+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 11 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Apr 2005
  Nerede
  İstanbul, Turkey.
  İletiler
  3.628
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye'de Taşınmaz Mal Edinmeleri

  Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de taşınmaz mal edinmeleri 19.07.2003 tarih ve 25173 sayılı Resmi Gazetede yayı nlanan 03.07.2003 tarih ve 4916 sayılı Kanunun 19'uncu Maddesi ile değişik 2644 sayılı Tapu Kanununun 35'inci Maddesinde dü zenlenmiştir. Yapılan değişiklikle, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Ülkemizde taşınmaz mal edinimlerine ilişkin yeni esaslar getirilmiş, Tapu Kanununun 36'ncı Maddesi yürürlükten kaldırılarak içerdiği hükümler 35'inci Maddeye aktarılmış, ayrıca 442 sayılı Köy Kanununun 87'nci Maddesi tamamen yürürlükten kaldırılmıştır.

  Tapu Kanununun 35'inci Maddesinin yeni hali aşağıdaki şekildedir:

  " Karşılıklı olmak ve kanunî sınırlamalara uyulmak kaydıyla, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ü lkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde taşınmaz edinebilirler. Karşılıklılık ilkesinin uygulanmasında, yabancı devletin taşınmaz ediniminde kendi vatandaşlarına veya yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerine tanıdığı hakların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına veya ticaret şirketlerine de tanınması esastır.

  Türkiye Cumhuriyeti ile arasında karşılıklılık olmayan devlet vatandaşlarının kanunî miras yoluyla edindikleri taşınmazlar ile kanunî kısıtlamalara tâbi alanlardaki taşınmazlar, intikal işlemleri yapılarak tasfiye edilir ve bedele çevrilir.

  Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret ş irketlerinin otuz hektardan fazla taşınmaz edinebilmesi Bakanlar Kurulunun iznine tâbidir. Kanunî miras yoluyla intikal eden taşınmazlar için bu hüküm uygulanmaz. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin, kanunî miras dışında ölüme bağlı tasarruflar yoluyla otuz hektardan fazla taşınmaz edinebilmesi de Bakanlar Kurulunun iznine bağlıdır. İzin verilmez ise, fazla miktar tasfiye edilerek bedele çevrilir.

  Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri lehine, taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi halinde karşılıklılık şartı aranmaz.

  Kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından, bu maddenin uygulanmayacağı yerleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir."

  I.A.1.KARŞILIKLILIK

  Bakanlar Kurulu 29.05.1940 tarih ve 2/13394 sayılı Kararında, karşılıklılık ilkesinden ne anlaşılması gerektiğini açıklamışt ır. Karara göre karşılıklılık ilkesinin varlığı için kanuni düzenlemenin yanında bunun fiilen uygulanabilir olması da gerekmektedir. Kanuni karşılıklılığın fiili durumu göstermeyeceği göz önüne alınan kararda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları nın başvurusu halinde, yabancı ülkede karşılaşacakları sınırlamaların karşılıklılık uygulamasına esas alınması istenmiştir. Dolayısıyla Ülkemiz ile yabancı bir devlet arasında taşınmaz mal edinimi konusunda karşılıklılığın varlığından söz edebilmek için karşılıklılığın kanuni ve fiili olması gerekmektedir. Buna göre, bir yabancı ülke vatandaşının ya da ticaret şirketinin Ülkemizde taşınmaz mal edinmesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve ticaret şirketlerinin de o ülkede taşınmaz mal edinmesine, kanun ile hak tanınmış olmasına ve bu hakkın da fiilen uygulanabilmesine bağlıdır.

  Karşılıklılığın kanuni ve fiili olmasının yanında yeni düzenlemede karşılıklılık ilkesinin birebir uygulanması yerine, yabancı devletin kendi vatandaşlarına veya kendi kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerine tanıdığı hakların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına veya ticaret şirketlerine de tanınması esası getirilmiştir.

