Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Mevzuat Listesi

         SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ
              HAKKINDA KANUN (1)
  Kanun Numarası     : 224
  Kabul Tarihi      : 5/1/1961
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/1/1961 Sayı: 10705
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 1486
                   *
                   * *
  Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren
    yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre
        düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
                   *
                   * *
                Genel Hükümler
  Kanunun gayesi:

  Madde 1 - İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde bir hak olarak tanınan sağ-
lık hizmetlerinden faydalanmanın sosyal adalete uygun bir şekilde ifasını sağla-
mak maksadiyle tababet ve tababetle ilgili hizmetler bu kanun çerçevesinde ha-
zırlanacak bir program dahilinde sosyalleştirilecektir.
  Terimler:

  Madde 2 - Bu kanunda kullanılan terimlerin delalet ettiği manalar aşağıda
gösterilmiştir:
  Sağlık: Sağlık, yalnız hastalık ve malüliyetin yokluğu olmayıp bedenen, ru-
hen ve sosyal bakımdan tam bir iyilik halidir.
  Sağlık hizmetleri: İnsan sağlığına zarar veren çeşitli faktörlerin yokedil-
mesi ve toplumun bu faktörlerin tesirinden korunması, hastaların tedavi edilme-
si, bedeni ve ruhi kabiliyet ve melekeleri azalmış olanların işe alıştırılması
(Rehabilitasyon) için yapılan tıbbi faaliyetler sağlık hizmetidir.
  Amme sektörü: Umumi ve mülhak bütçeli idarelerle hususi idareler ve beledi-
yeler ve bunlara bağlı teşekküller, sermayesinin tamamı Devlet tarafından veril-
mek suretiyle kurulan iktisadi teşekküller, idare ve murakabeleri 3460 sayılı
kanun
----------------------
(1) Bu Kanunun personelle ilgili mali hükümleri 29/6/1978 tarih ve 2162 sayılı
  Kanunun 13 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca 657 sayılı
  Devlet Memurları Kanununa 31/7/1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 90 ıncı
  maddesi ile eklenen ve 15/5/1975 tarih ve 1897 sayılı Kanunla değişik "Ek
  Geçici Madde 18" hükmüne bakınız.
 KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)
hükümlerine tabi teşekkül ve müesseseler, hususi kanunlarla kurulan bankalar ve
diğer teşekküller, sermayesinin yarısından fazlası Devletin veya yukarıda yazılı
müesseselerin elinde bulunan teşekküller ve bunların aynı nispetle iştirakleri
ile vücut bulan kurumlar amme sektörünü teşkil ederler.
  Sağlık personeli: Sağlık personeli, sağlık hizmetlerinde maaş, ücret, yevmi-
ye ve mukavele ile istihdam edilen ve bu sahada mesleki eğitim görerek yetişmiş
olanlardır.
  Bu hizmet sahasında çalışan ve yüksek eğitim yapmamış olanlar yardımcı sağ-
lık personelidir.
  Sosyalleştirme: Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi vatandaşların sağlık
hizmetleri için ödedikleri prim ile amme sektörüne ait müesseselerin bütçelerin-
den ayrılan tahsisat karşılığı herçeşit sağlık hizmetlerinden ücretsiz veya ken-
disine yapılan masrafın bir kısmına iştirak suretiyle eşit şekilde faydalanmala-
rıdır.
  Sağlık ocağı: Takriben 5000 - 10000 kişinin köyler grubu veya bir kasaba ve-
ya şehir ve büyük kasabalardaki mahalle grupları bir sağlık ocağını teşkil eder.
Bunların il içinde idari taksimata uyması icabetmez.
  Temel prensipler:

  Madde 3 - (Mülga: 31/12/1980 - 2368/6 md.)

