+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 12 ileti bulundu.

Konu: Çek nedir?

Çek nedir? Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Jul 2003
  Nerede
  Samsun
  İletiler
  5.783
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Çek nedir?

  ÇEK

  Yasal unsurları

  Çek, hukuki niteliği itibariyle bir ödeme aracıdır. Türk Ticaret Kanunu’nun 692. maddesinde çekin şekle ait yasal unsurları aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

  Çek:
  1. Banka tarafından, 3167 Sayılı Kanun’da ve bu Kanun’a ilişkin Tebliğ’de yer alan hükümlere uygun olarak basılan veya bastırılan çek yaprağını,
  2. “Çek” Kelimesini (veya yabancı dilde yazılı ise, o dilde çek karşılığı olarak kullanılan kelime),
  3. Hesabın bulunduğu muhatap banka şubesinin adını,
  4. Kayıtsız şartsız belli bir bedelin ödenmesi için havaleyi,
  1. Keşide gününü,
  2. Keşide yerini (veya keşidecinin adı ve soyadı / unvanı yanında yazılı olan yer)
  3. Hesap sahibinin vergi kimlik numarasını,
  4. Çeki keşide eden kişinin imzasını

  ihtiva eder.

  Keşide edildiği gün gösterilmemiş veya takvimde bulunmayan bir güne (32 Şubat, 32 Nisan, 33 Kasım vb.) keşide edilmiş olan çekler, Türk Ticaret Kanunu’nun 692. ve 693. maddeleri’ne göre çek hükmünde değildir. Buna karşılık 29, 30, 31 Şubat veya 31 Nisan, 31 Haziran, 31 Eylül, 31 Kasım keşide tarihli çeklerin, ilgili ayın son günü keşide edilmiş olduğu kabul edilerek bunlar hakkında geçerli çek olarak işlem yapılabilecektir.

  Çekte keşide yeri olarak, idari birim olarak kabul edilen “il veya ilçe isminin” yazılmaması halinde, mahkemelerce bu tür çekler kambiyo senedi vasfında sayılmamaktadır, bununla birlikte çekin üzerinde keşide yeri olarak sokak/cadde/semt ismi veya bina numarası gibi bilgiler yer almamalıdır.

  Çekler, emre yazılı, nama yazılı ve hamiline yazılı olarak düzenlenebilirler.

  Nama yazılı çek

  Çek yasa gereği emre yazılı senetlerden sayıldığından bir çekin nama düzenlenmesi için sadece lehdarın belirtilmesi (adı, soyadı, tüzel kişi ise ticaret unvanı) yeterli değildir. Belirli bir kimse lehine olan çekin “emre” olmadığının da ayrıca belirtilmesi gerekir. Örneğin Mehmet Kiremitçiye ödeyiniz (emre yazılı değildir) gibi. Bu kabil çek ancak alacağın temliki yoluyla devredilebilir. Bu devir alacağın temlikinin hukuki neticelerini doğurur. Temlik beyanı “İşbu çekten doğan alacağımı ………..’ye temlik ettim” şeklinde olacağı gibi, temlik beyanı ayrı bir kağıda da yazılabilir ancak, bu durumda çekin teslimi de gerekir.

  Bloke çekler

  Lehdarlar arasında çeklerin güvenle karşılanmasının ve aynı şekilde tedavülünün temin edilmesi ve ekonomik zorunluluklar teyit müessesesini ortaya çıkarmıştır.
  • Teyit, “teyit edilmiştir”, “görülmüştür”, “karşılığı mevcuttur”, “işbu çek muhteviyatı olan yalnız …….TL bloke edilmiştir” gibi muhatap banka tarafından çekin ön yüzüne veya arkasına bir açıklama yazılmak suretiyle yapılmaktadır.
  • Bankanın teyidi zorunlu unsurları havi çekin ibraz süresinde geçerlidir.
  • İbraz süresi geçtikten sonra bloke edilen para üzerinde rehin, haciz veya tedbir gibi herhangi bir kısıtlama yoksa para hesaba veya keşideciye iade edilir.

  Ciro

  Ciro, çeki elinde bulunduran tarafından yapılır ve çeki devralana çek bedelini tahsil, çeki ödeyecek bankaya da ödeme yetkisi verir. Ciro, emre yazılı senetlerde devir kolaylığı sağlar, çekin ön veya arka yüzüne yapılabilir. Çek üzerinde yer kalmaması halinde ciro alonj üzerine de yapılabilir. TTK'nun 595. maddesi hükmüne göre beyaz cironun geçerli olması için cironun çekin ön yüzüne değil arkasına veya alonj üzerine yazılması gereklidir. Cironun kayıtsız ve şartsız olması ve TTK'nun 702. maddesi gereğince bir silsile içinde birbirini takip etmesi gerekir.

  Vade

  Çek görüldüğünde ödenir. Buna aykırı herhangi bir kayıt (vade) yazılmamış hükmündedir, dolayısıyla geçersizdir. Keşide günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan bir çek ibraz günü ödenir. Karşılığı yok ise arkası yazılır.

  Ödeme için ibraz süreleri

  Çek, keşide edildiği yerde ödenecekse (çekin üzerinde yazılı muhatap banka şubesi ile keşide yeri aynı ise) on gün, keşide edildiği yerden başka bir yerde ödenecekse (çek üzerindeki muhatap banka şubesi ile keşide yeri farklı ise) bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
  Ödeneceği memleketten başka bir memlekette keşide edilen çek, keşide yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay, keşide yeri ile ödeme yeri ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.

  Keşide yeri ile ödeme yeri ayrı kıtalarda bulunsa dahi her iki yer ülkesinin Akdeniz'de kıyılarının olması halinde ibraz süresi üç ay değil, bir ay olarak kabul edilir.

  Çekin keşide yeri ve muhatap şube, Büyükşehir Belediye sınırları içinde ise, ibraz süresi 10 gün, aksi takdirde bir aydır. Bununla birlikte, Büyükşehir Belediye teşkilatının bulunmadığı yerlerde çek keşide edilmesi durumunda, çekte keşide yeri olarak bir il adı (örneğin Muğla) belirtilmiş ve çekte gösterilen muhatap şube de aynı ilin bir ilçesi (örneğin Bodrum) ise veya tam tersi bir durum söz konusu olduğunda, ibraz süresi yine bir aydır.
  Yukarıda yazılı müddetler, çekte keşide günü olarak gösterilen tarihten (keşide günü hariç) itibaren başlar. Sürenin son günü tatile rastladığı takdirde, süre takip eden ilk işgününe kadar uzar. Aradaki tatil günleri süre hesabına dahildir.

  Çekten cayma

  Keşidecinin çekten cayması, ancak ibraz süresi geçtikten sonra hüküm ifade eder. Çek, süresi içinde ibraz edilmezse, bu süre geçtikten sonra keşideci herhangi bir sebep göstermeden çekten caydığını bildirebilecektir. Çekten cayılmamışsa, muhatap, ibraz süresinin geçmesinden sonra dahi çeki ödeyebilir.

  Çekin ödemeden men edilmesi

  Keşideci çekin kendisinin veya üçüncü bir kimsenin elinden rızası olmaksızın çıkmış olduğu iddiasında ise muhatabı çeki ödemekten men edebilir. Çekin rıza hilafına elden çıkması, çaldırmak, kaybetme veya zorla alınması hallerini ifade eder. Yargıtay men nedeninin açıkça bildirilmesi gerektiği görüşündedir.
  Keşideci tarafından ödemeden men talimatı verilmesi halinde, çekin ibrazında arkasına, banka tarafından, keşidecinin ödemeden men talimatı bulunduğu ve bu nedenle işlem yapılamadığı belirtilerek karşılığı olup olmadığı yazılır ve karşılık veya kısmi karşılık var ise bu miktar bloke edilir.
  Muhatap bankayı ancak keşideci ödemekten men edebilir. Hamilin buna hakkı yoktur. Hamil, ancak mahkemeden alacağı tedbir kararı ile ödemeyi durdurabilir. Çek keşide edilen hesap üzerinde rehin bulunması, haciz veya ihtiyati tedbir konulması halinde muhatap banka ödeme yapamaz.

  Keşidecinin ölümü

  Çekin tedavüle çıkmasından sonra keşidecinin ölümü veya medeni hakları kullanma ehliyetini kaybetmesi yahut iflası çekin geçerliliğini etkilemez.
  Banka, çekteki imza ile keşidecinin bankaya vermiş olduğu imza beyannamesindeki imza birbirini tuttuğu ve uygun olduğu takdirde ödeme yapacak ve Vergi Usul Kanunu’nun 150. maddesi hükmü gereğince ölüm vakasını ve intikalleri bağlı olduğu vergi dairesine bildirecektir.

  Zamanaşımı

  Hamilin, cirantalara, keşideci ve diğer çek borçlularına karşı haiz olduğu müracaat hakkı ibraz süresinin bitiminden itibaren altı ay geçmekle zamanaşımına uğrar.
  Çek borçlularından birinin diğerine karşı haiz olduğu müracaat hakları bu çek borçlusunun çeki ödediği veya çekin dava yolu ile kendisine karşı beyan edildiği tarihten itibaren altı ay geçmekle zamanaşımına uğrar.

  Çek karnesinin bankalardan alınması

  Çek karnesi isteminde bulunan firma ya da kişilerin mevduat hesaplarında yeterli bakiye bulundurması, hesap sahibinin ticari ve mali durumunun yeterli ve ahlakının iyi bulunması gerekir. Bankaların kendilerine her başvuran kişiye çek karnesi verme yükümlülüğü yoktur. Çek karneleri, bankalar tarafından basılır veya bastırılır. Bankalar, çek karnesi verdikleri müşterilerinin açık kimlik ve adresleri ile vergi kimlik numaralarını talep ederler.

  Çekte ibraz ve ödeme

  Çek, bedelinin ödenmesi talebiyle muhatap bankanın herhangi bir şubesine ibraz edilebilir. İbrazın gerçekleşmesi için, çekin hak sahibi hamil tarafından ya da onun vekili veya temsilcisi tarafından muhatap bankaya fiilen verilmesi gerekir. Çekin takas odasına ibraz edilmesi muhatap bankaya ibraz sayılır. Çekle işleyen hesabın bulunduğu banka şubesi, ibraz edildiği anda karşılığı bulunan çeki ödemek zorundadır. Çekin karşılığının kısmen bulunması halinde ise bu miktar ödenir.
  Muhatap bankanın, hesabın bulunduğu şubesi dışındaki bir şubesine ibraz edilen çek karşılığı provizyon alınmak suretiyle ödenir.
  Türk Lirası hesabına bağlı olarak alınmış olan çek karnelerine yabancı para yazılarak çek keşide edilmesi halinde, çekin karşılığının olması halinde ödenmesi gerekir, karşılığının hesapta bulunmaması halinde ise arkasına karşılığı olmadığı yazılır.
  Müşterilere verilen hizmetin kalitesi ve dolayısıyla maliyet farklılıkları nedeniyle bankadan bankaya farklı olmakla birlikte, bankalarca çek karneleri ve çek bedeli tahsilleri için komisyon ve ücret talep edilir.

  İhtar ve düzeltme hakkı

  İhtar

  Çek yasasının ilgili maddesi gereğince; süresinde ibraz edilen çeklerin kısmen veya tamamen karşılığı olmadığı arkasına yazılmak suretiyle tespit edildiğinde, keşidecinin bankada kayıtlı adresi dikkate alınmak ve her bir çek yaprağı için ayrı ayrı olmak suretiyle; banka şubeleri tarafından çekin üzerinde yazılı keşide tarihine göre son ibraz tarihi belirlenir, son ibraz tarihine 10 gün eklenerek düzeltme hakkının kullanılabileceği son tarih tespit edilir ve düzeltme hakkının kullanılma süresinin bitimini takip eden 10 gün içinde iadeli taahhütlü bir mektupla,
  • kendisinin veya vekil ve temsilcilerinin elinde bulunan bütün çek karnelerini aldığı bankalara geri vermesi,
  • düzeltme işlemlerini yerine getirmesi,
  • aksine davranışların cezai müeyyideleri gerektireceği

  keşideciye ihtaren bildirilir.

  Ortak hesap sahipleri, hesapları üzerinde müşterek imzaları ile tasarrufta bulunuyorlar ise bu hesap için verilmiş çekleri keşide ederken birlikte imzalamaları gerekir, çekin karşılıksız çıkması halinde Bankaca düzeltme haklarını kullanmaları için her iki hesap sahibine de ihtarname gönderilir.

  Düzeltme hakkı

  Hesap sahibi, çekte yazılı keşide gününe göre hesaplanacak ibraz süresinin bitim tarihinden itibaren en geç on gün içinde, çekin karşılıksız kalan kısmını, yüzde on tazminatı ve ibraz tarihinden ödeme gününe kadar geçen süre için hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte ödediği takdirde düzeltme hakkını kullanmış sayılacaktır.

  Keşidecinin cezai yaptırıma maruz kalmamak için yukarıda belirtilen süre geçtikten sonra da çek tutarını, tazminatı ve gecikme faizi ile birlikte ödemesi mümkündür. Ancak bu takdirde, tazminat oranı ve gecikme faizi oranı artış gösterecektir.

  Düzeltme hakkının kullanılması sayı ile sınırlandırılmamış olup, karşılıksız her çek yaprağı için kullanılması mümkündür.

  Savcılığa ihbar ve sorumluluklar

  Banka tarafından yapılan ihtarı aldığı veya almış sayıldığı tarihten itibaren 10 gün içinde geçerli bir sebebe dayanmaksızın çek karnelerini geri vermeyenlerin savcılığa ihbarı zorunludur.

  Karşılıksız çek

  Muhatap banka yeterli karşılığı olmadığı için çekin ödenmediğini ve hesap sahibi hakkında gereken bilgileri T.C. Merkez Bankası'na bildirir. Bildirim, çekin ibraz tarihinde yapılır.
  Çek yasaklılığı mahkeme kararına bağlıdır. Mahkemelerce, yeterli karşılığı bulunmayan çek keşide edenlerin, bir yıl ile beş yıl arasında belirlenecek bir süre ile bankalarda çekle işleyecek hesap açmalarının ve çek keşide etmelerinin yasaklanmasına karar verilebilmektedir.

  Çek keşide etmekten yasaklı kişi ve kuruluşlar T.C. Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulur.

  Üzerinde yazılı keşide tarihinden önce veya ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde, yeterli karşılığı bulunmaması nedeniyle kısmen de olsa ödenmeyen çeki keşide eden hesap sahipleri veya yetkili temsilcileri, kanunların ayrıca suç saydığı haller saklı kalmak üzere, çek bedeli tutarı kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.

  Verilecek para cezası miktarı, 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ek 2 nci maddesine göre her yıl değişmektedir. Bu suçun tekrarında, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

  Mahkeme, ayrıca işlenen suçun niteliğine göre bir yıl ile beş yıl arasında belirleyeceği bir süre için hesap sahiplerinin ve yetkili temsilcilerinin çek hesabı açtırmalarının yasaklanmasına karar verir. Yasaklanma kararı bütün bankalara duyurulmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirilir.

  Kısmen veya tamamen karşılıksız çıkan her çek yaprağı ayrı bir suç oluşturur.

  Ne T.C. Merkez Bankası'nın ne de bankaların, yasaklılar listesinde yer alan kişileri, sonradan kişilerin başvurusu üzerine kayıtlardan silmek gibi bir görev ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.

  Bankaların sorumlu olduğu miktar

  Bankalar, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için sorumlu oldukları tutarı ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise sorumlu oldukları tutarı her çek yaprağı için sorumlu oldukları tutara tamamlayacak biçimde ödemekle yükümlüdür. Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdi kredi sözleşmesi hükmündedir.

  Yukarıda belirtilen sorumluluk miktarı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir ve Resmi Gazete’de yayımlanır.

  Alıntı : www.tbb.org.tr  Hukuki NET Güncel Haber

  Çek nedir? konulu yargıtay kararı ara
  Çek nedir? konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Mar 2009
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Batan Firmaya Verilmiş Olan çek

  Arkadaşim Ben Bi çek Mağduruyum Ben Bir Firmaya 01.01.2009 Tarihinde Mali Teslim Almak üzere Sözleşme Yaparak Sirali çek Verdim Fakat Firma Benim çeklerimi Bankada Teminat Göstererk Kredi Kullandi Ve Kayiplara Karişti Ortada Ne Bir Mal Var Nede Fatura Bankada Firma Kayiplara Karişinca Benim çeklerimi Erken ödemeyle Hacze Koydurdu Eski Kanuna Göre çekte Kaşide Tarihi önemli Değildir Diyerek Firam Alti Yillik Bir Firma şimdiye Kadar Sicili Temiz Ama Iflas Edip Kaçtilar Ben Ne Yapmaliyim Bu Durumda Illa çekleri ödeyecekmiyim Yoksa Elimdeki Sözleşme Ve Herhangi Bir Faturanin Gelmemiş Olmasi Durumu Değiştirirmi

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Sep 2006
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  86
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Çek nedir?

  1-Dünyada olmayan bir uygulama
  2-İnsan haklarına aykırılık
  3-Anayasaya aykırılık
  4-Temel kanunlarla çelişen tek maddelik kanun çıkarılarak zoraki uygulama
  5-Çekin Türk ticaret kanunundaki tanımının uygulamada hiçbir zaman olmadığı
  6-Son yıllarda çek havale aracı olmaktan 2 seneye varan vadeli kullanımıyla çıkmıştır.
  7-Yasa koyucu çıkardığı çekler yazılı vadeden önce yazılamaz.İçeren kanunla vadeyi kabul etmiş olup havale niteliğini kaybetmiştir.
  8-Karşılıksız çeke verilen hapis cezası hiçbir mantığa ilkel hukuka bile uymayan gün para cezası uygulanmakta adli para cezasına dönüştürülmekte.
  9-Adli para cezası alacaklıya da yaramamakta ödendiği zaman ceza kaldırılmakta borçlunun borcu devam etmekte.
  10-31.12.2008’de sona eren TCK’nin süreli eklenmiş yasası devreden çıkmıştır.Bu güne kadar temel yasalara aykırı tek maddelik yasa çıkarma da olmadığı için meri yasalara göre karar veren birçok ağır ceza mahkemesi beraat kararı vermektedir.
  11-Bir ülkede yürürlükteki bir yasaya göre Türk milleti adına karar veren mahkemeler birbirinin tersine karar veriyorlarsa Yargıtay mevcut yasalarla ilgili verilen kararlara yorum yapmıyorsa.
  12-Mahkemelere, kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir tekniğiyle icra görevi verildiği gerçeği .
  13-Mahkemeler altından kalkamayacağı kadar dosyaya bakmak zorunda kalırsa.
  14-30000 çek mağduru hapiste ise 130 bine yakını yargıdaysa 800 bin civarında çek mağduru bu kaderi paylaşıyorsa 9 milyon 500 bin karşılıksız çek varsa hapishanelerde insanlar üst üste yatıyorsa aileler parçalanmış çocuklar açsa on binlerce insan mafya tehdidi altındaysa medya hukuk otoritelerini bir araya getirip bu hukuksuzluğu tartışma yerine finans kuruluşları,banka,tefeciler lobileri adına susmayı yeğlerse ülke gerçeklerini görmezlikten gelip bu insanlara sahtekar gözüyle bakarsa.Çek borcundan insanlar intihar ediyorsa…

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Apr 2009
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Çek nedir?

  Çek Türk Ticaret Kanununa Göre ;

  Madde 692 - Çek:

  1. "Çek" kelimesini ve eğer senet Türkçe'den başka bir dille yazılmış ise o dilde "Çek" karşılığı olarak kullanılan kelimeyi;

  2. Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedelin ödenmesi için havaleyi;

  3. Ödeyecek kimsenin "muhatabın" ad ve soyadını;

  4. Ödeme yerini;

  5. Keşide gününü ve yerini;

  6. Çeki çeken kimsenin (Keşidecinin) imzasını; ihtiva eder.

  Devamında çekin hangi hallerde geçerli olmadığınıda kanun maddesine bağlamış Kanun Koyucu ,

  Madde 693 - Yukarıki maddede gösterilen hususlardan birini ihtiva etmiyen bir senet aşağıdaki fıkralarda yazılı haller dışında, çek sayılmaz.

  Çek sayılmaz ibaresinin buradaki önemi büyük.Açık ve net bir biçimde TTK.692. maddede bahsi olunan her hangi bir unsur kalmadığında çek artık "çek" kavramı içerisinde değerlendirilemez diyor.Sade vatandaş olarak benim anladığım bu.

  Yine T.T.K madde 707'de çek tanımının desteklenmesini sağlıyor.

  Madde 707 - Çek, görüldüğünde ödenir. Buna aykırı her hangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir.

  Keşide günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan bir çek ibraz günü ödenir.

  Yukarıda açıkca görüleceği üzere çek ibraz anında ödenir bir "havaledir".Buraya kadar herşey kanuna, nizama uygun.Fakat asıl sorun bundan sonra başlıyor.