  I.A.2. KARŞILIKLIK İLKESİNİN İSTİSNALARI

  Yabancı gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz mal edinmelerinin birinci koşulu karşılıklılık olmakla birlikte, karşılıklılık ilkesine gerçek kişiler açısından getirilen bazı istisnalar bulunmaktadır. Bu istisnalar şunlardır:

  a. Vatansızlar hiçbir devlet uyruğu taşımadıkları için karşılıklılık şartının belirleneceği muhatap bir devlet bulunmamaktadır. Bu nedenle, vatansızlar karşılıklılık şartından muaftırlar.

  b. Türkiye tarafından 26.08.1961 tarih ve 359 Sayılı Kanunla onaylanan 28.07.1951 tarihli "Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme"nin m. 7/2 hükmüne göre, mülteciler, sığındıkları ülkede üç yıl ikamet ettikten sonra karşılıklılık şartından muaf olurlar. Türkiye'de bulunan mülteciler de aynı hükme tabidir. Muafiyet için mültecilerin bu durumlarını resmi belge ile kanı tlamaları yeterlidir.

  c . Türkiye'de turizm amaçlı yatırım yapmak isteyen yabancı gerçek ve tüzel kişiler, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 8/E maddesine göre, Bakanlar Kurulu Kararı ile, karşılıklılık koşulundan ve yabancılar için getirilen kanuni kısıtlamalara tabi tutulmadan turizm bölge ve merkezlerinde taşınmaz mal edinebilirler.

  I.A.3. KANUNİ KISITLAYICI HÜKÜMLERE UYMAK

  Yabancı gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz mal edinmelerinin ikinci koşulu kanunla getirilmiş olan kısıtlayıcı hükümlere uymaktır.

  Yabancıların taşınmaz mal edinmelerine ilişkin olarak kanunlarımızda bazı kısıtlamalar yer almış bulunmaktadır. Bu kısıtlayı cı hükümler şunlardır:

  a. Yabancıların ülkemizde taşınmaz mal edinmelerini coğrafi açıdan sınırlayan 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda yer alan düzenlemelere göre; askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerindeki taşınmaz malların yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılması, devredilmesi ve kiralanması mümkün bulunmamaktadır.

  b. 2644 sayılı Tapu Kanununun 35'inci Maddesi, yabancı gerçek kişilerin ülkemizde 30 hektardan fazla taşınmaz mal edinemeyeceği, bu miktardan fazlasına ancak Bakanlar Kurulu Kararı ile sahip olabileceği, kanuni mirasın bu hükmün dışında olduğu kuralını koymuştur.

  c. 442 sayılı Köy Kanununun 87'nci Maddesi yeni düzenleme ile kaldırıldığından yabancı gerçek kişilerin köylerde taşınmaz mal edinmeleri mümkün hale gelmiştir.

  TAŞINMAZ MAL EDİNİMİ KONUSUNDA TÜRKİYE İLE ARASINDA KARŞILIKLILIK BULUNAN ÜLKELER

  1. ALMANYA
  2. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
  3. ANDORRA
  4. ARJANTİN
  5. AVUSTRALYA
  6. AVUSTURYA
  7. BAHAMALAR
  8. BANGLADEŞ
  9. BARBADOS
  10. BELÇİKA
  11. BELİZE
  12. BENİN
  13. BOLİVYA
  14. BOSNA-HERSEK
  15. BOTSWANA
  16. BREZİLYA
  17. DANİMARKA
  18. DOMİNİK CUMHURİYETİ
  19. EKVATOR
  20. EL SALVADOR
  21. ESTONYA
  22. FİLDİŞİ SAHİLİ
  23. FİLİPİNLER
  24. FİNLANDİYA
  25. FRANSA
  26. GABON
  27. GANA
  28. GİNE
  29. GRENADA
  30. GUATEMALA
  31. GUYANA
  32. GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
  33. HAİTİ
  34. HIRVATİSTAN
  35. HOLLANDA
  36. HONDURAS
  37. İNGİLTERE
  38. İRLANDA
  39. İSPANYA
  40. İSRAİL
  41. İSVEÇ
  42. İSVİÇRE
  43. İTALYA
  44. JAMAİKA
  45. JAPONYA
  46. KAMERUN
  47. KANADA
  48. KKTC
  49. KOLOMBİYA
  50. KORE (GÜNEY)
  51. KOSTA RİKA
  52. LETONYA
  53. LİECHTENSTEİN
  54. LİTVANYA
  55. LÜKSEMBURG
  56. MACARİSTAN
  57. MALAWİ
  58. MALEZYA
  59. MALİ
  60. MALTA
  61. MAURİTİUS
  62. MEKSİKA
  63. MONAKO
  64. MORİTANYA
  65. MOZAMBİK
  66. NİJERYA
  67. NİKARAGUA
  68. NORVEÇ
  69. ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ
  70. PANAMA
  71. PARAGUAY
  72. PERU
  73. POLONYA
  74. PORTEKİZ
  75. SAN MARİNO
  76. SENEGAL
  77. SIRBİSTAN VE KARADAĞ (YUGOSLAVYA)
  78. SİNGAPUR
  79. SOMALİ
  80. SRİ LANKA
  81. SWAZİLAND
  82. ŞİLİ
  83. TANZANYA
  84. URUGUAY
  85. VENEZUELA
  86. YENİ ZELANDA
  87. YEŞİLBURUN ADALARI

