Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

NÜFUS KANUNU Mevzuat Listesi MÜLGA: 1587 sayılı Nüfus Kanunu 29/04/2006 tarih ve 26153 S.R.G. de yayımlanan, 25/04/2006 tarih ve 5490 sayılı kanunun 71. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 5490 sayılı YENİ Nüfus Hizmetleri Kanunu

                 NÜFUS KANUNU
  Kanun Numarası     : 1587
  Kabul Tarihi      : 5/5/1972
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih:16/5/1972 Sayı: 14189
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 11 Sayfa: 2272                  *
                  * *
 Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren
  yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı"nın kanunlara göre
       düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
                  *
                  * *
                 KISIM - 1
                 Teşkilat
                 Bölüm : 1
                 Merkez

  Madde 1 - Nüfus işleri, İçişleri Bakanlığına bağlı bir Genel Müdürlük tara-
fından yürütülür. Bu Genel Müdürlük bir Genel Müdür, bir Müşavir ve iki Genel
Müdür Yardımcısı ile aşağıdaki şubelerden teşekkül eder ve bu Genel Müdürlüğün
giderleri İçişleri Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertiplerinde ayrı olarak göste-
rilir.
  1. Nüfus şubesi:
  Yurt dışında oturanlar da dahil bütün vatandaşların nüfus hareketlerine ve
şahsi hallerine ilişkin işlemlerle kanun, tüzük, yönetmelikle genel emirlerin
hazırlanması nüfus yazımı işlerinin yürütülmesi, teftiş layihalarının incelenip
sonuçlandırılması ve nüfus artış ve eksilişlerini gösterir istatistiklerin
düzenleme ve özetlemesi ile nüfusa ait taşradan yapılacak danışmalara cevap
vermekle görevlidir.
  2. Vatandaşlık şubesi:
  Vatandaşlık Kanununun uygulanması, vatandaşlığa alınma, çıkma, kayıp ve çı-
karılma işlemleriyle, göçmen ve mültecilerin tescil işleri, anlaşma ve protokol-
lara uygun vatandaşlık tetkik ve tasdiki; vatandaşlık konuları ile ilgili bütün
işleri görür ve anlaşmazlıkları mevzuat dairesinde çözer.
  3. Arşiv şubesi:
  Aile kütüklerinin iller itibariyle ikinci nüshalarını tutar ve nüfus daire-
lerinden gönderilecek şahsi hal tutanaklarını kütüklerine işleyip özel yerlerin-
de saklar ve taşrada her hangi bir sebeple kaybolan şahsi hal ve aile kütükleri-
nin tasdikli örneklerini istiyen resmi makamlara ve ilgililere verir.
KANUNLAR,ŞUBAT 1989 (EK -3)
  4. Personel ve gereç şubesi:
  Genel Müdürlüğün merkez ve iller teşkilatında çalışan memur ve hizmetlilerin
bütün özlük işleriyle teşkilatın bütçe, ayniyat, levazım ve hesap işlerini yürü-
tür.
  5. Evrak ve dosya şubesi:
  Genel Müdürlüğün haberleşme, dosya, evrak işleriyle diğer şubelerin çalışma
konuları dışında kalan ve Genel Müdürlükçe verilen işleri yapar.
                  BÖLÜM:2
                  İller

  Madde 2 - Her il merkezinde bir nüfus müdürü ile bir başmemur ve yeteri
kadar katip ve nüfus hareketleri çok olan illerde bir müdür muavini bulunur.
  Nüfus müdürleri, il içinde nüfus işlerini düzgün yürütmek, aile ve şahsi hal
kütük ve olaylarının istatistiklerini zamanında yapmak, valiye ve ilgili
dairelere vermek, bütün il çevresindeki nüfus teşkilatını ve işlerini daimi
olarak denetimi altında bulundurmak ve nüfus dairelerini ilgilendiren diğer
kanunlar hükümlerini yerine getirmekle ödevlidirler. Müdür muavinleri, nüfus
müdürlerinin görevlerinde yardımcılık ve bulunmadığı zamanlar vekillik yaparlar.

  Madde 3 - Her il merkez ve bağlı ilçelerinde bir nüfus başmemuru ile aşağı-
daki nüfus sayısı hesabına göre memur ve birer katip bulunur.
  Yirmibine kadar bir, kırkbine kadar iki, altmışbine kadar üç, seksenbine
kadar dört, yüzbine kadar 5 memur bulunur. Daha fazla nüfuslu ilçeler için aynı
hesap yürütülerek memur adedi artırılır.
  Nüfus başmemur, memur ve katiplerini kadro, yer ve ünvanlarına bakılmaksızın
lüzum görülen yerlerde görevlendirmeye, gerekli görülen bölgelerde gezici nüfus
memurları çalıştırmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.
  Nüfus başmemurları ilçede nüfus işlerinin genel idaresinden ve denetlenme-
sinden, haberleşme işlerinden sorumlu olup, ilçe ve gezici nüfus memurlarını
teftişe ve resmi kurullarda, mahkemelerde bulunmaya yetkilidir.
  Her nüfus memuru; doğum, ölüm, evlenme, boşanma,yer değiştirme, evlat edin-
me, tanıma, kayıt ve nesep tashihi gibi nüfus olaylarını yazmak ve kütüklere iş-
lemek ve yeni doğanlara nüfus cüzdanı vermek, cüzdan değiştirmek, istatistikleri
tutmak ve başmemur tarafından verilen işleri yapmakla görevli ve bu işlerden so-
rumludur.
  Nüfus memurlarının her hangi bir sebeple vazife yapmadıkları hallerde bunla-
ra ait işler başmemur ve katipler tarafından yürütülür.
                  KISIM - 2
                  Ana Hükümler
                   BÖLÜM: 1
                 KÜtüğe Geçirme (1)

  Madde 4 - Her Türk Türkiye`de ikametgahının veya sonradan ikametgah edindiği
yerin nüfus memurluğuna kendisini yazdırmaya ve bir nüfus cüzdanı almaya mecbur-
dur.
------------------------
(1) Merkezi Nüfus İdaresi sisteminin uygulanmasında geliştirilecek olan numara
  sistemi için ek 4 üncü maddeye bakınız.
  Reşit olmıyanların nüfus olaylarını yazdırıp nüfus cüzdanlarını almakla veli
ve vasileri ödevlidirler. (1)

  Madde 5 - Şahsi halleri bildirmekle ödevli tutulan kimseler doğum, evlenme,
boşanma, ölüm, gaiplik, nesep tashihi, tanıma, evlat edinme ve evlatlık sözleş-
mesinin kaldırılması olaylarını nüfus memurluğuna bildirmeye ve nüfus memurları
da bunları aile kütüklerine yazmaya mecburdurlar. Nüfus memurlarına yapılan do-
ğum, ölüm ve yer değiştirme bildirileri bir tutanakla tespit, diğer şahsi hal
olayları mahkemeler ve dairelerin verecekleri ilam ve resmi belgelere dayanmak
suretiyle aile kütüklerine işlenir.

  Madde 6 - Nüfus kütükleri ilçe esası üzerine tutulur. Her nüfus dairesinde
tutulan doğum, ölüm, yer değiştirme tutanakları ile evlenme,boşanma, kayıt ve
yaş tashihi belgeleri ayrı ayrı ve diğer şahsi hal değişikliklerine ait belgeler
de birer kütük haline getirilmek suretiyle saklanır. Her mahalle ve köy için ay-
rı aile kütükleri tutulur. Bu kütüklerin tutuluş şekilleri ve bütün belgelerin
formülleri yönetmelikte belirtilir.

