Anket Sonuçlarını Göster: TBB. tarafından önerilen Avukatlık Yasa Tasarısı taslağı hakkındaki görüşleriniz

Oylayanlar
64. Bu ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor.
 • Avukatlık Mesleğine Yakışır bir tasarıdır

  7 10,94%
 • Avukatlık Mesleği için Onur kırıcı bir tasarıdır

  57 89,06%
+ Konuyu Yanıtla
2 / 6 Sayfa İlkİlk 123456 SonSon
11 den 20´e kadar toplam 55 ileti bulundu.
 1. #11
  Kayıt Tarihi
  Nov 2006
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  68
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Exclamation Avukatlık yasası değişiklik taslağı için öneriler.

  YORUMSUZ....


  AVUKATLIK YASASI DEĞİŞİKLİK TASLAĞI'NDA YERALMASI DÜŞÜNÜLEN YENİ
  Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

  Ankara 25/12/2006

  BARO BAŞKANLIĞI
  _______________

  DUYURU NO: 2006/134

  Konu: Avukatlık Yasası Değişiklik Taslağı İçin Öneriler.

  Yaklaşık üç yıldır sürdürülen Yeni Avukatlık Yasası taslağında yer alması önerilmekte olan bazı ilkeler ekte sunulmuştur.

  Bu ilkelerin değerlendirilerek görüşlerinizin bildirilmesini, belirtilenler dışındaki konularda önerileriz var ise bunların da ayrıca açıklanmasını rica ederim.

  Saygılarımla


  Türkiye Barolar Birliği
  Başkanı
  Av.Özdemir ÖZOK


  İLKELERE İLİŞKİN TASLAK METİN ÖNERİLERİ:


  İLKE

  “MADDE 9:

  Baroya kayıt olmadan ruhsatname alınabilmelidir."

  TASLAK METİN:

  9. maddeye yeni 3. fıkra olarak:

  Fiilen avukatlık yapmayacağını beyan edenler avukat ünvanını kullanamazlar, baro levhasındaki kayıtlarında bu durum belirtilerek üyelikleri dondurulur. Üyelik aidatı ödemezler ve üyelik haklarından yararlanamazlar. Meslek Kurallarına uymakla yükümlüdürler.

  9. maddenin dördüncü fıkrasında düzenleme:

  Ruhsatnameler, avukat kimlikleri ve ücretli avukatların kimlikleri Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılır.


  İLKE

  Avukat stajyeri bir yıllık staj süresi boyunca yanında staj yaptığı avukatın sosyal
  güvencisi sağlanmış ücretli elemanı olarak çalışabilir.

  TASLAK METİN:

  Avukatlık Yasası'nın 12. maddesinin c fıkrasında yapılacak değişiklik ile; “ c) Özel hukuk tüzelkişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık ve stajyer avukatlık.”  İLKE

  • Avukatlık Ücret Sözleşmesinin düzenlenmesi ve Barodan geçirilmesi zorunlu olmalıdır.  TASLAK METİN:

  163. maddeye yeni 3. ve 4. fıkra olarak:

  Adli ve idari mercilere vekaletname sunan avukatın bu işe ilişkin avukatlık sözleşmesini kayıtlı olduğu baronun ya da başvuruda bulunduğu makamın bulunduğu yer barosunun ilgili birimine sunarak sözleşmenin Avukatlık Yasası ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygunluğunu vekaletnameye basılacak bir "AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ GÖRÜLMÜŞTÜR" kaşesi ile belgelemesi zorunludur. İşlemi yapan baro sözleşmedeki vekalet ücretinin binde beşi oranında ücret alır. Avukatlık sözleşmesinin şekli ve içeriği baroya sunulması ve diğer konular Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  Avukatlarca vekaletname sunulan merciler üçüncü fıkrada belirtilen kaşe basılmamış vekaletnameleri kabul edemez. Gerektiğinde ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekaletname işleme konulamaz.


