işletmek dı-
şında yapabilecekleri faaliyetler Kurulca düzenlenir.
  Yatırım Ortaklıklarının Kuruluş ve Faaliyet Şartları

  Madde 36. - (Değişik: 29/4/1992 - 3794/26 md.)
  Yatırım ortaklıklarına kuruluş ve faaliyet izni verilebilmesi için;
  a) Kayıtlı sermayeli olarak anonim ortaklık şeklinde kurulmaları,
  b) Başlangıç sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan az olmaması,
  c) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması,
  d) Ticaret unvanlarında Yatırım Ortaklığı ibaresinin bulunması,
  e) Esas sözleşmelerinin bu Kanun hükümlerine uygun olması,
  f) Kurucularının müflis olmadığının veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı
hükümlülüklerinin bulunmadığının tespit edilmiş olması,
  Gerekir.
  Yatırım ortaklıklarının, protföylerinde bulunduracakları kıymetler itiba-
riyle türleri, değerleme esasları, portföy sınırlamaları, yönetim ilkeleri, kar
dağıtım esasları, saklama usul ve esasları, tabi olacakları yükümlülükler ve
tasfiye ile sona ermelerine ilişkin esaslar Kurul tarafından belirlenir.
  (Ek: 15/12/1999 - 4487/16 md.) Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluş-
larında ve sermaye artırımlarında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde
ayni sermaye konulabilir. Ayni sermaye karşılığı çıkarılacak senetlerin halka
arz esasları Kurulca düzenlenir ve bunların devrinde Türk Ticaret Kanununun
404 üncü maddesi hükmü uygulanmaz.
  Yatırım fonları

  Madde 37 - (Değişik: 29/4/1992 - 3794/27 md.) Bu Kanun hükümleri uyarınca
halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri he-
sabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye
piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü iş-
letmek amacıyla kurulan malvarlığına Yatırım Fonu adı verilir.
  Fonun tüzel kişiliği yoktur; ancak malvarlığı kurucunun malvarlığından ay-
rıdır. Kurucu, fonu, yatırım fonu katılma belgesi sahiplerinin haklarını koru-
yacak şekilde temsil eder, yönetir veya yönetimini denetler. Fon varlığının ko-
runması ve saklanmasından kurucu sorumludur. Kurucu ile katılma belgesi sahip-
leri arasındaki ilişkilere bu Kanunda ve ilgili mevzuatta hüküm bulunmayan hal-
lerde Borçlar Kanununun Vekalet Akdi hükümleri uygulanır.
  Yatırım fonu ve yatırım ortaklığı portföylerinde bulunan taşınmazlarla, ta-
şınmaza dayalı senetlerin tescil, şerh ve diğer tapu işlemlerinin yerine geti-
rilmesine ilişkin esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü`nün bağlı olduğu
bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.
  Yatırım fonları kuruluş ve faaliyet şartları

  Madde 38 - (Değişik: 29/4/1992 - 3794/28 md.) Yatırım Fonu kurmak için, ku-
rucunun Yatırım Fonu içtüzüğünü hazırlayarak, bunun noterden tasdikli bir örneği
ve Kurulca belirlenecek diğer belgelerle birlikte, Kurula izin için başvurması
zorunludur. Banka ve sigorta şirketlerinin yatırım fonu kurmak üzere Kurula baş-
vurmaları halinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı`nın görüşü alınır.
  Fon yönetimi ve saklama hizmetlerinin farklı kurumlarca yürütülmesine Kurul
tarafından karar verilebilir.
  Bankalar, sigorta şirketleri, aracı kurumlar, kanunlarında engel bulunmayan
emekli ve yardım sandıkları ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi uya-
rınca kurulmuş olan sandıklardan, Kurulun tebliğle belirleyeceği esaslara uyan-
lar Yatırım Fonu kurabilirler.
  Kurul;
  a) Fonun kuruluşu, fonun asgari tutarı, fon türleri itibariyle portföylerde
bulundurulabilecek kıymetleri ve portföy sınırlamaları, değerleme esasları, fon
karının tespiti ve dağıtımı ile fonun faaliyet ve yönetim ilkelerini, birleşme-
sini, sona ermesini ve tasfiyesini,
  b) Fon iç tüzüğünün, yönetim ve saklama sözleşmelerinin düzenlenmesini, kap-
samını, değiştirilmesini, tescil ve ilanını, katılma belgelerinin değerine, ih-
raç ve geri satın alma fiyatlarının hesaplanmasına ve ilanına, alım satım ilke-
lerine ilişkin esasları,
  Belirler.
  Fon mal varlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez ve üçüncü şahıslar tara-
fından haczedilemez.
  Fon kurucusu veya yöneticisinin iflası veya tasviyesi halinde Kurul gerekli
tedbirleri almaya yetkilidir.
  Diğer sermaye piyasası kurumları

  Madde 39 - (Değişik: 24/6/1995-KHK-558/9 md.; iptal: Ana.mah`nin 13/11/1995
tarih ve E.1995/45, K.1995/58 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 15/12/1999-
4487/17 md.) Diğer sermaye piyasası kurumları; kuruluş ve faaliyet esasları
Kurulca belirlenen, sermaye piyasası araçlarının takas ve saklanması, derece-
lendirilmesi, ihraçcıların ve sermaye piyasası kurumlarının denetlenmesi ile
uğraşan kuruluşlar, yatırım danışmanlığı,portföy yönetimi gibi sermaye piyasası
faaliyetlerini yerine getiren şirketler, varlık yönetim şirketleri, ortaklık
ve kuruluşlara ait alacakları temellük ederek münhasıran bu Kanunun 13/A
maddesinde belirlenen varlığa dayalı menkul kıymetleri ihraç etmek amacıyla
kurulan genel finans ortaklıkları, ipoteğe dayalı menkul kıymetler kuruluşu,
risk sermayesi yatırım fonları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları, vadeli
işlemler aracılık şirketleri ve portföy saklama şirketleridir.
  Borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalar

  Madde 40 - (Değişik: 15/12/1999 - 4487/18 md.)
  Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar, özel kanunlarında
yazılı esaslar çerçevesinde teşkilatlanarak, menkul kıymetlerin ve diğer
sermaye piyasası araçlarının güven ve istikrar içinde, serbest rekabet şartları
altında kolayca alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve
ilan etmekle yetkili olarak kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlardır.
  Münhasıran, ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına,
mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri
ile hertürlü türev araçlardan oluşan sermaye piyasası araçlarının işlem göre-
ceği tüzel kişiliği haiz borsalar, Kurulun teklifi ve ilgili Bakanın önerisi
üzerine Bakanlar Kurulunun onayı ile kurulur. Bu borsaların kuruluş,teşkilat,
faaliyet, denetim, üyelik ilke ve esasları ilgili bakanlıkça çıkarılacak bir
yönetmelikle belirlenir. Bu borsalar anonim şirket niteliğinde kurulursa,
yıllık karlarının % 20`sinden fazlasını dağıtamazlar. Bu fıkra kapsamındaki
sermaye piyasası araçları damga vergisinden muaftır.
  Borsaların malı,Devlet malı hükmündedir. Borsaların başkan ve yönetim kurulu
üyeleri ile personeli hakkında,Kanunun 25 inci maddesi hükmü uygulanır.
  Kurul, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sermaye piyasalarından fon
sağlamalarına imkan sağlayacak piyasalar ile sermaye piyasası araçlarının alım
ve satımının yapıldığı diğer teşkilatlanmış piyasaların kuruluşuna ve bunların
güven,açıklık ve kararlılık içinde faaliyet göstermesinin sağlanmasına ilişkin
düzenlemeler yapmaya yetkilidir.
  Kurul, bu madde kapsamındaki borsaların, piyasaların ve diğer teşkilatlan-
mış piyasaların izleme ve denetim merciidir.
  Bu Kanuna göre kurulan borsalar özel bütçe ile idare olunur. Bütçe yılı
takvim yılıdır. Bütçeleri ve personel kadroları yönetim kurullarının teklifi
üzerine genel kurullarınca kesinleştirilir. Borsaların,kotasyon ücreti, tescil
ücreti ve borsa payından oluşan gelirlerinin % 5`i Kurul bütçesine gelir olarak
kaydedilir. Bu oranı Kurlun talebi üzerine, % 10`a kadar artırmaya, borsaların
türleri ve gelişmişlik düzeyleri itibariye daha düşük oranda pay ayrılmasına
veya hiç pay ayrılmamasına ilgili Bakan karar verebilir. Ancak bu maddeye göre
Kurula gelir kaydedilecek tutar, borsaların yıllık gelir-gider farkının ve
anonim ortaklık niteliğini haiz borsaların yıllık net karının % 10`unu aşamaz.
Bu maddeye göre yapılacak ödemelerin, gelirin tahakkuk ettiği yılı izleyen tak-
vim yılının en geç dördüncü ayının sonuna kadar yapılması zorunludur.
  Kambiyo ve kıymetli madenler borsaları

