+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 13 ileti bulundu.

Konu: Açık fatura kapalı fatura nedir?

Açık fatura kapalı fatura nedir? Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Feb 2006
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  7
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Açık fatura kapalı fatura nedir?

  açık fatura ve kapalı fatura arsındaki farkı
  ben şöyel biliorum.açık fatura kaşe faturanın üst bölümüne basılmış.kapalı faturada kaşe faturanın altına basılmıştır.doğrumu sizce?

  birde kapalı faturda yani kaşe alta basılmış faturda ayriyeten tahsilat makbuzu alınmalımı  Hukuki NET Güncel Haber

  Açık fatura kapalı fatura nedir? konulu yargıtay kararı ara
  Açık fatura kapalı fatura nedir? konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Jul 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  4.244
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Açık/Kapalı Fatura Ayırımı


  Türk Ticaret Kanun;unun Fatura ve Teyit Mektubu başlıklı 23. Maddesi şu şekilde;dir.

  3. Fatura ve teyit mektubu:

  Madde 23 - Ticari işletmesi icabı bir mal satmış veya imal etmiş veyahut bir iş görmüş yahut bir menfaat temin etmiş olan tacirden,diğer taraf,kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini istiyebilir.

  Bir faturayı alan kimse aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde münderecatı hakkında bir itirazda bulunmamışsa münderecatını kabul etmiş sayılır.
  Şifahen,telefon veya telgrafla yapılan mukavelelerin veya beyanların muhtevasını teyit eden bir yazıyı alan kimse,aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde bir itirazda bulunmamışsa teyit mektubunun yapılan mukaveleye ve beyanlara uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.#8221;

  - #8220;Açık Fatura#8221; deyimi, bedeli ödenmemiş fatura,

  - #8220;Kapalı Fatura#8221; deyimi, bedeli ödenmiş fatura

  anlamında kullanılmaktadır.

  Bir fatura düzenlendiği zaman Vergi Usul Yasasının 231. maddesi hükümlerine göre faturanın baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya yetkili olanların imzasının bulunması gerekir. Bu fatura Vergi Usul Yasasının 229. maddesine göre müşterinin borçlandığı meblağı göstermektedir. Bu iki ifadeyi ve yasa hükmünü dikkate alarak düşündüğümüzde, bir faturanın düzenlenerek baş tarafının iş sahibi veya adına yetkili kimselerin imzası ile müşteriye verilmesi halinde, bu fatura müşterinin borçlandığı meblağı göstermektedir. Yani bedeli satıcı tarafından tahsil edilmemiştir. Piyasa düzenindeki ifadesi ile bu fatura, açık faturadır.

  Ankara Ticaret Odası tarafından alınan 21.12.1948 tarih ve 6 no.lu teamül kararı özeti aşağıya çıkarılmıştır.

  #8220;Ticarethane tarafından satışı yapılan mallara ait fatura muhteviyatı alıcı tarafından ödendiğinde, bayi tarafından faturanın altına damga pulu yapıştırılarak tarih, ticarethane klişe ve mührü ile birlikte selahiyattar olan tarafından imza edilerek pul iptal olunur. Bu şekildeki faturaya bedeli alınmış (kapanmış, akide edilmiş) fatura denir. Bedeli alınmıştır kaydını ihtiva etmeyen faturada damga pulu üzerine ticarethane klişe veya mührü ve selahiyetli olanın imzası mevcut olduğu takdirde, bu kaydın mevcut olmaması bir hüküm ifade etmez. Yani fatura bedeli ödenmiş, akide edilmiş sayılır.;

  Faturanın bedelinin tahsili ile ilgili yasalarımızda bir şekil şartı öngörülmemiş ve bir usul geliştirilmemiştir.

  Hazırlanan Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı;nda da yürürlükteki 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu;nun yukarıya alınan 23. Maddesinde bir değişiklik öngörülmemiştir.

  Faturanın alt kısmının satıcı veya adına yetkili kimselerce imzalanması

  müessesenin kaşesinin vurulması ve bedeli alınmıştır ifadesinin yazılarak tarih atılması ile faturanın bedelinin satıcı tarafından tahsil edilmesi hali oluşmuştur. Bu durumdaki fatura, kapalı faturadır.

  Bir faturanın bedelinin tahsil edilmesi durumunda

  a. Faturanın tanzim tarihi ile bedelini tahsil tarihi aynı tarihi taşıyabilir. Bu durumda satıcı ve müşteri ilgili faturayı, üzerinde taşıdığı tarihte muhasebe kayıtlarına geçireceklerdir.

  b. Faturanın tanzim tarihi ile bedelinin tahsil tarihi arasında farklılık olabilir. Diğer bir anlatımla fatura tanzim edildiği tarihte bedeli tahsil edilmemiştir. Fatura bedeli müşteri tarafından sonraki herhangi bir tarihte ödenecektir. Bu durumda faturanın bedelinin ödendiği tarihte ilgili fatura üzerinde faturayı kapatma işlemi yapılması olanaksızdır. Çünkü fatura muhasebe kayıtlarına tanzim tarihi itibari ile alınmıştır. Tahsil tarihi fatura tarihinden başka bir günü taşıyacağından bu fatura üzerinde işlem yapmamak gerekir. Çünkü, ilgili açık fatura satıcı firmanın kayıtlarında ve müşteri firmanın kayıtlarında açık (ödenmemiş) olarak görülmektedir. Her iki müessesede açık bulunan bu hesapların kapatılabilmesi için yapılacak en uygun işlem tahsilatı yapan satıcı firmanın tahsil ettiği para, çek veya senet karşılığında müşterisine tahsilat makbuzu vermesi halidir. Bu durumda hem satıcının hem de müşterinin hesapları kapanacaktır.

  Satıcının bir tahsilat makbuzu verememesi halinde müşteri firma parayı ödediği ile ilgili olarak kendisi tarafından düzenlenecek bir ödeme makbuzunu satıcıya imzalatabilir.

  Bu iki durumun dışında, satıcının tahsilat makbuzu, müşterinin ise ödeme makbuzu yok ise, bir kağıda satıcı tarafından tahsil edilen tutar, tahsilatın nakit, çek veya senet mi olduğu açık açık yazılarak ve kağıdın satıcı veya adına yetkili kimseler tarafından tarih atılarak imzalanması ve firmanın kaşesinin vurulması halinde de tahsilat işlemi tamamlanacaktır.


  Burada faturanın kapatılması ile ilgili olarak açıklanan hususlar satıcının ve müşterinin her ikisinin de birinci sınıf defter tutan tüccarlar olması halinde geçerli bulunmaktadır.

  Açık bir faturanın işletme defteri tutan satıcı ve müşteri arasında alınıp verilmesi durumlarında ise faturanın kapalı olup olmaması muhasebe açısından fark etmeyecektir. Ancak faturanın bedelinin ödenmiş olup olmaması durumu ve bu hususun ispatı iki taraf arasındaki hukuki bir durumdur. Satıcı ve müşteri arasında faturanın bedelinin tahsili konusunda bir ihtilaf olması halinde, faturanın açık/kapalı olmasına ve her iki taraf arasında alınıp verilmiş olan makbuzlara bakılacaktır.
  İstemin Özeti: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda davanın kabulüne yönelik olarak verilen hüküm süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmiştir.

  Davacı vekili, davalının fuel-oil satışı nedeniyle müvekkiline borcu olduğunu, bunun tahsili için yapılan takibe davalının itiraz ettiğini belirterek itirazın iptali talep ve dava etmiştir.

  Davalı vekili, davacıya tüm borcun ödendiğini davacının kapalı faturaya dayalı olarak takip yaptığını davacının alacağı ispat etmesi gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

  Mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

  Karar: Borçlar Kanununun 182/2. maddesinde, aksine sözleşme ve adet bulunmadığı takdirde, satıcı ile alıcının borçlarını aynı zamanda ifa ile yükümlü olduğu belirtilmiştir. Ayrıca faturanın kapalı olarak düzenlenmiş olması mal bedelinin peşin olarak ödendiğine karine teşkil edeceği kabul edilmektedir.

  Mahkemece (...) Ticaret ve Sanayi Odasından alınan cevabi yazıda yörede ticari yaşamın yeni geliştiği, faturalar üzerinde yapılan işlemler ve sonuçları hakkında yeterli bilgi birikimi olmadığı bu nedenlerle kapalı faturaların bedelinin ödenmiş olduğuna dair herhangi yerleşik bir ticari örf ve teamülün bulunmadığı bildirilmiştir.

  (...) Ticaret ve Sanayi Odasının ilgili yazısında,

  (...) Ticaret Odasının 21.12.1948 tarih ve 6 sayılı kapalı faturanın ödemeye karine teşkil ettiğine ilişkin teamül kararına aykırı bir yerel örf ve teamülün bulunmadığının da belirtildiği anlaşılmaktadır.

  Bu nedenle kapalı faturanın ödemeye karine teşkil ettiği ve bu karinenin aksinin davacı tarafından kanıtlanamadığı gözetilerek bir hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde karar tesisinde isabet görülmemiştir.

  Açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm bozulmasına oybirliğiyle karar verildi. (Yargıtay 19 Hukuk D. Tarih: 18.01.2001 Esas: 2000/6236, Karar: 2001/300,  - - · - -
  Davacı satıcı, davalı alıcının almış olduğu ekmek bedelini ödemediğini ileri sürmüş ve davalıda, faturalarla bedelin ödendiğini savunmuştur. Taraflar delillerini ibraz etmiş ve incelenen belgelerin suret olduğu anlaşılmıştır. Taraflar bu delillere dayanmış olmasına göre delillerin asılları getirilmesi ve faturaların kapalı olup olmadığı belirlenmelidir. Kapalı fatura ibrazı halinde, bu faturaların davalı alıcı tarafından ödendiğinin kabulü gerekir. Aksi halde, yani faturalar açık ise bu taktirde de satış bedelinin ödenmediğinin kabulü ile ispat ehliyetinin davalıya düştüğünün kabulü zorunlu olur. (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi; 11.09.1997, E:1997/5184, K:1997/5705)(Yargıtay Kararları Dergisi, Cilt 23, Sayı 11, Sayfa 1739)


 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Feb 2006
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  7
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  cevaplarınız için çok teşekkür edrim....ben mühendisim.yani hukuk ile ilgileniorum ve bu bilgi dağarcığımıd agün geçtikce ilerletiorum.bunu açıkladım çünkü size sorum bir hukukçu gibi değil nacizane bilgi düzeyi düşük bir vatandaş gibi olcak.yanıtlarınız için teeşkkkür edrim şimdiden.

  yani ben bir fatura alırsam ve bu faturanın en altı kaşelenip imzalanmışsa ,bu fatura kapalı faturadır ve borcu tahsil edilmiştir demek tir değilmi?bu faturaya ayriyeten tahsilat makbuzu kesmek gerekmez.

  birde ben arbamı noter satışı ile takasa verdim ve ayrıca takas sözleşmesi yaptık arbanın değeri takas sözleşmesinde 28000ytl idi.yeni aracıda takasa verdiğim yerden aldım ve onunda faturdaki değri 28000ytl idi fakat yeni aldığım arbanın faturası açıktı yani kaşe üste basılmış ben bunu söleimde tahsilat makbuzunun takasa verdim araç sözleşmei oldu söylendi.?sizce bu doğrumu

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Feb 2006
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  7
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  birde ben bir fatura alıp bedelini ödediğimde

  1)faturanın altına pul yapıştırtmalımıyım ve bunun üzerine kaşe vurdurup imzalatmalımıyım?
  2)pula gerek olmaksızın sadeşe faturanın altını kaşeletip imzalatsam yetermi?eğer nakit ödedi isem.
  3)yada kredi kartı ile ödedi isem sadece bu slibi saklamam yeterlimi?


  bu maddelerden hangisi yada hangilerini yapmalıyım?

  değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederim..


 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Jul 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  4.244
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  Aslında çok açık bir biçimde anlatıldı ama tekrar edelim

  ticaret odasının yazısı
  fatura muhteviyatı alıcı tarafından ödendiğinde, bayi tarafından faturanın altına damga pulu yapıştırılarak tarih, ticarethane klişe ve mührü ile birlikte selahiyattar olan tarafından imza edilerek pul iptal olunur. Bu şekildeki faturaya bedeli alınmış (kapanmış, akide edilmiş) fatura denir. Bedeli alınmıştır kaydını ihtiva etmeyen faturada damga pulu üzerine ticarethane klişe veya mührü ve selahiyetli olanın imzası mevcut olduğu takdirde, bu kaydın mevcut olmaması bir hüküm ifade etmez. Yani fatura bedeli ödenmiş, akide edilmiş sayılır.;


  faturanın içeriği alıcı tarafından ödendiğinde satıcı faturanın altına damga pulu yapıştıracak tarih ve kaşe ve imzaya yetkili bir kişi tarafından imzalanacak böyle bir faturada bedeli alınmıştır kaydı olmasına gerek olmayacaktır.

