Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

BELEDİYE KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ Mevzuat Listesi

          BELEDİYE KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN
             KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ
  Kanun Numarası      : 1580
  Kabul Tarihi       : 3/4/1930
  Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih: 14/4/1930 Sayı: 1471
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 11 Sayfa: 80
  1 - 3/6/1930 tarih ve 1683 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 152, 156)

  Madde 152 ek fıkra - (2/6/1930 tarih ve 1676 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İstanbul mahalli idaresi memurları Devlet memurları hakkındaki hüküm ve
şartlara tabidirler.

  Madde 156 ek fıkra - (2/6/1930 tarih ve 1676 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İstanbul ve Ankara valilerine belediye bütçesinden miktarı İcra Vekilleri
Heyetince tayin olunacak senelik temsil tahsisatı verilir.
  2 - 5/7/1934 tarih ve 2571 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 19)

  Madde 19 bent (5) - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  5 - Belediye sınırı dahilinde muayyen mevkiler arasında otobüs, omnibüs gibi
yolcu ve yük başına ücret alan nakliye vasıtalarının işletilmesine ve hususi ma-
hiyette elektrik tesisatı gibi işlerin yapılmasına ve umuma ait suların ihtiyaç-
tan fazlasının hususi istihsalatta kullanılmasına inhisarı tazammun etmemek üze-
re ruhsat vermek;
  3 - 5/7/1939 tarih ve 3666 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları: 19)

  Madde 19 bent (5) - (5/7/1934 tarih ve 2571 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Belediye sınırı dahilinde muayyen mıntakalar arasında yolcu nakil vasıtası
olarak otobüs, omnibüs, otokar, tünel, troley, füniküler işletmek munhasıran be-
lediyelerin hakkıdır.
  Bunların belediyelerin de iştirak edecekleri şirketler vasıtasiyle yapılması
ve işletilmesi veya icara verilmesi veyahut imtiyazın devri İcra Vekilleri Heye-
ti kararına bağlıdır.
  Belediyeler dilerse inhisarı tazammun etmemek şartiyle bunların işletilmesi-
ne ruhsat dahi verebilir.
  Hususi mahiyette elektrik tesisatı gibi işlerin yapılmasına ve umuma ait su-
ların ihtiyaçtan fazlasının hususi istihsalatta kullanılmasına ve beldenin muay-
yen mevkileri arasında yük başına ücret alan nakil vasıtalarının işletilmesine,
inhisarı tazammun etmemek üzere, ruhsat vermek de belediyelere aittir.
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1991 (EK-5)
  4 - 26/1/1944 tarih ve 4520 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 27)

  Madde 27 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Birinci derecede usul ve füruğ, birinci derecede civar ve bu derecelerdeki
sıhri hısımlar bir mecliste birleşemezler. Bir mecliste birleşmesi caiz olma-
yanlar intihap edilmiş oldukları takdirde en ziyade rey kazanmış olan, bu da
müsavi ise evli olan ve evli olanlardan da çocuğu çok olan azalık sıfatını alır.
  Çocuk adedinin de müsavatı halinde kura çekilir. İntihaptan sonra sıhriyet
peyda edenler de aynı hükümlere tabidir.
  5 - 31/5/1944 tarih ve 4573 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 152)

  Madde 152, bent (D) - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  D - Bütçenin sureti tanzim ve tasdikı vilayet bütçeleri hakkındaki kanuni
hükümlere tabidir.
  6/a - 26/3/1945 tarih ve 4705 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları: 54, 119, 120, 128.)

  Madde 54 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Meclisin adi ve fevkalade içtimaı

  Madde 54 - Meclis, Şubat, Nisan, Teşrinisani ayları iptidasında olmak üzere
senede üç defa adiyen içtima eder. Bütçe müzakeresine tesadüf eden içtima müdde-
ti en çok otuz gün olup diğer içtimaların müddeti en çok on beş gündür.
  Bu müddetlerden evvel vazife bitmezse vali on beş günden fazla olmamak üzere
müzakere müddetlerini uzatarak sebeplerini Dahiliye Vekaletine bildirir. Mühim
ve müstacel bir iş çıkarsa belediye reisinin yazılı daveti veya azadan üçte bi-
rinin esbabı mucibeli talep ve teklifi üzerine veyahut valinin re`sen davetiyle
meclisler fevkalade olarak toplanırlar. Fevkalade içtimalarda davete sebep olan
maddeden gayrı bir iş müzakere edilemez.

  Madde 119 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Belediyelerde mali sene

  Madde 119 - Belediye bütçesi, belediyenin her senenin Haziran iptidasından
ertesi senenin Mayısı sonuna kadar bir seneye ait varidat ve masrafını mübeyyin
ve belediye varidatının istifa ve belediye hizmetlerinin ve masraflarının ifası-
na mezuniyeti mutazammındır.

  Madde 120 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bütçenin ihzarı

  Madde 120 - Belediye bütçesi, belediye reisi tarafından ihzar olunarak taal-
lük ettiği senenin Şubatı iptidasında encümene tevdi olunur. Encümen iki ay zar-
fında tetkike mecburdur. İhzar olunan bütçe esbabı mucibesiyle birlikte reis ta-
rafından 1 Nisanda meclise tevdi olunur.

  Madde 128 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İdare hesabı kati hesap

  Madde 128 - Her sene bütçesinin kati hesabı hesap devresinin hitamını takip
eden Eylül ayı içinde muhasibi mesulün idare hesabı ile birlikte encümene tevdi
olunur. İdare hesabı ve kati hesap 70 ve 86 ncı maddelerde gösterilen tarifeler
dairesinde tasdik ve tasvibe iktiran eder.
  6/b - 13/6/1945 tarih ve 4759 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: 6)

  Madde 6 - (7/6/1935 tarih ve 2763 sayılı ek Kanunun hükmüdür.)
  Belediyeler imar heyetinin yazı işleriyle fenni muamelatı Ankara İmar Müdür-
lüğünce ve hesap işleri Belediyeler Bankasınca görülür ve bunun için İmar Müdür-
lüğü teşkilatına mütehassıs fen memurlariyle şehirci mimar veya mühendisler ila-
ve olunur.
  Heyet, birinci maddede yazılı işlerin fiilen tatbikine başladıktan sonra lü-
zum görülürse bir fen heyeti teşkil ve istihdam edebilir.
  7 - 29/4/1946 tarih ve 4878 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları: 31, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 54.)

  Madde 31 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İntihap müddeti ve hitamı

  Madde 31 - Belediye meclisi intihabı Eylül iptidasında başlar, Teşrinievvel
yirmisinde biter. Fesih ve iptal ve istifa suretiyle meclis vaktinden evvel da-
ğılırsa yeni meclisin intihabı tebligat tarihinden itibaren bir ay zarfında baş-
lar ve bu takdirde intihap muamelatına ait müddetler, intihabın başladığı günden
hesap ve belediyece ilan olunur.

  Madde 32 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İntihap encümeninin teşkili

  Madde 32 - İntihap senesi Eylül ayı girince intihap işinin icrasına bakmak
üzere belediye reisi veya belediye şube müdürleri tarafından her mahallenin muh-
tarına tezkere ile haber verilerek her mahalleden belediye intihap hakkını haiz,
tercihan okur ve yazar ikişer kişi istenir. Her mahallenin ihtiyar meclisi muh-
tarın riyasetinde toplanır. Gizli rey ile istenilen adette mahalle halkından se-
çer. Mahallelerden seçilenler her kaç kişi olursa olsun cümlesi belediye daire-
sine veya şubelerine davet olunup en az üçte biri hazır olduğu halde cümlesinin
ismine kura çekilerek içlerinden kura sırasiyle en çok on ve en az beş ve bele-
diye şubelerine ayrılan beldelerin her belediye şubesi için en çok on ve en az
beş kişi ayrılır ve bu suretle her beldede bir, mütaaddit belediye şubelerine
münkasim beldelerde belediye şubelerinin adedi kadar intihap encümeni teşkil
olunur.

  Madde 33 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İntihap şubeleri

  Madde 33 - Belediye intihabının teshili için beldenin veya belediye şubele-
rinin nüfusu beş yüzden aşağı olmamak üzere intihap şubelerine tefrikı caizdir.
Bu takdirde mahallelerden seçilen zevat arasından intihap edileceklerin miktarı
ve her intihap şubesine kaç zat tefrik edileceği belediye meclisi kararı ve ma-
halli en büyük mülkiye memurunun tasdikı ile tesbit olunur. Şube taksimatına
dair olan kararlarda şubelerin hangi mahalle ve sokaklarda müteşekkil olduğu
tasrih olunmak muktazidir. İntihap şubeleri hakkında mahalli en büyük mülkiye
memurunun tasdikına iktiran eden belediye meclisi kararı intihabattan en az altı
ay evvel mahalli gazetelerle ve diğer vasıtalarla ilan edilir. İntihap şubeleri
intihap encümenlerine ayrılan zevatın miktarı en az beştir. Belediye dairesinin
bulunduğu şubeye belediye reisi, diğer şubelere belediye meclisi azasından birer
zat reis olurlar. Reislik yapacak aza bulunmadığı takdirde her şube azası kendi
aralarından birini reis intihap ederler.
  Belediye meclisi azasından kimlerin hangi şubelere riyaset edecekleri bele-
diye meclisi tarafından kura ile tayin olunur. İntihap encümeni azalığı için
ismine kura çıkanlardan istifa eden veya istifasız encümene gelmeyen ve yazılan
davetnameye icabet etmeyen bulunursa onun yerine kura sırasiyle diğerleri davet
olunur. İntihap encümenine belediye reisi veya vekili veya belediye şube müdür-
leri riyaset eder. Azanın sülüsanı içtima ve içtima iştirak edenlerin nısfın-
dan bir ziyadesinin reyi inzimam etmedikçe encümen kararları muteber olmaz. İn-
tihap encümeninde, sahifeleri numaralı ve idare heyetinden tasdikli bir zabıt
defteri bulunur ve muamelat, mukamelat zabıtları bu deftere yazılır ve reis ve
azalar tarafından imza olunur.
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1991 (EK-5)

  Madde 34 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İntihap Defterleri

  Madde 34 - İntihap encümeni marifetiyle aza intihabına rey vermeğe hakkı
olanların ve aza intihap olunmağa salahiyeti bulunanların belediyelerce ayrı
ayrı birer defteri yapılır. İntihap cetvellerinin suretleri hükümet ve belediye
daireleri kapıları ile umumun görebileceği diğer yerlerde tatil günleri hariç
olmak üzere altı gün müddetle asılır.

  Madde 35 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İntihap işlerinin ilamı, defterlerin asılması

  Madde 35 - Defterler talik edilmeden kaç gün asılı kalacağı, defterde yazılı
olup olmayanların hangi güne kadar itiraz hakkı olacağı, hangi günden itibaren
itiraz kabul olunmayacağı intihabın hangi gün başlayacağı kaç gün devam edeceği
her mahalle müntehiplerinin hangi günlerde rey vermeğe gelmeleri iktiza edeceği
intihap sandığının nereye konulacağı gazete ile ve icabında diğer münasip vası-
talarla halka ilan ettirilir.

  Madde 36 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İtirazlar

  Madde 36 - Defterlerin asılı kaldığı altı gün zarfında müntehiplerin isimle-
ri, hüviyetleri defterlere yanlış veya mükerrer yazılmış veya hiç yazılmamış ol-
duğuna dair ileri sürülecek itirazlar, intihap encümenince dinlenip işbu encümen
kararıyle lazımgelen tashihat yapılır. İntihap encümenince itiraz varit görülme-
diği takdirde reddi mutazammın kararın sureti, muterize usulen tebliğ olunur.
Defterler asıldığının altıncı günü akşamı saat onsekizde kaldırılır. Ondan sonra
bu itiraz iddiası dinlenmez. İntihap encümeni salahiyeti dahilindeki tashihatı
Eylülün son günü akşamına kadar bitirmeğe mecburdur.

  Madde 38 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Reylerin kaç günde sandığa atılacağı

  Madde 38 - Reylerin bir günde sandığa atılması kabil olmayacaksa kaç gün
mühlet verileceği ve son günde hangi saate kadar reylerin kabul edileceği bele-
diye meclisinin kararı ve mahalli en büyük mülkiye memurunun tasdikı ile tayin
olunur.

  Madde 40 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Sandığın muayenesi, mühürlenmesi

  Madde 40 - Sandığa rey pusulaları atılmağa başlanmazdan evvel intihap encü-
meni reisi azalara ve sair hazır bulunanlara sandığın boş olduğunu gösterdikten
sonra dört tarafını sicimle bağlayıp düğüm yerlerini mühürle mühürler. Sandığın
başka başka anahtarlarla açılır iki kilidi, üzerinde ince bir mektup sığacak ka-
dar yarığı bulunur. İntihap devam ettiği günlerde akşamları rey atmaya mahsus
yarık encümen huzurunda bir kağıtla kapatılarak dört tarafı reis ve aza tarafın-
dan mühür mumu ile mühürlenir ve sabahları yine encümen huzurunda açılır.

  Madde 41 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Reylerin sandığa atılması

  Madde 41 - Her müntehip kendi reyini getirip intihap sandığına atmakla mü-
kelleftir. Hiç bir sebep ve suretle başkasının namına intihap puslası sandığa
atılmaz. İntihap puslasında müntehibin ismi, adresi, imzası veya mühürü bulunur.
Her müntehibin elinde nüfus hüviyet cüzdanı olduğu halde intihap encümeni huzu-
runa gelerek evvelden musaddak intihap defterlerindeki ismi hizasına imzalaması
veya türkçe okuyup yazma bilmiyorsa parmak basması ve ondan sonra rey puslası
alarak orada intihap olunacak aza miktarının iki misli isim yazıp veya türkçe
okuyup yazmak bilmiyorsa emniyet ettiği kimseye yine orada yazdırıp san-
dığa encümen huzurunda bizzat koyması şarttır. İntihap sandığının açılabilmesi
için müntehiplerden en az yarısından fazlasının intihaba iştirak etmiş olması
lazımdır. Sandığa rey atılması için tayin edilen son günün akşamı müntehiplerden
yarısından ziyadesinin iştirak etmemiş olduğu bittetkik anlaşıldığı takdirde
sandık açılmıyarak intihap encümeni karariyle rey atılmak müddeti bir hafta tem-
dit ve keyfiyet ilan olunur. Bu müddetin hitamında 42 nci madde mücibince sandık
açılır.