  Madde 40/A - (Ek: 29/4/1992 - 3794/31 md.)
  Kambiyo ve kıymetli madenlerle ilgili borsaları kurmaya bunların çalışma
esaslarını tespite, bu borsalarda faaliyet gösterecek aracılarla ilgili esasları
belirleyerek bu borsaların ve aracıların izleme ve denetimi ile ilgili düzenle-
meleri yapmaya ilgili Bakanlık yetkilidir.
  Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

  Madde 40/B - (Ek: 15/12/1999 -4487/19)
  Türkiye`de sermaye piyasasında aracılık faaliyetinde bulunmaya bu Kanunla
yetkili kılınmış kuruluşlar,tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir
meslek kuruluşu olan Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğine üye
olmak için başvurmak zorundadırlar. Bunun için ilgili kuruluş, aracı kuruluş
niteliğini kazandığı andan itibaren üç ay içinde gerekli başvuruyu yapmakla
yükümlüdür. Anılan yükümlülüğe uymayan kuruluşların aracılık faaliyetleri Ku-
rulca durdurulur.
  Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, sermaye piyasasının ve
aracılık faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak, Birlik
üyelerinin dayanışma ve sermaye piyasasının gerektirdiği özen ve disiplin içe-
risinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını oluşturmak, haksız rekabeti
önleme kamacıyla gerekli tedbirleri almak, kendisine mevzuatla bırakılan veya
Kurulca belirlenen konularda düzenlemeler yapmak, yürütmek, denetlemek; Birlik
statüsünde öngörülen disiplin cezalarını vermek amacıyla ilgili hususlarda
üye kuruluşları temsilen ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak; mesleki gelişme-
leri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek, bu konuda üyeleri aydınlatmakla
görevli ve yetkilidir.
  Birlik, alacağı kararlarda ve yapacağı düzenlemelerde, bu Kanuna, Kurul
yönetmelik, tebliğ ve kararlarına, sermaye piyasaları ile ilgili diğer mevzu-
ata uymakla yükümlüdür.
  Birliğin organları ve statüsü

  Madde 40/c - (Ek: 15/12/1999 - 4487/20 md.)
  Birliğin zorunlu organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kuru-
ludur.
  Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinin organlarının seçimi,
Birlik üyeleri tarafından bu Kanunda öngörülen esaslar çerçevesinde gizli oyla
ve yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.
  Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az on beş gün önce, seçimlere
katılacak birlik üyelerini ve temsilcilerini belirleyen liste, toplantının
gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak
ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha
olarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek Seçim Kurulu Başkanı hakime tevdi
edilir. Hakim gerekli incelemeyi yaparak listeyi ve diğer hususları onaylar,
bir sandık kurulu başkanı ve iki sandık kurulu üyesi ile bunlar için birer
yedek üye atar. Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır.
Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, sandık kurulu
başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanağın düzenlenmesinden itibaren
iki iş günü içerisinde seçimlere yapılacak her türlü itiraz hakim tarafından
aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır.
               5304 - 1
  Birliğin organları,gelirleri,giderleri ve çalışma esasları,üyeliğe kabul,
üyelikten geçici ve sürekli çıkarma esasları,Kurulun önerisi ve ilgili Bakan-
lığın uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sta-
tüsünde düzenlenir.Birlik,Statünün yürürlüğe girmesiyle tüzel kişilik kazanır.
Kurul,Birliğin talebi üzerine ya da res`en gerekli görülen hallerde,Birliğin
görüşünü alarak, Statüde değişiklik yapılmasını ilgili Bakanlığa teklif ede-
bilir.Statü,bu teklifin ilgili Bakanlıkça uygun görülmesi ve Bakanlar Kurulu
kararı ile değiştirilebilir.Birlik ödentileri,Statüde belirlenen süre içinde
ödenmediği takdirde,Birlik tarafından icra yoluyla tahsil olunur.Birlik
ödentilerinin ödenmesine dair kararlar 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun
68 inci maddesinde yazılı resmi belge niteliğindedir.
  Üyeler,Birlik Statüsüne ve Birlikçe alınacak kararlara uymak zorundadır-
lar.
  Birliğin her türlü işlem ve hesapları kurul tarafından denetlenir.Üyeliğe
kabul başvurusunun reddi,üyelikten geçici ve sürekli çıkarmaya ilişkin olarak
Birliğin yetkili organınca alınan karara karşı,kararın ilgiliye tebliğini
izleyen on iş günü içerisinde Kurul nezdinde itiraz edilebilir.İtiraza iliş-
kin olarak Kurulca verilecek kararlar kesindir.
Yönetim İkeleri

Madde 41-(Mülga:29/4/1992-3794/39 md.)
Hesap raporu ve ilanı

Madde 42-(Mülga:29/4/1992-3794/39 md.)
Bankanın iflası ve tasfiyesi

Madde 43-(Mülga:29/4/1992-3794/39 md.)
Fonun sona ermesi

Madde 44-(Mülga:29/4/1992-3794/39 md.)
                  BÖLÜM-VI
              Denetim ve Cezai Sorumluluk
Denetime yetkililer

Madde 45-(Değişik:15/12/1999-4487/21 md.)
   Bu Kanun ve diğer kanunların sermaye piyasası ile ilgili hükümlerinin
uygulanmasının ve her türlü sermaye piyasası faaliyet ve işlemlerinin denetimi
Kurul uzman ve uzman yardımcıları tarafından yapılır.
  Kurulca görevlendirilen kurul uzman ve uzman yardımcıları;ihraçcılar,ser-
maye piyasası kurumları,bunların iştirak ve kuruluşları ile diğer gerçek ve
tüzel kişilerden bu Kanun ve diğer kanunların sermaye piyasasına ilişkin
hükümleriyle ilgili görecekleri bilgileri istemeye,bunların tüm defter,kayıt
ve belgelerini ve sair bilgi ihtiva eden vasıtalarını incelemeye ve bunların
örneklerini almaya,işlem ve hesaplarını denetlemeye,ilgililerden yazılı ve
sözlü bilgi almaya,gerekli tutanakları düzenlemeye yetkili olup,ilgililer de
istenilen bilgi,belge,defter ve sair vasıtaların örneklerini vermek,yazılı ve
sözlü bilgi vermek ve tutanakları imzalamakla yükümlüdürler.
  Birinci ve ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde kendilerinden bilgi iste-
nilen gerçek ve tüzel kişiler özel kanunlarda yazılı gizlilik ve sır saklama
hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten imtina edemezler.
  Denetimle görevlendirilen uzmanlar tarafından istenecek defter,evrak,
dosya,kayıt ve diğer belgelerin ibraz veya teslim edilmemesi halinde,ihraç-
cılar,sermaye piyasası kurumları,bunların iştirak ve kuruluşları nezdinde
arama yapılabilir.Arama,Kurulun gerekçeli bir yazı ile arama kararı vermeye
yetkili sulh ceza hakiminden talepte bulunması üzerine,sulh ceza hakiminin
istenilen yerlerde arama yapılmasına karar vermesi halinde yapılabilir.Ara-
mada bulunan ve incelenmesine lüzum görülen defterler ve belgeler ayrıntılı
bir tutanakla tesbit olunur ve yerinde incelemenin mümkün olmadığı hallerde
muhafaza altına alınarak inceleme yapanın çalıştığı yere sevk edilir.Arama
sonucunda alınan defter ve belgeler üzerindeki incelemeler en geç üç ay
içinde sonuçlandırılarak bir tutanakla sahibine geri verilir.
  Bu madde uyarınca yapılacak tebligatlara,Tebligat Kanunu hükümleri
uygulanır.
               5304 - 2
  Tedbirler

