+ Konuyu Yanıtla
1 / 6 Sayfa 123456 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 52 ileti bulundu.

Konu: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hızlandırılmış Mobil Sayfa Sürümü (AMP)
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Jul 2003
  Nerede
  Samsun
  İletiler
  5.783
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Avukatlik Asgari ücret Tarifesi

  AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2010

  GENEL HÜKÜMLER

  Konu ve kapsam

  MADDE 1 – (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri arasında geçerli ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun gereği karşı tarafa yükletilmesi gereken durumlarda, Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır. Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında avukatlık ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu Tarife hükümleri uygulanır.

  Avukatlık ücretinin kapsadığı işler

  MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.

  (2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde itirazen görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir.

  Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti

  MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.

  (2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.

  Birden çok avukat ile temsil

  MADDE 4 – (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.

  Ücretin tümünü hak etme

  MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

  Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret

  MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleriyle; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur.

  Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret

  MADDE 7 – (1) Görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce karar verilmesi durumunda, Tarifede yazılı ücretin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada ise tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti ikinci kısmın ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.

  (2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.

  (3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, işbölümü itirazı nedeniyle verilen gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.

  Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret

  MADDE 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete hükmolunur.

  Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret

  MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, vekalet ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.

  (2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.

  Manevi tazminat davalarında ücret

  MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

  (2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.

  (3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.

  (4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından vekalet ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir.

  İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret

  MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

  (2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avukata tam ücret ödenir.

  (3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücreti hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.

  (4) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bir yıllık kira bedeli tutarı, Nafakaya ilişkin icra takiplerinde nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden, icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında üçüncü kısım gereğince hesaplanacak ücretlere hükmolunur.

  (5) Borçlu itiraz süresi içerisinde borcunu öderse tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.

  (6) İtiraz üzerine duran icra takiplerine ilişkin alacaklı tarafından icra mahkemesi veya diğer mahkemelerde itiraza konu duran işlem aleyhine dava açılması ve bu davanın borçlu lehine sonuçlanması halinde borçlu lehine itiraz ile duran icra dosyasındaki vekil işlemi sebebiyle bu Tarifenin ikinci kısım, ikinci bölümünün (1.) bendine göre ayrıca vekalet ücretine hükmolunur.

  Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret

  MADDE 12 – (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Belirlenen bu ücret Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre tespit edilen ücretten az olamaz.

  Ceza davalarında ücret

  MADDE 13 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.

  (2) Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.

  (3) CMK 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün onuncu sıra numarasındaki ücretten az olamaz.

  (4) Çocuk mahkemelerinde görülen davalarda, asliye ceza; çocuk ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarda da ağır ceza mahkemeleri için Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde öngörülen maktu ücretlere ilişkin hükümler uygulanır.

  (5) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.

  Danıştay’da, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret

  MADDE 14 – (1) Danıştay’da ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde davaya cevap verme sürelerinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir.

  (2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.

  (3) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde de yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümler uygulanır.

  Uzlaşma tutanağının hazırlanmasında ücret

  MADDE 15 – (1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde sözü edilen uzlaşma tutanağının hazırlanmasında, konusu itibarıyla görevli mahkemeler için, bu Tarifenin ilgili kısımlarında belirlenen ücretin 1/2 si uygulanır.

  Tahkimde ücret

  MADDE 16 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda da bu Tarife hükümleri uygulanır.

  İş takibinde ücret

  MADDE 17 – (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi bulunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, iş sahibi veya temsilci tarafından yerine getirilmesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.

  (2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum veya kuruluşça yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuki yardımların karşılığıdır.

  Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret

  MADDE 18 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife uygulanır.

  (2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede belirtilen ücretin 1/4 ü uygulanır.

  Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret

  MADDE 19 – (1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir.

  Uygulanacak tarife

  MADDE 20 – (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.

