+ Konuyu Yanıtla
1 den 6´e kadar toplam 6 ileti bulundu.

Konu: Külliyât-ı Letâif'ten Bir Fıkra

Külliyât-ı Letâif'ten Bir Fıkra Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Nov 2010
  Nerede
  Konya
  İletiler
  225
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Külliyât-ı Letâif'ten Bir Fıkra

  Faik Reşad'ın, "Külliyat-ı Letaif" isimli eserinde şöyle bir fıkra kayıtlıdır:

  "Pinti Hamid, birgün hastalanmış.Adamlarından birisi geçmiş olsun ziyaretine gelirken kesilmiş bir tavuk getirmiş. Pinti Hamid, cariyesini çağırıp:

  - "Devlet! Şu tavuğu al, kaynatıp suyuna bir çorba pişir.Eti dursun; yarın öbür gün yine suyuyla çorba yaparsın" demiş.

  Evde üç-beş gün bu minval üzere tavuk kaynatılıp suyu alınmışNihayet Devlet, birgün tavuğu çömleğiyle birlikte Hamid'in önüne koyup demiş ki:

  "Efendi! Kaynaya kaynaya tavuğun işi bitti, posası kaldı. Bir daha kaynarsa dağılacak. Şunu böylece ye, gitsin!" Hamid'in pintiliği üzerinde olmalı ki atılmış:

  "-Devlet'çiğim! Eğer, bu tavuğu dağıtmadan bir kere daha kaynatır, çorbasını yaparsan vasiyet ederim ki ben öldükten sonra seni malımdan azad etsinler, hatırını hürrem ü şad etsinler."

  Devlet'in cinleri bu sefer tepesine fırlamış:

  "-Teşekkür ederim efendi!...Benim yerime şu tavukcağızı azad etsen, daha büyük sevaba gireceksin!"

  Benzeşen özellikteki rastgele konular:
  Hukuki NET Güncel Haber

  Külliyât-ı Letâif'ten Bir Fıkra konulu yargıtay kararı ara
  Külliyât-ı Letâif'ten Bir Fıkra konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Nov 2010
  Nerede
  Konya
  İletiler
  225
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Külliyât-ı Letâif'ten Bir Fıkra

  " Kemal-i hısset-i denâet ile meşhur olan Pinti Hamid bir gün hasta olup kendüye mualece itmek içün bir tabib getürtmüş.Tabib geldükde , hastanun hastalığını bildiğinden " Peşin kendüye kırk guruş virilür ise tababet iderüm " deyu cevab virmek ile Pinti-i mezkur " Yarın gel, sana cevab vireyüm " dimiş.Tabib gitdükde mahalle imamını çağırup sual ider ki; " Ben vefat ider isem kaş guruş ile kaldurursun?" ; imam dahi "Yirmi guruş ile kaldururum" dedikde Pinti Hamid, " Bu suretde ölmek, tabibe bakdırmakdan kârlı oluyor." diyerek tabibi tard eylediği(kovduğu) menkuldür."

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Apr 2003
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  12.163
  Dilekçeler Sözleşmeler
  3
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Külliyât-ı Letâif'ten Bir Fıkra

  Süpper fıkralar cidden. Bir de hayal meyal bi fıkra hatırlıyorum Osmanlı'da tembeller için bir barınak nevi yer yapılmış bir süre sonra dolup taştığı görülmüş padişahın vezirine millet tembelliğe yeğliyor nasıl çözeriz bu işi diye sorunca vezir tambelhanede yangın çıkaralım hakiki tembelleri tespit ederiz diyor sonra çıkan yangınla tabi herkes kaçışıyor bir tembel oturduğu yerden "imdaaat yanıyoruuum" diye sesleniyor diğer yanda bir tembel "söyle iki kişiiiiii" diyor

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Nov 2006
  Nerede
  izmir
  İletiler
  2.369
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Külliyât-ı Letâif'ten Bir Fıkra

  Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi'nde Bulunan El Yazması Bir Eser: Atalarsözü Külliyâtı

  Atasözlerini sistemli olarak derleme işi, Tanzimat döneminde başlamış, Cumhuriyetle birlikte artarak devam etmiştir. Bu dönemde kaleme alınmış eserlerden birisi de Hüseyin Görbil'e ait olan Atalarsözü Külliyâtı'dır.
  El yazması olan bu eser, Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Y/693 numarada
  kayıtlıdır.