  Madde 7 - (Değişik: 15/11/1984 - 3080/1 md.)
  Doğum ve yer değiştirme olaylarına ilişkin beyanlar nüfus memurları tarafın-
dan tutanaklara geçirilir. Tutanaklar olayı beyan eden kişi ve tutanağı düzenle-
yen nüfus memuru ile nüfus şefi tarafından imza edilir.
  Beyanların bu Kanunda belirtilen süreler içerisinde yapılmamış olması veya
beyan edilen olayla ilgili resmi belge verilmemiş olması halinde, nüfus idarele-
ri beyanın doğruluğunu araştırabilirler.
  Doğumla ilgili resmi belge veya raporların ilgililerin tam künyeleri ve nü-
fusta kayıtlı oldukları yeri gösteren belgelerle birlikte posta ile nüfus idare-
lerine gönderilmiş olması halinde de beyan yapılmış sayılır.
  Nüfus idarelerince tutulan tutanaklar veya yetkili resmi kurum ve kuruluş-
larca evlenme, boşanma, kayıt ve yaş tashihi, nesep düzeltmesi gibi şahsi hal
olaylarına ait ilan ve belgeler nüfus memurları tarafından aile kütüklerine iş-
lenirler. Bu belgeler işlemi yapan nüfus memuru tarafından aile kütüğüne geçi-
rildiğine dair şerh verilerek imzalanır.Bu tutanak ve belgelerin birer örneği
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.
  Ölmüş olduğu halde aile kütüklerinde sağ görülenlere ait ölüm tutanakları
ölüm olayını gösterir belge ile başvurulması halinde nüfus idarelerince tutulur
ve gerekli işlem yapılır. Herhangi bir belge ibraz edilememesi halinde ölüm be-
yanının doğruluğu nüfus idarelerince tahkik ettirildikten sonra tutanak işleme
konulur.
  Sağlık kuruluşları ve tabipler kontrollerindeki doğum ve ölüm olaylarına
ilişkin ilgilinin tam künyesini gösteren bir rapor düzenleyerek sahiplerine
vermekle görevlidirler.

  Madde 8 - Kendisinin veya babasının aile kütüğü başka yerde bulunanlara ait
tutanaklarla kayıt tashihi gibi şahsi hal belge ve ilamları üçer, evlenme ve bo-
şanma için verilen bildiri ve ilamlar dörder nüsha olarak düzenlenir.
  İşlem görecek daire sayısı kadar nüshası, başvurulan nüfus memuru tarafından
bir hafta içinde aile kütüğünün bulunduğu yer nüfus memurluğuna yollanır. Bunla-
rı alan nüfus memuru bir hafta içinde nüfus kütüğüne işler ve tutanağı gönderen
memura bildirir, kütük işlem ve sayfa numaralarını ve tarihini gösterir tutana-
ğın veya resmi belgenin bir nüshasını alıkor, diğer nüshasını ay sonunda 7 nci
madde uyarınca merkez arşivine gönderir.
--------------------
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 1 ve 2 nci maddelere bakınız.

  Madde 9 - Türkiye dışındaki Türk vatandaşlarının nüfus olayları en yakın
Türk konsolosluğuna bir bildiride bulunmak veya mahalli kanunlar yabancılara ait
nüfus olaylarını bulundukları yerdeki belediye veya nüfus dairelerine bildirerek
kaydettirmek ödevliliğini yüklediği takdirde vatandaşlarımızın bu hususta mahal-
li makamlara yapacakları bildiriyi gösterir bu makamlardan veya 18 inci maddede
yazılı kurumların sorumlu görevlilerinden kendilerine verilecak belgeleri
konsolosluğumuza vermek suretiyle tespit edilir.
  Böyle bir bildiri veya belgeye dayanılarak konsolosluklar tarafından düzen-
lenecek örneğine uygun doğum, ölüm, tutanaklariyle evlenme tescil belgeleri 7 ve
8 inci madde hükümlerine göre işlem yapılmak üzere doğruca İçişleri Bakanlığına
gönderilir.
  Oturduğu yerde ve yakınında Türk Konsolosluğu bulunmadığı takdirde o
memleketin şahsi hal işlerini yürüten yetkili makamları veya kurumları tarafın-
dan verilip Dışişleri Bakanlığımızca usulüne göre onanmış belgeler üzerine aile
kaydının bulunduğu yer nüfus kütüklerine yazılır.
  Türkiye`de kütüğü bulunmıyan ve yabancı memleketlerde oturan vatandaşlar
İçişleri Bakanlığının göstereceği bir nüfus dairesinde açılacak aile kütüğüne
kaydedilir.

  Madde 10 - Tutanak ve belgelerin ilgilinin kendisi veya veli,vasi veya resmi
vekili tarafından imzalanması gereklidir. Yazı bilmiyenlerin sağ el işaret
parmağı izi konur.

  Madde 11 - Kesinleşmiş mahkeme hükmü olmadıkça nüfus kütüklerinin hiçbir
kaydı düzeltilemez ve kayıtların anlamı ve taşıdığı bilgileri değiştirecek ilave
ve şerhler yapılamaz; ancak olayların aile kütüklerine işlenmesi sırasında nüfus
memurlarının yaptıkları maddi hatalar, dayanağı belgelere uygun olarak düzelti-
lir. Ve başmemurla nüfus memuru tarafından onama şerhi verilerek imzalanır.

  Madde 12 - Yabancı devlet vatandaşlarının doğum, ölüm olayları başvurmaları
üzerine olayın olduğu yer nüfus memurluğunca iki nüsha tutanakla tespit edilir.
İstemeleri üzerine bir nüshası kendilerine verilir. Bunlar aile kütüklerine iş-
lenmez, özel bir dosyada saklıdır.

  Madde 13 - Aile kütükleriyle dayanakları, resmi belgelerdendir.
  Bunlardan çıkarılan örnekler ve bunlara dayanılarak tespit edilmiş olan
olaylar birer hukuki işlem olup aksi sabit oluncaya kadar itibardadır. (1)

  Madde 14 - Nüfus kütükleriyle dayanaklarını başmemur ve sorumlu memurlarla
denetleme ve teftişe yetkili olanlardan başka hiç kimse göremez ve inceliyemez.
61 inci madde hükmü saklı kalmak şartiyle adli makamlarla resmi dairelere ve il-
gilinin kendisi, karı veya kocası, veli, vasi veya resmi vekili usul ve füruu
ile ikinci dereceye kadar olan civar hısımlarına nüfus kayıtları örnekleri; is-
tenildiğinde verilir. İlgili bütün nüfus memurları vazifeleri dolayısiyle aile-
ler ve fertler hakkında öğrenecekleri halleri gizli tutmaya mecburdurlar.