  Madde 46-(Değişik:29/4/1992-3794/33 md.)
  Kurul,bu Kanun uyarınca yaptığı izleme,inceleme ve denetlemeler sonucunda;
  a)(Değişik:15/12/1999-4487/22 md.)Kurula kayıt yükümlülüğü yerine getiril-
meksizin yapılmış ihraç,halka arz ve satış işlemleriyle,izinsiz sermaye piya-
sası faaliyetlerinin durdurulması için gerekli her türlü tedbiri almaya;kayıt
yükümlülüğüne uyulmaksızın yapılan halka arz ve satış sonucu satılan kısmın
karşılığı ve satışı yapılacak senetler için her türlü teminattan muaf olarak
ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz istemeye,tedbir ve haciz tarihinden itibaren
altı ay içinde dava açmaya veya takip yapmaya;her türlü hukuki ve cezai
sorumluluk saklı kalmak kaydıyla,izinsiz sermaye piyasası faaliyet ve işlem-
lerinin doğurduğu sonuçların iptali için tesbit tarihlerinden itibaren üç ay,
vukuu tarihlerinden itibaren bir yıl içinde dava açmaya,
  b) 12 nci maddedeki esaslar çerçevesinde alınan yönetim kurulu kararları
aleyhine,bu kararların ilanından itibaren otuz gün içinde ortaklık merkezinin
bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açmaya ve bu kararların icra-
sının geri bırakılmasını istemeye,
  c)(Değişik:24/6/1995-KHK-558/12 md.;iptal:Ana.Mah.`nin 13/11/1995 tarih ve
E.1995/45,K.1995/58 sayılı Kararı ile.);Yeniden düzenleme:
  (15/12/1999-4487/22 md.) Bu Kanuna tabi anonim ortaklık ve sermaye piyasası
kurumlarının,kanuna,esas sözleşme hükümlerine veya işletme maksat ve mevzuuna
aykırı görülen durum ve işlemleri ile sermayenin azalmasına veya kaybına yol
açan işlemlerinin hukuka aykırılığının tesbiti veya iptali için dava açmaya,
Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilgililerden aykırılıkla-
rın giderilmesi için tedbir alınması ve öngörülen işlemleri yapmasını isteme-
ye ve gerektiğinde bu halleri ilgili mercilere intikal ettirmeye,
  d) 15 inci maddenin son fıkrasında belirtilen işlemlerde bulundukları
tesbit edilen anonim ortaklıklardan,denetleme sonuçlarının Kurul tarafından
belirlenecek şekil ve esaslar dahilinde ortaklara duyurulmasını istemeye,
  e) Mevzuat uyarınca açıklanması gerekirken açıklanmamış bilgileri ve mev-
zuata aykırılıkları,masrafı ilgili anonim ortaklık,kişi,kuruluş veya sermaye
piyasası kurumlarından tahsil edilmek üzere kamuoyuna duyurmaya,
  f) (Değişik:15/12/1999-4487/22 md.)Denetimle görevlendirilenler tarafın-
dan istenecek defter,evrak,dosya,kayıt ve bilgi ihtiva eden diğer vasıtaların
ibraz veya teslim edilmemesi halinde,gerektiğinde mahkemeye başvurarak,bunla-
rın ibraz veya tesliminin sağlanmasını talep etmeye,
  g) (Değişik:24/6/1995-KHK-558/12 md.;iptal:Ana.Mah.7NİN 13/11/1995 tarih
ve E.1995/45,K.1995/58 sayılı Kararı ile.;Yeniden düzenleme:15/12/1999-4487
/22 md.)Sermaye piyasası kurumlarının mevzuat,esas sözleşme ve içtüzük hüküm-
lerine aykırı faaliyetlerinin tesbit edilmesi halinde ilgililerden aykırılık-
ların giderilmesi ve kanuna,işletme amaç ve ilkelerine uygunluğun sağlanması-
nı istemeye;aykırılıkta sorumluluğu tesbit edilen kurum görevlilerinin,hakla-
rında kovuşturmaya geçildikten sonra yargılama sonuçlanıncaya kadar imza yet-
kilerini sınırlandırmaya veya kaldırmaya;aykırılıkların giderilmemesi veya
giderilemeyecek aykırılıkların tesbit edilmesi durumunda,gerekli her türlü
tedbiri almaya ve bu kurumların faaliyetlerini geçici veya sürekli olarak
durdurmaya ve yetkilerini kaldırmaya,
  Tedbirler

  Madde 46 - (Değişik: 29/4/1992 - 3794/33 md.)
  Kurul, bu Kanun uyarınca yaptığı izleme, inceleme ve denetlemeler sonucunda;
  a) Kurula kayıt yükümlülüğü yerine getirilmeksizin yapılmış ihraç, halka arz
ve satış işlemleriyle, izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin durdurulması
için gerekli her türlü tedbiri almaya; kayıt yükümlülüğüne uyulmaksızın yapılan
halka arz ve satış sonucu satılan kısmın karşılığı ve satışı yapılacak senetler
için Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 103 üncü maddesi uyarınca her türlü te-
minattan muaf olarak ihtiyati tedbir istemeye; her türlü hukuki ve cezai sorum-
luluk saklı kalmak kaydıyla, izinsiz sermaye piyasası faaliyet ve işlemlerinin
doğurduğu sonuçların iptali için tespit tarihlerinden itibaren üç ay, vukuu ta-
rihlerinden itibaren bir yıl içinde dava açmaya,
  b) 12 nci maddedeki esaslar çerçevesinde alınan yönetim kurulu kararları
aleyhine, bu kararların ilanından itibaren otuz gün içinde ortaklık merkezinin
bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açmaya ve bu kararların icrası-
nın geri bırakılmasını istemeye,
  c) (Değişik: 24/6/1995 - KHK - 558/12 md; İptal: Ana Mah.`nin 13/11/1995
tarih ve E.1995/45, K.1995/58 sayılı Kararı ile.) (1)
  d) 15 inci maddenin son fıkrasında belirtilen işlemlerde bulundukları tespit
edilen anonim ortaklıklardan, denetleme sonuçlarının Kurul tarafından belirle-
necek şekil ve esaslar dahilinde ortaklara duyurulmasını istemeye,
  e) Mevzuat uyarınca açıklanması gerekirken açıklanmamış bilgileri ve mev-
zuata aykırılıkları masrafı ilgili anonim ortaklık, kişi, kuruluş veya sermaye
piyasası kurumlarından tahsil edilmek üzere kamuoyuna duyurmaya,
  f) Kurulca denetlemeyle görevlendirilenler tarafından istenecek defter,
evrak, dosya, kayıt ve diğer belgelerin ibraz veya teslim edilmemesi halinde,
gerektiğinde mahkemeye başvurarak, bunların ibraz veya tesliminin sağlanmasını
talep etmeye,
  g) (Değişik:24/6/1995 - KHK - 558/12 md; İptal: Ana.Mah.`nin 13/11/1995
tarih ve E.1995/45, K.1995/58 sayılı Kararı ile.) (1)
  h) Değişik: 24/6/1995 - KHK - 558/12 md; İptal: Ana.Mah.`nin 13/11/1995
tarih ve E.1995/45, K.1995/58 sayılı Kararı ile.); Yeniden Düzenleme:
  (15/12/1999-4487/22 md.) Sermaye piyasası kurumlarının, mali yapılarının
ciddi surette zayıflamakta olduğunun tespiti halinde; verilecek uygun süre
içinde, mali durumlarının güçlendirilmesini istemeye; kurum görevlilerinin
imza yetkilerini sınırlandırmaya veya kaldırmaya; verilen bu süre içinde;
bu kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması halinde veya mali
durumlarının taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflamış olduğunun tes-
piti halinde gerekli tedbirleri almaya, herhangi bir süre vermeksizin kurum-
ların faaliyetlerini geçici olarak durdurmaya veya sürekli olarak durdurarak
yetkilerini kaldırmaya; bu tedbirlerden netice alınmadığı takdirde tedrici
tasfiyelerine karar vermeye tasfiyenin bitmesini takiben gerektiğinde veya
tedrici tasfiyeye gitmeksizin doğrudan iflaslarını istemeye,
  i) (Ek:24/6/1995 - KHK - 558/12 md.; iptal: Ana.mah.`nin 13/11/1995 tarih
ve E.1995/45, K.1995/58 Sayılı Kararı ile.); Yeniden düzenleme:
  15/12/1999-4487/22 md.) Kanunun 47 nci madde (A) bendi hükmünde sayılan
fiillere doğrudan ya da dolaylı olarak iştirak ettikleri Kurulca tespit
edilen gerçek veya tüzel kişilerin, borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasa-
larda geçici veya sürekli olarak işlem yapmalarının önlenmesini teminen
gerekli tedbirleri almaya,
  j) (Ek: 24/6/1995 - KHK - 558/12 md.; iptal: Ana.mah.`nin 13/11/1995 tarih
ve E.1995/45, K.1995/58 Sayılı Kararı ile.); Yeniden Düzenleme
  (15/12/1999-4487/22 md.) Gerek görülen hallerde, halka açık anonim or-
taklıklarının genel kurullarına, oy hakkı bulunmaksızın bir gözlemci gön-
dermeye,
  k)(Ek:15/12/1999-4487/22 md.) Sermaye piyasası kurumlarının (h) bendi
hükmü uyarınca, tedrici tasfiyeye girmesi veya iflası durumlarında, kurulca
sorumlulukları tespit edilmiş bulunmak kaydıyla; %10`undan fazla paya sa-
hip ortaklarının, görevden ayrılmış olan veya halen görevde bulunan yönetim
kurulu başkan ve üyelerinin ve imzaya yetkili yöneticileri ile yatırım
fonu yöneticilerinin şahsen iflaslarını istemeye,
  yetkilidir.
  (Ek fıkralar:24/6/1995-KHK/558/12 md.; İptal:Ana Mah.`nin 13/11/1995
tarih ve E.1995/45, K.1995/58 sayılı Kararı ile); Yeniden düzenleme:
  (15/12/1999-4487/22 md.)Yetkileri sürekli olarak kaldırılan sermaye piyasası
kurumlarının malvarlıkları, yetkinin kaldırılmasına ilişkin Kurul kararının
alındığı tarihten itibaren tedrici tasfiye işlemlerinin tamamlandığı ilan
edilinceye; tedrici tasfiyeyi takiben veya doğrudan iflas talebinde
bulunulması halinde, iflas talebinin mahkemece esastan karara bağlanmasına
kadar, tedrici tasfiye çerçevesinde Yatırımcıları Koruma Fonu ve Kurul
tarafından yapılacak işlemler hariç, üçüncü kişilere devredilemez, rehnedi-
lemez, teminat gösterilemez, haczedilemez, başlamış tüm icra takipleri de
kendiliğinden durur.
  Sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunduğu, yetki belgeleri
iptal olunduğu veya faaliyetleri geçici olarak durdurulduğu halde ticaret
unvanlarında, ilan ve reklamlarında, sermaye piyasasında faaliyette bulun-
dukları intibaını yaratacak kelime veya ibare kullanıldığının tesbiti halinde
sorumlular hakkında cezai kovuşturma yapılmakla birlikte, gecikmeksinde sa-
kınca bulunan hallerde, kurulun talebi üzerine en büyük mülki amirlerce
bunların işyerleri geçici olarak kapatılabileceği ve ilan ve reklamları dur-
durulabileceği gibi, kanuna aykırı belgeleriyle, ilan ve reklamları topla-
tılabilir.
  Bu maddenin birinci fıkrasının (g) ve (h) bendleri uyarınca yetkileri
kaldırılan görevliler, haklarındaki yargılama sonuçlanıncaya kadar Kurulun
izni olmadıkça hiçbir sermaye piyasası kurumunda imzaya yetkili personel
olarak çalıştırılamaz.
   (Ek:15/12/1999-4487/22 md.) Bu maddenin birinci fıkrasının (h) bendine
göre faaliyetleri geçici olarak durdurulan sermaye piyasası kurumlarının mal
varlığı hakkında da, Kurulca geçici durdurma kararı verildiği tarihten, tek-
rar faaliyete geçme izni verilmesi tarihine kadar ikinci fıkra hükmü uygu-
lanır.
   (Ek:15/12/1999-4487/22 md.) Bu madde kapsamında Kurul tarafından açı-
lacak davalarda ve yapılacak takiplerde kurul, her türlü teminat ve harçtan
muaftır.
   Yatırımcıları Koruma Fonu (1)

