Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Mevzuat Listesi

              BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU
  Kanun Numarası       : 2464
  Kabul Tarihi        :  26/5/1981
  Yayımlandığı R. Gazete   : Tarih : 29/5/1981 Sayı: 17354
  Yayımlandığı Düstur     : Tertip: 5 Cilt: 20 Sayfa: 280
                *
                * *
     Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız
    "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"
             Cilt:1    Sayfa: 1177
                *
               * *
              BİRİNCİ KISIM
            Belediye Vergileri
              BİRİNCİ BÖLÜM
              Meslek Vergisi

  Madde 1-11 - (Mülga: 18/5/1987-3365/1 md.)
              İKİNCİ BÖLÜM
            İlan ve Reklam Vergisi
  Konu:

  Madde 12 - Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü
İlan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.
  Mükellef ve sorumlu:

  Madde 13 - İlan ve Reklam Vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen
ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yap-
tıran gerçek veya tüzelkişilerdir.
  İlan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenler, başkaları adına
yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye
yatırmaktan sorumludurlar.
  İstisna ve muaflıklar:

  Madde 14 - Aşağıda sayılan ilan ve reklamlardan vergi alınmaz.
  1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ve yapılan ilan ve
reklamlar,
  2. Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar,
  3. Gerçek kişilerin ikametgahlarının iç veya dış kapılarına konan ve kimlik-
lerini gösteren levhalar,
  4. İşletmelerin iştigal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde
bulunan ve kendi işlerine ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan
prospektüs ve tarifnameler,
KANUNLAR, KASIM 1992 (Ek - 14)
  5. Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan iş
sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan
ışıksız levhalar, (Alanı 1/2 metrekareyi aşan levhalar, aşan kısım üzerinden
vergiye tabidir.)
  6. Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin,
köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve Posta - Telgraf - Telefon ve
T.C. Devlet Demiryolları İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamlar,
  7. Siyasi Partiler Kanununa göre, siyasi partilerin siyasi faaliyet sınırla-
rı içinde yapacakları ilan ve reklamlar,
  8. Altıncı bentte yazılı idarelerle, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşları tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yap-
mak ve herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan her
türlü levha ve afişlerle, aynı kuruluşlar tarafından Türkiye`deki ticaret, sana-
yi, tarım ve mesleki müesseselerinin isim ve ticaret unvanları ile ad ve adres-
lerini intiva etmek üzere yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve dergiler,
  9. Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler
üzerindeki ilan ve reklamlar,
  10. Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin ya-
pıldığı binanın içinde ve dış yüzünde yaptıkları ilan ve reklamlar.
  Tarife ve nispet:

  Madde 15 - İlan ve Reklam Vergisi aşağıdaki tarifeye göre alınır.(1)
                          Verginin miktarı
                              (TL.)
                          En az      En çok
                         ------------  ------------
1. Dükkan, ticari ve sınai müessese ve
  serbest meslek erbabınca çeşitli
  yerlere asılan ve takılan her çeşit
  levha, yazı ve resim gibi sabit bütün
  ilan ve reklamların beher metrekaresinden
  yıllık olarak:                5.000 (50.000) 25.000 (250.000)
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına
  konulan ilan ve reklamların beher metrekare-
  sinden yıllık olarak:             2.000 (20.000) 10.000 (100.000)
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine
  gerilen, binaların cephe ve yanlarına
  asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla
  yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamla-
  rın metrekaresinden haftalık olarak:     500 (5000)   2.500 (25.000)
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlar-
  dan her metrekare için yıllık olarak :    7.500 (75.000) 37.500 (375.000)
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür,
  katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar
  veya benzerlerinin her biri için :        1 (10)    25 (250)
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak
  çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin
  metrekaresinden:                 5 (50)    125 (1250)
------------------------
(1) Bu maddedeki en az ve en çok vergi miktarları, 4/12/1985 tarihli ve 3239
  sayılı Kanun ile (beş) katına çıkarılmış, daha sonra bu hadler 3/5/1992
  tarihli ve 92/3278 Sayılı Kararname ile (on) katına çıkarılmış olup, yeni
  miktarlar metne parantez içinde siyah puntolar ile yazılmıştır.
  Vergi tarifesinin uygulanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:
  a) Metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metrekareye kadar olan
kesirler yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanlar ise tam metrekareye tamam-
lanır.
  b) Herhangibir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan
ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümü esas alınır.
  c) Çok cepheli ilan ve reklamlarda metrekare hesabı her cephe için ayrı ay-
rı nazara alınır,
  d) Vergi tarifesinin 1,2 ve 4 üncü bentlerinde belirtilen ilan ve reklamla-
rın süresi 6 aydan; 3 üncü bendinde belirtilen ilan ve reklamın süresi 1 hafta-
dan az olursa vergi miktarının yarısı alınır. 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta
kesirleri de tam hafta sayılır.
  e) Vergi tarifesinin 5 ve 6 ncı bentlerinde yer alan ve çok nüsha olarak ba-
sılan ilan ve reklamlar üzerinde basımevinin ticari unvanı, adresi ve kaç nüsha
olarak basıldığı ayrıca belirtilir.
  Verginin tarhı ve ödenmesi:

  Madde 16 - Vergiye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinin mükellef-
çe yapılması halinde ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tara-
fından, ilan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından
yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlarca ilan veya reklamın yapıldığı
ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh
ve tahakkuk ettirilir. Beyannameler vergi tarifesinin 1,2,3,4,5 ve 6 ncı bentle-
rinde yazılı ilan ve reklamlarda bunların yayınlandığı, dağıtıldığı veya teşhir
edildiği mahallin belediyesine verilir,
  İlan ve Reklam Vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Şu kadar ki
belediye meclisleri vergi tarifesinin 1,2 ve 4 üncü bentlerinde yazılı yıllık
ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkili-
dirler.
  İlan ve Reklam Vergisinin ödendiğinin belgelendirilmesi yönünden ilgili be-
lediyeler gerekli usulleri ihdas edebilirler.
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
                Eğlence Vergisi
  Konu:

  Madde 17 - Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları
ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence
Vergisine tabidir.
  Mükellef:

  Madde 18 - Verginin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel-
kişilerdir.
  İstisna ve muaflıklar:

  Madde 19 - Aşağıda belirtilen eğlence faaliyetlerinden bu vergi alınmaz:
  1. Ulusal bayramlar veya tarihi özellik taşıyan günler nedeniyle genel ve
katma bütçeli idareler ile il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların
kurdukları birlikleri tarafından düzenlenen ve kazanç amacı gütmeyen tören, şen-
lik, müsabaka ve gösterilerle balo, temsil ve benzeri faaliyetler,
  2. Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köy-
ler tarafından kültürel, sosyal, turistik ve ekonomik amaçlarla düzenlenen
kongre, kon-
ferans, fuar, festival, şenlik, sergi ve benzeri faaliyetler ile tertip edilen
eğlenceler ve konserler.
  3. Egitim ve öğretim kuruluşları ile okul dernekleri, kamu yararına çalışan
dernekler, orduevleri, askeri gazinolar ve askeri dinlenme tesislerinde tertip-
lenen eğlenceler.
  4. Spor - Toto oynanması.
  5. (Ek : 3/10/1984-3048/1 md.) Bira, alkollü içki içilmeyen, satılmayan ve
ruhsatnamelerde kahvehane, kıraathane, çayhane ve çay ocakları olduğu belirtilen
yerler.
  Matrah:

  Madde 20 - 1. Biletle girilen yerlerde, Eğlence Vergisi hariç olmak üzere
bilet bedeli olarak sağlanan gayri safi hasılat (bilet bedeli dışında bağış veya
başka adlar altında alınan paralar dahil).
  2. Müşterek bahislerde, bahsi tertip eden kuruluşa isabet eden gayri safi
hasılat.
  3. (Değişik:3/10/1984-3048/2 md.) Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar,
pavyon,gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve ma-
sa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her
gün için Belediye Meclislerince takdir edilecek miktardır.
  Nispet ve miktar:

  Madde 21 - Eğlence Vergisi aşağıdaki nispet ve miktarlarda alınır.
                                                           Verginin
                                                           Nispeti
                                                            %
                                                             ----------
  I - Biletle Girilen Yerlerde :
    1. Yerli film göstermelerinden (1) (2)                        20 (10)
    2. Yabancı film göstermelerinden (1) (2)                      50 (10)
    3. Tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve or-
      taoyunundan (2)                                        5 (0)
    4. Spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden       10
    5. Sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzer-
      lerinden                                               20
  II - Müşterek Bahislerde:                                  20
  III - Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden
     günlük (3)                                   1.000 (10.000)-20.000 (200.000)
   (Ek: 21/2/2001 - 4629/6 md.) (I) numaralı bendin (1) ve (2) numaralı alt bentleri
uyarınca yerli ve yabancı film gösterimlerinden tahsil olunan vergi gelirlerinin % 75`i
Kültür Bakanlığı payı olarak ayrılır ve tahsilini takip eden ayın onbeşinci günü akşamına
kadar Kültür Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır. Belediye
muhasipleri ve hesap işleri müdürleri bu hükmün uygulanmasından idarî, malî ve cezaî
açıdan sorumludurlar.
  Verginin ödenmesi:

  Madde 22 - 1. Vergi biletle girilen yerlerde bilet bedellerine eklenmek su-
retiyle hesaplanır ve belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir.
Bu
---------------------------
(1) Bu altbentlere Kanunla getirilmiş olan miktar aynen bırakılmış; 9/12/1997
  tarih ve 97/10349 sayılı Kararname ile 16/12/1997 tarihinden geçerli ola-
  rak tesbit edilen miktarlar ise, metne parantez içinde siyah punto ile
  işlenmiştir. Daha önce Kararname ile yapılan değişiklik için Bu Kanunun
  sonundaki "KARARNAMELER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ"ne bakınız.   (2) 20/12/2000 tarih ve 4611 sayılı 2001 Mali Yılı Bütçe Kanununun 67 nci maddesi
    aşağıdaki hükmü getirmiştir. "(1) ve (2) numaralı alt bentleri uyarınca yerli ve
    yabancı film gösterimlerinden tahsil olunan vergi gelirlerinin %75`i bu Kanunun
    yayımını izleyen ay başından itibaren 3257 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine
    göre oluşturulan "Sinema ve Müzik Sanatını Destekleme Fonu" payı olarak
    ayrılır. Söz konusu tutarlar tahsilini takip eden ayın onbeşinci günü akşamına
    kadar ilgili belediyeler tarafından adı geçen Fonun T.C.Ziraat Bankası Merkez
    Şubesi nezdindeki hesabına yatırılır. Süresinde yatırılmayan fon paylarının
    tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri
    uygulanır."
(3) Bu alt bentte Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış; 7/1/1991
  tarih ve 91/1365 sayılı Kararname ile 1/1/1991 tarihinden geçerli olarak
  tesbit edilen miktarlar ise metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiş-
  tir. Daha önce Kararname ile yapılan değişiklik için bu Kanunun sonundaki
  "KARARNAMELER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ"ne bakınız,
 (4) Bu maddedeki en az ve en çok vergi miktarları,4/12/1985 tarihli ve 3239
  sayılı Kanun ile (beş) katına çıkarılmış,daha sonra bu hadler 3/5/1992
  tarihli ve 92/3278 sayılı Kararname ile (on) katına çıkarılmış olup,yeni
  miktarlar metne parantez içinde siyah puntolar ile yazılmıştır.
suretle alınan biletlerin kullanılmadan iadesi halinde peşin olarak ödenen ver-
gi geri verilir.
  Genel ve Katma Bütçeli idarelerle İl Özel İdareleri ve köyler tarafından yü-
rütülen spor müsabakaları, at yarışları ve benzeri faaliyetlerde bilet bedeli
ile birlikte alınan vergi takip eden 20 gün içinde ilgili belediyeye ödenir.
  2. Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20 nci günü
akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir ve aynı sürede
ödenir.
  3. Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde her aya ait vergi o
ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye yatırılır.
                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
              Akaryakıt Tüketim Vergisi

  Madde 23-28 - (Mülga: 7/11/1984-3074/8 md.)
                BEŞİNCİ BÖLÜM
               Çeşitli Vergiler
  1. Haberleşme vergisi:
  Konu:

  Madde 29 - (Değişik: 4/12/1985 - 3239/119 md.)
  Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon işletmesi
tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis,
devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir.
  Mükellef:

  Madde 30 - Haberleşme Vergisinin mükellefi, telefon, teleks, faksimili ve
data ücretlerini tahsil eden Posta Telgraf Telefon İdaresidir.
  Matrah:

  Madde 31 - Haberleşme Vergisinin matrahı, tesis, devir ve nakil ücretleri
hariç olmak üzere tahsil edilen ücrettir. Matraha gider vergileri dahil edilmez.
  Nispet:

  Madde 32 - (Değişik birinci cümle: 12/1/1989 - 3517/5 md.) Haberleşme ver-
gisinin nispeti yüzde 1`dir. Ancak genel ve katma bütçeli kurumlarla il özel
idare ve belediyelere ve bunların kurdukları birliklere ait teleks, faksimili
ve data ücretinden vergi alınmaz.
  Beyan ve ödeme:

  Madde 33 - Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data
ücretlerine isabet eden Haberleşme Vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip
eden ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde tediye
edilir.
  Beyannamelerin şekil ve muhtevası İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca tayin
ve tespit olunur.
  2. Elektrik ve havagazı tüketim vergisi:
  Konu:

  Madde 34 - Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı
tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.
  Mükellef ve sorumlu:

  Madde 35 - Elektrik ve Havagazı tüketenler, Elektrik ve Havagazı Tüketim
Vergisini ödemekle mükelleftirler.
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)
  Elektrik veya havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu
verginin de tahsilinden ve ilgili belediyeye yatırılmasından sorumludurlar.
  İstisnalar:

  Madde 36 - Aşağıdaki yazılı yerlerde ve şekillerde tüketilen elektrik ve
havagazı vergiden müstesnadır.
  1. Kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen; hastane, dispanser,klinik, sağ-
lık ocağı ve merkezleri, rehabilitasyon, teşhis ve tedavi merkez ve kurumları,
doğum ve çocuk bakımevleri, kreşler, sanatoryum, Prevantoryum gibi sağlık kuru-
luşları ile düşkünler evi, yetimhaneler, Çocuk Esirgeme Kurumu ve korunmaya muh-
taç çocukları koruma birliklerine ait çocuk yurtları ve bunlara bağlı işyerleri
gibi sosyal yardım kuruluşlarında,
  2. Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan cami, mescit, kili-
se ve havra gibi ibadethanelerde,
  3. Milletlerarası panayır, sergi ve fuarlarda, bunların giriş yerlerinde,
mal teşhir edilen ve satılan pavyonlarda,
  4. Doğrudan doğruya elektrik ve havagazı üreten dağıtım ve istihsal müesse-
selerinde.
  Matrah:

  Madde 37 - Verginin matrahı, tüketilen elektrik ve havagazının satış bedeli-
dir. Matraha gider vergileri dahil edilmez.
  Nispet:

  Madde 38 - Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi aşağıda gösterilen nispet-
lerde alınır.
  a) İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz
telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üze-
rinden yüzde 1,
  b) (a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli
üzerinden yüzde 5,
  c) Havagazının satış bedelinden yüzde 5.
  Beyan ve ödeme:

  Madde 39 - Elektrik ve havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergi-
yi, tahsil tarihini takibeden ayın 20 nci günü akşamına kadar belediyeye bir be-
yanname ile bildirmeye ve vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar. Elektrik ve
havagazı işleri bütçesi içinde yer alan belediyeler bu hükümden müstesnadır.
  3.Yangın sigortası vergisi:
  Konu:

  Madde 40 - Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayri-
menkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler; Yangın
Sigortası Vergisine tabidir.
  Mükellef:

  Madde 41 - Yangın Sigortası Vergisini, sigorta şirketleri ödemekle mükellef-
tir.
  Matrah:

  Madde 42 - Yangın Sigortası Vergisinin matrahı, yapılan yangın sigorta mua-
meleleri dolayısıyla alınan primlerin tutarıdır.
  Sigorta şirketleri vergilendirme dönemi içinde iptal edilen yangın sigorta
muamelelerine ait primleri, iptalin vukubulduğu döneme ait matrahtan indirilebi-
lirler.
  Nispet:

  Madde 43 - Yangın Sigortası Vergisinin nispeti yüzde 10`dur.
  Beyan ve ödeme:

  Madde 44 - Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini ertesi
ayın 20 nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile
bildirmeye ve hesaplanan vergiyi aynı sürede ödemeye mecburdurlar.
  Beyannamelerin şekil ve muhtevası Maliye ve Ticaret bakanlıklarının görüşü
alınarak İçişleri Bakanlığınca tayin ve tespit olunur.
  4. Çevre temizlik vergisi: (1)

