+ Konuyu Yanıtla
1 den 4´e kadar toplam 4 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Dec 2008
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı İdare Mahkemesinde Açılan Davaya Red Kararına Karşı Temyiz

  İdare Mahkemesine açılan davanın red edilmesi durumunda temyiz için bölge idare mahkemesine mi başvurulur? Temyiz dilekçesi dava açtığımız idare mahkemesi kanalı ile bölge idare mahkemesine mi verilir? Yoksa temyiz dilekçesi direkt olarak bölge idare mahkemesine mi verilir? Temyiz harcı ne kadar? Kısaca temyiz için pul parası vs. dahil ne kadar para gider? temyiz dilekçesinin red edilmesi durumunda nereye başvurulabilir? Örnet bir idare dava temyiz dilekçesi verebilir misiniz ?  Hukuki NET Güncel Haber

  İdare Mahkemesinde Açılan Davaya Red Kararına Karşı Temyiz konulu yargıtay kararı ara
  İdare Mahkemesinde Açılan Davaya Red Kararına Karşı Temyiz konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Mar 2005
  Nerede
  Ankara
  İletiler
  1.080
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: İdare Mahkemesinde Açılan Davaya Red Kararına Karşı Temyiz

  Temyiz
  Madde 46 (Değişik: 5.4.1990 – 3622/16 md.)

  1. Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararları, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda temyiz edilebilir.


  Temyiz dilekçesi, "Danıştay Başkanlığı'na Sunulmak Üzere (kararı veren) ...... İdare Mahkemesi Başkanlığı'na" hitaben yazılır. Temyiz harcı ve posta gideri yaklaşık 100 YTL'dir.

  Temyiz ettiğiniz karar Danıştay'ca onanırsa, Karar Düzeltme talebinde bulunabilirsiniz.

  Temyiz dilekçesinin yazımı konusunda bir avukattan yardım almanızı öneririm.
  Konu Kantaroncu tarafından (22-12-2008 Saat 13:08:23 ) de değiştirilmiştir.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jul 2003
  Nerede
  Samsun
  İletiler
  5.783
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: İdare Mahkemesinde Açılan Davaya Red Kararına Karşı Temyiz

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI


  İTİRAZ:

  2577/Madde 45 - 1. İdare ve vergi mahkemelerinin;

  a) İlk ve orta öğretim öğrencilerinin sınıf geçmelerine ve notlarının tespitine ilişkin işlemlerden,

  b) Valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatındaki yetkili organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman ve izinlerine ilişkin idari işlemlerden,

  c) 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasından,

  d) 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu gereğince kamu kurum ve kuruluşları tarafından sosyal yardım amacıyla bağlanan aylık ve yapılan sosyal yardımlarla ilgili uygulamalardan,

  e) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen işyeri kapatma cezalarından, Kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihai kararlar ile tek hakimle verilen nihai kararlara, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir.

  2. İdare ve vergi mahkemelerinin yukarıdaki fıkra uyarınca verdikleri nihai kararlara karşı itiraz süresi, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz gündür.

  3. İtiraz, temyizin şekil ve usullerine tabidir.

  4. Bölge idare mahkemesi evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakıalar hakkında edinilen bilgiyi yeter görürse veya itiraz sadece hukuki noktalara ilişkin ise veya itiraz olunan karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar verir. Aksi halde gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında yeniden karar verir. (Ek cümle: 05/04/1990 - 3622/15 md.) Ancak, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan itirazı haklı bulduğu veya davaya görevsiz hakim tarafından bakılmış olması hallerinde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri gönderir, bölge idare mahkemesinin bu kararları kesindir.

  5. Bölge idare mahkemesinin kararları kesindir; temyiz yoluna başvurulamaz.

  6. İtiraza konu edilen kararı veren ya da karara katılan hakim, aynı davanın itiraz yoluyla bölge idare mahkemesince incelenmesinde bulunamaz.

  TEMYİZ:

  2577/Madde 46 - 1. Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararları, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştayda temyiz edilebilir.

  2. (Değişik bent: 10/06/1994 - 4001/20 md.) Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde Danıştayda temyiz yoluna başvurulabilir.

  TEMYİZ EDİLEMEYECEK KARARLAR:


  2577/Madde 47 - İdare ve vergi mahkemelerinin itiraz yolu açık olan kararları temyiz edilemez.


  TEMYİZ DİLEKÇESİ:


  2577/Madde 48 - 1. Temyiz istemleri Danıştay Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeler ile yapılır.