  İLKE

  • "Mesleki Sorumluluk Sigortası" zorunlu olmalıdır.  TASLAK METİN:

  Yeni 43. madde olarak

  Her avukat baro levhasına, her avukatlık bürosu ve avukatlık ortaklığı da baronun ilgili siciline yazıldığı tarihten başlayarak bir ay içinde mesleki sorumluluk sigorta poliçesini kayıtlı olduğu baro başkanlığına sunmak zorundadır.

  Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin mesleki çalışmaları baro yönetim kurulunun kararı ile mesleki sorumluluk sigorta poliçesi sunulana kadar durdurulur. Mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.

  Bu madde ile ilgili GEÇİCİ MADDE:

  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte fiilen avukatlık yapanlar yürürlük tarihinden başlayarak bir ay içinde mesleki sorumluluk sigorta poliçesini kayıtlı olduğu baro başkanlığına sunmak zorundadır. Bu yükümlüğünü yerine getirmeyenler hakkında 43. maddenin ikinci fıkrası uygulanır.


  İLKE

  • "ONURSAL AVUKAT" unvanı ihdas edilerek düzenlemesi yapılmalıdır.


  TASLAK METİN:


  ONURSAL AVUKAT

  Meslekte kırk yılını dolduran avukatlara kayıtlı olduğu baronun önerisi ile Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu kararı ile "ONURSAL AVUKAT" ünvanı verilir.

  • Fiilen avukatlık yapmasına gerek yoktur.
  • Baro levhasındaki kaydı kazandığı statü belirtilerek korunur.
  • Aidat ödemez.
  • Kayıtlı olduğu baronun genel kurulunun doğal üyesidir. Seçme ve seçilme hakkı vardır.


  İLKE

  • Meslek içi eğitim sürekli ve zorunlu olmalıdır.


  TASLAK METİN:

  Yeni 45. madde olarak:

  Avukatlar kayıtlı oldukları barolar tarafından düzenlenen meslek içi eğitim çalışmalarına yılda en az elli saat katılmak zorundadır. Bu zorunluluğa uymayanların mesleki çalışması baro yönetim kurulu kararı ile saat eksiğini tamamlayana kadar durdurulur.

  Meslek içi zorunlu eğitime ilişkin esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

  İLKE

  • Avukatlık Ortaklıklarının İKİNCİ BÜRO açabilmeleri sağlanmalıdır.  TASLAK METİN:

  43. maddeye ikinci fıkra olarak;
  Avukatlık ortaklıkları siciline kayıtlı oldukları baro bölgesi içinde ya da dışında ilgili baro başkanlıklarına bilgi vererek "şube" niteliğinde "ikinci büro " açabilir. İkinci büronun açılış ve çalışma koşulları ve diğer ayrıntılar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.  İLKE

  • “ÜCRETLİ AVUKAT” ın niteliği ve çalışma koşulları ayrıca ve açıkça düzenlenmelidir.


  TASLAK METİN:

  ÜCRETLİ AVUKAT

  1-) Ücretli avukat, avukatlık faaliyetlerini, avukatla, avukatlık bürosu ile ya da avukatlık ortaklığı ile yapmış olduğu vekalet sözleşmesi kapsamında yürüten avukattır.

  2-) Ücretli avukat, mesleki faaliyetlerini münhasıran yanında çalıştığı avukat/avukatlık bürosu/avukatlık ortaklığı tarafından verilen iş temelinde gerçekleştirir.

  3-) Ücretli avukat olarak çalışanlar baronun ücretli avukatlar siciline kaydedilirler.

  4-) Ücretli avukatlara kayıtlı oldukları baro tarafından avukatlık ruhsatnamesinden ayrı bir belge ve kimlik verilir.

  Ücretli Avukatların Hak ve Ödevleri

  1-) Ücretli avukatın baro levhasındaki kaydı, ücretli avukat olarak çalışmakta olduğu belirtilerek dondurulur. Bu anlamda baro üyesi değildir, baro genel kurulunda oy hakkı yoktur.

  2-) Kendi adına vekaletname alamaz, dava ve iş takip edemez.

  3-) Yanında çalışılan avukatın/büronun/ortaklığın mesleki sorumluluk sigortası, ücretli avukatın faaliyetlerini de kapsar.