  Madde 42 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Sandığın açılması, reylerin sayılması

  Madde 42 - İntihabın sonunda meclis azası adedi on iki olan yerlerde intihap
encümeni azasının en az üçünün ve diğer yerlerde en az yedisinin huzuriyle san-
dık açılır.
  1 - Rey puslaları sayılarak musaddak defterlerdeki imzalı ve işaretli münte-
hipler esamisi yekünu ile mukayese edilir.
  2 - Yazısı okunmıyan puslalarla seçilenin kim olduğu belli olmayan puslalar
bir tarafa ayrılır.
  3 - Azalık evsafını haiz olmayan isimler nazarı itibara alınmaz.
  4 - Adedi mürettepten eksik esamiyi ihtiva eden puslalarda münderiç isimler
hesaba katılır. Adedi mürettepten fazla olan isimler sondan itibaren silinir.
  5 - İntihap puslalarının tadat ve tasnifi bu suretle ikmal edildikten sonra
en ziyade rey kazanandan itibaren sırasiyle her namzedin kaç rey almış olduğu
tesbit edilir.
  6 - Müsavi rey kazananlardan evli olan, evlilerden yaşı büyük olan, bu da
müsavi ise çocuğu çok olan tercih olunur. Çocuk adedinde de müsavat halinde ku-
ra çekilerek işbu kurada ismi önce çıkan sırada evvel olur.
  7 - En çok rey kazanandan itibaren adedi mürettep miktarı isim, azalığa ve
bunun bir misli de yedek azalığa ayrılır.
  8 - Mazbatanın tanzimi üzerine intihap puslaları ile tasnif cetvelleri ve
nazarı itibara alınmayan puslalar ayrı ayrı bir zarfa konularak zarf intihap en-
cümeni tarafından mühürlenir ve belediyelerce evrak kasalarında saklanır.

  Madde 43 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İntihap mazbatası

  Madde 43 - Maddei sabıkada muharrer tasnifin hitamında intihap encümeni ta-
rafından mevaddı atiyeyi ihtiva etmek üzere bir intihap mazbatası tanzim ve ma-
hallin en büyük mülkiye memuruna tevdi olunur:
  1 - İntihabın ne gün başladığı ve ne gün hitam bulunduğu,
  2 - Sandığın ne zaman ve intihap encümeni azasından kimlerin huzuriyle açıl-
dığı,
  3 - Rey puslalarından kaç tane zuhur eylediği ve musaddak intihap defterle-
rindeki isimlerin kaç tanesinin hizasına imza işaret vazedilmiş ve kaç ismin hi-
zası boş kalmış olduğu,
  4 - Rey puslalarında kaç adedi ne sebeplerle gayrimuteber sayıldığı,
  5 - Muteber sayılan rey puslalarının tasnif neticesinde hangi isimlerin en
çoktan en aza doğru kaç rey kazandığı,
  6 - Meclis adedi mürettebine göre azalığa ve yedek azalığa kimlerin ayrıl-
dığı,
  7 - İntihabın kanuna muhalif bir şekilde yapıldığı belde hemşerilerinden bi-
ri tarafından ihbar ve iddia edildiği takdirde ihbar ve şikayetin neden ibaret
olduğu.

  Madde 44- (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İntihabın sonu

  Madde 44 - Teşrinievvelin yirminci gününden evvel gönderilecek olan intihap
mazbataları üzerine kaymakam veya vali tarafından tezkere ile intihap keyfiyeti
intihap olunan azalara ve belediye reisine bildirilir.
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1991 (EK - 5)

  Madde 54 - (26/3/1945 tarih ve 4705 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Meclisin adi toplantısı Kasım, Şubat ve Temmuz ayları başında olmak üzere
yılda üç defadır. Bütçe görüşmesine rastlıyan toplantı süresi en çok 30 gün olup
diğer toplantıların süresi en çok 15 gündür. Bu sürelerden önce iş bitmezse vali
15 günü aşmamak üzere görüşme sürelerini uzatarak sebeplerini Dahiliye Bakanlı-
ğına bildirir. Önemli ve acele bir iş çıkarsa belediye başkanının yazılı çağrısı
veya üyeden üçte birinin gerekçeli teklifi üzerine veyahut valinin doğrudan doğ-
ruya çağrısı ile meclisler olağanüstü toplanırlar. Olağanüstü toplantılarda çağ-
rıyı gerektiren konudan başka bir iş görüşülemez.
  8 - 4/2/1948 tarih ve 5168 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 94.)

  Madde 94 bent (A) - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  A - Ankara Belediye Reisi Dahiliye Vekaletinin intihap ve inhası Reisicumhu-
run tasdikiyle,
  9 - 1/7/1948 tarih ve 5237 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numuraları: 114.)

  Madde 114 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Sigorta şirketlerinin itfaiye masraflarına iştiraki

  Madde 114 - itfaiye vesaitini ikmal eden belediyeler 15 inci maddenin 22 nci
fıkrası mucibince oralarda icrayı muamele eden harik sigorta kumpanyaları ile
mukavele aktederek itfaiye vesaitinin idamesi masarifine bu kumpanyaları teşrike
salahiyettardırlar.
  Mukavelename akdine yanaşmıyan kumpanyalardan sermayeleri nisbetinde beledi-
ye meclisince tanzim ve 71 inci maddeye tevfikan tasdik edilecek tarife mucibin-
ce iştirak hissesi belediye vergi ve resimleri gibi Tahsili Emval Kanununa tev-
fikan istifa olunur.
  İşbu Kanunun neşir ve ilanından itibaren belediye teşkilatı olan her mahalde
münferit bağ ve bahçe içindekiler müstesna olmak üzere evler, dükkanlarla umumi
ve hususi bilcümle mebaninin taştan, tuğladan, kerpiç ve emsali ihtirakı kabil
olmayan mevattan inşası mecburidir.
  10 - 7/7/1950 tarih ve 5669 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 32,33,34,35,36,37,
38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53.)

  Madde 32 - (29/4/1946 tarih ve 4878 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Seçim komisyonu teşkili
  Seçim yılının Eylül ayı girince seçim işine bakmak üzere belediye başkanı
veya belediye şube müdürleri tarafından her mahallenin muhtarına tezkere ile
haber verilerek her mahalleden belediye seçim hakkını haiz,tercihan okur yazar
ikişer kişi istenir. Her mahallenin ihtiyar heyeti muhtarın başkanlığında topla-
nır,gizli oy ile istenilen sayıda mahalle halkından seçer.Mahalle halkından se-
çilenler her kaç kişi olursa olsun cümlesi belediye dairesine veya şubelerine
çağrılarak en az üçte biri hazır olduğu halde cümlesinin ismine kur`a çekilerek
içlerinden kur`a sırasiyle en çok 10 ve en az 5 ve belediye şubelerine ayrılan
beldelerin her belediye şubesi için en çok 10 ve en az 5 kişi ayrılır. Belediye
meclisi üyesinin sayısı 12`den fazla olan yerlerde seçim kurulu üyesi 10 dan
aşağı olamaz. Mahalle sayısının azlığı yüzünden yeter sayıda temsilcisi bulunma-
yan yerlerde kurul üyelerinin eksiği belediye meclisince seçilecek kimselerle
tamamlanır ve bu suretle her beldede bir, müteaddit belediye şubelerine bölünmüş
beldelerde belediye şubelerinin sayısı kadar seçim kurulu teşkil olunur. Seçim
kurulu üyeliği için adına kur`a çıkanlardan istifa eden veya istifasız kurula
gelmeyen ve yazılan ve gönderilen davet
kağıdı üzerine de gelmeyen bulunursa onun yerine kur`a sırasiyle diğerleri çağ-
rılır. Seçim kurullarına belediye başkanı veya vekili veya belediye şube müdür-
leri başkanlık eder. Üyelerin üçte ikisi toplanmadıkça ve hazır bulunanların
yarısından bir fazlasının oyları birleşmedikçe seçim kurulu kararları muteber
olmaz. Seçim kurulunda sayfaları numaralı ve idare kurulunca onamlı bir tutanak
defteri bulunur. İşlemler ve kararların tutanakları bu deftere yazılır ve baş-
kan ile üyeler tarafından imza olunur.

  Madde 33 - (29/4/1946 tarih ve 4878 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Seçim büroları ve seçim komisyonları
  Belediye seçimlerinde oylar bir günde kullanılır. Bu maksatla belde veya
belediye şubeleri, seçmenlerin oylarını bir günde tamamen kullanmalarını
sağlayacak ve bunun için de 500 seçmen adedini geçmiyecek şekilde belediye
meclisi kararı ile gerektiği kadar seçim bürolarına ayrılır. Bu kararlarda
büroların hangi semtlerde kurulduğu ve hangi mahalle ve sokakları kısmen
veya tamamen içine aldığı açıkça belirtilir. Eylül ayının ilk haftası içinde
belediye meclislerince verilecek olan bu kararlar, mahallin en büyük mülkiye
memurunun onamına sunulur ve en az seçim gününden 15 gün evvel gazete çıkan yer-
lerde gazetelerle ve diğer vasıtalarla ilan edilir. Seçim bürolarının başında
belediye meclislerince seçilmiş beşer kişilik seçim komisyonları bulunur. Bele-
diye dairesinin bulunduğu seçim komisyonuna belediye başkanı ve diğer komisyon-
lara belediye üyesinden biri başkanlık eder. Başkanlık edecek meclis üyesi bu-
lunmazsa her büro komisyonu kendi aralarından birini başkan seçer. Belediye
meclisi üyelerinden kimlerin hangi yerlerde başkanlık edeceği belediye meclisle-
rince kur`a ile belirtilir.
  Seçim komisyonları başkan ve üyelerinden istifa eden veya komisyona gelme-
yen bulunursa yerlerine seçim kurullarınca diğerleri seçilir. Toplanma ve karar
verme nisabı ile kararların defterlere yazılması ve imzalanması hakkında seçim
kurullarına alt 32 nci maddedeki hükümler bu komisyonlar hakkında da uygulanır.
  Siyasi partilerin temsilcileri seçimde hazır bulunmaya yetkilidirler.Bu
maksatla seçim kurullariyle komisyonların başkanları, mahallerinde teşkilat
olan yerlerde bu partilerin birer temsilcisini seçimde hazır bulunmak için yazı
ile davet ederler.

  Madde 34 - (29/4/1946 tarih ve 4878 sayılı Kanunun hükmüdür.
  Seçim defterleri
  Seçim kurulu vasıtasiyle Üye seçiminde oy vermeye hakkı olanların ve seçil-
meye yetkili bulunanların belediyelerce birer defteri yapılır. Seçim cetvelle-
rinin örnekleri Hükümet ve belediye daireleri kapılariyle herkesin görebileceği
diğer yerlerde tatil günleri hariç olmak üzere altı gün müddetle asılır. Bu def-
terler en geç Eylülün 8 inci günü asılmış bulunacaktır.

  Madde 35 - (29/4/1946 tarih ve 4878 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Seçim işlerinin ilanı, defterlerin asılması
  Defterler asılmazdan evvel kaç gün asılı kalacağı ve adları yazılı olup ol-
mayanların hangi güne kadar itiraz hakkı olacağı ve hangi günden sonra itiraz-
ların kabul olunmayacağı ve oy sandıklarının nerelere konulacağı seçim kurulla-
rı tarafından kararlaştırılarak gazete ve gerekirse diğer vasıtalarla halka ilan
edilir.

  Madde 36 - (29/4/1946 tarih ve 4878 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İtirazlar
  Defterlerin asılı kaldığı altı gün içinde seçmenlerin adları, nitelikleri
defterlere yanlış veya mükerrer yazılmış veya hiç yazılmamış olduğuna dair
ileri sürülecek itirazlar seçim kurullarınca dinlenip kurul kararı ile gereken
düzeltmeler yapılır. Seçim kurulları, yerinde gö-
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1991 (EK - 5)
rülmeyen itirazların reddi hakkındaki karar örneğini itiraz edene bildirir. Def-
terler asıldığının altıncı günü akşamı saat l8.00`de kaldırılır. Bundan sonra
itiraz iddiası dinlenmez. Seçim kurulları, yetkileri içindeki düzeltmeleri def-
terlerin kaldırılmasını kovuşturan iki gün içinde bitirmekle ödevlidirler.

  Madde 37 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İntihap encümeni kararlarına itiraz

  Madde 37 - İntihap encümeninin kararına razı olmayanların, kararın usulen
tebliği tarihinden itibaren üç gün zarfında mahalli mahkemei asliyesine, bu-
lunmayan yerlerde sulh hakimine intihap encümeni karariyle birlikte müracaatla
itiraz etmeye hakları vardır. Bu müddet bittikten sonra itiraz hakkı kalmaz.
  Mahkeme itiraz iddialarını en çok altı gün zarfında kati karara rapteder.

  Madde 38 - (29/4/1946 tarih ve 4878 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Seçim gününün belirtilmesi
  Defterlerin asıldığı gün, bunların asılı kalacağı süre ile düzeltilmeleri ve
mahkemeye müracaat ve mahkemece karar verilme süreleri hesaplanarak bu sürele-
rin sonunu kovuşturan ilk Pazar gününe rastlayacak şekilde oyların hangi gün
kullanılacağı seçim kurullarının kararı ve en büyük mülkiye memurunun onamiy-
le belirtilerek ilan olunur .
  Sandığın açık kalacağı süre saat 8 den 19 a kadardır. Ancak sandık başında
oyunu kullanmamış seçmenler varsa bunlar da oylarını kullanmadan sandık kapa-
tılamaz.

  Madde 39 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Müntehipler listesi

  Madde 39 - Reylerin sandığa atıldığı salonda reylerin kabulü devam ettiği
müddetçe rey hakkına malik olanların listesi salon duvarında asılı kalır.

  Madde 40 - (29/4/1946 tarih ve 4878 sayılı Kanunun hükmüdür .)
  Sandığın muayenesi ve mühürlenmesi
  Sandığa oy pusulaları atılmazdan önce seçim komisyonu başkanı üyelere ve
hazır bulunanlara sandığın boş olduğunu gösterdikten ve bu olay bir tutanakla
belirtilip komisyon üyeleri tarafından imza edildikten sonra dört tarafını
sicimle bağlayıp düğüm yerlerini mühürle mühürler. Sandığın başka başka
anahtarlarla açılır iki kilidi, üzerine ince bir mektup sığacak kadar yarığı
bulunur.

  Madde 41 - (29/4/1946 tarih ve 4878 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Oyların sandığa atılması
  Her seçmen kendi oyunu getirip seçim bürosundan alacağı mühürlü zarf içine
koyarak sandığa atmakla ödevlidir. Bu zarflar önceden seçim kurullarınca
hazırlanıp mühürlenmiş olarak seçmen sayısınca seçim bürolarına verilecektir.
Hiçbir sebep ve suretle başkasının adına seçim pusulası sandığa atılamaz. Pusu-
laların düz beyaz kağıttan kesilmiş olması gerekli olup, bunlara seçmenlerin
imzası, mühürü, adresi veya herhangi bir işaret konulamayacağı gibi her zarfa
yalnız bir oy pusulası konur .
   Her seçmen ikametgahının bulunduğu seçim bürosunda oyunu kullanır. Seçim
komisyonunca her seçmene hüviyeti sorulur ve gerekirse hüviyet cüzdanını göster-
mesi istenebilir. Bu suretle hüviyeti belli olan seçmenin,seçim defterinde yazı-
lı adı hizasına imzası veya mühürü alındıktan sonra oyunu kullanmasına izin
verilir. İmza bilmiyen ve mühürü olmayanların sol elleri başparmağı bastırılır.
Bu parmağı olmayanların hangi parmağının bastırıldığı yazı ile açıklanır.
  Pusulalara, seçilecek üye sayısının iki misli ad yazılır. Yazısı olmayan-
lar emniyet ettikleri kimselere yazdırabilirler.