   Madde 46/A-(Ek:24/6/1995-KHK-558/13 md.;İptal:Ana Mah.`nin 13/11/1995
tarih ve E.1995/45, K.1995/58 sayılı Kararı ile); Yeniden Düzenleme:
   15/12/1999-4487/23 md.) (2)
   Hakkında tedrici tasfiye veya iflas kararı verilen aracı kurumların ve
Bankalar Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlar Kurulu kararıyla
faaliyetleri durdurulan bu Kanununun 50 nci maddesi (a) bendi hükmü kapsamın-
daki bankaların, yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nede-
niyle müşterilerine karşı hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve
hisse senedi teslim yükümlülüklerini ve bu Kanunun 46/B maddesinde düzenlenen
görevleri bu Kanunda öngörülen esaslara göre yerine getirmek ve tasfiye
giderlerini karşılamak amacıyla tüzel kişiliği haiz Yatırımcıları Koruma Fonu
kurulmuştur. Bütün aracı kuruluşlar, bu Fona katılmak zorundadır.
   Fon sermaye piyasası araçlarının kaydını tutmakla görevli Merkezi Kayıt
Kuruluşu tarafından idare ve temsil olunur. Fonun yönetim ve çalışma esasları
Kurulca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
   Kurul, Fonun hesap ve işlemlerini inceleme ve denetlemeye, bu hususta
fondan her türlü bilgiyi istemeye yetkilidir. Kurul, inceleme ve denetim
sonuçlarına göre, gerekli gördüğü hususların yerine getirilmesini fondan
isteyebilir ve gerektiğinde, fonun yönetiminin kurula devredilmesini ilgili
Bakandan talep eder. İlgili Bakan, fon yönetiminin geçici veya sürekli
olarak devrine karar vermeye yetkilidir.
   Fon, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile vize ve tescil açısından 1050
sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabi
değildir. Fon, Sayıştay tarafından denetlenir. Fonun gelirleri ve işlemleri her
türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
   Fonun gelirleri;
   a)Aracı kuruluşların yatıracağı yıllık ödentiler,
   b)Kurul, menkul kıymetlerin işlem gördüğü borsalar ve Türkiye Sermaye
Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından verilen idari para cezaları,
   c)Tutarı Kurul tarafından belirlenen geçici ödentiler,
   d)Fon varlığının getirisi,
   e)Diğer gelirlerden,
   Oluşur.
   Yukarıdaki (a) bendindeki ödentinin, ilgili yılı izleyen yılın ikinci
ayı sonuna kadar, geçici ödentilerin Kurulca belirlenecek sürede Fon hesabına
yatırılması zorunludur. Bu süre içerisinde yatırılmayan ödentilere her ay
için bir önceki aya ilişkin Devlet İstatistik Enstitüsü Tüketici Fiyat En-
deksindeki artışın üç katını aşmamak kaydıyla Kurulca belirlenecek oranda
gecikme faizi uygulanır.
   Fona aracı kuruluşlarca yatırılacak yıllık ödentilerin tutarı, yıllık
hisse senedi işlem hacimlerinin parasal miktarının onbinde birini aşmayacak
şekilde Kurulca belirlenir. Kurul bu azami sınırı aşmamak kaydıyla; aracı
kuruluşların türü ve risk durumları itibariyle ayrı ayrı belirleyeceği oran-
lar üzerinden ödeme yapılmasını istemeye yetkilidir.
----------------------
(1)Bu madde başlığı, 15/12/1999 tarih ve 4487 sayılı Kanunun 23 üncü madde-
  siyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2)Bu maddenin; yayımı tarihinden geçerli olmak üzere, Merkezi kayıt kuruluşu-
  nun kurulmasını takiben Yatırımcıları Koruma Fonuna İlişkin Kurulca yapı-
  lacak düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlüğe gireceği, 15/12/1999
  tarih ve 4487 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle hüküm altına alınmıştır.
                                     5306-1
  Fon varlığı ihtiyacı karşılamaya yetmediği takdirde, aracı kuruluşlardan, daha
sonraki yıllarda yapacakları ödentilere mahsuben, bir önceki yıldaki hisse senedi işlem
hacimlerinin parasal miktarının onbinde birine kadar geçici ödenti alınabilir. Aracı
kuruluşlardan alınan bu ödentinin ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalması halinde, bakiye
kısım için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından Fona avans verilir.
  Fon varlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedile-
mez.
  Fon varlığının kullanılış şekil ve esasları, geçici ödentilerin mahsup ve avansın geri
ödeme koşulları ile diğer konular Kurulca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
  Tedrici tasfiye (1)