  Yürürlük

  MADDE 21 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

  BİRİNCİ KISIM

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

  1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 140,00 TL

  takip eden her saat için 70,00 TL

  2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 275,00 TL

  takip eden her saat için 140,00 TL

  3. Yazılı danışma için 275,00 TL

  4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto

  düzenlenmesinde 175.00 TL

  5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması

  a) Kira sözleşmesi ve benzeri 275,00 TL

  b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve

  benzeri belgelerin hazırlanması 825,00 TL

  c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle

  ilgili sözleşmeler 825,00 TL

  İKİNCİ BÖLÜM

  İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

  1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili

  veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 200,00 TL

  2. Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi

  veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 350,00 TL

  3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma

  konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk

  vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 1.500,00 TL

  4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 650,00 TL

  5. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde

  a) Duruşmasız ise 3.000,00 TL

  b) Duruşmalı ise 5.000,00 TL

  c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli

  Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

  1. Yapı kooperatiflerinde 500,00 TL

  2. Anonim şirketlerde 850,00 TL

  Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli

  Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti 850,00 TL

  Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

  İKİNCİ KISIM

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

  1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati

  tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri

  belirlenmesi işleri için:

  a) Duruşmasız ise 175,00 TL

  b) Duruşmalı ise 250,00 TL

  2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin

  takibi için 350,00 TL

  3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 750,00 TL

  4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için

  c) Duruşmasız ise 500,00 TL

  d) Duruşmalı ise 750,00 TL

  İKİNCİ BÖLÜM

  Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

  1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için 160,00 TL

  2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 175,00 TL

  3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 330,00 TL

  4. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 175,00 TL

  5. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 300,00 TL

  6. Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için 500,00 TL

  7. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.000,00 TL

  8. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 500,00 TL

  9. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.500,00 TL

  10. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.000,00 TL

  11. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 750,00 TL

  12. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.000,00 TL

  13. Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için 750,00 TL

  14. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için

  a) Duruşmasız ise 500,00 TL

  b) Duruşmalı ise 1.000,00 TL

  15. Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen

  işlerin takipleri için

  a) Bir duruşması olan işler için 500,00 TL

  b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken

  sair işlemleri olan işler için 1.000,00 TL

  16. Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için 2.000,00 TL

  17. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede

  görülen davalar için

  a) Duruşmasız ise 1.000,00 TL

  b) Duruşmalı ise 2.000,00 TL

  18. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile

  görülen işlerin duruşması için 750,00 TL

  19. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 750,00 TL

  20. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için

  a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 2.500,00 TL

  b) Diğer dava ve işler 2.000,00 TL

  ÜÇÜNCÜ KISIM

  Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

  1. İlk 20.000,00 TL için % 12

  2. Sonra gelen 30.000,00 TL için % 11

  3. Sonra gelen 50.000,00 TL için % 8

  4. Sonra gelen 150.000,00 TL için % 6

  5. Sonra gelen 400.000,00 TL için % 4

  6. Sonra gelen 600.000,00 TL için % 3

  7. Sonra gelen 1.000.000,00 TL için % 1,5

  8. 2.250.000,00 TL’dan yukarısı için % 0,1  Hukuki NET Güncel Haber

  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi konulu yargıtay kararı ara
  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Jul 2003
  Nerede
  Samsun
  İletiler
  5.783
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Avukatlik Asgari ücret Tarifesi

  Aşağıdaki yorumlar, http://www.haberturk.com/ekonomi/hab..._tarifesi.aspx linkinde, HABERTÜRK internet sitesinin haberine yapılan yorumlardan alıntıdır.

  bir avukat ofisinin aylık giderlerinin ne kadar olduğunu,ne kadar vergi ödendiğini, mesleğe uygun yaşayabilmek için ne harcamalar yaptığını,cmk avukatlarının ücretlerinin nasıl ödendiğini,adli yardım hizmetlerinde ne ücretlerle insanlara hizmet edildiğini bilen var mı?ikincisi, tarife de yazılı ücretlerin (bu yorumlarda olduğu üzere)abartı bulunup işini bedava yaptırmaya çalışanları, mesleki hata yaptığınızda bunun sorumluluğunu ,para karşılığında insanların sorunlarının satın aldığını bilen var mı?sosyal güvenlik haklarinin ,reklam yasaklarinin ,mesleğe kabul şartlarini...
  Misafir 19 Aralık 2008 01:53