  Madde 42 - (29/4/1946 tarih ve 4878 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Sandığın açılması oyların sayılması:
  Seçim sonunda meclis üyesi sayısı oniki olan yerlerde seçim kurulu üyesinin
en az üçünün ve diğer yerlerde en az yedisinin huzuriyle sandık açılır:
  1. Oy zarfları sayılarak onamlı defterlerdeki imzalı ve işaretli seçmenler
sayısı ile karşılaştırılır.
  2. Yazısı okunmayan pusulalarla seçilenin kim olduğu belli olmayan pusulalar
bir tarafa ayrılır.
  3. Üyelik niteliğini haiz olmayan adlar hesaba katılmaz.
  4. Yetersayıdan eksik adları kapsayan pusulalar hesaba katılır.Fazlası so-
nundan başlayarak silinir.Yazısı belli olmayan veya seçilenin kim olduğu bilin-
meyen pusulalar hesaba katılmaz. Pusulaya aynı ad iki defa yazılmış ise bir defa
yazılmış sayılır.
  5. Zarf içinde birden fazla pusula çıktığı ve bu pusulalarda aynı adlar aynı
sıra ile yazılı bulunduğu takdirde yalnız biri yukarıdaki fıkra dairesinde hesa-
ba katılır ve eğer bu pusulalarda başka başka adlar yazılmış veya aynı adlar
değişik sıra ile yazılmış ise hiçbiri hesaba katılmaz.
  6. Renkli veya çizgili kağıda yazılan pusulalarla imzalı,mühürlü veya her-
hangi bir işaret taşıyan pusulalar hesaba katılmaz.
  7. Seçim pusulalarının sayılması ve tasnifi tamamlandıktan sonra en çok oy
kazanandan başlayarak sırasiyle her adayın kaç oy almış olduğu belirtilir.
  8. Eşit oy kazananlardan evli olan, evlilerden yaşı büyük olan,bu da eşit
ise çocuğu çok olan tercih olunur.Çocuk sayısında da eşitlik halinde kur`a çe-
kilerek adı önce çıkan sırada evvel olur.
  9. En çok oy kazanandan başlayarak yeter sayıda ad üyeliğe ve bunun bir mis-
li de yedek üyeliğe ayrılır.
  10.Tutanağın düzenlenmesi üzerine seçim pusulaları ile tasnif cetvelleri ve
hesaba katılmayan pusulalar ayrı ayrı zarfa konularak zarf seçim kurulu tarafın-
dan mühürlenir ve belediyece kasalarda saklanır.

  Madde 43 - (29/4/1946 tarih ve 4878 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Seçim tutanağı
  Geçen maddede belirtilen tasnif bittiğinde seçim kurulları tarafından aşağı-
da gösterilen bilgileri kapsamak üzere bir seçim tutanağı düzenlenerek mahallin
en büyük mülkiye memuruna verilir:
  1. Seçimin yapıldığı gün;
  2. Sandığın ne zaman ve seçim kurulları üyelerinden kimlerin huzuru ile
açıldığı;
  3. Sandıktan kaç oy zarfı çıktığı ve onamlı seçim defterlerindeki adların
kaç tanesinin hizasına imza ve işaret konmuş ve kaç adın hizası boş kalmış ol-
duğu;
  4. Oy pusulalarından kaçı ne sepeplerle muteber sayılmadığı;
  5. Muteber sayılan oy pusulalarının tasnifi sonunda hangi adların en çoktan
en aza doğru kaç oy kazandığı;
  6. Meclis yetersayısına göre üyeliğe ve yedek üyeliğe kimlerin ayrıldığı;
  7. Seçimin Kanuna aykırı bir şekilde yapıldığı belde hemşehrilerinden
biri tarafından haber verildiği veya iddia edildiği takdirde haber ve şikayetin
neden ibaret olduğu.
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1991 (EK - 5)

  Madde 44 - (29/4/1946 tarih ve 4878 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Seçimin sonucu
  Ekim ayının birinci gününden evvel gönderilecek olan seçim tutanakları üze-
rine kaymakamın veya vali tarafından tezkere ile seçim keyfiyeti seçilen üyele-
re ve belediye başkanına bildirilir.

  Madde 46 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür .)
  Hilafı Kanun rey verenler

  Madde 46 - Sahte bir isim ve sıfat takınarak intihap hakkından mahrum oldu-
ğunu saklayarak kendisini intihap defterine yazdıranlar bir haftadan aşağı olma-
mak üzere hafif hapis ile cezalandırılır.

  Madde 47 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Müntehipleri tehdit edenler

  Madde 47 - Ya bizzat intihap olunmak veya başka bir zatı intihap ettirmek
kastiyle müntehipleri tehdit edenler,bir haftadan aşağı olmamak üzere hafif ha-
pis ile beraber beş liradan ikiyüz liraya kadar hafif para cezasıyla mücazat
olunurlar.

  Madde 48 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İntihap işlerini menedenler, bozanlar

  Madde 48 - İntihap sandığını salahiyeti haricinde açan, intihap işine ait
resmi kağıt ve defterleri ve intihap encümeninin tayin ettiği müddet içinde
açıkta duran ilanları ve intihap cetvellerini ve rey pusulalarını çalan veya
parçalayanlar ve intihap işlerini menedenler hakkında bir aydan aşağı olmamak
üzere hafif hapis ile beraber ayrıca yirmi beş liradan iki yüz liraya kadar ha-
fif para cezası hükmolunur.

  Madde 49 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İntihabı ifsat ve bitaraflığını ihlal eden encümen azası hakkında ceza

  Madde 49 - İntihap encümeni heyetinden bir veya bir kaçı veya hepsi her ne
suretle olursa olsun intihabı ifsat ve bitaraflığı ihlal edecek bir iş yaparlar-
sa altı aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis veya elli liradan iki yüz liraya
kadar hafif para cezası ile veya bu cezaların her ikisiyle birlikte cezalandı-
rılırlar.

  Madde 5O - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İntihap işlerinde nüfuzu memuriyeti suistimal

  Madde 50 - Belediye intihap işlerinde nüfuzu memuriyetini suistimal eden
hükümet memurları Türk Ceza Kanunu mucibince cezalandırılırlar.

  Madde 51 -(3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İntihap cezalarında müruruzaman

  Madde 5l - Belediye intihaplarına müteferri hukuku umumiye davalarında
müruruzaman müddeti hükümden evvel altı ay hükümden sonra bir senedir.

  Madde 52 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İntihabın iptali

  Madde 52 -Belediye intihaplarında bu Kanunun hükümlerine mugayir bir hareket
vukuu üç ay zarfında ya teftiş yapılırken anlaşıldığı,yahut intihabın hitamından
itibaren aynı müddet zarfında her hangi bir müntehip tarafından iddia edildiği
takdirde tahkikat yapılır. Tahkikat neticesi intihabın muallel bulunduğunu
müeyyit ise tahkikat evrakı Şürayı Devlete verilir. Şürayı Devlet evrakın
verildiği tarihten itibaren iki ay zarfında bir karar verir. Bu karar intihabın
iptali merkezinde ise yeniden intihap yapılır. Bu takdirde yeni meclis iptal
edilen meclisten bakiye kalan müddeti ikmal eder.

  Madde 53 bent (5) -(3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Belediye azalıkları birer suretle inhilal ederek yedek aza bulunmamak dola-
yısiyle azayı mevcude miktarı adedi mürettebin yarısından daha az kalırsa,
  11 - 25/2/1952 tarih ve 5889 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 110, Geçici madde)

  Madde 110 bent (18) - (18/6/1947 tarih ve 5116 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  18 - Belediye sınırları içindeki yol vergisi ödevlerine belediye meclisleri
karariyle %50`ye kadar zam yapılır. Nafıa hissesine tabi olmayan bu zam yol ver-
gileriyle beraber özel idarelerce tahakkuk ve tahsil edilerek hesaplariyle bir-
likte ilgili belediyelere yatırılır. Tahsilatı takibeden ayın ilk on günü için-
de yatırmıyan özel idare muhasiplerinden belediye lehine % l0 gecikme tazminatı
alınır. Özel idare tahakkuk cetvellerine bedeni görevli olarak yazılanları bele-
diyeler, beldenin bayındırlık işlerinde çalıştırırlar.
  Geçici Madde - (18/6/1947 tarih ve 5116 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  1947 yılı yol vergisine yapılacak zam ikinci taksite münhasırdır.
  12 - 10/3/1954 tarih ve 6349 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları 127,149,150,151,152,
 153.)

  Madde 127 - ek hükümler -(12/7/1944 tarih ve 4617 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  149 uncu madde mucibince birleştirilmiş olan İstanbul Belediyesiyle İstan-
bul Vilayeti Mahalli İdaresinin Varidat Mesul Muhasibi, Tahsil Müdürü, Ayniyat
Mesul Muhasibi,Levazım Müdürü, Merkez Masraf Mesul Muhasibi, Masraf Müdürü ve
belediye şubeleri masraf mesul muhasipleri de bu şubeler muhasebecileridir. Bun-
lar Divanı Muhasebata İdare hesabı vermekle mÜkelleftirler.
  Varidat Müdürü tahakkuk hatalarından doğacak mali zararları; fiilen tahakkuk
muameleleriyle uğraşan şube şef, memur ve katipleriyle birlikte zamindir.
  Tahsil Müdürüne terettüp edecek mesuliyette; tahsil şube şef, memur ve ka-
tipleri müşterektir.
  Birleşik idarenin Hesap İşleri Müdürü varidat ve sarfiyatın mevzuat daire-
sinde tahakkuk ve tahsilini ve kayıt ve icrasını, gayrimenkullerin idaresini,
mülhak bütçe ile idare olunan müessese ve teşekküllerin mali muamelatını muraka-
be ve kontrol ve hesabı katiyi tanzimle mükelleftir.
  Vilayetin İstanbul belediye sınırı haricindeki kazalarının masraf ve ayniyat
mesul muhasibi mezkür kaza muhasebe memurlarıdır.

  Madde 149 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İstanbul belediyesiyle İstanbul vilayeti mahalli idaresi birleştirilmiştir.

  Madde 150 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İstanbul Valisi Belediye Reisi
  Madde l50 - İstanbul Belediye Reisliğini İstanbul Valisi ifa eder.

  Madde 151 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İstanbul Meclisi
  Belediye meclisi ile vilayet meclisi umumisine kanunlarla verilen hukuk ve
vezaif İstanbul Belediye Meclisi Azalariyle belediye hududu haricindeki kazalar-
dan müntehap vilayet meclisi umumi azalarından mürekkep İstanbul Umumi Meclisi-
ne verilmiştir. (Merkezleri belediye hududu dahilinde bulunan kazaların beledi-
ye hududu haricinde kalan nahiye ve köyler ahalisi de İstanbul Belediye azası
intihabına istirak ederler.)
MÜLGA HÜKÜMLER , ŞUBAT 1991 (EK - 5)

  Madde 152 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Bütçenin nasıl tertip ve tasdik olunacağı
  Madde l52 - İstanbul Umumi Meclisi Bütçesi üç umumi kısımdan
mürekkeptir:
  A - Kanunlarla vilayet işlerine muhtas varidata mukabil vilayet
hizmetleri birinci,
  B - Kanunlarla belediye işlerine muhtas varidata mukabil belediye hizmetleri
için muktazi masraflar ikinci,
  C - Vilayet ve belediye idarelerinin müşterek teşkilat ve hizmetleri masraf-
ları üçüncü bap olarak tesbit olunur.
  D - (Değişik: 31/5/l944 - 4573/1 md.) Bütçenin yapılması ve tasdiki vilayet
bütçeleri hakkındaki hükümlere tabidir. Belediyeye bağlı işletme müesseselerinin
bütçeleri de aynı şekilde tetkik ve tasdik edilir.
  E - Hususi kanunları ahkamına göre idarei hususiye varidatından muhtelif
hizmetlere tefrik olunan bu hisseler bu maddenin (A) fıkrasındaki varidata
münhasırdır.
  (Ek: 2/6/1930 - 1767/1. md.) İstanbul mahalli idaresi memurları Devlet me-
murları hakkındaki hüküm ve şartlara tabidirler.

  Madde 153 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Encümen

  Madde 153 - Umumi meclis kendi azası meyanından intihap olunacak sekiz
kişilik bir encümen: vilayet ve belediye encümenleri hukuk ve salahiyetini haiz
olarak teşekkül ve ifayı vazife eder. Bu sekiz azadan ikisi belediye hududu
haricindeki kazalar azasından olmak mecburidir. Her daire reisi kendi dairesine
mütaallik hususatın müzakeresi sırasında aza olarak encümende bulunur ve reye
iştirak eder.
  13 - 23/6/1954 tarih ve 6424 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: Ek madde 1, Ek
madde 4.)

  Ek Madde 1 - (7/7/1950 tarih ve 5669 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Belediye meclisleri seçimi her dört senede bir Eylül ayının ilk Pazarına
rastlayan günde yapılır.
  5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununa göre kurulacak olan ilçe seçim
kurulları belediye meclisleri seçimini yaptırmak ve seçim işlerini tanzim ve
idare etmekle görevlidirler.
  Belediye meclisinin dönem sonundan önce her hangi bir sebeple inhilali veya
belediye meclisi üye sayısının, yedeklerin de getirilmesinden sonra mürettep üye
adedinin yarısından aşağı düşmemesi hallerinde belediye başkanı derhal mahallin
ilçe seçim kurulu başkanlığına haber vermeye mecburdur. Bu haber üzerine ilgili
ilçe seçim kurulu oy verme gününü en az bir ay evvelinden belirtir ve ilan eder.

  Ek Madde 4 - (7/7/1950 tarih ve 5669 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Belediye Meclisine seçilecek üye sayısının bir misli fazlasiyle aday göste-
rilir ve oy puslalarına,seçilecek üye sayısının bir misli fazlasiyle ad yazılır.
En çok oy kazananlar üyeliğe ve ondan sonra oy kazananlardan beldenin çıkaracağı
üye sayısı kadar da yedek üyeliğe seçilmiş sayılır. Eşit oy kazananlar bulunursa
kur`a çekilerek adı önce çıkan sırada öne alınır.
  14 - 19/11/1954 tarih ve 6437 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: Ek Madde 1, Geçici
madde.)