  Madde 15 - (Değişik: 15/11/1984 - 3080/2 md.)
  Evlendirme işleri nüfus hizmetlerinin bütünlüğü içerisinde, İçişleri Bakan-
lığınca düzenlenir.
  Evlendirme memurluğu yetki ve görevi İçişleri Bakanlığınca nüfus idareleri-
ne, belediye başkanlıklarına, köy muhtarları veya gerektiğinde köy ve kasabalar-
da eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki devlet memurlarına verilebilir.
----------------------------
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 3 üncü maddeye bakınız.
  Birbiriyle evlenecek erkek ve kadının evlenme akdi için bu Kanuna göre yet-
kilendirilmiş evlendirme memuruna yaptıkları başvurular üzerine Medeni Kanunda
öngörülen esaslara göre gerekli işleme başlanır. Ancak evlendirme kararı ilan
edilmez.
  Evlenme akdinin yapılacağı güne kadar evlenmeye itiraz edilebilir.
  Evlenme akdi bu işe tahsis edilmiş resmi salonlarda yapılır.Ancak tarafların
isteği ve görevlinin de uygun bulacağı yerlerde de evlenme yapılabilir.
  Evlenme ile ilgili işlem ve diğer hususlara ait esas ve usuller yönetmelikle
düzenlenir.
  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe nüfus müdürlükle-
ri evlendirme memur ve dairelerini denetlemeye yetkilidir.
                 BÖLÜM: 2
                 Doğumlar

  Madde 16 - Her çocuğun doğum tutanağı doğum bildirisi yapılan nüfus dairele-
rince adlı ve soyadlı olarak tutulur.
  Doğumları baba, yoksa veya kısıtlı, tutuklu, hasta ve her hangi mecburi bir
sebeple orada bulunmazsa veli veya vasisi bir ay içinde nüfus memuruna iki ta-
nıkla sözlü bildiride bulunarak doğum tutanağına yazdırmakla ödevlidir.
  Bir aydan sonra yapılan doğum bildirimleriyle genel nüfus yazımında bulunmı-
yarak yazım dışında kalanlar 17 nci madde uyarınca mahallin en büyük idare ami-
rinin emriyle yazılır. (1)
  Çocuğun adını ana ve babası kor. Ancak milli kültürümüze,ahlak kurallarına
örf ve adetlerimize uygun düşmiyen veya kamu oyunu inciten adlar konulmaz, doğan
çocuk babasının, evlenme dışında doğmuş ise anasının soyadını alır.
  Ölü doğan çocuklar nüfus kütüğüne yazılmaz.

  Madde 17 - Altı yaşından fazla olanların tescilinden önce nüfus başmemuru,
nüfus memuru, Hükümet hekiminden kurulu bir heyet tarafından, bu teşkilat bulun-
mıyan yerlerde de nüfus memuru o yer muhtarı ve ihtiyar kurulunda bir üye önünde
görülüp yaşının takdir edilmesi ve keyfiyetin tutanağa yazılarak imzalanması
gereklidir. (1)
  Nüfus yazımlarında kayıt dışında kalanlar yurdumuzda ise bulunduğu yer nüfus
memurluğuna, yabancı memleketlerde ise, bulunduğu bölgedeki, yoksa o yere en ya-
kın elçilik veya konsolosluğumuza veyahut doğrudan doğruya İçişleri Bakanlığına
başvurarak kendilerine yazdırırlar.

  Madde 18 - Doğum evlerinde, hastanelerde ceza ve tevkif evlerinde, vapur,
tren, uçak gibi genel yolcu taşıtlarında olan doğumların yazdırılması ödevliliği
de 16 ncı maddede belirtilen kişilere aittir.
  Genel taşıtlar yurt dışına gidiyorsa vapur süvarisi veya taşıt amirinin iki
tanıkla beraber imza edecekleri örneğine uygun iki nüsha tutanak yapılır. Baba,
ana, veli veya vasiye verilir. Bunlarda ilk uğrayacakları yer Türkiye Cumhuriye-
ti elçilik veya konsolosluklarına göndermek suretiyle bir ay içinde babanın yok-
sa ananın kayıtlı olduğu nüfus dairesine tescil ettirirler.

  Madde 19 - Bir doğumda birden ziyade doğan çocuklar doğuşları sırasiyle ya-
zılırlar.
-----------------
(1) Bu hükümlerin uygulanmasında ek 1 ve 2 nci maddelere bakınız.

  Madde 20 - Ana ile baba arasında evliliğin kalkmasından sonra üçyüz gün
içinde doğan çocuk babası soyadiyle baba aile kütüğüne yazılır.
  Evlilik dışında doğan çocukların nesebi, ana, babanın birbirleriyle evlenme-
siyle kendiliğinden düzelir.
  Ana, baba evlenmeden önce doğan çocuklarını ikametgahlarının bulunduğu veya
evlendikleri yer nüfus memuruna birlikte haber vermeye mecburdurlar. Bu bildiri
akid ile birlikte veya akidden sonra da yapılabilir. Bildirinin yapılmaması
nesebin sahih olmasına engel teşkil edemez.
  Evlilik dışında doğmuş çocuk, anasının aile kütüğüne ananın soyadı ve onun
bildireceği baba adı ile yazılır.
  Ancak; bunların nesebi düzeltildiğinde veya tanındıklarında babaları hanesi-
ne baba adı ve soyadı ve analarına izafetle naklen kaydolunurlar.

  Madde 21 - Yeni doğmuş çocuk bulanlar köylerde muhtarlara, kasaba ve şehir-
lerde karakollara bildirmekle ödevlidirler.
  Bu haberi alan muhtar ve karakol amiri çocuğun cinsiyetini ve üzerinde bulu-
nan eşyayı gösterir etraflı üç nüsha tutanak düzenleyip bir nüshası ile birlikte
çocuğu belediyeye diğer iki nüshasını da nüfus memuruna yollarlar. Bu tutanakla-
rı alan nüfus memuru ana ve baba ismi ve soyadı takarak ve çocuğu da adlandırmak
suretiyle çocuğun bulunduğu yer aile kütüğünün son sayfasına tescil eder.

  Madde 22 - Vatandaşlık ve İskan kanunları gereğince Türk vatandaşlığına alı-
nanlar yetkili makam ve kurullar kararı üzerine ve vatandaşlık bildirgeleri veya
tescil belgelerine uygun olarak aile kütüğünde her aile için açılacak sayfalara
yazılır.
  Vatandaşlıktan çıkarılanlarla vatandaşlığı kaybedenlerin bu durumları aile
kütüklerine işlenir.
                   BÖLÜM:3
                   Evlenmeler

  Madde 23 - Medeni Kanun hükümlerine göre evlenme akdini yapanlar akdin ya-
pıldığı tarihten başlıyarak bir ay içinde örneğine uygun üç nüsha evlenme bil-
dirisini bulunduğu yer nüfus memurluğuna, onlar da erkek ve kadının kayıtlı bu-
lunduğu nüfus memurluğuna göndermekle ödevlidir.
  Evlenme memurluğu, nüfus memurlarına verilen yerlerde bu görevleri adı geçen
memurlar yaparlar. Bildiriyi alan kocanın kayıtlı bulunduğu yer nüfus memuru,
karıyı kocanın aile kütüğüne geçirir ve evlenme tutanağının bir örneğini merkez
arşivine yollar. Karının kayıtlı bulunduğu yer nüfus memuru da karının kaydına
şerh verir. Koca, karının aile kütüğüne getirilemez. Evlenen erkek ayrı aile kü-
tüğü açabilir.

  Madde 24 - Türk vatandaşı erkekle evlenen yabancı kadın evlilikle Türk va-
tandaşlığını kazanırsa kocasının aile kütüğüne geçirilir.

