+ Konuyu Yanıtla
1 den 6´e kadar toplam 6 ileti bulundu.
 1. #1
  Kayıt Tarihi
  Nov 2021
  Nerede
  Muğla
  İletiler
  1
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Avukat olan birey cezaevine girip çıktıktan sonra mesleğine devam edebilir mi?

  Ben kendi çapımda bir hikaye yazımıyla uğraşıyorum. Ana karakterim bir avukat, haneye tecavüzden bir süre hapis yatması gerekiyor. Çıktığında ise hikayesel olarak mesleğine devam ettirmek istiyorum ama bunun tamamen gerçeklere uymasını da istediğimden böyle bir şeyin mümkün olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ediyor iyi forumlar diliyorum.  Hukuki NET Güncel Haber

  Avukat olan birey cezaevine girip çıktıktan sonra mesleğine devam edebilir mi? konulu yargıtay kararı ara
  Avukat olan birey cezaevine girip çıktıktan sonra mesleğine devam edebilir mi? konulu hukuk haber

 2. # Nedir?
  Tavsiye Soru Cevap
  Kayıt Tarihi
  Bugün
  Nerede
  Avukat Dünyası
  İletiler
  Ne kadar?
   
 3. #2
  Kayıt Tarihi
  Sep 2002
  Nerede
  istanbul, bakırköy, Türkiye.
  İletiler
  1.299
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Avukat olan birey cezaevine girip çıktıktan sonra mesleğine devam edebilir mi?

  Öncelikle başarılar diliyorum. Avukat, henüz cezası mahkeme kararlarıyla kesinleşmeyip de bir suçtan dolayı hapse girmiş ise hala avukattır ve mesleğini yapabilir. Üstelik aşağıdaki avukatlığa engel suçlardan birini işlemeli, buna ait yargılama yapılıp karar kesinleşmeli ve en önemlisi Barosu tarafından meslekten ihraç kararı verilmelidir. Avukatı polis sorgulayamaz savcı sorgulayabilir. Hakkında dava açılacaksa adalet bakanlığının izni gerekir. Suç ne olursa olsun Ağır Ceza mahkemeleri avukatı yargılayabilir. Avukatın bürosu polis tarafından aranamaz. Savcı ve baro temsilcisi ile birlikte aranabilir. Suç üstü haller dışında avukatın üstü de aranamaz. Bir de ricamdır; eserinizde avukatlık mesleğini kötüleyici ifadelerden kaçınınız.

  Bu bilgileri hem hikayenizde ayrıntıya girebilmeniz hem de avukatın ifadesini polise değil savcıya aldırmanız, ağır ceza mahkemesinde yargılamanız, bürosunu polise değil savcı ve baro temsilcisiyle aratmanız gibi mesleğe uygun yazabilmeniz için yazdım...

  İlgili maddeler

  Avukatlık kanunu
  Madde 5 – Aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı halinde, avukatlık mesleğine kabul
  istemi reddolunur :
  a) (Değişik : 23/1/2008-5728/326 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
  belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis
  cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
  suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
  hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
  değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmak,
  b) (Değişik: 22/1/1986 - 3256/2 md.) Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hakim,
  memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak,
  c) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 28/2/2013 tarihli ve E.: 2012/116, K.: 2013/32
  sayılı Kararı ile.)
  d) Avukatlık mesleği ile birleşemiyen bir işle uğraşmak,
  e) Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak,
  f) İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak (Taksiratlı ve hileli müflisler
  itibarları iade edilmiş olsa dahi kabul olunmazlar),
  g) Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış bulunmak,
  h) Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmak.
  (Değişik ikinci fıkra: 2/5/2001 - 4667/5 md.) Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan yüz
  kazırtıcı suçlardan biri ile hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa
  uğramış olsa da avukatlığa kabul edilmezler.
  (Değişik üçüncü fıkra: 22/1/1986 - 3256/2 md.) Adayın birinci fıkranın (a) bendinde
  yazılı cezalardan birini gerektiren bir suçtan kovuşturma altında bulunması halinde, avukatlığa
  alınması isteği hakkındaki kararın bu kovuşturmanın sonuna kadar bekletilmesine karar
  verilebilir.
  Şu kadar ki, ceza kovuşturmasının sonucu ne olursa olsun avukatlığa kabul isteğinin geri
  çevrilmesi gereken hallerde, sonuç beklenmeden istek karara bağlanır.