  açık kapalı faturaların yargı uyuşmazlıklarında ispat yükü duruma göre yer değiştirecektir. ödemeyi ispatlayan her türlü belgeyi elinizde bulundurmanız elbette faydalıdır

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Feb 2006
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  7
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı

  .KAPALI FATURA:Peşin olarak yapılan ödemelerde fatura kapalı kesilir.Yani faturayı kesen firmanın kaşe ve imzasıfaturanın orta boşluğuna basılır.
  2.AÇIK FATURA :Çek,veya senet ile veyahut nakit olarak ama daha sonra yapılacak ödemeler için açık fatura kesilir.Bunda da firma kaşesi ve imza faturanın en üst kısmına basılır. birçok muhasebe kitabında ve borçlar hukukunda fatura tarifi böyle yapılmış.yani faturaya damga pulu yapıştırılması istenmior.


  birde sanırım senet,tahliye tahahkkuku ,fatura,sözleşme gibi belgelere artık damga pulu istenmior sanırım.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  May 2008
  İletiler
  18
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Açık fatura kapalı fatura nedir

  Alıntı kaizma rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  .KAPALI FATURA:Peşin olarak yapılan ödemelerde fatura kapalı kesilir.Yani faturayı kesen firmanın kaşe ve imzasıfaturanın orta boşluğuna basılır.
  2.AÇIK FATURA :Çek,veya senet ile veyahut nakit olarak ama daha sonra yapılacak ödemeler için açık fatura kesilir.Bunda da firma kaşesi ve imza faturanın en üst kısmına basılır. birçok muhasebe kitabında ve borçlar hukukunda fatura tarifi böyle yapılmış.yani faturaya damga pulu yapıştırılması istenmior.


  birde sanırım senet,tahliye tahahkkuku ,fatura,sözleşme gibi belgelere artık damga pulu istenmior sanırım.
  iyi gunler.
  Yazmis oldugunuz mesajda 2.açık fatura kısmındaki açıklamanızı hangi kanun ve maddesine göre yazdığınızı öğrenebilir miyim? bunu bir yere sunmak için soruyorum yoksa bilgilerinizle ilgili bir amaçla sormadım. "Çek,veya senet ile veyahut nakit olarak ama daha sonra yapılacak ödemeler için açık fatura kesilir" bu hangi kanun ve maddede belirtilmektedir. saygılar.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Jun 2008
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  39
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: Açık fatura kapalı fatura nedir

  konuyu önemseyip okuyan herkese teşekkür ederim.
  ben kaporta boya servis işletmecisiyim. bilindiği gibi artık hasarlı araçların ödemelerinin neredeyse tamamı sigorta şirketleri aracılıyla yapılmaktadır. kaza yerinde tutanak tutulur, servise eksper çağrılır. masraf işçilik ve parça olarak net olarak anlaşılır. ve araç yapılır.sigortadan alınan rakam net tir.
  ancak ödeme ruhsat sahibi adına çıkar. müşteri aracının yapılmasında en ufak bir şikayeti olmamasına rağmen sigortadan adına havale olan bu masraf parasını bize ödememek için telefonlarını kapatmış, ulaşamıyoruz. eksperle anlaştığımız rakam üzerine kesilmiş olan fatura ile araç üzerine tedbir koydurma ve haciz başlatmamız mümkün olabilirmi.??

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Oct 2008
  Nerede
  Moskova
  İletiler
  1.568
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Açık fatura kapalı fatura nedir?

  Yukarıdaki açıklamalarda arkadaşlar olayı Türk Ticaret Kanunu açısından ele almışlar. Maalesef ülkemizde kanunlar birbiriyle çok fazla çelişir. Vergi Usul Kanunu'nda faturanın nasıl düzenleneceği ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Söz konusu madde de kapalı fatura uygulaması red edilmiş her türlü faturada üst tarafta imza bulunması zorunlu kılınmıştır. Yani vergi kanunları açısından tüm faturaların üst tarafında imza bulunması gerekir ve aksi durum usulsüzlük cezasını gerektirir. Vergi uygulamalarında kapalı fatura tanımlanmamıştır. Vergi kanunları açısından kapalı fatura yoktur.

  Faturanın Nizamı

  V.U.K Madde 231- (2365 sayılı Kanunun 35'inci maddesiyle değişen madde) Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur:


  1. Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturaları şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir.