  YUNANİSTAN- Yunan uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz mal edinimine yönelik talepleri halen yürürlükte olan 22.3.2000 tarih ve 1361-121-T/302-317 sayılı genelge uyarınca sonuçlandırılacaktır.

  TAŞINMAZ MAL EDİNİMİ KONUSUNDA TÜRKİYE İLE ARASINDA KARŞILIKLILIK BULUNMAYAN ÜLKELER

  1- AFGANİSTAN
  2- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
  3- BURMA
  4- CEZAYİR
  5- ÇEK CUMHURİYETİ
  6- ENDONEZYA
  7- ERİTRE
  8- ERMENİSTAN
  9- ETYOPYA
  10- FİJİ
  11- HİNDİSTAN
  12- IRAK
  13- İZLANDA
  14- KAMBOÇYA
  15- KATAR
  16- KORE (KUZEY)
  17- KUVEYT
  18- KÜBA
  19- LAOS
  20- LİBYA
  21- MALDİVLER
  22- MOĞOLİSTAN
  23- NEPAL
  24- NİJER
  25- OMAN
  26- PAPUA YENİ GİNE
  27- SLOVAKYA
  28- SUDAN
  29- SURİNAM
  30- SUUDİ ARABİSTAN
  31- TAYLAND
  32- TUNUS
  33- VİETNAM
  34- YEMEN

  ÜLKEMİZDE SADECE BİNA MÜLKİYETİ EDİNEBİLEN ÜLKELER

  - AZERBAYCAN
  - BAHREYN
  - BELARUS
  - ÇAD
  - ÇİN
  - FAS
  - GÜRCİSTAN
  - İRAN (Beş yıl ikamet şartı ve ilgili Bakanlıkların izni ile)
  - KAZAKİSTAN
  - KENYA
  - KIRGIZİSTAN
  - MAKEDONYA
  - MISIR
  - MOLDOVA
  - NAMİBYA
  - ÖZBEKİSTAN
  - ROMANYA
  - RUSYA FEDERASYONU
  - SLOVENYA
  - TACİKİSTAN
  - TÜRKMENİSTAN
  - UGANDA
  - UKRAYNA
  - ÜRDÜN

  İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ BAKANLIKLARININ İZNİYLE ÜLKEMİZDE TAŞINMAZ MAL EDİNEBİLEN ÜLKELER

  1- CİBUTİ
  2- LÜBNAN
  3- PAKİSTAN
  4- TOGO
  5- TRİNİDAD VE TOBAGO

  YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE'DE TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİ

  Tapu Kanununun 35'inci Maddesinde yapılan değişiklikle, tüm yabancı ticaret şirketlerinin karşılıklı olmak ve kanuni kısı tlayıcı hükümlere uymak koşuluyla Türkiye'de taşınmaz mal edinmeleri mümkün hale getirilmiştir.

  Yabancı gerçek kişilerde olduğu gibi yabancı ticaret şirketlerinde de karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uymak şartları getirilmiştir. Yabancı bir devlet ile Ülkemiz arasında ticaret şirketleri yönünden karşılıklılığın bulunup bulunmadığı Dışişleri Bakanlığı'na sorulmak suretiyle belirlenmektedir.