  Madde 4 - Amme sektörüne dahil kurumlardan maaş veya ücret almıyan ve hiç
bir şekilde ayni ve nakdi menfaat sağlamayan hekim ve tababet şubeleri mensupla-
rı, -mer`i kanunların hükümleri dairesinde- mesleklerini serbestçe icraya ve hu-
susi sağlık müesseseleri ve eczane kurmağa mezundurlar.

  Madde 5 - Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde yaşayanların
-ücretini şahsen ödemek şartiyle- sağlık hizmetlerini gördürmek üzere istedikle-
ri sağlık personelini veya müessese ve eczaneyi seçmek hakları mahfuzdur.

  Madde 6 - Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde yaşayan yabancı uyruklu şa-
hıslar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından hazırlanan bir yönetmelik
hükümleri çerçevesinde ücret mukabili sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinden
faydalanabilirler.
  4772 ve 5502 sayılı kanunlara tabi yabancı uyruklu sigortalılar sosyalleş-
tirilmiş sağlık hizmetlerinden faydalanırlar.

  Madde 7 - (Değişik: 4/7/1988-KHK-336/1 md.; Aynen Kabul:7/2/1990-3612/44
md.)
  Kamu sektörüne dahil kurumlarda çalıştırılacak sağlık personeli miktarı bu
kurumların tabi bulundukları kanunların hüküm ve esasları dairesinde alınan kad-
roları aşmamak şartıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından ilgili ba-
kanlıkların da mütalaası alınarak yapılacak teklif üzerine Başbakanlıkça tesbit
edilir.

  Madde 8 - Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde, Milli Savunma
Bakanlığına bağlı teşekküller hariç amme sektörüne dahil kurumlara ait sağlık
hizmetleri ilgili Bakanlıklarca müştereken hazırlanacak tüzükte gösterilen esas-
lar dairesinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından yürütülür.
  Sosyal sigorta kanunları gereğince sigorta muameleleri için lüzumlu belge-
ler, Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından müştereken tesbit
olunan esaslar dahilinde, sosyalleştirilmiş sağlık hizmetleri teşkilatınca tan-
zim edilerek İşçi Sigortaları Kurumuna verilir.
                 Sosyalleştirme
  Sağlık Teşkilatının Kuruluş ve vazifeleri:

  Madde 9 - Sosyalleştirilmiş sağlık hizmeti teşkilatı: Sağlık evleri sağlık
ocakları, sağlık merkezleri ile hastaneleri, çeşitli koruyucu hekimlik teşekkül-
leri, sağlık hizmeti hususiyet arzeden yerler için kurulmuş sağlık teşekkülleri,
sağlık
müdürlükleri, bölge hastaneleri, bölge laboratuvarları, sağlık personeli yetiş-
tiren eğitim müesseseleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı merkez teşkilatı ve
diğer Bakanlık ve kurumlarda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile işbirliği
yapmak üzere kurulmuş olan dairelerden teşekkül eder.

  Madde 10 - Bir sağlık ocağının hizmeti en az bir hekim ve yeter sayıda yar-
dımcı sağlık personelinden teşekkül eden bir ekip tarafından yürütülür. Köylerde
bu ekibe yardımcı olarak tesis edilen sağlık evlerinde yardımcı sağlık personeli
vazifelendirilir.
  Sağlık ocakları ve evleri her türlü koruyucu hekimlik hizmetleri, hastaların
muayene ve tedavisi ile, sağlık ocağına kayıtlı şahısların sağlık sicillerini
tutmakla mükelleftir. Ocak hekimleri yalnız kendi ocakları içinde adli tabiplik
vazifesi görürler.
  Her ekibe sağlık hizmetlerini kifayetli bir şekilde yapacak motorlu veya ge-
rekirse canlı nakil vasıtası, malzeme ve nüfusu 5000 den az olan yerlerde ikamet
eden personele kira mukabili lojman tahsis edilir. Bu kira miktarı Maliye ve
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle tes-
bit edilir.