  28.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5838 sayılı kanunun geçici 18.maddesi gereğince çek artık görüldüğü tarihte ödenmeyen ancak ve kati olarak üzerinde yazılı keşide tarihinde ödenen bir "bono" halini almıştır.Peki bu kanun sebebi ile T.T.K nın 707. maddesi nasıl olmuşturda görmezden gelinmeye başlanmıştır?Bu madde T.T.K 692. maddede bulunan 2.bendi "Kayıtsız, şartsız....." ibaresini ortadan kaldırmış olmuyormu?Bu ibare "muallakta" kalınca ve yoruma acık olunca adaletin eşit dağıtılması nasıl beklenmeli?Bir unsurun ortadan kalkması ile T.T.K 693 ün emrettiği gibi çek artık "çek sayılmaz" durumundamıdır?

  Bütün bunlar siz değerli hukukcuların tartışma alanıdır tabiki.Fakat yeni yasa sebebi ile 15.06.2009 tarihine keşide edilmiş bir çeki 10.03.2009 tarihinde karşılıksız bulunca ceza şikayeti yapılamazken, 2008 yılında oluşmuş aynı durum için T.C.K 7/2 maddesi uyarınca Lehe kanun uygulaması geçersizmidir?
  Şimdi T.C.K 7/4 ile cevap veren arkadaşlar çıkacaktır tabiki.Ama dikkatle incelerseniz T.C.K 7/4 "Geçici veya süreli kanunların, yürürlükte bulundukları süre içinde işlenmiş olan suçlar hakkında uygulanmasına devam edilir." demektedir.

  2009 da karşılıksız kalan bir çek ile ilgili devam eden bir davada 2010 yılında verilecek kararda 2009 da yürürlükte bulunan 5838 sayılı kanunu dikkate almak zorundasınız diyor kanun.Fakat siz 5838 sayılı kanunun 18. maddesini T.C.K 7/2 ye göre geriye işletemezsiniz anlamını içermiyor.Bu gecici kanundur bu sebeple geriye işletilemez savlarının çokta geçerli olmadığını sanıyorum aklı, fikri hür her kanun savunucusu kabul edecektir.Aksini savunmak kanunları istediğimiz gibi yorumlamak, işimize geldiği gibi eğip bükmekten öteye gitmeyecektir ki bunu savunan arkadaşların T.C.K 2/3 ü dikkatle okumasını rica ederim.

  Konunun 3167 , 5237 (ve tabi 5252) karışıklığı dahada vahim bir durum fakat bu konuyu tartışmaya açmak için doğru nokta bu başlık değil.

  Böyle bir site kurduğunuz için sizleri tebrik eder, başarılarınızın daimi olmasını temenni ederim.

  Saygılarımla.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Jun 2010
  Nerede
  Antalya
  İletiler
  3
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: Çek nedir?

  Yıllar Önce Bizde Çekte Vade Olmaması Nedeniyle İflas Etmiştik. İnternetin Türkiye'de Değil, Dünya Üzerinde Bulunmadığı Zamanlardı.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Sep 2007
  Nerede
  Rize
  İletiler
  56
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Çek nedir?

  merhaba,
  çek defterimi "emanet" maksadı ile hatta rehine olarak (ilerde borcuma karşılık çek bulamzsam hazır elinde olsun) diye onun isteği ile boş şekilde birine verdim. o da hepsini yazdı imzaladı piyasaya sürdü. banka dahil herkes çeki aldı.
  3-5 tanesini telefonla mal aldım diye teyyid ettim, ama çekleri ben imzalamadım. burda kandırıldım, çekler güya bankaya saklı duracakmış vb.
  şimdi adam kayıp.

  imza ibraz itiraz hakkım olur mu?
  çekler hergün yazılıyor, banka teminatı olan parayı ödeyecekmiyim, bunda da itiraz hakkım var mı?
  çeklerin benim imzam dışında olduğunu şimdi belirtsem mahkemeye, gelecek çeklerden nasıl kurtulurum.?

  avukat danışmalarımda; biri karşılıksız çekten sonra itiraz edeceğiz dedi. diğeri, şimdi dava açabiliriz dedi.

  şimdiden teşekkürler.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Aug 2010
  Nerede
  ANKARA
  İletiler
  473
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Çek nedir?

  teşekkürler bilgi için fakat çek içinde çok dikkatli olmalısınız karşılıksız çıkma durumunda size bile hapis yolu gözükebilir.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Jul 2015
  Nerede
  Artvin
  İletiler
  1.216
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Çek nedir?