  arkadaşlar bu fiyatları görünce çok güldüm. kaç kişi danışma ücreti overiyor acaba. 125ytl bir yana 10ytl bile veren varmı ki. rakamları görenler gerçekten avukatlar bu paraları alıyormuş gibi yorum yapmış. durum bu ise neden avukatlar aylık 750ytl''ye başkasının yanında çalışıyorlar. merak eden varmı?
  Misafir 19 Aralık 2008 01:37

  merak etmeyin, avukatlar vergilerini ödüyorlar.. vergisel konularda avukatlar, hiçbir meslek grubunun karşılaşmadığı baskı ve denetim altında.. avukatlığı meslek olarak görmeyen arkadaş, siz ne iş yapıyor sunuz ?
  Misafir 19 Aralık 2008 01:03

  bu devirde avukat olmak varmış.
  Misafir 19 Aralık 2008 12:49

  allahtan avukata ihtiyacim yok çünkü ben avukat gibi adamim zaten
  Misafir 19 Aralık 2008 12:48

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Oct 2008
  Nerede
  Moskova
  İletiler
  1.568
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

  Demek ki avukatlar bizden çok kazanıyormuş.. Bu tarifeler gerçeği ifade etmiyor bu doğru.. Ancak avukatlık ücretlerinde de bir standart sağlanması ihtiyacı olduğu da bir diğer gerçek. Eğer bu tip tarifeler konmazsa her meslekte olduğu gibi verdiği hizmetler değil ücretleri aşağa çekerek rekabet etmek isteyenler olacaktır. Avukatların aldıkları her dava ile ilgili ücretleri hiç değilse dava bittiğinde baroya bildirmesi en azından bir denetim mekanizması sağlayacaktır.
  S.M.Mali Müşavir
  Selçuk GÜLTEN

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Feb 2009
  İletiler
  10
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

  1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 125,00 YTL

  takip eden her saat için 60,00 YTL


  böyle bir ücret alınmasını yanlış buluyorum. diğer hangi meslekte (mühendis, doktor, veteriner, vs) böyle bir ücret var, ben şahsen hiç duymadım. danışmanın, bilgi almanın ücreti mi olurmuş. diğer mesleklerde müşteri bilgisini alır herhangi bir uygulama yaptırırsa parasını öder. avukatlara neden bu ayrıcalık verilmiş bilemiyorum. avukata da gidemeyecek insan.

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Jul 2001
  İletiler
  5.669
  Blog yazıları
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  17
  Dosya Yükleme
  53

  Tanımlı Cevap: Re: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

  Alıntı ccakar rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 125,00 YTL

  takip eden her saat için 60,00 YTL


  böyle bir ücret alınmasını yanlış buluyorum. diğer hangi meslekte (mühendis, doktor, veteriner, vs) böyle bir ücret var, ben şahsen hiç duymadım. danışmanın, bilgi almanın ücreti mi olurmuş. diğer mesleklerde müşteri bilgisini alır herhangi bir uygulama yaptırırsa parasını öder. avukatlara neden bu ayrıcalık verilmiş bilemiyorum. avukata da gidemeyecek insan.
  Herkesin işi bilgisini satmaktır. Biz buna MESLEK diyoruz. Her meslek uzmanı bilgisini satar. Buna doktorlar, mühendisler ve veterinerler de dahildir. Bir doktorun muayenesine girdiğinde ÖNCE "vizite ücretini" öder, sonra danışır veya muayene olursunuz.
  Hangi meslek olursa olsun, onu ucuzlaştırmak veya bedavalaştırmak isteyen cahil zihniyete karşıyım.

  Doktor ne yaptı ki? İki satır reçete yazdı,
  Avukat ne yaptı ki? İki satır dilekçe yazdı,
  Mühendis ne yaptı ki? İki çizik attı,
  Veteriner ne yaptı ki? Hayvana baktı bir iğne yaptı,
  Muhasebeci ne yaptı ki? İki toplama yaptı...