  Yirmi dosyadan oluşan eser, atasözlerinin yanında deyim, tekerleme, duâ ve ilenç gibi halk biliminin çeşitli ürünlerini içermektedir. Görbil, Külliyâfın "Medhal" kısmında, "atalarsözü"ne dâir kendi dönemine kadar yazılanları, kısmen veya özetleyerek bir araya getirmiş; bunlar üzerinde yer yer değerlendirmelerde bulunmuştur. Eser, iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda (1-9 arası dosyalar) "atasözleri", alfabetik olarak sunulmuştur. İkinci kısımda ise (10-19) bunlar, konularına göre sınıflandırılmış; başlıklar altında ilgili sözlere yer verilmiştir. Son dosya, Fâik Reşâd'ın Külliyât-ı Letâif inden derlenmiş fıkralardan oluşmaktadır.


  Türk halk bilimi, Türk halkına ait her şeyi içine alan, halkın maddî ve manevî kültürünü konu edinen önemli bir bilim dalıdır.
  Türk milletinin dün¬ya görüşünü, dinî duygu ve inançlarını, yaşam biçimini, sanat zevkini, âdet, gelenek ve göreneklerini aksettiren ürünleri inceleyen halkiyat, nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşmış önemli kültür hazinelerini sınıflandırarak değerlendirir.

  Halk biliminin başlıca konularından olan "düğün, bayram, kandil, doğum, ölüm, ad koyma, kan kardeşliği gibi gelenekler; cin, peri, büyü, efsun, muska gibi halk inançları; türkü, mâni, masal, efsane, tekerleme, bilmece, atasözü gibi halk edebiyatı ürünleriyle halk musikisi, halk tiyatrosu ve halk oyunları" bizleri içinde bulunduğumuz toplumun sosyal örgüsüne bağlayan önemli unsurlardır.

  Bu münasebetle halk arasında canlı bir gelenek hâlinde yaşayan türlü inanış ve davranışlar, halk biliminin ilgi alanına giren eserler aracılığıyla bizi etkiler, içimize siner.

  "Atalarımızın, uzun denemelere dayanan yargılarını genel kural, bilgece düşünce ya da öğüt olarak düsturlaştıran ve kalıplaşmış biçimleri bulunan kamuca benimsenmiş öz sözler" i olan atasözleri de, halk biliminin ilgilendiği önemli dil varlıklarından birisidir.

  Veled İzbudak, atasözlerinin değer ve önemiyle ilgili şöyle der: "Türk'ü anlamak için malûm olan birçok vasıtaların birincilerinden sayılan tarihten, hattâ Türk'ün kendisinden ve lisanından ve eş'ârından, âdâtından ve âsârından ziyâde bence (Atalarsözü) hepsine tercih olunur." Dehri Dilçin de atasözlerine ve derlenmeleri husûsuna büyük önem atfedenlerdendir: "... herhangi bir ulusun ictimaî ve kültürel sahalarda ne gibi merhalelerden geçtiği, nasıl bir istihâle devresi yaşadığı ve bugün ne durumda bulunduğu öğrenilmek istenirse o milletin millî tarihi ve diğer hususî varlıkları yanında atasözlerini de, muhtelif tabakalara ve sınıflara ayırarak gözden geçirmek ve incelemek icap eder.
  Fakat bu yolda bir inceleme yapabilmek için her şeyden evvel gerekli malzemenin toplu bir hâlde elde bulunması lâzımdır."
  "Hikmetü'l-avâm" olarak da tanımlanan Türk atasözlerinin adı bilinen ilk derleyicisi, Kaşgarlı Mahmuddur.
  Aynı dönem eserlerinden olan Kutadgu Bilig ile Atabetü 'l-Hakâyık'da ise atasözlerinin nazım içerisinde kullanıldığı görülür.

  Oğuz Türkçesi ile söylenmiş atasözleri bakımından oldukça zengin bir kaynak olan Dede Korkut Kitabı, Berlin Devlet Kütüphane si'ndeki Oğuznâme ile Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde kayıtlı Oğuznâme' deki atasözleri, Süleymaniye Kütüphane si'nde bulunan Kitab-ı Atalar*, Bibliothèque Nationale'deki Türk Atasözleri yazması, sahanın önemli kaynak eserlerindendir.
  Şâirlerin dîvânlarının da bu hususta önemli kaynaklardan olduğu vurgulanmalıdır. Özellikle Güvâhî'nin Pend- nâme ' sinin, içerdiği atasözleri, deyimler, fıkralar ve masallarla, manzûm eserler arasında ayrı bir yeri bulunmaktadır.

  Atasözleri
  ile ilgili önemli çalışma alanlarından birisi de derleme ve yayınlama yönünde yapılan çalışmalardır. Atasözlerini sistemli olarak derleme işinin, Tanzimat döneminde başladığı söylenebilir. Bu dönemde yapılan çalışmaların başlıcaları şunlardır: Vâcid Efendi'nin Durûb-ı Emsâl'i, Şinâsî'nin Durûb-ı Emsâl-i Osmâniyye'si, Ahmed Vefik Paşa'nın Atalar Sözü-Türkî Durûb-ı Emsâl'i, Ahmed Midhat Efendi'nin Durûb-ı Emsâl-i Osmâniyye-Şinâsî Hikemiyyâtının Ahkâmını Tasvîr.