  Kanuni sınırlamalar açısından yabancı gerçek kişiler için geçerli olan kurallar yabancı ticaret şirketleri açısından da geç erlidir. Ayrıca yabancı gerçek kişiler lehine bir sınırlı ayni hak tesis edileceği sırada karşılıklılık şartının aranmayacağı kuralı yabancı ticaret şirketleri için de getirilmiştir.

  YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİ

  Yabancı sermayeli şirket ifadesi çoğu zaman yabancı şirket ifadesi ile karıştırılmaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, yabancı sermayeli şirketler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Türkiye'de kurulurlar ve Türk Ticaret Siciline kaydedilirler. Yani, bu şirketler Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarına tabi şirketlerdir. Sadece sermayelerinin tamamı veya bir kısmı yabancı gerçek veya tüzel kişilere aittir. Hissedarlarının yabancı kişiler olması şirketi yabancı tüzel kişi statü süne sokmaz;çünkü şirketin uyruğu ile hissedarlarının uyrukları farklı hususlardır.

  17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5 Haziran 2003 tarih ve 4875 sayılı "Doğ rudan Yabancı Yatırımlar Kanunu" ile, 18.01.1954 tarih ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu yürürlükten kaldırı larak; doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesi ve artırılması, yabancı yatırımcının haklarının korunması, yabancı yatırı mların gerçekleşmesinde izin ve onay sisteminin bilgilendirme sistemine dönüştürülmesi amaçlarıyla yeni esaslar getirilmiştir.

  Konuya ilişkin 07.08.2003 tarih ve 1363-100/841 sayılı genelge bölge müdürlüklerimiz aracılığıyla tüm birimlerimize duyurularak uygulamanın aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütüleceği bildirilmiştir.

  4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile, yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabi tutulmuş; yatırım izni, şirket kuruluş izni gibi izin ve onaylar kaldırılmış; yabancı yatırımcıların Ülkemizde kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının edinimine açık olan bölgelerde taşınmaz mü lkiyeti veya sınırlı ayni hak edinmeleri serbest bırakılmıştır.

  Yabancı sermayeli şirketlerin Ülkemizde faaliyetlerine ilişkin 4875 sayılı Kanuna göre faaliyet gösterecek veya mülga 6224 sayılı Kanuna göre kurulmuş şirketler, kuruluş yeri ve idare merkezi esasına göre yabancı sermayeli Türkiye Cumhuriyeti ş irketleri sayılmaktadır. Bu sebeple, gerek mülga 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre faaliyet izni almış, gerekse 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa göre faaliyet gösterecek yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz mal edinimleri ve tapu siciline yönelik diğer talepleri, Türk Ticaret Kanununa göre kurulan şirketler ile aynı usul ve esaslara tabi olarak ticaret sicil memurlukları tarafından verilen ve şirketin taşınmaz mal edinme yetkisini ve yetkilisini gösterir yetki belgeleri değerlendirilmek suretiyle ilgili Tapu Sicil Müdürlüklerince sonuçlandırılmaktadır.

  TRANSFER

  Yabancıların gerek döviz bozdurmak suretiyle satın aldıkları gerekse döviz bozdurmaksızın sahip oldukları taşınmaz mal ve ayni hakların gelirleri ve satış bedellerinin bankalar ve özel finans kurumları yolu ile transfer ettirilmesi serbesttir.

  I. BAŞVURULARIN YAPILACAĞI MERCİİ

  2644 sayılı Tapu Kanununun 26'ncı Maddesi ile; mülkiyete, mülkiyetten ayrı ayni haklara ilişkin sözleşmeleri düzenleme görev ve yetkisi Tapu Sicil Müdürlüklerine verilmiştir.

  Taşınmaz mal edinmek isteyen veya mülkiyetten ayrı ayni haklardan yararlanmak isteyen yabancı kişiler, başvurularını, taşınmaz malın bulunduğu yerin Tapu Sicil Müdürlüğüne yapacaklardır.

  Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden temin edilebilir.

  II. BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Başvurular için gerekli belgeler bakımından yabancılarla Türk vatandaşları arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır.

