+ Konuyu Yanıtla
1 / 12 Sayfa 1234567891011 ... SonSon
1 den 10´e kadar toplam 113 ileti bulundu.

Konu: Facebook Üzerinden Hakaret

Facebook Üzerinden Hakaret Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Jul 2003
  Nerede
  Samsun
  İletiler
  5.785
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Facebook Üzerinden Hakaret

  www.facebook.com adresli internet sitesi üzerinden hakaretlerin çoğaldığı bir dönemdeyiz. Hakaret eyleminin oluşumunda baz alınacak kanun maddesi yine TCK 125 olacaktır. Olayın bilişim hukuku ile ilgili bölümü yalnızca suçun işlenişi bakımındandır.

  Facebook hesabında hesap sahibi, kendi profil sayfalarında hakaret eylemini gerçekleştirebileceği gibi, bir diğer kullanıcının profilinde veyahut Kısa Mesaj yordamıyla suçu işleyebilir. Yine fotoğraflara, paylaşılan verilerin altındaki yorum bölümlere ileti eklenerek hakaret suçu işlenmiş olabilir.

  Facebook üzerinden yapılan hakaret eylemleri, kamuya açık bölümlerde gerçekleştiği takdirde Basın Savcılığı'nın görev alanına girmektedir. KM yoluyla gönderilen bir mesaj içeriğindeki hakaret eyleminde ise görev, Cumhuriyet Savcılığı'ndadır. Hakaret suçu şikayete bağlı olduğundan, şikayet olmaksızın suç re'sen takip edilmeyecektir.

  Burada önem arz eden konu, "ispat" olmaktadır. Suçun işlendiğinin ispatı yalnızca bir yazıcı çıktısı, ekran görüntüsü (screenshot) ile mümkün değildir. Ceza muhakemesinde asli veya tali delil yoktur. Fakat delil değeri hukukçularca tartılır ve değerlendirilir. Kanaatimce "Print Screen" denilen ekran görüntüsünün çıktısı, zaruri olmayan durumlarda delil olarak değerlendirilmemelidir. Elektronik ortamda işlenen bir suç dolayısıyla elektronik deliller kullanılmalıdır. Sahte hesap açılarak, kişilerin kimliklerinin kullanılarak suç işlenebildiği üzere, delil niteliği yine hukukçularca değerlendirilecektir.Ayrıca yine bir IP numarasının bulunması da Facebook üzerinden hakaret fiili için hükme esas teşkil edecek bir delil sayılamaz. Yalnızca ekran görüntüsü veya yazıcı çıktısının bir soruşturmanın tetikleyicisi dahi olamayacağı görüşündeyiz. Elektronik verilerin delil vasfı kazanması, yine bu verilerin manipülasyon yapılmadan ilgili mercilere sunulması ile mümkündür.

  Şikayet dilekçesi formatı genel olarak aşağıdaki gibidir:

  ... CUMHURİYET SAVCILIĞI'NA
  Müşteki: ... (TC Kimlik No, Adres)
  Sanık: (Biliniyorsa) ... (Adres)
  Suç Tarihi: ../../....
  Olaylar:
  1. Suç tarihinde, "www.facebook.com" isimli internet sitesindeki ... numaralı Facebook hesabıma, ... numaralı ve ... isimli Facebook hesabından "...." şeklinde hakaret içerikli mesaj gönderilmiştir. (Ek.X)
  2. Hakaret eylemini gerçekleştiren kişinin cezalandırılmasını arz ve talep ederim.

  Hukuki Deliller: (Bu bölümün adli bilişim uzmanı tarafından yapılacak inceleme doğrultusunda doldurulması gerekmektedir.)
  Sonuç ve İstem: Sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

  (Tarih)
  Şikâyetçi: ...
  (İmza)  Dilekçenin yazılması ve özellikle delillerin sunulması avukat tarafından icra edilmelidir. Bu konuda yapılacak hatalar, kovuşturmanın yapılamaması sonucu doğurabilir.

  Hakaret fiili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda şu şekilde düzenlenmiştir:

  Hakaret

  MADDE 125. - (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.

  (2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

  (3) Hakaret suçunun;

  a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

  b) Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

  c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

  İşlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

  (4) Ceza, hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında artırılır.

  (5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır.