  Bir daha yazılmamak üzere levhadan silinme:
  Madde 74 – Cezai veya disipline ilişkin bir karar sonunda meslekten çıkarılanlarla 5 inci
  maddenin (a) bendinde yazılı suçlardan kesin olarak hüküm giyenlerin ruhsatnamesi baro yönetim
  kurulunca geri alınarak iptal ve adları bir daha yazılmamak üzere levhadan silinir.
  Bu işlerin uygulanması, kararın kesinleşmiş olmasına bağlıdır.
  (Değişik üçüncü fıkra: 2/5/2001 - 4667/44 md.) Baro yönetim kurullarının bu maddeye
  dayanarak verdiği karara karşı avukat, kararın kendisine tebliği tarihinden itibaren onbeş gün
  içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine verdiği
  kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği
  veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir
  daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir.
  Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla
  aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye
  Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. 8 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları
  hükümleri burada da kıyasen uygulanır.


  Madde 58 – (Değişik : 23/1/2008-5728/331 md.)
  Avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki
  görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma,
  Adalet Bakanlığının vereceği izin üzerine, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı tarafından
  yapılır. Avukat yazıhaneleri ve konutları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla
  ilgili olarak Cumhuriyet savcısı denetiminde ve kayıtlı olunan baro temsilcisinin katılımı ile
  aranabilir. Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında
  avukatın üzeri aranamaz. (1)
  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanununun duruşmanın
  inzibatına ilişkin hükümleri saklıdır. Şu kadar ki, bu hükümlere göre avukatlar tutuklanamayacağı
  gibi, haklarında disiplin hapsi veya para cezası da verilemez.

  Kovuşturma izni, son soruşturmanın açılması kararı ve duruşmanın yapılacağı mahkeme:
  Madde 59 – 58 inci maddeye göre yapılan soruşturmaya ait dosya Adalet Bakanlığı Ceza
  İşleri Genel Müdürlüğüne tevdi olunur. İnceleme sonunda kovuşturma yapılması gerekli
  görüldüğü takdirde dosya, suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesine en yakın bulunan ağır ceza
  mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına gönderilir.
  Cumhuriyet Savcısı beş gün içinde, iddianamesini düzenliyerek dosyayı son
  soruşturmanın açılmasına veya açılmasına yer olmadığına karar verilmek üzere ağır ceza
  mahkemesine verir.
  İddianamenin bir örneği, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hükümleri uyarınca,
  hakkında kovuşturma yapılan avukata tebliğ olunur. Bu tebliğ üzerine avukat, kanunda yazılı süre
  içinde bazı delillerin toplanmasını ister veya kabule değer bir istemde bulunursa nazara alınır,
  gerekirse soruşturma başkan tarafından derinleştirilir.
  Haklarında son soruşturmanın açılmasına karar verilen avukatların duruşmaları, suçun
  işlendiği yer ağır ceza mahkemesinde yapılır. (Ek cümle : 2/5/2001 - 4667/38 md.) Durum
  avukatın kayıtlı olduğu baroya bildirilir.
  (Ek fıkra:11/7/2020-7249/10 md.) Avukatların, avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği
  ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlar
  nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları hakkında 4/12/2004 tarihli
  ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286 ncı maddesinin ikinci fıkrası uygulanmaz.
  Konu illegal tarafından (20-11-2021 Saat 00:00:25 ) de değiştirilmiştir.

 4. #3
  Kayıt Tarihi
  Dec 2020
  Nerede
  İstanbul
  İletiler
  55
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Avukat olan birey cezaevine girip çıktıktan sonra mesleğine devam edebilir mi?