  Madde 46/B - (Ek: 24/6/1995 -KHK 558/13 md.; iptal: Ana.Mah.`nin 13/11/1995 tarih
ve E. 1995/45, K.1995/58 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 15/12/1999 -
4487/24 md.) (2)
  Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca yetkileri kaldırılan
aracı kurumların tedrici tasfiyelerine Kurulca karar verilebilir. Bu kurumların tasfiye
işlemleri Yatırımcıları Koruma Fonu tarafından yürütülür.
  Tedrici tasfiyenin amacı, aracı kurumların mal varlığını işin niteliğine göre aynen veya
nakde çevirmek suretiyle elde edilen bedeli tahsis ederek, Kanun çerçevesinde yap-
tıkları sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle müşterilerine karşı olan nakit ödeme ve
sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini tasfiye etmektir. Tedrici tasfiye karar
ve işlemlerinde Türk Ticaret kanunu, İcra ve İflas kanunu ve diğer mevzuatın tasfiye
ile ilgili hükümleri uygulanmaz. Aracı kurumların tedrici tasfiyelerinin uygulama usul ve
esasları, Kurulca hazırlanan bir yönetmelikte gösterilir.
  Tedrici tasfiye kararı verildikten sonra, aracı kurumun yasal organlarının görev ve
yetkileri, tasfiye sonuçlanıncaya kadar Fon tarafından yerine getirilir.
  Aracı kurumun yönettiği, yatırım fonu ve yatırım ortaklığı portföyleri dahil, portföylerin
yönetiminin, bir başka kuruluşa devrine Kurulca karar verilebilir. Ancak 46 ncı maddenin
birinci fıkrasının (h) bendi hükmü saklıdır.
  Hakkında tedrici tasfiye kararı verilen aracı kurumun ödemeleri durur ve tüm mal
varlığı üzerinde, bu karar tarihi itibariyel sadece Fon tarafından tasarruf edilebilir. Fon,
aracı kurumun aktif ve pasifini tespit eder. Aracı kurumun, tasfiye kapsamında yer alan
yükümlülüklerinden, nakit borçları, tedrici tasfiye kararının verildiği tarihteki ana para ve
işlemiş faizleri toplamı üzerinden; sermaye piyasası aracı teslim borçları ise aynen
teslimin yapılamayacağı hallerde, varsa teslimde temerrüde düşülen tarihteki, aksi
halde tedrici tasfiye kararının verildiği gündeki piyasa değeri itibariyle bulunacak nakit
değerleri üzerinden hesaplanır. Aracı kurumun tedrici tasfiye kararının verilmesinden
sonra vadesi gelen sözleşmelerinden doğan hak ve borçları da, vadeleri itibariyle
belirlenir. Aracı kurumun, vadeli borçlarına vadeden, diğer borçlarına ise tedrici tasfiye
tarihinden itibaren 3095 sayılı Kanuni Faiz ve temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2 nci mad-
desinin üçüncü fıkrasında öngörülen oranda kanuni merrüt faizi yütürülür. Mevzuat
uyarınca aracı kurum tarafından verilmiş teminatlar da, aktifin hesabında dikkate alınır.
  Fon, aracı kurumun tasfiye kapsamında yer alan gerçek hak sahiplerini ve alacak
tutarlarını, Kuruldaki kayıtlar, aracı kurumun kayıtları, bu kuruluşun ilgili olduğu diğer
resmi ve özel kurumların kayıtları ile güvenilir bulunan diğer bilgi ve belgelere dayana-
rak tespit eder. İcra ve İflas kanununun 278,279 ve 280 inci maddelerinde yazılı hallerin
varlığı halinde, Fon tarafından iptal davası açılabilir.
----------------------------------
(1) Bu madde başlığı, 15/12/1999 tarih ve 4487 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle
   metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) Bu maddenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşunun
   kurulmasını takiben Yatırımcıları Koruma Fonuna ilişkin Kurulca yapılacak düzenle-
   menin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlüğe gireceği, 15/12/1999 tarih ve 4487 sayılı
   Kanunun 30 uncu maddesiyle hüküm altına alınmıştır.
                 5306 - 2
   Tedrici tasfiyeye tabi tutulmayan ve haklarında iflas kararı verilen
aracı kurumların, sıra cetvelinde yer alan hisse senedi işlemlerinden doğan
nakit ve hisse senedi alacaklılarına, Fondan, Fon yönetiminin onayı ile bu cet-
velde görünen alacak tutarları gözetilerek ödeme yapılır. İlgili mevzuat
uyarınca faaliyetleri durdurulan bankaların, hisse senedi işlemlerinden
doğan nakit ve hisse senedi alacaklısı gerçek hak sahipleri ve alacak
tutarları ise bankanın yönetiminin ilgili mevzuat uyarınca devredildiği
kuruluş tarafından tespit edilir ve Fon yönetiminin onayı ile Fondan yapı-
lacak ödemelerde esas alınır. Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemelerde, tedrici
tasfiyeye tabi tutulan aracı kurumların alacaklarına ödeme yapılma esasları
uygulanır.
   Tedrici tavsiyenin başlangıcında, öncelikle müşteri saklama hesapla-
rındaki sermaye piyasası araçları hak sahiplerine dağıtılır. Bu amaçla müşteri
hesabına saklanan sermaye piyasası araçları, münferit hesaplar itibariyle
karşılaştırılır ve münhasıran bu hesap sahiplerine olan yükümlülüklerin
karşılanmasında kullanılır.
   Hesabında alacağını karşılamaya yetecek kadar ya da hiç hisse senedi
bulunmayan saklama hesabı sahiplerinin nakit ve hisse senedi alacakları
toplamının 7 milyar 500 milyon lirası tasfiye sonucu beklenmeksizin Fon
tarafından ödenir. Ancak aynı kurumdan alacaklı görünen ve birlikte hareket
ettiklerine Fon yönetimince kanaat getirilenlere, toplamı yukarıdaki tutarı
aşmamak kaydıyla alacakları oranda ödeme yapılır. Tedrici tasfiyeye tabi tutu-
lan aracı kurumdan alacaklı görünen ortakları, yönetim kurulu ve denetleme
kurulu üyeleri, imzaya yetkili personeli ile bunların eşlerine ve üçüncü
derece dahil kan ve sıhri hısımlarına, fondan avans ödemesi yapılmaz.
Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemelerin tutarı, her yıl ilan edilen yeniden
değerleme kat sayısı oranında artırılır.
   Fon, avans ödemelerini yaptıktan sonra aracı kurumun tedrici tasfiyesine
devam eder. tasfiye bakiyesi tasfiyenin amacı kapsamında yer alan hak
sahiplerinden alacağının tamamı karşılanamayanların alacağının ödenmesinde
kullanılır. Ancak, tasfiye bakiyesi bu alacakların tamamının karşılanmasına
yetmezse, ödemeler garameten yapılır. Bu alacaklar tamamen karşılandıktan
sonra artan kısımdan, öncelikle kamu alacakları ve kalandan Fonun yaptığı
avans ve tasfiye giderleri nedeniyle doğan alacağı ödenir. Bakiye, diğer
alacaklılara tahsis edilir. Aracı kurumun aktifleri, tasfiyenin amacı kap-
samındaki hak sahiplerinin alacaklarını, Fondan yapılan ödemeleri ve tasfiye
giderlerini karşılamaya yetmezse, Fon Kurulun uygun görüşüyle aracı kurumun
iflasını isteyebilir.
   Aracı kurumlar dışında kalan sermaye piyasası kurumlarının tedricen
tasfiyeleri Kurulca yapılır ve Yatırımcıları Koruma Fonu ile ilgili olan
hükümler dışında, haklarında bu madde uygulanır. Bu fıkra kapsamındaki
kurumların tedrici tasfiyesi yöntemleri, türleri dikkate alınarak Kurulca
belirlenir.
  Cezai Sorumluluk

