Hukuk Forumları.
 Anasayfa   Hukuk Portal   Forumlar   Yönetim   SSS     Üye Kayıt
Eski HUKUKİ NET : Eski Hukuk Portalı  | Hukukçu Blogları  | Hukuk Forumları  | Aktif Konular  | Hukuk Haberleri  | Hukuk Ansiklopedisi  | Hukuk Arama  | Hukuk Linkleri  | Hukuk ilanları  | Hukuk Terimleri  | Dilekçeler - Hukuk Programları - Sözleşme Örnekleri

| Üye | Aktif Üyeler | Aktif forumlar | Geçmiş forumlar | TC. Mevzuatı   | Osmanlı Dönemi Kanunları Numerik | 1920-1960 arası kanunlar (alfabetik) | 1920-1960 arası kanunlar (numerik) | 1960-1961 arası kanunlar (alfabetik) | 1960-1961 arası kanunlar (numerik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (alfabetik) | 1962 den Bugüne kadar kanunlar (numerik) | Kanun Hükmünde Kararname | Tüzük | Yönetmelik | Talimatname | Muhtelif Mevzuat
Forum Kategorileri | Forum Arama | Programlar  |
Hukuk Arama Motoru | Site Ekle | Hukuk Güncel Haber | Mevzuat | Kanun | Khk. | Tüzük | Yönetmelik | İçtihat | Yarışma | Ne Yeni ? | Dizin 

BOZCAADA VE İMROZ KAZALARININ MAHALLİ İDARELERİ HAKKINDA KANUN Mevzuat Listesi

           BOZCAADA VE İMROZ KAZALARININ MAHALLİ
              İDARELERİ HAKKINDA KANUN
   Kanun Numarası    : 1151
   Kabul Tarihi     : 25/6/1927
   Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 20/7/1927 Sayı:638
   Yayımlandığı Düstur  : Tertip : 3 Cilt: 8 Sayfa: 983

  Madde 1- İmroz ve bozcaadaları mahalli anasırdan mürekkep teşkilatı hu-
susiyeye tabi ve Çanakkale Vilayetine merbut birer nahiyedir.

  Madde 2- Bu nahiyelerde intizamın temini için istihdam edilecek memur,
yerli ahaliden tayin olunur.

  Madde 3- Adanın menafii umuma ait mahalli işlerini tedvir ile mükellef bir
"nahiye meclisi" bulunur; nahiye müdürünün riyaseti altında on azadan terekküp
eder. Meclis iki sene için müntahaptır. Ada ahalisinden olup Teşkilatı Esasiye
Kanununa tevfikan müntehiplik için lazım gelen evsafı haiz olanlar bu meclise
aza intihap ederler. Ve mebusluk evsafını cami bulunanlar da nahiye meclisine
aza intihap olunabilirler.

  Madde 4- Meclis her sene nahiyenin senei atiye bütçesini ve senei sabıka
hesabı katisini tetkik ve müzakere etmek üzere Kanunusani ve Ağustos ay-
larında iki defa azami birer ay müddet ve nahiye müdürünün daveti ile içtimaatı
adiyesini akdeder. Hükümeti merkeziye veya nahiye müdürü lüzum gördüğü anda
nahiye meclisi fevkalade olarak içtimaa davet olunabilir.

  Madde 5- İdarei umumiyei vilayet kanuniyle vilayet meclisi umumilerine
mevdu vazaif, Bozcaada ve İmroz nahiyelerinde nahiye meclislerine tevdi edil-
miştir.

  Madde 6- Mecmuu, ada idarei mahalliyesi varidatının yüzde birini tecavüz
etmemek şartiyle reis ve azaya beher içtima için meclisce takdir olunacak hakkı
huzur verilir.

  Madde 7- Meclisin mukarreratı kanuna mugayir veya vazife ve salahiyeti
kanuniye haricinde olarak ittihaz edilmiş olduğu takdirde re`sen veya bu karar-
lardan şikayet edenlerin tahriri müracaatı üzerine mukarreratı vakıa, Çanakkale
Vilayeti İdare Heyetinin mütalaası alınarak, Dahiliye Vekaletince her zaman
iptal olunabilir. Meclis mukarreratının ada menafi mahalliyesine mugayeretinden
dolayı - ittihazı karar tarihinden on beş gün zarfında - itiraza nahiye müdürü
salahiyettardır. Bu takdirde müzakere zabıtnameleri ile karar metni, nahiye
müdürünün itiraznamesi Çanakkale Vilayetine gönderilir ve vilayet idare heye-
tince bir karara raptolunur.