  Öncelikle haneye tecavüz dediğiniz konut dokunulmazlığını ihlal suçudur. Bu suçtan dolayı hapise girmek çok zordur. Girmiş olsa bile avukatlığa engel bir durum olması için 2 yıldan fazla bir hapis cezası alması gerekir. Fakat bu suçta baz ceza üst sınırı 2 yıldır. Yani avukatlığa devam edebilir.

 5. #4
  Kayıt Tarihi
  Sep 2002
  Nerede
  istanbul, bakırköy, Türkiye.
  İletiler
  1.299
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Avukat olan birey cezaevine girip çıktıktan sonra mesleğine devam edebilir mi?

  Konut dokunulmazlığını ihlal ettiği iddia edilen avukata bir suç daha eklesek mi meslektaşım ? Mesela darp etsin mi? Tarifeyi yükseltmek gerek

 6. #5
  Kayıt Tarihi
  Apr 2005
  Nerede
  İZMİR
  İletiler
  20.272
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Avukat olan birey cezaevine girip çıktıktan sonra mesleğine devam edebilir mi?

  Alıntı illegal rumuzlu üyeden alıntı İletiyi Göster
  Konut dokunulmazlığını ihlal ettiği iddia edilen avukata bir suç daha eklesek mi meslektaşım ? Mesela darp etsin mi? Tarifeyi yükseltmek gerek
  Sorgulamayı yapan savcının bir yakının hanesinesine tecavüz gibi mi mesela :D

 7. #6
  Kayıt Tarihi
  Sep 2002
  Nerede
  istanbul, bakırköy, Türkiye.
  İletiler
  1.299
  Dilekçeler Sözleşmeler
  0
  Dosya Yükleme
  0

  Tanımlı Cevap: Avukat olan birey cezaevine girip çıktıktan sonra mesleğine devam edebilir mi?

  Konuta dokunulmazlığını ihlal edip, içeri girince cumhurbaşkanına hakaret sloganları atsın mı

+ Konuyu Yanıtla

Benzer Konular :

 1. [Nafaka Davaları] Çalışan ve yüksek lisans öğrencisi olan biri nafaka almaya devam edebilir mi?
  Merhabalar ben Cahit ATAGÜN, 1991 doğumluyum ve ailem boşandığı için son 6 yıldır nafaka alıyorum. Yüksek lisansa başladığım zaman işe de...
  Yazan: catagun Forum: Aile Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 03-01-2017, 17:55:04
 2. TC vatandaşlığından çıktıktan sonra borçlar
  Merhaba, benim sorum çok kısa. TC vatandaşlığından çıktıktan sonra tüm borçlar(mesela Kredi Yurtlar, Yurtkur) ve infazlar herhangi bir uyarı veya...
  Yazan: Azraell35 Forum: Vatandaşlık Hukuku
  Yanıt: 2
  Son İleti: 17-10-2015, 10:46:32
 3. İcralık olan kişi kredi kartı kullanmaya devam edebilir mi?
  tüketici kredisi aldım ödeyemedim icralık oldum kredi kartımı kullanmaya devam edebilirmiyim kredi kartının parasını düzenli yatırdığım zaman
  Yazan: mert252 Forum: Kredi Kartları ve Bankacılık Hukuku
  Yanıt: 1
  Son İleti: 06-10-2013, 22:46:02
 4. İşten çıktıktan sonra SSK'dan yararlanma
  Merhaba 7 senedir çalıştığım işyerinde tüm haklarım ödenerek işten çıkarıldım.Öğrenmek isteğim işten çıkarıldıktan sonra ssk sağlık hizmetlerinden...
  Yazan: erkutert Forum: Bireysel İş Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 28-01-2010, 21:59:52
 5. Vatandaşlıktan çıktıktan sonra ikametgah
  Merhaba, Ben 2 ulkenin vatandasiyim. Turk vatandasligindan cikinca ikametim ne olacak? Otomatik olarak silinecek mi yoksa bu islemi ayri mi...
  Yazan: denizu Forum: Vatandaşlık Hukuku
  Yanıt: 0
  Son İleti: 21-10-2007, 12:12:01