  Madde 47 - (Değişik: 29/4/1992 - 3794/34 md.) Diğer kanunlara göre daha
 ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde:
  A) 1. Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya
açıklanmamış bilgileri kendisine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıy-
la kullanarak sermaye piyasasında işlem yapanlar arasındaki fırsat eşitliğini
bozacak şekilde mameleki yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmek, içer-
den öğrenenlerin ticaretidir. Bu fiili işleyen 11 inci madde kapsamındaki
ihraçcılarla, sermaye piyasası kurumlarının veya bunlara bağlı veya bunlara
hakim işletmelerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri, denetçileri,
diğer personeli ve bunların dışında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri
sırasında bilgi sahibi olabilecek durumunda olanlarla, bunlarla temasları ne-
deniyle doğrudan veya dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek durumundaki kişi-
ler.
  2. Yapay olarak, sermaye piyasası araçlarının, arz ve talebini etkilemek,
aktif bir piyasanın varlığı izlenimini uyandırmak, fiyatlarını aynı seviyede
tutmak, arttırmak veya azaltmak amacıyla alım ve satımını yapan gerçek kişiler-
le, tüzel kişilerin yetkilileri ve bunlarla birlikte hareket edenler,
  3. Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, yalan, yanlış,
yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veren; haber yayan ya da yorum yapan açıklamakla yü-
kümlü oldukları bilgileri açıklamayan gerçek kişilerle, tüzel kişilerin yetkili-
leri ve bunarla birlikte hareket edenler,
  4. 4 üncü maddenin birinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket edenlerle,
sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunan veya yetki belgeleri ip-
tal olunduğu veya faaliyetleri geçici olarak durdurulduğu halde faaliyetlerine
devam eden gerçek kişilerle, tüzel kişilerin yetkilileri,
  Fiilin mahiyet ve önemine göre birlikte veya ayrı ayrı hükmolunmak üzere 1
yıldan 3 yıla kadar hapis ve 500 Milyon liradan 1 Milyar liraya kadar ağır para
cezası ile;
  B) 1. Bu Kanuna göre Kurul veya Kurul tarafından görevlendirilenlerce iste-
necek bilgileri vermeyen veya eksik veya gerçeğe aykırı olarak verenlerle; def-
ter ve belgeleri bu görevlilere ibraz etmeyen, saklayan, yok eden veya bunların
görevlerini yapmalarını engelleyenler,
  2. Gerçeğe aykırı bağımsız denetleme raporu düzenleyenler ve bu raporun dü-
zenlenmesini sağlayanlar,
  3. Sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunduğu, Yetki Belgeleri
iptal olunduğu veya faaliyetleri geçici olarak durdurulduğu halde ticaret unvan-
larında, ilan veya reklamlarında sermaye piyasasında faaliyette bulundukları
intibaını yaratacak kelime veya ibare kullandıkları takdirde, ilgili gerçek ki-
şilerle tüzel kişilerin yetkilileri,
  4. 6 ncı maddenin ikinci fıkrası, 7,9,10,11,12 nci maddeleri, 13 üncü mad-
denin beşinci fıkrası, 14 üncü maddenin üçüncü fıkrası, 15,16,16/A maddeleri, 25
inci maddenin (a) bendi, 28 inci maddenin (b) bendi, 34 üncü madde, 38 inci mad-
de, 45 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenler,
  4. (Değişik: 15/12/1999 - 4487/25 md.) 4 üncü maddenin birinci ve üçüncü
fıkralarına aykırı hareket edenlerle, sermaye piyasasında izinsiz olarak
faaliyette bulunan veya yetki belgeleri iptal olunduğu veya faaliyetleri geçici
olarak durdurulduğu halde ticaret unvanlarında, ilan veya reklamlarında sermaye
piyasasında faaliyette bulundukları intibaını yaratacak kelime veya ibare
kullanan veya faaliyetlerine devam eden gerçek kişilerle,tüzel kişilerin yetki-
lileri,
  5. (Ek:15/12/1999 - 4487/25 md.) Yatırımcı tarafından sermaye piyasası
faaliyetleri sebebiyle veya emanetçi sıfatıyla veya idare etmek için veya temi-
nat olarak veyahut her ne nam altında olursa olsun, sermaye piyasası kurumlarına
kayden veya fiziken tevdi veya teslim edilen sermaye piyasası araçları, nakit ve
diğer her türlü kıymeti kendisinin veya başkasının menfaatine satan veya reh-
neden veya her ne şekilde olursa olsun kullanan, gizleyen yahut inkar eyleyen
veyahut bu amaca ulaşmak ya da bu fiillerini gizlemek için bilgisayar ortamında
tutulanlar dahil kayıtları tahvil ve tağyir eden ilgili gerçek kişilerle
tüzel kişilerin yetkilileri,
  6. (Ek: 15/12/1999 - 4487/25 md.) Bu Kanunun 15 inci maddesinin son fıkra-
sında belirtilen işlemlerde bulunarak karı ve/veya mal varlığı azaltılan tüzel
tişelerin yetkilileri ve bunların fiillerine iştirak edenler,
  7. (Ek: 15/12/1999 - 4487/25 md.) Karşılıksız olarak sermaye piyasası
araçlarının geri alım taahhüdü ile satımını yapan ilgili gerçek kişilerle,
tüzel kişilerin yetkilileri,
  (Değişik son paragraf: 15/12/1999 - 4487/25 md.) 2 yıldan 5 yıla kadar
hapis ve 10 milyar liradan 25 milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalan-
dırılırlar. Suçun işlenmesinde, bu bentte yazılı hallerden iki veya daha faz-
lası birleşirse, hapis cezasının asgari haddi 3, azami haddi 6 yıldır.
  B) (Değişik: 15/12/1999 - 4487/25 md.) 1. Bu Kanuna göre Kurul veya Kurul
tarafından görevlendirilenlere istenecek bilgileri vermeyen veya eksik veya
gerçeğe aykırı olarak verenlerle; defter ve belgeleri bu görevlilere ibraz
etmeyen, saklayan, yok eden veya bunların görevlerini yapmalarını engelleyen-
ler,
  2. Defter ve kayıt tutmayanlar, defter ve kayıtlarda gerçeğe aykırı hesap
açan veya kayıt tutanlar ve bunlarda her türlü muhasebe hilesi yapanlar,
  3. Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bağımsız denetleme raporu düzenleyenler
ve bu raporun düzenlenmesini sağlayanlar,
  1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 8 milyar liradan 20 milyar liraya kadar
ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Suçun işlenmesinde, bu bentte yazılı
hallerden iki veya daha fazlası birleşirse, hapis cezanının asgari haddi 2,
azami haddi 4 yıldır.
    c) (Ek: 15/12/1999 - 4487/25 md.) Bu Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci
fıkrasına, 7,9,10,10/a, 11,12 nci maddelerine, 13 üncü maddesinin beşinci
fıkrasına, 13/A maddesinin üçüncü fıkrasına, 14 üncü maddesinin üçüncü fık-
rasına, 15 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra-
larına, 16, 16/A maddelerine, 25 inci maddesinin (a) bendine, 28 inci madde-
sinin (b) bendine, 34 üncü maddesine, 38 inci maddesine, 40/B maddesine, 45 inci
maddesine, 46 ncı maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarına, 46/A maddesine ve
46/B maddesine aykırı hareket edenler,
  5 milyar liradan 15 milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırı-
lırlar.
  (Değişik: 15/12/1999 - 4487/25.md.) Birinci fıkranın (A), (B) ve (C)
bentleri uyarınca verilecek ağır para cezaları üst sınırla bağlı olmaksızın
suçun işlenmesi suretiyle temin edilen menfaatin üç katından az olamaz.
  Bu maddede öngörülen cezaların verilmesini gerektiren fiillerin tekrarı
halinde,verilen cezalar yarı oranında artırılarak hükmolunur.Cezaların artı-
rılabilmesi için daha önce verilen cezanın infazı şartı aranmaz.
  İdari para cezaları

  Madde 47/A-(Ek:15/12/1999-4487/26 md.)
  Bu Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere,belirlenen standart ve form-
lara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket et-
tiği tesbit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişiler hakkında gerekçesi belir-
tilmek suretiyle Kurul tarafından 2 milyar liradan 10 milyar liraya kadar
para cezası verilir.
  İdari para cezalarının uygulanmasından önce ilgilinin savunması alınır.
Savunma istendiğine ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde
savunma verilmemesi halinde,ilgilinin savunma hakkından feragat ettiği kabul
edilir.
  İdari para cezalarının verilmesini gerektiren fiillerin tekrarı halinde,
verilen para cezası iki katı,ikinci ve müteakip tekrarlarda üç katı artırı-
larak uygulanır.Bu cezaların verildiği tarihten itibaren iki yıl içinde idari
para cezası verilmesini gerektiren aynı fiil işlenmediği takdirde önceki
cezalar tekrarda esas alınmaz.
  Kanunun 40/C maddesinin beşinci fıkrasındaki yükümlülüğe uymayan üyelere
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulunca 1 milyar
liradan 5 milyar liraya kadar para cezası verilir.Birlik,verdiği cezaları
bir taraftan ilgiliye tebliğ etmekle beraber diğer taraftan tahsil ve gelir
kaybı için Yatırımcıları Koruma Fonuna bildirir.
  Bu cezalar ilgililere tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Yatı-
rımcıları Koruma Fonuna ödenmediği takdirde bu Fon tarafından 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil
olunur ve Fona irad kaydolunur.
  Cezaların artırılması:

  Madde 48 - (Değişik: 29/4/1992 - 3794/35 md.)
  Bu Kanun kapsamındaki ihraçcılarla sermaye piyasası kurumlarının yönetim
kurulu üyeleri, denetçileri,müdür ve diğer personeli ve yatırım fonu temsilci-
leri ile sorumlularının ortaklığın, kuruluşun veya fonun paraları ve diğer
malları ile sermaye piyasası araçları, defter, evrak, dosya, kayıt ve diğer
belgeleri üzerinde işledikleri suçların genel hükümlere göre belirlenen ceza-
ları yarı oranında artırılarak hükmolunur.
  Usul hükümleri:

  Madde 49 - (Değişik: 29/4/1992 - 3794/36 md.)
  47 nci maddede yazılı suçlardan dolayı kovuşturma yapılması, Kurul tarafın-
dan Cumhuriyet Savcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru
ile Kurul aynı zamanda müdahil sıfatını kazanır.
  Bu Kanuna aykırı fiillerin işlendiğine dair bilgi edinen Cumhuriyet Savcı-
ları, Kurulu haberdar ederek durumun incelenmesini isteyebilirler.
  Cumhuriyet Savcıları kovuşturmaya mahal olmadığına karar verirlerse, Kurul
kendisine tebliğ edilecek bu kararlara karşı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa
göre itiraza yetkilidir.
  Bu Kanunda yazılı suçlarla ilgili davalar mahkemelerce acele işlerden sayı-
lır ve öncelikle karara bağlanır.
  (Ek fıkra: 24/6/1995 - KHK-558/14 md.; İptal: Ana.Mah.`nin 13/11/1995
tarih ve E.1995/45, K.1995/58 sayılı Kararı ile.)
                5308 - 1
                BÖLÜM-VII
               Çeşitli Hükümler
   Saklı hükümler ve istisnalar

   Madde 50-a) (Değişik:29/4/1992-3794/37 md.)Kendi menkul kıymetlerini hal-
ka arz eden bankalar ile (V.)bölümde öngörülen faaliyetlerde bulunan bankalar,
bunlarla sınırlı olarak bu Kanun hükümlerine tabi olurlar.Ancak Kanun hükümle-
ri,ortak sayısı bakımından bankalar hakkında uygulanmaz.
   Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan bankalar için gereken asgari fon
miktarı,muhasebe,kayıt ve belge düzeni gibi hususlar Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı`nın uygun görüşü alınarak Kurul tarafından çıkarılacak bir yönet-
melikle düzenlenir.
   Hisse senetleri halka arz yoluyla satılan bankaların dağıtacakları temet-
tü ile yeniden değerleme artış fonunun kullanımına ilişkin esasları belirleme-
ye ilgili oldukları Bakanlık yetkilidir.
   Bankalar ve sigorta şirketleri kuruluş, denetim, gözetim, muhasebe,
mali tablo ve rapor standartları konularında kendi özel kanunlarındaki hükümle-
re tabidir.
   b) Özel kanunla kurulmuş anonim ortaklıklarla ilgili hükümler saklıdır.
   c) 12/3/1964 tarih ve 440 sayılı Kanuna tabi bankaların bu kanun gereğin-
ce aracı sıfatıyla hisse senedi alım satımlarında,sözü geçen Kanunun 4 üncü
maddesi hükmü uygulanmaz.
   d) 1211 sayılı T.C.Merkez Bankası Kanunu ile 7397 sayılı Sigorta Şirket-
lerinin Murakabesi Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