  4-) Ücretli avukatın yanında çalıştığı avukatla/büroyla/ortaklıkla olan iliş¬kisi Avukatlık Kanunu hükümlerine göre yürütülür ve bu konuda Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.

  5-) Ücretli avukat Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları'na uymakla yükümlüdür.

  6- ) Ücretli avukatın aylık ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ilgili bölümünde gösterilir.

  Disiplin Cezaları

  Yanında çalışılan avukata/büroya/ortaklığa karşı bir disiplin suçunun işlen¬mesi durumunda, disiplin cezalarının yanı sıra, ücretli avukatlar sicilinden çıkarılma cezası da uygulanabilir.

  Ücretli Avukatlar Sicilinden Çıkarma

  1-) Aşağıda belirtilenlerin Baro Yönetim Kurulu kararı ile ücretli avukatlar sicilinde çıkarılması zorunludur:

  a-) Avukatlık Kanunu'nun 5. maddesinde belir¬tilen engellerden birini taşıyanlar;
  b-) Ücretli avukat sözleşmesi sona ermiş olanlar;
  c-) Ücretli avukatlar sicilinden çıkarılma cezası uygulanmış olanlar;
  d-) Vefat edenler.

  Sözleşmenin sona ermesi dışındaki sebeplerle sicilden çıkarılmasına karar verilen ücretli avukatın ücretli avukatın baro levhasındaki dondurulmuş kaydı da silinir

  Avukatlara dair düzenlemeler (ücretli avukatın bir avukat, avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı ile arasındaki sözleşme hükümleriyle çelişmemesi koşuluyla) uygun olduğu ölçüde ücretli avukatlar açısından da geçerlidir.

  İLKE

  • Yabancı hukuk bürolarının çalışma koşulları ayrıntılı olarak düzenlenmelidir.

  TASLAK METİN İÇİN ÖNERİ:


  YABANCI AVUKATLIK ORTAKLIKLARI


  • Yabancı avukatlık ortaklıkları kendi ülkelerinde yasal ve faal konumda olduklarını kanıtlamak zorundadır,
  • Yalnızca yabancı hukuklar ve milletlerarası hukuk konularında danışmanlık/avukatlık hizmeti verebilirler ,
  • Avukatlık ortaklığı şeklinde kurulmalı en az iki gerçek ya da tüzel kişi Türk ortağı olmalıdır.
  • Yabancı avukatlık ortaklıkları baroların Türkiye Barolar Birliği'nin yabancı avukatlık ortaklıkları siciline kaydedilirler. Baroya karşı yükümlülüklerini yerine getirirler.
  • Yabancı avukatlık ortaklığının Türk ortaklarından biri baro ve Türkiye Barolar Birliği ile ilişkileri yürütmekle görevlendirilmiş olarak baroya bildirilir.
  • Türk ortaklar kendi adlarına vekaletname alamaz ve dava ve iş takip edemezler.

  Yabancı avukatlık ortaklıklarının çalışmaları ile ilgili diğer ayrıntılar Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.  Hukuki NET Güncel Haber

  Avukatlık Yasası'nda değişiklik yapmak isteyen içimizdeki baronlar konulu yargıtay kararı ara
  Avukatlık Yasası'nda değişiklik yapmak isteyen içimizdeki baronlar konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #12
  Kayıt Tarihi
  Oct 2003
  Nerede
  Hatay, Türkiye.
  İletiler
  3.380
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: avukatlık yasası değişiklik taslağı için öneriler.


 4. #13
  Kayıt Tarihi
  Apr 2005
  Nerede
  Salihli/Manisa
  İletiler
  7.141
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Avukatlık Yasasında Değişiklik yapmak isteyen içimizdeki baronlar

  Konular birleştirilmiştir. Lütfen yorumlara bu başlık altında devam ediniz.