  Mağdurun belirlenmesi

  MADDE 126. - (1) Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.

  İsnadın ispatı

  MADDE 127. - (1) İsnat edilen ve suç oluşturan fiilin ispat edilmiş olması hâlinde kişiye ceza verilmez. Bu suç nedeniyle hakaret edilen hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı verilmesi hâlinde, isnat ispatlanmış sayılır. Bunun dışındaki hâllerde isnadın ispat isteminin kabulü, ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikâyetçinin ispata razı olmasına bağlıdır.

  (2) İspat edilmiş fiilinden söz edilerek kişiye hakaret edilmesi hâlinde, cezaya hükmedilir.

  İddia ve savunma dokunulmazlığı

  MADDE 128. - (1) Yargı mercileri veya idarî makamlar nezdinde yapılan yazılı veya sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında, kişilerle ilgili olarak somut isnadlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunulması hâlinde, ceza verilmez. Ancak, bunun için isnat ve değerlendirmelerin, gerçek ve somut vakıalara dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı olması gerekir.

  Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret

  MADDE 129. - (1) Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

  (2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi hâlinde, kişiye ceza verilmez.

  (3) Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi hâlinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

  Kişinin hatırasına hakaret

  MADDE 130. - (1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilât ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri oranında artırılır.

  (2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  125. maddenin gerekçesi ise şu şekildedir:

  MADDE 125.– Madde metninde hakaret suçu tanımlanmıştır. Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukukî değer, kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, diğer fertler nezdindeki saygınlığıdır.

  Bu düzenlemede 765 sayılı Türk Ceza Kanununda benimsenen hakaret ve sövme suçu ayırımı kaldırılmıştır.

  Hakaret suçunun oluşabilmesi için, kişiye somut bir fiil veya olgu isnat edilmelidir. Örneğin, kamu görevlisinin bir kişiden bir iş karşılığında belli bir miktar rüşvet aldığı yönünde isnatta bulunulması durumunda hakaret söz konusudur. Kişiye isnat olunan somut fiilin gerçek olup olmamasının, hakaret suçunun oluşması bakımından bir önemi yoktur. Ancak, iddia olunan hususun gerçek olduğunun ispat edildiği durumlarda, fail cezalandırılmayacaktır.

  Keza, kişiye herhangi bir olayla irtibatlandırmadan, soyut olarak yakıştırmalarda bulunulması hâlinde de, hakaret suçu oluşur. Kötü bir niteliği veya huyu ifade eden sözler, somut bir fiil veya olguyla irtibatlandırılmadıkları hâlde, yine de hakaret suçunu oluştururlar. Örneğin, bir kimseye “serseri”, “alçak”, “hayvan” denmesi hâlinde, somut fiil isnadı söz konusu değildir. Aynı şekilde kişiye soyut olarak “hırsız”, “rüşvetçi”, “sahtekâr”, “fahişe” gibi yakıştırmalarda bulunulması hâlinde de hakaret suçu oluşmaktadır. Kişinin bedenî arızasını ifade etmekle veya kişiye bir hastalık izafe etmekle de hakaret suçu işlenmiş olur. Örneğin, kişiye “kör”, “şaşı”, “topal”, “kambur”, “kel” vs. demekle; kişiye “psikopat”, “frengili” veya “AİDS’li” demekle, hakaret suçu işlenmiş olur.

  Dikkat edilmelidir ki; davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Kişiye onu toplum nazarında küçük düşürmek amacına yönelik olarak belli bir siyasî kanaatin isnat edilmesi hâlinde de hakaret suçu oluşur. Örneğin, bir kişiye “faşist”, “komünist” veya “mürteci” demekle, hakaret suçu işlenmiş olur. Bir kişiye izafeten söylenen sözün veya bulunulan davranışın o kişiyi küçük düşürücü nitelikte olup olmadığını tayin ederken, toplumda hâkim olan telâkkileri, örf ve âdetleri göz önünde bulundurmak gerekir.

  Hakaret suçu, kişi muhatap alınarak işlenebilir. Bu durumda huzurda hakaret söz konusudur.