  A)GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN

  1- Taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,

  2- Uyruğunda bulunduğu ülkenin kimlik belgesi veya pasaportu ile iki adet vesikalık fotoğraf,

  3- İstemde bulunan kişi vekil ise, temsile ilişkin vekaletname ile temsilcinin fotoğraflı kimlik belgesi ve vesikalık fotoğraf, alıcılar açısından bizzat işleme katılmayanlar var ise, onları temsil eden temsilcilerin fotoğraflı kimlik belgeleri, vesikalık fotoğrafları ve temsilciliklerine ilişkin belgeler.

  B) TÜZEL KİŞİLER AÇISINDAN

  1- 4875 Sayılı Doğrudan yabancı Yatırımlar Kanununa göre kurulan şirketler Ticaret Sicil Memurluğundan alacakları yetki belgelerini, imza sirkülerini ve buna dayanılarak yetkili kılınan kişiye verilen vekaletnameyi,

  2- Yabancı ülkelerde kendi kanunlarına göre kurulan yabancı ticaret şirketleri için kuruldukları ülkenin kendi mevzuatınca ilgili makamlarından alacakları yetki belgesi yerine geçen bir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.

  Tapu işlemleri sırasında ödenmesi gereken harç ve vergiler açısından yabancı uyruklu kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında hiçbir fark yoktur.

  Ancak, ülkemizde taşınmaz mal edinmek isteyen yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin edinmek istedikleri taşınmaz malların Askeri Yasak Bölge ve Güvenlik Bölgeleri dışında kalıp kalmadığının tespit edilebilmesini teminen yetkili askeri makama sorulurken, taşınmazın bulunduğu yerin 1/25000 ölçekli haritada işaretlenmesi için araziye gidilmesi gerekiyorsa “parselin yerinde gösterilmesi” işlemine göre döner sermaye hizmet bedeli alınmaktadır.

  http://www.didimestate.com/legal_tr.php sitesinden alınmıştır.  Hukuki NET Güncel Haber

  Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye'de Taşınmaz Mal Edinmeleri konulu yargıtay kararı ara
  Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye'de Taşınmaz Mal Edinmeleri konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Jun 2008
  Nerede
  Antalya
  İletiler
  8
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye'de Taşınmaz Mal Edinmeleri

  Yeni çıkan yasanın detayları hakkında bilgi verebilirmisiniz

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jul 2008
  İletiler
  4
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye'de Taşınmaz Mal Edinmeleri

  Evet arkadaşlar. Yeni çıkan yasayı verirseniz seviniriz. Bi de "SADECE BINA" ne demek? Yani Azerbaycandan olanlar sadece bina mı alabilirler? Daire alamazlar mı?

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Feb 2008
  Nerede
  München
  İletiler
  793
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye'de Taşınmaz Mal Edinmeleri

  Taşınmaz kapsamında arsa da sayılır. Dolayısıyla ya daire, ya da bina alabileceklerinden bahsediliyor...

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  May 2008
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  9
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye'de Taşınmaz Mal Edinmeleri

  Bu konuyu bende merak ediyorum. Bugün 12.12.2008 tarihi itibarıyla bu kanundaki son durum nedir. Çok çelişkili bilgiler duyuyor, okuyorum. Yabancıya mülk satışı ne durumda. Acil bilgiye ihtiyacım var.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  May 2008
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  9
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Thumbs up Re: Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye'de Taşınmaz Mal Edinmeleri

  Sarp bey bu konu ile sanırım fazlaca ilgilisiniz. Eğer düşüncemde yanılmıyorsam sizinle görüşmek isterim. ileti adresim tanjuavc@gmail.com Saygılar.

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  May 2008
  Nerede
  İzmir
  İletiler
  9
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Question Re: Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye'de Taşınmaz Mal Edinmeleri

  Sevgili dostlar, yabancıya mülk satışı konusunda veya Türkiye dışında yaşayan, çalışan Türk vatandaşlarına mülk satışı konusunda çalışan herkes ile irtibata geçmek isterim. Öncelikle Hukuki boyut önemli tabi. Bana yazabilirisiniz. tanjuavc@gmail.com Saygılar.

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Jul 2009
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye'de Taşınmaz Mal Edinmeleri

  Misir vatandasi bir arkadasim var ve kendisi Turkiye'de bir daire satin almak ve devaminda yasamini ve gecimini Turkiye'de surdurmek istiyor. Kendisinin benden arastirmami rica ettigi konular/sorular:

  1) Apartman dairesi satin alabilir mi?
  2) (1)nci sorunun cevabi "evet" ise bu alimdan sonra Turkiye'de ikamet izni elde edebilir mi?
  3) (2)nci sorunun cevabi "hayir" ise, iamet izni icin ne sartlar gereklidir?