  Tanzimat dönemi edebiyatçılarının atasözlerine dâir yazdıkları bu eserler, onların halk dili ve kültürüne karşı duydukları alakanın tabîî bir neticesi olarak meydana gelmiştir.
  Bu ilgi ve alaka Cumhuriyet döneminde de artarak devam etmiş; atasözleri, yeni derleme ve inceleme çalışmalarıyla üzerinde en çok durulan konulardan biri olmuştur. Bu dönemde kaleme alınmış eserlerden birisi de Türk Tarih Kurumu Kütüphane si'nde bulunan Hüseyin Görbil'e ait olan Atalarsözü Külliyâtı' dır.
  Bu eseri konu edinmemizin sebebi, atasözleriyle ilgili kendi dönemine kadar yapılmış çalışmaların özetini sunması ve zengin folklor malzemesine sahip olmasının yanı sıra, tespit edebildiğimiz kadarıyla eser üzerinde günümüze kadar herhangi bir çalışmanın yapılmamasıdır.

  ABDÜLMECİT İSLAMOĞLU
  Dr., ANKARA Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  NOT:Özet alıntı.
  http://www.nuveforum.net/1601-ilahiy...ozu-kulliyati/

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Sep 2008
  Nerede
  ANTALYA
  İletiler
  220
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Külliyât-ı Letâif'ten Bir Fıkra

  Osmanlı zamanında bir beyefendi bir hanımefendinin karşısına geçer der ki;

  ''-Ey ...dilberi rana! ...Ey tesadüf-ü müstesna! O mahrem suratınızı görünce size lahza-i kalpten sarsıldım... Niyetim acizane-i taciz etmek değildir...Bilakis efkar-i umumiyede ufak bir aile bacası tüttürmektir.. Sözlerim sizi temin ve tatmin edecekse şayet,zevc-i izdivacınıza talibim!..''

  Hanımefendi de cevaben der ki;

  ''-O mahrem suratınıza bir sille-i osmaniye nakşedersem sekte-i kalpten terk-i hayat edersiniz...''
  Hep ''Hayır!'' Desede Bana Hayat, Hep ''Hayırlısı!'' Diyeceğim Hayata İnat...

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Nov 2010
  Nerede
  Konya
  İletiler
  225
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Külliyât-ı Letâif'ten Bir Fıkra

  Arkadaşlarıma, açmış olduğum konuya alâkalarını esirgemeyip, kaydettikleri fıkralar ve bilgiler için teşekkür ediyorum.

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. CMK 153 Fıkra 4
  CMK 153 Fıkra 4 (4) (Değişik fıkra: 25/05/2005-5353 S.K./23.mad) Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren dosya...
  Yazan: Adaletin Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 08-07-2011, 10:12:22
 2. CMK 147 fıkra C
  CMK 147 fıkra C c) Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukukî yardımından yararlanabileceği, müdafiin ifade veya sorgusunda hazır...
  Yazan: Adaletin Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 06-07-2011, 21:05:00
 3. Fıkra gibi
  Olayin kahramanlari, iki universite ogrencisi. koyu geyik muhabbetinin dugumlendigi durumlardan birinde, bu iki kafadar bir iddiaya girer. ...
  Yazan: Av.Fırat Bayındır Forum: Mizah - Eğlence
  Yanıt: 8
  Son İleti: 16-04-2006, 12:34:31
 4. Fıkra
  Yalnızlıktan bunalan adam papağan marketine gider. En güzel papağan en ucuzudur. Papağana sorar: Neden bu kadar ucuzsun? Görmüyor musun abi benim...
  Yazan: uuuu Forum: Mizah - Eğlence
  Yanıt: 4
  Son İleti: 17-04-2005, 01:20:07
 5. Fıkra
  Metin zengin bir adam muhasebecisini, doktorunu ve avukatını biraraya toplamış ve sizlere büyük miktarda para vereceğim ancak bu borçtur. Ben...
  Yazan: armağan Forum: Mizah - Eğlence
  Yanıt: 2
  Son İleti: 24-10-2003, 10:07:46

Bu sayfada bulunan kavramlar:

letaif acma

faik reşatın külliyat eseri

faik resat fikra tasnifi

pinti fikralari

http:www.hukuki.netshowthread.php81960-Kulliyat-i-Letaif-ten-Bir-Fikra

atalarsozu iyirmi dene

Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2019 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2019 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2019 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.