  Ek Madde 1 - (23/6/1954 tarih ve 6424 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Belediye meclisleri seçimi her dört senede bir yapılır. Seçimin yapılacağı
gün İcra Vekilleri Heyetince tesbit ve ilan olunur.
  5545 sayılı Milletvekilleri seçimi Kanununa göre kurulacak olan ilçe seçim
kurulları belediye meclisleri seçimini yaptırmak ve seçim işlerini tanzim ve
idare etmekle görevlidirler.
  Belediye meclisinin dönem sonundan önce her hangi bir sebeple inhilali ve-
ya belediye meclisi üye sayısının, yedeklerin de getirilmesinden sonra mürettep
üye adedinin yarısından aşağı düşmesi hallerinde belediye başkanı derhal mahal-
lin ilçe seçim kurulu başkanlığına haber vermeye mecburdur. Bu haber üzerine il-
gili ilçe seçim kurulu oy verme gününü en az bir ay evvelinden belirtir ve ilan
eder.
  Geçici Madde - (23/6/1954 tarih ve 6424 sayılı Kanunun hükmüdur.)
  Mevcut belediye meclislerinin kanuni süresi l954 yılının Kasım ayı sonuna
kadar devam eder.
  15 - 11/5/1955 tarih ve 6555 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: Ek Madde 1,Geçici
Madde.)

  Ek Madde 1 - (19/11/1954 tarih ve 6437 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Belediye meclisleri seçimi her dört senede bir Haziran ayının son Pazarına
rastlayan günde yapılır.
  5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununa göre kurulacak olan ilçe seçim
kurulları belediye meclisleri seçimini yaptırmak ve seçim işlerini tanzim ve
idare etmekle görevlidirler.
  Belediye meclisinin dönem sonundan önce her hangi bir sebeple inhilali veya
belediye meclisi üye sayısının, yedeklerin de getirilmesinden sonra mürettep
üye adedinin yarısından aşağı düşmesi hallerinde belediye başkanı derhal mahal-
lin ilçe seçim kurulu başkanlığına haber vermeye mecburdur.Bu haber üzerine
ilgili ilçe seçim kurulu oy verme gününü en az bir ay evvelinden belirtir ve
ilan eder.
  Geçici Madde - (19/11/1954 tarih ve 6437 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Mevcut belediye meclislerinin kanuni süresi l955 yılının Haziran ayı sonuna
kadar devam eder.
  16 - 9/7/1956 tarih ve 6785 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları: 15)

  Madde 15 bent (30) - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  30 - Beldenin harita, kadastro ve müstakbel şekil planlarını yaptırmak ve
en az beşer senelik bir mesai imar programı hazırlayıp tatbik etmek;
  17 - 24/5/1957 tarih ve 6975 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları: 15)

  Madde 15 bent (41) - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  41 - Belediye gaz ve her nevi müştail maddeler depoları yapmak ve işletmek;
  18 - 14/2/1958 tarih ve 7078 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
 değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 7, 11)

  Madde 7 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bir beldenin bazı aksamının beldelerden ayrılarak ayrı belediye idaresine
tabi bir belde haline geçmesi veya diğer komşu belde veya köylerin sınırı dahi-
line veyahut bir belde ile komşu olan köy veya köylerin veya aksamının belde
hududu dahiline girmesi aşağıda tarif edilen şekilde olur:
  Bir beldeden ayrı bir belediye idaresi tesis edilecek belde kısmında sakin
belediye müntehiplerinin laakal yarısından fazlasının imzalı mazbatalariyle ta-
lebi ve yahut vali tarafından görülen idari lüzum üzerine ayrılacak belediye
kısmı ile diğer bir yere iltihak edecek ise iltihak edeceği belde veya köy be-
lediye ve ihtiyar meclisleri müntehiplerinin reyine müracaat olunur.
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1991 (EK - 5)
  Bunun için vali kaza veya kazaların idare heyetlerinden üçer zat seçerek
bir tahkik heyeti teşkil eder.Tahkik heyeti en az on beş gün evvelinden tayin
ve ilan edeceği günde alakadar belediye veya köylerin müntehiplerini bulunduk-
ları belediye veya köyün tayin edilecek bir mahallinde rey vermeğe davet eder.
(Reyler belediye intihabatındaki usul ve şeraite tevfikan alınır).Tahkik heye-
tinin mazbatası üzerine vilayet idare heyetinin vereceği karar Şürayı Devlete
tevdi olunur.Şürayı Devletçe bu iftirakın nafi olduğuna ve belde veya köy vari-
datının kendisini idareye, imara kafi bulunduğuna karar verdiği takdirde Reisi-
cumhurun tasdikına arzolunur.

  Madde 11 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bir köyün münferiden veya aralarında fasılasız arazi irtibatı olan birkaç
köy veya köy mahallelerinin birleşerek bir belediye idaresi tesis etmeleri için
nüfusları mecmuunun ikibinden fazla olması ve köy veya ihtiyar meclisi müntehip-
lerinin en az nısfından fazlasının bir mazbata ile mahallin en büyük mülkiye
memuruna müracaat etmesi ve belediye idaresi tesisi için kafi varidata malik
bulunmaları muktazidir. Bu şeraiti haiz oldukları takdirde yedinci madde
ahkamı tatbik olunur.
  19 - 4/5/1960 tarih ve 7469 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 2, 7 )

  Madde 2 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Nüfusu ne miktar olursa olsun kaza ve vilayet merkezlerinde ve nüfusu iki-
binden fazla olan yerlerde belediye teşkilatı mecburidir.

  Madde 7 - (14/2/1958 tarih ve 7078 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  A) Bir beldenin bazı kısımlarının beldelerden ayrılarak ayrı bir belde
haline gelmesi,
  B) Bir beldenin bazı kısımlarının komşu bir beldenin sınırları içine girme-
si,
  C) Bir beldenin tamamının diğer bir belde ile birleşmesi,
  D) Bir belde ile komşu olan köylerin veya köy kısımlarının o beldenin sını-
rı içine girmesi,
  Aşağıda tarif edilen şekil ve şartlara göre yapılır:
  Bir köyün tekbaşına veya meskün sahaları arasında azami beşyüz metre mesa-
fe bulunan bir kaç köyün veya aynı mesafedeki köy parçalarının birleşerek bir
belediye idaresi kurabilmeleri için nüfusları tutarının son nüfus sayımına gö-
re 2 000 den fazla olması ve köy ihtiyar meclislerinin yazılı istekleriyle o
yerin en büyük mülkiye amirine müracaat etmeleri icabeder.
  Bu müracaat valilikçe vilayet umumi meclisine tevdi olunur,Umumi meclis-
çe,kurulacak hükmi şahsın gelirlerinin kanunlarında yazılı hizmetlerin ifasına
yeteceğine ve bu teklifin faydalı olacağına kanaat getirildiği takdirde ilgili
seçmenlerin reylerine başvurulmak üzere evrak valiliğe iade olunur. Vilayet
umumi meclisinin kararları kesindir. Ancak talebin reddi halinde üç yıl geçme-
dikçe müracaat yenilenemez.
  İlgili seçim kurulları valiliğin tebliği üzerine en az 15 gün evvelinden
tayin ve ilan edeceği gün ve mahalde seçmenleri rey vermeye davet ederler.
  Reyler belediye meclisi azaları seçimindeki usul ve şartlar dairesinde alı-
nır.Rey neticelerini belirten seçim kurulları tutanakları valiye tebliğ olunur.
Valilik bu evrakı mütalaası ile birlikte Dahiliye Vekaletine gönderir. Devlet
Şürasının kararı ve Cumhurreisinin tasdiki ile o yerde belediye kurulur.
  Muayyen bir arazi üzerinde Hükümetçe yeniden kurulan ve nüfusları 2000 den
yukarı olan (2000 "İkibin`` dahil) yerlerde de hudutları gösterilmek suretiyle
Dahiliye Vekaletinin teklifi ve Cumhurreisinin tasdiki ile belediye kurulur. Ka-
za ve vilayet merkezlerinde belediye teşkilatı mecburidir. Ancak bir vilayet
merkez belediyesi sınırları içinde kurulan kaza merkezlerinde belediye teşkil
edilemez. Bu gibi yerlerde belediye şubesi kurulur.
  Ancak; B,C,D fıkralarında yazılı hususlarda yalnız iltihak edecek belde,
köy veya bunların kısımlarında seçmenlerin reylerine müracaat edilir. Diğer ta-
rafın, iltihak talebine mütaallik belediye meclisi kararı iktifa olunur.
  20 - 2/12/1960 tarih ve 150 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 15)

  Madde 15 bent (3) - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  3 - Umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına,taranıp temizlenmesine, eğlen-
mesine mahsus lokanta,birahane,gazino,kahvehane, kıraathane, meyhane,han,otel,
hamam, sinema,tiyatro,bar,dansing ve emsali yerlerin ve bu mahallerde satılan
ve kullanılan şeylerin temizliğine,sıhhiliğine ve sağlamlığına dikkat etmek ve
kanun ve talimatname mucibince bu gibi yerlerin işletilmeleri için gece ve gün-
düz açık kalmalarına ve inzibati esbaba nazaran zabıtaca verilecek ruhsat üzeri-
ne sınıflarına ve tarifelerine göre bunlar için ruhsatname vermek ve açık ve ka-
palı bulunacağı saatleri mahalli hükümetinin de muvafakatini aldıktan sonra ta-
yin eylemek,ücret tarifelerini tetkik ve tasdik etmek ve bu gibi yerlerde işi
çeviren ve çalışanların ehliyet ve sıhhatleri müsait olup olmadığına göre işlem-
lerine izin vermek veya menetmek;
  bent (16) - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  16 - Belediyenin azami fiyat ve ücurat tarifelerine ve narhlarına riayeti
temin etmek;
  bent (43) - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  43 - Ekmeğe, ete doğrudan doğruya ve kati lüzum halinde bunlardan maada ha-
vayici zaruriyeye mahalleri idare heyetlerinden tasdik edilmek şartiyle azami
fiyat koyabilmek ve icabında ihtikara mani olmak için havayici zaruriyeye müta-
allik mevat alım ve satımı ve bunlardan stok yapmak ve hayatı ucuzlatacak ted-
birler ittihaz etmek;
  bent (61)- (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  61 - Buz fabrikası,sıhhi kar kuyuları, soğuk hava mahzenleri, umumi su depo-
ları, belediye süthaneleri yapmak ve işletmek;
  21 - 19/7/1963 tarih ve 307 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları: 22,23,24,25,26,45,53,
61,76,89,90,91,92,93,Ek Madde 1,2,3,4)

  Madde 22 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Belediye şubelerine ayrılan yerlerde aza adedinin tesbiti

  Madde 22 - Belediye şubelerine ayrılan yerlerde meclis azası miktarı, bel-
denin umum nüfusuna nazaran 21 inci maddedeki nispet dahilinde tesbit olunduk-
tan sonra şubelerin her birinin umum belde nüfusuna nazaran olan nispeti üzerin-
den hesap edilmek şartıyla her şube dahilindeki müntehipler tarafından intihap
olunacak belediye azası miktarı mahalli en büyük mülkiye memuru tarafından tes-
bit ve ilan olunur.

  Madde 23 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İntihap etmek şartları

  Madde 23 - Belediye intihaplarında rey sahibi olmak için:
  1 - Türk olmak,
  2 - İntihap başlamadan evvel laakal altı aydan beri beldede ikamet etmekte
olduğunu vesaik ile ispat etmek,
  3 - 18 yaşını bitirmiş olmak,
  4 - Ağır hapis cezasına mahküm olmamak,
  5 - Hidematı ammeden memnu bulunmamak,
  6 - Hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, iflas gibi muhilli haysi-
yet suçlarla mahküm bulunmamak lazımdır.
  7 - Silah altında bulunan askerler, jandarmalar, zabitler ve polisler,as-
keri memurlar belediye intihabına karışmazlar.
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1991 (EK - 5)

  Madde 24 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İntihap olunmak şartları

  Madde 24 - Belediye meclisine aza intihap olunmak için:
  1 - Türk olmak,
  2 - 23 üncü maddenin 2 nci fıkrasındaki evsafı haiz bulunmak,
  3 - Hidematı ammeden mahcur olmamak,
  4 - 25 yaşını bitirmiş olmak,
  5 - Türkçe okur yazar olmak,
  6 - 23 üncü maddenin 4, 5, 7 nci fıkralarında yazılan suçlardan biriyle
mahküm olmamak ;
  7 - Belediyeye ait bir işin mukavili,mütaahhidi veya bunların kefil ve şe-
riki ve yahut bu cihetlerden borçlu bulunmamak lazımdır.
  8 - Silah altında bulunan askerler, jandarmalar,zabitler, polisler, askeri
memurlar belediyeye aza intihap olunmazlar.(Manevrada talim için ihtiyat zabi-
tanının silah altına alınması müstesnadır.)

  Madde 25 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Meclise aza intihap olunamayan memurlar

  Madde 25 - Bilümum Devlet memurları ve belediye memur ve müstahdemleri dai-
rei memuriyetleri dahilinde belediye meclisine aza intihap olunamazlar.

  Madde 26 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Mebusluk encümeni daimii vilayet azalığı ile belediye meclisi azalığı bir
zat uhdesinde birleşemez. Bu evsafı haiz bir kimse belediye meclisine aza inti-
hap olunduğu ve belediye intihabının neticesinin kendisine tebliği tarihinden
itibaren üç gün zarfında hakkı tercihi kullanmadığı takdirde belediye azalığını
reddetmiş sayılır. Kezalik belediye meclisinde aza iken mebusluk veya encümeni
daimi azalığına intihap olunan kimse intihabatı vakıa neticesinin tebliğinden
itibaren üç gün zarfında hakkı tercihini kullanmazsa belediye meclisi azalığın-
dan istifa etmiş sayılır.

  Madde 45 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı kanunun hükmüdür.)
  İntihap mazbatasının bir sureti meclis odasına asılır.Azalık inhilalinde ye-
dek aza sırasiyle belediye reisi tarafından azalığa davet olunur. Bunlar müteba-
ki müddeti ikmal ederler.Belediye meclisi azaları tamamen istifa ettikleri tak-
dirde yeni intihabın hitamına kadar belediye meclisi vazifesi belediye encümeni
tarafından ifa olunur.Belediye reisi de istifa etmiş ise muavini, muavini yok
ise veya varda bu da istifa etmiş ise vali tarafından bir zat muvakaten riyase-
te ikame olunur.