  Madde 11 - Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği yerlerdeki her ilçede en
az bir sağlık ocağı bulunur.
  Sağlık merkezlerindeki sağlık personeli, ocaklarda çalışan personelin her
türlü koruyucu hekimlik ve tedavi hekimliği hizmetlerinde onlara rehber ve yar-
dımcıdır. Bu hizmetlerden kendi uhdelerine verilenleri de bizzat ifa ederler.
Sağlık merkezleri başhekimi kendisine bağlı sağlık ocaklarında çalışan persone-
lin faaliyetlerini de denetler.
  Sağlık merkezlerinin personel kadrosu ihtiyaca göre Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığınca tesbit edilir. Her sağlık merkezinde kadrolarında yazılı sayıda mo-
torlü vasıta, sağlık hizmetlerini kifayetli bir şekilde yapacak malzeme ve nüfu-
su 5000 den az olan yerlerde personele lojman verebilirler.

  Madde 12 - Hastaneler, sağlık ocaklarından veya sağlık merkezlerinden veya
diğer hastanelerden gönderilen veya durumları acil müdahaleyi icabettiren veya
13 üncü madde hükümlerine göre müracaat eden hastaları ayakta veya yatarak teda-
vi etmek ve uhdelerine verilen koruyucu ve sosyal sağlık hizmetlerini yapmakla
mükelleftirler. Hastanelerdeki sağlık personeli sağlık ocakları ve sağlık mer-
kezleri personelinin mesleki tekamülüne de yardım ederler.
  Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi:

  Madde 13 - Sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinden faydalanmak istiyen, acil
vakalar hariç, evvela sağlık evine veya sağlık ocağına başvururlar. Köylük böl-
gelerde sağlık ocağı hekimleri tedavi edemedikleri vakaları, güç olması muhakkak
bulunan doğumları sağlık merkezine, hastaneye sevki gereken acil vakaları hasta-
neye yollarlar, Sağlık ocağında hekim bulunmadığı hallerde yardımcı sağlık per-
soneli hastaları -kendi selahiyetleri dahilinde olan müdahaleyi mütaakıp gere-
kirse- sağlık merkezine veya hastaneye sevkedebilir. Sağlık merkezinde tedavisi
mümkün olmıyan hastalar veya mütehassıs müdahalesini icabettiren doğumlar hasta-
nelere veya doğumevlerine sevkedilir.
  Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde sağlık ocağı sağlık mer-
kezi ve hastanelerde hizmetin nasıl yürütüleceği Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-
lığınca hazırlanan bir yönetmelikle tesbit edilir.

  Madde 14 - Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde hasta muayene
ve tedavisi bu kanunun 16 ncı maddesi hükümleri dairesinde ücrete tabi olan ilaç
bedelleri ve aşağıda zikredilen haller hariç parasızdır.
 KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)
  a) Sağlık ocağı tarafından sevkedilmedikleri halde sağlık merkezlerine veya
hastanelere veya sağlık merkezi ve bir hastaneden diğer bir hastaneye sevkedil-
meden hastanelere müracaat edenler (Acil vakalar hariç),
  b) Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmediği bir bölgeden gelip de müracaat
ettiği ocak bölgesinde ikametleri 90 günü aşmamış olanlar (Mahallin mülki amir-
lerinden fakirlik belgesi alanlar hariç),
  c) Bölgede yaşayan halkın çalışma saatleri nazarı itibara alınarak tayin
edilen mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde nöbetçi olmayan hekim ve yar-
dımcı sağlık personeline muayene ve tedavi olmak istiyenler,
  Sosyalleşmiş bölgelerden herhangi bir sebeple geçici olarak ayrılan ve kendi
ocak hekimleri tarafından verilen sağlık fişlerini ibraz edenlerin muayenesi bu-
lundukları yerlerdeki ocak hekimleri veya bunların hastayı sevkettikleri müesse-
selerde veya şahıs sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmediği bir bölgeye gittiği
takdirde orada Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tayin edilen müesseselerde
ücrete tabi değildir.

  Madde 15 - (Değişik: 8/5/1969 - 1175/1 md.)
  Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde, hastaların muhtaç olduğu
ilaç ve tedavi vasıtaları köylerde ve serbest eczanesi bulunmayan yerlerde sağ-
lık teşkilatınca veya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından işletilen ec-
zaneler ve ecza dolapları tarafından 209 sayılı Kanun ve bununla ilgili yönetme-
lik hükümleri dahilinde döner sermaye verilen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı-
na bağlı kurumlarca temin edilir. Bu eczane ve ecza dolapları ile teşekküller
serbest meslek icra eden hekimlerin muayene ve tedavi ettikleri hastalara da
ilaç satarlar.

  Madde 16 - Sosyalleştirilmiş sağlık hizmetleri gören teşekküller tarafından
parasız veya bedelinin bir kısmı veya tamamı hastalar tarafından ödenerek alına-
cak ilaç ve tedavi vasıtalarının listeleri her yılın ilk ayında Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı tarafından ilan edilir. Liste harici ilaç ve tedavi araçları
bedeli hastalar tarafından ödenmek suretiyle alınır.
  Sosyalleştirmenin tatbik ve teşmili:

  Madde 17 - Bir bölgede sağlık hizmetlerinin iyi bir şekilde yürütülmesi için
gereken tesisler, lojmanlar, malzeme, araçlar ve personel temin edilmeden o böl-
gede sosyalleştirme planı tatbik edilemez.

  Madde 18 - (Değişik: 4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen Kabul: 7/2/1990 -
3612/45 md.)
  Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hususundaki planın tatbikatına reh-
ber olmak üzere gereken kılavuz bölgelerin nerelerde kurulacağı Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanlıkça kararlaştırılır.
  Sosyalleştirme planı bütün yurda kademeli surette teşmil edilirken sağlık
hizmetlerinin hangi bölgelerde ve ne zaman sosyalleştirileceği de Sağlık ve Sos-
yal Yardım Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanlıkça tesbit edilir.

  Madde 19 - Amme sektörüne dahil kurumlara bağlı sağlık idare ve teşkilatında
yardımcı sağlık personeli yetiştiren okullarda ve kendi mensuplarına veya muay-
yen meslek gruplarına sağlık hizmeti yapan kurumlarda çalışan personele bu kanu-
nun 3 ve 26 ncı maddelerinin hükümlerinin ne zaman tatbik edileceği bağlı olduk-
ları bakanlıkların, aynı hükümlerin Tıp Fakültelerinde tatbik tarihi, üniversite
senatosunun kararı ve Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu
tarafından kararlaştırılır.

  Madde 20 - (Değişik: 23/6/1983 - 2858/1 md.)
  Sağlık hizmetlerinin bütün yurt sathında sosyalleştirilmesi en geç 1992 yılı
sonuna kadar gerçekleştirilir.
  Özel daire, genel kurul, ve mahalli sağlık kurulları:

  Madde 21 - Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi işlerini planlamak ve
Bakanlığın diğer daireleri ile işbirliği yaparak yürütmek üzere Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığında bir (özel daire) kurulur.

  Madde 22 - Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi faaliyetlerinin yürütül-
mesi ve değerlendirilmesi konusunda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına görüşle-
rini bildirecek, tavsiyelerde bulunacak ve bu konuda halk ve çeşitli kurumlar
arasında işbirliği sağlayacak bir Genel Kurul teşkil edilir. Bu Kurul Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığından tayin edilecek veya vazifelendirilecek yeter sayıda
mütehassıs ile Üniversitelerin, Bakanlıkların, Devlet Planlama Teşkilatının, İş-
çi Sigortaları Kurumunun, Türk Tabipleri Birliğinin, Türk Eczacılar Birliğinin,
Türk Veteriner Hekimleri Odaları Birliğinin göndereceği salahiyetli temsilciler-
le il sağlık kurullarının göndereceği birer temsilciden teşekkül eder. Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığının talebi üzerine yukarıda adı zikredilmeyen kurumlar da
Genel Kurula daimi veya muvakkat temsilci gönderir.
  Genel Kurul mütat olarak yılda bir kere toplanır. Kurulun Başkanı Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanı veya Genel Kurulun görevlendireceği bir zattır. Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanı, Genel Kurulu veya Genel Kurulun bazı üyelerinden teşkil
edeceği istişare kurullarını toplantıya çağırmağa salahiyetlidir.
  Genel Kurul Üyelerinden 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tabi olup da toplantı-
lara Ankara dışından geleceklere kanuni yollukları Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
kanlığı tarafından, bunların dışında kalanlara yollukları Maliye ve Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlıkları tarafından tesbit edilen esaslar dahilinde ödenir.