  Mükerrer Madde 44 - (Ek:15/7/1993-3914/1 md.)
  Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı
atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer
şekillerde kullanılan binalar, çevre temizlik vergisine tabidir.
  Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köy
tüzel kişiliğine ve bunların kuracakları birliklere, kanunla kurulan üniversi-
telere ait ve münhasıran bunların hizmetlerinde kullanılan binalar ile dini
hizmetlere ait umuma açık ibadethaneler, Kızılay Genel Merkezi, şubeleri ve
kampları, karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve
konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine mahsus olan
binalar, merkezi Türkiye`de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası
kuruluşların Türkiye`deki temsilciliklerine ait binalar ve bunların müştemi-
latı bu verginin kapsamına dahil değildir.
  Çevre temizlik vergisinin mükellefi, her ne şekilde olursa olsun binaları
kullananlardır. Boş bulunan binalarda bu verginin mükellefi, binaların malik-
leri veya malik gibi tasarruf edenleridir.
  Çevre temizlik vergisi, katı atıklar için aşağıdaki tarifeye göre aylık
olarak hesaplanır.
                Aylık Vergi Tutarları (TL.) (2)
         ---------------------------------------------------------
Bina Grupları(1) 1.Derece   2.Derece  3.Derece  4.Derece  5.Derece
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Grup     5 000 000   4 000 000  3 000 000  2 500 000  2 000 000
       (49.345.000) (39.476.000) (29.606.000) (24.669.000)(19.735.000)
2.Grup     3 000 000   2 500 000  2 000 000  1 500 000  1 000 000
       (29.606.000) (24.669.000) (19.735.000)(14.798.000)(9.864.000)
3.Grup     2 000 000   1 750 000  1 500 000  1 000 000   750 000
       (19.735.000) (17.262.000) (14.798.000) (9.864.000) (7.393.000)
4.Grup     1 000 000    800 000   600 000   400 000   200 000
         (9.864.000)  (7.887.000) (5.911.000) (3.937.000) (1.964.000)
5.Grup      600 000    500 000   400 000   250 000   150 000
        (5.911.000)  (4.926.000) (3.937.000) (2.461.000)(1.470.000)
6.Grup      300 000    250 000   200 000   150 000   100 000
         (2.955.000)  (2.461.000) (1.964.000) (1.470.000)  (976.000)
7.Grup      100 000    80 000   60 000   50 000   25 000
           (976.000)   (783.000)  (582.000)  (480.000)  (236.000)
  Tarifede yer alan tutarlar; önceki yılda uygulanan tutarlara, bunların
Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranının
yarısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarın eklenmesi suretiyle her yıl
yeniden belirlenir. Verginin belirlenmesinde, 1 000 liraya kadar olan tutar-
lar atılır.
  Bakanlar Kurulu; bu tarifede yer alan vergi tutarlarını, kalkınmada önce-
likli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 000`den az olan belediyelerde % 50`
ye kadar indirmeye, bina grupları ve belediyeler itibarıyla ayrı ayrı % 100`e
kadar artırmaya yetkilidir.
  Bakanlar Kurulu tarifede yer alan bina gruplarını tayin ve tespit eder.
Ancak, konutlar yedinci gruba dahil edilir. Gruplarda yer alan binaların hangi
dereceye gireceği, binaların bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik farklı-
lıkları ile büyüklükleri de dikkate alınarak belediye meclislerince belirlenir.
----------------
(1) Bu maddede yeralan bina gruplarının tespiti ve uygulama ile ilgili olarak
  31/12/1993 tarih ve 21805 sayılı Mükerrer R.G.`de yayımlanan 9/12/1993 ta-
  rih ve 93/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı`na bakınız.
(2) Bu tabloya Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış,Maliye Bakan-
  lığı`nın 21/12/2000 tarih ve 24267 mükerrer sayılı Resmi Gazete`de yayımla-
  nan 27 seri No`lu tebliği ile 2001 yılı için geçerli olarak belirlenen mik-
  tarlar ise metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir, söz konusu
  Tebliğ ile; Kalkınmada öncelikli belediyeler ile nüfusu 5.000`den az olan
  belediyelerde vergi miktarlarının %50 indirimli uygulanacağı hüküm altına
  alınmıştır.
  Katı atıklar için çevre temizlik vergisi,belediyelerce binaların tarifedeki
derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı iti-
bariyle tahakkuk etmiş sayılır.Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üze-
re, belediyelerin ilan koymaya mahsus mahallerinde bir ay süreyle topluca ilan
edilir.
  (Değişik birinci cümle: 11/8/1999 - 4444/9 md.) Yıllık olarak tahakkuk eden
bu vergi, mükelleflerce her yıl, Emlak Vergisinin taksit sürelerinde ödenir.
Maliye Bakanlığı farklı ödeme süreleri belirlemeye yetkilidir. Yeni binalarda bu
verginin ödenmesi mükellefiyeti, bina takvim yılının ilk altı ayı içinde bitmiş
ise yılın ikinci yarısından, yılın ikinci yarısında bitmiş ise ertesi takvim
yılından itibaren başlar. (1)
  Binaları kullanmak dolayısıyla mükellef olanların, adlarına tarh ve tahakkuk
ettirilerek tahsil edilen vergiler, red ve iade edilmez.
  Yanan, yıkılan ve benzeri nedenlerle tamamen kullanılmaz hale gelen bina-
larla, kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kullanılması yasak edilen bina-
larda mükellefiyet bu durumların meydana geldiği tarihte sona erer.
  Belediyeler, atık su ile ilgili olarak da; katı atıklarla ilgili tarifede
yer alan bina gruplarını topluca veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle ve su
tüketim bedelini aşmamak üzere meclislerince belirlenecek miktarda çevre
temizlik vergisi alırlar. Atık su ile ilgili çevre temizlik vergisi, su tüketim
bedeli ile birlikte tarh ve tahakkuk etmiş sayılır ve bu bedel ile birlikte
tahsil edilir. Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş
bulunan belediyelerde ise, atık su bedellerinin tahsiline ilişkin uygulama kendi
kanunlarındaki hükümlere tabidir.
  Bu madde uyarınca tahsil edilen vergilerin % 10`u tahsilatı takip eden
ayın 15`inci günü akşamına kadar Çevre Bakanlığı Merkez Saymanlık müdürlüğü
hesabına aktarılır. Bakanlar Kurulu Çevre Bakanlığı Merkez Saymanlık müdürlüğü
hesabına aktarılacak paya ilişkin oranı, sıfıra kadar indirmeye veya bir katına kadar
artırmaya yetkilidir. Süresinde aktarılmayan paylar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen oranda hesaplanacak
tutar kadar fazlası ile birlikte ödenir.
  Büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunan belediyeler tarafından
tahsil edilen katı atıklara ilişkin çevre temizlik vergilerinin % 20`si
münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere
büyükşehir belediyelerine tahsilatı takip eden ayın 15 inci günü akşamına
kadar aktarılır.
  Bu madde uyarınca tahsil edilen vergiler çevre temizliği gayesi dışında
kullanılamaz.
  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri ve Çevre
Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından belir-
lenir.
                İKİNCİ KISIM
               Belediye Harçları
                BİRİNCİ BÖLÜM
            Temizleme ve Aydınlatma Harcı

  Madde 45-51 - (Mülga: 4/12/1985 - 3239/142 md.)
                İKİNCİ BÖLÜM
                İşgal Harcı
  Konu:

  Madde 52 - Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi
birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uy-
gun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir:
  1. Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her
türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali,
  2. Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının
herhangi bir maksat için işgali,
  3. Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için il trafik komisyonlarının
olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işleti-
len mahallerin çalışma saatleri içinde, taşıtlar tarafından işgali (Bisiklet ve
motosikletler hariç)
  Yukarıda sayılan yerlerin izinsiz işgalleri mükellefiyeti kaldırmaz.
  Mükellef:

  Madde 53 - İşgal Harcını, işgali harca tabi yerleri 52 nci maddede yazılı
maksatlarla işgal edenler ödemekle mükelleftir.
----------------
(1) Bu fıkranın birinci cümlesi "Yıllık olarak tahakkuk eden bu vergi, mükel-
  leflerce her yıl Ocak ve Temmuz ayı içinde iki eşit taksitte ödenir." şek-
  linde iken; 11/8/1999 tarih ve 4444 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle de-
  ğiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) Bu fıkradaki "Çevre Kirliliğini Önleme Fonu`na" ve "fona" ibareleri, 21/2/2001 tarih
   ve 4629 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle " Çevre Bakanlığı Merkez Saymanlık
   müdürlüğü hesabına" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
             5262-1
  İstisnalar:

  Madde 54 - Aşağıda gösterilen kara taşıtlarının işgalleri İşgal Harcından
müstesnadır.
  1. Genel ve katma bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediye ve köyle-
rin ve bunların teşkil ettikleri birliklerin kara taşıtlarının işgalleri,
  2. İlgili mevzuata uygun olarak kara ticari taşıtlarının beklemelerine tah-
sis edilen yerlerin bu taşıtlarca işgalleri.
  Matrah:

  Madde 55 - İşgal Harcının matrahı 52 nci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde ya-
zılı işgallerde işgal edilen yerlerin metrekare olarak alanı veya hayvan adedi,
3 üncü bendinde yazılı işgallerde taşıt adedidir.
  Harcın tarifesi:

  Madde 56 - İşgal harcı aşağıda gösterilen hadler içinde düzenlenecek tari-
feye göre alınır.(1)
  1. 52 nci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare
için günde en az 50; (500); en çok 250; (2.500) lira
  2. 52 nci maddenin 1 inci bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde:
  a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına: 100 - 500 - (1000 - 5000) TL.
  b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına: 300 - 1500 - (3000 - 15000) TL.
  1 ve 2 numaralı bentlerdeki harçların hesabında, metrekare kesirleri tam sa-
yılır ve tam günü aşan işgallerde, 6 saatten az süreler atılır, fazlası tam gün
sayılır.
  3. 52 nci maddenin 3 üncü bendinde yazılı işgallerde;
  a) Her taşıttan beher saat için en az 30 (300); en çok 100 (1000) lira
  b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için en az 50 (500); en çok
150 (1500) lira
  Harcın ödenmesi:

  Madde 57 - İşgal harcı belediyelerin yetkili kılacakları memur veya kişiler-
ce makbuz karşılığında tahsil edilir.
                   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
            Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı
  Konu:

  Madde 58 - Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyeler-
ce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı
Harcına tabidir.
  Mükellef:

  Madde 59 - Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefi kendisine ça-
lışma ruhsatı verilen gerçek veya tüzelkişidir.
  Harcın tarifesi:

  Madde 60 - Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yıl-
da 3.000 (30.000) liradan az, 120.000 (1.200.000) liradan çok olmamak üzere
belediye meclislerince tespit edilir. (2)
---------------
(1) Bu maddedeki en az ve en çok harç miktarları, 4/12/1985 tarihli ve 3239
  sayılı kanun ile (on) katına çıkarılmış, daha sonra bu hadler 3/5/1992
  tarihli ve 92/3278 sayılı Kararname ile (on) katına çıkarılmış olup,
  yeni miktarlar metne prantez içinde siyah puntolar ile yazılmıştır.
(2) Bu maddedeki en az ve en çok harç miktarları, 4/12/1985 tarihli ve 3239
  sayılı kanun ile (beş) katına çıkarılmış, daha sonra bu hadler 3/5/1992
  tarihli ve 92/3278 sayılı Kararname ile (on) katına çıkarılmış olup,
  yeni miktarlar metne siyah puntolar ile yazılmıştır.
KANUNLAR, AĞUSTOS 1993 (Ek-17)
                 5262-2
  Mükellefiyet dönemi ve harcın ödenmesi:

  Madde 61 - Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefiyet dönemi,ça-
lışma izninin kullanılacağı takvim yılıdır. Yıl içinde mükellefiyete girilmesi
veya işin terk edilmesi hallerinde mükellefiyet, çalışılan süreye inhisar eder.
Mükellefiyete girilen veya mükellefiyetten çıkılan ay kesirleri tam ay sayılır.
  Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, makbuz karşılığında peşin olarak
alınır. Harcı ödenmemiş ruhsatlar geçerli değildir.
  Adi ortaklıklarda harcın muhatabı:

  Madde 62 - Adi Ortaklıklarda harç, ortaklık adına ortaklardan birinden alı-
nır. Ortaklardan herbiri harcın ödenmesinden müteselsilen sorumludur.
NOT:Devamı 5263 üncü sayfadadır.
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
              Kaynak Suları Harcı
  Konu:

  Madde 63 - Özel kaplara doldurulup satılacak olan kaynak sularının beledi-
yelerce denetlenerek hangi kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde bu
kaplara özel işaret konulması, Kaynak Suları Harcına tabidir.
  Mükellef:

  Madde 64 - Kaynak Suları Harcını, kaynak sularını özel işaretli kaplara dol-
durup satanlar ödemekle mükelleftirler.
  Tarife:

  Madde 65 - Kaynak suları harcı, aşağıdaki hadler içinde düzenlenecek tarife-
ye göre alınır.(1)
                               Harcın Miktarı
                              Kap başına (Krş.)
                              -----------------
                               En az  En çok
                              -------- --------
  1 litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan     50 (500) 150(1500)
                              Beher litrede (Krş.)
                              --------------------
                               En az   En çok
                              --------- ----------
  5 litreye kadar olan kaplarda (5 litre dahil)      40 (400) 120 (1200)
  25 litreye kadar olan kaplarda (25 litre dahil)     30 (300) 90 (900)
  26 litreden büyük kaplarda               20 (200) 60 (600)
  Harcın ödenmesi:

  Madde 66 - Kaynak Suları Harcı, bu suların satışa arzı için kaplara doldu-
rulmasını müteakip, kaplar üzerine özel işaret konulması sırasında bu işi ya-
pan belediyeye makbuz karşılığı peşin olarak ödenir. Başka bir belediye sınırla-
rı ve mücavir alanları içinde satışa arz edilen kaynak sularından ikinci bir kez
harç alınmaz.
                 BEŞİNCİ BÖLÜM
                 Tellallık Harcı
  Konu:

  Madde 67 - Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyelere ait
hal, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye müna-
disi veya tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzelkişiler tarafın-
dan her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsülle-
rin satışı, Tellallık Harcına tabidir.
  Mükellef:

  Madde 68 - Tellallık Harcını, mal ve mahsullerini satan gerçek veya tüzel
kişiler ödemekle mükelleftirler.
----------------
(1) Bu maddedeki en az ve en çok harç miktarları, 4/12/1985 tarihli ve 3239
  sayılı kanun ile (iki) katına çıkarılmış, daha sonra bu hadler 3/5/1992
  tarihli ve 92/3278 sayılı kararname ile (on) katına çıkarılmış olup, yeni
  miktarlar metne parantez içinde siyah puntolar ile yazılmıştır. Ayrıca aynı
  BKK ile Belediye grupları için tespit edilen harç tarifesi ile ilgili
  olarak 5/9/1992 tarih ve 21336 sayılı R.G.`ye bakınız.
KANUNLAR, KASIM 1992 (Ek - 14)
  Gerçek veya tüzelkişiler yapacakları satışları, satış yapmadan önce beledi-
ye veya mahallindeki belediye ilgililerine haber vermekle ödevlidirler. Haber
verilmediği takdirde harç yüzde 50 fazlasıyla tahsil olunur.
  Matrah:

  Madde 69 - Telallık Harcının matrahı, harcın konusuna giren satışların
gayri safi tutarıdır. Bu tutardan hangi ad ile olursa olsun hiçbir indirim
yapılmaz.
  Nispet:

  Madde 70 - Tellallık Harcının nispeti, yüzde 2`dir. 500.000 lirayı aşan
satışlarda aşan kısım için nispet yüzde 1`dir.
  Harcın ödenmesi:

  Madde 71 - Tellallık Harcı, belediyelerce görevlendirilecek yetkililer ta-
rafından makbuz mukabili tahsil olunur.
                ALTINCI BÖLÜM
         Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı
  Konu:

  Madde 72 - Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, belediyelerce veya
yetkili mercilerce verilen izne dayanılarak özel kişi ve kuruluşlarca tesis edi-
len mezbaha ve kanaralarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayene-
si veya belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kesilmiş olup da belediye
sınırı içinde satışa arz edilecek etlerin sağlık bakımından muayene ve denetlen-
mesi, hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcına tabidir.
  (Ek fıkra: 4/12/1985 - 3239/120 md.) 2678 sayılı Kanuna göre kurulan resmi
ve özel kombinalar bu harçtan muaftır.
  Mükellef:

  Madde 73 - Harcı, hayvan veya et sahipleri ödemekle yükümlüdür.
  Tarife:

  Madde 74 - Harç hayvan başına aşağıdaki tarifeye göre hesaplanır. (1)
                               Harcın miktarı
                                  (TL.)
                               En az -  En çok
                             ------------ ---------
  Hayvanın Cinsi:
  Küçükbaş                      200 (2000) 600 (6000)
  Büyükbaş                      500 (5000) 1500 (15000)
  Harcın ödenmesi :

  Madde 75 - Harç, makbuz mukabilinde peşin olarak alınır.
                YEDİNCİ BÖLÜM
           Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
  Konu:

  Madde 76 - Ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin ilgili kanun ve
tüzük hükümlerine göre belediyelerce damgalanması, Ölçü ve Tartı Aletleri Muaye-
ne Harcına tabidir.
-----------------
(1) Bu maddedeki en az ve en çok harç, miktarları, 4/12/1985 tarihli ve 3239
  sayılı Kanun ile (beş) katına çıkarılmış, daha sonra bu hadler 3/5/1992
  tarihli ve 92/3278 sayılı kararname ile (on) katına çıkarılmış olup, yeni
  miktarlar metne parantez içinde siyah puntolar ile yazılmıştır. Ayrıca aynı
  BKK ile Belediye grupları için tespit edilen harç tarifesi ile ilgili
  olarak 5/9/1992 tarih ve 21336 sayılı R.G.`ye bakınız.
  Harcın tarifesi:

  Madde 77 - Bu harç, ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin beledi-
yelerce damgalanması karşılığında aşağıdaki tarifeye göre alınır. (1)
                                Harcın miktarı
                                  (TL.)
                                En az  En çok
                                ------ ------
  a) Tartı ağırlıklarının her birinden         100 (1000) 300 (3000)
  b) Uzunluk ölçülerinin her birinden         100 (1000) 300 (3000)
  c) Akıcı ve kuru daneli maddelerin hacim ölçeklerinin
    her birinden                   200 (2000) 600 (6000)
  d) El terazilerinden                 500 (5000) 1500 (15000)
  e) Normal masa terazilerinden            750 (7500) 2250 (22500)
  f) Otomatik (ibreli) terazilerden          750 (7500) 2250 (22500)
  g) Kantar ve basküllerden             2500 (25000) 7500 (75000)
  Harcın ödeme şekli:

  Madde 78 - Bu harç damgalama sırasında makbuz karşılığında ödenir.
             MÜKERRER YEDİNCİ BÖLÜM
               Bina İnşaat Harcı
  Konu, vergiyi doğuran olay :

  Ek Madde 1 - (Ek: 21/1/1982-2589/1 md.)
  Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı
(ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında Ek Madde
6`da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabi-
dir.
  Konut veya işyerlerinin kullanılış tarzlarının dağiştirilmesi (konutun işye-
rine veya harca tabi olmayan işyerinin harca tabi işyerine dönüştürülmesi) ha-
linde de bu değişiklik tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur.
  İnşaata ruhsatsız başlanması halinde de harç alacağı doğmuş sayılır.
  Bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce inşa edilmiş olan binaların yüzöl-
çümlerine ilave veya binada tadilat yapılması halinde harç, binanın toplam yüz-
ölçümüne göre tabi olduğu tarife esas alınarak ve yalnız ilave edilen kısmın
yüzölçümü üzerinden hesaplanır.
  Bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşa adilmiş olan binalarda
tadil veya ilaveler yapılması halinde harç, binanın önceki yüzölçümü ile ilave
kısmın yüzölçümü toplamı üzerinden hesaplanır. Ancak, daha önce aynı konut ve
işyeri birimleri için ödenmiş bulunan bina inşaat harcı yeniden hesaplanan harç-
tan mahsup edilir.
  İstisnalar:

  Ek Madde 2 - (Ek: 21/1/1982-2589/1 md.)
  Aşağıdaki bina inşaatları bina inşaat harcından müstesnadır.
  a) inşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile il özel idareleri ve beledi-
ye bütçelerinden karşılanan her türlü binalar,
  b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluş-
ları,
-----------
(1) Bu maddedeki en az ve en çok harç miktarları, 4/12/1985 tarihli ve 3239
  sayılı Kanun ile (on) katına çıkarılmış, daha sonra bu hadler 3/5/1992
  tarihli ve 92/3278 Sayılı Kararname ile (on) katına çıkarılmış olup, yeni
  miktarlar metne parantez içinde siyah puntolar ile yazılmıştır. Ayrıca
  aynı BKK ile Belediye grupları için tespit edilen harç tarifesi ile ilgili
  olarak 5/9/1992 tarih ve 21336 sayılı R.G.`ye bakınız.
KANUNLAR, KASIM 1992 (Ek - 14)
  c) Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersane-
ler ile organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı,
  d) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki kara-
ra bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik tesisler,
  e) Kooperatifler eliyle, anasözleşmelerine uygun olarak, yapılan sanayi ve
küçük sanat siteleri ile esnaf çarşıları,
  f) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bun-
ların müştemilatı,
  g) Karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa edilen okullar
ve öğrenci yurtları,
  h) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan,
yıkılan ve kullanılmaz hale gelen kişiler tarafından, afetin vukubulduğu tarih-
ten itibaren en geç 5 yıl içinde, afetin vukubulduğu yerlerde veya kamu kuruluş-
larınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,
  i) Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden zarar görmesi
muhtemel yerlerdeki binaların sahipleri tarafından, afete maruz kalınacağının
yetkili kuruluşlarca tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde, kamu kuru-
luşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,
  j) Bina inşaat harcı ödemek veya istisnadan yararlanmak suretiyle inşaat
ruhsatı alınmış olupda İmar Kanununun 10 uncu maddesi gereğince, ruhsatları ye-
nilenen binalar.
  Yukarıda (h) ve (i) fıkralarında belirtilen hallerde, kamu kuruluşlarınca
ilgili kanunlarına göre hak sahiplerine teslim edilmek üzere inşa olunan binalar
da bu istisnadan faydalandırılır. Şu kadar ki bu bentlerde yer alan istisnadan
faydalanacak mükellefler, İmar ve İskan Bakanlığından veya bu Bakanlığın yetkili
kıldığı kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi bele-
diyeye ibraz etmeye mecburdurlar.
  Mükellef:

  Ek Madde 3 - (Ek: 21/1/1982-2589/1 md.)
  Bina inşaat harcını inşaat, ilave veya tadilat için inşaat ruhsatı alanlar
öder.
  İnşaata ruhsatsız başlanılmasından mükellef, inşaat ruhsatı almak mecburiye-
tinde olanlardır.
  Binanın kullanış tarzının değiştirilmesi halinde mükellef, binanın sahiple-
ridir.
  Matrah:

  Ek Madde 4 - (Ek: 21/1/1982-2589/1 md.)
  Bina İnşaat Harcının matrahı, her bir konut veya işyeri biriminin ayrı ayrı
inşaat sahasının yüzölçümleridir.
  Konut inşatlarında inşaat alanının tespitinde, sığınak, merdiven sahanlığı,
müşterek garaj, depo, kalorifer ve kapıcı dairesi gibi ortak yerlerden gelen
paylar ile kömürlükler hariç tutulur, özel garaj ve özel depo gibi müştemilat
dahil edilir.
  İşyeri inşaatlarında, inşaat alanına müştemilat ve ortak yerlerden gelen
hisselerin tümü dahildir.
  Matrahın hesaplanmasında metrekare kesirleri atılır.
  Harcın ödenmesi ve yeri:

  Ek Madde 5 - (Ek: 21/1/1982-2589/1 md.)
  Bina İnşaat Harcı, inşaat ruhsatının alınmasından önce makbuz karşılığında
ilgili belediyeye ödenir.
  İnşaatın kısmen yapılması veya hiç yapılmaması halinde inşaat ruhsatı kıs-
men veya tamamen iptal edilirse, daha önce ödenmiş olan harçta gerekli düzeltme
ve iadeler yapılır.
  Tarife:

  Ek Madde 6 - (Ek: 21/1/1982-2589/1 md.)
  Bina inşaat harcı aşağıdaki tarifeye göre alınır. (1)
  1. Konut İnşaatı:
                    Beton, demir, kagir,     Ahşap ve
                    yarı kagir yapılarda   diğer yapılarda
                       m2 başına       m2 başına
                     En az   En çok   En az   En çok
    İnşaat Alanı             (TL.)         (TL.)
--------------------------------- ------------------------- ------------------
A) 100 m2 ye kadar             10 - 30        10 - 30
                      (100 - 300)       100 - 300)
B) 101 - 120 m2              200 - 600       100 - 300
                      (2000 - 6000)     (1000 - 3000)
C) 121 - 150 m2              500 - 1500       200 - 600
                      (5000 - 15000)    (2000 - 6000)
D) 151 - 200 m2              1000 - 3000      400 - 1200
                     (10000 - 30000)    (4000 - 12000)
E) 200 m2 den yukarı           1500 - 4500       600 - 1800
                     (15000 - 45000)    (6000 - 18000)
  2. İşyeri İnşaatı:
                   Beton, demir, kagir,     Ahşap ve
                   yarı kagir yapılarda    diğer yapılarda
                      m2 başına        m2 başına
                     En az  En çok     En az  En çok
    İnşaat Alanı             (TL.)          (TL.)
-------------------------------- ------------------------- -------------------
A) 25 m2 ye kadar              80 - 240         50 - 150
                     (800 - 2400)       (500 - 1500)
B) 26 - 50 m2                150 - 450        80 - 240
                     (1500 - 4500)      (800 - 2400)
C) 51 - 100 m2               300 - 900        150 - 450
                     (3000 - 9000)      (1500 - 4500)
D) 100 m2 den yukarı            600 - 1800        300 - 900
                     (6000 - 18000)      (3000 - 9000)
              SEKİZİNCİ BÖLÜM
              Çeşitli Harçlar
  Kayıt ve suret harcı:

  Madde 79 - Belediyeler ve belediyelere bağlı müesseselerden istenecek her
türlü kayıt suretleriyle gayrimenkullerle ilgili harita plan ve krokilerin su-
retleri, Kayıt ve Suret Harcına tabidir.
---------------------
(1) Bu maddedeki en az ve en çok harç, miktarları, 4/12/1985 tarihlive3239
  sayılı kanun ile (iki) katına çıkarılmış, daha sonra bu hadler 3/5/1992
  tarihli ve 92/3278 sayılı kararname ile (on) katına çıkarılmış olup,
  yeni miktarlar metne parantez içinde siyah puntolar ile yazılmıştır.
  Ayrıca aynı BKK ile Belediye grupları için tespit edilen harç tarifesi
  ile ilgili olarak 5/9/1992 tarih ve 21336 sayılı R.G.`ye bakınız.
KANUNLAR, KASIM 1992 (Ek - 14)
  İmar ile ilgili harçlar:

  Madde 80 - İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar belediyece
tahsil olunur.
  a) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde İmar Kanununa göre ilk kez
yapılan veya istek üzerine gerçekleştirilen müteakip parselasyon işlemleri
"Parselasyon Harcına" (teşvik belgesini haiz organize sanayi bölgeleri hariç
olmak üzere),
  b) Verilecek ifraz ve tevhit kararları "İfraz ve Tevhit Harcına",
  c) Proje tasdik işlemleri "Plan ve Proje Tasdik Harcına",
  d) Zemin ve yol kanal açma izni verilmesi, yapım ve yıkım artığı malzeme
ile toprak kazısının taşınması için belediyelerce yer gösterilmesi ve bu yerle-
rin tesviyesi "Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcına",
  e) (Mülga: 21/1/1982 - 2589/5 md.)
  f) Yapı kullanma izni verilmesi işleri "Yapı Kullanma İzni Harcına" tabidir.
  (Değişik: 18/5/1987 - 3365/2 md.) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler
Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Hükümleri uya-
rınca yapılan yapı ve tesisler ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde
veya dışında inşa edilecek ahır, samanlık, kümes ve hayvan barınakları ile yem-
lik gibi yapı ve tesisler Bina İnşaat Harcı dahil yukarıda sayılan Harçlardan
müstesnadır.
  Organize Sanayi Bölgeleri ile Sanayi ve Küçük Sanat Sitelerinde yapılan Ya-
pı ve Tesisler Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcından müstesnadır.(1)
   İşyeri açma izni harcı:

   Madde 81 - Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin
açılması "İşyeri Açma İzni Harcına" tabidir.
  Muayene, ruhsat ve rapor harcı:

  Madde 82 - Mevzuat gereğince alınması zorunlu veya isteğe bağlı görülen ve
belediyeler veya onlara bağlı kuruluşlar tarafından düzenlenerek ilgilisine
verilecek; muayene ve sağlıkla veya fenni konularla ilgili tahlillere ilişkin
olup bu kanunda ayrıca harca tabi tutulmamış olan ruhsatlar, rapor ve belgeler
"Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcına" tabidir.
  Sağlık belgesi harcı:

  Madde 83 - Yaptıkları işler ve gördükleri hizmetler dolayısıyla özel mevzua-
tı gereğince belediyelerden sağlık belgesi almak mecburiyetinde olan kişilere
verilecek bu tür belgeler ile bunların belli aralıklarla yenilenmeleri "Sağlık
Belgesi Harcına" tabidir.
  Esnaf muaflığı belgesi harcı

  Mükerrer Madde 83-(Ek:22/7/1998 - 4369/79 md.;Mülga:11/8/1999 - 4444/14 md.)
  Çeşitli harçlara ait tarifeler:

  Madde 84 - Bu bölümde yazılı çeşitli harçlar aşağıdaki tarifeye göre alı-
nır. (2)
                             Harcın miktarı
                              (TL.)
                          En  az    En çok
1. Kayıt ve suret harçları :           ------------- -----------
a) Her sayfa başına                 50 (500)  150 (1500)
b) Harita plan ve krokilerin beher metrekaresinden 800 (8000)  2400 (24.000)
-----------------------
(2) Bu maddedeki en az ve en çok harç, miktarları, 4/12/1985 tarihli ve 3239
  sayılı kanun ile (iki) katına çıkarılmış, daha sonra bu hadler 3/5/1992
  tarihli ve 92/3278 sayılı Kararname ile (on) katına çıkarılmış olup, yeni
  miktarlar metne parantez içinde siyah puntolar ile yazılmıştır. Ayrıca aynı
  BKK ile Belediye grupları için tespit edilen harç tarifesi ile ilgili
  olarak 5/9/1992 tarih ve 21336 sayılı R.G.`ye bakınız.
                              Harcın miktarı
                                (TL.)
                             En  az   En  çok
                            ----------- -----------
2. İmarla İlgili Harçlar (Ticaret ve Konut Bölgeleri için ayrı
  ayrı):
a) İlk parselasyon harcı (beher metrekare için)     10 (100)   30 (300)
b) İfraz ve Tevhid Harcı (beher metrekare için)     10 (100)   30 (300)
c) Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat metrekaresi 10 (100)   30 (300)
  için)
d) Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı
I. Toprak (beher metreküp için)             30 (300)   90 (900)
II.Kanal (beher metrekare için)             100 (1000)  300 (3000)
e) (Mülga : 21/1/1982 - 2589/5 md.)
f) Yapı Kullanma İzni Harcı (beher inşaat metrekaresi  10 (100)   30 (300)
  için)
3. İşyeri Açma İzni Harcı:
(Beher metrekare için işin mahiyetine göre)       20 (200)  200 (2000)
Ancak bu miktar hiç bir suretle beşbin metrekareye isabet edecek tutarı aşamaz.
4. Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı :          1000 (10000) 3000 (30000)
5. Sağlık Belgesi Harcı :               200 (2000)  600 (6000)
6. (Ek: 22/7/1998 - 4369/80 md.; Mülga: 11/8/1999 - 4444/14 md.)
  Çeşitli harçların uygulama esasları ve ödenmesi:

  Madde 85 - Bu bölümde yazılı harçlar makbuz karşılığında veya basılı damga
vurulmak suretiyle peşin olarak ödenir.
  Harçların uygulanmasına ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığınca hazır-
lanacak bir yönetmelikle belirlenir.
                 ÜÇÜNCÜ KISIM
              Harcamalara Katılma Payları
  Yol harcamalarına katılma payı:

  Madde 86 - Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şe-
killerde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulu-
nan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayri-
menkullerin sahiplerinden Yol Harcamalarına Katılma Payı alınır:
  a) Yeni yol açılması;
  b) Mevcut yolların yüzde 40 nispetinde veya daha fazla genişletilmesi;
  c) Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım veya parke kaldırım
haline getirilmesi veya asfalt yapılması,kaldırım veya şose halindeki yolların
da parke, beton veya asfalta çevrilmesi;
  d) Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi,
  Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine
düşen giderler, belediyelere ait olup harç payına konu teşkil etmez.
  İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller için asıl cepheyi
teşkil eden yoldan düşen pay tam, diğer yollara ait pay ise yarım olarak hesap-
lanır.
  Kanalizasyon harcamalarına katılma payı:

  Madde 87 - Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, aşağıdaki şe-
kilde kanalizasyon tesisi yapılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkulle-
rin sahiplerinden, Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı alınır:
  a) Yeni kanalizasyon tesisi yapılması,
  b) Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi.
  İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller, hangi yoldaki kana-
lizasyona bağlanmış ise, payın hesabında o yola ait kanalizasyon giderleri na-
zara alınır.
  Su tesisleri harcamalarına katılma payı:

  Madde 88 - Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce beldede aşa-
ğıdaki şekillerde su tesisleri yapılması halinde, dağıtımın yapıldığı saha dahi-
lindeki gayrimenkullerin sahiplerinden, Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı
alınır:
  a) Yeni içmesuyu şebeke tesisleri yapılması,
  b) Mevcut şebeke tesislerinin tevsii ve ıslahı.
  Birden fazla yol kenarında bulunan gayrimenkullere ait payın hesabında,
bunların yalnız suya bağlandıkları yol üzerindeki uzunlukları esas alınır.
  Payların hesaplanması:

  Madde 89 - (Değişik: 4/12/1985 - 3239/121 md.)
  Harcamalara katılma payları, bir program dahilinde veya istek üzerine doğ-
rudan doğruya yapılan işlerde, bu hizmetler dolayısıyla yapılan giderlerin tama-
mıdır. Şu kadar ki yapılacak giderler peşin ödendiği takdirde bu paylar ilgili-
lerden yüzde yirmibeş noksanı ile alınır. Ancak, bu tür hizmet giderleri Bayın-
dırlık ve İskan Bakanlığı ile İller Bankası tarafından tespit edilen ve yayınla-
nan rayiç ve birim fiyatlara göre hesaplanan tutarları aşamaz.
  Özel Devlet yardımları, karşılıksız fon tahsisleri, bu işler için yapılacak
bağış ve yardımlar ve istimlak bedelleri giderler tutarından indirilir.
  Harcamalara katılma payları bina ve arsalarda vergi değerinin yüzde 2`sini
geçemez.
  Katılma paylarına karşı dava açılabilmesi için, katılma paylarının yarısının
önceden belediyelere ödenmesi gerekir.
  b) Belediyelerin (3030 sayılı kanunun uygulandığı şehirlerde hizmeti veren
belediyelerin) görüşü alınmak suretiyle, Harcamalara Katılma paylarını 1/2`ye
(peşin ödemede 1/3`e) kadar indirmeye, pay çeşitlerine göre farklılaştırma yap-
maya, payların ödenecek miktarını birlikte veya pay çeşitlerine göre ayrı ayrı
olmak üzere İçişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçları-
nı da dikkate almak suretiyle ve belediyeler itibariyle tespit etmeye Bakanlar
Kurulu yetkilidir.
  Payların tahakkuk şekli:

  Madde 90 - Yol Harcamalarına Katılma Payı, bu hizmetin yapıldığı yollardan
faydalanan, Su Tesisleri İle Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payları ise hiz-
metten faydalanma şekillerine göre ilgili gayrimenkul sahipleri arasında ve 89
uncu maddeye göre hesaplanan katılma payları toplamının ilgili gayrimenkullerin
vergi değerleri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk
ettirilir. Şu kadar ki, ibadet yerleri hakkında harcamalara katılma payı tahak-
kuku yapılmaz.
  Tahakkuk zamanı:

  Madde 91 - Harcamalara katılma paylarının tahakkuku, işler hangi ihale usulü
ile yapılmış olursa olsun, hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulmuş
olmasından sonra yapılır.
  (Ek: 4/12/1985-3239/122 md.) Ancak, yapılacak yazılı tebliğ ile verilecek
süre içinde ilgililerin harcamalara katılma paylarını peşin ödemeyi kabul etme-
leri halinde, bu paylar, kabule ilişkin yazılı başvuru tarihinden itibaren bir
ay içinde tahakkuk ettirilir.
  Payların ilanı:

  Madde 92 - Yukarıdaki maddelerde yazılı esaslar dairesinde hesaplanan pay-
lar, mükelleflerin soyadları, adları, adresleri ve kendilerine isabet eden pay
miktarını gösteren ve mahiyetlerine göre mahalle, cadde ve sokak itibariyle dü-
zenlenecek tahakkuk cetvellerinin bir ay süre ile belediye ilan yerlerine asıl-
ması suretiyle ilan olunur.
  Katılma payları tutarları mükelleflere ayrıca tebliğ olunur.
  Tahsil şekli:

  Madde 93 - (Değişik birinci fıkra: 4/12/1985 - 3239/123 md.) Harcamalara
katılma payları belediyelerce veya bunlara bağlı müesseselerce, 92 nci maddeye
göre payların ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda
ve dört eşit taksitte, peşin ödemelerle tahakkuk tarihinden itibaren bir ay
içinde tahsil olunur. Ancak, yukarıda yazılı ödeme sürelerini, ilgili belediye-
lerin teklifi üzerine, 5 yıla (peşin ödemelerde bir yıla) kadar uzatmaya ve buna
göre taksit sürelerini tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar Kuru-
lunca bu yetkinin kullanılması halinde, uzatılan ödeme süreleri için belediye-
ler, belediye meclislerinin kararı üzerine ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca alınan tecil faizi oranını aşma-
mak üzere faiz alabilirler.
  Satış, hibe ve trampa gibi devir hallerinde ferağ sırasında o tarihe kadar
ödenmemiş taksitler peşin olarak tahsil olunur.
  Harcamalara katılma payına tabi gayrimenkullerin listesi belediyelerce ilgi-
li tapu dairelerine bildirilir. Bu gayrimenkullerin satış, hibe ve trampaları
halinde tapu dairesi payın tahsilini sağlamak üzere, belediyeyi haberdar eder ve
pay ödenmedikçe intikal işlemi yapılmaz.
  Yönetmelikle tespit olunacak hususlar:

  Madde 94 - Harcamalara Katılma Paylarının uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar Maliye, Bayındırlık ve İmar ve İskan Bakanlıklarının görüşü alınarak
İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek bir yönetmelikte belirtilir.
                 DÖRDÜNCÜ KISIM
                 Çeşitli Hükümler
  Belediyelerin gruplara ayrılması:

  Madde 95 - Belediyeler, nüfusları ile ekonomik ve sosyal gelişme durumları-
na göre Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatının görüşü alınarak İçiş-
leri Bakanlığınca beş gruba ayrılır ve Resmi Gazete`de ilan olunur.
  Bu şekilde ayrılacak belediye grupları bu kanunun yayımı tarihinden itibaran
her üç yılda bir yukarıdaki usule göre gözden geçirilerek yenilenir.
  Vergi ve harç tarifelerinin tespiti:

  Madde 96 - A) Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları göste-
rilen aşağıda yazılı vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları itibariy-
le tayin ve tespit eder: (1)
  1. (Mülga: 7/11/1984 - 3074/8 md.)
  2. Kaynak Suları Harcı,
  3. Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı,
  4. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı,
  5. Kayıt ve Suret Harcı,
  6. İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçlar, (Ticaret ve konut bölgeleri
için ayrı ayrı).
  7. Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı,
  8. Sağlık Belgesi Harcı,
  9. (Ek: 21/1/1982 - 2589/2 md.) Bina İnşaat Harcı.
  B) Yukarda sayılanlar dışındaki vergi ve harçların maktu tarifeleri; bu Ka-
nunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli
semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar gözönünde tutularak belediye
meclislerince tespit olunur.
------------------
(1) Bakanlar Kurulunun bu konudaki 83/7539 sayılı Kararı için 31/12/1983 tarih
  ve 18268 sayılı, 88/12514 sayılı Kararı için de, 10/3/1988 tarih ve 19750
  sayılı Resmi Gazetelere bakınız.
  C) (Ek: 4/12/1985 - 3239/124 md.) Bakanlar Kurulu bu Kanunda yer alan maktu
vergi ve harçların en az ve ençok miktarlarını belirleyen hadleri birlikte veya
ayrı ayrı yahut her vergi ve harçla ilgili tarifelerde yer alan en az ve en çok
hadleri birlikte veya ayrı ayrı on katına kadar artırmaya ve Kanunda yazılı had-
lerden az ve bu hadlerin on katından çok olmamak üzere yeni hadler tespit etmeye
ve 21 inci maddede yazılı Eğlence Vergisi nispetlerini birlikte veya ayrı ayrı
bir katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.
  Ücrete tabi işler:

  Madde 97 - (Değişik: 4/12/1985 - 3239/125 md.)
  Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgilile-
rin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet (...) (1) için beledi-
ye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Beledi-
ye`ye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.
  (İkinci fıkra iptal: An. Mah. nin 31/3/1987 tarih ve E: 86/20, K.: 87/9 sa-
yılı kararı ile)
  Müze giriş ücretleri ile madenlerden belediyelere pay:

  Mükerrer Madde 97 - (Ek: 4/12/1985 - 3239/126 md.)
  a) Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı milli saraylar hariç belediye ve
mücavir alan sınırları içinde gerçek ve tüzelkişilerce işletilen her türlü müze-
lerin giriş ücretlerinin % 5`i (2) belediye payı olarak ayrılır.
  Belediye payı olarak ayrılan miktarın, tahsilini takip eden ayın 15 inci gü-
nü akşamına kadar müzenin bulunduğu yer (27.6.1984 gün ve 3030 sayılı Kanunun
uygulandığı şehirde Büyük Şehir Belediyelerine) belediyesine ödenmesi mecburi-
dir.
  Büyük Şehir Belediyelerince tahsil edilen payın yüzde 75`i İçişleri Bakanlı-
ğınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusları oranında
ilgili ilçe belediyelerine dağıtılır.
  b) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden iş-
letmelerince, 3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan paylara
ilaveten % 2 nispetinde belediye payı ayrılır.
  Bu pay, Devlet hakkının Hazineye ödenmesi sırasında işletme tarafından
ilgili belediyeye ödenir.
  Usul hükümleri:

  Madde 98 - Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanuna göre alı-
nacak vergi, harç ve katılma payları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve bunların ek ve ta-
dilleri hükümleri uygulanır.
  Harçlara ilişkin müeyyideler:

  Madde 99 - Gerekli harçları tamamen almadan iş gören görevliler, harcın
ödenmesinden mükellefler ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.
  Diplomatik muafiyetler:

  Madde 100 - Yabancı devletlerin Türkiye`de bulunan elçi, konsolos ve masla-
hatgüzarları (fahri olanlar hariç) ile yabancı devletin uyruğunda bulunan elçi-
----------------------
(1) Bu kısımda yer alan ".... ve belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde
  yer altı sularından kamu ve özel kişiler tarafından elde edilen kullanma ve
  sanayi suları..." şeklindeki ibare Anayasa Mahkemesinin 31/3/1987 tarih ve
  E.86/20, K. 87/9 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
(2) Bu fıkrada yeralan "müzelerin giriş ücretlerinin %40`ı ibaresi 22/7/1998
  tarih ve 4369 sayılı Kanunun 81 inci maddesi ile metne işlendiği şekilde
  değiştirilmiştir.
lik ve konsolosluk memurları, bu Kanun hükümlerinden karşılıklı olmak şartı ile
muaftırlar.
  Bakanlar Kurulunca belli edilen uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşların
yabancı devlet uyruğundaki memurları ve anlaşmalar gereğince diplomatik muafiyet
tanınan personel de bu Kanun hükümlerinden muaftırlar.
  Nüfus miktarı:

  Madde 101 - Bu Kanunda sözü edilen nüfus miktarları, son genel nüfus sayımı
sonuçlarına göre tespit ve ilan edilen nüfusu ifade eder.
  Vergi Usul Kanununun uygulanması:

  Madde 102 - 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen vergi inceleme yetki-
si hariç olmak üzere;
  1. Belediye Gelir Şube Müdürü, Gelir Şube Müdürü olmayan yerlerde Belediye
Hesap İşleri Müdürü, Hesap İşleri Müdürü olmayan yerlerde Muhasebeci, Vergi Dai-
resi Müdürü sıfat ve yetkisini haizdir.
  2. Vergi Usul Kanununda mahallin en büyük malmemuruna verilmiş görev ve yet-
kiler, Belediye Gelirleri Kanunu uygulaması yönünden Belediye Başkanı tarafından
kullanılır.
  Sosyal amaçlı yardımlar:

  Madde 103 - 1. 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkın-
daki Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi ile belediye meclislerine verilmiş bu-
lunan zam yetkisi, yüzde 10 oranında olmak üzere bu Kanunun yalnız Meslek Ver-
gisine ilişkin madde hükümlerine uygulanır.
  2. Eğlence Vergisi hasılatının yüzde 10`u, bulunan yerlerde darülaceze ve
benzeri kuruluşlar hissesi olarak ayrılıp belediyece sözü geçen müesseselere
yüzde 10`u da verem savaşına ayrılıp belediye sınırları içinde Verem Savaş Der-
neği Teşkilatı varsa yardım olarak bu derneğe verilir.
  3. Bu Kanunla sağlanan gelirlerin yüzde 1`i kanunlarla tayin edilen veya be-
lediyelerce tespit edilen sosyal amaçlı kuruluşlara veya hizmetlere tahsis edi-
lir.
  Bu Kanunun mücavir alanlarda uygulanabilmesi:

  Madde 104 - (Değişik birinci fıkra: 4/12/1985 - 3239/127 md.) Bu Kanunda yer
alan Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ile Bina, İnşaat, İşyeri Açma İzni,
İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçların mücavir alanlarda uygulanabilmesi
için belediye hizmetlerinin bu mahallere götürülmüş olması şarttır.
  Bu hükmün uygulanabilmesi için mücavir alanlara götürülmesi gerekli bulunan
hizmetlerin kapsam ve niteliği İçişleri Bakanlığınca tayin ve tespit edilir.
  Kaldırılan hükümler:

  Madde 105 - 1. 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile ek ve değişiklik-
leri hakkındaki kanunlar,
  2. 1324 sayılı Damga Resmi Kanunu ile aynı Kanunun ek ve değişikliklerine
ilişkin kanunların bu Kanun kapsamına alınan ilan ve reklamlara ait hükümleri,
  3. 3434 sayılı Oyun Alet ve Vasıtalarından Belediyeler ve Köy İdarelerince
Alınacak Resim Hakkında Kanunun belediyelerle ilgili 1 inci maddesi hükmü,
  4. 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunun
4 üncü maddesinin (a) bendi dışındaki hükümleri,
  5. 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelir-
lerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi,
  Yürürlükten kaldırılmıştır.
  Geçici hükümler:

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki dönemlere ilişkin
belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilinde 5237 sayılı Belediye Gelirle-
ri Kanunu hükümleri uygulanır.

  Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Meslek Vergisinin ko-
nusuna giren bir işle iştigal edenler, vergileme ile ilgili bilgileri ihtiva
eden şekil ve muhteviyatı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca tesbit ve tayin
edilecek bir beyannameyi 1 Eylül 1981 tarihine kadar ilgili belediyeye vermeye
mecburdurlar. Bu beyannameler üzerine 1982 yılında tarh ve tahakkuk ettirilecek
vergiler için tahakkuk fişi esası uygulanır.

  Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği takvim yılında vergi ve harç
tarifelerinde yazılı en az miktarlar uygulanır.

  Geçici Madde 4 - (Ek: 18/5/1987 - 3365/3 md.)
  1986 takvim yılına ait olup 1987 yılında tarh edilen ve tahakkuk eden mes-
lek vergileri terkin, tahsil edilmiş bulunanlar red ve iade olunur.
  Yürürlük:

  Madde 106 - Bu Kanunun;
  a) (Değişik: 21/1/1982 - 2589/4 md.) Temizleme ve Aydınlatma Harcı ile ilgi-
li 45 ila 51 inci madde hükümleri, Emlak Vergisi 1980 genel beyan dönemini izle-
yen ilk genel beyan döneminin rastladığı bütçe yılının başında,
  b) Diğer hükümleri 1 Temmuz 1981 tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme:

  Madde 107 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
                     *
                    * *
  26/5/1981 TARİHLİ VE 2464 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER:
  1 - 21/1/1982 tarihli ve 2589 sayılı Kanunun geçici maddeleri:

  Geçici Madde 1 - Bina İnşaat Vergisi ödenmek suretiyle inşaat ruhsatı alın-
mış bulunan hallerde inşaat ruhsatının sonradan kısmen veya tamamen iptal edil-
mesi halinde, daha önce ödenmiş bulunan ve iptal edilen kısma isabet eden Bina
İnşaat Vergisi, Maliye Vergi dairelerince mükellefe red ve iade edilir.

  Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki dönemlere ait Bina
İnşaat Vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsilinde, 1318 sayılı Finansman Kanununun
Bina İnşaat Vergisine ilişkin hükümleri ile ek ve değişikliklerine ait kanun hü-
kümleri uygulanır.

  Geçici Madde 3 - 1982 ve 1983 takvim yıllarında, bu Kanunla 2464 sayılı Ka-
nuna eklenen Bina İnşaat Harcının Ek Madde 6`da yer alan tarifesinde kayıtlı en
az miktarların yarısı uygulanır.
  Şu kadar ki 100 m2 ye kadar olan konut inşaatlarında söz konusu tarifede ka-
yıtlı en az miktarlar uygulanır.
  2 - 3/10/1984 tarihli ve 3048 sayılı Kanunun geçici maddesi:
  Geçici Madde - 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 19 uncu maddesinin
istisna ve muaflıklar bölümüne ilave edilen 5 inci bent gereğince itiraz safha-
sında ve açılmış davalar, bu Kanunun yayımı tarihinde bütün neticeleri ile orta-
dan kalkar.
       2464 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
      YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
                                    Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
      Yürürlükten Kaldırılan             -----------------------------------
     Kanun veya Kanun Hükümleri      Tarihi   Sayısı  Maddesi
--------------------------------------------------------  ----------  ---------   ------------
1318 sayılı Finansman Kanununun Bina İnşaat
Vergisine İlişkin hükümleri ile ek ve değişik-
likleri,2464 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin
(e) bendi ile 84 üncü maddesinin ikinci fıkra-
sının (e) bendi                           21/1/1982   2589    5
26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Kanunun 23 - 28
inci maddeleri ile 96 ncı maddesinin (A) bendinin
birinci fıkrası                             7/11/1984   3074    8
45-51 inci maddeleri                     4/12/1985   3239   142
                *
               * *
     2464 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun                                              Yürürlüğe
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi
---------  ----------------------------------------------------------       ---------------
 2589                     -                           1/2/1982
 3048                     -                          6/10/1984
 3074                     -                          1/12/1984
 3239                     -                           1/1/1986
 3365                     -                         1/1/1987 tari-
                                                   hinden geçerli
                                                   olmak üzere
                                                    26/5/1987
3914                      -                         24/7/1993
                                              tarihini izleyen aybaşında
4369              ...80. maddesi                   29/7/1998
4444                9. maddesi                     1/1/2000
4629                     ---                         1/1/2002 tarihinden
                                                    geçerli olmak üzere
    2464 Sayılı Kanunun Çeşitli Maddelerindeki Oran ve Miktarlarda
             ÇEŞİTLİ MEVZUAT İLE YAPILAN
              DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ
   Değişiklik yapan
   Kararnamenin       Yayımlandığı Resmi Gazete`nin   Değişiklik
 Tarihi    Numarası     Tarihi     Numarası     Gören Madde
----------- -------------- ---------------- --------------  ---------------
28/12/1983    83/7539    31/12/1983     18268      Ek madde 6
20/12/1985    85/10174   26/12/1985     18970      21
 13/1/1988    88/12514    10/3/1988     19750      65, 74, 77,
                                  Ek madde 6,
 7/1/1991    91/1365     8/2/1991     20780      21
 3/5/1992    92/3278     5/9/1992     21336      15,21,56,
                                  60,65,74,77,
                                  Ek madde 6,
 Tebliğ      22      13/12/1996     22846        (Mük.)44
  "       23      16/12/1997     23202 Mük.       (Mük.)44
 Tebliğ      24      1/12/1998     23540 Mük.     (Mük.)44
 Tebliğ     26      16/12/1999    23908          Mükerrer 44
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.