  Madde 53 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  1 - Kanunen muayyen olan içtimaatı adiye ve fevkalade haricinde toplanır-
sa ,
  2 - Kanunen muayyen olan yerden gayri bir mevkide akti içtima ederse,
  3 - Kanunen uhdesine mürettep vazaifi miadı kanunisi zarfında ifadan imtina
eder ve keyfiyeti imtina meclise mevdu işleri sekteye ve teehhüre uğratırsa,
  4 - Siyasiyata dair müzakeratla iştigal veya temenniyatı siyasiye ızhar
ederse,
  5- Belediye azalıkları birer suretle inhilal ederek yedek aza bulunmamak
dolayısiyle azayı mevcude miktarı adedi mürettebin yarısından daha az kalırsa,
  6 - (...)(1) üçüncü fıkradaki ahvalin hudüsunda Dahiliye Vekaletinin işarı
ve Şürayı Devletin kararı üzerine meclis feshedilir.
-------------------------------------
(1) Bu bentte yeralan "Bir,iki ve dördüncü numaralarda yazılı ahvalin vukuu
takdirinde Dahiliye Vekaletinin inhası ve İcra Vekilleri Heyetinin kararı,"
hükmü, Anayasa Mahkemesinin 3/7/1963 tarih ve E:1963/73,K:1963/177 sayılı
Kararıyla iptal edilmiştir .
  Beş numaralı hükmün hudüsunda mülhakat belediyeleri için valinin ve vila-
yet merkezindeki belediyeler için de Dahiliye Vekaletinin emri ile yeniden in-
tihap yapılır.Valiler bu fıkraya ait salahiyetlerini istimal ettikleri takdir-
de Dahiliye vekaletine malümat verirler. Bu takdirde nihayet iki ay zarfında
intihap edilecek olan yeni meclis eski meclisten bakıye kalan müddeti ikmal
eder.

  Madde 61 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Meclis azasından her biri belediye işlerinden her hangi bir madde hakkında
meclis riyasetine takrir vererek istizah edebilir. İstizah takriri münderecatı
meclis adedi mürettebinin ekseriyetince varit görüldüğü takdirde ruznameye alı-
nır.Belediye reisleri veya memur edecekleri zevat istizaha meclis huzurunda
cevap verirler. Cevap,meclisin mürettep adedinin ekseriyetince kafi görülmediği
takdirde 76 ncı maddenin son fıkrası mucibince muamele yapılır.

  Madde 76 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Reisin senelik raporu

  Madde 76 - Belediye reisi, belediye meclisine her içtima devresinin bidaye-
tinde meclis mukarreratının tatbikına, belediyenin hali malisine, taahhüdatı
mevcude ve münakidenin sureti ifasına dair bir senelik mesai raporu verir.
  Meclis rapordaki izahatı mürettep adedinin ekseriyetiyle kafi görmezse key-
fiyet rapordaki izahat ve müzakeratı aynen ihtiva eden zabıtname ile birlikte
müntehap meclis reis vekili tarafından vilayet merkezi olmayan yerlerde valiye,
vilayet merkezi olan yerlerde Dahiliye Vekaletine mazbata ile işar olunur.
  Bu işar üzerine vilayet veya vekalet hakemdir. Belediye meclisinin ademi
kifayet kararı kaza belediye reisi hakkında vali, vilayet belediye reisi hakkın-
da Dahiliye Vekili tarafından tasvip edildiği takdirde belediye reisi infisal
eder.

  Madde 89 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Belediye reisleri meclisten veya bu kanuna göre intihap olunmak hakkını ha-
iz olmak üzere hemşeriler içinden veya hariçten dört sene için gizli rey ile
aza adedi mürettebinin ekseriyeti ile meclis tarafından intihap olunur.İlk in-
tihapta reylerde matlüp ekseriyet hasıl olmazsa en çok rey alan üç namzet tek-
rar intihaba arzolunur.İkinci intihapta bunlardan en çok rey alan intihap edi-
lir. Belediye reisi intihabında meclise azadan en yaşlısı riyaset eder.
  Reis intihabı vilayet merkezi olmayan yerlerde valinin tasdikı ve vilayet
merkezi belediyelerinde Dahiliye Vekilinin inhası ve Reisicumhurun tasdikı ile
kat`ileşir.
  Valiler tarafından on beş gün, Dahiliye Vekili tarafından bir ay zarfında
tasdik veya reddedildiği bildirilmezse intihap tasdik edilmiş addolunur.
Vilayet merkezi olmayan yerlerde belediye reisi intihabı bu müddet zarfında
vali tarafından reddedildiği takdirde tekrar intihap yapılır. İkinci intihapta
aynı zat tekrar ekseriyet kazanırsa intihap neticesi Dahiliye Vekiline arzolu-
nur. Vekilin vereceği karar katidir.
  Vilayet merkezi belediye reisi intihabı bir ay zarfında Dahiliye Vekili ta-
rafından reddedilir ve ikinci defa meclis aynı zatın intihabında ve Dahiliye
Vekili de redde ısrar ederse meclis başka bir namzedi intihaba mecburdur. Bele-
diye reislerinin yeniden intihabı caizdir.

  Madde 90 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Meclis heyetini teşkil edecek miktarda aza veya ihtiyat aza kalmadığı veya
her ne suretle olursa olsun reislik inhilal ettiği takdirde yapılacak intihap
neticesine kadar vali veya Dahiliye Vekili tarafından münasip bir zat reis ve-
kili nasbolunur. Bu zat encümenin tabii azasiyle birlikte belediye encümeni
vazifesini ifa eder.
  Madde - 91 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Belediye reisleri devrei intihabiye esnasında ancak:
  A - Vazifeden mütevellit bir hareketten dolayı hafif hapis veya hapis ile
mahkümiyet,
  B - Belediye meclisi azalığına intihabı mani veya ondan sukutu müstelzim
ahval vukuunda reislikten sukut ederler.
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1991 (EK - 5)

  Madde 92 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Reislerin işten el çektirilmesi

  Madde 92 - Kanuni vazifesini mahalli en büyük mülkiye memurunun tahriri
tebligatına rağmen makbul bir özre müstenit olmaksızın ifadan istinkaf eden
reislerin lüzum görülürse (Vilayet merkezleri belediyesi için Dahiliye Vekale-
tinden sorarak) vali veya Dahiliye Vekili tarafından eli işten çektirilebilir
ve hakkında Memurin Muhakematı Kanunu ahkamı tatbik olunur.

  Madde 93 - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür)
  Reislik intihabı için meclisin içtimaa daveti

  Madde 93 - Belediye reisinin yeniden intihabı icap eylediği takdirde vali
tarafından belediye meclisi içtimaa davet olunarak yeniden belediye reisi inti-
habı yapılır.

  Ek Madde 1 - (19/11/1954 tarih ve 6437 sayılı Kanunun hükmüdür)
  Belediye meclisleri seçimi her dört senede bir Haziran ayının son Pazarına
rastlıyan günde yapılır.
  5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununa göre kurulacak olan ilçe seçim
kurulları belediye meclisleri seçimini yaptırmak ve seçim işlerini tanzim ve
idare etmekle görevlidirler.
  Belediye meclisinin dönem sonundan önce her hangi bir sebeple inhilali veya
belediye meclisi üye sayısının,yedeklerin de getirilmesinden sonra mürettep
üye adedinin yarısından aşağı düşmesi hallerinde belediye başkanı derhal mahal-
lin ilçe seçim kurulu başkanlığına haber vermeye mecburdur. Bu haber üzerine
ilgili ilçe seçim kurulu oy verme gününü en az bir ay evvelinden belirtir ve
ilan eder.

  Ek Madde 2 - (7/7/1950 tarih ve 5669 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Belediye Kanunundaki seçme ve seçilme nitelikleri hakkındaki hükümler sak-
lı kalmak üzere seçmen kütükleri, adaylık, seçim propagandası, muafiyet,sandık
kurulu,oy verme gününe mahsus tedbirler, oy verme neticeleri, ceza hükümleri
ve kovuşturma usul ve şekilleri konularında 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi
Kanununun 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı kısımlarında yazılı hükümler kıyas yolu ile
uygulanır. Ancak:
  A) Belediye meclisleri üyelerinden birine veya tamamına ait seçimin iptali
hakkındaki itirazlar il seçim kurulu tarafından tetkik edilerek karara bağla-
nır.Bu karara karşı bir hafta zarfında Yüksek Seçim Kuruluna müracaat edilebi-
lir. Yüksek Seçim Kurulunun vereceği karar kesin ve nihaidir.
  Milletvekilleri Seçimi Kanununda Yüksek Seçim Kuruluna verilen görev ve yet-
kiler bu Kanuna göre teşkil edilecek olan il seçim kurullarınca yapılır ve kul-
lanılır. İl seçim kurulları tarafından verilen bütün kararlar kesin ve nihaidir.
  B) Sandık kurullarının teşekkülüne,işlemlerine ve kararlarına karşı yapıla-
cak itirazlar ilçe seçim kurulu tarafından 5545 sayılı Milletvekilleri Seçi-
mi Kanunundaki esaslar dairesinde tetkik edilerek kesin ve nihai olarak karara
bağlanır.Seçim mazbatalarının verilmesi ve oyların birleştirilmesi ilçe seçim
kurullarının görevlerindendir.Bu işlemlere karşı itirazlar il seçim kurulunca
kesin ve nihai olarak karara bağlanır.
  C) Belediye seçimlerinde seçmen kartı, seçmen listesi ve yardımcı cetvel
düzenlenmesi mecburiyeti yoktur.

  Ek Madde 3 - (7/7/1950 tarih ve 5669 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Belediye seçimlerine taallük eden bütün giderler belediye Bütçelerinden
ödenir. Seçim giderleri için belediye bütçelerine konacak ödenekler 5545 sayılı
Milletvekilleri Seçimi Kanununun 166 ve 167 nci maddelerine göre harcanır.
Ancak seçim kurulu başkan ve üyeleriyle seçim işleri için görevlendirileceklere
verilecek zaruri masraf karşılığı ücret ve gündelikler Adalet Bakanlığınca tes-
bit olunur.
  Bu Kanunun uygulanmasında gerekli bulunan basılı kağıtlar Adalet ve İçiş-
leri Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak örneklere göre belediyelerce te-
min olunur.

  Ek Madde 4 - (23/6/1954 tarih ve 6424 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Siyasi partiler tarafından;belediye meclisine seçilecek üye sayısı miktarın-
ca asıl ve bir misli yedek aday ayrı ayrı gösterilir.
  Bağımsız adaylar da, asıl veya yedek üyelikten hangisi için adaylıklarını
koyduklarını bildirmeye mecburdurlar.
  Asıl ve yedek adaylar aynı oy pusulasına ayrı ayrı yazılır.
  Asıl adaylardan en çok oy kazananlardan beldenin çıkaracağı üye sayısı kada-
rı asıl üyeliğe ve yedek adaylardan en çok oy alanlardan beldenin çıkaracağı üye
sayısı kadarı da yedek üyeliğe seçilmiş sayılırlar.
  Yedek üyelikler için aday gösterilmiş bulunanların aldıkları oy miktarı ne
olursa olsun yedek üyeliğe seçilmiş olurlar. Asıl ve yedek üyelerden kendi ara-
larında eşit oy kazananlar bulunursa kur`a çekilerek adı önce çıkan sırada öne
alınır.
  22 - 13/7/1967 tarih ve 904 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: Ek Madde 3, Geçici
Madde 3)

  Ek Madde 3 - (19/7/1963 tarih ve 307 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları seçimi dört yılda bir yapı-
lır.
  Seçim döneminin son toplantı yılının Temmuz Ayının 15 inci günü seçimin baş-
langıç tarihidir ve Eylül Ayının 3 üncü pazarına rastlıyan gün oy verilir.
  Belediye meclisinin dönem sonundan önce herhangi bir sebeple boşalması veya
belediye meclisi üye sayısının, yedeklerin de getirilmesinden sonra meclis üye
tamsayısının yarısına düşmesi hallerinde belediye başkanı, belediye başkanının
her hangi bir sebeple boşalması halinde de belediye başkanvekili derhal durumu
mahallin ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirmeye mecburdur.
  Belediye meclisi ve başkanının müştereken boşalmaları halinde bildirim,ma-
hallin en büyük mülkiye amiri tarafından yapılır.
  Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 saat içinde
ilan edilir.
  İlan tarihinden sonra gelen 60 ıncı günü takip eden ilk Pazar günü oy veri-
lir.

  Geçici Madde 3 - (19/7/1963 tarih ve 307 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu döneme mahsus olmak üzere, belediye başkan ve meclisleri üye seçimleri
için seçmen kütüklerinin yazılmasına 1 Ekim l963 tarihinde başlanır ve
17 Kasım 1963 Pazar günü oy verilir.
  Bu dönemde seçilecek belediye başkan ve meclis üyelerinin kanuni görev süre-
si, 1967 yılı Ekim ayının birinci gününe kadar devam eder.
  23 - 18/8/1981 tarih ve 2508 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları:Geçici Madde 3)

  Geçici Madde 3 - (25/9/1980 tarih ve 2303 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Görevden alınan belediye başkanları yerine fiilen görevli veya emekli kamu
görevlileri veya serbest meslek sahipleri veya görevden alınmış bulunan beledi-
ye başkanları arasından Sıkıyönetim Komutanlarının istemlerine uygun olarak
il merkezlerinde İçişleri Bakanlığınca, il merkezi olmayan yerlerde valilerce
atama yapılır ve gerektiğinde aynı usullerle değiştirilebilir.
  (12 Eylül 1980 tarihi ile 2301 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 19/9/1980
tarihi arasında belediye meclislerinin feshi ve belediye başkanlarının görevden
alınması ve yerlerine yeni atama yapılması hakkındaki tasarruflar geçerlidir.)
  Görevden alınmış belediye başkanlarının göreve iade edilmesi halinde başkan-
lık görevlerinin devamı süresince siyasi partilerle olan ilişkileri kesilir.
  Vali ve kaymakamlar dışında belediye başkanlığına atanan kamu görevlisi,
asıl hizmetinden izinli sayılır ve başkanlık hizmeti sona erdiği zaman asli
görevine döner.
 MÜLGA HÜKÜMLR, ŞUBAT 1991 (EK - 5)
  Belediye başkanlığına atanan:
  a)Kamu görevlisi,asker ve sivil emeklisi veya serbest sahibi ise,belediye
başkanı için 1980 mali yılı belediye bütçesi ile kabul edilen ödeneğin 1/2 `si
kadar ödenek alır.
  Belediye başkanlığına atanan kamu görevlileri halen bağlı oldukları birim-
den almakta oldukları maaş ve diğer mali hakları almaya devam ederler.
  b) Görevinden alınmış bulunan belediye başkanları tekrar başkanlık göre-
vine atanmış ise eskiden almış oldukları ödenekleri alırlar.
  24 - 18/1/1984 tarih ve 2972 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış, de-
ğiştirilmiş veya hükümsüz duruma düşmüş olan hükümlerin metinleri.(Madde numa-
raları:21,22,24, Ek Madde 1 ila 15, Geçici Madde 1,2,3,4,6 ve hükümsüz duruma
düşen Geçici Madde 1 ila 8),(1)

  Madde 21 Ek fıkra - (19/7/1963 tarih ve 307 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Belediye meclislerine seçilecek üye miktarı, ilçe seçim kurullarınca tesbit
edilerek seçimin başlangıç tarihinden veya yeniden seçim yapılacağına dair
ilandan sonraki 7 gün içinde ilan edilir.