   Ek Madde 1- (Ek:15/12/1999-4487/27 md.)
   Denetlenmiş finansal tabloların sunumunda;finansal tabloların ihtiyaca
uygun,gerçek,güvenilir,dengeli,karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir nitelikte
olmaları için ulusal muhasebe ilkelerinin gelişmesi ve benimsenmesini sağla-
yacak ve kamu yararı için uygulanacak ulusal muhasebe standartlarını saptamak
ve yayınlamak üzere,kamu tüzel kişiliğini haiz,idari ve mali özerkliğe sahip
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu kurulmuştur.Kurul,Başbakanlığın ilgili
kuruluşudur.
   Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu;Maliye Bakanlığı,Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı,Yüksek Öğretim Kurulu,Hazine Müsteşarlığı,Sermaye Piyasası Kurulu,
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği`nden birer,Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliği`nden bir yeminli mali müşavir ve bir serbest mu-
hasebeci mali müşavir olmak üzere 9 üyeden oluşur.Üyelerin görev süresi 3 yıl-
dır.Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine ilgili kurum yeni üye seçer.
   Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun üyelerinin iktisat,maliye,siya-
sal bilgiler,işletme,iktisadi ve idari bilimler ve benzeri dallarda en az
dört yıllık lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmaları,başka bir yüksek öğre-
nim kurumunda lisans düzeyinde öğrenim yapmış olanların ise belirtilen dallar-
da lisans üstü eğitim yapmış olmaları ve bu alanlarda en az 12 yıl deneyim
sahibi olmaları şarttır.Kurul kendi üyeleri arasından Başkan ve başkan yar-
dımcısı seçer.Kurul üyelerine,Yüksek Planlama Kurulu tarafından Kamu İktisadi
Teşebbüslerinin yönetim kurulu üyelerine ödenen miktarda huzur hakkı ödenir.
   Kurulun gelirleri,Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli
Mali Müşavirler Odaları Birliği`nin gelirlerinin yüzde ikisinden,oluşturula-
cak muhasebe standartlarının telif haklarından,ilgili kuruluşların katkıla-
rından ve diğer faaliyet gelirlerinden oluşur.Kurul,vize ve tescil açısından
1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümle-
ri ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 492
sayılı Harçlar Kanununa tabi değildir.Kurulun gelir ve giderleri Sayıştay
denetimine tabidir.
   Kurul,faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesi amacıyla personel
istihdam edebileceği gibi,gerektiğinde ilgili kuruluşlardan konuyla ilgili
eleman istihdam edebilir.Kurul,muhasebe standartlarının hazırlanması amacıy-
la ilgili kuruluş temsilcilerinin de katılımıyla çalışma komisyonları kurar.
   Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun çalışmalarına ilişkin usul ve
esaslar ile Kurulca belirlenecek standartların uygulama nitelik ve kapsa-
mına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetme-
liklerde belirlenir.
                5308 - 2
Geçici Hükümler
Geçici Madde1-(Mülga 29/4/1992-3794/39 md.)

Geçici Madde 2-Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olup,Kanunun 11
inci maddesindeki nitelikleri haiz anonim ortaklıklar da bu Kanun hükümlerine
tabidir.Kurul bu Kanuna göre gerekli şartların yerine getirilmesi için söz
konusu ortaklıklara 1 yılı aşmamak üzere süre verebilir.
  (Mülga ikinci ve üçüncü fıkralar:29/4/1992-3794/39 md.)

  Geçici Madde 3-(Mülga:29/4/1992-3794/39 md.)

  Geçici Madde 4-(Mülga:29/4/1992-3794/39 md.)

  Geçici Madde 5-(Mülga:29/4/1992-3794/39 md.)

  Geçici Madde 6-(Ek:15/12/1999-4487/28 md.)
  Bu Kanunun 10/A maddesinin yürürlüğe girmesinden sonra,Kurulca aynı madde-
ye göre kaydı tutulması kararlaştırılan sermaye piyasası araçlarını temsilen
senet çıkarılmaz.Ancak 10/A maddesinin yürürlüğe girmesini izleyen üçüncü yı-
lın sonuna kadar yapılan ihraçlarda,hak sahipleri, ihraçcı kuruluşlardan senet
bastırılmasını talep edebilirler.Bu taleplerin yerine getirilme süresi,yöntemi
ve uygulama esasları Kurulca belirlenir.
  Kurulca Kanunun 10/A maddesine göre kaydı tutulması kararlaştırılan ve
Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ya da bu maddenin birinci fıkrası uyarınca
bastırılan sermaye piyasası araçlarının 10/A maddesinin yürürlüğe girmesini
izleyen altıncı yılın sonuna kadar ihraçcı kuruluşlara,bunların yetkili kıl-
dığı aracı kuruluşlara veya sermaye piyasası araçlarının kaydını tutacak Mer-
kezi Kayıt Kuruluşuna teslim edilmesi zorunludur.Bu suretle teslim alınan se-
netler,Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde Merkezi Kayıt Kururuluşunda
toplanarak,iptal ve imha edilir,araçların temsil ettiği haklar Kanun hükümle-
rine göre Merkezi Kayıt Kuruluşunda kaydedilir.
  İkinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye
piyasası araçları,bu tarihten sonra borsada işlem göremez,aracı kurumlarca
alım satımına aracılık edilemez ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz.
Bu senetlere bağlı mali haklar,Merkezi Kayıt Kuruluşunda kayden izlenir ve
senetlerini ikinci fıkradaki esaslara göre teslim etmeleri halinde hak sahip-
lerinin hesaplarına aktarılır;yönetime ilişkin haklar ise Merkezi Kayıt Ku-
ruluşu tarafından kullanılır.
  Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında öngörülen süreler Bakanlar
Kurulu Kararı ile bir katına kadar uzatılabilir.

  Geçici Madde 7-(Ek:15/12/1999-4487/28 md.)
  Sermaye piyasası araçları kaydileştirilinceye kadar,sermaye piyasası
araçları hakkında verilen ödeme yasağı ve iptal kararları mahkemeler ve ih-
raçcılar tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna da bildirilir.

  Geçici Madde 8-(Ek:15/12/1999-4487/28 md.)
  Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinin Statüsü bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yürürlüğe konulur.Sermaye
piyasasında faaliyette bulunmakta olan aracı kuruluşlar,bu süre içerisinde
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğine üye olmak için Kurula
başvurmakla yükümlüdürler.
  Bu üyelik başvuruları Kurul tarafından sonuçlandırılır.Kurul,Statünün
yürürlüğe girmesini izleyen bir ay içinde Birlik üyelerini ilk genel kurul
toplantısına çağırır.

  Geçici Madde 9-(Ek:15/12/1999-4487/28 md.)
  Yatırımcıları Koruma Fonunun başlangıç varlığının oluşturulması amacıy-
la,İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından on trilyon lira Fon hesabı-
na yatırılır.
  Aracı kuruluşların 1998 yılı hisse senedi işlem hacimlerinin parasal
miktarı esas alınarak,Kanunun 46/A maddesi uyarınca Yatırımcıları Koruma
Fonuna yatırmakla yükümlü oldukları yıllık ödenti,bu kuruluşlarca Fon Hesa-
bına yatırılır.
  Bu madde uyarınca yapılması gereken ödentilerin,Fona ilişkin Kurulca
yapılacak düzenlemenin yürürlüğe girmesini izleyen bir ay içerisinde Fon
hesabına yatırılması zorunludur.Ödemelerin bu süre içerisinde yapılmaması
halinde,ödemede temerrüde düşülen kısma 46/A maddesinde öngörülen oranda
gecikme faizi uygulanır ve Fon tarafından tahsil edilir.
  Kanunun 40 ıncı maddesinde öngörülen esaslara göre,İstanbul Menkul Kıy-
metler Borsasının 31.12.1998 tarihi itibariyle düzenlenen mali tablolarında
yer alan gelirleri üzerinden belirlenen tutar,Kanunun yürürlüğe girmesini
izleyen bir ay içerisinde Kurul hesabına yatırılır.
                5308 - 3
   Yürürlük:

   Madde 51-Bu Kanunun 17-29 uncu maddeleri ile geçici 1 ve 4 üncü maddeleri
yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer.
   Yürütme:

   Madde 52-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
     2499 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
   1-14/1/1988 tarih ve 311 sayılı KHK`nin Geçici 2 nci maddesi

   Geçici Madde 2-Bu Kanunun , sermaye piyasası araçlarını kayda almaya iliş-
kin hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ihraç ve halka
arz başvurularında uygulanır.