  Madde 25 - Yurt dışında yapılacak evlenmeler için ilgililerin kanuni engel-
leri bulunup bulunmadığının tespiti ve usulen yapılacak ilan sonucunun alınması
hususunda konsolosluklarımızla bu görevi yapmakta olanlar, evlenen vatandaşın
kayıtlı olduğu yer nüfus müdür veya memurluklariyle İçişleri Bakanlığının belir-
teceği esaslar dairesinde re`sen yazışma ve haberleşmede bulunurlar.
  Konsolosluklarımızın kanuni yetkileri içinde yaptıkları evlenmeler ilgilile-
rin aile kütüklerine işlenmek üzere bir ay içinde İçişleri Bakanlığına bildiri-
lir ve 23 üncü maddede gösterilen işlem uygulanır.
  Taraflardan birisi veya ikisi Türk vatandaşı olan kimselerden evlenmelerine
kanuni engel bulunmıyanların yetkili mahalli makamlarca yapılan evlenmeleri
konsoloslarımız tarafından tescil ettirilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildiri-
lir.
  Konsolosluğumuz bulunmıyan yerlerde mahalli yetkili makamlarca yapılan
evlenme akitlerinin nüfus idarelerine veya en yakın Türk Konsolosluğuna bildi-
rilmesi ile koca, Türk kadının yabancı uyruklu erkekle evlenmesi halinde karı
ödevlidir.

  Madde 26 - Evlenme memuru tarafından evlenmeleri yapılan ve mutlak butlanı
haiz olmıyan evlenmelerle, kanuni şekillere riayet edilmeksizin yapılan ve feshi
gerektirmeyen evlenmeler aile kütüklerine tescil edilmekle beraber olay Cumhuri-
yet Savcılığına bildirilir.

  Madde 27 - Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce eski hükümlere gö-
re yapılıp da halen nüfus kütüklerine işlenmemiş olan evlenmeler ilgililerin
mahkemeden karar almaları suretiyle aile kütüğüne işlenebilir.
                  BÖLÜM: 4
                 Yer Değiştirme

  Madde 28 - MÜLGA - 21.10.2003 tarih ve 4992 sayılı kanunla yürülükten kalkmıştır.
  ( Yürürlükten kalkan madde metni: Asli ikamet yerinin değiştirilmesi halinde yeni yerine varış ta-
rihinden başlayarak 2 ay içinde aile kaydının yeni ikametgah ittihaz edilen yere
getirilmesinin ilgili tarafından istenmesi zorunludur. Bu beyan ve istek
üzerine kayıtlı bulunduğu yerden nüfus kaydı getirtilmek suretiyle yer değiştir-
me işlemi yapılır.
  Yer değiştirme kaydı: Kendisini tanıyan iki tanık ve taşındığı yer nüfus
memuru önünde yapacağı beyan üzerine üç nüsha düzenlenecek tutanakla yapılır.
O mahalle veya köy aile kütüğünde açılacak yeni bir sayfaya yazılır. Nüfus cüz-
danına da işlenir.
  Tutanağın biri ayrıldığı yer nüfus memurluğuna gönderilerek oradaki kaydı
kapattırılır.Bir tutanak da merkez arşivine gönderilir. Yer değiştirme tutanak-
ları ikametgah değiştirmelerinde ve yeniden aile kurmada düzenlenip evlenme,
boşanma ve evlatlık gibi hallerde yer değiştirme tutanağı tutulmıyarak gösteri-
lecek belgeler üzerine yapılır.
  Şehir, kasaba ve köy içerisinde mahalleden mahalleye yer değiştirme işlemi
yapılamaz. Askerlik çağında olanların yer değiştirmeleri aile kütüklerine işlen-
dikten sonra askerlik şubelerine de bildirilir.
                  BÖLÜM : 5
               Evlat Edinme ve Tanıma

  Madde 29 - Evlat edinme Medeni Kanun hükümlerine göre yapıldığına dair ilgi-
liler tarafından mahkeme ilamı ve diğer belgeler verildiği takdirde nüfus memuru
evlat edinilenle edinenin kütüklerine işler, evlatlığı evlat edinenin aile kütü-
ğüne nakleder, evlat edinilen evli bir erkek ise evlat edinenin hanesine karı ve
çocukları ile birlikte aktarma suretiyle yazılır ve evlat edinenin soyadını
alırlar.
  Evlat edinilen evli kadın ise evlat edinme evlat edinen ile evlatlığın
künyelerine işaret edilerek kadın kocası hanesinde kocası soyadı ile kalır.
Evlat edinme bağının kaldırılmasında da aynı işlem yapılır.

  Madde 30 - Evlilik dışında doğan çocuk Medeni Kanun hükümleri gereğince ba-
bası veya babasının babası tarafından tanındığı, tanıyan tanınan veya ana tara-
fından bildirildiği ve tanımaya ilişkin resmi senet gösterildiği takdirde nüfus
memuru çocuğu tanıyanın aile kütüğüne geçirir. Böyle bir çocuk vasiyetname ile
tanındığı takdirde vasiyetnameyi açan makam bir hafta içinde onamlı kopyasını
babanın veya çocuğun aile kütüklerinin yazılı bulunduğu yer nüfus memurluğuna
göndermeye mecburdur.
                BÖLÜM:6
                Boşanmalar

  Madde 31 - Boşanma kararını veren mahkemenin başkatibi kararın kesinleşti-
ği tarihten itibaren 30 gün içinde üç nüsha karar örneğini bulunduğu yer nüfus
memurluğuna vermekle,bu memur da kocanın kayıtlı olduğu yer nüfus memurluğuna
göndermekle ödevlidir. Kocanın kayıtlı olduğu yer nüfus memuru tescilden sonra
karar örneğinden bir nüshasını merkez arşivine,bir nüshasını karının nakledeceği
yer nüfus idaresine gönderir.

  Madde 32 - Boşananların belirli bir süre içinde evlenmemeleri için mahkeme-
lerce verilmiş olan evlenme yasakları da aile kütüklerine işlenir.
  Medeni Kanun hükümlerine göre 300 günlük evlenme yasağı kazai yasak ile bir-
likte hüküm tarihinden itibaren yürür. Boşanmadan sonra kadın kocanın aile kütü-
ğünden evvelce yazılı olduğu aile kütüğüne nakledilir. İsterse ayrı bir aile
kütüğü açılır.
                 BÖLÜM: 7
                 Ölümler

  Madde 33 - ölüm hangi yerde vukubulmuş ise o yerin nüfus memurluğuna bildi-
rilir. Ölüm yeri bilinmezse ceset nerede bulunmuş ise oranın,ölüm bir taşıt
içinde olmuşsa bu taşıttan çıkarıldığı yerin nüfus memurluğuna bildirilir.Ölenin
kaydı yoksa yapılacak soruşturma sonunda Türk Vatandaşlığı ve ailesi tespit
edildiği takdirde bir doğum tutanağı düzenlenerek önce doğum sonra ölüm aile kü-
tüğüne işlenir.

  Madde 34 - Gaiplik Medeni Kanun ve Askerlik Kanunu hükümlerine uygun haller-
de bu kanunlar uyarınca aile kütüklerine yazılır.

  Madde 35 - Ölüm olaylarını köylerde muhtar; şehir ve kasabalarla sağlık
teşkilatı bulunan diğer yerlerde gömme izni verenler nüfus memurlarına bildir-
mekle ödevlidirler.
  Ölüm haberini alan köy muhtarı ile diğer ödevliler, örneğine uygun üç nüsha
ölüm tutanağı doldurup bunları bildirenle iki tanığa imzalatır, kendisi de imza
ettikten sonra iki nüshasını on gün içinde nüfus memurluğuna gönderir. Gezici
memur bulunan bölgelerde memur köye geldiğinde verilir.