 5. #14
  Kayıt Tarihi
  Mar 2005
  Nerede
  istanbul, kadiköy, Turkey.
  İletiler
  1.580
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Avukatlık Yasasında Değişiklik yapmak isteyen içimizdeki baronlar

  Şimdi bir soru soracağım kızacaksınız ?
  Bu baro üyelerini ben mi seçtim ? Elinizi vicdanınıza koyup sorunuz değerli avukatlar kaçınız baro seçimine gidip kendi fikrinizi söylediniz yada ilgilendiniz ? Seçime katılmama cezaya tabiiken bile umursamadığınıza bahse girerim çoğunuzun aynı Türk aydınlar gibi... Sonrada aaa AKP neden geldi... AKP nin aldığı oy kadar seçim sandığına uğramamış vatandaş var bu ülkede ve gene iddia ederim onların hiçbirini oyu AKP ye değildi .... Öyleyse AKP yi kim seçmiş ? AKP yi istemeyenler....
  Şimdi aynı süreci yaşıyoruz baroda sayın avukat AV.M.ENGİN' in yazısından öğrendiğimiz kadarıyla üç senedir süren bir çalışmanın ürünü imiş bu garabet tasarı... Peki geçen sene bir çok Baroda seçim olmadı mı? Neredeydiniz ?
  Üzülerek görüyorum ki çok değerli abim bile 'sıkmayın canınızı ' diyor. Çıkmaz demeye getiriyor. Aman dikkat böyle derken küt diye oluyor olan sonra ne oldu diye bakıyor herkes... 1979 da Humeyni İran a inene kadar da 'Sıkmayın canınızı' diyordu tüm dünya sonra bir sabah şokla uyandı... Aman siz öyle olmayın. Tepkinizi yere göğe sığdırmayın. Demokratik haklarınızı kullanın hayatın sadece para kazanmak için geçirilen bir süreç olmadığını anlayın... Baroları kilitleyin...
  Hukukçu kimliğine sahip kişilerin bu kadar hukuk dışı bir taslak hazırlamalarına inanamadım ben. Beni ilgilendirmeyen bölümleri hariç bir yer var ki Anayasaya İnsan haklarına aykırı... Bir Avukat kendi iş yerini kuracak parası yoksa mesleğe yeni başladığı için müvekkili yoksa bundan dolayı başka bir avukatın yanında çalışıyorsa ' ücretli avukat ' oluyor. ( 2. Sınıf vatandaş gibi ) ve kendisini çok ilgilendiren kendi meslek grubunun seçimi olan baro seçimlerinde oy kullanamayıp aday olamıyor. Ama baronun çıkardığı tüm kurallara uyuyor... Yani avukatları çıkartıp Türkiye ye uyarlarsak ''ücretli olarak bir yerde çalışanlar genel seçimlerde oy kullanamaz'' la eş anlamlı bir kanun maddesi oluşturmuşlar...
  Avukat olmadığım için gayet rahatlıkla demek istediğim bir cümleyi yönetici olduğum için kibarca söylüyorum... '' Hadiii leynnn.......'''

 6. #15
  Kayıt Tarihi
  Feb 2003
  Nerede
  AĞRI, Türkiye.
  İletiler
  22
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Avukatlık Yasasında Değişiklik yapmak isteyen içimizdeki baronlar

  Mailime takılan ve her kelimesine sonuna kadar katıldığım bir yazıyı bu alanlara aktarmak istiyorum.

  Barolar Bırlıgı Yanlıs Yapıyor

  CMK Değişikliğine Tavır almayan, 2007 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesınden Maktu Ucreti Cıkartan TBB Ucretli Avukatı Barodan Atıyor

  Saygılı Oldugumuz ve 78 il Barosu ile Birlikte Savunmanın Orgütlerinden Olan Türkiye Barolar Birligi Ankara’nın havasından mı Bılemıyoruz.. Son zamanlarda Avukatlık Mesleği Aleyhine bir çizgiye kaymaya basladı

  Cok Gerıye Gıtmeye Gerek Yok

  Cmk Odeneklerının 2006 Odenegı 2005 Gorevlerine Yetmediğinde aylarca yazısmalar ve zyaretlerle oyalandı durdu

  Daha sonra bazı Baroların CMK Gorevlerını Durdurmaya Baslaması Ile Bıraz Hareketlenen TBB CMK gorevlerini durdurma kararına Katıldı.

