+ Konuyu Yanıtla
1 / 10 Sayfa 12345678910 SonSon
1 den 10´e kadar toplam 97 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Jul 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  4.244
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğe İlişkin

  16 Mart 2007

  BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞE İLİŞKİN
  BASIN AÇIKLAMASI


  Bilindiği üzere, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu (Kanun) 01/03/2006 tarihli ve 26095 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, Kanunda öngörülen yönetmeliğe ilişkin hassas ve titiz bir çalışma başlatılmıştır.
  Kurumumuzca hazırlanan yönetmelik taslağı BDDK internet sayfasında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
  Bununla birlikte, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Rekabet Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan resmi yazı ile görüş ve önerileri talep edilmiştir. Bahse konu kuruluşlardan gelen görüş ve öneriler çerçevesinde gözden geçirilen taslak, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca sektör stratejisi ve politikaları ile ilişkisinin kurulması bakımından ilişkili Bakanlığın, kalkınma plânı ve yıllık programla ilişkisinin kurulması açısından Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüş ve önerilerine sunulmuştur. Söz konusu görüş ve önerilerin değerlendirilmesini müteakiben nihai Taslak Kurulun onayına sunulmuştur.
  Kurul tarafından onaylanan Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.
  Belirtilen süreci tamamlayan “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik” 10.03.2007 tarih ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.
  Anılan Yönetmelik, banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, kartlı ödemeler sisteminde yer alan kuruluşların faaliyet esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır.

  Yönetmelikte;

  v Limitlerin kart hamilinin talebi olmadıkça arttırılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

  v Kart çıkaran kuruluşların, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına hiçbir şekil ve surette kart veremeyecekleri, basılı kartı hamilin adresine göndermek veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasını bildirmek de dahil olmak üzere herhangi bir yöntemle teslim edemeyecekleri düzenlenmiştir. Bu hüküm ile, geçmiş dönemlerde kamuoyunda bir çok itiraza neden olan talep olmaksızın verilen kartlara ilişkin uygulamaya son verilmiştir.

  v Banka ve kredi kartlarının teslimi sırasında kart hamillerinin bilgilendirilmesi hususuna itina gösterilmiş ve bu hususta kart çıkaran kuruluşların kart hamillerini kartın kullanımıyla ilgili her türlü detay hakkında bilgilendirmeleri öngörülmüştür.

  v Kart hamillerinden alınabilecek tüm ücret, komisyon ve masraflara dair açıklamalar ve bunların tutarlarının sözleşmede yer alması hususları düzenlenmiş olup, bunlar dışında herhangi bir ücret talep edilemeyecektir. Ayrıca bu ücretlerde değişiklik olması halinde, bunların sözleşme değişikliği olarak kabul edileceği ve bunun kart hamiline bildirimiyle birlikte kartın iptali ve sözleşmenin feshi hakkına imkân vereceği hususu da hüküm altına alınmıştır.

  v Kart hamilinin, talep etmek suretiyle kartı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına sahip olduğu, kartın iptal edilmesine ve sözleşmenin feshine ilişkin kart hamilince yapılan talebin en geç yedi gün içinde kart çıkaran kuruluşça yerine getirilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

  v Avrupa Birliği müktesebatı ve ülke uygulamalarına paralel olarak, kart hamilinin, yapacağı kayıp veya çalıntı bildiriminden önceki yirmi dört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan yüzelli Yeni Türk Lirası ile sınırlı olmak üzere sorumlu olacağı, bildirimin yapılmaması halinde bu sınırın uygulanmayacağı ve kart hamilinin yüzelli Yeni Türk Lirası tutarındaki sorumluluğunun sigortalanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

  v Kredi kartı sözleşmelerinde bileşik faiz uygulanamayacağına ilişkin hükmün yer alması zorunlu tutulmuştur.

  v Asgari ödeme tutarının hesap özetinde belirtilen dönem borcunun yüzde yirmisinden az olamayacağı hüküm altına alınmıştır.

  v Bilindiği üzere, Kanunun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası “Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanır. Kalan hesap bakiyesine, asgarî tutar ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz, asgarî tutarın altında ödeme yapılması durumunda ise gecikme faizi uygulanır. Temerrüt hali de dahil olmak üzere, kart uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmaz.” hükmünü amirdir.