  2. Temyiz dilekçelerinin 3 üncü madde esaslarına göre düzenlenmesi gereklidir, düzenlenmemiş ise eksikliklerin onbeş gün içinde tamamlatılması hususu, kararı veren Danıştay veya mahkemece ilgiliye tebliğ olunur. Bu sürede eksiklikler tamamlanmazsa temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına Danıştay veya mahkemece karar verilir.

  3. Temyiz dilekçeleri, ilgisine göre kararı veren mahkemeye, Danıştaya veya 4 üncü maddede belirtilen mercilere verilir ve kararı veren mahkeme veya Danıştayca karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde cevap verebilir. Cevap veren, kararı süresinde temyiz etmemiş olsa bile düzenleyeceği dilekçesinde, temyiz isteminde bulunabilir. Bu takdirde bu dilekçeler temyiz dilekçesi yerine geçer.

  4.(Değişik bent: 10/06/1994 - 4001/21 md.) Kararı veren Danıştay veya mahkeme, cevap dilekçesi verildikten veya cevap süresi geçtikten sonra dosyayı dizi listesine bağlı olarak, Danıştaya veya kurula gönderir.

  5. Yürütmenin durdurulması isteği bulunan temyiz dilekçeleri, karşı tarafa tebliğ edilmeden dosya ile birlikte, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmek üzere kararı veren mahkemece Danıştay Başkanlığına, Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarda, görevli dairece konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kuruluna gönderilir. Danıştayda görevli daire veya kurul tarafından yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verildikten sonra tebligat bu daire veya kurulca yapılarak dosya tekemmül ettirilir.

  6. Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının ödenmemiş olması halinde kararı veren; mahkeme veya Danıştay daire başkanı tarafından verilecek onbeş günlük süre içerisinde tamamlanması, aksi halde temyizden vazgeçilmiş sayılacağı hususu temyiz edene yazılı olarak bildirilir. Verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mahkeme, ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan Danıştay dairesi, kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verir. Temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapılması halinde de kararı veren mahkeme, ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan Danıştay dairesi, temyiz isteminin reddine karar verir. Mahkemenin veya Danıştay dairesinin bu kararları ile bu maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına ilişkin kararlarına karşı, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yedi gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.

  7. (Ek bent: 10/06/1994 - 4001/21md.) Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin ödenmemiş olduğu, dilekçenin 3 üncü madde esaslarına göre düzenlenmediği ve temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapıldığı hususlarının dosyanın gönderildiği Danıştayın ilgili dairesi ve kurulunca saptanması hallerinde de 2 ve 6 ncı fıkralarda sözü edilen kararlar daire ve kurulca verilir.

  KARARIN BOZULMASI:

  2577/Madde 49 - 1. Temyiz incelemesi sonunda Danıştay:

  a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

  b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

  c) Usul hükümlerine uyulmamış olunması,

  Sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozar.

  2. (Değişik bent: 05/04/1990 - 3622/18 md.) Temyiz incelenmesi sonunda karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise kararın düzeltilerek onanmasına karar verilir.

  3. (Değişik bent: 05/04/1990 - 3622/18 md.) Kararın bozulması halinde dosya, Danıştayca kararı veren mahkemeye gönderilir. Mahkeme, dosyayı diğer öncelikli işlere nazaran daha öncelikle inceler ve varsa gerekli tahkik işlemlerini tamamlayarak yeniden karar verir.

  4. Mahkeme bozmaya uymayarak eski kararında ısrar edebilir. Israr kararının ilgili tarafından temyizi halinde, dava, konusuna göre Danıştay İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca incelenir. Danıştayın ilgili dava dairesinin kararı uygun görülürse mahkemenin kararı bozulur; aksi halde onanır. Danıştay İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları kararlarına uyulması zorunludur.

  5. Kararların kısmen onaylanması ve kısmen bozulması hallerinde kesinleşen kısım Danıştay kararında belirtilir.

  6. (Ek bent: 05/04/1990 - 3622/18 md.) Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davaların temyizen incelenmesinde de bu maddenin 4 üncü fıkrası hariç diğer fıkraları kıyasen uygulanır.

  TEMYİZEN VERİLEN KARAR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM:

  2577/Madde 50 - Temyiz incelemesi sonucunda verilen karar, dosyayla birlikte kararı veren mahkeme veya Danıştay dairesine gönderilir. Bu karar, dosyanın mahkeme veya Danıştay dairesine geldiği tarihten itibaren yedi gün içinde taraflara tebliğ edilir.