  Madde 8- Meclis, muayyen olan zaman ve mekan haricinde içtima veya işbu
kanunile tayin edilmiş vazifeleri ifadan imtina eylediği takdirde, bir ay
zarfında yeniden intihap icra olunmak üzere, meclisi feshe Dahiliye Vekili
salahiyettardır.

   Madde 9- Kavanini muhtelife ile vilayat idarei hususiyelerine ve belediye-
ye tevdi ve tahsis edilmiş olan varidat, bu iki adanın hususi bütçelerine müte-
rettip varidatı mahalliyeyi teşkil eder.
*
  Varidatı mahalliyeye ait tarife ve miktar ve nispetleri tanzim ve tayin
hususunda meclisi umumi ve meclisi belediyelere raci olan vazife ve salahiyetler
bu iki adada nahiye meclislerine tevdi edilmiştir.

  Madde 10- Birinci maddede muharrer hidemat ve vazaifi mahalliyenin ifasına
müteferri masraflar ile mahalli idareye müterettip hidematı ve müessesatta
ifayı vazife eden memur ve müstahdemlerin maaş, tahsisatı fevkalade ve ücret-
leri, bu iki adanın hususi bütçelerine ithali muktazi masarifi mahalliyeyi
teşkil eder.

  Madde 11- Adaların nahiye meclislerince tetkik ve müzakere edilen bütçe
ve hesabı katiler, Çanakkale Vilayeti idare heyetinin mütalaası alınarak,
Dahiliye Vekaletinin tasdikı ile iktisabı katiyet eder. Münakale, tahsisatı
munzamma ve fevkalade suretleriyle bütçede vukua getirilecek tadilat aynı
eşkali kanuniyeye tabidir.

  Madde 12- Nahiye müdürü, adanın hususi bütçesinin amiri ita ve malmemuru
muhasibi mesulüdür. Ada emvali mahalliyesinin veznedarlığını ve tahsildarlığını
vesair kabız ve sarf muamelatını, Adanın memurini maliyesi, meclisçe takdir
olunacak aidat mukabilinde, idarei mahalliye hesabına ifa ederler.

  Madde 13- Her iki adada dini tesisat ile bunlara muhtas evkaf, idarei
mahalliyenin nazareti ve Hükümeti merkeziyenin murakabesi altında cemaatlerine
aittir. Cemaat mektepleri, hastane ve tedavihaneleri gibi gayrı dini tesisat
ile bunlara merbut ve mevküf emvali gayrimenkule bütün mevcudatı menkulesi ve
müştemilatı ile ve kaffei hukuk ve vecaibi ile idarei mahalliyeye devrolunmuş-
tur.

  Madde 14 - (Mülga: 5/2/1951-5713/1 md.; ihya: 16/7/1964-502/1 md.)
  Her iki adada maarif umur ve muamelatı, Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanun
ile İlk Tedrisat Kanunu ahkamına tevfikan tensik ve idare olunur. Tedrisat
Türkçe, umumi, meccani ve ladinidir. Çocuklarına kendi dini ve lisanını öğret-
tirmek istiyen veliler ehliyeti Hükümetçe musaddak ve tedrisatı Hükümetin daimi
teftişine tabi bulunmak ve masrafı kendileri tarafından tesviye edilmek şartı
ile hususi bir hocaya,umumi mektep binaları dahilinde tahsis edilecek dershane-
lerde program ve ders saatleri haricinde tayin olunacak bir saatte din ve lisan
derslerini okutabilirler. Her iki adada nahiye Maarif Encümeni, tedrisatı
iptidaiye meclisi salahiyetini haiz olmak üzere nahiye müdürünün riyaseti altın-
da tedrisat müfettişi veya başmuallim ve tabip ile nahiye meclisince kendi
azası içinden müntehap iki azadan terekküp eder.

  Madde 15- İdarei mahalliyenin nahiye müdürü tarafından mansup memur ve
ve müstahdemleri ada ahalisinden olmak şarttır. Evsafı matlubeyi haiz kimse
bulunmadığı takdirde diğer ada ahalisinden, bu da bulunmazsa Türkiye Cumhuriye-
tinin sair aksamı memaliki ahalisinden intihap olunabilir.