  Ancak Basbakanla Gorusmeden Sonra sıcak bir Tavır Gorduk Diyerek Bir Haftalık Eylemi Daha Etkısı Hıssedılmeden Sona Erdırdı. sona erdirdi Ama Para Gelmedi..

  Bugun TBB Baskanınca 100 Trilyon Oldugu Soylenen CMK Avukatlarının emekleri ve Masrafları Karsılıgı 7 Aydır Odenmiyor

  Tbmm Dekı 2007 Butce Gorusmelerınde de seyırcı olan TBB CMK Odenegı ve Adalete Butcenın Arttırılması Konusunda Etkin Bır Durus Sergilemedi

  Netıcede CMK Avukatlarının Alacakları Odenmedi

  CMK Yasa Degısıklıgı Ile CMK’dan Barolar Dıslandı ... Artık Adalet Bakanlıgı Cmk Tarıfesını Belırleyecek. . Odemlerı Adalet Bakanlıgı Yapacak... Cmk Gorevınde Avukatlar Hakındakı Sıkayetlerde Barolar Degıl Adalet Bakanlıgı Soz Sahıbı Olacak..

  CMK Yasa Degısıklıgı Ile CMK 20 Yıl geriye giderken TBB etkin bir durus Sergilemedi

  2007 Avukatlık Asgari Ucret Tarıfesı Barolardan Gizlı Sekılde Adalet Bakanlıgına Gonderildi Adalet Bakanlıgı icrada karsı taraf vekalet ucretinde Maktuyu Kaldıran TBB nın Kararını Iade Ettı..
  "...Bakanlığımızca Da Kısmen Yerinde Görülmekte İse De ; Bir Avukatın Düşük Değerli İcra Takiplerinde De Asgari Bir Emek Ve Mesai Harcadığı,İcra Takiplerinde Tamamen Nispi Ücret Uygulanmasının Da ( Özellikle Mesleğe Yeni Başlayan ) Avukatlar Açısından Adil Olmayan Bir Düzenleme Olacağı.." Gerekcesı ile..

  Yanı Avukatın Haklarını Turkiye Barolar Birliğine karsı Adalet Bakanlıgı koruyor Gulermisiniz Aglarmısınız...

  Bitti mi Bitmedı.. Türkiye Barolar Birliği anlasılmaz sekilde hak kayıplarına yol Acmaya Devam Etti.

  Ozellıkle Genc Avukatlar için önemlı olan Avukat Yanı Asgarı Ucret 1000 YTL Tarifeden çıkarıldı Yanı 2006 da 1000 YTL Asgarı Ucretın 2007 de Kaldırılmasını bizzat TBB yaptı

  Bıttı Mı Bıtmedı ...

  Avukatlık Kanunu Degişiklik Taslagını Yayınlayan TBB Ucretlı Avukatı Avukat Olarak Gormedıgını Ayrı Bir Kimlik Ve Sıcıle Tabı Olacagını Ve Baro Genel Kurullarında Oy Hakkı Olmayacagını Savundugunu Gosterdı..

  Neden Boyle Yapıyorsunuz diye Artık TBB ye Soru Sormak Hakkımız..

  Avukatların Haklarını Savunması için Ankara’da var Olan TBB Simdi Yanlıs Bır Yolda Avukatların Haklarının Gerilemesıne Katkı Verir Bir Cizgiye Kaydı..

  Dileğimiz Turkiye Barolar Birliğinin Saygıdeger Yoneticilerinin Avukatlara Sahip Cıkması..

  Sevgiyle

  Av.Nejat Kazan
  Genc Avukatlar Birliği Baskanı

 7. #16
  Kayıt Tarihi
  Nov 2006
  Nerede
  Turkey.
  İletiler
  68
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Avukatlık Yasasında Değişiklik yapmak isteyen içimizdeki baronlar

  Taslak metni İzmir Barosu'nda yaklaşık 40 avukata mail ve fotokopi ile ulaştırmayı başarabildim.Konuyla ilgili olarak İzmir Barosu Avukat Hakları merkezi ile görüştüm ve İzmir Barosu'nun böyle bir -sorun- karşısında sessiz kalmayacağını umuyorum..