  Cavaplariniz ve yardimlariniz icin pesinen tesekkure ederim.

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Sep 2010
  Nerede
  trabzon
  İletiler
  2
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye'de Taşınmaz Mal Edinmeleri

  ben azeri vatandaşıyım türkiyede daire alabilir miyim?? bina alımı sadece yazıyor buna mülk de dahil midir?

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Sep 2010
  Nerede
  Edirne
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Sevgili grup üyeleri ve yöneticiler

  Sevgili grup üyeleri ve yöneticiler

  Yeni üyeyim ve konumla alakalı bir bölüm bulamadıgım için buraya yazmayı uygun gördüm.....
  Ciddi bir sorunla karşı karşıyayım ve bilgiye ihtiyacım var lütfen yardımcı olun.....
  Konu :
  2008 yılının şubat ayında edirne merkez de ki en favori cadde üzerinde ki mevcut arsama gece 01 sularında tredaş tarından prefabrik bir trafo konuldu
  ihtar çekmeme ragmen dikkate alınmadıgım için asliye hukuk mahkemesine El Atmanın önlenmesi için dava açtım,6 ay kadar sürdü ve kal ile sonuçlandı
  temyiz edildi ancak temyiz talebi icra işlemini durdurmaz diyerek icraya gittim,İcra işlemimi yapmaktan kaçınsada ısrarım üzerine işlem başlattı,
  ancak karsı taraf icranın durması için dava actı ancak süre asımı yönünden reddine ve icranın devamına karar verdi
  buna istinaden icra nın işlemi yapması gerekirken yine beni oyaladıgını göründüm ve icra memurunu ve işlemi icra tetkik kuruluna şikayet ettim.
  İcra Mahkemesi icranın bilerek 9 ay gibi bir zaman sürüncemede bırakıldıgını bilerek işlemin gerçekleştirilmedigini kanaat getirerek işlemin ısrarla
  devamını ve icra memurunun cezalandırılmasını karar verdi,Bundan sonra icra dan gün verilip trafonun kaldırılmasını istedim,19 eylül günü kaldırılması gerekiyordu
  ancak kaldırılmadı ve bugun icra memuru ve bir ehliyetli Elektrik uzmanı ile gittigimizde Elektrigin kesilmesinin TREDAŞ tarafından yapılacagını eger yapmazlarsa
  bizim yapabilecegimiz kanaat getirildi ve birlikte TREDAŞ a gittik.(TRAKYA ELEKTRİK DAGITIM A.Ş)
  İl müdürü ardasın kamulastırıldıgını acele el konulma işleminin kerçekleştirildigini ve bunun la ilgili asliye kararını gösterdi ve neye ugradıgımızı şaşırdık.
  Şimdi ilk i kesinleşmiş olan kal ine ilişkin kararın ardından itiraz dilekçemi kontrol etmeden ve tarafıma davetiye gönderilmeden,benden habersiz yapılan bu mahkeme sonucu arsamın elimden alınıp artık onların oldugunu beyan ettiler ve orada neye ugradıgımızı şaşırdık
  İcra memuru bu husus çok karışık ve mahkemeye bunu danışmam gerek diyerek oradan ayrıldık
  Tarafıma tebliğ edilmemiş bir mahkeme de bilgim dışında dosya üzerinden itirazımı görme okuma geregi duymadan acele el koyma yöntemiyle arsamı kamulaştırdıklarını beyan ettiler
  Avukatım dava açılsa haberimiz olacak dosya üzerinden kamulaştırma yapamazlar dedi
  İcra müdürü bunu da ilk kez duydum incelemem gerek dedi

  Ve ben ne yapacagımı bilmiyorum arsam bir takım elbise fiyatına ( 4.368 bin) tl ye kamulastırılmak isteniyor.
  Oysa arsam 3 sene önce 160 bin tl ye alıcı bulmuştu....