  Hakaret suçu, kişinin gıyabında da işlenebilir. Kişiye hazır bulunmadığı bir ortamda veya doğrudan muttali olamayacağı bir surette hakaret edilmesi durumunda, gıyapta hakaret söz konusudur. Ancak, gıyapta hakaretin cezalandırılabilmesi için, fiilin mağdurun gıyabında ve fakat en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. Bu kişilerin toplu veya dağınık olmalarının suçun oluşumu üzerinde bir etkisi yoktur. Bir veya iki kişiyle ihtilat ederek de mağdura hakaret edilebilir. Bu gibi durumlarda da esasında bir haksızlık gerçekleşmektedir. Ancak, izlenen suç siyaseti gereğince, gıyapta hakaretin cezalandırılabilmesi için, mağdurun gıyabında en az üç kişiyle ihtilat edilerek, yani en az üç kişi muhatap alınarak hakaretin yapılması şart olarak aranmıştır.

  Maddenin ikinci fıkrasında, hakaretin mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir mesajla yapılması hâlinde, birinci fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmedileceği kabul edilmiştir. Buna göre, kişiyi muhatap alan mektup, telgraf, telefon ve benzerî araçlarla yapılan hakaret de, huzurda hakaret olarak cezalandırılmalıdır.

  Maddenin üçüncü fıkrasında, hakaret suçunun kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi, bu suçun bir nitelikli hâli olarak kabul edilmiştir. Keza, hakaret suçunun dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı ya da kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi hâlinde, verilecek cezanın bir yıldan az olamayacağı hüküm altına alınmıştır.

  Maddenin dördüncü fıkrası hakaret suçunun alenen işlenmesi, bu suçun bir nitelikli şekli olarak kabul edilmiştir. Aleniyet için aranan temel ölçüt, fiilin, gerçekleştiği koşullar itibarıyla belirli olmayan ve birden fazla kişiler tarafından algılanabilir olmasıdır.

  Keza, aleniyetin basın ve yayın yoluyla gerçekleşmesi durumunda artırma oranı ayrıca düzenlenmektedir.

  Maddenin son fıkrasında, kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde, suçun kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.  Hukuki NET Güncel Haber

  Facebook Üzerinden Hakaret konulu yargıtay kararı ara
  Facebook Üzerinden Hakaret konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Jun 2009
  İletiler
  56
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Facebook Üzerinden Hakaret

  Print screen kabul edilmemesi durumunda( ki tabiki kabul edilmemelidir ) bir web sayfasının html formatında kaydedilmesi gibi şeyler de aynı şey olacaktır. Bu durumda suç olduğu anda bilirkişi gerekmektedir. Bilirkişi anında gönderiliyormu bu tip durumda mağdur ne yapmalı. Çünkü bazı suçlar vardır ki yapıldığı gibi kaldırılabilir. Bir email bir mesaj gibi kaydı sadece mağdurun erişebileceği bir yerde olmadığını varsayalım.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jul 2003
  Nerede
  Samsun
  İletiler
  5.785
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Facebook Üzerinden Hakaret

  Alıntı Hakyadaadalet rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  bu tip durumda mağdur ne yapmalı.
  Derhal avukatına başvurmalı ve gereken tedbirlerin alınmasını talep etmelidir.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Jul 2009
  İletiler
  63
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: Facebook Üzerinden Hakaret

  Merhaba arkadaşlar,

  Bir kız arkadaşımla tartışmam sonucunda, facebook üzerinden ona hakaret edici ibareler içeren bir grup kurmuştum. Olayın üstünden 1-1,5 sene geçti, bugün IP adresimden benim yaptığımı tespit etmişler. Mahkemeye vereceklerini söylediler.

  Bu durumda ne gibi cezalar alabilirim?

  Gerçekten şu an da çok korkuyorum, öğrenciyim ve olayın aileme intikal etmesini de hiç istemiyorum. Bana ne tavsiye edebilirsiniz?

  Şimdiden çok teşekkür ederim, iyi forumlar.


  Az önce benden şikayetçi arkadaşla konuştum, şikayetini geri almış fakat savcı benden ifade vermemi istemiş. Şikayetçi şikayetini geri almış olsa bile herhangi bi ceza alma durumum olabilir mi acaba bu durumda?