 8. #17
  Kayıt Tarihi
  Jul 2001
  İletiler
  5.618
  Blog yazıları
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  17
  Dosya Yükleme
  53

  Tanımlı Re: Avukatlık Yasasında Değişiklik yapmak isteyen içimizdeki baronlar

  Çok ilginç... Aşağıdaki gazete haberi Barolar birliği sitesinde yayınlanıyor, resim de oradan alıntıdır.
  Birgün Gazetesi 22.1.2007 :  Yeni Şafak gazetesi 21.1.2007 :

  Hukuki Net - Hukuk Arama Motoru - İyi günler Türkiye, her nerede uyuyor veya uyutuluyorsan!

 9. #18
  Kayıt Tarihi
  Feb 2003
  Nerede
  AĞRI, Türkiye.
  İletiler
  22
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Avukatlık Yasasında Değişiklik yapmak isteyen içimizdeki baronlar

  Haberiniz var mı bilmiyorum ama Her derdimize çare Barolar Birliğimizin Başkanı, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili kulis çalışmaları yapıyormuş.
  Zati alilerinin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir niyeti söz konusu ise, ben ona sonuna kadar desteğim. Hepimiz de destek olmalıyız. En azından avukatlık mesleğimizin geleceği için..

 10. #19
  Kayıt Tarihi
  Mar 2005
  Nerede
  istanbul, kadiköy, Turkey.
  İletiler
  1.580
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Avukatlık Yasasında Değişiklik yapmak isteyen içimizdeki baronlar

  Aman dikkat edin bu tasarıyıda yanında götürüp orada kendi kendine onaylayı yayımlatmasın...

 11. #20
  Kayıt Tarihi
  Mar 2004
  Nerede
  İstanbul, Türkiye.
  İletiler
  3.492
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Re: Avukatlık Yasasında Değişiklik yapmak isteyen içimizdeki baronlar

  Böyle bir oluşum varsa destekelrim hemde acaip desteklerim

+ Konuyu Yanıtla
2 / 6 Sayfa İlkİlk 123456 SonSon

Benzer Konular :

 1. Araç Km sinde değişiklik yapmak
  Merhaba Arkadaşlar. Araçların km sini değiştirmenin suç olduğunu biliyorum. Bundan 1 sene önce bi araç aldım km si düşüktü ama servise gidince...
  Yazan: srklsrsr Forum: Ceza Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 18-02-2014, 14:32:53
 2. Avukatlık yasası
  Açıklamalı AVUKATLIK YASASI - Hasan Tahsin GÖKCAN - Ocak 2012 - 3. Bası - Yeni - 978-975-0217-418 Bu kitap Adalet Yayıncılık tarafından basılmış...
  Yazan: Hukuk Kitapçısı Forum: Hukuk Kitapları Tanıtımı
  Yanıt: 0
  Son İleti: 05-01-2012, 05:40:13
 3. Noterlik yapmak isteyen avukatlar
  merhaba, ben 1 sene serbest avukatlık yaptıktan sonra özel sebeplerden dolayı bağlı bulunduğum barodan kaydımı kendi isteğimle sildirmek suretiyle...
  Yazan: desarac Forum: Hukuk Eğitimi
  Yanıt: 2
  Son İleti: 21-02-2008, 12:36:44
 4. 1136 sayılı Avukatlık Yasası
  1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun "Baro Keseneğini Ödememekte Direnme" başlıklı 65.maddesinin 2.fıkrası ile aynı kanunun "Seçimlerin Yapılması"...
  Yazan: gülgün7 Forum: Avukatlık Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 30-07-2004, 15:01:34

Bu sayfada bulunan kavramlar:

avukatlik kanununda değişiklik

Forum

İnternet Araçları

İnternet Araçları

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  Hukuk Blog |  2019 tarihli Yasal Siteler Dizini |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Fiyat1 |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Taşınmaz ilanları |  Internet Rehberi |  Türkiye Portalı |  Site Ekleme |  Türkçe-İngilizce Sözlük |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Terapi  |  Berk Gürman |  Phukuk |  Bayefendi |  Arabuluculuk Eğitim Merkezi |  AfternicAlanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2019 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2019 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.