  KANUN YARARINA BOZMA:

  2577/ Madde 51 - 1. Bölge idare mahkemesi kararları ile idare ve vergi mahkemelerince ve Danıştayca ilk derece mahkemesi olarak verilip temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden Başsavcı tarafından kanun yararına temyiz olunabilir.

  2. (Değişik bent: 05/04/1990 - 3622/20 md.) Temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma kararı, daha önce kesinleşmiş olan mahkeme veya Danıştay kararının hukuki sonuçlarını kaldırmaz.

  3. Bozma kararının bir örneği ilgili bakanlığa gönderilir ve Resmi Gazete'de yayımlanır.

  TEMYİZ VEYA İTİRAZ İSTEMLERİNDE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI:


  2577/Madde 52 - 1. Temyiz veya itiraz yoluna başvurulmuş olması, hakim, mahkeme veya Danıştay kararlarının yürütülmesini durdurmaz. Ancak, bu kararların teminat karşılığında yürütülmesinin durdurulmasına temyiz istemini incelemeye yetkili Danıştay dava dairesi, kurulu veya itirazı incelemeye yetkili bölge idare mahkemesince karar verilebilir. (Ek cümle:10/06/1994 - 4001/22 md.) Davanın reddine ilişkin kararların temyizi halinde, dava konusu işlem hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi 27 nci maddede öngörülen koşulun varlığına bağlıdır.

  2. İptal davalarında teminat istenmeyebilir.

  3. İdareden ve adli yardımdan yararlananlardan teminat alınmaz.

  4. Kararın bozulması, kararın yürütülmesini kendiliğinden durdurur.

  YARGILAMANIN YENİLENMESİ:

  2577/Madde 53 - 1. Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında, aşağıda yazılı sebepler dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi istenebilir.

  a) Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir sebeple elde edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması,

  b) Karara esas olarak alınan belgenin, sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu mahkeme veya resmi bir makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm karardan evvel verilmiş olup da, yargılamanın yenilenmesini isteyen kimsenin karar zamanında bundan haberi bulunmamış olması,

  c) Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması,

  d) Bilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla belirlenmesi,

  e) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması,

  f) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış bulunması,

  g) Çekinmeye mecbur olan başkan, üye veya hakimin katılmasıyla karar verilmiş olması,

  h) (Değişik alt bent: 10/06/1994 - 4001/23 md.) Tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı yeni bir kararın verilmesine neden olabilecek kanuni bir dayanak yokken, aynı mahkeme yahut başka bir mahkeme tarafından önceki ilamın hükmüne aykırı bir karar verilmiş bulunması,

  ı) (Ek bend: 15/07/2003 - 4928 S.K./6. md.) Hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması.

  2. Yargılamanın yenilenmesi istekleri esas kararı vermiş olan mahkemece karara bağlanır.

  3. (Değişik bent: 10/06/1994 - 4001/23 md.) (Değişik ilk cümle: 15/07/2003 - 4928 S.K./1. md.) Yargılamanın yenilenmesi süresi, (1) numaralı fıkranın (h) bendinde yazılı sebep için on yıl, (1) numaralı fıkranın (ı) bendinde yazılı sebep için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl ve diğer sebepler için altmış gündür. Bu süreler, dayanılan sebebin istemde bulunan yönünden gerçekleştiği tarihi izleyen günden başlatılarak hesaplanır.  KARARIN DÜZELTİLMESİ:


  2577/Madde 54 - 1. Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar ile bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde taraflarca;

  a) Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların, kararda karşılanmamış olması,

  b) Bir kararda birbirine aykırı hükümler bulunması,

  c) Kararın usul ve kanuna aykırı bulunması,

  d) Hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekarlığın ortaya çıkmış olması,

  Hallerinde kararın düzeltilmesi istenebilir.

  2. Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurulları ile bölge idare mahkemeleri, kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen sebeplerle bağlıdırlar.

  3. Kararın düzeltilmesi istekleri esas kararı vermiş olan daire, kurul ve bölge idare mahkemesince incelenir. Dosyanın incelenmesinde tetkik hakimliği yapanlar, aynı konunun düzeltme yoluyla incelenmesinde bu görevi yapamazlar.  YARGILAMANIN YENİLENMESİNE VE KARARIN DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER:

  2577/Madde 55 - 1. İsteğin ilişkin olduğu konu, diğer bir daire veya mahkemenin görevine girmiş ise karar bu daire veya mahkemece verilir.