  Madde 16- Her iki adanın zabıtai mahalliye heyeti adalar dahilinde ve
sahillerinde zabıtai mania, adliye, belediye, sıhhiye ve sıhhiyei hayvaniye,
saydiye, rusimiye muamelatı ile mükellef olmak üzere jandarma nizamnamesine
tevfikan tensik edilir.
   Zabıtai mahalliye efradının adalı olması şarttır. Şu kadar ki İmroz`da
Bozcaadalı, Bozcaada`da İmrozlu efrat istihdamı ve adalar ahalisinden olan
efrat ile zabıtai mahalliye kadrosu itmam edilemediği takdirde jandarma nizam-
namesine tevfikan şeraiti matlubeyi haiz olmak üzere memleketin sair aksamı
ahalisinden dahi efrat tertibi ve tahsisi caizdir. Zabitan ve küçük zabitan
Jandarma nizamnamesine tevfikan mekatibi mahsusasından yetişmiş olmak şarttır.
Adalarda işbu zabıtai mahalliye heyetinin tensik ve ikamesi tarihinden itibaren
mevcut polis ve jandarma kuvvetleri tebdil olunur.
                                       *

  Madde 17- Her iki adada sakin nüfus, nahiye meclisince tesbit ve vilayet
idare heyetinin mütalaasiyle Dahiliye Vekaleti tarafından tasdik olunacak hudut-
lar dahilinde mahallelere tefrik olunur. Her mahallede intihap hakkını haiz
ahali kendi içlerinden aynı evsafı haiz üç kişiyi muhtar namzedi olarak intihap
ve bunlardan birini nahiye müdürü muhtar nasbeyler. Mahalle ihtiyar heyetlerine
mevdu vazaifi kanuniye müstakillen işbu muhtarın mesuliyeti tahtında ifa olunur.

  Madde 18- Çanakkale Vilayeti İdarei Hususiye teşkilatının Bozcaada ve
İmroz nahiyelerine şümulü yoktur. Her iki nahiyede mevcut belediye idareleri ve
belediye meclisleri ve köy ihtiyar meclisleri ve köy idareleri mülga olup bun-
lara ait menkul gayrimenkul emval, kuyudat, vazaif ve muamelat ve kaffei vecaip
ve taahhüdat mahalli idarelere intikal eder.

  Madde 19- Her iki adada Türkiye Cumhuriyeti kavanin ve nizamatının işbu
kanun ile kabili telif ahkamı baki ve mer`idir.

  Madde 20- Bu kanunun suveri tatbikiyesini mübeyyin olmak üzere Dahiliye
Vekaletince ihzar kılınacak talimatnameler Heyeti Vekile karariyle Reisicumhur
tarafından tasdik olunarak iktisabı meriyet eder.

  Madde 21- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

  Madde 22- Bu kanunun ahkamını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
                               1151/4
     1151 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATlN
         YÜRÜRLÜĞE GiRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun                         Yürürlüğe
 No.    Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler  giriş tarihi
________  ________________________________________ _____________
5713              _____         12/2/1951
 502              _____         23/7/1964
Mevzuat inceleme
Mevzuat-İçtihat-Makale

KDV Filo Kiralama Şirketleri (Fleetcorp) Borçlarını Devir ALan Varlık Yönetim Şirketleri
Filo Kiralama Şirketlerinin Borçlarının Varlık Yönetim Şirketlerine Devri Halinde KDV
Trafik kazasında kusuru olmayan alkollü sürücüye kasko hasarı ödenir
Keşide tarihinin tahrif edildiği ve ibraz sürelerinin geçtiği çekler Borçlu olunmadığının Tespiti
İkinci Nesil İnternet Sitelerinin Hukuki Statüsü

Tüm Mevzuat


Avukat hukuk mevzuat kanun içtihat


Avukatlar hukuk mevzuat yasa law legal
Hukuki Net


Wiki Blog Legal News directory Turkish Law in English Hukuk Arama Motoru Güvenlik


© Hukuki NET - Ulusal ve uluslararası Hukuk Sitesi olma özelliğiyle gerek avukat gerek diğer hukukçu arkadaş ve gerekse vatandaşlara ev sahipliği yapan, eğitim ve bilimsel alışveriş yapma amaçlı bir " Hukuk Rehberi " dir. İçeriğinde hukuk dallarına göre kategorize edilmiş mevzuat, makale , kanun, forum, hukuk sözlüğü, hukuk programları ve hukuk siteleri dizini bulunan hukuk bilgi bankası sistemidir.
© Hukuki Net internette ve Türk hukukunda bir marka olmakla birlikte ticaret veya iş amaçlı bir site olmayıp, herhangi bir ticari kurum, kuruluş, bilgisayar programı firması vb. tarafından desteklenmemekte, finans kaynağı reklam ve ekseriyetle site yönetimi olan, ücretsiz ve açık kaynak nitelikli bir hukuk sitesidir. Bununla birlikte Sitenin tüm hakları saklı olup, telif hakkı içeren içeriği izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz.
© Siteden yararlanmakla kullanım sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız. © Hukuki NET - Turkish Legal NetWork and Law Resources .

Hukuki NET Managed Dedicated Server Hizmetleri Netdirekt Hosting tarafından karşılanmaktadır.