  Madde 22 - (19/7/1963 tarih ve 307 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Belediye şubelerine ayrılan yerlerde meclis üye miktarı, beldenin genel
nüfus sayımına nazaran 21 inci maddedeki nispet dahilinde tesbit olunduktan son-
ra şubelerin her birinin nüfusunun bölge genel nüfusuna nazaran nispeti hesap
edilmek suretiyle şube dahilindeki seçmenler tarafından seçilecek belediye mec-
lisi üye miktarı il seçim kurullarınca tesbit edilerek 21 inci maddede gösteri-
len süreler içinde ilan edilir.

  Madde 24 bent (A), (B) - (19/7/1963 tarih ve 307 sayılı kanunun hükmüdür.)
  A) Belediye meclisine üye seçilebilmek için:
  1.Türk vatandaşı olmak,
  2.Seçimin başlangıcından önce en az altı aydan beri o beldede ikamet etmek,
  3.25 yasını tamamlamış olmak,
  4.Türkçe okuyup yazma bilmek,
  5.Kısıtlı,kamu hizmetlerinden yasaklı,izinsiz olarak yabancı devlet resmi
hizmetlerinde bulunmamak,
  6.Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı kesin olarak hüküm giy-
memek,
  7.Taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezası ile kesin
olarak hüküm giymemek,
  8.Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanmak ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile
kesin olarak hüküm giymiş olmamak,
  9.Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak veya yapmış sayılmak,
  10.Halen belediyeye herhangi bir iş taahhüt etmemiş veya taahhüt etmiş bu-
lunanların ortağı veya,kefili olmamış veyahut bu cihetlerden dolayı borçlanma-
mış bulunmak,
  (...) (2)
  B) Belediye başkanı seçilebilmek için:
  A) Fıkrasının 2 nci bent hariç diğer bentlerinde yazılı şartları haiz bulun-
mak ve 91 inci maddeye göre Başkanlıktan düşmemiş olmak.

  Ek Madde 1 - (19/7/1963 tarih ve 307 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Belediye Meclisi Üyeleri seçiminde nispi temsil ve belediye başkanları seçi-
minde çoğunluk usulü uygulanır.
-----------------------------
(1) 1580 sayılı Kanuna 12 Eylül 1980 tarihinden sonra 25/9/1980 tarih ve 2303
sayılı,18/8/1981 tarih ve 2508 sayılı Kanunlarla eklenen geçici maddeler,
18/1/1984 tarih ve 2972 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi karşısında hükümsüz
duruma düştüğü için bu başlık altına alınmışlardır.
(2) Bu arada yeralan "5,7 ve 8 inci bentlerde belirtilenler affedilmiş olsalar
dahi seçilemezler." ibaresi,14/4/1970 tarih ve 1252 sayılı Kanunun 4 üncü madde-
siyle yürürlükten kaldırılmıştır.
  Her iki seçim serbest,eşit,gizli,tek dereceli genel oy açık sayım ve döküm
esaslarına göre yapılır.

  Ek Madde 2 - (19/7/1963 tarih ve 307 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları seçiminde her belde bir se-
çim çevresidir.

  Ek Madde 3 - (13/7/1967 tarih ve 904 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları seçimi dört yılda bir
yapılır.
  Seçim döneminin son toplantı yılının Mart ayının 30 uncu günü seçimin baş-
langıç tarihidir ve Haziran ayının ilk Pazarına raslıyan gün oy verilir.
  Belediye meclisinin dönem sonundan önce herhangi bir sebeple boşalması veya
belediye meclis üye sayısının, yedeklerin de getirilmesinden sonra meclis üye
tamsayısının yarısına düşmesi hallerinde belediye başkanı,belediye başkanının
herhangi bir sebeple boşalması halinde de belediye başkanvekili derhal durumu
mahalli ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirmeye mecburdur.
  Belediye meclisi ve başkanının müştereken boşalmaları halinde bildirim,
mahallin en büyük mülkiye amiri tarafından yapılır.
Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 saat içinde
ilan edilir.
İlan tarihinden sonra gelen 60 ıncı günü takip eden ilk Pazar günü oy verilir.
  Belediye meclisi ve başkanın müştereken boşalmaları halinde bildirim, mahal-
lin en büyük mülkiye amiri tarafından yapılır.
  Bu bildirim üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca keyfiyet 48 saat içinde
ilan edilir.
  İlan tarihinden sonra gelen 60 ıncı günü takip eden ilk Pazar günü oy veri-
lir.

  Ek Madde 4- (19/7/1963 tarih ve 307 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Seçilme yeterliğine sahip her vatandaş belediye meclisi üyeliğine ve beledi-
ye başkanlığına adaylığını koyabilir.
  İl belediyeleri ile merkez ilçe dahilindeki belediyeler için siyasi parti-
lerin il idare kurulları, ilçe belediyeleri ile ilçe dahilindeki belediyeler
için ilçe idare kurulları o seçim çevresinin çıkaracağı üye sayısı kadar beledi-
ye meclisi üyeliği ve belediye başkanlığı için aday gösterebilirler. Parti teş-
kilatı bulunmıyan ilçeler için aday gösterme yetkisi il idare kurulunundur.İlçe
belediyeleri ile ilçe dahilindeki belediyeler için il ve ilçe idare kurulları
tarafından ayrı listeler halinde aday gösterildiği takdirde ilçe idare kurulu
tarafından verilen liste muteberdir.
  Herhangi bir sebeble eksik aday göstermiş bulunan siyasi partilerin aday
göstermek yetkisini haiz bulunan organlarına,ilçe seçim kurulu tarafından, ek-
sikliklerin derhal tamamlanması lüzumu bildirilir.
  İlgili siyasi parti teşkilatı bu tebliğden itibaren 2 gün içinde eksik kalan
adaylıkları doldurur.Aksi takdirde o siyasi parti bu seçim çevresinde seçime
katılma hakkını kaybeder.
  Adaylık için oy verme gününden önceki 30 uncu gün saat 17 ye kadar müraca-
at edilir.Bu müracaat,ilçe seçim kurulu başkanlığına adaylık için aranan şart
ve nitelikleri haiz bulunulduğunu belirten bir yazı ile yapılır.Bu takdirde sö-
zü geçen kurul, başkanı,müracaatın alındığına dair adaya veya siyasi partiye
bir belge vererek müracaatları beldenin özelliğine göre halkın en iyi şekilde
duyabileceği tarzda geçici olarak ilan eder.
  İlçe seçim kurulları, adaylar hakkında yaptıkları inceleme sonunda şartlar-
da veya niteliklerde bir eksiklik veya aykırılık gördükleri takdirde durumu en
çok 2 gün içinde müracaat sahiplerine ve siyasi partilere duyururlar.
  Adaylıkların geçici olarak ilanından itibaren 2 gün içinde ilçe seçim kuru-
luna itiraz edilebilir. İtirazlar, ilçe seçim kurulunca en geç 2 gün içinde
karara bağlanır.
  İlgililer,kararlara karşı 2 gün içinde il seçim kuruluna itiraz edebilirler.
İl seçim kurulu bu itirazları en çok 2 gün içinde kesin olarak karara bağlar.
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1991 (EK - 5)
  Siyasi partilerin aday listelerinde,yapılan itirazlar üzerine, eksiklik hu-
sule geldiği takdirde,ilçe seçim kurulunun tebliğinden itibaren 2 gün içinde
bu eksiklikler tamamlanır.Aksi takdirde,siyasi partiler o seçim çevresinde se-
çime katılma hakkını kaybederler.
  Adaylıklar kesinleştikten sonra ilçe seçim kurulları bütün adayları oy ver-
me gününden önceki 20 nci gün ilan eder.
  Adaylığın ilanından sonra adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar nazarı iti-
bare alınmaz. Ancak, bu gibiler seçilmiş bulunurlarsa istifaları hüküm ifade
eder ve yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılırlar. Ölüm halinde
dahi aynı şekilde hareket edilir.

  Ek Madde 5 - (19/7/1963 tarih ve 307 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Milletvekili Seçimi hakkındaki 25/5/1961 tarihli ve 306 sayılı Kanunun 14,
15,16,17,18 ve 20 nci maddeleri bu seçimlerde de aynen uygulanır. Ancak,l7 nci
maddede belirtilen belediye başkanları ile belediye meclisi üyeleri seçime gir-
dikleri seçim çevrelerinde adaylıklarını koyabilmeleri veya aday gösterilebil-
meleri için istifa zorunda değildirler.

  Ek Madde 6 - (19/7/1963 tarih ve 307 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları seçimleri için ayrı ayrı oy
pusulaları tanzim edilir.
  Siyasi partiler için, bu kanunda yazılı usuller gereğince, sıraya konulmuş
olan adayların adlarını gösteren basılı oy pusulaları,
  Bağımsız adaylar için, yalnız bir bağımsız adayın adı basılı veya el ile ya-
zılı oy pusulası,
  Kullanılır.
  Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları seçimine ait oy pusulaları
aynı zarfa konarak sandığa atılır.

  Ek Madde 7 - (19/7/1963 tarih ve 307 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  1. Seçime katılmış olan siyasi partilerin adaylarından veya bu adaylarla
bağımsız adaylardan veya sadece bağımsız adaylardan terkibedilmiş her çeşit kar-
ma oy pusulaları,
  2. Siyasi parti adayları için, basılı oy pusulalarından başka oy pusulaları,
  3. Üzerinde birden fazla bağımsız adayın adı bulunan oy pusulaları,
  4. Belediye meclisi üye seçimine veya belediye başkanı seçimine ait olduğu
belli olmıyan oy pusulaları,
  Muteber sayılmaz.
  Seçime katılan siyasi partilerin alamet ve işaretlerini taşıyan basılı oy
pusulalarında yazılı adayların adları, baskıda silinmiş veya yanlışlıkla müker-
rer veya o çevre adaylarından fazla yazılmış veya seçmen tarafından tamamen veya
kısmen silinerek yerlerine başka adlar yazılmış veya eksik bırakılmış oy pusu-
laları, hangi siyasi partiye ait olduğu belli olmak şartiyle,eksiksiz oy pusu -
lası olarak hesaba katılır.
  Bir zarftan, bir siyasi partinin oy pusulalarından birden fazla çıkması ha-
linde, bunlar tek bir pusula olarak hesaba katılır.
  Aynı bağımsız aday adı bir oy pusulasında birkaç defa yazılmış olsa bile o
adaya bir oy verilmiş sayılır.
  Ek 4 üncü maddede yazılı şartlara riayet etmemelerinden ötürü seçime katılma
hakkını kaybetmiş olan siyasi partilere verilmiş bulunan oylar hesaba katılmaz.

  Ek Madde 8 - (19/7/1963 tarih ve 307 sayılı Kanunun hükmüdür.
  İlçe seçim kurulu, sandık kurullarından gelen tutanakları birleştirir ve
ilçe seçim çevresindeki;
  1.Seçmenlerin sayısını,
  2.Oylarını kullanan seçmenlerin sayısını,
  3.İtiraz edilmiş veya ihtilaflı görülmüş olup da, muteber sayılarak hesaba
katılan oy pusulaları sayısını,
  4. Muteber sayılmıyan ve hesaba katılmayan oy pusulaları sayısının,
  5. Muteber tutulan ve hesaba katılan oy pusulaları genel toplamını,
  6. Seçime katılmış olan siyasi partilerden ve bağımsız adaylardan her biri-
nin aldığı oy miktarını gösteren muteber oy pusulaları sayısını,
  Tutanağa geçirir.

  Ek Madde 9 - (19/7/1963 tarih ve 307 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  A) Siyasi partilerin ve bağımsız adayların elde ettikleri Belediye Meclisi
asıl üye sayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:
  Seçime katılmış olan siyasi partilerin ve bağımsız adayların adları altalta
ve aldıkları muteber oy sayıları da hizalarında yazılır.Bu rakamlar önce bire,
sonra ikiye, sonra üçe.. ilaahir o çevrenin çıkaracağı asıl üye sayısına ulaşın-
caya kadar bölünür. Elde edilen paylar, siyasi parti ayırımı yapılmaksızın en
büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Belediye Meclisi üye tamsayısı kadar asıl
üyelikler bu payların sahibi olan siyasi partilere ve bağımsız adaylara, rakam-
ların büyüklük sırasına göre tahsis olunur.
  Son kalan asıl üyelik için birbirine eşit rakamlar bulunduğu takdirde, bun-
lar arasında ad çekme suretiyle tahsis yapılır.
  B) Siyasi parti adaylarından seçilenler aşağıdaki şekilde tesbit edilir:
  İlçe seçim kuruluna verilen aday listelerindeki sıra, seçimlerde, siyasi
partilerin kazandıkları belediye meclisi asıl üyeliklerinin tesbitinde esas
olur.
  C) (A) ve (B) bentlerinde söz konusu işlemler açık olarak yapılır ve aday-
larla müşahitler hazır bulunabilirler.
  Seçim tutanakları ilçe seçim kurulları tarafından verilir.
  İlçe seçim kurulu başkanı, belediye meclisi asıl üyeliğine seçilenleri gös-
teren tutanağın bir suretini o seçim çevresinde derhal ilan ettirir; bir sureti-
ni de bir hafta süre ile ilçe seçim kurulunun kapısına astırır.
  D) Siyasi partiler gösterdikleri asıl üye adayı kadar yedek üye adayı da
göstermek zorundadırlar.
  Asıl ve yedek üyelik adayları oy pusulaları üzerinde bir çizgi ile ayrılır
ve vasıfları da belirtilir.
  E) Yedek üyelikler için de (A), (B) ve (C) bentleri hükümleri ayrı olarak
uygulanır. Siyasi partilerin kazandıkları yedek üyeler, asıl üyeliğe seçilenler-
den sonra gelen addan itibaren sıra ile tesbit olunur.

  Ek Madde 10 - (19/7/1963 tarih ve 307 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  İlçe seçim kurullarınca sandık kurullarından gönderilen belediye başkanı
seçimine ait tutanaklar birleştirilerek en çok oy almış olan aday belediye baş-
kanı seçilir.
  Belediye başkanlığına seçilene, ilçe seçim kurulu tarafından tutanağı veri-
lir ve ilçe seçim kurulu başkanı bir suretini o seçim çevresinde derhal ilan
ettirir. Bir suretini de bir hafta süre ile ilçe seçim kurulu kapısına astırır.