  Madde 36 - Ölüm hastanede, ceza ve tevkif evi (İdamlar dahil), okul, fabri-
ka, işyeri gibi sıhhi ve resmi bir kurumda olmuşsa örneğine uygun üç nüsha ölüm
tutanağı kurumca bu işle görevlendirilenler tarafından yapılır. Bunlardan bir
nüshası kurumda saklanır, iki nüshası da on gün içinde nüfus memurluğuna yolla-
nır.
  Ölüm, vapur,tren, uçak gibi genel bir yolcu taşıtında olmuşsa üç nüsha ölüm
tutanağı bu taşıtın sorumlu amiri tarafından yapılır. Bunlardan bir nüshası
alıkonulup iki nüshası varılacak ilk durak yeri nüfus memurluğuna ve bu durak
yabancı bir memlekette ise oradaki Türk konsolosluğuna on gün içinde yollanır.
Ölüm tutanaklarının ölüyü gören iki tanık, varsa doktor veya sağlık memuru tara-
fından imzalanması ve örneğine uygun tutulması gerekir.

  Madde 37 - Sel, yer sarsıntısı, yer çöküntüsü, hava, deniz, tren, trafik ve
maden kazaları,yangın gibi toplu ölümler meydana getiren olaylar vali ve
kaymakamın görevlendireceği memurlar tarafından incelenip iki nüsha tutanak ile
tespit olunur.Ondan sonra olay yerindeki ölülerin kimlikleri belirtilip her
şahıs için ayrı ayrı ve örneğine uygun üçer nüsha tutanak yapılır. Birinci
tutanağın bir nüshası, nüfus başmemurluğunda saklanır. Şahıslar için ayrı ayrı
yapılan ölüm tutanakları
da nüfus memurluğuna verilir.Tutanak yapılması mümkün olmıyan hallerde yetkili
makamların ölümü bildiren belge veya resmi yazıları ölüm tesciline yeter görü-
lür.

  Madde 38 - Kıtasında ölen subay, askeri memur, astsubay, erbaş ve erler hak-
kında örneğine uygun üç nüsha ölüm tutanağı kıtası hekimi veya bu görevi yapan-
lar tarafından düzenlenip imzalanır.
  Bu tutanakların ölenlerin yazılı bulunduğu askerlik şubelerince de bir nüs-
hası saklanıp diğer iki nüshası nüfus memurluğuna gönderilir.

  Madde 39 - Savaş, ayaklanma alanlariyle, eşkiya çarpışmasında ölen subay,
askeri memur, astsubay, erbaş ve erlerle diğer askeri şahısların kimlikleri ve
ölümleri orduca uygulanan usul dairesinde üçer nüsha örneğine uygun ölüm tuta-
nakları ile tespit olunur.
  Erlere ait tutanaklar askerlik şubeleri;subay, askeri memur, astsubay ve di-
ğer askeri şahıslara ait tutanaklar da Milli Savunma Bakanlığı yolu ile aile
kütüklerinin bulunduğu nüfus memurluğuna ve ailesine yollanır.

  Madde 40 - Bir kimse bir geminin bir torpil neticesinde batması, fırtına
kazası,yanma,patlama, çarpışma ve savaş gibi ölümüne muhakkak nazarı ile
bakılacak haller içinde gaip olup da, ölüsü bulunmamış ise kayıtlı bulunduğu
askerlik şubesi veya, kıtası komutanlığınca, sivil ise olayın olduğu yer
zabıtasınca, durum belgelendirildiği takdirde o kimse gerçekten ölmüş sayılarak
en büyük idare amirinin emri ile künyesine ölüm kaydı düşürülür. Savaş halinde
askere alınarak memleket içinde veya dışında bir tarafa gönderilip de savaşa
katıldığı veya bir çarpışmada bulunduklarına dair şubelerince bir bilgi bulun-
madan herhangi bir suretle gaip olanlarla, sivillerin ilgilileri Medeni Kanun
gereğince mahkemeye müracaatla gaip olan kimsenin ölü veya sağ olduğuna hakim
tarafından hükmedilmesini istiyebilir. Künyesine ölü işareti verilenlerden son-
radan sağ oldukları anlaşılanların mahkemeye başvurarak ölüm kaydının kaldırıl-
ması istenmezse, nüfus idaresince genel hukuk bakımından Cumhuriyet Savcılığına
bildirilerek ölüm kaydı kaldırtılır.
                 BÖLÜM: 8
                Aile Kütükleri

  Madde 41 - Bir soydan gelen ve aynı soyadını taşıyan ve evvelce bir hanede
bulunan kimseler bu kayıtlarını devam ettirmek isterlerse tek bir aile gibi
kayıtları devam ettirilir.
  Bir soydan oldukları ve bir soyadı taşıdıkları halde yaşamaları ayrı bulunan
ailelerle bir soydan olmıyan ve aynı soyadını taşımayan aileler ayrı aile olarak
yazılırlar.

  Madde 42 - Aile kütüklerinde fertlerin, ayrı aile kurma: yer değistirme,
evlat edinilme, evlenme, ailelerin ise yer değiştirme, bütün fertleri ölme,
kızların ve kadınların evlenmeleri halinde kayıtları kapanır.
  Evliliğin zevali halinde kadının isteği ile kapanan aile kaydı yeniden can-
lanabilir.

  Madde 43 - Aile kütükleri; ailenin bütün fertlerinin cinsiyetini,adı,soyadı,
baba ve anası adiyle soyadlarını,sağ olup olmadıklarını, İl ve ilçe itibariyle
doğum yeri ve tarihlerini, vücutlarındaki belirli değişikliklerini, dinini,
okur - yazar olup olmadıklarını,medeni hallerini ve diğer şahsi hal değişiklik-
lerini ihtiva eder.
  Aile kütüklerinin her sayfasına cilt ve sayfa sıra numaraları konur. Kütüğün
sonuna kaç sayfadan ibaret olduğu yazılır. Sayfa birleşim yerleri asliye hukuk
mahkemesince mühürlenerek sonu onaylanır.
*

  Madde 44 - Kocanın ölümünde kadın yeniden evlenmedikçe ölen kocasının
aile kütüğünde kalabilir.Dilediğinde babasının aile kütüğüne döner veya ayrı
bir sayfa açtırabilir.