  Konu ile ilgili nasıl bir yol izlemeliyim ve bu kamulaştırmaya engel olabilirim lütfen yardımcı olabilirmisiniz

  SAygılarımla Başarılar diliyorum

+ Konuyu Yanıtla
1 / 2 Sayfa 12 SonSon

Benzer Konular :

 1. Yabancıların Türkiye'de Taşınmaz Mal Edinmeleri [Kitap Fiyat bilgisi]
  Güven Yarar - On İki Levha Yayıncılık - 2018 Kasım - 40,00 TL Yabancıların Türkiye'de Taşınmaz Mal Edinmeleri hakkındaki işbu hukuki kitap Hukuk...
  Yazan: Hukuk Kitapçısı Forum: Hukuk Kitapları Tanıtımı
  Yanıt: 0
  Son İleti: 22-11-2018, 02:40:03
 2. TC ve Yabancı uyruklu kişilerin ortak suç işlemesi
  sahipleri TC ve yabancı uyruklu iki ayrı şirket DHTA alanında 1.derece doğal sit alanında inşaai faaliyette bulunup ortak ticaret yapmaktadır. TC...
  Yazan: selosta Forum: Hukuki Görüş ve Yorum
  Yanıt: 2
  Son İleti: 03-04-2018, 07:39:01
 3. [Tüketici hukuku] Gerçek kişilerin konut satışında ayıplı satış sorumluluğu
  Merhabalar, Forumda ayıplı mal satışıyla ilgili bir çok konu bulunuyor fakat benim durumum biraz daha özel bir konu. 2006 yılında inşaat...
  Yazan: n_barto Forum: Tüketici Hakları
  Yanıt: 0
  Son İleti: 04-08-2015, 11:54:28
 4. Yeni Hukuki Kaynak: Mirasçılar arasında yabancı uyruklular varsa Yabancı ülke ile Türkiye arasında kanuni miras yoluyla taşınmaz mülkiyeti edinme hakkında karşılıklılık ilkesi uygulanır
  Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz : Mirasçılar arasında yabancı uyruklular...
  Yazan: admin Forum: Mevzuata İlişkin Bilgi ve Yorumlar
  Yanıt: 0
  Son İleti: 18-11-2008, 00:17:55
 5. Gerçek Kişilerin İflas Hakkı Var mıdır?
  Gerçek Kişilerin Iflas Hakki Varmidir.birde Oturduğumuz Ikametgahin Bir Odasini Bir Arkadaşimiza(gerçek Kişi Ve Vergi Mükellefi)kiraladim.2 Ay önce...
  Yazan: serodero Forum: İcra ve İflas Hukuku
  Yanıt: 4
  Son İleti: 16-11-2008, 11:41:04

Bu sayfada bulunan kavramlar:

http:www.hukuki.netshowthread.php26551-Yabanci-Gercek-Kisilerin-Turkiye-de-Tasinmaz-Mal-Edinmeleri

gurcustan uyruklu vatandaslarin ikamet izin sartlari nelere baglidir

yabanci uyruklu bir kisi turk vatandasi nasil olabilit

bina yonetimi olarak yabanci uyruklu kisilere daire kiralanmasini engeleye bilirmiyim

yabancı kişiler

yabancı uyruklu bir kişi nasıl türk vatandaşı olabilir

yabancı uyruklular kendi üstlerine mal alabilir lwr mi

azerıler türkiyede araba alabilir mi

turkle evlenen yabanci uyruklu kadin uzerine ev satin alabilir mi

yabanci kisilersite yonetim yabanci uyruklu kisilerin daire kiralamasini engelleyebilirmiyabancı uyruklu türkiyede ev alabilir mi2001 yılında amerikalılar miras yoluyla taşınmaz mal edinebilirmiyabancilara miras hakki var midiryabanci uyruklu vatandas turkiyede kredi ala biliyormuturikeyde bir yabanci ulkeden ulan mulk ala bilirmikatar vatandasi turkiyede arsaçinli nasıl ev alabilirpakistan yabancilar kanunuavusturya vatandaşı türkiyede otomobil alabilirmiirak vatandaslarina tapu veriliyor mualman bankasi.turkiyedeki.mal varlığına el koyabilirmiyabancılar ev satın alabilir miruslar türkiyede nasıl konut sahibi olurrusya ile karşılıklılık sözleşmesi var mı
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.