  Ek Madde 11 - (19/7/1963 tarih ve 307 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları tutanaklarına yapılan iti-
razlar oyların dökümüne, sayımına veya bu oyların siyasi partiler ile bağımsız-
adaylara taksimine taallük ettiği ve yeniden yapılan döküm, sayım ve hesap sonu-
cunda tutanakların iptaline karar verildiği takdirde, yeniden yapılacak döküm,
sayım ve hesap sonucuna göre seçilmiş oldukları anlaşılanlara il seçim kurulu
tarafından tutanakları verilir.
  Bir seçim çevresinde yapılan seçimin,seçim işlemleri sebebiyle iptaline ka-
rar verildiği takdirde, o seçim çevresinde yeniden seçim yapılır. İl seçim kuru-
lu seçimin iptaline dair kararı ilan ettiği gibi kararın kesinleşmesini mütaakıp
o çevrede seçimin yapılacağını da derhal ilan eder.
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1991 (EK - 5)
  Bu ilandan sonra gelen 60 ıncı günü takibeden ilk Pazar, oy verme günüdür.
  Yukarıdaki fıkralar dışında meclis üyelerinden bir veya birkaçının tutanak-
larının iptaline karar verildiği takdirde, tutanağı iptal olunan meclis üyesi
yerine mensup oldukları siyasi parti listesindeki sıraya göre belli olan sırada
olanlara tutanakları verilir.
  İl Seçim Kurullarının kararlarına karşı 26 Nisan 1961 tarihli ve 298 sayılı
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 130 uncu mad-
desinde tesbit edilmiş olan süreler içinde Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edile-
bilir.

  Ek Madde 12 - (19/7/1963 tarih ve 307 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Hesaba katılan, katılmıyan ve itiraza uğramış olan oy pusulaları, sayım ve
döküm cetvelleri, tutanaklar ve seçimle ilgili diğer her türlü evrak ilçe seçim
kurulları başkanlığınca 6 ay süre ile saklanır ve Yüksek Seçim Kurulunun isteği
olmadıkça hiçbir yere gönderilemez.
  Asıl ve yedek üye olarak kazananların bir listesi ile belediye başkanlığına
seçilen şahsın adı ilçe seçim kurullarınca ilanından sonra ayrıca mahallin en
büyük mülkiye amirine ve belediyeye verilir.

  Ek Madde 13 - (19/7/1963 tarih ve 307 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Yüksek Seçim Kurulu ilçe seçim kurulları tarafından yollanan belgelere daya-
narak seçimin genel sonucunu ayrıca ilan eder.

  Ek Madde 14- (19/7/1963 tarih ve 307 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Devlet İstatistik Enstitüsü,ilçe seçim kurulları tarafından kendilerine ve-
rilecek belgelere dayanarak belediyeler itibariyle sandık tutanaklarında mevcut
bilgiyi en geç seçimi takip eden yıl içinde yayımlar.

  Ek Madde 15 - (19/7/1963 tarih ve 307 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu Kanunda özel bir hüküm bulunmıyan hallerde 26 Nisan 1961 tarihli ve 298
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun bu ka-
nuna aykırı olmıyan hükümleri belediye meclisi üyeleri ve belediye başkanları
seçimlerinde de aynen uygulanır.

   Geçici Madde 1 - (19/7/1963 tarih ve 307 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılmasında 26 Nisan 1961 tarih ve 298
sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 41 inci
maddesinin 1 inci fıkrası uygulanmakla beraber Yüksek Seçim Kurulu tarafından
Türkiye ve il radyoları vasıtasiyle,uygun saatlerde, seçmen listelerinin yazıl-
masına başlandığı, askıya çıkarıldığı ve indirileceği tarihler ve itiraz müddet-
leri, yayınlanacak bildirilerle halka duyurulur.
  Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim kurullarının bu konudaki her türlü bildi-
rilerinden Türkiye ve il radyolarınca ücret alınmaz.

  Geçici Madde 2 - (19/7/1963 tarih ve 307 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkındaki Kanunun l4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında filigranlı
zarf ve kağıt imaline, zarf ve kağıtların özelliklerine dair olan hükmün l963
yılı içinde yapılacak belediye meclisi ve belediye başkanları seçimlerinde
uygulanıp uygulanmaması Yüksek Seçim Kurulunun kararına bağlıdır.

  Geçici Madde 3 - (13/7/1967 tarih ve 904 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  17 Kasım 1963 tarihinde başlıyan seçim dönemi içinde seçilen belediye başkan
ve belediye meclisi üyelerinin görev süresi 3 Haziran 1968 tarihine kadar devam
eder.

  Geçici Madde 4 - (13/7/1967 tarih ve 904 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  2 Haziran 1968 tarihinde yapılacak olan Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimi
ile mahalli seçimler için yeniden seçmen kütüğü düzenlenmez. 17 Eylül 1967 ma-
halli seçimleri için hazırlanmış bulunan kütükler aşağıda belirtilen esaslar
dairesinde bu seçimler için kullanılır.
  Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanuna
göre düzenlenen sandık seçmen listeleri 20 Nisan 1968 gününden 6 Mayıs 1968 gü-
nü saat 17.00`ye kadar yeniden askıya çıkarılır.Bu kütüklerin onanlı örnekleri,
daha önce verilmemişse,kütüklerin askıya çıkarılmasından bir ay önce,seçime gi-
ren bütün siyasi partilere verilir.
  Listelerin askıya çıkarılmasından kütüklerin kesinleşmesine ve sandık seçmen
listelerinin sandık kurullarına teslimine kadar olan işlemlerde 298 sayılı Ka-
nunun ilgili hükümleri uygulanır.
  Kütüğe ilave edilen seçmenler -sandık mevcudunun (400) ü aşmaması şartiyle-
o seçim bölgesindeki sandıkların evvelce düzenlenmiş sandık seçmen listelerine
eklenir.Bu işlem yapılırken bir sandık bölgesinde yeniden yazılan seçmenlerin o
sandığa ait seçmen listesine eklenmesine dikkat edilir.Gerekirse yeniden yazılan
seçmenler için ayrı sandık bölgeleri kurulur.
  Kütüğe ilave edilen seçmenlere, 298 sayılı Kanunun 47 ve 48 inci maddeleri
gereğince seçmen kartı verilir.
  İkinci ve üçüncü fıkra hükümlerinin uygulanmasında muhtarlar da görevlendi-
rilir.
  Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılmasında 298 sayılı Kanunun 41 inci
maddesinin 1 inci fıkrası uygulanmakla beraber,Yüksek Seçim Kurulu tarafından,
Türkiye radyoları vasıtasiyle, haber yayınları saatlerinde ve başka uygun saat-
lerde gerekli bildiriler yayınlanmak suretiyle halkın ilgisi uyandırılır.
  Yüksek Seçim Kurulunun seçimlerle ilgili her türlü bildirilerinden Türkiye
radyolarınca ücret alınmaz.

  Geçici Madde 6 - (13/7/1967 tarih ve 904 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Belediye başkanlığına ve belediye meclisi üyeliğine adaylığını koyabilmek
için,yürürlükteki kanunlar gereğince, işbu Kanun yürürlüğe girmeden önce, bulun-
dukları kamu görev ve hizmetlerinden istifa etmiş olanlar,yazılı müracaatlarında
tekrar eskiden bulundukları kamu hizmetine alınır ve istifalarından kamu hizme-
tine tekrar alınmalarına kadar geçen zaman kıdemlerine eklenir.

  Geçici Madde 1 - (25/9/1980 tarih ve 2303 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  12 Eylü1 1980 tarihinden itibaren mevcut belediye meclisleri feshedilmiş ve
belediye başkanları görevden alınmıştır.

  Geçici Madde 2 - (25/9/1980 tarih ve 2303 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Yeni belediye meclisleri üyeleri seçilinceye kadar yasaların belediye mec-
lislerine verdiği görevler Belediye Kanununun 88 inci maddesinde belirtilen
daire başamirlerinden oluşan belediye encümenleri tarafından yürütülür.

  Geçici Madde 3 - (18/8/1981 tarih ve 2508 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Görevden alınan belediye başkanları yerine, fiilen görevli veya emekli kamu
görevlileri veya serbest meslek sahipleri veya görevden alınmış bulunan belediye
başkanları arasından Sıkıyönetim Komutanlarının istemlerine uygun olarak il mer-
kezlerinde İçişleri Bakanlığınca,il merkezi olmayan yerlerde valilerce atama ya-
pılır ve gerektiğinde aynı usullerle değiştirilebilir.
  12 Eylül 1980 - 29 Eylül 1980 tarihleri arasında belediye meclislerinin fes-
hi ve belediye başkanlarının görevden alınması ve yerlerine yeni atama yapılması
hakkındaki tasarruflar geçerlidir.
  Görevden alınmış belediye başkanlarının göreve iade edilmesi halinde başkan-
lık görevlerinin devamı süresince siyasi partilerle olan ilişkileri kesilir.
  Mahalli mülki idare amirleri dışında, belediye başkanlığına atanan kamu gö-
revlisi,asıl hizmetinden izinli sayılır ve başkanlık hizmeti sona erdiği zaman
asli görevine döner.
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1991 (EK - 5)

  Geçici Madde 4 - (25/9/1980 tarih ve 2303 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Çeşitli kanun,tüzük ve yönetmeliklere göre kuruluşları, belediye meclisi ve
belediye encümenlerinden seçilmiş veya seçilecek üyelerin katılmasiyle mümkün
olan meclis, komisyon ve kurullara gerekli üyeler, belediye encümeni tarafından
belediye personeli arasından görevlendirilir.

  Geçici Madde 5 - (25/9/1980 tarih ve 2303 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Belediye Kanununun 133 ve müteakip maddelerine göre kurulmuş olan belediye
birliklerini; sıkıyönetim bölgelerinde sıkıyönetim Komutanları, sıkıyönetim böl-
geleri dışında faaliyetleri bir il sınırları içinde kalan birlikler için il va-
lileri ve faaliyetleri birden çok ili kapsayan birlikler için İçişleri Bakanlı-
ğı, gerektiğinde feshe,faaliyetlerini durdurmaya veya seçilmiş üyelerden teşek-
kül eden organları yerine bu organların görevlerini yapmak üzere,kamu görevlile-
rinden başkan atamaya ve kurullar teşkiline yetkilidirler.

  Geçici Madde 6 - (18/8/1981 tarih ve 2508 sayılı kanunun hükmüdür.)
  Belediye bütçelerine,son genel nüfus sayımı sonuçları esas alınarak aşağıda-
ki aylık brüt miktarlarda başkanlık ödeneği konulur:
  Nüfusu 500 001 ve daha yukarı olan belediyeler için 70 000 lira,
  Nüfusu 100 001 - 500 000 arasında olan belediyeler için 60 000 lira,
  Nüfusu 50 001 - 100 000 arasında olan belediyeler için 50 000 lira,
  Nüfusu 20 001 - 50 000 arasında olan belediyeler için 40 000 lira,
  20 000 ve daha az nüfuslu belediyeler için 30 000 lira,
  Bu ödenekler bütçe kanunları ile Kamu görevlilerinin maaş ve ücretleri art-
tırıldığı takdirde Bakanlar Kurulunca 2/3`e kadar arttırılabilir.
  Belediye Başkanlığına atanan kimse fiilen kamu görevlisi,asker veya sivil
emeklisi yahut serbest meslek sahibi ise bu ödeneğin 1/2`sini, bu maddede sayı-
lanların dışındakiler ise tamamını alır.
  Belediye başkanlığına atanan kamu görevlileri halen bağlı oldukları birimden
almakta oldukları maaş ve diğer mali hakları almağa devam ederler.
  Sivil veya asker emeklisi belediye başkanlarına sosyal yardım zammı karşılı-
ğı olmak üzere ayrıca 3.500 lira kesintisiz ek ödeme yapılır.
  Bağlı bulundukları kurum veya sosyal güvenlik kurumlarının tedavi yardımın-
dan yararlanmayan belediye başkanlarının tedavi giderleri belediye bütçesinden
karşılanır.

  Geçici Madde 7 - (18/8/1981 tarih ve 2508 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Belediye Meclislerinin yeni üyeleri seçilinceye kadar,Belediye Kanununun 53,
55,60,61,62,63,64,69,76,79,85,90,91,93 ve 156 ncı maddeleri ile 59 uncu maddesi-
nin 1 inci fıkra hükümleri uygulanmaz.
   Belediye Kanununun 68 inci maddesine göre belediye meclisi ilk toplantı-
sını üye sayısının yarıdan bir fazlası ile,ikinci toplantısını ise mevcutla aça-
bilir. Ancak, başkan dahil, 3 kişiden aşağı mevcutla toplantı yapılamaz.
  Belediye meclisi,dönem başı toplantısında üyelerden birini meclis başkan -
vekili olarak seçer. Başkanın izin, uzun süreli geçici görev, hastalık gibi se-
beplerle, görevden ayrıldığı hallerde meclis başkan-vekili başkanlık işlerini
üstlenir.
  Üç günü aşmayan kısa süreli ayrılışlarda, belediye başkanı, mahalli mülkiye
amirinin izni ile yerine başkan yardımcısını,başkan yardımcısı yoksa belediye
görevlilerinden birini görevlendirebilir.

  Geçici Madde 8 - (18/8/1981 tarih ve 2508 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Belediye Kanununun 94 üncü maddesinin (E) bendinin valilere ve İçişleri
Bakanına tanıdığı onay yetkisi ancak, belediye başkanlığı görevinin mahalli mül-
kiye amirine verildiği hallerde kullanılır.
  İlçe kaymakamlarının ilçe merkezi dışındaki bir belediyede başkanlık göre-
vi üstlenmeleri halinde de onay mercii il valisidir.
  Belediye başkanlarının il valilerince tayin edilmeleri halinde belediye me-
murları da Devlet Memurları Kanunu ile bu husustaki diğer mevzuat hükümlerine
göre belediye başkanları tarafından tayin edilirler.
  25 - 25/5/1987 tarih ve 283 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları: 93.)

  Madde 93 - (19/7/1963 tarih ve 307 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Reislik intihabı için meclisin içtimaa daveti:

  Madde 93 - Belediye başkanlığının herhangi bir sebeple boşalması veya izin,
hastalık ve işten çektirme gibi hallerde yeni başkan seçimi yapılmasına veya
başkanın görevine başlamasına kadar meclis her toplantı yılı başında içinden bir
üyeyi başkanvekili seçer.Buna rağmen ileride yeniden bir başkanvekili seçilmesi-
ne luzum hasıl olduğu takdirde başkanvekilinin seçimi için vali meclisi toplan-
tıya çağırır.
  Belediye başkanlığı ile belediye meclisinin aynı zamanda boşalması veya mec-
lis tarafından çağırmadan itibaren üç gün içinde başkanvekili seçilmemesi hal-
lerinde yeni seçime veya belediye başkanının görevine başlamasına kadar il mer-
kezi belediyelerinde İçişleri Bakanı ve diğer yerlerde valiler tarafından müna-
sip bir başkanvekili atanır.
  26 - 20/6/1987 tarih ve 3394 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 93.)

