selam
2010/106 danıştay sekizici daire Açıklanan nedenlerle, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin; Ek-3 sayılı çizelgesinin "Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi" yan dalını düzenleyen 11. satırı ile 11. maddesinin (ç) ve (g) bentlerine ilişkin olarak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmiş olduğu anlaşıldığından bu düzenleme yönünden yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne, Yönetmeliğin 4. maddesinin (j) bendi, 27. maddesinin 2., 3. ve 4. fıkraları, 28. maddesinin 3.fıkrası, Geçici 2. maddesinin 1. fıkrası, Geçici 3. maddesinin 1. fıkrası yönünden yürütmenin durdurulması isteminin reddine 18.05.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.Burada ne kastediyor. tsk