+ Konuyu Yanıtla
1 den 6´e kadar toplam 6 ileti bulundu.

Konu: Başıboş köpekler

Başıboş köpekler Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Aug 2011
  Nerede
  -
  İletiler
  23
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Başıboş köpekler

  Sokaktaki başıboş köpeklerden dolayı ısırıldım ve kuduz şüphesiyle,hastanede tedavi edildim.Gerekli aşı takvimi verildi.Benim merak ettiğim bu başıboş köpeklerden kim sorumludur.Eğer ki belediye sorumluysa nasıl bir yaptırım uygulanabilir.Belediyelere, çalışmadıklarından dolayı temsili tazminat davası açabilirmiyim.Evet hukukseverler cevaplarınızı bekliyorum.  Hukuki NET Güncel Haber

  Başıboş köpekler konulu yargıtay kararı ara
  Başıboş köpekler konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Jan 2012
  Nerede
  bursa
  İletiler
  33
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: başıboş köpekler

  Açabilirsin ve kazanırsın..

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jun 2007
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  2.042
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: başıboş köpekler

  Yargıtay 9.Daire
  Tarih:2008-06-04
  Esas No:2008/1245
  Karar No:2008/7347

  DAVA : Tehlike yaratacak hayvanı serbest bırakmak suçundan sanık Hüseyinin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 177, 62/1. maddeleri uyarınca 100.00 Yeni Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair, (Havran Sulh Ceza Mahkemesi)'nin 09.04.2007 tarihli ve 2005/170 esas, 2007/81 sayılı kararı ile ilgili olarak;

  Sanığın kendisine ait danayı ormanda başıboş bırakması sonucunda, hayvanın olay günü müteveffaya vurarak ölümüne neden olduğu, sanığın bu sebeple bakımı ve gözetimi altında bulunan hayvanın muhafazasında ihmal gösterdiği, böylece üzerine atılı suçu sübut bulduğundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 177. maddesinden cezalandırılmasına karar verildiği,

  Ancak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 177. maddesinin gerekçesinde; "Suç, kişinin gözetimi altında bulunan hayvanın başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakması ile ya da bunların kontrol altına alınmasında ihmal göstermesi ile tamamlanır. Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişinin, bu fiillerinden dolayı bir zarar meydana gelirse; fiilin sebebiyet verdiği netice açısından kast veya taksirine göre cezalandırılacaktır." şeklinde ifade edildiği anlaşılmakla,

  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 177. maddesinin, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığının 563. maddesi olmasına göre, tanımlanan suçun tehlike suçu olduğu belirtilmesi karşısında, ilgili maddede, bu gibi hayvanların bir zarar meydana getirmesi şartı aranmadığı, bu itibarla bir zarar meydana gelmesi durumunda, eylemin vasıf değiştireceği,

  Sanığın söz konusu eyleminin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 177. maddesinde tanımı yapılan suçu aşarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesinde tanımlanan taksirle öldürme suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu halde Havran Sulh Ceza Mahkemesi'nin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 85 ve 22. maddeleri uyarınca taksirle öldürme suçundan yargılaması yapılmak üzere görevsizlik kararı vererek dosyanın Havran Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı'nın 03.10.2007 gün ve 50087 sayılı kanun yararına bozma talebine atfen Yargıtay C.Başsavcılığı'nın 31.10.2007 gün ve 2007/219751 sayılı tebliğnamesi ile Daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  KARAR : Kanun yararına bozma talebine atfen düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği, incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden, Havran Sulh Ceza Mahkemesi'nin 09.04.2007 tarih ve 2005/170 E., 2007/81 K. sayılı kararının CMUK'nın 309. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), müüteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay C.Başsavcılığı'na TEVDİİNE, 04.06.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Jun 2007
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  2.042
  Dilekçeler Sözleşmeler
  1
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: başıboş köpekler