  Alıntı by_fatih rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  teşekkürler bilgi için fakat çek içinde çok dikkatli olmalısınız karşılıksız çıkma durumunda size bile hapis yolu gözükebilir.
  karşılıksız çıktığı vakit hapis cezası alma kaldırılmıştır.

  - - - Updated - - -

  Alıntı birtat rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  merhaba,
  çek defterimi "emanet" maksadı ile hatta rehine olarak (ilerde borcuma karşılık çek bulamzsam hazır elinde olsun) diye onun isteği ile boş şekilde birine verdim. o da hepsini yazdı imzaladı piyasaya sürdü. banka dahil herkes çeki aldı.
  3-5 tanesini telefonla mal aldım diye teyyid ettim, ama çekleri ben imzalamadım. burda kandırıldım, çekler güya bankaya saklı duracakmış vb.
  şimdi adam kayıp.

  imza ibraz itiraz hakkım olur mu?
  çekler hergün yazılıyor, banka teminatı olan parayı ödeyecekmiyim, bunda da itiraz hakkım var mı?
  çeklerin benim imzam dışında olduğunu şimdi belirtsem mahkemeye, gelecek çeklerden nasıl kurtulurum.?

  avukat danışmalarımda; biri karşılıksız çekten sonra itiraz edeceğiz dedi. diğeri, şimdi dava açabiliriz dedi.

  şimdiden teşekkürler.

  çeke İMZA ATMADAN verdiysen hemen savcılığa güveni kötüye kunlanmak ve resmi belgede sahtecilik yapmak suretiyle maddi kazanc sağladığından dolayı sikayet ediniz


  ZAMAN KAYBETMEDEN !

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Sep 2007
  Nerede
  Rize
  İletiler
  56
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Çek nedir?

  teşekkür Sayın ayberk.
  hemen yarın burdaki avukatı uayaracam

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Sep 2007
  Nerede
  Rize
  İletiler
  56
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Çek nedir?

  3 tane karşılıksız çek için banka teminat bedeli istiyor banka.
  bunları şimdi ödiyim mi?

+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon

Benzer Konular :

 1. Senet nedir , poliçe nedir , bono nedir farklı şeylermi bunlar
  Senet nedir , poliçe nedir , bono nedir , çek nedir farklı şeylermi bunlar Bunların illa kağıt üzerine yazılması şartmı ? tahta parçasına yazsak ,...
  Yazan: ErtanBasbilen Forum: Borçlar Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 30-04-2012, 16:26:59
 2. Aşk Nedir?
  Aşk Nedir? Aşk bazen bir damla yaş olup akmaktır Sevgilinin yanakladdan gamzelerin üzerine Bazen susarak dinlenmek gözlerde. hüznü Yağmurlu...
  Yazan: vurguni Forum: Üyelerimizin Şiirleri
  Yanıt: 0
  Son İleti: 24-09-2011, 19:06:22
 3. Temyiz Nedir, İtiraz Nedir?
  Bugün 106-1 1nci cümle 43 ve 53ncü maddelerden yargılanmam neticesinde 1nci duruşmada hakkımda 7 ay 15 gün hapis cezası verildi ve sicilim temiz...
  Yazan: Ulkesrot Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 07-02-2010, 17:22:30
 4. Tehdit Nedir ve Ağır tehdit nedir ?
  Bir söylemin tehdit olabilmesi icin kisinin yapacagini soyledigi isin de suc olmasi gerekmez mi ? acikalin
  Yazan: macikalin78 Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 02-12-2009, 13:18:56
 5. Bakaya nedir - kaçak nedir?
  bakaya nedir
  Yazan: hanay Forum: Askerlik Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 31-10-2008, 11:41:02

Bu sayfada bulunan kavramlar:

çek nedir

çekin özellikleriçek nedir nasıl kullanılırçek ve özellikleriçek nedir örnekfirma çeki nediremre yazılı çek nediremre yazili cek nedirhttps:www.hukuki.netshowthread.php49865-cek-nedirçek in özeliklericek teymin etmekay 30 cekiyor cek 31emre yazılı çekçek hakkında kısa bilgicekin tanımını yapınızkisaca cek ne demektirçekin nasıl temin edildiğicek ozellikleriçek neden verilirçek senet nediralman hukukuna gore cek nedirçek nedir ve nasıl kullanılıralonj imzalı çekin qecerliliqçek nedir kısacaçek defteri türleri nelerdir
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.