  2. Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur.


  3. Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.


  4. Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası bulunur.

  5. (3239 sayılı Kanunun 20'nci maddesiyle değişen bent) Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî 7 gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

  6. (3239 sayılı Kanunun 20'nci maddesiyle eklenen bent) Bu Kanunun 232 nci maddesinin birinci fıkrasına göre fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. (Ancak bu sorumluluk, aynı maddenin 2 nci fıkrasının uygulandığı halleri kapsamaz.) Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.
  Konu selcukgulten tarafından (14-07-2010 Saat 09:15:43 ) de değiştirilmiştir. Sebep: Yazım Hatası

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Jul 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  4.244
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Açık fatura kapalı fatura nedir?

  Fatura yerine göre hem vergi hukukunun hem de ticaret hukukunun konusu oluşturabilir. Bilindiği üzere faturaya konu mal veya hizmete bedeline ilişkin olarak taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda hakkın varlığı, ispatı açısından özel hukuk kuralları uygulanacaktır. Eğer bu kurallar arasında boşluk var ise doğal olarak diğer yasalardaki hükümlere de müracaat edilebilecektir.

  Fatura aynı zamanda vergi hukukuna ilişkin bir uyuşmazlığın konusu ise vergi hukuku kuralları uygulanacaktır.

  Soruyu soran arkadaşın fatura bedelinin tahsil edilip edilmediğinin ispatı için sorulduğu düşünülerek cevap verilmiştir.

+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon

Benzer Konular :

 1. Kapalı fatura
  İyi günler, Başımda bir sıkıntı var onunla ilgili bilgi almak istiyorum. Dekorasyon işi yaptırdığım bir kişiye iş bittikten sonra 3000 tl parasını...
  Yazan: bayırköy Forum: Ticaret Hukuku
  Yanıt: 3
  Son İleti: 26-08-2012, 19:14:43
 2. Açık ve kapalı fatura olayı?
  Kimler özellikle açık tip (ödemesi yapılmamış...) fatura ile karşılaşır...? Bir şekilde biryerlerden mal alan, alışveriş yapan sokaktaki vatandaş bu...
  Yazan: meraklıüye Forum: Ticaret Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 07-01-2012, 18:45:57
 3. avea gs mobile kapalı modeme Yüksek Fatura Tutarı
  Avea gs mobile 3g 5 gb kotalı aylık 19,00 TL lik modem aldım 24.11.2011 17:00 sularında kapsama nedenlerinden dolayı 26.11.2011 21:56 avea musteri...
  Yazan: fix_faces Forum: Bilişim Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 12-12-2011, 17:05:01
 4. Avea gs mobile kapalı modeme Yüksek Fatura Tutarı
  Avea gs mobile 3g 5 gb kotalı aylık 19,00 TL lik modem aldım 24.11.2011 17:00 sularında kapsama nedenlerinden dolayı 26.11.2011 21:56 avea musteri...
  Yazan: fix_faces Forum: Tüketici Hakları
  Yanıt: 0
  Son İleti: 11-12-2011, 19:31:02
 5. Kapalı Olan Hatta 1,480TL Fatura
  Merhabalar. Yaklaşık olarak 1 senedir avea faturalı hat kullanıyordum. Gecen ay kapatma talebi verip son olarak 200tl fatura ödedikten sonra bugun...
  Yazan: triakin Forum: Tüketici Hakları
  Yanıt: 2
  Son İleti: 06-03-2010, 21:10:07

Bu sayfada bulunan kavramlar:

açık fatura nedir

Kapalı fatura nedir

http:www.hukuki.netshowthread.php8504-Acik-fatura-kapali-fatura-nedir

açık faturada imza nereye atılır

acik fatura

https:www.hukuki.netshowthread.php8504-Acik-fatura-kapali-fatura-nedir

faturada imza altta olursa

acik fatura ornegi

açık fatura kapalı fatura nedir

açık fatura

kapali fatura

FATURA KAPATMA

açık fatura nasıl kesilir

faturada parayi pesin alinca

açık ve kapalı fatura tanımıaçık kapalı fatura nediracik fatura nasil kesilirfaturada imza altta iseacik ve kapali fatura nediraçık ve kapalı fatura nedirfatura da pesin odemelerde kase nereye basiliraçık ve kapalı faturaaçık ve kapalı faturada mal bedeli nasıl ödenirkapali fatura ne zaman kesilirkapalı fatura
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.