  T.C.
  YARGITAY
  HUKUK DAİRESİ 4
  Esas No.
  1995/9668
  Karar No.
  1996/908
  Tarihi
  06.02.1996
  818-BORÇLAR KANUNU/41/44/55/86/56
  HAKSIZ EYLEM
  BİNA SAHİBİNİN SORUMLULUĞU
  HAYVAN VE YAPI MALİKİNİN SORUMLULUĞU
  KUSURSUZ SORUMLULUK
  KURTULUŞ BEYYİNESİ
  MÜTERAFİK KUSUR
  HAYVAN İDARE EDENİN SORUMLULUĞU
  KÖPEK ISIRMASI
  ÖZET
  HAYVAN İDARE EDENİN SORUMLULUĞU KUSURA DAYANMAYIP, TIPKI ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞUNDA OLDUĞU GİBİ BİR SEBEP SORUMLULUĞUDUR. BU NEDENLE, HAYVANLARIN VERDİKLERİ ZARARDAN DOLAYI, HAYVAN İDARE EDENİN TAZMİNATA MAHKUM EDİLEBİLMESİ İÇİN, ZARAR GÖRENİN, HAYVAN İDARE EDENİN KUSURUNU AYRICA KANITLAMASI GEREKMEZ. AKSİNE, HAYVAN İDARE EDEN KİŞİ, ANCAK BK.NUN 56. MADDESİNDE İFADE EDİLEN "KURTULUŞ BEYYİNESİ"Nİ KANITLAYABİLDİĞİ TAKDİRDE SORUMLULUKTAN KURTULABİLİR. ZARAR GÖRENİN, ZARARIN DOĞUMUNA VEYA ÇOĞALMASINA BİRLİKTE SEBEP OLMASI HALİNDE İSE, HAYVAN İDARE EDENİN SORUMLULUK DERECESİ, ZARAR GÖRENİN KUSURUNUN ŞEKLİ VE DERECESİNE GÖRE YA AZALTILIR, YA DA TAMAMEN ORTADAN KALKAR.
  DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine ilişkin hükmün davacı avukatı tarafından duruşma istekli olarak temyiz edilmesi üzerine; tetkik hâkimi tarafından düzenlenen rapor okunduktan sonra dosya incelendi, gereği görüşüldü:
  KARAR : Davacı, davalıya ait köpeğin ısırması sonucu maddi ve manevi zarara uğradığını ileri sürerek tazminat isteminde bulunmuş; davalı köpeğin iki yıldır bakıcısının idaresinde olduğundan husumetin ona yöneltilmesi gerektiğini, davacının kendi fiili ile zararın doğumuna yol açması nedeniyle Borçlar Kanununun 44. maddesi karşısında sorumlu olamayacaklarını savunmuş; mahkemece, davalının tüm önlemleri almış olduğu için doğan zarardan sorumlu olamayacağı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.
  Hayvan idare edenlerin sorumluluğunu düzenleyen Borçlar Kanununun 56. maddesine göre; "Bir hayvan tarafından yapılan zararı o hayvan kimin idaresinde ise o kimse hal ve maslahatın icap ettiği bütün dikkat ve itinayı yaptığını yahut bu dikkat ve itinada bulunmuş olsa bile zararın vukuuna mani olamayacağını ispat etmedikçe tazmine mecburdur". Hayvan idare etmekten ( hayvanı idaresi altında bulundurmaktan ) amaç, ondan iktisaden ve fiilen yararlanmaktır. Hayvandan sadece zevk için yararlanmak amacıyla onu eli altında bulunduran da hayvan idare edendir. Buna mukabil, hayvanın bakıcısı, hayvandan iktisaden faydalanmak maksadıyla onun zilyedi olmadığı ve sadece yardımcı sayıldığı için ( hayvanı idare eden ) sayılamaz. Onun için bakıcı Borçlar Kanunu md. 56'ya göre sorumlu değildir; kişisel kusurları varsa ancak BK. 41. maddesi gereğince sorumlu olabilir. Hayvanın gözetimi ehil bir yardımcı kişiye bırakılsa ve bu yardımcı kişinin özen ödevine aykırı davranışı ( kusuru ) sonucu hayvan bir zarara sebebiyet verse; bu durumda da hayvan idare edenin bir kusurundan söz edilemeyeceği halde, o zarardan sorumludur. ( Çünkü hayvan idare edenin sorumluluğu kusura dayanmaz; onun sorumluluğu ( tıpkı adam çalıştıranın sorumluluğunda olduğu gibi ) bir sebep sorumluluğudur. Bu bakımdan hayvanların verdikleri zarardan dolayı onu idaresinde bulunduranın tazminatla mahkum edilebilmesi için, zarar görenin, o kimsenin ayrıca kusurunu ispat etmesi gerekmez. Aksine, hayvan idaresi altında bulunan kişi BK. md. 56'da tanınmış olan ( kurtuluş beyinnesini ) ispat edebildiği takdirde ancak sorumluluktan kurtulabilir. Borçlar Kanununun 44. maddesindeki, zarar görenin zararın doğumuna veya çoğalmasına birlikte sebep olması hallerinde hayvan idare edenin sorumluluk derecesi zarar görenin kusurunun şekli ve derecesine göre ya azaltılır, veyahutta tamamen ortadan kalkar. İnceleme konusu olaya gelince: Davacının olay günü saat 24:00 sıralarında davalıya ait bahçe içerisinde bulunan K...... Bar'ın bahçe kapısından bara girmek amacıyla bahçeye ve oradanda bara girmek istediği anda, davalının maliki olduğu kurt köpeğinin saldırısı ve ısırmasına maruz kalarak yaralandığı tartışmasızdır. Köpeğin bakıcısının o civarda kapıcılık yapan Senayi olduğu, köpeği işyerinin içine bıraktığı ve köpeğe su vermek için aşağıya indiği ve işyerinin kapısının da o anda açık olduğu, davacının barın kapısından içeri girdiğinde köpeğin saldırısına maruz kaldığı adı edilenin ifadesi ile anlaşılmaktadır. Gerçi olay sırasında barın kapalı olduğu ve buna rağmen davacının bara girmek istediği anlaşılmakta ise de; bahçe kapısının açık olması ve saldırgan bir köpeğin kapısı açık bara bırakılması bakıcının özensizliğini ( kusurunu ) gösterir. Bakıcının bu kusurlu davranışından ise köpeğin sahibi olan davalı da hukuken sorumludur ( BK. md. 55,56 ). Öte yandan, davacının çalışır halde olmayan bara girmek istemesi ve bu konuda özensiz davranması şeklinde tezahür eden kusurlu hareketi ise ( davalının sorumluluğunun niteliği itibariyle ) illiyet bağını kesecek boyutta kabul edilemez. Ancak zarardan indirim nedeni olabilir.
  Açıklanan maddi ve hukuki esaslar gözetilmeden davanın tümden reddedilmiş olması yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda yazılı nedenlerle ( BOZULMASINA ) ve davacı yararına takdir edilen 6.000.000 lira duruşma avukatlık parasının davalıya yükletilmesine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 6.2.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi. 6.2.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  29-06-2009, 16:57

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Jan 2012
  Nerede
  rize
  İletiler
  60
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: başıboş köpekler

  dava aç kardeşim bizim burdada var senin açtığın dava örnek teşkiletsin ne bu ya tamam hayvanları sevelimde bunlarında tehlike yarattığını görmemiz lazım.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Apr 2005
  Nerede
  İZMİR
  İletiler
  19.921
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: başıboş köpekler

  Alıntı insanhakkı rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  dava aç kardeşim bizim burdada var senin açtığın dava örnek teşkiletsin ne bu ya tamam hayvanları sevelimde bunlarında tehlike yarattığını görmemiz lazım.
  HAyvan hakları kanununu bir inceleyin isterseniz,

  sorumluluk yerel yönetimlere ve tarım köy işleri bakanlığına yüklenmiş.Buradaki sorumluluk sahiplik anlamında olmadığından, bir tazminat davası açabileceğinizi sanmıyorum.
  Yerel yönetimlerin sorumluluğu, sahipsiz hayvanların korunması-barınması için alanlar oluşturmak şeklinde tanımlanmış genel olarak.
  EtrafıMızda gördüğümüz sahipsiz hayvanların çokluğu ve tehlike yaratabilecek durumda olabileceğini görebiliyorsak, yerel yönetimleri bu konuda bilgilendirip, gereğinin yapılmasını talep etmek ilk yapılacak olmalı. Sonrasında bu taleple ilgili işlem yapılmıyorsa, ilgili kuruma karşı idari işlem yapılabilir belki.!

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. Başıboş Apartman
  Merhabalar, Ankara da bir doğma büyüme bir apartmanda oturuyorum. Apartmanda yönetici yok. Birçok kez denediysemde kimseyi toparlama şansım...
  Yazan: bolcum Forum: Kat Mülkiyeti Hukuku
  Yanıt: 6
  Son İleti: 23-01-2010, 11:13:43
 2. Köpekler ile ilgili
  merhabalar,çok uysal bir köpeğim var.evevde bakıyorum.her gün düzenli olarak tuvalet ihtiyacı ve gezdirmek için dağlara gezmeye gidiyoruz,burası bir...
  Yazan: kiral Forum: Hayvan Hakları
  Yanıt: 10
  Son İleti: 03-11-2009, 20:44:11
 3. Çocuklar ve Köpekler Çimlere Basamaz (mı)?
  Merhaba. 20 blok tan oluşan bir sitede oturmaktayım. Sitemizin çok güzel ve bakımlı bir bahçesi ve çocuk oyun alanları var. Malesef bazı komşular,...
  Yazan: TaWSaN Forum: Hayvan Hakları
  Yanıt: 0
  Son İleti: 26-05-2009, 09:04:07
 4. Sevgili köpekler
  Sevgili köpekler, Ne oldu size böyle, çok mahzun görünüyorsunuz? Bakışlarınızda bir hüzün, neşeyle kuyruk da sallamıyorsunuz. Sizler ki,...
  Yazan: Harun Gür Forum: Hukuki.net Köşe Yazıları
  Yanıt: 4
  Son İleti: 16-02-2009, 22:52:07

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.