  Madde 23 - Sosyalleştirilmiş sağlık hizmetleri teşkilatı ile halk arasındaki
münasebeti temin maksadiyle sağlık ocaklarında, Sağlık merkezlerinde ve illerde,
sağlık kurulları kurulur. Bu kurulların kuruluşu, çalışma tarzları ve toplantı
zamanları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından hazırlanan bir yönetme-
likle tayin edilir.
  Bu kurullar halkın sağlık teşkilatından istediği hususları ilgililere duyu-
rur. Hizmetlerin başarı ile yürütülmesi için halkın eğitilmesine ve teşkilat ile
maddi ve manevi işbirliği yapmalarına yardım ederler.
  Personele dair hükümler:

  Madde 24 - (Değişik: 8/5/1969 - 1175/3 md.)
  Sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinde vazife alanlar, vazifeye başladıkları
günden itibaren mukavele imzalamaya mecburdurlar.
  Bu mukavele 1 yıldan az, 3 yıldan fazla olamaz.
  Mukavele müddeti zarfında ilgili kurumlar mukaveleli personeli lüzumu halin-
de sosyalleştirme bölgesi içinde herhangi bir mahalle ve sağlık vazifesine nak-
ledebilirler.
  Mukavele müddetinin hitamından en geç 1 ay evvel mukavelenin yenilenmiyeceği
bildirilmediği takdirde mukavele birer yıllık sürelerle uzatılmış sayılır.
  Bir yıldan fazla mukavele imzalanmış olması halinde, bir yıllık hizmetten
sonra sebep gösterilmeksizin 3 aylık bir ihbar müddetine riayet kaydiyle mukave-
le her zaman için fesih edilebilir.
  Tayin edildikleri yere gitmiyenler veya vazifesini terk edenlerin mukavele-
leri feshedilerek hizmetten çıkarılırlar. Bu suretle hizmetten ayrılanlar bir
yıl süre ile
kamu sektöründe herhangi bir göreve tayin edilemezler ve çalışmakta oldukları
ilde veya daha önce mukavele ile çalıştıkları illerde bir yıl süre ile serbest
sanat icra edemezler.

  Madde 25 - Sağlık hizmetleri sosyalleştirilmiş illerde çalıştırılan hekim-
lerin istihdam yetkisi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, yardımcı personelin
istihdam yetkisi ise İl Sağlık Müdürlerine aittir. Sosyalleştirilmiş sağlık hiz-
metleri personeli tayin edildikleri vazife dışında, tayin makamı tarafından uy-
gun görüldüğü hallerde amme sektörüne ait başka bir sağlık hizmetini de günlük
resmi mesai süresini aşmamak şartiyle ek ücret veya maaş almadan ifa ederler.
Mahallin sağlık amiri, sağlık personeline zaruret halinde kısa süreli geçici va-
zifeler verebilir.