  Tekrar çok teşekkür ediyorum.
  Konu yao tarafından (20-07-2009 Saat 14:30:48 ) de değiştirilmiştir.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Jul 2003
  Nerede
  Samsun
  İletiler
  5.785
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: Facebook Üzerinden Hakaret

  Somut olay hakkında yönlendirme, avukatınız tarafından yapılacaktır.
  Hakaret suçunun şikayete bağlı olduğunu göz önünde bulundurabilir ve ifadenizi avukatınız eşliğinde verebilirsiniz.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Jul 2009
  İletiler
  63
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: Facebook Üzerinden Hakaret

  Alıntı Av.Emrah Yavuzcan rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Somut olay hakkında yönlendirme, avukatınız tarafından yapılacaktır.
  Hakaret suçunun şikayete bağlı olduğunu göz önünde bulundurabilir ve ifadenizi avukatınız eşliğinde verebilirsiniz.
  Cevabınız için teşekkür ederim. Yaşım 22, öğrenciyim, avukatım falan yok. Prosedür nasıl işler bilmiyorum. Biraz daha konuyla ilgili beni aydınlatabilirseniz gerçekten çok sevinirim.

  Ortada geri çekilmiş bir şikayet var, şikayet olmamasına rağmen bir ceza alabilir miyim? Gerçekten zor durumdayım şu anda, yardım edebilirseniz çok sevinirim.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Mar 2009
  İletiler
  6
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: Facebook Üzerinden Hakaret

  Merhabalar konuyu özetleyeyim.

  Facebook sosyal paylaşım ağında FENERBAHÇE adlı grubun yöneticilerinden biriyim. 1.500.000 üyemiz var ve en büyük grubuz spor dalında. Zaman zaman maç veya eğlence organizasyonları yapıyoruz üyelerimize, ve bunu tüm üyelerimize duyuruyoruz.Bugun de Boluspor maci nedeniyle bu organizasyonlardan birini daha gerceklestirdik, ayni sekilde bana ulasilabilmesi ve organize olabilmemiz icin Fenerbahçeli arkadaşlarıma telefon numaramı paylaştım.

  Maç saati geldiğinde Gizli numaralardan arandım, beni arayan kişi ben normal Fenerbahçeli sanıp bu kişiyi organizasyon hakkında bilgi verirken bu kişiye ana avrat küfür etti bana. Galatasarayli bir arkadasmis, Ve bu konuşmayı ismimi ve resmimi koyarak videolaştırmış ve Facebook'ta halka açık bir şekilde paylaşmış. Video tanıtıcı yazısında bana küfür edilmesini söyleyip tüm Facebook kullanıcılarına hedef göstermiş ve aynı zamanda telefon numaramı da rızam dışında herkesle paylaşmıştır bu eylem sırasında. Bugun beni sayısız kişi aradı ve küfür etti bu beni hedef gösteren adımın ismimin resmimin ve telefon numaramın bile gosterildigi üstelik bana ana avrat küfür edilen bu video yüzünden. Bu videoyu koyan kişinin adı soyadı, facebook profil adresi, koydugu videonun dosya hali, telefonuma " seni tüm facebooka rezil ettim " diye gönderdiği mesaj, telefon numarası herşeyi mevcut elimde.

  Beni tüm özel bilgilerimi telefon konuşmalarımı ettiği küfürleri paylaşarak tüm Galatasaray camiasina hedef gösteren bu kişinin cezalandırılması için ne gibi işlemler yapabilirim?

  Lütfen bana takip etmem gereken yolları söyleyebilirmisiniz? Sizden cevap bekliyorum, artık herkes internettede insanlarin yasam haklarinin korundugu bir yer oldugunu gormesi gerek. Bu ismimi resmimi telefonumu kişilere beni hedef göstererek veren üstelik aramızda yaptığımız bir telefon görüşmesi sırasındaki konuşmada ettiği kendi küfürleri de bu videoya katarak resmen işlediği suçu belgeleyen bu kişi , yarın oburgun başıma gelebilecek herhangi bir şeyin de mesulu olabilir.

  Cevabinizi bekliyorum, Tesekkurler.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Jul 2009
  İletiler
  63
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: Facebook Üzerinden Hakaret

  Merhaba arkadaşlar.

