Yazar Profili
Av.feyz Pazarbaşı
Konum: Istanbul - Turkiye
Doğum Günü: 30-08-1970
Web sitesi: http://www.pazarbasi.av.tr
E-mail: Gizli
Bilgi Yok
Tüm Ekledikleri > Av.feyz Pazarbaşı
» HIV (+) Hastaya Etik Yaklaşım ve Hasta Hakları
» İş Kanunu'nun işyeri hekimleri hakkındaki yeni düzenlemesine eleştiri
» Türk Tabipler Birliği sağlık personeline karşı işlenen suçlar için TCK.'na özel madde eklenmesini istedi
» Adli Tıp Kurumu 'nun durumu iyileştirilmeli
» Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
» Genel Sağlık Sigortası işlemleri Yönetmeliği
» Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliği
» Beşeri Tıbbi ürünler ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik
» Beşeri Tıbbi ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliği
» Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik
» Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
» Kan ve Kan ürünleri Yönetmeliği
» Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik şefi, Klinik şef yardımcısı ve Başasistan Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak Sınavlara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
» 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması hakkında kanun ile ilgili Anayasa Mahkemesi Kararı
» Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları
» Tıbbi Deontoloji ve iyi Hekimlik
» Yeni Türk Ceza Kanunu ve Hekimler (Panel)
» Yapı işlerinde işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü
» Uluslararası Sağlık Tüzüğü
» Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü
» Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü
» Tıpta Uzmanlık Tüzüğü
» Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi
» Sosyal Sigorta Sağlık işlemleri Tüzüğü
» Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine işişkin Tüzük
» Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname
» Radyasyon Güvenliği Tüzüğü
» Özel Hastaneler Tüzüğü
» Hekimlik Meslek Etiği Kuralları
» Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü
» Fizyoterapi ve Bunlara Benzer Müesseseler Hakkında Nizamname
» Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamname
» Verem Savaşı Hakkında Kanun
» Umumi Hıfzısıhha Kanunu
» Türk Tabipleri Birliği Kanunu
» Türk Kodeksi Hakkında Kanun
» Türk Eczacıları Birliği Kanunu
» Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu
» Tarım işçileri Sosyal Sigortalar Kanunu
» Tababeti Adliye Kanunu
» Tababet ve şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına Dair Kanun
» Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
» Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu
» Sıtma ve Frengi ilaçları için Kanun
» Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu
» Sağlık Personelinin Tazminat ve çalışma Esaslarına Dair Kanun
» Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun
» Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve çalışma Esaslarına Dair kanun, Devlet Memurları kanunu ve Tababet ve şuabatı Sanatlarının tarzı icrasına dair kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
» Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanunu
» 181 Sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
» Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun
» Radyoloji, Radiyom Ve Elektrikle Tedavi Ve Diğer Fizyoterapi Müesseleri Hakkında Kanun
» Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun
» Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun