+ Konuyu Yanıtla
1 den 4´e kadar toplam 4 ileti bulundu.

Konu: Adli yardım talebi

Adli yardım talebi Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Jul 2003
  Nerede
  Samsun
  İletiler
  5.783
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Post Adli yardım talebi

  Adli yardım müessesesi, yeni HMK'da daha sade bir dil kullanılarak düzenlenmiştir.
  İlgili maddeler şu şekildedir:

  Adli yardımdan yararlanacak kişiler

  MADDE 334 - (1) Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, haklı oldukları yolunda kanaat uyandırmak kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.

  (2) Kamuya yararlı dernek ve vakıflar, iddia ve savunmalarında haklı göründükleri ve mali açıdan zor duruma düşmeden gerekli giderleri kısmen veya tamamen ödeyemeyecek durumda oldukları takdirde adli yardımdan yararlanabilirler.

  (3) Yabancıların adli yardımdan yararlanabilmeleri ayrıca karşılıklılık şartına bağlıdır.


  Adli yardımın kapsamı

  MADDE 335 - (1) Adli yardım kararı, ilgiliye, aşağıdaki hususları sağlar:

  a) Yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet.

  b) Yargılama ve takip giderleri için teminat göstermekten muafiyet.

  c) Dava ve icra takibi sırasında yapılması gereken tüm giderlerin Devlet tarafından avans olarak ödenmesi.

  ç) Davanın avukat ile takibi gerekiyorsa, ücreti sonradan ödenmek üzere bir avukat temini.

  (2) Mahkeme, talepte bulunanın, yukarıdaki bentlerde düzenlenen hususlardan bir kısmından yararlanmasına da karar verebilir.

  (3) Adli yardım, hükmün kesinleşmesine kadar devam eder.


  Adli yardım talebi

  MADDE 336 - (1) Adli yardım, asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkemeden; icra ve iflas takiplerinde ise takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesinden istenir.

  (2) Talepte bulunan kişi, iddiasının özeti ile birlikte, iddiasını dayandıracağı delilleri ve yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgeleri mahkemeye sunmak zorundadır.

  (3) Kanun yollarına başvuru sırasında adli yardım talebi bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya yapılır.

  (4) Adli yardım talebine ilişkin evrak, her türlü harç ve vergiden muaftır.


  Adli yardım talebinin incelenmesi

  MADDE 337 - (1) Mahkeme, adli yardım talebi hakkında duruşma yapmaksızın karar verebilir.

  (2) Adli yardım talebinin kabul veya reddine ilişkin kararlara karşı kanun yoluna başvurulamaz. Ancak, adli yardım talebi reddedilirse, sonradan gerçekleşen bir sebebe dayanılarak tekrar talepte bulunulabilir.

  (3) Adli yardım, daha önce yapılan yargılama giderlerini kapsamaz.


  Adli yardım kararının kaldırılması

  MADDE 338 - (1) Adli yardımdan yararlanan kişinin mali durumu hakkında kasten veya ağır kusuru sonucu yanlış bilgi verdiği ortaya çıkar veya sonradan mali durumunun yeteri derecede iyileştiği anlaşılırsa adli yardım kararı kaldırılır.


  Adli yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili

  MADDE 339 - (1) Adli yardım kararından dolayı ertelenen tüm yargılama giderleri ile Devletçe ödenen avanslar dava veya takip sonunda haksız çıkan kişiden tahsil olunur. Adli yardımdan yararlanan kişinin haksız çıkması halinde, uygun görülürse yargılama giderlerinin en çok bir yıl içinde aylık eşit taksitler halinde ödenmesine karar verilebilir.


  Adli yardım kararıyla atanan avukatın ücretinin ödenmesi

  MADDE 340 - (1) Adli yardımdan yararlanan kişi için mahkemenin talebi üzerine baro tarafından görevlendirilen avukatın ücreti, yargılama gideri olarak Hazineden ödenir.

  ---------------------------------------------------------------------------------

  334. maddenin gerekçesi şu şekildedir:
  (TASARININ 338. MADDESİ KANUNUN YASALAŞAN METNİNİN 334. MADDESİNE KARŞILIK GELMEKTEDİR.)
  MADDE 338 - Anayasada düzenlenen hak arama özgürlüğünün kullanılabilmesi ve adil yargılama hakkının unsurlarından olan, taraflar arasında silahların eşitliği ilkesinin hayata geçirilebilmesi için, gerekli yargılama giderlerini hiç veya sıkıntıya düşmeksizin ödeyemeyecek durumda bulunan kişilere, her türlü malî ve hukukî korunma taleplerinde kolaylık sağlanması, sosyal hukuk devleti ilkesinin gereklerindendir. Bu gereğin yerine getirilebilmesi ise adli yardım ile mümkün olacaktır.

  Adli yardımdan yararlanabilme koşulları, yoksulluk ve haklılıktır. Yoksulluk, tamamen fakr-u zaruret içinde bulunmak şeklinde anlaşılmamalıdır. Kendisi ve ailesinin normal geçimini sağlayacak kadar mal ve haklara veya gelire sahip olan bir kişinin, açmak zorunda kaldığı bir dava veya kendisine karşı açılan bir dava sebebiyle yapmak zorunda kalacağı harcamaları, kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zora düşürmeksizin karşılama gücünden yoksun olan kişilerin de adli yardımdan yararlanmaları icap eder. Haklılık koşulunun varlığı konusunda ise yaklaşık ispat Ölçüsünde hâkimde bir kanaatin oluşması gerekir. Talepte bulunan kişinin baştan açıkça haksız görülmüyor olması da, adli yardımın koşulu olan haklılığın ispatı için yeterli sayılabilir.

  Maddenin birinci fıkrası hükmü, 1086 sayılı Kanundaki düzenlemenin günümüz Türkçesine uyarlanmış şeklidir. Ancak metne geçici hukukî koruma taleplerinde de adli yardımdan yararlanılabileceği yolunda bir ilâve yapılmıştır. Bazen dava açılmadan önce talep edilmesi gereken ihtiyatî haciz ve ihtiyatî tedbir gibi geçici hukukî korumalarda özellikle teminatların oldukça yüksek meblağlara ulaşabileceği göz önüne alındığında, bu teminatı ve diğer yargılama giderlerini ödemek zorunda kalacak olan kişilere, haklı oldukları yolunda hâkimde kanaat uyandırmaları hâlinde, adli yardım sayesinde, tüm giderlerden geçici olarak muafiyet tanınması, etkin bir hukukî korumanın gerçekleşmesine önemli ölçüde hizmet edecektir.

  İkinci fıkrada, gerçek kişiler için öngörülen adli yardımdan, istisnaî olarak, kamuya yararlı dernek ve vakıfların da yararlanabilmeleri düzenlenmiştir. 1086 sayılı Kanunda, gerçek kişilerden başka sadece hayır kurumlarının adli yardım talebinde bulunabilecekleri düzenlenmişti. Ancak hukukumuzda, hayır kurumu adı altında bir tüzel kişilik kategorisi bulunmamaktadır. Kamuya yararlı dernek ve vakıfların faaliyetleri sırasında taraf olmak zorunda kalacakları dava ve işler sebebiyle yapacakları harcamaları karşılayacak yeterli malî kaynaklarının bulunmaması durumunda, gerçekleştirebilecekleri kamuya yararlı faaliyetlerin de tehlikeye girmesi söz konusu olabileceğinden, bu tür tüzel kişilerin de adli yardımdan yararlanmaları uygun bulunmuştur.

  Yabancıların adli yardımdan yararlanabilmeleri için ise yoksulluk ve haklılık koşulları yanında, karşılıklılık koşulunun da bulunması gerekir. Türkiye'de adli yardım talebinde bulunan yabancının, vatandaşı olduğu ülkede, Türk vatandaşlarının da adli yardımdan yararlanabildiklerinin ispatında, iki veya çok taraflı uluslararası antlaşmalar ve ilgili ülkenin kanunlarından yararlanılabileceği gibi, fiilî uygulamaların ispatı da yeterli olacaktır.  Hukuki NET Güncel Haber

  Adli yardım talebi konulu yargıtay kararı ara
  Adli yardım talebi konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Jul 2003
  Nerede
  Samsun
  İletiler
  5.783
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Adli yardım talebi

  Aşağıdaki şekilde bir dilekçe ile ilgili kurumlardan adli yardım başvurusuna dair evrakları toplayabilirsiniz.

  HMK 334 ve devamı maddeleri uyarınca yargılama giderlerini karşılama olanağım bulunmadığından, hukuki sorunlarımın halli için adli yardım talep ettiğimden, sicil kayıtlarınızda ismimin bulunup bulunmadığının dilekçem altına şerh düşülmesini saygılarımla arz ederim.

  Başvuru Sahibinin
  Adı :
  Soyadı :
  TC Kimlik No :

  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
  BAŞKANLIĞI’NA
  ORDU
  TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NE
  ORDU

  VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE,
  ORDU


  TRAFİK TESCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NE
  ORDU


  NOT :
  1. Muhtarlıktan veya Kaymakamlıktan ikametgah belgesi (2 adet)
  2. Muhtarlıktan fakirlik ilmühaberi (2 adet)
  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt örneği (2 adet)

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jul 2003
  Nerede
  Samsun
  İletiler
  5.783
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Adli yardım talebi

  Türkiye'de hangi şehirde ikamet ediyorsanız (Ör: Samsun), www.samsunbarosu.org.tr ye tıklayarak, adli yardım hakkında bilgi alabilirsiniz.
  www.ankarabarosu.org.tr
  www.istanbulbarosu.org.tr
  gibi şehir isimlerini değiştirdiğinizde, ilgili şehir barosuna ait web sitesine ulaşabilirsiniz.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Aug 2008
  İletiler
  34
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Adli yardım talebi

  Sayın avukatlar; baro ile görüştüm. Bana red cevap verildi. İş yerinde 5 yıldan fazla çalışmalarda baro avukat atamıyor gidin kendiniz bir avukat tutun denildi. Bazı arkadaşlar da sormuş 3 günmü 40 gün mü iş yerine gitmediniz diye. Ben toplam 30 gün devamsızdım. Fakat iş yerinde bu konuda bilgisi vardı. O yüzden bana ihtarı 30 gün sonra çektiler, ta ki ben yapılan edilenden dolayı mahkemeye gideceğimi söylediğim vakit. Öğrendiğime göre duyup bana söyleyen bazı mesai arkadaşlarım uyandırdı, abi özel hayatını ifşa edecek şekilde konuştu, bu hapis suçudur dediler. Ne konuda ne yapıcam bilmiyorum. Avukat tutacak durumda değilim. İş yerine girereken sağlıklıydım. Şimdi 3 ayda bir toplam değeri 7500 tl'lik sedef iğnesini olamazsam belki de hayatım sonlanacak. Lütfen biri yardım etsin. Bu arada işkura telefon ettim, bir sebep söyledi 29. sebep diye. İhbar ve kıdem tazminatımın da verilemeyeceğini öğrendim?
  Konu s.erel tarafından (23-06-2016 Saat 11:31:25 ) de değiştirilmiştir.

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. adli yardım talepli istinaf dilekçesinin karşı tarafa tebliği gerekir mi? adli yardım talebin tarafı var mıdır?
  Sayın HUKUKİ forum üyeleri ve yöneticileri bir konu hakkında görüş almak için yazıyorum, Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaş arasında ki...
  Yazan: eyges Forum: Hukuki Görüş ve Yorum
  Yanıt: 0
  Son İleti: 01-02-2019, 00:01:21
 2. [Nafaka Davaları] Tazyik hapsi + Nafaka artırımı + Adli yardım talebi
  Merhaba, 2012 yılında boşandım ve 2 çocuğum için 200'er lira nafaka ücreti belirlenmişti. Ancak boşanma sonrası girdiğim depresyon ve iyice...
  Yazan: bacolak Forum: Aile Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 11-07-2017, 21:42:37
 3. AYM başvurusunda harç parası için adli yardım talebi
  AYM ye başvuru harcını ödeyemeyecek olanlar başvuru formunun son sayfasındaki sonuç talepleri bölümünde belirterek adli yardımdan yaralanacak durumda...
  Yazan: özlem24 Forum: Anayasa Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 20-09-2016, 15:57:54
 4. Adli yardım talebi
  Davaya ilişkin hazırlanan esas dosyası ile birlikte adli yardım talebi dilekçeside sunulduğu takdirde Dava harçlarını yatırmadan dava tevzi edilirmi?...
  Yazan: hukuk2011 Forum: Miras Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 19-08-2011, 13:11:32
 5. Dava açılmadan önce adli yardım talebi
  Barolarımızın il sınırları içinde sunduğu asli yardım haricinde bir de Humk 465-472. maddeleri arsında düzenlenen ilgililerin mahkemeden mahkeme harç...
  Yazan: Av.Pınar Dündar Forum: Özel Hukuk
  Yanıt: 0
  Son İleti: 29-01-2007, 18:11:19

Bu sayfada bulunan kavramlar:

adli yardım talebi

adli yardim talebiadli yardım şartlarıadli yardim sartlariadli yardim talebi ve kapsamiadli yardım talebi dilekçe örneğiadli yardım talebinin reddine itirazadli yardım dilekçesi örneğiadli yardım talebi şartlarıadli yardım talepli boşanma dilekçesi örneğihangi durumda barodan adli yardim alamamadli yardımın şartlarıadli yardım talebi dilekçesiadli yardımdan yararlanma şartlarıadli yardımdan yararlanmaadli yardım için gerekli belgeleradli yardimdan yararlanma şartlariadli müzaheret talebihttp:www.hukuki.netshowthread.php92410-Adli-yardim-talebiihtiyati tedbir talebi adli yardimadli yardımdan kimler yararlanabilirdavada tapu vergisi adli yardimiidare mahkemesi icin adli yardim talebiadli uardim talebiadli yardim nasil alinir
Forum

İlgili Hukuk terimleri

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.