  Neden bilgiye para veresiniz ki?
  PEKİ YA SİZ NE İŞ YAPARSINIZ?
  Hukuki Net - Hukuk Arama Motoru - İyi günler Türkiye, her nerede uyuyor veya uyutuluyorsan!

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Mar 2008
  Nerede
  Konya
  İletiler
  1.366
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

  Avukatlar yine de az alıyorlar. Psikologların seans saatlerinin ücretlerinden haberiniz var mı?

  Avukattan bilgi alana kadar çok iyi. Fakat ücret kısmına gelindiğinde hık mık...

  Meslek gruplarını karşılaştırma derdinde değilim ama avukatlara tanındığını iddia ettiğiniz ayrıcalıktan bahsetmişsiniz. Peki, birçok meslek grubu diledikleri gibi kendilerinin reklamını yapabiliyorken avukatlara neden reklam yasağı getirilmiş?

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Jul 2003
  Nerede
  Samsun
  İletiler
  5.783
  Blog yazıları
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

  Alıntı ccakar rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  böyle bir ücret alınmasını yanlış buluyorum. diğer hangi meslekte (mühendis, doktor, veteriner, vs) böyle bir ücret var, ben şahsen hiç duymadım. danışmanın, bilgi almanın ücreti mi olurmuş. diğer mesleklerde müşteri bilgisini alır herhangi bir uygulama yaptırırsa parasını öder. avukatlara neden bu ayrıcalık verilmiş bilemiyorum. avukata da gidemeyecek insan.
  Duymadıysanız, yukarıda yer alan tarifeyi okuyarak ilgili bilgiyi edinmiş olmalısınız. Danışma, davadan daha önemli bir mevzudur ki, çoğu zaman olay olduktan sonrasını değil, olmadan öncesinin planlandığı durumdur. Nasıl şekillendirmek istediğinize karar verirsiniz. Daha akılcı davranan kişi, olay gerçekleşmeden uzmana danışandır. "Uygulama" kelimesinden kastınız, elinize somut bir şeyler verilmesiyse, görüşme tutanağının bir kopyasını rica edebilirsiniz.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Feb 2009
  İletiler
  10
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Re: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

  cahil zihniyet tanımlamasını asla kabul etmiyorum. asıl sizlerin zihniyetinizi sorgulamalı. olmasını istediğiniz şey oturduğunuz yerden para kazanıp vatandaşı sömürmek. durumu müsait olan var, olmayan var. çoğu kişinin danışma ücreti verebileceğini düşünmüyorum. bu yüzden kimse kanuni haklarını öğrenemiyor. tabi böyle paragöz düşünenlere bunları anlatmak bir işe yaramaz. insanın halinden anlamaz onlar. ayrıca ben diğer hiçbir meslek grubunda bilgi vererek para talep edildiğini duymadım. ben mühendisim. ben etmiyorum, asla etmem de. sonuna kadar düşüncemin arkasındayım. tabi burda ipler sizin elinizde. ister banlayın, ister ne yapıyorsanız yapın.

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Apr 2003
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  12.229
  Dilekçeler Sözleşmeler
  3
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

  Alıntı Gökhan Kartal rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Avukatlar yine de az alıyorlar. Psikologların seans saatlerinin ücretlerinden haberiniz var mı?
  Avukattan bilgi alana kadar çok iyi. Fakat ücret kısmına gelindiğinde hık mık...
  Meslek gruplarını karşılaştırma derdinde değilim ama avukatlara tanındığını iddia ettiğiniz ayrıcalıktan bahsetmişsiniz. Peki, birçok meslek grubu diledikleri gibi kendilerinin reklamını yapabiliyorken avukatlara neden reklam yasağı getirilmiş?
  Mühendis kardeş bak bu Gökhan arkadaş sanırım 18 yaşlarında ve sizden daha iyi anlamış ve daha insaflı.
  Bakın ÖSS sonuçları açıklandı bazı öğrenciler analarının babalarının dizinin dibinden ayrılıp gurbete hukuk okumaya çıkacak. Okul harcı, ders kitapları, notları, yurt parası, yurt bulamayan ev kirası, yemesi içmesi üstü başı, kalın kalın kitapları okuması sabahın köründe derse gitmesi yazı var kışı var, aileyi özlemesi var, var da var.
  Yıllarca okuyup ailelerinin birikmişiyle bir ofis açıcaklar ve öğrendiklerini satacaklar.
  Danışma ücreti iki tarafın rızasıyla alınan bir ücrettir. Dediğiniz gibi ödeyemeyecek durumda olanlara adli yardım büroları bu hizmeti sunuyor.
  Burda da herhangi bir ücret talep etmeksizin ön bilgi veriliyor.
  Elinizi cüzdanınız üzerinden çekip vicdanınız üzerine bırakınız.