  Daha önce yukarda da yazdığım gibi facebook üzerinden bir arkadaşımın resimlerini de içeren bir grup kurarak hakaret ettiğim için hakkımda suç duyurusunda bulunulmuştu. Şikayetçi arkadaşımla konuşmuş ve şikayetinden vazgeçmişti. Bahsedilen suçlamayı kabul ederek, çok pişman olduğumu belirttiğim ifademi savcılığa vermiştim. Fakat savcı benim hakkımda asliye ceza mahkemesinde dava açmış. Kasım ayı içerisinde mahkeme görülecek.

  Arkadaşımın şikayetçi olmamasını da hesaba katarak, bana ne gibi cezalar gelebilir? Mahkemeye katılma zorunluluğum var mıdır? Alabilceğim muhtemel ceza sabıka kaydımda görünür mü?

  Bu konularda beni bilgilendirebilirseniz gerçekten çok sevenirim.

  Şimdiden çok teşekkür ederim, herkese iyi forumlar.

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Sep 2009
  İletiler
  114
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Facebook Üzerinden Hakaret

  Daha önce sabıkası olmıyan birisinin gerizakalı, aptal, salak, beynisiz, onursuz, o.ç. vb. bir çok hakaretleri icin verilecek minimum ceza ne olmalıdır?

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Oct 2008
  Nerede
  istanbul
  İletiler
  2.586
  Dilekçeler Sözleşmeler
  3
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Facebook Üzerinden Hakaret

  Alıntı hukukmeraki rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  daha once sabıkası olmıyan birisinin gerizakalı, aptal, salak, beynisiz, onursuz, o.ç. vb. bir çok hakaretleri icin verilecek minimum ceza ne olmalıdır?
  TCK 125 madde gereğince 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

+ Konuyu Yanıtla
1 / 12 Sayfa 1234567891011 ... SonSon

Bu sayfada bulunan kavramlar:

facebook hakaret takipsizlik

facebook hakaret

hakaretfacebook hakaret ispatfacebookfacebook hakaret suçufacebooktan hakaretin cezasıfacebookta hakaretfacede hakaret edici sozlerin cezasi nedirfacebookta hakaretin cezası nedirinternette hakaret suçu cezasıfacebook hakaret yargıtaycem karademirfacebook da birine kufretme cezası nedirhakaret davasi orneklerifaceden hakaret davasıinternet üzerinden hakaret dilekçe örneğifacebook üzerinden hakaret suçufacebookta hakaretin cezasıfacebookta hakaret suçufacebookta mesajla hakaretfacebookta hakaret davasıfacebook üzerinden hakaretfaceden hakaret ettim bulunurmuyumfacede hakaretin cezası
Forum

Benzer Konular :

 1. Facebook üzerinden hakaret
  Merhaba, Facebook üzerinden eşime ağır hakaret edildi. Bunu savcılığa vermek istiyoruz. Hakaretin ekran görüntülerini aldık. Sorum şu; ...
  Yazan: algkts Forum: Bilişim Hukuku
  Yanıt: 7
  Son İleti: 09-05-2017, 06:47:15
 2. MSN ve Facebook Üzerinden Hakaret
  Merhabalar. Olayı kısaca özetleyeyim.. Annem ve babam bundan 6 sene önce boşandılar. ve babam o zamandan beri her fırsatta annemi ve ailesini...
  Yazan: DjMuratHan Forum: Bilişim Hukuku
  Yanıt: 5
  Son İleti: 05-01-2012, 02:16:52
 3. Facebook üzerinden hakaret
  Öncelikle herkese merhaba, buna benzer konuları inceledim ve https://www.hukuki.net/forum/showthread.php?t=56564 linkine ulaşmaya çalıştım ama...
  Yazan: billabong Forum: Bilişim Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 02-04-2011, 17:50:31
 4. Facebook üzerinden hakaret
  Merhabalar arkadaşlar... 2 hafta önce facebook sitesinde esasen tanıdığım bir bayanın kızı tarafından hakaret dolu bir mesaj aldım. Hakaretlerde...
  Yazan: tulusoy Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 24-05-2009, 18:02:12

İlgili Hukuk terimleri

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


2022 tarihli Hukuk Blog |  Ahd Durak Hukuk  |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Site Ekleme |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Bayefendi |  Afternic Alanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2022 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı & Istemihan Mehmet Pazarbasi[İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2022 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.