Bu sayfada bulunan kavramlar:

Yetkileriniz

 • Yeni konu açma yetkiniz yok
 • Konuya cevap verme yetkiniz yok
 • Dosya ekleme yetkisi yok
 • İleti düzenleme yetkisi yok
 •  


2021 tarihli Hukuk Blog |  Arabulucu |  Hukuk Kitapları |  Alman Hukuku |  Özel Güvenlik AŞ. |  İş İlanları |  Ankahukuk |  Psikolog |  Site Ekleme |  Sihirli Kadın |  Sağlık |  Satılık Düşecek Domainler |  Bayefendi |  Afternic Alanadı satış (Domain alımı) | 

™ Marka tescili, Patent ve Fikri mülkiyet hakları nasıl korunuyor?
Hukuki.Net’in Telif Hakları ve 2014-2021 yılları arası Marka Tescil Koruması Levent Patent tarafından sağlanmaktadır.
♾️ Makine donanım yapı ve yazılım özellikleri nedir?
Hukuki.Net olarak dedicated hosting serveri bilfiil yoğun trafiği yönetebilen CubeCDN, vmware esx server, hyperv, virtual server (sanal sunucu), Sql express ve cloud hosting teknolojisi kullanmaktadır. Web yazılımı yönünden ise content management (içerik yönetimi) büyük kısmı itibari ile vb olup, wordress ve benzeri çeşitli kodlarla oluşturulan bölümleri de vardır.
Hangi Diller kullanılıyor?
Anadil: 🇹🇷 Türkçe. 🌐 Yabancı dil tercüme: Masaüstü sürümünde geçerli olmak üzere; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Hintçe, Rusça ve Arapça. (Bu yabancı dil çeviri seçenekleri ileride artırılacak olup, bazı internet çeviri yazılımları ile otomatik olarak temin edilmektedir.
Sitenin Webmaster, Hostmaster, Güvenlik Uzmanı, PHP devoloper ve SEO uzmanı kimdir?
👨‍💻 Feyz Pazarbaşı [İstanbul] vd.
® Reklam Alanları ve reklam kodu yerleşimi nasıl yapılıyor?
Yayınlanan lansman ve reklamlar genel olarak Google Adsense gibi internet reklamcılığı konusunda en iyi, en güvenilir kaynaklar ve ajanslar tarafından otomatik olarak (Re'sen) yerleştirilmektedir. Bunların kaynağı Türkiye, Amerika, Ingiltere, Almanya ve çeşitli Avrupa Birliği kökenli kaynak kod ürünleridir. Bunlar içerik olarak günlük döviz ve borsa, forex para kazanma, exim kredileri, internet bankacılığı, banka ve kredi kartı tanıtımları gibi yatırım araçları ve internetten para kazanma teknikleri, hazır ofis kiralama, Sigorta, yabancı dil okulları gibi eğitim tanıtımları, satılık veya kiralık taşınmaz eşyalar ve araç kiralama, ikinci el taşınır mallar, ücretli veya ücretsiz eleman ilanları ile ilgili bilimum bedelli veya bedava reklamlar, rejim, diyet ve özel sağlık sigortası gibi insan sağlığı, tatil ve otel reklamları gibi öğeler içerebilir. Reklam yayıncıları: ads.txt dosyası.
‼️ İtirazi kayıt (çekince) hususları nelerdir?
Bahse konu reklamlar üzerinde hiçbir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu sebep ile özellikle avukat reklamları gibi Avukatlık kanunu vs. mesleki mevzuat tarafından kısıtlanmış, belirli kurallara tabi tutulmuş veya yasaklanmış tanıtımlardan yasal olarak sorumlu değiliz.
📧 İletişim ve reklam başvuru sayfası nerede, muhatap kimdir?
☏ Sitenin 2021 yılı yatırım danışmanı ile irtibat ve reklam pazarlaması için iletişim kurmanız rica olunur.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.