  Yönetmeliğin, asgari tutarın altında ödeme yapılması durumunda ödenmeyen kısım ve kalan hesap bakiyesine ilişkin 20 nci maddenin üçüncü fıkrası “Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanır. Kalan hesap bakiyesine, asgarî tutar ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz; asgari tutarın altında ödeme yapılması durumunda ise asgari tutarın ödenmeyen kısmı için gecikme faizi, kalan hesap bakiyesinin asgari tutarı aşan kısmı için akdi faiz uygulanır. Temerrüt hali de dahil olmak üzere, kart uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmaz.” şeklinde hüküm altına alınmıştır.

  Bu çerçevede, asgari tutarın altında ödeme yapılması durumunda, kalan bakiyenin tamamına gecikme faizi uygulanması önlenmiş, gecikme faizinin sadece asgari tutarın ödenmeyen kısmı için alınabileceği öngörülmüş böylece, Kanunda da yer alan gecikme faizi kavramının sadece asgari tutarla ilişkili olduğu açık bir şekilde belirlenmiştir.

  v Faiz oranlarındaki artışın kart hamiline otuz gün önceden bildirileceği ve kart hamilinin faiz artışının bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde borcunun tamamını ödeyip kredi kartını kullanmaya son vermesi halinde faiz artışından etkilenmeyeceği düzenlenmiştir.

  v Kredi kartı sözleşmelerinde, kefil için temerrüt halinin kart hamilinin borcunun kendisine bildirilmesi ile başlayacağı, asıl borçluya başvurulup tüm tahsil yolları denenmeden kefilden borcun ifasının istenemeyeceğine ilişkin hükmün yer alması zorunlu tutulmuştur.

  v Kredi kartı sözleşmelerinde yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde bankaca uygulanacak kurun belirlenme esaslarına ve bunun hesap özetine yansıtılmasına ilişin hükmün yer alması zorunlu tutulmuştur.

  v Kart çıkaran kuruluşların, kredi kartı almak isteyen kişilerin,

  o yasaklık veya engel durumu,

  o ekonomik ve sosyal durumu,

  o aylık veya yıllık ortalama geliri,

  o diğer kart çıkaran kuruluşlarca bu kişilere tahsis edilen kredi kartı limiti,

  o bir model veya skorlama sistemi sonuçları,

  o müşterini tanı ilkeleri

  o bilgi alışverişi şirketlerinden temin edilecek bilgileri dikkate alarak yapacakları

  değerlendirmeye istinaden kullanım limiti tespit etmek zorunda oldukları belirlenmiştir.

  Diğer taraftan, bir gerçek kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci yıl için ise, dört katını aşamayacağı, bin Yeni Türk Lirasına kadar limitler hariç olmak üzere, aylık veya yıllık ortalama net gelir düzeyi kart hamili tarafından beyan edilen ve ilgili kuruluşlarca teyit edilen gelirler üzerinden tespit edileceği, aylık ortalama net gelir düzeyinin teyit edilememesi durumunda kart hamilinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan edinebileceği toplam limitin bin Yeni Türk Lirası olduğu belirlenmiştir.

  v Bir hesap dönemine ilişkin toplam borç tutarı veya hesap bakiyesi üzerinden, o döneme ilişkin hesap özetinin düzenlendiği hesap kesim tarihinden önceki bir tarih itibarıyla faiz yürütülebileceğine ilişkin kayıtların hükümsüz olduğu düzenlenmiştir.

  v Öncelikle kart hamillerine ait bilgilerin korunmasına yönelik tedbirleri almaları hakkındaki sorumlulukları olmak üzere, üye işyerlerinin sorumlulukları hüküm altına alınmıştır.

  v Mal ve hizmet alımlarında taksitlendirme yapılması durumunda, kart limitinden, yapılan toplam harcama tutarının düşülmesine yönelik tedbirlerin alınması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, limit tespitinde kart hamillerinin yaptığı toplam alışveriş miktarlarının dikkate alınması öngörülmüştür.

  v Kamuoyunun bilgilendirilmesi esasına dayanılarak, ilgili kuruluşlarca belirlenen kredi kartlarına uygulanan akdi faiz oranı, gecikme faiz oranı, yıllık ücret ve diğer adlar altında tahsil edilen veya edilecek bedeller, kredi kartı limitinden bin YTL tutarında kullanım olduğu varsayımı altında asgari tutarın ödenmesi ve hiç ödenmemesi halleri dikkate alınarak düzenlenecek örnek faiz hesaplamaları, kredi kartı hamillerine sağlanan parasal ve diğer menfaatlere ilişkin bilgilerin Kurumumuzun internet sayfasında yayımlanması öngörülmüştür.


  Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.  Hukuki NET Güncel Haber

  Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğe İlişkin konulu yargıtay kararı ara
  Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğe İlişkin konulu hukuk haber
  Yöneticilere KM İle Soru Sormayınız- Yeni Konu Açmadan Önce Forumlarda Arama Yapınız

  https://www.hukuki.net


  Hukuk Güzel Bir Sanattır...

  İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir..

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Jun 2007
  Nerede
  bursa
  İletiler
  84
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğe İlişkin

  sayın tayfun bey size şunu sormak istiyorum. icrada mal beyanında bulunurken şunu diyebilirmiydim dilekçemde? ben bu toplam borcumu 60 ay yani 5 yıl vade yapılmadıkça ödeyemem diyebilirmiydim? iyi günler dilerim.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Jul 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  4.244
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğe İlişkin

  Diyebilirsiniz ancak hukuken bir anlam ifade etmez
  Yöneticilere KM İle Soru Sormayınız- Yeni Konu Açmadan Önce Forumlarda Arama Yapınız

  https://www.hukuki.net


  Hukuk Güzel Bir Sanattır...

  İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir..

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Jun 2007
  Nerede
  bursa
  İletiler
  84
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğe İlişkin

  sayın tayfun eyilik bey. sizlere şunuda sormak istiyorum. zamanında zorlama ile aldiğim kredi kartlarındaki paraları yidim haliyle. fakat kartlardaki paraları harcayınca o anki zevkim için harcadım. hep gelecegimi düşünemediğim belli id. ben daha öncelieri nöroloji ve psikiyatride tedaviler gördüm. çalışamaz ve iş göremez raporu var elim de kredi kartımın borcu ne olur.?

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Mar 2005
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  177
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğe İlişkin

  o raporlar borç miktarını değiştirmez.

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Sep 2006
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  39
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğe İlişkin

  Sevgili Tayfun Bey

  5464 sayılı yasanın 9. maddesi açık bir şekilde talep olmadan limit artırılamaz demektedir
  Ancak
  Bazı bankalar limit artırımına gitmeyip limit aşımına izin vermektedir. bu limit aşımıda öyle % 10 -15 gibi değil % 300 - 500 gibi limit aşımına düşürülmektedir.

  limit aşımının öyle asgarı ödemesi falanda yok tamamını defaten kapatmak gerekir.kaldıki limit aşımına uygulanan günlük faiz limit aşımına bir kere düşen birinin felaketi olmakta
  1-Bir kart hamilinin talebi olmadan istek ve iradesi dışında böyle bir borçlanmayla karşı karşıya kalındığında ne yapması gerekir
  2-Banka yasanın bu hükmünü dolaylı olarak ihlal etmekte sorumluluğu nedir?
  3- yasada denildiği üzere talep olmadan limit arırılamaz Banka bunu dinlemedi ve limiti artırdı bunun banka açısından nasıl bir sorumluluğu var

  kart hamili talep olmadan artırılan limitten dolayı sorumlumu

  Sevgilerimle

 8. #7
  Kayıt Tarihi
  Jun 2007
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğe İlişkin

  merhaba.. daha yeni üye oldum ye nerden soru soracağımı bilmiyodum bende yanıtla dedim.. 2004'te yapı krediden kredi kartı almıştım.. o sıralar hem okuyup hem çalışıyoodum ve işten ayrılınca kart bocunu ödeyemedim. faziler düşünce avukata gittim ve ana parayı verip geri kalanını taksit yaptırmıştım. toplam borç iki milyardı. 8. ayda tamamen bitecek. 2 gün önce hsbc ye kart başvurusunda bulundum.. kara listedemiyim bilmiyorum. Tayfun bey çok merak ediyorum tekrar kart alabilirimiyim verirlermi.. lütfen yanıtıma yanıt verinn__ hoşçakalın