   Geçici Madde 2-Sermaye Piyasası Kurulu üyeliklerine iki ay içinde atama
yapılır. Bu atamalar yapılıncaya kadar mevcut üyeler görevlerine devam eder.
   2-29/4/1992 tarih ve 3794 sayılı Kanunun geçici maddeleri

   Geçici Madde 1- Bu Kanunun, sermaye piyasası araçlarını kayda almaya
ilişkin hükümleri, Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ihraç ve
halka arz başvurularında uygulanır.

   Geçici Madde 2-Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Kurul`dan (A) serisi
Borsa Bankerliği Belgesi alan aracı kurumların, Kanun`un 30 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde; (B) serisi Borsa Bankerliği Belgesi
alan aracı kurumların ise aynı fıkranın (b) bendinde düzenlenen faaliyetlerde
bulunma ve borsa üyelik hakları saklıdır. Ancak bu aracı kurumlar sahip ol-
dukları borsa bankerliği belgelerini; Bu Kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren
6 ay içinde Kurul`a başvurarak, yetki belgeleriyle değiştirilmek zorundadırlar.
   3-15/12/1999 tarih ve 4487 sayılı Kanunun geçici maddeleri

   Geçici Madde 1-Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan Kurul
Başkan, Başkanvekili ve üyeleri, atandıkları mevzuata göre 3 yıllık görev
sürelerini tamamlarlar. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başkanvekilliği
sıfatı, "İkinci Başkan" olarak değiştirilmiştir.
   Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan Kurul Başkan, Başkan-
vekili ve üyelerinin görev süresinin bitiminde, 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunundaki esaslar çerçevesinde atanacak üyelerden Başkan dışında, ikinci
yılın sonunda kura sonucu belirlenecek iki üye ve dördüncü yılın sonunda,
kalan üyelerden kura sonucunda belirnecek iki üyenin yerine, 2499 sayılı
Sermaye Piyasası Kanununda belirtilen hükümlere uygun olarak yeni üye ataması
yapılır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Sermaye Piya-
sası Aracı Kuruluşları Birliğinin karar organları oluşturuluncaya kadar, 2499
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu tarafından gösterilecek adaylar, ilgili olduğu Bakanlık; Türkiye Ser-
maye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından gösterilecek adaylarlar
ise Türkiye Bankalar Birliği tarafından gösterilir.

   Geçici Madde 2-Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, Kurulca tüm yetki
belgeleri iptal edilen aracı kurumların, sermaye piyayası faaliyetlerinden
doğan alacak sahiplerinin Fonun imkanları da dikkate alınarak alacaklarının
bu maddedeki esaslar çerçevesinde kısmen ödenmesini teminen özel bin Fon ku-
rulmuştur. Söz konusu aracı kurum alacaklarına Fondan ödeme yapılabilmesi
için, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce veya sonra haklarında iflas da-
vası açılması ve iflas tasfiyesinde alacakların borç ödemeden aciz belgesine
bağlanmış olması zorunludur.
   İflas tasfiyesinde düzenlenen borç ödemeden aciz belgesine bağlanmış
nakit ve menkul kıymete ilişkin asıl alacak tutarı, aracı kurumların yetki
belgelerinin iptal edildiği tarihte geçerli T.C. Merkez Bankası döviz alış
kuru üzerinden Amerikan Dolarına çevrilir. Bu aracı kurumların iflasının
açılmasından sonra iflas tasfiyesi sırasında yapılan ödemeler, ödemenin
yapıldığı tarihte geçerli T.C.Merkez Bankası döviz alış kurul üzerinden
Amerikan Dolarına çevrilerek, dolar bazında asıl alacaktan mahsup edilir.
Bu suretle bulunan bakiye, borç ödemeden aciz belgesine bağlandığı tarihte
geçerli T.C.Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir
ve üçüncü fıkradaki esaslara göre hak sahiplerine ödenir.
   31.12.2000 tarihine kadar bir alacak sahibine yapılacak ödeme tutarı
2 milyar Türk Lirasını aşamaz. Bu tutar, 1.1.2001 tarihinden sonra her yıl
ilan edilen yeniden değerleme katsayısı oranında artırılır. Ancak ikinci
fıkra uyarınca, dolar bazında asıl alacaktan mahsup edilen ara ödemeler
tutarı, alacağın borç ödemeden aciz belgesine bağlandığı tarih itibariyle
T.C.Merkez bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir ve
bu fıkrada belirtilen azami ödeme tutarından indirilerek, hak sahiplerine
yapılacak azami tutar belirlenir.
                5308 - 4
   Bu Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen iki ay içerisinde, bu Fona
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından 10 trilyon Türk Lirası tahsis
edilir. Bu Fon, Borsa Başkanlığınca, kamu bankalarında mevduat hesabına
ya da kamu borçlanma senetlerine yatırılarak nemalandırılır. Fon bu madde
gereğince yapılacak ödemeler dışında bir amaçla kullanılamaz. Fonun, yapı-
lacak ödemeleri karşılamaya yetmemesi halinde, 5 trilyon Türk Lirasını
geçmemek üzere, Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenecek ek kaynak, İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası tarafından karşılanır. Bu madde kapsamındaki öde-
melerin tamamının yapıldığı, ilgili iflas idarelerinin yazılı beyanlarıyla
tespit edildikten sonra, arta kalan kısmın İstanbul Menkul Kıymetler Borsası-
na ait olur.
   Fondan yapılacak ödemeler, ilgili iflas idarelerinin ibraz ettiği borç
ödemeden aciz belgelerine dayanarak, Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü
üzerine, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığınca iflas idarelerine
yapılır. Sermaye Piyayası Kurulu, ödemelerin bu madde hükümlerine uygun
yapılmasını teminen, kesinleşmiş sıra cetveline, iflas dosyasındaki belge-
lere, iflas idaresi ve iflas dairesinden talep edebileceği belgelere daya-
narak karşılıklı inceleme yapma ve bu madde ile diğer ilgili mevzuat
hükümlerine aykırı ödeme taleplerini reddetme hakkını haizdir.
   Hak sahiplerine ödeme, iflas idarelerince gerçekleştirilir. Müflis aracı
kurumdan alacaklı görünen ortakları, yönetim kurulu ve denetleme kurulu
üyeleri, personeli ile bunların eşlerine ve üçüncü derece dahil kan ve sıhri
hısımlarına ve sermaye piyasası kurumlarına bu madde kapsamında ödeme yapılmaz.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, yaptığı ödemeler için, borç ödemeden aciz
belgesi sahiplerinin haklarına halef olur. Alacaklıların, bu madde uyarınca
yapılan ödemeleri aşan alacakları için genel hükümlerden doğan hakları sak-
lıdır.
   Bu maddenin uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemeye ve
gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

   Geçici Madde 3-Bu Kanunun 13 üncü maddesi ile 2499 sayılı Sermaye
Piyasası Kanununun 28 inci maddesinin (a) bendinde yapılan değişiklik uya-
rınca, kurul Başkan ve üyeleri ile personeli için yeniden belirlenecek
olan her türlü ödemeler dahil, aylık ücretleri toplamının, bu Kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihten önceki ayda almakta oldukları her türlü ödemeler
dahil aylık ücretleri toplamından az olması halinde, bu durum giderilinceye
kadar aradaki fark herhangi bir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın taz-
minat olarak ödenir.(1)
-------------------------------
(1)Bu maddenin yürürlüğe giriş tarihi, 15/12/1999 tarih ve 4487 sayılı Kanunun
  30 uncu maddesiyle 1/1/2005 olarak hüküm altına alınmıştır.
     2499 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun                                                Yürürlüğe
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi
-----------  -----------------------------------------------------------------  ----------------
 3291                      -                           3/6/1986
 KHK - 311                 -                          29/2/1988
 3794                      -                          13/5/1992
 KHK-558                  -                          27/6/1995
 4487     - 1 inci maddesi, yayımı tarihinden geçerli olmak
        üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşunun kurulduğu tarihte,
       - 23 ve 24 üncü maddeleri, yayımı tarihinden geçerli
        olmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşunun kurulmasını
        takiben Yatırımcıları Koruma Fonuna ilişkin Kurul-
        ca yapılacak düzenlemenin yürürlüğe girdiği
        tarihte
       - 13 üncü maddesi ve geçici 3 üncü maddesi,      1/1/2005
       - Diğer maddeleri yayımı tarihinde,              18/12/1999
4629                     ---                         1/1/2002 tarihinden
                                                    geçerli olmak üzere
                                                    3/3/2001 tarihinde
     2499 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
   YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
Yürürlükten Kaldırılan           Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın
Kanun veya Kanun Hükümleri         Tarihi   Sayısı    Maddesi
---------------------------------     --------  ----------  ---------
28/7/1981 tarih ve 2499 sayılı
Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci
fıkrası                 24/6/1995  KHK/558    10
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.