  Madde 45 - Her aile kütüğü soyadına göre düzenlenip kapağının iç tarafına
kütükte yazılı ailelerin soyadları üzerine alfabe sırasına göre fihristini yapa-
rak yapıştırmak mecburidir. Ayrıca her nüfus dairesinde bölgesi aile kütükleri-
nin soyadlarına ait albafetik bir fihrist tutulur.
                  BÖLÜM: 9
                Kayıt DÜzeltmeleri

  Madde 46 - Yaş, ad, soyadı ve diğer kayıt düzeltme davaları ilgilinin otur-
duğu yer asliye hukuk mahkemesinde Cumhuriyet savcısı ve nüfus başmemuru veya
nüfus memuru huzuriyle görülür ve karara bağlanır.
  Bu davalar düzeltmeyi istiyenlerle, ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum
üzerine Cumhuriyet Savcıları tarafından açılabilir ve dinlenecek tanıklar,resmi
kayıt örnekleri ve belgelerle ispat olunur. Şu kadar ki; ilgilinin görünüşü da-
vayı yalanlayıcı olmaması şarttır.Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine
göre ceza mahkemelerinde yapılacak yaş düzeltmesi işlerinde de nüfus başmemuru
veya nüfus memuru taraf olarak bulunurlar.
  Mahkeme kararına karşı taraflar Yargıtay`a basvurabilirler yaş, ad, soyadı
ve kayıt düzeltmesi hakkındaki mahkemeden verilen kararlar kesinleştikten sonra
ilgilinin aile kütüğüne geçirilir. Ad ve soyadının değiştirilmesi, din değiştir-
me suretiyle de olsa mahkeme karariyle yapılır. Adlarını değiştirenlerin aile
kütüğünde yazılı çocuklarının baba veya ana adları,soyadlarını değiştirenlerin
yalnız eşiyle reşid olmayan çocuklarının soyadları birlikte değiştirilir. Yaş
düzeltme davası ancak bir defa açılabilir.
  Yaş,ad, soyadı değistirenler askerlik ödevliliği içinde iseler yapılan
düzeltmeler nüfus idarelerince onbeş gün içinde askerlik şubelerine de bildiri-
lir.

  Madde 47 - Meslek, sanat, din ve her hangi bir arıza sebebiyle vücuttaki
şekil değişiklikleri ve bu Kanunun 43`üncü maddesi gereğince nüfus kütüklerine
yazılması gerektiği halde her nasılsa, yazılmamış ve dayanağı belgede kalmış
olan ana baba adı, doğum yeri, cinsiyet ve soyadı gibi haller ilgililerin bağlı
bulunduğu daire, kurum veya işyerinden köy veya mahalle ihtiyar kurulundan ala-
cakları belge ve ilmühaber üzerine en büyük idare amirinin emri ile nüfus
memurları tarafından aile kütüklerine işlenir.

  Madde 48 - 47 nci madde gereğince yapılan tamamlamalarla şahsi hallerde
vukua gelen değişmeler, özellikle evlenme dışında doğan bir çocuğun tanınması,
hakimin babalığa hükmetmesi,nesebin düzeltilmesi, evlat edinme, evlatlık bağının
kaldırılması veya bulunmuş bir çocuğun nesebinin belirmesinden ileri gelen
değişikliklerle aile kütüklerine işlenen bir kaydın doğru olmadığının karar
altına alınması veya kimliği belirsiz diye işaret edilen bir kimsenin kimliğinin
tayin olunması gibi zaruri olan aile kütüğü düzeltmeleri ilgilinin künyesi
hizasındaki düşünceler sütununa yazılır.
  Ve kütüğünün özel sütunlarına şahsi hal belgeleri veya dosyaları sıra numa-
raları konur. Aile kütüklerine şahsi hal değişikliklerinden başka bir husus
kaydedilemez.
                                       *
                KISIM - 3
                İdare
                BÖLÜM: 1
               Yükümlülük

  Madde 49 - Mahkeme başkatipleri nüfus kütüklerini ilgilendiren kararları
kesinleşmesinden başlayarak otuz gün içinde bulunduğu yer nüfus dairesine onanlı
karar suretlerini göndermek suretiyle bildirmeye mecburdurlar.

  Madde 50 - Nüfus memurları, kendi bölgesindeki köy ve mahalleler üzerine
doğum, ölüm, evlenme, boşanma ve yer değiştirmelere ait bir istatistik defteri
tutar. Her üç ayda bir örneğine göre dört nüsha istatistik cetveli düzenleyerek
üç nüshasını bağlı olduğu ilçe nüfus başmemurluğuna, ilçe nüfus başmemuru da bir
nüshasını bırakıp diğer iki nüshasını (İlçe olarak) düzenleyeceği iki nüsha cet-
vele bağlayarak il nüfus müdürlüğüne,il nüfus müdürü de birer nüshasını alıkoyup
diğer nüshasını il olarak düzenlenmiş bir cetvel ile birlikte Nüfus İşleri Genel
Müdürlüğüne yollar.
                BÖLÜM: 2
              Teftiş ve Denetleme

  Madde 51 - Nüfus başmemurları nüfus memurlarını, il nüfus müdürleri il için-
deki bütün nüfus daire ve memurlarını,mahallin en büyük idare amirleri veya me-
mur edecekleri kişiler, mülkiye müfettişleri ve İçişleri Bakanlığının vazifelen-
direceği kimseler nüfus teşkilatını sürekli denetim ve teftişleri altında bulun-
durmaya ve bu Kanun ile tüzük ve yönetmelikler hükümlerini yürütmeye ve gerekli
tedbirleri almaya yetkilidirler.
                BÖLÜM: 3
               Ceza Hükümleri

  Madde 52 - (Değişik:3/10/1990 - 3669/1 md.)
  Bu Kanuna göre;
  a) Nüfus ve kişisel hal olaylarını bildirmekle görevli olup, bu görevlerini
Kanunda belirtilen süreler içinde yerine getirmeyen kamu görevlisine, fiil başka
bir suç oluştursa bile, o yer nüfus müdürlüğünün teklifi üzerine mahalli mülki
idare amirinin kararıyla onbin lira para cezası verilir,
  b) Nüfus ve kişisel hal olaylarını bildirme yükümlülüğüne Kanunda belirtilen
süre içinde yerine getirmeyen, 28 inci maddeye aykırı davranan, nüfus ve aile
cüzdanlarını kaybedenler ile nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin son bulmasın-
dan itibaren 2 ay içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyen kişilere veya bu durumda-
ki küçüklerin veli veya vasilerine, yurt içinde nüfus müdürlerinin teklifiyle
mülki idare amirlerince,yurt dışında Türkiye başkonsoloslarınca veya büyükelçi-
lik ile elçilik bünyesinde konsolosluk şubesini tedvire memurlarca yirmibin lira
para cezası verilir.
  İlgililer, mülki idare amirlerince verilen para cezalarına yetkili idare
mahkemesine, yurt dışında verilen para cezalarına karşı ise, dış temsilcilikler
aracılığı ile nüfusta kayıtlı olan yer idare mahkemesine, tebliğ tarihinden iti-
baren yedi gün içinde itiraz edebilirler. İtiraz, idarece tesis edilen işlemin
yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz halinde mahkemece evrak üzerinde inceleme
yapılarak, itirazın mahkeme kayıtlarına intikal tarihinden itibaren en geç bir
ay içinde bir karar verilir. İtiraz üzerine mahkemece verilen kararlar kesin
olup, bu kararlara karşı herhangi bir kanun yoluna başvurulamaz.
  Yukarıdaki fıkralarda belirtilen para cezaları 6183 sayılı Amme Alacakları-
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
  Yurt dışında verilen para cezaları, işlem sırasında mahalli para karşılığı
üzerinden tahsil edilir.
KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)

  Madde 53 - Sel, kar, dolu, fırtına,şiddetli yağmur gibi yolları kapayan,
köprü yıkılma, geçit kayığı batması gibi gidiş ve gelişi kesen haller ve hasta-
lık gibi haklı engeller ceza verilmede gözönünde tutulur.