 9. #8
  Kayıt Tarihi
  Jul 2007
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğe İlişkin

  Sayın dilekk, bu durumda kart alamazsınız diye biliyorum.hoşçakalın

 10. #9
  Kayıt Tarihi
  Jul 2007
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğe İlişkin

  selamlar öncelikle. benim şöyle bir sorum olacaktı. İcra borcum var. herhangi bir gayrımenkula ya da taşıta sahip değilim. Evimdeki eşyalarım ve maaşım var. İcra borcumun maaşımdan kesinti yapılarak ödenmesini talep ediyorum. İcra takibinde bu istediğim göz önüne alınır mı ? Saygılarımla.

 11. #10
  Kayıt Tarihi
  Apr 2007
  İletiler
  6
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğe İlişkin

  Alıntı rmzn1234 rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  sayın tayfun bey size şunu sormak istiyorum. icrada mal beyanında bulunurken şunu diyebilirmiydim dilekçemde? ben bu toplam borcumu 60 ay yani 5 yıl vade yapılmadıkça ödeyemem diyebilirmiydim? iyi günler dilerim.
  bende bilgi rica edicektim

+ Konuyu Yanıtla
1 / 10 Sayfa 12345678910 SonSon

Benzer Konular :

 1. Banka Kartları ve Kredi Kartları [Kitap Fiyat bilgisi]
  Hukuksal Uyuşmazlıklar Yönünden - Efrail Aydemir - Seçkin - 2013 Haziran - 19,00 TL Banka Kartları ve Kredi Kartları hakkındaki işbu hukuki...
  Yazan: Hukuk Kitapçısı Forum: Hukuk Kitapları Tanıtımı
  Yanıt: 0
  Son İleti: 09-06-2013, 00:00:02
 2. 5914 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a ilişkin
  Merhaba. Ben işten çıkarılma sebebi ile son 4 aydır kredi kartı ödemelerimi yapamamış biri olarak, konuya ilişkin bir takım araştırmalar yaptım...
  Yazan: mcelebi Forum: Kredi Kartları ve Bankacılık Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 07-11-2012, 17:00:30
 3. Yeni Hukuki Kaynak: Banka Kartları Ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5915
  Hukuk Makaleleri ve Mevzuat Kısmına yeni bir hukuki kaynak eklendi, üzerinde tartışmak ister misiniz : Banka Kartları Ve Kredi Kartları...
  Yazan: admin Forum: Mevzuata İlişkin Bilgi ve Yorumlar
  Yanıt: 2
  Son İleti: 18-07-2009, 20:32:59
 4. Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasasının Uygulanma Şekli
  Kredi Kartları Kanunu çıkmadan önce takibe düşmüş kartın kefiliyim.Ben kefil olarak bu yasadan yararlanmam için asıl borçlu gibi bankaya müracaatta...
  Yazan: gözde64 Forum: Kredi Kartları ve Bankacılık Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 30-03-2007, 01:02:31

Bu sayfada bulunan kavramlar:

kredi kartı kimlere verilir

ticari kredi kartı kimlere verilir

ticari kart kimlere verilir

ticari kredi kartı kimler alabilir

kredi karti kime verilmez

http:www.hukuki.netshowthread.php20883-Banka-Kartlari-Ve-Kredi-Kartlari-Hakkinda-Yonetmelige-iliskinpage2

kredi karti kimlere verilir

kimlere kredi kartı verilmez

kredi kart kimlere veriliyor

kimlere kredi karti verilmez

banka karti kimlere verilir

kredi karti kimlere verilmez

kredi karti kime verilirkredi karti kime aitbankkarti kimlere verilir kredi kartı kimlere verilirticari kredi karti kimler alirbankalar kimlere kredi kartı verilmezbankalarda kredi kartı hakkında kimlere bilgi veriliravukat mehmet çırıkakimlere kredi kartı verilirıstambul da kredı hakı vekılsızkredi kartı kimlere verilmezfaceticari kart kime verilir
Forum

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


Hukuk Blog |  2020 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2020 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2020 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.