  Madde 93 - (27/5/1987 tarih ve 283 sayılı KHK hükmüdür.)
  Belediye Başkanı; izinli, özürlü veya raporlu bulunacağı veya beldeden gö-
revli olarak ayrılacağı durumları dikkate alarak önceden, meclis üyeleri arasın-
dan bir başkan vekili belirler.
  Belediye başkanlığı ve başkan vekilliğinin aynı zamanda boşalması halinde,
yeni başkan görevine başlayıncaya kadar il merkezi belediyelerinde İçişleri Ba-
kanı,diğer belediyelerde valiler tarafından meclis üyeleri arasından bir başkan
vekili atanır.
  Belediyelerin seçilmiş organları veya bu organların üyeleri hakkında görev-
leri ile ilgili bir suç sebebi ile soruşturma veya kovuşturma açılması halinde,
İçişleri Bakanı geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar bu organları veya
organların üyelerini görevden uzaklaştırabilir.
  Bu durumda Bakanın teklifi Başbakanın onayı ile kesin hükme kadar meclis
üyeleri arasından geçici olarak bir başkan görevlendirilebilir.
  27 - 13/6/1988 tarih ve E. 1987/22, K. 1988/19 sayılı Anayasa Mahkemesi Ka-
rarı ile iptal edilen hükmün metni:(Madde numarası: 93.)

  Madde 93 fıkra dört- (20/6/1987 tarih ve 3394 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Bu durumda Bakanın teklifi Başbakanın onayı ile kesin hükme kadar meclis
 üyeleri arasından geçici olarak bir başkan görevlendirilebilir.
  28 - 4/7/1988 tarih ve 335 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları: 91,93)

  Madde 91 - (19/7/1963 tarih ve 307 sayılı Kanunun hükmüdür.)
   Belediye başkanlığına seçildikten sonra,seçilme yeterliğini kaybeden veya
görevini kötüye kullanma veya herhangi bir suçtan dolayı en az 6 ay hapse mah-
küm olan belediye başkanları, İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay
tarafından bir ay içinde verilecek kararla başkanlıktan düşerler.

  Madde 93, birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları- (20/6/1987 tarih ve 3394
sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Belediye başkanı; izinli,özürlü veya raporlu bulunacağı veya beldeden görev-
li olarak ayrılacağı durumları dikkate alarak önceden, meclis üyeleri arasından
bir başkanvekili belirler.
MÜLGA HÜKÜMLER, ŞUBAT 1991 (EK - 5)
  Belediye başkanlığı ve başkanvekilliğinin aynı zamanda boşalması halinde,
yeni başkan görevine başlayıncaya kadar il merkezi belediyelerinde İçişleri Ba-
kanı, diğer belediyeler de valiler tarafından meclis üyeleri arasından bir baş-
kanvekili atanır.Belediye başkanlığı ile belediye meclisinin aynı zamanda boşal-
ması halinde ise yeni seçime veya belediye başkanının görevine başlamasına ka-
dar il merkezi belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde valiler ta-
rafından münasip bir başkanvekili atanır.
  Bu durumda Bakanın teklifi Başbakanın onayı ile kesin hükme kadar meclis
üyeleri arasından geçici olarak bir başkan görevlendirilebilir.
  29 - 8/2/1989 tarih ve E. 1988/38, K .1989/7 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı
ile iptal edilen hükümlerin metinleri:(Madde numaralari: 91, 92, 93.)

   Madde 91 - (12/8/1988 tarih ve 335 sayılı KHK hükmüdür.)
  Belediye başkanlığına seçildikten sonra,seçilme yeterliğini kaybeden beledi-
ye başkanları,İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay tarafından bir ay
içerisinde verilecek kararla başkanlıktan düşerler.

  Madde 92- ( 12/8/1988 tarih ve 335 sayılı KHK hükmüdür.)
   Belediye başkanı,yılda 30 günü geçmemek üzere izin hakkına sahiptir, baş-
kan bu iznini kullanma zamanını belediyenin çalışmalarını gözönüne alarak biz-
zat belirler.
  Hastalık halinde 6 ayı geçmemek üzere yetkili sağlık kurumlarının raporları-
na dayanılarak, sağlık bakımından izinli sayılır. Raporların hangi hallerde,han-
gi hekimler veya resmi sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile
buna ilişkin diğer konularda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nda gösterilen
esas ve usuller uygulanır.
  Başkan; yurt içi görev gezileri için encümen kararını,yurt dışı görev gezi-
leri için meclisin kararı ve İçişleri Bakanlığının onayını almak zorundadır.
  Başkanın izin, yurt içi ve Yurt dışı görev gezilerine gidiş ve dönüşlerinde
mahallin en büyük mülki amirine ve başkan vekiline yazılı bilgi vermesi ve izi-
nini geçireceği yeri bildirmesi zorunludur.

  Madde 93, birinci, ikinci ve dördüncü fıkralar - (12/8/1988 tarih ve 235 sa-
yılı KHK hükmüdür.)
  Belediye başkanı,izinli veya raporlu bulunacağı veya beldeden görevli ola-
rak ayrılacağı hallere münhasır olmak ve kendisine vekalet etmek üzere önceden,
meclis üyeleri arasından bir başkan vekili belirler. Durumu mahallin en büyük
mülki amiri ile başkan vekiline yazılı olarak bildirir. Başkan vekilinin değiş-
tirilmesi de aynı usule tabidir.
  Belediye başkanlığının ölüm,istifa veya düşürülme nedenleriyle boşalması ha-
linde yeni seçilecek başkan göreve başlayıncaya veya belediye başkanının birinci
fıkrada belirtilen geçici ayrılmaları sırasında görevlendirilen başkan vekilli-
ğinin boşalması halinde belediye başkanı görevine dönünceye kadar il merkezi be-
lediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde valiler tarafından meclis
üyeleri arasından bir başkan vekili atanır.Belediye başkanlığı ile belediye mec-
lisinin aynı zamanda boşalması halinde ise yeni seçime veya belediye başkanının
görevine başlamasına kadar il merkezi belediyelerinde İçişleri Bakanı,diğer be-
lediyelerde valiler tarafından bir başkan vekili atanır.
  Bu durumda görevden uzaklaştırılan belediye başkanının yerine il merkezi be-
lediyelerinde İçişleri Bakanı,diğer belediyeler de valiler tarafından meclis
üyeleri arasından geçici bir başkan görevlendirilir.
  30 - 4/7/1988 tarih ve 336 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları: 5, 19) (1)

  Madde 5, bent (B) - (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  B- Seksen binden fazla nÜfuslu beldelerde belediye meclisinin kararı ve
idare heyetinin muvafakatı ve Dahiliye Vekaletinin inhası üzerine İcra Vekil-
leri Heyetinin tasdiki ile katileşir.

  Madde 19, bent (5) fıkra iki -(5/7/1939 tarih ve 3666 sayılı Kanunun hükmü-
dür.)
  Bunların, belediyelerin de iştirak edecekleri şirketler vasıtasiyle yapılma-
sı ve işletilmesi veya icara verilmesi veyahut imtiyazın devri İcra Vekilleri
Heyeti kararına bağlıdır.Belediyeler dilerse inhisarı tazammun etmemek şartiyle
bunların işletilmesine ruhsat dahi verebilir.
---------------------------
(1) 4/7/1988 tarih ve 336 sayılı KHK,7/2/1990 tarih ve 3612 sayılı Kanunla
kanunlaşmıştır.
               1332 - 1
  31 - 27/10/1988 tarih ve 3488 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(Madde numaraları:1,2, 3, 4, 5 ve 7)

  Madde 1,2,3,4,5,7 - (7/6/1935 tarih ve 2763 sayılı ek Kanunun hükmüdür.)

  Madde 1 -Belediye Kanunu tatbik edilen ve nüfusu on binden yukarı olan
yerlerin harita ve müstakbel imar planlarını ve içme suları ile spor alanları ve
lağım işlerini 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhalat Kanunu hükümleri çerçe-
vesinde yaptırmağa Dahiliye Vekili mezundur.

  Madde 2 - Bu işler için Dahiliye Vekilinin Reisliği altında Nafıa,İktisat
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletleri mümessillerile Dahiliye Müsteşarı ve Ma-
halli İdareler ve Belediyeler Bankası Umum Müdürleri ve Ankara İmar Müdüründen
mürekkep bir "Belediyeler İmar Heyeti" teşkil olunmuştur.
  Bu Heyet, yukarıdaki sayılı işler için bir program yapar ve bu işlerin tat-
bik şekillerini kararlaştırır.

  Madde 3 - Birinci maddede yazılı işleri yapmamış olan belediyeler bu işlerin
belediyeler imar heyetince tatbikına fiilen teşebbüs edildiği halde icap eden
tahsisatı taksite bağlamak suretile kendi bütçelerine koymağa mecburdurlar.Büt-
çelerin tasdikı sırasında tahsisat ayrılmadığı görülürse bütçeleri tasdika se-
lahiyetli makamlar vasıtasiyle işbu tahsisatı koydurmağa ve merkezce tasdik olu-
nanlar için de re`sen tahsisat koymağa Dahiliye Vekili selahiyetlidir.

  Madde 4 - Bu paralar belediyece Dahiliye Vekaleti emrine Belediyeler Banka-
sına gönderilir.Göndermiyen belediyelere ait mebaliğ mahallin en büyük mülkiye
memurunun işarı üzerine Hazine vasıtasiyle tahsil olunan belediye hisselerinden
Maliye Vekaletince ve % 10 gümrük hisselerinden Dahiliye Vekaletince tevkif olu-
narak Belediyeler Bankasına yatırılır.
  İşbu kanunun mer`iyetinden evvel bu hisseler,her hangi bir şekilde başka bir
muameleye karşılık rehin edilmişse bu rehin hakkı mahfuzdur.

  Madde 5 - İcabında bu işlerin karşılığı Belediyeler Bankası Kanununun hüküm-
leri dairesinde mezkür Bankaca kefalet veya ikraz suretiyle temin olunur.

  Madde 7 - Nüfusu on binden eksik olan belediyeler bütçelerinin müsaadesi ha-
linde birinci maddede yazılı işlerin ifası için bu kanun hükümlerinden istifade
etmeği Dahiliye Vekaletinden talep edebilirler. Vekalet bu kabil talepleri bele-
diyeler imar heyetine tetkik ettirerek müsait bulduğu takdirde bu kanun hüküm-
lerinden istifade ettirir.
  32 - 24/6/1995 tarih ve 560 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış veya de-
ğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 15)

  Madde 15 fıkra 77 - (10/6/1982 tarih ve 2678 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Yukarıda 6 ncı fıkrada yer alan hüküm dışında; belediyelerin gerekli muaye-
neleri yapmak yetkileri ve karşılığındaki hakları ve ilgili diğer mevzuat hü-
kümleri saklı kalmak kaydıyla, günün kesim teknolojisine ve sağlık şartlarına
uygun nitelikte hayvan kesimi, et ve et mamülleri ve her türlü yan ürünlerinin
(Bağırsak dahil) üretimi, bunların işlenmesi, iç ve dış piyasalarda pazarlaması
ve taşınması konularında faaliyette bulunmak üzere Ticaret Bakanlığınca özel ve
resmi konbinaların kurulmasına izin verilir.
   Ticaret Bakanlığı bu izni vermeden önce kendi kordinatörlüğünde; İçişleri,
Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım ve Orman Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşki-
latı temsilcilerinden oluşan bir komisyonun da görüşünü alır.
   Belediye hudutları içinde veya dışında bu tür tesislerin kurulmasında;
müracaat ve izin işlemleri, tesislerde aranacak asgari teknik, çevre ve genel
sağlık şartları ile yapılacak sağlık kontrol ve muayene hizmetleri Ticaret
Bakanlığının kordinatörlüğünde İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tarım ve
Orman Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
                1332-2
  33 - 20/3/1997 tarih ve 4231 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları:12,93)

  Madde 12 - (3/4/1930 tarihli ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  4 üncü, 5 inci, 6 ıncı, 7 inci ve 10 uncu maddelerde bildirilen kararlar,
katileşme tarihini takip eden mali senenin başlangıcından itibaren tatbik olu-
nur. Tatbikından en az bir ay evvel mahalli en büyük mülkiye memuru tarafından
gazetelerle ve diğer vasıtalarla ilan olunur.

  Madde 93 - (20/6/1987 tarihli ve 3394 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Başkanvekili ve geçici görevlendirme
  (Birinci fıkra iptal: Ana.Mah.`nin 8/2/1989 tarih ve E.1988/38, K.1989/7
sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 24/2/1993 - 3866/2 md.) Belediye başkanı-
nın izin, hastalık veya görevle görev yerinden ayrılması hallerinde, başkan ken-
disine bu süre içinde vekalet etmek üzere bir meclis üyesini başkanvekili olarak
görevlendirir. Belediye başkanlığının boşaldığı veya başkanın görevden uzaklaş-
tırıldığı hallerde, belediye meclisinin on gün içinde toplanması vali tarafından
sağlanır. Bu toplantıda meclis, katılanların salt çoğunluğunun gizli oyuyla bir
başkanvekili seçer. Başkanvekili yeni başkan seçilinceye veya görevden uzaklaş-
tırılmış olan başkan görevine dönünceye kadar görev yapar.
  (İkinci fıkra iptal: Ana.Mah.`nin 8/2/1989 tarih ve E.1988/38. K.1989/7
sayılı kararı ile)
  Belediyelerin seçilmiş organları veya bu organların üyeleri hakkında görev-
leri ile ilgili bir suç sebebi ile soruşturma veya kovuşturma açılması halinde,
İÇişleri Bakanı geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar bu organları veya
organların üyelerini görevden uzaklaştırabilir.
  (Dördüncü fıkra iptal: Ana.Mah.`nin 13/6/1988 tarih ve E.:1987/22,
K.:1988/19 sayılı kararıyla; Yeniden düzenleme: 4/7/1988 - KHK - 335/5 md.;
İptal; Ana.Mah.`nin 8/2/1989 tarih ve E.1988/38, K.1989/7 sayılı kararı ile)
  Belediye başkanının, görevini mazeretsiz ve kesintisiz olarak 20 günden
fazla terk etmesi ve bu durumun mahallin en büyük mülki amirince tespit edilmesi
ve İçişleri Bakanlığına bildirisi üzerine idari yargı tarafından 1 ay içinde
verilecek kararla belediye başkanı başkanlıktan düşürülür.
  34- 25/2/1998 tarih ve 4342 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya
değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri, (Madde numarası: 159)

  Madde 159- (3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Kanunun hükmüdür.)
  Belediye sınırı içinde sahipsiz arazi mahiyetindeki seyrangah, harman yeri,
çayır, mer`a, koruluk ve bataklıkların ve belediye marifetiyle deniz, nehir
ve gölden doldurulmuş olan yerlerin ve yıkılmış kale ve kulelerin metruk arsa-
ları ve enkazının tasarruf, idare ve nezareti kaffei hukuk ve vecaibi ve va-
ridatı ile beraber belediyelere devrolunur.
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ’NİN DEVİR ALDIĞI ALACAKLARIN TAHSİLİ AMACI İLE YAPILAN TESLİMLERİN KATMA DEĞER VERGİSİNDEN İSTİSNASI UYGULAMADA YAPILAN HATA VE HUKUKA AYKIRILIKLAR
Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.