  Madde 54 - Şahsi hal belgeleri ve aile kütüklerinin iyi tutulmamasından,
saklanmamasından ve memurun başka yere kaldırması veya memuriyetten ayrılması
halinde devir ve teslimin usulüne göre yapılmamasından nüfus memurlariyle bu
işleri yaptırmakla ödevli il nüfus müdürleri ve nüfus başmemurları şahsen sorum-
ludurlar.
                BÖLÜM: 4
               Türlü Hükümler

  Madde 55 - Nüfus memurları her işlem sonunda almış oldukları şahsi hal bel-
gelerinin aile kütüklerine tamamen işlendiğini ve birer nüshasının da arşive
gönderildiğini, şahsi hal belgelerine şerh vermek suretiyle belirtir ve imza
ederler.

  Madde 56 - İşinden her hangi bir sebeple ayrılan nüfus memuru yerine gelen
memura henüz gelmemişse geldiğinde devredilmek üzere en büyük idare amiri tara-
fından gösterilen kimseye düzgün devir vermeye ve dört nüsha devir tutanağı yap-
maya mecburdur.
  Nüfus memurunun ölümü veya devir yapmasına imkan vermiyecek surette işten
ayrılması,izinli ve raporlu bulunması halinde idare amirince tayin edilecek
bir kurul tarafından bu devir aynı şekilde yapılır. Devir ve teslim işlerinin
ne yolda yapılacağı ve nelerin devredileceği yönetmelikte gösterilir.

  Madde 57 - Nüfus cüzdanları ancak doğum tutanağı aile kütüğüne işlendikten
sonra nüfus memuru tarafından bu kayıtlara uygun olarak doldurulup kendilerine,
reşid olmayanların veli, vasi veya resmi vekillerine imza karşılığında,
okur-yazar olmayanların sağ elinin işaret parmağı cüzdan kayıt defterine bastı-
rılmak suretiyle verilir.
  Nüfus cüzdanlarının bir örneği,okul veya daire gibi resmi yerlerde çıkarılıp
onaylanarak dosyalarında saklanabilirse de asılları hiçbir surette alıkonulamaz.
  Nüfus cüzdanlarına her ne sebeple olursa olsun bu kanunla diğer kanunlar
gerekleri dışında bir kayıt ve işaret yapılamaz. Resmi belgelerden olan nüfus
cüzdanlarının sayfalarının damgalı olması ve her sayfasının aynı seri numarasını
taşıması şarttır. Aile ve nüfus cüzdanları, İçişleri Bakanlığınca tesbit
edilecek şekil ve örneklere uygun olarak Maliye Bakanlığınca bastırılır.Ve
Maliye saymanlıklarına gönderilir. Maliye saymanlıklarınca il ve ilçe nüfus
memurlarına bir defaya mahsus olmak üzere ikiyüzer adet aile ve nüfus cüzdanı
parasız olarak, müteakip partiler peşin para ile verilir.
  (Ek fıkralar: 15/l1/1984 - 3080/3 md.)
  Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına nüfus ve aile cüzdanları başkonsolosluk-
larca verilir. Yurt dışında cüzdan satış bedelleri İçişleri, Dışişleri ile Mali-
ye ve Gümrük Bakanlıklarınca döviz olarak tespit edilir ve konsolosluklarca ve-
rildiği ülke parası üzerinden tahsil edilir.Maliye ve Gümrük Bakanlığınca,Dışiş-
leri Bakanlığına konsoloslukların ihtiyacını karşılamak üzere yeterli miktarda
nüfus ve aile cüzdanı verilir.
  Merkezde, bilgi işlem makineleri ile nüfus cüzdanı düzenlenmesine
başlanılması halinde boş nüfus cüzdanlarının Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüğüne teslimine, bedellerinin tahsiline ve zayi olan cüzdanların
düşümüne ilişkin esas ve usuller İçişleri ve Maliye ve Gümrük Bakanlıklarınca
düzenlenir.
  Nüfus ve aile cüzdan bedelleri sebebiyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı personeli ile başkonsolosluklar 2 Haziran
1934 tarih ve 2489 sayılı Kefalet Kanunu hükümlerine tabi değildirler.
                 4946-1

  Madde 58 - (Değişik: 3/10/1990 - 3669/2 md.)
  Nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere yeniden nüfus ve aile cüzdanı veri-
lebilmesi için; İçişleri Bakanlığınca bastırılan ve ilgililerin imzasını, parmak
izini, fotoğrafını, adresini ihtiva eden ve oturulan yer mahalle veya köy muh-
tarlığına ya da görevli olunan kurum veya kuruluş amirine tasdik ettirilmiş bu-
lunan standart bir belgenin nüfus idaresine ibrazı zorunludur.
  Bu belgenin alınmasından sonra usulüne ve nüfus kayıtlarına uygun olarak
cüzdan düzenlenir ve imza karşılığında ilgililere verilir.

  Madde 59 - Doğum tarihlerinde doğum yılı yazılıp doğum ay ve günü yazılmamış
olanların yaşlarının hesaplanmasında doğduğu yılın temmuz ayının birinci günü,
ayı yazılıp da günü belli olmayanlarda o ayın birinci günü başlangıç tutulur.
Eski kayıtlar için 13 günlük takvim farkı saklıdır.
  (Dikkat: Devamı 4947 nci sayfadadır.)
KANUNLAR,ŞUBAT 1991 ( Ek - 7 )
                 4946-2

  Madde 60 - Nüfus memurları her yıl 20 yaşına basan bölgesindeki bütün erkek-
lerin bir defterini çıkarıp Aralık ayı başında askerlik şubesine vermek ve bil-
dirmesi gereken malümatı vaktinde göndermekle ödevlidirler.

  Madde 61 - Her nüfus dairesi diğer nüfus dairelerinden askerlik şubesi ve
adalet mercilerinden istenilen bilgiler ve kopyaları onaylı olarak verir. Bunla-
rın dışında mahallin en büyük idare amirinin yazılı emri olmadıkça hiçbir daire-
ye kopya, özet ve bilgi veremezler.

  Madde 62 - (Değişik: 15/11/1984-3080/4 md.)
  Evlenen her çifte evlendirme memurluğunca bir aile cüzdanı verilir. Aile
cüzdanı bulunmayanlara bu cüzdan istekleri üzerine nüfus idarelerince verilir.
Aile reisleri kendilerinin veya aile fertlerinin kişisel hallerinde meydana ge-
lecek değişiklikleri bu cüzdana işletmekle, nüfus idareleri de işlemek ve gerek-
li açıklamaları yapmakla görevlidirler.
  Mahkemeler bir dava dolayısıyla,kamu ve özel kurum ve kuruluşları yaptıkla-
rı bir işlem nedeni ile ihtiyaç duyacakları nüfus aile kayıt örneği yerine aile
cüzdanı örneğini alarak dosyalarına koyarlar.
  İlgili idare gerekli gördüğü takdirde nüfus idarelerinden aile cüzdanından
çıkarılmış örneğin teyidini isteyebilir.

  Madde 63 - İl nüfus müdürleri 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun
birinci maddesinin 4 üncü fıkrasına alınmış olup, Siyasal Bilgiler, Hukuk veya
İdari İlimler Fakülteleriyle bunlara denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul
edilmiş aynı nitelikteki yabancı yüksek öğrenim kurumları mezunlarından tayin
edilir, bulunmadığı takdirde lise mezunu meslek mensupları arasından seçilir.
İl nüfus müdür muavinleriyle, nüfus başmemuru, memur ve katipleri,lise yoksa or-
ta okul mezunları arasından yazışma sınaviyle alınır. Kaligrafisi düzgün olanlar
tercih edilir.
  Bu Kanunun uygulanması dolayısiyle halen görevde bulunan nüfus müdür,başka-
tip, memur ve katiplerin kazanılmış hakları saklıdır.