  Madde 26 - Sağlık ve Soysal Yardım Bakanlığı veya ilgili Bakanlık Sağlık
hizmetlerinin sosyalleştirilmiş olduğu bölgelerde kadro mevzuu olan hizmetlerin-
de mukavele ile sağlık personeli istihdam eder.
  Sağlık personeline mukavele ile verilecek ücret miktarları bu meslek mensup-
larının umumi serbest kazanç seviyeleri, hizmet süreleri, ihtisasları, işgal et-
tikleri mevkiin önemi, yaptıkları vazifenin ağırlığı ve çalıştıkları bölgelerde
maruz kaldıkları mahrumiyet şartları göz önüne alınarak Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığının teklifi ve Devlet Personel Dairesinin tesbit ettiği esaslara göre
Bakanlar Kurulunca tayin olunur.
  2847, 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tabi daire ve teşekküllerde istihdam
edilen personelden sosyalleştirilmiş bölgelerde istihdam edilenlerin istihdamla-
rı müddetince emeklilik, kıdem ve terfi hakları mahfuzdur. Bu gibi kimseler sos-
yalleştirilmiş bölgelerden ayrıldıkları zaman iktisap etmiş oldukları emeklilik
ve terfi dereceleri nazarı itibara alınarak nakil ve tayinleri yapılır.

  Madde 27 - Ücret mukabili muayene ve tedavi edilen hastalardan ücret,hizmeti
yapan sağlık personeli tarafından, makbuz mukabilinde tahsil edilir.

  Madde 28 - Sosyalleştirilmiş hizmetlerde çalıştırılan karı veya kocanın aynı
mahalde ayrı iki teşekkülde çalıştırılmaları mümkün değilse bunlar aynı hizmet
yerine tayin edilebilirler.
  Mali hükümler:

  Madde 29 - (Değişik: 30/5/1963 - 243/1 md.)
  Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi ile ilgili her çeşit inşaat ile bun-
lara gerekli yapı kısımlarının imal ettirilmesi, her türlü malzemenin alımı, ta-
şıma ve depolama işleri için girişilecek yüklenmeler geçici ve kesin teminat hü-
kümleri saklı kalmak şartiyle 2490 sayılı kanunun diğer hükümleri uygulanmamak,
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 135 inci maddesindeki % 20 nispeti % 30
olarak uygulanmak şartiyle, Bayındırlık Bakanlığınca merkezde ve illerde emane-
ten, mahdut eksiltme suretiyle veya birden fazla firmalar arasında pazarlıkla
gerçekleştirilir.
  Bayındırlık Bakanlığı lüzumu halinde inşaat için gerekli personel ve araçla-
rı inşaat ödeneğinden sağlayabilir.

  Madde 30 - Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde amme sektörüne
dahil kurumların sağlık teşekküllerine ait binalar, malzeme, ilaç ve eşya Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığının lüzum gösterdiği ve iş emniyetini tehdit etmediği
takdirde aşağıdaki esaslar dairesinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına devro-
lunur:
  a) Devlete ait binalar Maliye Bakanlığınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
emrine tahsis olunur.
  b) Sermayesinin tamamı Devlete ait iktisadi teşekküllerden Hazineye devredi-
lecek binaların iktisap bedellerinden amortisman bedelleri çıkarıldıktan sonra
geri kalan bakiye bu teşekkülün sermayesinden tenzil edilir. Binalar Hazine adı-
na tescil edildikten sonra Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı emrine verilir.
  c) Bir kısım sermayesi hakiki veya hükmi şahıslara ait olan amme sektörü
müesseselerinin malı olan binaların devrinde Devlet hissesine düşen kısım hak-
kında (b) fıkrasındaki gibi muamele yapılır. Hakiki ve hükmi şahısların hissesi
kendilerine ödenir.
  d) İşçi Sigortaları Kurumuna ait sağlık tesisleri, binaları, tıbbi malzeme,
eşya ve ilaçlar, iktisap bedeli verilmek suretiyle, Sağlık ve Sosyal Yardım ve
Çalışma Bakanlıkları tarafından müştereken tesbit edilecek esaslar dairesinde
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına devredilir.
  (a), (b) ve (c) fıkralarında yazılı binalarla eşya, malzeme ve ilaçların
devrine ait diğer hususat Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım ve ilgili Bakanlıklar
arasında müştereken tesbit edilecek esaslara göre yürütülür.