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Feb 2009
  İletiler
  10
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

  benim anlamadığım birşey yok. danışma ücretini savunanlar kolay yoldan para kazanma sevdalısı olanlar. bu durumun eleştirilmesi de hoşlarına gitmiyor tabi. okul dönemindeki zorlukları her meslek grubundakiler yaşıyor. sadece avukatlığa özel bir durum olduğunu sanmayın.

  bir de "Elinizi cüzdanınız üzerinden çekip vicdanınız üzerine bırakınız." demişsiniz. asıl buna benzer bir söz ben size söyleyecektim ama bu da gayet uygun bir söz olmuş sizin için. aslında sizin bana "elinizi vicdanınız üzerinden çekip cüzdanınız üzerine bırakınız" demeniz gerekirdi. sanırım yanlış yazdınız. çünkü durum aynen benim yazdığım gibi.

  benim de geçenlerde hukuki bir problemim oldu ve bir avukatla görüşmem gerekti. gittiğim avukatların çoğu ücret talep etti. tabi bu duruma karşı olduğum için kabul etmedim. sonunda ücret talep etmeyen birkaç avukat buldum ve birisiyle görüştüm. bu anlayışı karşısında vekilim olarak o avukatla anlaştık ve gerekli maddi karşılığını da alınteriyle hakederek aldı. sonuç olarak içinizde haktan hukuktan anlayan, elini vicdanına koyan arkadaşlar da var. emin olun diğerlerinden çok kazanıyorlar. sizin anlayacağınız dilde söylemeye çalıştım.

+ Konuyu Yanıtla
1 / 6 Sayfa 123456 SonSon

Benzer Konular :

 1. Yeni Mevzuat: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
  Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz : İlgili veri linki - Konu: Avukatlık...
  Yazan: admin Forum: Mevzuata İlişkin Bilgi ve Yorumlar
  Yanıt: 0
  Son İleti: 03-12-2010, 19:22:06
 2. Hukuk Portal: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
  Hukuk portalına yeni bir kaynak eklendi. Konu: https://www.hukuki.net/content.php?700-Avukatlık-Asgari-Ücret-Tarifesi
  Yazan: Yönetim Forum: Hukuk Portal
  Yanıt: 0
  Son İleti: 03-12-2010, 19:05:28
 3. Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010
  Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz : İlgili veri linki - Konu: Avukatlık...
  Yazan: admin Forum: Mevzuata İlişkin Bilgi ve Yorumlar
  Yanıt: 0
  Son İleti: 27-12-2009, 21:05:18
 4. Avukatlık asgari ücret tarifesi
  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete Tarihi: 04/12/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25306 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: GENEL...
  Yazan: ozcanhukuk Forum: Mevzuata İlişkin Bilgi ve Yorumlar
  Yanıt: 1
  Son İleti: 12-02-2007, 18:14:41
 5. Avukatlık asgari ücret tarifesi
  arkadaslar internet sitelerinde avukatlık asgari ucretleri bir yerde aynı konu ıcın bir yerde 200 ytl baska bir sitede 3500 ytl olarak gorunuyor.3500...
  Yazan: analyser Forum: Avukatlık Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 08-03-2006, 21:38:20

Bu sayfada bulunan kavramlar:

AAÜT 34

http:www.hukuki.netshowthread.php49525-Avukatlik-Asgari-ucret-Tarifesi

Forum

İlgili Hukuk terimleri

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.