  Madde 64 - Bu Kanunun hükümleri uygulanmaya başladığı tarihten itibaren 14
Ağustos 1330 tarihli Sicilli Nüfus Kanunu ve bu Kanunda değişiklik yapan 30 Ekim
1330 ve 4 Mayıs 1331 ve 28 Kasım 1336 tarihli kanunlar, yabancı memleketlerde
oturan Türk vatandaşlarının nüfus vak`aları hakkındaki 15 Şubat 1331 tarihli
Kanun ve (2 Nisan 1331 tarihli Sicilli Nüfus İdaresinin Teşkilatı ile Memurları-
nı Vazifelerini Mübeyyin Nizamname) 2330 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (F)
fıkrasiyle 2576, 4727,5524, 6652 Sayılı gizli nüfusların yazımı hakkındaki
Kanunların yaşayan hükümleri, diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri kaldı-
rılmıştır.

  Madde 65 - Bu Kanunun gerektirdiği kadrolarla diğer giderler genel nüfus
yazımının bitiminden önceki mali yıl Bütçe Kanunu ile sağlanır.

  Ek Madde 1 - (Ek : 15/11/1984-3080/5 md.)
  Yetiştirme yurtları, bakım evleri ve benzeri yerlerin sorumluları buralarda
bulunanların,aile reisleri ve kişiler yanlarında çalıştırdıkları veya barındır-
dıkları küçük veya büyüklerin nüfus cüzdanlarını kontrol etmek, nüfus kütükleri-
ne kayıtlı olmayanların tescillerini sağlamak için nüfus idarelerine beyanda
bulunmak ve gerekli işlemleri yaptırmakla;
  Güvenlik görevlileri; kimlik kontrolleri veya herhangi bir işlem nedeniyle
kimliğini ispat edemeyenlerle, nüfusta kayıtlı olmadığını tespit ettikleri kişi-
leri,haklarında gerekli işlemleri yaptıktan sonra düzenleyecekleri soruşturma
evrakı ile birlikte o yer nüfus idaresine göndermekle;
  Okul müdürleri; okula kayıt için başvuran çocuklardan nüfusta kayıtlı olma-
yanların tam künyeleri ile baba, ana ve vasilerinin açık kimlikleri ile adresle-
rini o yer nüfus idarelerine bildirmekle;
  Kamu veya özel kurum ve kuruluşların sorumluları iş verecekleri kişilerden
nüfus cüzdanı istemekle, nüfusta kayıtlı olmadığını anladıkları kişilerin tam
kimlik ve açık adreslerini nüfus idarelerine bildirmekle;
  Görevlidirler.

  Ek Madde 2 - (Ek: 15/11/1984-3080/5 md.)
  Nüfus idareleri, nüfus kütüklerine tescil edilmemiş bir yaşından büyük ço-
cukların veya büyüklerin varlığını haber aldıkları takdirde büyüklerin kendile-
ri, çocukların baba, ana ve vasilerini bunların bulunmaması halinde ikinci dere-
ceye kadar hısımlarını veya çocukları yanlarında bulunduranları veya muhtarları
beyana davet etmeye yetkilidirler.
  İlgililer bu davet üzerine 30 gün içinde nüfus idarelerine başvurmak ve be-
yanda bulunmakla görevlidirler.

  Ek Madde 3 - (Ek: 15/11/1984 - 3080/5 md.)
  Merkezde bilgi işlem makineleriyle tutulan kayıtlarla, mikrofilmler ve bun-
lardan usulüne göre çıkartılan örnekleri aksi sabit oluncaya kadar hukuken ge-
çerlidir. Merkez ve illerde tutulan kayıtlar arasında bir farklılık olması ha-
linde merkezde tutulan kayıtlar asas alınır.

  Ek Madde 4 - (Ek: 15/11/1984-3080/5 md.)
  İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Merkezi
Nüfus İdaresi Sisteminin uygulanmasına geçilen yerlerden başlamak üzere, Türk
vatandaşları ile Türkiye`de nüfus kaydı tutulan yabancılara nüfus kütüklerinde
bilgi alışverişini kolaylaştırmaya ve kamu kuruluşlarında tutulan kayıtlar ara-
sında bağ oluşturmaya esas olacak bir numara sistemi geliştirir.Bu numara bütün
kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarında esas alınır.

  Ek Madde 5 - (15/11/1984 - 3080 sayılı kanunun 6 ncı maddesi hükmü olup, ek
maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)
  5/5/1972 tarihli ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun 16,28,35 ve 36 ncı maddele-
rinin, 4/4/1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin evlenme ilanı ve
akdine ilişkin 97 - 111 inci maddelerinin, 5/7/l939 tarihli ve 3686 sayılı Ev-
lenme Kağıtları ve Bunların Nüfus Kütüklerine Tescilleri Hakkında Kanunun 1
inci maddesi ile eki listenin; bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırıl-
mıştır.(1)

   Madde 66 - Bu Kanun, 1 Eylül 1974 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

   Madde 67 - Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
                   *
                   * *
   5/5/1972 TARİHLİ VE 1587 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER:
   15/11/1984 tarihlİ ve 3080 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri :
   Geçici Madde 1
   1/9/1979 tarihinden itibaren belediye başkanlıkları, evlendirme
memurlukları ve köy muhtarlıklarınca 5 Temmuz 1984 tarihine kadar yapılan
evlenmelere yetki noktasından itiraz edilemez ve bu evlenmeler bu sebeple iptal
edilemez.
-----------------------
(1) Bu hükümdeki "bu kanuna"ifadesiyle 15/11/1984 tarih ve 3080 sayılı
  Kanun kastedilmektedir.
  Geçici Madde 2
  Bu Kanunun yürürülüğe girdiği tarihten itibaren evlenme işleri hakkındaki
düzenlemeler yapılıncaya kadar halen evlendirme görev ve yetkilerini kullanan
belediye başkanlıkları ile köy muhtarlıklarına İçişleri Bakanlığınca evlendirme
memurluğu görev ve yetkileri verilmiş sayılır. Yeni düzenlemeler yapılıncaya
kadar evlenme işlemleri mevcut mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
  Geçici Madde 3
  Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü nüfus kayıtlarına, göre
yaşayan vatandaşlarımızın hicri veya rumi tarihte yazılmış doğum tarihlerini
miladi yıla çevirerek, aile kütüklerine geçirmeye, doğum tarihlerinin ay ve
günü belli olmayanların da eksikliklerini 5/5/1972 tarih ve 1587 sayılı
Nüfus Kanununun 59 uncu maddesindeki esaslar çerçevesinde tamamlamaya yetkili-
dir.
  Geçici Madde 4
  2/2/1984 tarihli ve 2977 sayılı İdari Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenme-
si İle İlgili Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararna-
me çıkarma yetkisi 5/5/1972 tarihli ve 1587 sayılı Nüfus Kanunu için adı geçen
Kanunla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.
      1587 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun                             Yürürlüğe
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler    giriş tarihi
------------ -------------------------------------------- ------------------
2101               ---             24/8/1977
3080               ---             21/11/1984
3669               ---             13/10/1990
KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7 )
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.