  2. Karşı tarafın savunması alındıktan sonra istekler incelenir ve kanunda yazılı sebepler varsa davaya yeniden bakılarak karar verilir.

  3. Yargılamanın yenilenmesi ve kararın düzeltilmesi istemleri, kanunda yazılı sebeplere dayanmıyor ise, istemin reddine karar verilir.

  4. Yargılamanın yenilenmesi ve kararın düzeltilmesi istemlerinde duruşma yapılması, görevli daire veya mahkemenin kararına bağlıdır.

  5. 53, 54 ve bu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yargılamanın yenilenmesinde ve kararın düzeltilmesinde bu Kanunun diğer hükümleri uygulanır.  İlk derece mahkemesi kararının hukuka uygun olmadığını düşünüyorsanız, aynı hatayı tekrarlamayıp, avukatınıza danışınız.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Oct 2010
  Nerede
  antakya
  İletiler
  28
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: İdare Mahkemesinde Açılan Davaya Red Kararına Karşı Temyiz

  temyiz için bölge idari mahkemesine 30 günlük sürede baş vurabilirsiniz

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. [Tüketici hakem heyetleri] THH kararına açılan karşı davaya nasıl dilekçe yazılır ? Ne yapmalıyım ?
  Merhabalar Öncelikle kısa özet geçiyorum konunun daha iyi anlaşılabilmesi için, Telefonum bozuldu garanti firmasına yolladım arızayı duzeltmeden...
  Yazan: Drizzt07 Forum: Tüketici Hakları
  Yanıt: 26
  Son İleti: 31-01-2018, 23:31:17
 2. İdare Mahkemesi Kararına Karşı Temyiz
  Şanlıurfa idare mahkemesine 2008 yılında danıştay kararlarına aykırı olarak tüm münhal müdür yardımcılığı kadrolarını açmadıkları için dava...
  Yazan: mehemetali Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 7
  Son İleti: 05-05-2016, 20:00:35
 3. Sözlü Mülakat Kararına YD İstemi Amacıyla Açılan İdari Davaya İlişkin
  Öncelikle merhaba arkadaşlar. Değerli zamanınızı aldığım için bağışlayın. Fakat Yüksek Öğretim Kurulu'nun 14 Mayıs 2015 tarihinde Öğretim Üyesi...
  Yazan: Banksy Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 20-09-2015, 19:29:01
 4. İdare Mahkemesinde Açılan Davalardan Feragat
  Sayın İlgililer Merhaba; Geçtiğimiz Nisan ayında alkol kontrolünde 0.51 promil alkol çıkması üzerine ehliyetime el konulmuştu. Ölçüm sırasında...
  Yazan: tutku53 Forum: İdare Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 23-12-2014, 23:07:31
 5. İdare Mahkemesinde Görülen davaya Katılma İstemli Dilekçe
  … İDARE MAHKEMESİ’NE DOSYA NO : KATILMA TALEP EDEN : VEKİLİ : KONU : … İli ... İlçesi … Ada, … Parsele İlişkin Olarak Verilen...
  Yazan: Av.Ufuk Cengiz Forum: Dilekçe Örnekleri
  Yanıt: 0
  Son İleti: 13-03-2010, 21:18:07

Bu sayfada bulunan kavramlar:

idari davalarda temyiz

danistay temyiz harci 2016

idare mahkemesi red kararı

mahkeme red kararindan sonra

danıştaya temyiz dilekçesi örneği

danıştaya itiraz harcı

danıştay temyiz süresi

idare mahkemesi harç hesaplama 2013

idare mahkemesi kararına karşı temyiz dilekçesi örneği

danıştay temyize cevap dilekçesi örneği

bolge idare mahkemesine nasil basvurulur

redde ret idare mahkemesi

idare mahkemesine acilan davanin reddi

danistaya basvuru harci

Idare mahkemesinin red kararindan sonra ne yapilir

mahkemede red

idare mahkemesi ret karari 3. madde

bölge idare mahkemesine sunulmak üzere idare mahkemesine itiraz dilekçesi

idari davalarda danıştaya temyiz dilekçe örneği

bolge idare mahkemesine itiraz dilekcesi ekleri nelerdir

danıştay kararı bozması yerel mahkemede gorulme sureci

idare mahkemesindeki dava reddedilirse nereye başvurulur

idare mahkemesi kararına karşı temyiz

danıştaya temyiz dilekçesi

danıştay temyiz harcı

Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.