  Madde 31 - Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde hususi tababet
icra edenlerin - istedikleri takdirde - sanatlarını icra için kullandıkları
alet, makine, cihaz ve malzemeden işe yarar olanlar Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
kanlığı tarafından satın alınabilir.
  Satın alma bedeli; malzemenin maliyeti, amortismanı, satın alındığı tarihte-
ki rayiç fiyatı gözönünde tutularak Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları
tarafından kurulacak bir komisyon kararı ile tayin olunur.

  Madde 32 - Sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinde ücretli olarak muayene ve
tedaviye tabi şahıslardan alınacak ücretlerin miktarı Maliye ve Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlıkları tarafından müştereken tesbit ve ilan olunur.

  Madde 33 - Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde belediye sağ-
lık hizmetlerinden olan su, lağım, mezbaha ve temizlik işleri, umumi yerlerin,
taşıtların ve meskenlerin teftişi, haşarat ve gıda kontrolü, mezarlıklar gibi
çevre sağlığı hizmetleri belediyeler tarafından yürütülür.
  Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde belediyelerin çevre sağ-
lığı hizmetleri dışında kalan sağlık hizmetleri, hükümet tabipliği vazifeleri ve
belediyenin çevre sağlığı hizmetlerinin murakabesi sağlık ocakları hekimleri ta-
rafından ifa edilir ve bu bölgelere ayrıca hükümet tabibi tayin edilmez.

  Geçici Madde 1 - Bakanlar Kurulu tarafından tesbit edilecek olan kılavuz
bölgelerde sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi için hazırlıklara 1 Mart 1962
de ve tatbikata Bakanlar Kurulunun tesbit edeceği tarihte başlanır.
  Sosyalleştirme - Kılavuz bölgelerde elde edilen neticeler gözönüne alınarak
en geç 1 Mart 1964 den itibaren kademeli olarak yurda teşmile başlanır.

  Geçici Madde 2 - Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmediği bölgelerde amme
sektörüne bağlı kurumlarda sağlık hizmetleri kendi usul ve mevzuatına göre yürü-
tülür.

  Geçici Madde 3 - Amme sektörüne dahil kurumların, sağlık hizmetlerinin sos-
yalleştirildiği bölgeler dahilinde bulunmakla beraber sosyalleştirmenin henüz
teşmil edilmediği bölgelerdeki mensuplarının hizmetine de cevap veren Sağlık
müesseselerinin 35 inci madde hükümleri gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-
lığına devri, kurumu talep ettiği takdirde sosyalleştirmenin bu kurumun teşkila-
tı olan her yere teşmil edilinceye kadar tehir edilir.

  Geçici Madde 4 - (8/5/1969 - 1175/4 md. ile eklenen numarasız geçici md.hük-
mü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
  Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mukavele imzalamış olan sağlık ve
yardımcı sağlık personeli de değişik 24 üncü madde hükümlerinden faydalanırlar.

  Madde 34 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

  Madde 35 - Bu kanunu yürütmeğe Bakanlar Kurulu yetkilidir.
         224 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEZVUATIN
           YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ
                  GÖSTERİR LİSTE
                      Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
     Yürürlükten Kaldırılan      ----------------------------------
    Kanun veya Kanun Hükümleri       Tarihi  Sayısı Maddesi
---------------------------------------    --------- ------ -------
5/1/1961 tarih ve 224 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesi ile 29/6/1978 tarih ve 2162 sayılı
Kanun.                    31/12/1980 2368   6
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 (Ek - 5)
       224 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
 Kanun                               Yürürlüğe
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi
--------     ---------------------------------------     ------------
 243               -                8/6/1963
 1175               -                17/5/1969
 2368               -               31/12/1980
 2858               -                25/6/1983
KHK/336              -                5/8/1988
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.